Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Пандо Кљашев

 1. ПРЕДГОВОР
 2. Биографски податоци
 3. Зародишот на Организацијата во Костурско. Дејствувањето на Апостол Димитров, Лазар Поп Трајков, Павел Христов и Кузо Стефов. Поп Трајков в затвор
 4. Турските дерикожи во Костурско. Првата чета на Организацијата
 5. Марко војвода
 6. Посериозно организириње на реонот. Васил Чакаларов
 7. Војводата Атанас Петров. Аферата по убиството на Нуредин бег. Апсењето на Павел Христов
 8. Војводата Тале Горанов. Обиди да се отвори канал од Грција. Казнени мерки против Коте и неговите другари
 9. Предавничка афера на Иванчо. Потери и апсења. Опаѓање на револуционерниот дух во Костурско
 10. Ново раководно тело во Костурскиот реон. Гоце Делчев во Костурско. Женско комитетско друштво во Смрдеш
 11. Организациска работа. По заминувањето на Гоце Делчев. Набавка на оружје од Грција
 12. Прв судир со Турците. Последиците. Таен грчки комитет. Смртта на Марко војвода
 13. Голема афера во Леринско. Откривање на оружјето
 14. Засилување на организациската работа. Првите селски чети. Херојска смрт на војводата Москов и на Кољо Вишенски
 15. Полковник Јанков во Костурско сака да дига востание
 16. Полковник Јанков продолжува да внесува раздор меѓу селаните. Јавна полемика со Јанков. Јанков преку Грција оди во Бугарија. Војската се сместува по селата. Четите се делат на помали групи
 17. Нови предавнички афери. Војската ги претресува селата. Положбата станува неподнослива. Кураж од Битола. Жените помагаат во сe - и со стражарска служба и дење и ноќе. Духот заживува. Однесувањето на рускиот и на австрискиот конзул
 18. Помирување меѓу егзархистите и Гркоманите. Борис Сарафов со четата доаѓа во Костурско
 19. Смилевскиот конгрес
 20. Палењето на Смрдеш. Турските суровости во Смрдеш и околните села. Тешки последици за делото. Битка со Турците кај Желево
 21. Битката кај Локвата и Вињари
 22. По битката кај Локвата доаѓаат Груев и Сарафов
 23. Илинденското востание. Несреќен крај. Кљашев и Чакаларов низ Грција доаѓаат во Бугарија

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik