• Dat we mogen leren onze vooroordelen door te prikken (Blijde Geheim 1)
 • Alleen de juiste beleving van geloof maakt de wereld één en een einde aan onverdraagzaamheid en discriminatie (Droevig geheim 2)
 • Mensen die vluchten voor geweld hebben hulp, respect en waardering nodig nodig (Droevig geheim 1)
 • En wetgevers die zich laten leiden door een zuiver geweten, zodat het mogelijk wordt om rechtvaardig te kunnen samenleven met verschillende culturen en godsdiensten (Glorievolle Geheim 3)

HOME


powered by FreeFind

Onze Lieve Vrouw ter Staats ziet graag dat de rozenkrans wordt gebeden.

Maar wat is een rozenkrans bidden en wat is een "rozenhoedje"?

De volledige rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. In plaats van het volledige rozenkransgebed zijn veelal een verkorte vorm ervan (een derde gedeelte) en een kleiner snoer met vijf grote en vijftig kleine kralen in gebruik, het zogenaamde rozenhoedje, eveneens rozenkrans genoemd.

Het gebruik van een gebedssnoer en het herhalen van een zelfde gebedsformule heeft de rooms-katholieke kerk gemeen met oosterse religies, met name de islam. De oorsprong van het rozenkransgebed moet worden gezocht in de kruisvaarderstijd. Het diende als vervanging van het monastieke psalmgebed: in plaats van de (150) psalmen werden door de ongeletterde gelovigen stereotiepe gebedsformules gezegd (zoals het Onze Vader). Eerst veel later, aan het begin van de 15e eeuw werd hieraan in het westen de Devotie tot Maria verbonden

Door de nadruk op de actieve deelname van alle gelovigen aan de eredienst sinds het Tweede Vaticaanse Concilie is het rozenkransgebed met zijn meditatieve inslag een tijdlang wat op de achtergrond geraakt.

Het bidden bestaat uit vijftien maal tien weesgegroeten (vijftien tientjes), steeds onderbroken door het Onze Vader. Vóór iedere reeks van tien weesgegroeten wordt een geheim van de verlossing overwogen. Er zijn vijf blijde geheimen, vijf droevige geheimen en vijf glorievolle geheimen.

Schema van het Rozenkransgebed:

 • Kruisteken: In de naam van...
 • Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God...
 • Doxologie: Eer aan de Vader...
 • Onze Vader...
 • Drie maal Wees gegroet Maria...
 • Doxologie: Eer aan de Vader...
 • Nu volgt vijf- of vijftienmaal
  • Onze Vader...
  • Overweging van een van de geheimen van de Rozenkrans
  • Tien maal Wees gegroet Maria...
  • Doxologie: Eer aan de Vader...
 • Onze Vader...
 • Kruisteken

De Blijde Geheimen
1-De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2-Maria bezoekt Elisabeth
3-Onze Heer wordt geboren in Bethlehem
4-Jezus wordt in de tempel opgedragen aan God
5-Jezus wordt gevonden in de Tempel

De Droevige Geheimen
1-Jezus bidt in doodsangst in Getsemane
2-Jezus wordt gegeseld
3-Jezus wordt met doornen gekroond
4-Jezus draagt het kruis
5-Jezus sterft de kruisdood

De Glorievolle Geheimen
1-Jezus verrijst uit de doden
2-Jezus stijgt op ten hemel
3-De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
4-Maria wordt opgenomen in de hemel
5-Maria wordt in de hemel gekroond

Er is ook een beweging waarin steeds een gedeelte van de rozenkrans gebeden wordt, namelijk vijfmaal tien weesgegroeten. Deze vorm van de rozenkrans wordt ook wel rozenhoedje genoemd.

Aan het luidop gezegde gebed dienen de geheimen toegevoegd te worden.

Bij het bidden in het openbaar, moeten de geheimen uitgesproken worden overeenkomstig de plaatselijke gewoonte; bij het persoonlijk bidden, is het voldoende dat aan het luidop gezegde gebed de geheimen worden toevoegt.

Klik hier voor WestSide
H.B.

HOME