*sor- “woman”

PMA stri “woman” Sanskrit IELS *sor “woman” Proto-IndoEuropean PMA sira- “woman” Laul, Lamenu, Nikaura Mate, Nul, Filakara, Yevali le-sera- “woman” Nuvi xarae- “woman” Tangoa sarip- “woman, wife” Wambon selo- “woman” Savara srey- “woman” K'mer Back