Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Na úvodní stránku

Panství Janovice

Na centrum sekce

Zámek Janovice u Rýmařova na přelomu století

Panství Janovice sehrálo v dějinách českého státu nemalou roli - střídali se zde významní držitelé panství a samotná oblast byla velmi ceněna pro svoje surovinové bohatství - kovy. Dříve se sídlilo na hradu Rabštejn a snad ještě dříve na hrádku Štrálek, ten však zpustl a jen jeho dřívější držitelé si ponechali titul ,,ze Štrálku". O Janovicích by se toho dalo napsat velmi mnoho - je to námět na práci většího rozsahu. Nyní zde poskytneme základní informace o vlastním panství a stručně vyjmenujeme jeho hlavní zástavní držitele - níže jsou uvedeny jejich znaky.

Dříve se janovické panství zvalo panstvím rabštejnským, což bylo dle tvrzre Rabštejn, z níž dnes zbylo několik kamenů (ovšem Švédům to zřejmě kdysi stačilo - sídlili zde až do roku 1650). Zámek (či spíše ,,tvrz") Janovice byl blíže městu Rýmařov, středisku obchodu. Samotný zámek byl postaven někdy kolem roku 1520 (datace se liší - údajně tvrz byla již kolem roku 1480) Petrem z Žerotína. Pro představu vyjmenujme to, co k panství náleželo roku 1586: ,,... hrad pustej Rabštejn a druhej hrad pustej Štrolek (=Štrálek), panství řečené ranštejnské a jináč janovské a rýmařovské, město Rýmařov s podacím kostelním, s dvorem a poplužím i s mlejnem moučnejm pod tejmž městem Rýmařovem ležícím, kterejž slove Podolskej, městečko, kteréž slove Hangštejn (= Skály), ves Janovice s dvorem a poplužím, též s loukami i zahradami, s chmelnicemi, s mlejnem moučnejm při tejž tvrzi Janovicích ležícím, ves, kteráž zove Stará Ves, ves Ederštorf (= Edrovice), ves jamartice, ves Ondřejov, ves Hangštejn s podacím kostelním, ves Rešov též s podacím kostelním, ves Tvrdkov, ves Dobřičov, ves Neyfunk (= Stříbrné Hory), s lidmi platnejmi i neplatnejmi, usedlejmi i neusedlejmi... kromě toliko kovů a dolů stříbrnejch na horách hangštejnskejch ležících, kteréž sobě i budoucím našim králóm českejm a markrabím moravskejm obzvláště vymieňujeme..." tolik ,,Vklad listu správního na statek janovský" z roku 1586 (přepis z knihy Doc. Spurného). Bylo to tedy panství DOSTI velké, na tehdejší poměry přímo obří (v 16. století často měl držitel panství 2, možná 3 vsi a to bylo celé panství - tady bylo skutečné bohatství!)

 

Zástavních držitelů zde bylo ,,v běhu staletí" více, než by bylo zdrávo. Problematické místo je zde ještě existence tzv. Hrádku - Burgstadtl - snad jakási pevnůstka na obranu města Rýmařova ze 13. století. Ve 14. století sice Hrádek zanikl, ale je podivné, že roku 1537 se zástavní držitel janovického panství zove ,,Vilém Kuna z Kunštátu na Hrádku" - byl to snad TEN Hrádek? Zřejmě ne - to již dozajista stály Janovice.

Je třeba zdůraznit vliv pánů Pňovských ze Sovince, majitelů vedlejšího - sovineckého panství, kteří se několikrát pokoušeli o sjednocení obou území a jejich držitelství je v některých dějinných momentech Janovic věcí, která se nedá zcela vyloučit (ale snad ani potvrdit). První, kdo skutečně stojí za zdůraznění je Stoš (Štos) z Albrechtic - ten držel zboží rabštejnské do roku 1464, poté král Jiří zapsal panství Jindřichovi z Jenštejna, ale už roku 1466 přechází panství na Kunráta Bílého - knížete olešnického. Poté se začínají poměry stabilizovat - přichází Čeněk Kožišovský Tunkl z Brníčka. Když se však dopustil nám blíže neznámého zločinu, ujímá se do vyřešení sporů panství rabštejnského dokonce Ctibor Tovačovský z Cimburka. (Roku 1504 podržel zboží rabštejnské, resp. hrad Rabštejn i Václav Berka z Dubé a z Lipého)

Ctibor Tovačovský z Cimburka a král Jiří(Hádání Pravdy a Lži - 1538)

Rod Tunklů z Brníčka udržel panství zřejmě ndlouho. Od 1537 se připomíná Vilém Kuna z Kunštátu. Kratší (dle historiků však významnou) epizodu (časově dosti nepřehlednou) sehrál Marek Weiczinger von Weiczingau - zřejmě proto, že výrazně těžil stříbro a vzácné kovy. Lepší časy nastaly až při přechodu zástavy rabštejnského zboží na Šimona Edera za Šťavnice (Štiavnice) - tento rod zde začal provozovat železářství a tím ,,uhodili hřebíček na hlavičku". V tom totiž tkvělo skutečné bohatství Rýmařovska, které se čerpalo až do 20. století. Ederové uměli zpracovávat železo již ze své uherské domoviny (a v jejich erbu je také ,,báňské umění" vidět).
Zástavní právo zakoupil roku 1582 Ferdinand Hofman z Grünbüchlu a ze Střechova (jak zněl plný titul) - Hoffmanové zde zde byli téměř 100 let a ze jejich vrchnostenství panství skutečně kvetlo (vždyť Ferdinand Hofman byl ze Štýrska a stal se dokonce prezidentem dvorské kanceláře za Rudolfa II.). Od roku 1678 se hovoří o Dietrichštejnech, jejichž vláda zde byla nepochybně značně osvícená - vždyť hraběnka Marie Alžběta Dietrichštejnová zachránila v součinnosti s pány konšely rýmařovskými toto panství jako jedno z mála před čarodějnickými procesy! V letech 1706-1721 jsou zde hrabata Gallasové. Po nich přicházejí roku 1721 Harrachové a dalo by se říci, že jim panství náleželo až do roku 1945 - nebyla by to však úplná pravda, protože jim patřil zámek jen do roku 1937. Posledním majitelem byl však rod hrabat Rosty - Fogách z Bárkocz (maďarský rod naturalizovaný na Moravě), jehož potomci dodnes žijí v Německu - ale čí je zámek dnes?! Ministerstva vnitra, přátelé!

Ferdinand Hofman:

Zámek byl do roku 1945 v dosti dobrém stavu, poté však jeho vnitřní prostory byly využity ,,lepším způsobem" a janovické sbírky zmizely - kam?! Různě - viz článek Mgr. J. Karla. Zámek Janovice nebyl od roku 1945 víceméně vytápěn, ale na druhé straně nutno říci, že před úplnou záhubou již 1x ve 20. stoeltí zachráněn byl. Ta zahrada, která je na fotografii (viz výše) je totiž tzv. ,,severské arboretum", rarita svého času vyhlášená do širokého kraje! Jenomže: potrubí v této zahradě bylo pravděpodobně dřevěné a popraskalo - podmáčelo celý zámek a voda v zimě... podnikla se drenáž za mnoho milionů, ale je to stav ,,faktické konzervace - do času spadnutí". V zámku totiž sídlila pobočka Zemského archivu Opava, ta se však odstěhovala (zbylo jen několik málo regálů s dokumenty) a malá část zámku užívaná jako obřadní síň pro svatebčany stav nezachrání. Co bude s tak krásným objektem dál? Ptal jsem se na různých místech - závěr zní: Památkový ústav Ostrava vede zámek Janovice jako ,,kulturní památka r.č. 93" - zda bude tato památka, která není svým výnamem nikterak druhořadá, ještě za pár let stát a nebo bude už jen domovem netopýrů je ve hvězdách - tedy tentokrát ve hvězdách na ramenou úředníků Ministerstva vnitra ČR, neboť zámek spravuje Zemský archiv v Opavě, jak již bylo řečeno, a ten je podřízen Ministerstvu vnitra ČR.

  Zchátralé znaky držitelů panství (celkem 4 - zde jen 2) na ještě zchátralejší zdi:

A druhá fotografie:

Ano, co bude s ,,kulturní památkou r.č.93", v níž hodovala knížata, pořádaly se velkolepé hony a hostiny, kde bylo zabráněno vstupu inkvizitora Bobliga z Edelstadtu na Rýmařovsko, a i vrchní císařský lesník byl překvapen krásou okolních lesů a bohatstvím zvěře, které bylo na zámek dopravováno, to je otázka, na kterou se mi nepodařilo dostat odpovědi. Jste-li vytrvalí lidé a nemáte rádi, když jsou mimo jiné rrenesanční fresky (jedna z mnoha pozoruhodností zámku Janovice) nejen ukryty zraku smrtelníků, ale hrozí jim i věčná zkáza, pak se ptejte a neustávejte - adresa Ministerstva vnitra ČR je jasná: www.mvcr.cz
   
Následující galerie erbů majitelů a uchazečů o rabštejnské-janovické panství je převzetím znaků z Erbovníku 1 a 2, jehož autorem je vážený pan Milan Mysliveček, jehož řadu skvělých Erbovníků považuji za novodobou bibli heraldiky a šlechtické genealogie! Pro bohulibé vzdělávací účely jsem si tedy dovolil tyto překrásně vykreslené erby použít - vizte:
ze Štrálku

Eder ze Šťávnice

Stoš (Štos)

Hofman z Grynpychlu a ze Střechova

ze Sovince

Harrach

Gallas

Tunkl z Brníčka

z Cimburka

 

z Kunštátu

 

ze Žerotína

Berka z Dubé

Dietrichštejn

Forgatch z Jymeše

 

obecný erb Forgatchů

 

 
© Tomáš Tyl, 2000