Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[indekso][unikodo] [cx] [c`] [^c]

Mil kaj unu nenecesaj radikoj

Sur la terurajn grandegulajn vortarojn falis radio de lumo, kaj ili komencis rapide malgrandi^gi anta~u miaj okuloj. [...] Mi komencis kompari vortojn, ser^ci inter ili konstantajn, difinitajn rilatojn kaj ^ciutage mi for^jetadis el la vortaro novan grandegan serion da vortoj, anstataùigante tiun ^ci grandegon per unu sufikso, kiu signifis certan rilaton. Mi rimarkis tiam, ke tre granda amaso da vortoj pure radikaj (ekz. "patrino", "mallar^ga", "tran^cilo" k.t.p.) povas esti facile transformitaj en vortojn formitajn kaj malaperi el la vortaro.
L. L. Zamenhof (Letero al Borovko)
 
 
 • Listo
 • Ligoj
 • Fontoj
 • Cita^joj
 • Kelkaj vortoj pri PIV
 • Ligoj
 • Listo


  Ver^sajne la prizorgo de la listo da~uri^gos ^ce www.bonalingvo.it, kiu grandparte bazi^gas sur ^gi
  kaj en la diskutlistoj
  http://groups.google.com/group/la-bona-lingvo?hl=eo
  kaj
  http://groups.google.com/group/la-bona-lingvo---redaktantoj?hl=eo
   
   

  Kial fari komplike se eblas fari simple?
  La suba listo certe ankoraù enhavas multajn erarojn kaj mankojn, sed ^gi celas montri, ke nekompreneblajn a~u "preciozajn" neologismojn oni povas anstata~uigi per pli fundamentaj a~u simplaj vortkunmetoj.
  Sendu viajn korektojn kaj aldonojn: 

  adolesko           plenkreski^go
  adolto             plenkreskulo, plenkreskinto?
  aerodromo          flughaveno
  afranko            sendokostoj
  agariko            ????? legomo ???
  agivo              ?????
  agordo (muziko)    akordo
  agresiva           agresema
  agrikulturo/-isto  terkultivado/-isto
  agro               kampo
  akceli             rapidi^gi
  ak^cento           elparolo, parolmaniero, akcento
  akneo, aknozo      aknoha~uto
  aldo (muziko)      alto
  alero              ventotegmento
  aleo??             irvojeto
  alo                flugilo, flugilumo, flugilejo
  ambiga, amigua     dusenca
  analgetiko         dolormildigilo
  andujo             intestokolbaso
  animalo            besto
  antro              kaverno, groto
  apelo              nomvoko
  aperta             malfermita
  aprece
  aprobi^gi          ?????
  aproksima          alproksimiga
  apunto             monero(j)
  arco (muziko)      (muzik)arketo
  argano             ?????? (FR grue, EN crane?)
  arieso             vir^safo
  ario               melodio
  arkan^gelo         ^cefan^gelo
  asistanto          helpanto
  ascendi            alsupri
  asembleo           (politika) kunveno
  astako             kankro
  ateliero           laborgrupo, manlaborejo
  a~ustera            severmora
  a~utodidakte        memlerne, meminstrue
  a~utoktono          pralo^ganto
  a~utostrado         a~utostrato/^soseo/vojo
  avio, aviadilo, aeroplano   flugma^sino (DE Flugzeug, HU répülôgép)
  baga^go            paka^jo
  bagno              punlaborejo
  bajto              bitoko
  baloti/o           vo^cdoni/o
  barbiro (EN Barber)   barbisto*, har(ar)isto, har(ar)tondisto, frizisto
  bariero            barilo
  basa               malalta
  basebalo,bazbalo   bazpilko
  batonmar^sado      bastonmar^sado (el FR bâton)
  bavi               salivumi
  benigna            negrava?, nedan^gera
  bestio             bestulo*
  bido               globeto
  bienalo            duonjara prezentado
  bildstrio          bildrakonto
  biri               pozicii^gi (^sipo)
  bizneso            komerco, negoco
  blinoj             rusaj patkukoj
  bobelas            ?
  bobo               sportsledo*, sportglitveturilo
  boino              vaska ^capo
  boluso             pilolego
  bordero            borda^jo
  borduno            trivo^ca muziko
  boso               ^gibo
  bovlo                ???
  bra^go, brezi      ???arda^jo/-umi?
  brevo              papa letero
  brutto             malneto
  budeno (FR boudin) sangokolbaso*
  buleo, bullo       papa/re^ga dekreto
  buroo              estraro
  burso              monujo
  buti               ^cirka~ugrundumi (kreska^jon)
  campo              (best)piedo, mana^co
  celulo             ^celo
  centenario         centjari^go
  ci                 vi (Thou shalt not use "ci"!)
  cicero             cicerona litertipo
  cico, cicumo       mampinto, su^cilo
  cimo (komputile)    (program)eraro
  cirkelo            cirklilo (kiel liniilo)
  cirkonspekta       singardema...
  cirkuli            trafiki
  ciro               vaksa^jo
  cis                maltrans, ^ci-flanke
  cunamo             (mara) ondego
  ^campanjo          ^sa~umvino (FR ^campagne)
  ^campinjono, ^sampinjono pariza fungo, fungeto (FR champignon)
  ^canto             mezepoka pre^geja kanto
  ^cardo             hungara gastejo
  ^cet/^cetejo       babili/babilejo (EN to chat=babili)
  ^cibuko            turka pipo
  ^ci^cerono         urbogvidanto/-isto
  ^cipa              malmultekosta, etkosta
  dampi (muziko)     mildigi, sufokigi
  dampilo (aùto.)    fumtubo
  dariolo            pastopo^so
  datao/eno/umo      informo/-ero, donita^jo
  da~ubo             barela breto
  debuti             komenci
  defetisto          pesimisto, malvenk-...
  deklaracio         deklaro
  demar^so
  denco (muziko)     danco(-muziko)
  desaponti          elrevigi, seniluziigi
  descendi           desupri
  deskribi           priskribi
  desperi            malesperi
  devanci            preterpasi/veturi, postlasi
  diakrona           tratempa
  diapozitivo        lumbildo
  dificila           malfacila
  di^gesto           resumo
  di^gita            cifereca, numereca?
  direkcio           estraro
  dirigento          orkestrestro
  dirko              ^cie-^slosilo, super^slosilo
  dirta              malpurega
  disdegni           mal^sati
  diskedo            disketo (malfermu unu: ^gi enhavas etan diskon)
  diskoteko          diskejo
  diskoo (muziko)    diskeja muziko
  diskordo                  malkonkordo
  dismo              dekonimposto, dekona^jo (FR dîme)
  dispensi           liberigi, sendevigi, sen^sar^gigi
  dista              malproksima
  diurno, dieno      tagnokto (24 horoj)
  divizoro           dividnombro
  djablo             malalta ^careto
  dojeno             a^galtrangulo, pleja^gulo?
  dokta              klerega, sciplena
  domeno, domajno    interreta bien(nom)o
  domicilo           lo^gloko
  dozavo             dekduonfolia formato?
  dragono            drako
  dra^geo            sukermigdalo*
  drivi, drajvi
  drogmano           interpretisto, bu^stradukisto
  dubelo             ^sraubingo
  dubli              sontraduki, duoblumi
  dupo               trompeblulo
  egotismo           memismo?
  eksperto           fakulo, spertulo
  ekspliki           klarigi
  ekskuzi            pardonpeti, senkulpigi
  ekspresa           rapida
  ekvalizi (muziko)  egalig(um)i
  emerituro          pensio
  emigri             elmigri
  empiro             imperia stilo
  enga^gi            dungi
  enorma             grandega, nenorme granda
  ensembl(e)o        muzikgrupo
  entjera (nombro)   tuta, senkoma ? (FR nombre entier)
  entomologio        insektologio?
  entreo             anta~uman^go
  eosto, easto, esto       oriento
  erco               mina^jo
  erota              erotika
  esameno            abelsvarmo, abelaro
  eskalo             ^stupetaro
  eskarpeno          danco^suo
  esperantofono      esperanto-parolanto (FR espérantophone)
  establo            organizo, organiza^jo? ("establo": tipa eo-civita esprimo)
  estiel             kiel
  estrado            podio (FR estrade)
  e^safodo           ??? mortpunejo/budo, mortigbudo, mortpodio
  e~ufonie            belsone
  evento             okaza^jo
  evolucio           evoluo
  fajlo (komputado)  dosiero, dokumento (EN file, HU fájl)
  fakultato          fakejo* (fakultejo estas duonsolvo)
  falva              helflavfela (FR couleur fauve)
  fanto (kartludo)   ?????
  far                de
  farmacio           apotekofako/scienco
  farniento          nenifarado
  fatraso            a^ca^jaro
  febla              malforta (FR faible)
  femala             in(seks)a
  femina, feminena   ina
  femuralo           femurosto
  -fila              -^satanto? (kiel en rusofila)
  flako              mar^ceto? (FR flaque)
  flagrilo           sparkobastoneto
  floto              ^siparo (arbo->arbaro, ^sipo->^siparo)
  fola               frenez(et)a
  fonduso            fonda^jo
  -fono              -parolanto
  fornelo            kuirforno
  forsto             arbaro
  forstista          arbarfaka
  fotelo                     brakse^go
  fragila            rompebla, malforta
  fridujo            glaci^sranko
  frisbio            ^svebdisko*
  friska             malvarmeta
  frondo             bran^ceto
  ftiro              pubopediko
  funelo             enver^silo*
  furgono            ^sar^gveturilo
  futbalo            piedpilko
  futo               piedlongeco?
  ga^go              garantia^jo
  gambo?             kruro? la diferenco inter tiuj 2 varias la~u la libroj
  gareno             leporsablejo
  gastro             stomako
  gatjo (HU gatya)   virkalsoneto a~u tipa vila^gana gambingo
  gelo               frosto
  gemuta             agrabla, hejmeca (DE gemütlich)
  giri               ^girumadi, turni^gadi
  gjako, poefago     gruntbovo, tibeta bovo
  glaco              vitro
  glacea             glatita
  gla^cero           glaciejo
  glatiso            glacio, glacipluvo, glacitavolo
  glebo              terbulo
  glisi              flug^svebi
  glittrogo          glitujo
  globuso            terglobo
  gluteo             sidvango
  gofri              leddesegni
  go^sisto           maldekstrulo
  grefo              ungego (FR griffe)
  grejso             sablo^stono (FR grès)
  greso              herbo (EN grass)
  grimpoframo        grimpostangoj
  grioto                    acida ^cerizo (FR griotte)
  grivoj             lardopecetoj?, lardorosta^jo
  groco              duondekduopo, sesopo
  grondi             grundi (^sipo)
  gubernatoro        guberniestro, registo
  guno               junbovino
  gurdo                turnorgeneto
  gvardio/ano        gardistaro, gardisto
  ^genio             genio, feo, koboldo
  ^getkajo           ^jetkajo?
  ha^ci              streketumi
  halan^go           ^sercgalimatio, sensenca parolado
  halfo (sporto)     mezulo?, ^sirmanto?, defendanto? (EN half)
  halukso            pieda dikfingro
  handbalo           manpilko
  hardi              durigi, malmoligi
  hati               malami (Johanson: "mi hatas neologismojn!")
  ha~uli              ^snurtiri
  ha~uzo (muziko)     doma/hejma(-muziko) (EN house music)
  hematemezo         sangvomado
  herdo              cervaro ktp...
  hida               malbelega
  hidranto           akvejo?
  hidro-             akvo-
  hiko               malfacila^jo
  hin^go             pordhoko
  hipoka^stanarbo    ^cevalka^stanarbo
  hobalo             mirho
  hobio              ^satokupo
  holdo (^sipo)      ????
  holmo              monteto
  hordo              ara^co, a^cularo
  horto              frukto^gardeno
  hospitalo          malsanulejo (DE Krankenhaus)
  hoso               mola tubo
  humaneco           homaraneco
  humuro             humoro????
  hurti              albati^gegi
  iglo               ne^gdomo
  ilegala            kontra~ule^ga
  inamika/inimika    malamika
  indico (term.)     karakteriza^jo
  inercio            senmoveco
  informadiko        informatiko, komputado
  infre              malsupre
  iniciatoro         iniciatinto
  inocento           senkulpulo, nemalbonulo
  instepo            piedkolo, piedsupro
  i^si               ili
  jahurto            jogurto
  jubili             ^gojegi
  jufto              rusa ledo
  ^jaluzio           lamen(ar)kurteno
  ^ju^juo            bagatela^jo
  ^jurio             ^jugantaro
  joviala            gajema
  jupano             bienestro
  kadeto             lernoficiro
  kahekta, kaheksia  kadukin^ganta, velkanta, malsani^ganta?
  kalcitri           kontra~ustar(eg)i (FR récalcitrant)
  kalkuluso          korpo^stono*
  kalmo              mara kvieto
  kanelo (muziko)    sulketo de disko
  kanistro           ferskatolo, ladskatolo
  kanoniero          kanonisto
  kanonizi           sanktigi
  kanistro           fer???/ladskatolo
  kantrio/kontre (muziko) kampara (EN country music)
  kanzono            kanteto* (FR gars/garçon, ours/ourson, chant/chanson Grabowski prave tradukis la titlolon de la faman poemon de Verlaine: a~utuna kanteto)
  kapsiko?           papriko...
  karaktro           preslitero
  karaktraro         litertipo (komputado)
  karbunklo          karbomalsano
  kardino            pordohoko
  kariljono          sonorilaro (FR carillon)
  karjo              ^cela kerno
  karoo              ??? (FR carreau)
  kartuno            desegnofilmo (EN cartoon)
  kasacio/i          ju^gorompo
  kastrumo           romia tendaro
  kasuleto           franca fazeola^jo (FR cassoulet)
  katguto            kirurga fadeno (EN catgut)
  kavo               groto
  kazuo              konsciokazo
  keksoj                 kuketoj
  kejloj                 vesta^j----o?
  kero (kartludo)        koro
  kilo (^sipo)           ???? (FR quille)
  kiki               piedbati (EN to kick)
  kirko              (kristana) pre^gejo
  klabo              batilego, bastono, ludbastono (EN club)
  klaroskuro         lumkontrasto
  klavikordo         klavokordo???
  kleo, klefo        muzika ^slosilo (FR clef)
  klozeto            necesejo
  klu^ci             ^salti
  knajpo             (germana) trinkejo (DE Kneipe)
  knelo              fi^s/viandbuleto
  kofrujo            paka^jujo
  kojlo              dika intesto
  koliero            kolringo (FR collier)
  koltro             plugiltran^co, sulko???
  komao              na~uontono????
  komasacio          parcelgrupigo
  komentarii         komenti
  komikso            bildrakonto
  kompano            kamarado, kunulo, samlaborulo (FR compagnon)
  komparacii           kompari
  kompostado         redaktado
  komputoro/ero      komputilo
  kon^certo          koncerto
  konjugi            konjugacii
  konsilio           konsilantaro
  konstitui                 formi
  konstrukto         ??????
  konta^gi           transdoni, transdonebla malsano
  konteksto            kunteksto
  kontenero          ...?ujo, transportujo
  kontracipa         kontra~uida?
  konuklo            ^spinbastono
  konvaleski         resani^g(ad)i
  konvikti           ju^gpruvi
  korako             korvo
  kordorujo          ??^stofo ....veluro
  korono             suna krono
  korteza            korteguma, kortegeca, afabla?
  korveto (^sipo)    (kolizias kun "korvo") ...^sipo
  ko^smaro           premson^go, son^ga^co
  kovarda            malkura^ga (EN coward)
  kralo              brutokorto?
  kra^si             frakasi^gi (EN to crash)
  kra~ulo            rampona^go (EN crawl signifas anka~u rampi)
  kreivo, kreativeco kreemo, kreopovo*
  krespo             patkuko (FR crêpe)
  krifo              ungego
  krino              harego
  kripo              bestman^gujo
  krozo              ^sipveturado/voja^go
  kuluso             korpo^stono
  kunfiksi           kunglui
  kurta              mallonga
  kuspi              ????
  kustardo           angla kremo
  la^co              ^su^snureto (FR lacet)
  lakona
  lancini            disradii
  lanuga^jo          litkovrilego
  la~udneso (muziko)  la~uteco (EN loudness)
  lavabo, lavkuvo, lavopelvo    lavujo
  lazo               kapto^snuro (EN lasso?)
  liva               maldekstra
  lekto              man^golito
  legaco             hereda^jo
  letaleco           mortigeco
  levrelo            leporhundo
  lici               esti permesita
  linda              beleta
  lineo
  lirli              flustri
  livida             pala
  lombardi           garantiprunti?
  lontana            malproksima
  loza                      malstrikta/malpremita?
  lucerno            ???? lanterno???
  lukri              perlabori (monon)
  lupeo              grandigilo
  maato              ^sipa suboficiro
  magnetofono               surbendigilo
  ma^jorio           plimulto
  ma^joritato        plenkreskeco
  maleo              (ligna) martelo (FR maillet)
  maligna            malbona
  mana^gmanto, mene^gmento estraro, kondukaro, estrado, kondukado
  manovrigi          movigi?
  marono             ka^stano
  maskla             vira
  matineo            matena prezentado
  mato               ??? matraco ???
  matutino           matena diservo
  mat^co             (sporto) konkurso
  mava               malbona
  mediatoj           amaskomunikiloj, amasinformiloj
  medicino           kuracado
  melomanio          muzikomanio, muzik^sato
  memuaro            memora^jaro (FR mémoires)
  mena^gerio         bestaro? (FR ménagerie)
  menstruoj          monata^joj (F, Z)
  men                malpli
  merdo              feka^jo (FR merde)
  meretrico          prostituitino
  mergi              enakvigi
  merkatiko, marketingo   merkatado
  meso               diservo
  mikologio u?       fungofako, fungologio
  minca              maldika, maldika
  mini-              -et
  ministerio         ministrejo
  minoritato         neplena^geco, malplimulto
  miokardio          kormuskolo
  miriapodo          milpiedulo
  mitralo            ma^sinpafilo
  modl-              ????
  mokedo             tapi^soplanko (FR moquette)
  momanto            momentumo? (fiziko)
  mono-              unu-
  monokromata        unukolora
  monotona           unutona
  mopedo             motorbicikleto
  morbo              malsano
  mortalo            mortidevulo, mortonto, maleterna
  moskatelo          muskatvino
  movimento          momento / parto de koncerto / koncertono
  muldilo/muldi      formumilo/formumo
  mungi              nazblovi
  muskatelo          muskatvino
  muzikalo           muzikteatra^jo
  na                 -n
  nadlo              montrilo, pikilo
  najlizi            najlumi
  naveto
  nazala             naza
  negi               nei
  nelge              anta~u ne longe
  nen                neniel
  neologismo         novradiko, novvorto, novformo
  nervozi^gi                nervumi^gi
  nita (Civito)      ???
  nitrogeno          azoto
  noko               (kuirita) pastopeceto
  noticoj            (mallongaj) nova^joj
  nukleo                    kerno
  noci               malutili
  ob^jektivo         celilo, celo
  ob^jeti            kontra~udiri
  oftalmogo          okulkuracisto
  OK!                Bone! En ordo!
  olda               maljuna
  olim               iam, anta~ue, anta~ulonge
  ortangulo?                rektangulo?
  operaco            milita ????agado
  orala              bu^sa
  oran^gerio         oran^gejo (FR orangerie)
  ornata             oficiala vesta^jo
  osta^go            kaptito
  otosalpingo        E~ustakia tubo
  pado                      vojeto, pa^sejeto
  patrio             patrolando
  parkere (FR "par coeur") elkape, permemore, perkore (anka~u EN "by heart")
  parfeo             ^sa~umkrema glacia^jo (FR un parfait)
  pargeto            lignoplanko
  pario, parieto     flanko de likva^jujo
  parlamento           landkongreso
  paseo              pasinta^jo/eco
  paspartuo          ^cie^slosilo (vidu dirko) (FR passe-partout)
  patezo             loka lingva^jo, lingveto, loklingvo (FR patois)
  pedagogio            edukscienco
  pediatro           infankuracisto
  pej^gilo           po^smesa^gilo (EN pager)
  pekli              salkonservi
  pelilo (Komp.)     stirilo (EN driver), kontrolilo
  pelmelo            mikskonfuzo (FR pêle-mêle)
  penseo, violego    trikoloreto Z
  pensionato         fra~ulinhejmo, knabinhejmo, studentinhejmo
  peplomo            kovrilego, littukego, plumkovrilo, litkusenego
  perkelto           hungara sa~ucoviando (HU pörkölt) ??ragout??
  perlueto           kajsigno, "&"
  penalo             punpiedbato (piedpilko) (EN penalty)
  pendolo            balancilo, pendilo (FR pendule)
  pesi, pesilo       pezmezuri, pezmezurilo
  petrografio        ^stonscienco
  pezizi (mat. fiz.) pezumi
  pigra              mallaborema, maldiligenta
  pikselo (Komp.)    bildero, bildopunkto (EN pixel=Picture Element)
  pil^cardo          sardino
  pinastro           mara pino
  pindo, pajnto      ????? (mezurunuo por likva^joj) (EN pint)
  pita               malgranda, eta
  pit^co             tonalteco (EN pitch)
  planto             kreska^jo
  plasi              ^sparloki (FR placer)
  plonki (interreto) ?????
  plumono            litkusenego, litkovrilego  vd. peplomo (FR plumon)
  pneo               pne~umatiko (FR pneu)
  pobo, poupo        ^sipvosto (FR poupe)
  poeno              ????? (ludo)
  pojno              manradiko (FR poignet)
  polekso            dikfingro
  politeismo         plurdiismo
  polmo              manebeno?, manplato
  pomelo             tenilo
  poka               malmulta
  postkropo          ma^costomako, poststomako
  prato              herbejo
  prefaco            anta~uparolo
  preferi ion al io  pli ^sati ion ol io (tiu "al" estas idiotismo)
  premiero           unua prezentado
  premjero           ^cefministro
  preventi           malhelpi (EN to prevent)
  prezidento         (^stat)prezidanto, Prezidanto kun granda "P"
  prezidio           prezidejo, estraro
  primara            unuaranga
  primavero          printempo
  primuso            varmigilo, kuirileto
  printi             presi (EN to print)
  priseko            privata sektoro (HU maszek magány szektor)
  prizono            malliberejo (FR prison)
  procento           elcent(a^j)o (DE Prozent, FR pourcentage, EN percentage)
  prodo              ...kavaliro?
  produktiva         produktpova?
  prohibi            malpermisi
  prolongi           plida~urigi
  prompta            vigla, tujagema
  proprieti          posedi
  provosto           policestro (FR prévôt?)
  pruo               ^sipkapo (FR la proue)
  pu                 ursido? urseto? (EN Winnie the pooh)
  pugo               posta^jo
  pullo, poulo       ????rezervejo (EN pool)
  pululi             svarmi (FR pululer?)
  puntilio           punkt(preciz)emo?
  purpura            viola
  radiatoro          hejtilo
  ra^go              hinda re^go
  rakedo (sporto)    batilo (DE Schläger, HU ûtô)
  rako               bestman^gujo
  raktro             litertiparo
  ramo               enrompilego????
  raro               malofta, valora (FR, EN rare)
  raslo              ^gemo, ???? (FR râle)
  rastro             plugileto, sarkilo ???
  ra~undejo          areno (EN round)
  rebo               vinbertrunko (DE Reben)
  recikli            recirklumi
  redakcio           redaktejo
  redaktoro          redaktisto, redaktanto
  Redemptoro         Savinto
  refleksio          pripenso?
  refreno            rekanta^jo (FR refrain)
  reglamento (Civit.)regularo
  reklamacio/i       plendo/i
  reko               stango (sporto?)
  relajsi            plusendi (EN to relay)
  remburse           repage (FR rembourser)
  renonci            rezigni (FR renoncer)
  renoma             fama
  reparacio          ^suldopago
  repelenzo?         malallogilo
  responsi           respondeci pri
  responsulo         respondeculo
  resurekti          revivi^gi
  resurc/so          ???,???fonto (FR, EN ressource)
  retikulo           mansak(et)o
  retrato/i          elpreno/i (FR retrait?)
  retreto            retropa^so??, malatako (FR retraite)
  rezultato          rezulto
  rikordoj           registra^joj (EN record)
  rilativo           ???? (gramatiko)
  rimorso            konsciencripro^co (FR remord)
  riporti, reporteri raporti (gazeta raportisto)
  riposti            rebati (FR riposter)
  ritmenbluso (muziko) ritmo kaj bluso (EN rythm and blues)
  rivolui
  rojo               rivereto
  ronda~uo            rondpoemo
  rosino             sekvinbero, seka vinbero
  roto               ta^cmento?
  roverso            refaldo
  ru^jo              lipo^sminko, lipru^go
  rulsketiloj        rul^suoj
  rundo              rondvojo
  rungo              stango^stupo
  rura               kampara, malurba
  sakrala            sankta, malprofana
  salpingo           utera tubo
  salubra            saniga, nemalsaniga, sanpura (FR salubre)
  salveto            bu^stuko, salivtuko (HU szalveta?)
  sarki              ???
  sarmento           vinberbran^co
  sefo               sekur^sranko/kofro (EN safe)
  sekretariato       sekretariejo
  sekundara          duaranga (FR secondaire)
  semaforo           trafiklumo
  semestro           duonjaro
  senjoro, sioro     Sinjoro, grandsinjoro, mo^sto
  sensaco (fil.)     sentumado
  sensivo            sentebleco
  senso              sentumo
  sentinelo          gardstaranto (FR sentinelle)
  separi             disigi
  servico            teleraro, man^gilaro (FR service de table)
  servila            troservema, servemega
  serviro (sporto)   servo
  simultana          samtempa
  sinistra           malbona~ugura
  sinki              subakvi^gi (EN to sink)
  sinuo              kurbo
  siro               (re^ga) mo^sto (EN sir)
  sito               loko, ejo, lo^gloko
  skabelo            piedripozilo, piedse^go
  skafaldo           ?????
  sketo              glitilo (EN skate)
  skettabulo         rulbreto* (EN skateboard board=tabulo sed anka~u breto)
  sketejo            rulbretejo
  skipo              ->teamo,ta^cmento
  skoldi             malla~ud(eg)i
  skotero            motorbicikleto?
  skovelo            ????? (tekn.)
  skrapgumo          vi^sgumo
  skualo             mallongda~ura ventego
  skuti/ilo          ???/rulilo?
  slabo              ????
  snufi              enspiri, ennazi
  sob                malsupren, suben
  softa              malla~uta (EN soft)
  sombra             mallumperspektiva????, malhela
  sor                supren
  sori, soari        kreski, supren iri
  spagato            ??? diskrurado??(gimnastiko)
  spajro             turpinto de pre^gejo
  specio             speco
  specialisti        ??? speciali^gis faki^gi???
  spino (fiziko)   (kolizias kun la vertebraro)
                     (partikla?)rotacio? ^spino?(metafore)
  spontanea, sponta  spontana
  spurto             rapidi^go
  stalo              ...-ejo porkejo, ^cevalejo ktp...
  stalono            vir^cevalo
  stamfi             piedkoler(um)i?
  staplo??           kunkro^cilo, kunkro^cigilo (vidu vink##)
  stativo            starigilo
  stavo              akvejeto
  stevardo/ino       aerservisto/ino* (EN steward)
  stif-              duon-, eduk-
  stilzoj            longkruriloj
  stoko                     provizo, provizejo, reservo
  stovo              hejtilo
  streta             mallar^ga
  studento                  studanto
  stuka^co           denoncul(a^c)o
  stufa^jo           ???? (speco de man^gajo, supo???)
  substrato          subtavolo
  suflori, sufloro   flustri, flustristo
  sufleo             puf...
  sugestia
  suito              muziksekvo
  sukcedi            sekvi
  sukuri             ekkuraci, unua helpo
  suro               tibiviando (Z)
  suspiri            sopir^gemi, vespiri
  svaga              malpreciza
  svetro, svetero    ^svitpulovero?, trikotjaketo
  svingilo           balancilo
  ^saho              persa re^go
  ^salmo             trinkotigo?, trinkopajlo
  ^samo              ^camoha~uto
  ^samoto            malbona grundo
  ^sarifo            araba princo
  ^sedo              ^sirmejo
  ^selko             (pantalon)tenilo
  ^slagro            sukceskanto, furora^jo (HU sláger el DE?)
  ^slemilo           napokapo, mallertulo
  ^smaco             la~uta kiso
  ^sorbeto           fruktoglacia^jo (FR sorbet)
  ^soso, sproso      bur^gono
  ^soto              piedbato (EN shot)
  ^spalo             rejlobreto, fervoja breto
  ^spato             fosilo
  ^sproso            vitreroligno?????
  ^spuro             rejldistanco, fervoja lar^geco
  ^sriki                    ekkrii (EN shreek?)
  ^sutro             lignokurteno?
  ^svabri            balai
  tajpi                     enklavi
  talono (ekon.)     pruvkupono
  tampono            ^stopvato
  tan^gi             tangenti
  tantiemo           a~utorrajto
  tapiserio          murtapi^so (FR tapisserie)
  tarda              malfrua
  tartali            balbuti, ripetbalbuti
  telekomandilo      distanc^saltilo (FR télécommande), kanalumilo
  televizio          televido, televidilo (HU televizió)
  telko              po^stelefono
  tembro             tonkoloro (FR timbre)
  tendro             (fajro~) ????
  tenso (gram.)      tempo
  tepiduloj          ?????
  teologo                   di-..., difakulo ?
  tiparo             litertipo
  tipografiaj eraroj preseraroj
  tili               disfibri
  timida             timema, sin^gena, ru^gi^gema
  toasto             ?????
  tornistro          dorsosako
  torni, tornisto    lignoturni, lignoturnisto
  trampo             senhejmulo (EN tramp)
  tredi              enfadeni???
  trefo (kartoludo)  trifolio (FR trèfle)
  trenco (muziko)    tranco(-muziko) (EN transe)
  tribunuso          tribunulo?
  triflo             ???? speco de deserto???
  trista             malgaja
  trivi              eluzi
  tu^co              ^cina inko
  turneo (teatro)    rondiro
  ublieto            forgeskelo, punkelo (FR oubliette)
  uesto, ùesto,vestro, westo     okcidento
  unito              unuo
  uverturo           malfermo
  uvo, tra~ubo       vinbero
  uzanco             uzo, uzado, uzkutimo
  vajco              ^sra~ubtenilo
  vaka               malplena
  vakero             bovisto, bovgardisto
  valeto             ^cambristo
  valga              tondilkrura, kurbakrura
  vando              muro (DE Wand)
  varietato          varia^jo
  varieteo           variaj kantoj
  varleto, knapo     tenpeco
  varperoj
  vatro              hejtilo
  vatto, vato, ùato, wato, vùato     Watt, wato
  vefto              (^stofo)???????
  vegeta^jo          kreska^jo
  veldi              ?????
  veltabulo          velbreto* (EN board=tabulo sed ankau ~breto)
  vetolilo (aùto.)   ventumilo
  vepro              pikarbusto
  vertago            melhundo?
  vertico?
  vertrago, levrelo  leporhundo
  veselo             ^sip(eg)o? (EN vessel)
  vespereo           vespera prezentado
  vestiblo           ?????
  vicrado (a~uto.)    kromrado
  vigili             maldormgardi????
  vin^co             tirilo (FR treuil, EN win^c)
  vinkto             kunkro^cilo
  vinkulo "{"        ???? pinta parentezo
  violenta           perforta (FR, EN violent)
  vizio              vida^jo, vid^sajno????
  vizuala            vida
  volejbalo          retpilko (EN volleyball)
  vorko              konstrua^jego, konstruverko
  vrako              ^sip/flugma^sin-resta^jo (EN wrack)
  -io                -ujo/lando (Svislando, Pollando, Nederlando)
  zapi               kanalumi (televido)
  zoo                best^gardeno
  zono (malsano)     zostero
   

  * TS
   

  Ligoj

  Fontoj

  Cita^joj

  Lingvo Internacia 1896 N-roj 6-7 pa^goj 101-103 plena verkaro p. 215
  Zamenhof

  ^Ce la kreado de detalaj te^hnikaj vortaroj la specialistoj devas sin gvidi je tiuj samaj reguloj, la~u kiuj oni kreas ilin en ^ciuj lingvoj, t. e. :
  1) Anta~u ^cio oni demandas sin, ^cu tia vorto ne ekzistas jam en la komuna lingvo; ekzemple, se velocipedisto bezonas la vorton "rado", li kompreneble ne kreos novan vorton, sed prenos la vorton ekzistantan jam en la komuna vortaro.
  2) Se oni scias, ke la bezonata vorto ankora~u ne ekzistas, t. e. simple ne estis ankorau uzata, oni penas krei la vorton el la aliaj radikaj vortoj, kiuj jam ekzistas en la lingvo. Ekzemple, se en ia juna lingvo la unuan fojon devas aperi matematika verko, la verkanto, bezonante esprimi ekzemple "multobligi", "dividato", au "triangulo", kreos tiujn vortojn facile el la vortoj jam ekzistantaj en la vortaro.
  3) [nur tiam uzi novan radikon, uzante internacian formon au ^cerpante el naciaj lingvoj]
   
   

  Eltiro el privata letero de L. Zamenhof al Nikolaj Afrikanovi^c Borovko

  [...]
  Unu fojon, kiam mi estis en la 6-a a~u 7-a klaso de la gimnazio, mi okaze
  turnis la atenton al la surskribo "S^vejcarskaja"*, kiun mi jam multajn
  fojojn vidis, kaj poste al la elpenda^jo "Konditorskaja".** Tiu ^ci
  "skaja" ekinteresis min kaj montris al mi, ke la sufiksoj donas la eblon el
  unu vorto fari aliajn vortojn, kiujn oni ne devas aparte ellernadi. Tiu ^ci
  penso ekposedis min tute, kaj mi subite eksentis la teron sub la piedoj. Sur
  la terurajn grandegulajn vortarojn falis radio de lumo, kaj ili komencis
  rapide malgrandi^gi anta~u miaj okuloj.

  "La problemo estas solvita!" -- diris mi tiam. Mi kaptis la ideon pri
  sufiksoj kaj komencis multe labori en tiu ^ci direkto. Mi komprenis, kian
  grandan signifon povas havi por la lingvo konscie kreata la plena uzado de
  tiu forto, kiu en lingvoj naturaj efikis nur parte, blinde, neregule kaj
  neplene. Mi komencis kompari vortojn, ser^ci inter ili konstantajn,
  difinitajn rilatojn kaj ^ciutage mi for^jetadis el la vortaro novan
  grandegan serion da vortoj, anstata~uigante tiun ^ci grandegon per unu
  sufikso, kiu signifis certan rilaton. Mi rimarkis tiam, ke tre granda amaso
  da vortoj pure radikaj (ekz. "patrino", "mallar^ga", "tran^cilo" k.t.p.)
  povas esti facile transformitaj en vortojn formitajn kaj malaperi el la
  vortaro.
  [...]

  * Pordistejo
  ** Sukera^jejo

  Opinio de Teo JUNG (la fondinto de la semajna gazeto "Heroldo de Esperanto" ) NOVA!
  "^Cu por la vortfarado oni la~ueble devus eluze utiligi prefiksojn kaj sufiksojn, a~u ^cu oni devus enkonduki amason da novaj radikoj, t.e. ^ciam pli multe da neologismoj? ^Cu zorgi, ke la lingvo ricevu kiel eble plej grandan nombron da lernantoj kaj uzantoj, a~u per dikaj gramatikoj kaj multmiloj da novaj radikoj, superante e^c naciajn lingvojn, imponi la sinjorojn filologojn kaj lingvistojn? Mi timas, ke ni trovi^gas iomete (^cu nur iomete?) sur la dua alternativa vojo. Almena~u mi persone, eble pro mia a^go, jam ne komprenas iujn "modernajn" tekstojn tieldire Esperantajn. Eble mi fari^gis por tio tro stulta. Sed mi supozas, ke niaj nunaj (tro) plenaj gramatikoj, niaj imponaj novaj vortaregoj pli fortimigas novajn lernontojn kaj uzontojn ol allogi [-as]  ilin kaj nian la~udatan modernan literaturon admiras precipe iliaj farintoj kaj farantoj mem."
  ^Ciu ^Ciun p. 385

  Estas interesa fakto, ke nuntempa projekto de Esperanta Literatura Enciklopedio ricevis la titolon "ELITEN".
   
   

  Kelkaj vortoj pri PIV (Plena Ilustrita Vortaro)


  ^Sajnas, ke la celo de Waringhien estis verki samdikan vortaron kiel tiuj de la naciaj lingvoj. Li ne komprenis la kunmeteblecon de la internacia lingvo. Tio jam vidi^gas en la titolo: vortaro por kunmetema lingvo ne povas esti "plena". PIV abundas je francismoj. Por multaj konceptoj oni simple prenis la francan radikon kaj aldonis "o". PIV eble proksimigis esperanton al la naciaj lingvoj sed certe malproksimigis ^gin de la rolo de INTERnacia lingvo.

  Tio ne estus problemego se ekzistus aliaj pli bonaj vortaroj. Beda~urinde PIV havas monopolon. Pro tio la homoj  rigardas PIV-on kiel leksikologian biblion. Kaj tuj foliumas ^gin anstata~u mem pripensi kion ili vere volas esprimi kaj ^cu ne eblus diri tion per fundamentaj radikoj kaj afiksoj.

  La duono de PIV estas nenecesa kaj e^c malutila balasto por lingvo INTERnacia.

  Oni nur povas konsili uzi pli multe sian cerbon kaj malpli PIV-on.

  Espereble la nova versio de PIV ne aldonos ankora~u pli da balasto, kaj espereble la reviziantoj tralegis la libron "la bonan lingvon" de Claude PIRON.

  Alikaze PIV restos "Preska~u Ido Vortaro".
   

  La idistoj estas inter ni!

  Propono: ^ciu, kiu enkondukas nenecesan neologismon en la lingvon pagu ^ciujare monsumeton al UEA. ;)
   

  Vidu anka~u:


  © Thierry SALOMON
  http://interpopolalingvo.inf.hu