Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

a webhely naplója - új és frissített oldalak

VMDOK

HUDOK

YUDOK

vissza a kezdőlapra

EBIB

HANG

EGYÉB

a webhely térképe

B K É L S K

B K É L S K

B K É L S K

B S C P L

V H Y E Z

B K É L S K


Magyarok a Vajdaságban > Bevezetõ

E dokumentáció összeállításával arra törekedtem, hogy rendszerbe foglaljam mindazokat az adatokat, amelyek hozzájárulnak a vajdasági magyarság helyzete alakulásának megértéséhez.

A dokumentáció a következõ részekbõl áll: a bevezetõ részbõl, az eseményeket idõrendben tárgyaló kronológiából, a tárgyalt fogalmakat, hely- és intézményneveket magyarázó lexikonból, a dokumentációban említett személyek adatait tartalmazó bio-bibliográfiából, valamint a vajdasági magyarság történetének tanulmányozása szempontjából forrásértékû szövegek gyûjteményébõl. Mellékeltem valamennyit a témához kapcsolódó kép-, illetve hanganyagból is.

A Bevezetõ rész közli a dokumentáció összeállításakor alkalmazott szempontokat, az Elõszó keretében kísérletet tesz a vajdasági magyarság helyzetének alakulásával kapcsolatos folyamatok összefoglalására, majd megadja a forrásmunkákra való utalás során alkalmazott rövidítéseket, míg a dokumentációban alkalmazott egyéb rövidítések feloldása a Lexikon rész megfelelõ betûrendi helyén található meg.

A Kronológia részben a vajdasági magyarság életének eseményeit rendeztem idõrendbe. A folyamatok jobb megértése érdekében utaltam még a következõ (a FAKTUM dokumentáció más részeiben feldolgozott) területek azon eseményeire, amelyek érezhetõen kihatottak a vajdasági magyarság helyzetének alakulására:
- a jugoszláv társadalom globális folyamatai;
- nemzetközi folyamatok (Jugoszlávia és Magyarország nemzetközi helyzete, az emberi és kisebbségi jogok nemzetközi szabályozása);
- magyar-jugoszláv kapcsolatok;
- a délszláv kisebbség helyzete Magyarországon;
- A Vajdaság politikai, gazdasági, kulturális helyzete;

- a vajdasági magyarság érdekérvényesítése szempontjából jelentõs intézmények helyzete.

Az események idõpontját igyekeztem minél pontosabban meghatározni. Ahol csak a hónapot tudtam megállapítani, ott a tételt az illetõ hónap elejére soroltam be. Az "év közepe" idõpontjában valószínûsíthetõ eseményt az év július 1-jei eseményei elé soroltam, a "hónap közepe"-ként meghatározottat pedig az illetõ hónap 16-ikai eseményei elé. Ugyanígy az egyes évszakok kezdõnapja elé soroltam be azokat az eseményeket, amelyek idõpontját csak az évszak keretén belülre tudtam idõzíteni, pl. "az év tavaszán" megjelölésût március 21. elé, s ugyanígy a többi évszakok esetében szeptember 22., június 21. és december 21. elé.

Az egyes folyóirat-számokra hivatkozva igyekeztem minél pontosabban meghatározni megjelenésük idõpontját. Ha ez nem sikerült, akkor a havonta megjelenõ folyóiratok esetében a megnevezett hónap elejére iktattam be az adott folyóirat-számra vonatkozó tételt.

A kronológia tételeinél magának az eseménynek a minél tömörebb leírására törekedtem, míg az annak megértéséhez szükséges fogalmakkal, hely- és intézménynevekkel, illetve személyekkel (>) kapcsolatos kiegészítõ információkat a Lexikon, illetve Életrajzok részben adtam meg.

A Lexikon részben a Kronológiában és az Életrajzok részben említett fogalmakhoz, helység- és intézménynevekhez fûztem magyarázatot. Azon címszavak esetében, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a vajdasági magyarsághoz, a rájuk vonatkozó általános adatok közül csak a leglényegesebbeket adtam meg, ezt követõen pedig a vajdasági magyarsággal kapcsolatos, a Kronológia és az Életrajzok részben feldolgozott vonatkozásokat dolgoztam fel. A megfelelõ betûrendi helyen utaltam a feldolgozott fogalmak gyakrabban használt szinonimáira, a földrajzi nevek régebbi, illetve újabb elnevezésére, az intézménynevek rövidítéseire, a feldolgozott magyar nyelvû forrásokban közhasználatúként alkalmazott szerb kifejezésekre.

Az Életrajzok részben azon személyek életrajzi adatait, munkáit és a rájuk vonatkozó irodalmat dolgoztam fel, amelyeket a Kronológia és a Lexikon rész említ. Azon személyek esetében, akik nem közvetlenül kapcsolódnak a vajdasági magyarsághoz, a rájuk vonatkozó általános adatok közül csak a leglényegesebbeket adtam meg, ezt követõen pedig a vajdasági magyarsággal kapcsolatos, a Kronológia és a Lexikon részben feldolgozott vonatkozásokat soroltam fel. A megfelelõ betûrendi helyen utaltam az írói-újságírói álnevekre.

A Szövegek rész tartalmazza a vajdasági magyarság helyzetét befolyásoló jogszabályok, valamint a témakörbe tartozó jelentõs politikai beszámolók, elemzések, sajtóközlések, levelek felsorolását. Ezek szövege a FAKTUM dokumentáció különálló, egységes Elektronikus könyvtár részében található.

A Képek részben áttekinthetõ rendszerbe foglaltam a már említett részek illusztrációjaként alkalmazott képanyagot (portrét, városképek, térképek, stb.)

A Teljes változat módban mind a Kronológia, mind az Életrajzok és a Lexikon részben hiperhivatkozásokkal utaltam a témához kapcsolódó szövegekre, illetve kép- és hanganyagra, a Letöltés módban pedig lehetővé tettem a dokumentáció egészének, illetve egyes részeinek tömörített formában való letöltését.