Aurreko orrialdera itzuli

 

Vuelta al oficio de la preparación

 

 

sainduLiturjia

Joanes Krisostomoren Maneran

 

Divina Liturgia

de san Juan Crisósotomo

 

Божественная Литургия

 

Hastea

 

 

 

 

Diakreak, goraki:

 

Y en voz alta:

 

 

D. Benedika Jauna!

 

D Bendice, Padre.

 

Диакон:  Благослови, Bладыко.

Apezak evanjelioarekin gurutzearen seinalea egiten du aldareko oihal sainduaren gainean, erranez:

 

El sacerdote coge el evangelio (en vertical) con las dos manos y traza el signo de la cruz (evangelio en horizontal) encima del antimensión, y dice en voz alta:

 

 

A.  Benedikatua dadila Aitaren, Semearen eta Izpiritu Sainduaren Erreiñua, orain eta beti eta menderen mendetan!

 

S Bendito sea el Reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

 

 

Иерей:  Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор:  Аминь.

K.  Amin!

C Amén.

Diakreak erraiten ditu bake-bersuak eta aldikara ihardesten zaio:

 

 

 

Великая ектения

Диакон:  Миром Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

K Urrikal Jauna!  edo:  Kirie eleison!

 

C Señor, ten piedad. (Se repite tras cada petición.) 

 

D.  Bakean, otoiz Jaunari!

D En paz, rogamos al Señor.

D.  Goiko bake eta gure arimen salbamenduarenzat, otoiz Jaunari

 

D Por la paz que viene de los cielos y la salvación de nuestras almas, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Mundu osoren bake, Jainkoaren Eliza sainduaren azkartasun eta gizon guztien batasunarenzat, otoiz Jaunari!

 

D Por la paz del mundo entero, la estabilidad de las santas Iglesias de Dios y la unión de todos, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Etxe saindu honentzat eta honetan, fede, Jainko beldur eta aiherrarekin sarzen direnenzat, otoiz Jaunari!

 

D Por esta santa casa, por todos quienes entran en ella con fe, piedad y temor de Dios, rogamos al Señor.

 

 

Диакон:  О святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Paulo gure jaun aitaurren, Luka apezpiku, apezan sail laudagarri, Kristo baitako diakrego, apezgo eta jendeketa guztiarentzat, otoiz Jaunari!

 

D Por nuestro patriarca N., nuestro obispo N., el orden venerable de los presbíteros, el diaconado en Cristo, por todo el clero y todo el pueblo, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О святейших патриарсех православных, о господине нашем блаженнейшем митрополите ________, о преосвященнейшем епископе _______, честнéм пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Gure Herri eta haren gidarienzat, otoiz Jaunari!

 

D Por nuestro país y quienes lo gobiernan, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Girixtino zintzo eta zuhur guztienzat, otoiz Jaunari!

 

 

 

 

D.  Hiri honentzat, hiri eta eskualde orotan diren sinestedunenzat, otoiz Jaunari!

 

D Por esta comarca (pueblo, monasterio), por toda comarca y aldea y por aquellos que viven en la fe, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Aro on, fruitu nasai eta denbora lasaiarenzat, otoiz Jaunari!

 

D Por las estaciones clementes, la abundancia de frutos de la tierra y los días de paz, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О благорастворении воздýхов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

 

 

 

 

 

D.  Itsasoan, airean edo lurrean ibilki direnenzat; eri, preso edo borxatuak direnenzat eta denen salbamenduarenzat, otoiz Jaunari!

 

D Por los navegantes por mar y por los aires, los viajeros, los enfermos, los prisioneros, por todos aquellos que padecen y por la salvación de todos, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

 

 

 

 

 

D.  Kezka, kexu, irrisku eta ezinberze guztietarik libratuak izaiteko, otoiz Jaunari!

 

D Por ser librados de toda aflicción, enemistad, peligro y necesidad, rogamos al Señor.

 

Диакон:  О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

D.  Lagun eta salba gaizazu, urrikal zakizkigu eeta begira gaizazu, otoi Jauna!

 

D Socórrenos, sálvanos, ten piedad de nosotros y guárdanos, o Dios, por tu gracia.

 

Диакон:  Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

D.  Arrarteko bartuz osoki saindu, garbi eta benedikatua den gure erregiña ospagarria, beti birjiña den Jainkoaren Ama Maria, bai eta saindu guztiak, batzuk berzenzat eman ditzagun gure izaite eta biziak Kristo gure Jainkoari!

 

D Invocando nuestra santísima, toda pura, toda bendita y gloriosa Soberana, la Theotokos y siempre Virgen, María, y todos los santos, confiémonos nosotros mismos, los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo, nuestro Dios.

 

Диакон:  Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот1 наш Христу Богу предадим.

Хор:  Тебе, Господи.

Azken bersuaren ondotik:

 

 

 

 

K.  Zuri Jauna!

C A ti, Señor.

Anartean ahopetik apezak erraiten du lehen antifonaren deia:

 

 

 

 

A.  Gure Jainko Jauna, zure aintza eta indarra ezin asmatuzkoak dira; zure miserikordia eta gizonen alderateko amodioa ezin erranezkoak; beha hemen gu, eta zuri otoizean dauden guztiak, zure amodioaz gaindizeko.

 

S (En secreto) Señor, Dios nuestro, cuyo poder es incomparable y cuya gloria, incomprensible; cuya misericordia es inconmensurable y cuyo amor para los hombres, inefable. Tú mismo, Señor, en tu ternura, derrama tu mirada sobre nosotros y esta santa casa y concédenos y a todos aquellos que ruegan con nosotros tus beneficios abundosos y tus generosidades.

 

Иерей:  Господи Боже наш, Егоже держава несказанна и слава непостижима. Егоже милость безмерна и человеколюбие неизреченно. Сам, Владыко, по благоутробию Твоему, призри на ны и на святый храм сей и сотвори с нами и молящимися с нами богатыя милости Твоя и щедроты Твоя.

Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор:  Аминь.

Finizean, goraki:

(En voz alta)

A.  Zuri baitoazi ainza, ohore eta adorazionea, Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan.

 

Porqué a ti corresponden toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

 

K.  Amin!

C Amén.

Aste egunetan, kantore gisa kantazen da.

ANTÍFONA  1ª

Se canta la primera antífona (salmo 102 o salmo 91, o versos propios de la fiesta). El diácono se sitúa delante del icono del Salvador.

K.  Jainkoaren Amak otoizturik,

Jauna, salba gaizazu!

 

C. Por las oraciones de la Theotokos, o Salvador, sálvanos.

 

 

91-garren salmoaren bersu hauiekin:

 

Versos del salmo 91.

 

 

K.  Bai eder Jauna, Zu gorestea eta Jaun goikoa, kantuz ospazea.

 

C.  Es bueno alabar el Señor, cantar tu Nombre, O Altísimo.

 

 

K.  Goizean jakin-araztea zure maitasuna, gau osoan zure leialtasuna!

 

C.  Proclamar por la mañana tu bondad, tu fidelidad de un a el otro por la noche.  Porque el Señor es justo y en Él no hay paso a la injusticia.

 

 

K.  Ospe Aitari, Semeari, bai Izpiritu Sainduari, orain eta beti eta mendaren mendetan, amin.

 

C.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

 

 

Igandetan, 102-garren salmoko bersu hauek dira kantazen:

 

Versos del salmo 102.

 

Первый антифон ‑

Псалом 102

K.  1.go —  Benedika beza Jauna, ene arimak; ene barne osoak, haren Izen saindua!

 

C. Alma mía bendice al Señor, Tú eres bendito, Señor. Alma mía bendice al Señor. Y que todo lo que hay en mí bendiga su Santo Nombre.

 

Хор:  Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя —Имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.

Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.

K.  2. —  Benedika zak Jainkoa ene arima; ez ahantz haren fagoreak!

 

C. Alma mía bendice al Señor. Y no olvides nunca sus favores.

 

K.   8. —  Bihotzbero eta urrikaria da Jauna; luzakor eta amodiotsua!

 

C. El Señor es compasivo y misericordioso, longánime y lleno de misericordia.

 

K.   2  —  Benedika zak Jainkoa ene arima; ez ahantz haren fagoreak!

 

C. Alma mía bendice al Señor. Y que todo lo que hay en mí bendiga su Santo Nombre.

 

K.  Benedikatua, Zu Jainkoa!

 

C.  Tú eres bendito, Señor.

 

Lehen kantu horren denboran, Salbazailearen ixurraren aintzinean plantazen da diakrea, eta gero berriz bere lekurat jiten, bersu laburren kentazeko.

 

El diácono se sitúa delante del icono del Salvador.

 

Малая ектения

Диакон:  Паки и паки миром Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Berriz eta sekulakoz bakean, otoiz Jaunari!

 

D Aun y nuevamente en paz, rogamos al Señor.

C Señor, ten piedad.

 

D.  Lagun eta salba gaizazu, urrikal zakizkigu eeta begira gaizazu, otoi Jauna!

 

D Socórrenos, sálvanos, ten piedad de nosotros y guárdanos, o Dios, por tu gracia.

 

Диакон:  Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Arrarteko bartuz osoki saindu, garbi eta benedikatua den gure erregiña ospagarria, beti birjiña den Jainkoaren Ama Maria, bai eta saindu guztiak, batzuk berzenzat eman ditzagun gure izaite eta biziak Kristo gure Jainkoari!

 

D Invocando nuestra santísima, toda pura, toda bendita y gloriosa Soberana, la Virgen María y siempre Virgen, María, y todos los santos, confiémonos nosotros mismos, los unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo, nuestro Dios.

 

Диакон:  Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор:  Тебе, Господи.

Lehen bi galderi, kantariek ihardesten dute:

 

 

 

 

K.  Urrikal Jauna! edo:  Kirie eleison!

 

 

 

 

K.  (Azken aldian:)  Zuri Jauna!

 

C A ti, Señor.

 

 

Diakrea Jainkoaren Amaren ixuraren aintzinean plantazen da, bertze bersu laurrak arte.  Anartean, apezak ahopetik erraiten du bigarren antifonaren deia:

 

 

 

 

A.  Jainko gure Jauna, salba zure jendea eta benedika zure premanza;  zaint zure Eliza guztia; saindu egin zure etxearen edertasunaz axolatuak;  ospatu zure indarraz, eta ez gaizazula ahantz, zuri goait baigaude!

 

S (En secreto) Señor, Dios nuestro, salva tu pueblo y bendice tu heredad, guarda la plenitud de tu Iglesia, santifica a los que estiman la belleza de tu casa, glorifícalos por tu poder divino y no nos abandones  a nosotros que esperamos en ti.

 

Иерей:  Господи Боже наш, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящия благолепие дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою и не остави нас, уповающих на Тя.

Яко Твоя держава, и Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор:  Аминь.

Goratik:

A.  Zurea duzu erregeza, zureak ospe ta indarra, Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan!

 

(En voz alta) Porqué a ti pertenecen la fuerza, el reino, el poder y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

 

K.  Amin! 

 

C.  Amén.

 

Aste egunetan 92-garren salmoa erraiten da, errepika honekin:

 

ANTÍFONA 2ª

Se canta la segunda antífona (salmo 145 o salmo 92, o versos sálmicos propios de la fiesta), y acto seguido el himno Hijo Único.

 

 

K.  Saindu guztiek otoizten zaituzte, salba gaizazun!

 

Entre semana: Por las plegarias de tus santos, o Salvador, ¡sálvanos!

 

 

K.  1.go —  Jauna errege da, ospez jauntzia, Jauna, indarrez inguratua!

 

El Señor ha entrado en su reino. Se ha revestido de majestad. El Señor se ha revestido y se ciñe de poder.

 

K.  2.    Sendo da mundua, ez da kordokatuko, zure tronua betidanik sendo da.

 

El universo es firme, inconmovible.

 

K.  3.    Zure etxea saindutasunez eder, Jauna, orain eta beti!

 

Tu casa reclama santidad, todo a lo largo de los tiempos, Señor.

 

K.  Ospe Aitari, Semeari, bai Izpiritu Sainduari, orain eta beti eta mendaren mendetan, amin.

 

C.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

 

Igandetan errepika hau kantazen da:

 

 

 

 

K.  Jainkoaren Seme, hiletarik piztua salba gaizazun kantazen dautzugu: aliluia!

 

El domingo: Sálvanos, o Hijo de Dios, Tú, que has resucitado de entre los muertos, a nosotros que te cantamos: ¡Aleluya! .

 

 

145-garren solmotik hitz hok kantazen diren:

 

Veros del Salmo 145.

 

Второй антифон –

Псалом 145

K.  Ospe Aitari bai Semeari bai Izpiritu Sainduari!

 

C.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

 

Хор:  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения. Изыдет дух его, и возвратится в землю свою; в той день погибнут вся помышления его. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, упование его—на Господа Бога своего. Сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них. Хранящаго истину в век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим. Господь решит окованныя. Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженныя, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

K.  1.go —  Gorets beza ene arimak, Jauna!

 

C.  Alaba al Señor, alma mía.

 

K.  2.    Goretsiko dut Jauna, bizi naizeno; soinua joren ene Jainkoari, ene biziak diauno!

 

C.  Quiero alabar al Señor toda la vida, quiero cantar salmos a mi Dios mientras exista.

 

K.  10.   Jauna errege da betiko; errege zure Jainkoa, Sion, sekulako!

 

C.  El Señor reinará por los siglos, tu Dios, Sión, por todos los tiempos. ¡Aleluya!

 

K.  Orain eta beti eta menderen mendetan, amin!

 

C.  Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

 

Edozoin egunez, gainera kantazen da himno hau:

 

 

 

 

K.  Jainkoaren Hitz eta Seme-bakarra, betidanik zirena, gure salbatzeko, Birjiña Maria baitan gorputz hartu duzuna, kanbiatu gabe gizon egin eta gurutzean hil, Krito Jainkoa, hilez herioa garhaiturik, Trinitate Sainduan Bat, Aitarekin eta Izpiritu Sainduarekin ohoratua, salba gaizuzu!

 

Hijo único y Verbo de Dios, Vos, que eres inmortal, y que por nuestra salvación te dignaste encarnarte en la santa Theotokos y siempre Virgen, María, y que sin cambio te hiciste hombre y fuiste crucificado. O Cristo Dios, que por la muerte has vencido la muerto siendo uno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos.

 

Хор:  Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Diakreak, berriz bere lekutik kantzen du:

 

 

 

Малая ектения

Диакон:  Паки и паки миром Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Berriz eta sekulakoz bakean, otoiz Jaunari!

 

D Aun y nuevamente en paz, rogamos al Señor.

 

 

D.  Lagunt eta salba gaizazu, urrikal zakizkigu eeta begira gaizazu, otoi Jauna!

 

C Señor, ten piedad.

D Socórrenos, sálvanos, ten piedad de nosotros y guárdanos, o Dios, por tu gracia.

 

Диакон:  Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Arrarteko bartuz osoki saindu, garbi eta benedikatua den gure erregiña ospagarria, beti birjiña den Jainkoaren Ama Maria, bai eta saindu guztiak, batzuk berzenzat eman ditzagun gure izaite eta biziak Kristo gure Jainkoari!

 

D Invocando nuestra santísima, toda pura, toda bendita y gloriosa Soberana, la Theotokos y siempre Virgen, María, y todos los santos, confiémonos nosotros mismos, los unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo, nuestro Dios.

C A ti, Señor.

 

Диакон:  Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор:  Тебе, Господи.

Apezak ahopetik erraiten du otoiz hau:

 

 

 

 

A.  Zuri esker ditugu gure bozak juntazen otoiz hauien egiteko; Zuk erran duzu bi edo hiru zure izenean bilzen direlarik entzunak izanen direla; egin orain zure zerbizarien onetan galdatua zaizuna, emanez mundu huntan zure Egiaren ezagutza, eta berzean betiereko bizia!

 

S (En secreto) Tú, que nos has concedido la gracia de unir nuestras voces por dirigirte en común estas plegarias y que nos has prometido escuchar los ruegos de dos o tres reunidos en tu Nombre, Tú mismo cumples las peticiones de tus servidores, según convenga, y danos en el siglo presente el conocimiento de la verdad, y en el siglo futuro la vida eterna.

 

Иерей:  Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы, Иже и двема или трем, согласующимся о имене Твоем прошения подати обещавый; Сам и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, подавая нам в настоящем веце познание Твоея истины, и в будущем живот вечный даруя.

Яко благ и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор:  Аминь.

Gero goraki:

A.  Zu baizira Jainko guztiz ona, gizonenzat maitasunez betea; ospe zuri Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan!

 

(En voz alta) Porque Tú eres un Dios bueno y amigo de los hombres y nosotros os glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

 

K.  Amin!

C Amén.

Diakrea ate sainduen barnera sarzen da.  Aste egunetan errepika hau kantazen da, 94-garren salmoaren bersu hauekin:

 

ANTÍFONA 3ª

El diácono entra en el santuario por la puerta sur y abre las puertas reales. Se canta la tercera antífona (Bienaventuranzas o salmo 94):

 

Третий антифон “Блаженны”

(Матф.5:3-12)

K.  Jainkoaren Seme, sainduetan miresgarri zirena, salba gaizazu; kantazen baitugu: aliluia!

 

Entre semana: Sálvanos, o Hijo de Dios, Tú, que eres admirable en tus santos, a nosotros que te cantamos, ¡Aleluya!

 

 

K.  1.go —  Zatozte bozkarioz Jaunari oihu egiterat; Jainkoa gure Salbazailea goresterat!

 

1. Venid, aclamemos al Señor, con entusiasmo.

 

 

K.  2.    Goazen haren aintzinerat, eskerrak emanez; salmoekin goretsiz.

2. Presentémonos con alabanzas ante sede, aclamémoslo con cantos de salmos.

K.  Ospe Aitari, Semeari, bai Izpiritu Sainduari, orain eta beti eta mendaren mendetan, amin.

C.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

Igandetan "Zoriontsuen" aipamenak kantazen dira:

K.  Zure Erreiñuan, gutaz orhoit Jauna!

Acuérdate de nosotros, Señor, en tu Reino.

Хор:  Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.

K.  Zorionsuak bihozez beharsu direnak; Jainkoa baitute Errege!

Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.

Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.

K.  Zorionsuak atsegabetan direnak, kontsolatuko baitira!

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.

Блажени плачущии, яко тии утешатся.

K.  Zorionsuak eztiak, lurraren jabe izanean baitira!

Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra.

лажени кротцыи, яко тии наследят землю.

K.  Zorionsuak Jainkoaren Nahiaz gose eta egarri direnak; asea emanen baizaiote!

Bienaventurados quienes tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.

K.  Zorionsuak urrikalkorrak, Jainkoa urrikalduko baitzaiote!

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia.

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.

K.  Zorionsuak bihotz garbiak, Jainkoa ikusiko baitute!

Bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

K.  Zorionsuak bake-egileak, Jainko-seme izendatuak izanen baitira!

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán denominados hijos de Dios.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

K.  Zorionsuak, Jainkoaren Nahia hautatu dutelakoz gaizki erabiliak; Jainkoa Errege baitute!

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el Reino de los Cielos.

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.

K.  Zorionsuak zuek, laidostazen eta gaizki erabilzen zaituztenean, zernahi gaixtakeria ene gatik zuetaz derasatenean.  Bozkaria eta loria zaitezte, handia baita zuen saria zeruetan!

Bienaventurados eres cuando te injurien y te persigan y digan falsamente toda clase de males contra ti por causa mía. Alégrate y llénate de alegría porque tu recompensa será grande en los cielos.

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради.

K.  Zure Erreiñuan, gutaz orhoit Jauna!

Acuérdate de nosotros, Señor, en tu Reino.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.

sartze ttikia

Entrada Menor

Вход с Евангелием

(малый вход)

Ordu denean, aldarea musuzen dute, hiruetan agurtu ondoan.  Apezak ebanjelioa diakreari emaiten dio, eta honek eskua musuzen dio erranez ahopetik:

Se abren las puertas reales. Durante el canto, los celebrantes se inclinan tres veces y besan el altar. El sacerdote toma el evangelio y se lo da al diácono. Después, rodeando el altar, salen por la puerta norte del santuario, precedidos por el acólito con su cirio. Llegados ante las puertas reales, inclinan la cabeza. El rito que sigue se hace en secreto, hasta: "Sabiduría. De pie."

священник и диакон обходят алтарь и выносят Евангелие на амвон

Диакон:  Господу помолимся.

Иерей:  Владыко, Господи, Боже наш, уставивый на небесех чины и воинства ангел и архангел в служение Твоея славы! Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

D.  Otoiz Jaunari!

D Rogamos al Señor.

Oración de la entrada

S Maestro y Señor, Dios nuestro, que has establecido en los cielos las órdenes y los ejércitos de los ángeles y los arcángeles para el servicio de tu gloria, haz que nuestra entrada también sea la entrada de los ángeles que con nosotros sirven y glorifican tu bondad. Porque a ti corresponden toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

El diácono, levantando el orárion hacia Oriente, dice:

D Amén.

Gero apezak diakrea segizen du aldarearen itzulian, erranez:

A.  Jainko gure nagusi eta Jauna, zure opearen zerbizuko egin dituzu aingeru eta arkanjeluak mustupilka; egizu heiekin sart gaiten zure zerbizuan gora erraiteko zoin ziren ona!

Zuri zor ditugulakoz ohore, ospe eta adorazione, Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan, amin!

Ganderailuak aintzinean, meza-emaileak jalgizen dira elizerdirat.  Diakreak, Kanporatekoan ebanjelioa ezkerreko sorbalda gainean, esku eskuinaz iguzki aldea erakusten du estolarekin, apezari erranez:

D.  Benedika Jauna sartze saindua!

Bendice, Padre, la santa entrada.

Y el sacerdote, bendiciendo, dice:

S Bendita sea la entrada de tu santuario en todo tiempo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

El diácono presenta el evangelio al sacerdote, que lo besa. Cuando acaba el canto de la antífona, eleva el evangelio y dice en voz alta:

D Sabiduría. De pie.

Los celebrantes entran al santuario por las puertas reales y el diácono pone el evangelio encima el antiménsion. El celebrante besa el icono del Salvador y bendice el acólito que lleva el cirio. Después besa el icono de la Virgen María, entra en el santuario y besa el evangelio.

Диакон:  Благослови, Владыко, Святый Вход.

Иерей:  Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно и во веки веков.

Apezak ahopetik benedikazen du erranez:

A.  Benedika dadila zure elizan sartzea, orain eta beti eta menderen mendetan, amin!

Diakreak, mendebalera izulirik, apezari ebanjelioa presentazen du, honek musu eman dezon.  Gero iguzki alderat izulirik, ebanjelioa kopetari finkatuz, idurikazen du azken kantuen bururazea.  Orduan, ebanjelioa altxatuz, harekin gurutzearen seinalea eginez goraki dio:

D.  Zuhurtzia!  Xuti!

Диакон:  Премудрость! Прóсти!

Apezak, bere lagunekin kantazen du sartze-kantua, besta edo egunari doakona.  Ardurenik kantazen da:

A.  Etor, adora eta ahuspeka gaiten Kristoren aintzinean!

C Venid, adoremos y prosternémonos ante Cristo. Sálvanos, o Hijo de Dios...

Хор:  Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: Аллилуйя!

(Gero igandetan):  Jainko Seme hiletarik piztua, salba gaizazu!

El domingo: C ...Tú, que has resucitado de los muertos, a nosotros que te cantamos: ¡Aleluya!

(Gero egunetan):  Zure sainduetan miresgarria!

Entre semana: C...Tú, que eres admirable entre tus santos, a nosotros que te cantamos: ¡Aleluya!

K.  Kantazen dauzugu: aliluia!

Horren ondotik, egunari doazkon Bersuak, TROPARIAK, kantazen dira.

Apezak Kristoren itxura musuzen du, ezkoketariak benedikazen eta Jainkoaren Amaren itxura musuzen.  Sartu denean, ebanjelioari musu emaiten dio.  Beste apezek, bakotxak bere aldeko itxura (Kristorren edo haren Amaren) musuzen dute eta gero berdin aldarea bakotxak bere aldeko izkinan (eskuin edo ezker).

Kantariek egunari doazkon Bersuak, TROPARIAK, kantazeko artean apezak ahopetik erraiten du "Saindua"ren otoiza.

A.  Jainko saindua, saindutegian pausazen zirena, zerafinek hiruetan saindu kantatua, kerubinek ospatua, zeruko indarrek adoratua.  Mundua deusetarik atera duzu, gizona egin zure itxura eta idurirat, eta zure dohain guztiez edertu; emaiten diozu izpiritu eta zuhurzia.  Bekatorea ez duzu mesprexazen, bainan dolu badu salbazen eta gu, zure zerbizari ezdeusak zure aldarearen aintzinean onharzen gaituzu, zuri doakon ohore eta adorazionea bihurzeko.  Har Jauna gure ezpain herrebesek eman "Saindua"ren kantua, ona zirelakoz.  Barkatu, nahiz ala ezazolkeriaz egin hutsak; saindu gure gorputz-arimak eta atxik gaizazu zure zerbizuan gure biziak dirauno; orhoit zure Ama sainduaz eta mende guztietan zure gostuko izan diren sainduez.

 

Se cantan los himnos propios del día,  los denominado TROPARIA. El diácono sostiene el orárion con la mano derecha y dice en secreto:

 

PLEGARIA DEL TRISAGIO

S (En secreto) O Dios Santo, que reposas en el santuario, ensalzado por la voz tres veces santa de los Serafines, glorificado por los Querubines y adorado por todas las potencias celestiales. Tú, que has traído todo de la nada al ser, que has creado al hombre a imagen y semejanza tuya y lo has adornado con todos los dones de tu gracia; Tú, que concedes sabiduría y razón a quién te lo pide, y que no desprecias al pecador, y que estableces la penitencia como vía de salvación; Tú, que nos has hecho dignos, a nosotros, tus humildes e indignos servidores, de mantenernos en este momento ante la gloria de tu Santo altar, y de rendirte la adoración y la alabanza que te corresponden; Tú mismo, Señor, recibe también de nuestros labios pecadores el himno tres veces santo y visítanos en tu bondad; perdónanos toda falta voluntaria e involuntaria, santifica nuestras almas y nuestros cuerpos y concédenos servirte en la santidad que viene de ti todos los días de nuestra vida, por la intercesión de la santa Theotokos y de todos los santos que desde el principio de los siglos te fueron agradables.

 

Иерей:  Боже Святый, Иже во святых почиваяй, Иже трисвятым гласом от Серафимов воспеваемый и от Херувимов славословимый, и от всякия небесныя силы покланяемый! Иже от небытия во еже быти приведый всяческая, создавый человека по образу Твоему и по подобию и всяким Твоим дарованием украсивый, даяй просящему премудрость и разумение и не презираяй согрешающаго, но полагаяй на спасение покаяние; сподобивый нас, смиренных и недостойных раб Твоих и в час сей стати пред славою святаго Твоего жертвенника и должное Тебе поклонение и славословие приносити; Сам, Владыко, приими и из уст нас, грешных, трисвятую песнь и посети нас благостию Твоею, прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, освяти наши души и телеса, и даждь нам в преподобии служити Тебе во все дни живота нашего, молитвами Святыя Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших.

Диакон:  Благослови, Владыко, время Трисвятаго.

 

 

 

 

KONTAKIO Kantua bururazean, diakreak ahopetik:

 

 

 

D.  Jauna benedika hiruetan-sainduaren kantua!

 

D Bendice, Padre, el momento del Trisagio.

Habiendo recibido la bendición del sacerdote, sale del santuario por las puertas reales y, girando hacia el altar, dice:

D Rogamos al Señor.

C Señor, ten piedad.

 

Gero goraki:

 

 

 

D.  Otoiz Jaunari!

 

 

 

K Urrikal Jauna!  edo:  Kirie eleison!

 

 

 

A.  (Diakrea benedikatuz):  Zuri ospe, gure Jainkoa, saindu baizira, Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti...

 

(En voz alta) Porque eres Santo, o Dios nuestro, y te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre.

 

Иерей:  Яко Свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Диакон:  Господи, спаси благочестивыя и услыши ны.

Хор:  Господи, спаси благочестивыя и услыши ны.

Диакон:  и во веки веков.

D.  (Diakreak, ate sainduetarik, jenderi buruz bururazen du):  eta menderen mendetan!

Hori erranez, diakreak, estola luzatuz, itzuli erdi bat egiten du eta aldarerat sartzen da.  Kantariek ihardesten dute:

 

Girándose hacia el pueblo y levantando el orárion, dice:

D. Y por los siglos de los siglos.

El diácono entra en el santuario por las puertas reales.

 

KAmin!

 

C.  Amén.

 

tRISAGIOa

(Hiruetan-sainduaren kantua)

     

Трисвятое

Eta segizen dute Hiruetan-Saindua Kantatuz.

Apezpikua meza-emaile delarik, kantariek bietan kantazen dute; gero apezpikuak, mez-emaile lagunekin, ezko doblarekin ebanjelioa benedikatuz; laugarren aldia katarienzat da; bortzgarrena apezpiku eta launzailena; gero kantariek Ospe Aitari... orain eta beti... eta kantuaren bigarren partea; seigarrena apezek diote, hiruetan geldituz apezpikuak deitzeko:  Jauna, Jauna!  Gero diakreak oihu egiten du "Indarra!" eta kantariek zazpigarren aldi bat kantazen dute, apezpikua bere kadirarat beltzeko artean.

Apez bat delarik gidari, hiruetan baizik ez da kantazen "Saindu..." "Ospe Aitari..." aintzin, eta hirugarrena, apezak dio.

 

 

 

 

K.  Jainko saindua, Jainko saindu azkarra, Jainko saindu betierekoa, urrikal zakizkigu. (3etan)

 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros (tres veces).

 

Хор:  Аминь.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Безсмертный, помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

K.  Ospe Aitari, Semeari, bai Izpiritu Sainduari, orain eta beti eta mendaren mendetan, amin.

Jainko saindu betierekoa, urrikal zakizkigu.

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Santo Inmortal, ten piedad de nosotros.

 

Ate sainduetarik, diakreak, estola atxikiz:

 

 

 

D.  Azkar!

 

D.  ¡Dínamis!

 

K.  Jainko saindua, Jainko saindu azkarra, Jainko saindu betierekoa, urrikal zakizkigu.

 

(Aun más fuerte, canta):  Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros .

 

Erramu bezperaz, larunbat sainduz, Bazko astean, mendekostez, Eguberriz eta Trufaniaz "Jainko saindua"ren orde kantazen da:

 

VARIABLES Y FESTIVOS

Se omite el Trisagio el Domingo de ramos, el Sábado Santo, durante toda la semana de Resurrección, Pentecostés y Teofanía, acostumbrándose cantar en su lugar lo siguiente:

 

 

K.  Bataioaz Kristorenak zirezten guztiak, Kristoz jauntziak zirezte, aliluia!

 

C.  ¡Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, revestíos de Cristo!  ¡Aleluya!

 

 

Gurutze sainduaren bestan eta beraren igandean kantazen da:

 

Se omite el Trisagio en la Solemnidad de la Santa Cruz y el domingo posterior a la Solemnidad, acostumbrándose cantar en su lugar lo siguiente:

 

 

K.  Zure gurutzearen aintzinean ahuspez gaude, Jauna, bai eta zure Pizteaz miretsirik!

 

C.  Ante tu santa Cruz nos prosternamos, Señor, y gloriamos en tu santa Resurrección.

 

 

Artean diarkreak ahopetik galdazen du, apezak aldareari musu eman duelarik:

D.  Benedika jauna!

A.  Benedikatua Jaunaren izenean datorrena!

Diakreak, alki handia erakutsiz:

D.  Benedika, Jauna, goiko alkia!

Apezak benedikazen du erranez:

A.  Benedikatua zira zure erreiñuko alki loriosaren gainean, Kerubinen gainean jarria zaudena, orain eta beti eta menderen mendetan, amin!

Apezpikua hor bada, orduan egiten da haren laudazea: lehenik diakreak, gero apezek eta gero kantariek.

 

El rito que sigue se hace en secreto:

D Ordena, Padre.

 

Los celebrantes se dirigen hacia "Lo Alto”, reservado al trono del obispo.

S Bendito sea quien viene en el nombre del Señor.

 

D Bendice, Padre, el trono.

 

S Eres bendito en el trono de gloria de tu Reino, Tú, que estás sentado sobre los querubines, en todo tiempo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

Los celebrantes se sitúan junto al trono del obispo.

 

Диакон:  Повели, Владыко.

Иерей:  Благословен грядый во имя Господне.

Диакон:  Благослови, Владыко, Горний Престол.

Иерей:  Благословен еси на Престоле славы Царствия Твоего, седяй на Херувимех, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAKURZEAK

 

 

 

 

Horien ondotik, diakreak erraiten du:

 

 

 

тение Апостола

D.  Kasu hunat!

 

(En voz alta) D Estemos atentos.

S Paz a todos.

L Y con tu espíritu.

D Sabiduría.

PROQUÍMENO

El lector lee el proquímeno del día, codeando con el coro.

D Sabiduría.

LECTURA Y ALELUYA

L Lectura de la epístola del Santo apóstol... a los... (O bien: Lectura de la epístola católica de... o bien: Lectura de los Hechos de los Apóstoles).

D Estemos atentos.

El lector lee la lectura del día. Al acabar: S Paz a ti, lector.

L Y con tu espíritu.

D Sabiduría.

L Aleluya (tres veces). C Aleluya (tres veces).

El lector lee los versos indicados y el coro responde: Aleluya (tres veces).

Durante el canto del aleluya, el diácono inciensa el altar, la mesa de la preparación, el santuario, el iconostasio y el pueblo.

 

Диакон:  Вóнмем.

Иерей:  Мир всем.

Чтец:  И духови твоему.

Диакон:  Премудрость.

Чтец:  Прокимен, глас __.

Чтец возглашает прокимен; хор повторяет за ним.

Диакон:  Премудрость.

Чтец: Деяний святых апостол чтение (или: К _______ послания святаго апостола Павла чтение; или: [Соборнаго] послания _______ чтение)

Диакон:  Вóнмем.

Чтение Апостола

A.  Bakea denoi!

 

 

Irakurleak ihardesten dio:

 

 

I.  Eta zure izpirituarekin!  Aintzin kantua!

 

 

D.  Zuhurzia!

 

 

Irakurleak epistolaren titulua erraiten du:

 

 

D.  Kasu hunat!

 

 

Epistolaren bururazean:

 

 

 

 

A.  Bakea zuri, irakurle!

 

S.  Paz a ti, lector.

 

Иерей:  Мир ти чтущему.

Чтец:  И духови твоему.

Диакон:  Премудрость.

Чтец возглашает аллилуарий (краткое славословие, составленное из стихов псалмов)

Хор:  Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

I.  Eta zure izpirituarekin!

 

L  Y con tu espíritu.

 

Gero katariek Aliluia kantazen dute bere bersuekin,  Diakreak insensazen du aldarea, barne saindua, oparien mahaina, itxura sainduak, jendezea eta meza-emaileak.  Arte hortan, apezak ahopetik erraiten du ebanjelio aintzineko otoiza.

 

 

 

A.  Gizonen adixkide Jauna, distiratu gure bihozak zure ezaguzaren argaiz, ideki gure zenzuaren begiak zure enbanjelioaren deia enzun dezagun.  Susta gutan zure manamenduen kezka, haragiaren galdeak zapatuz, zure Izpirituaren arabera bizizen has gaiten, zuri bakarrik plazer egitea xerkatuz.  Kristo gure Jauna, gure gorputz-arimak argizen dituzu, zure Aita saindu betierekoarekin eta ongiaren eta biziaren Izpirituarekin, orain eta beti eta menderen mendetan, amin!

 

S Haces lucir en nuestros corazones la luz incorruptible del conocimiento de tu divinidad, o Señor, amigo de los hombres, y abres los ojos de nuestra inteligencia para que comprendamos tu mensaje evangélico. Inspíranos también el temor de tus santos mandatos por llevar una vida espiritual, habiendo pisado todo deseo carnal, sin pensar ni actuar más que con el fin de complacerte. Porque eres la iluminación de nuestras almas y cuerpos, o Cristo Dios, y te glorificamos, con tu Padre eterno y tu Santísimo Espíritu, bueno y vivificador, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

 

Чтение Евангелия

 Иерей:  Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыко, Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленныя наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разумение; вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да, плотские похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему, и мудрствующе, и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Diakreak apezaren eskutik harzen du Ebanjelio Liburua edo apezaren eskua musuzen, aldarearen  itzulia egiten eta ate sainduetarik jalgizen, kanpoko apezpiku-alkiraino bi ezkoketarik segiturik.  pasazean apez nagusiari (apezpikuari) liburua erakusten du honek musu eman dezon.

Goraki galdazen du lehen meza-emaileari:

 

Cuando acaba de incensar, el diácono se inclina ante el sacerdote y, alzando el evangelio con el orárion, dice en secreto:

D Bendice, Padre, al que anunciará el Evangelio según el Santo apóstol y evangelista N.

 

S Que Dios, por la intercesión del Santo y glorioso evangelista N., te conceda anunciar la Buena Nueva con fuerza, para el desempeño del Evangelio de su Hijo estimado, nuestro Señor Jesucristo.

Da el evangelio al diácono, que sale por las puertas reales trayendo el evangelio y se sitúa al ambón, precedido de un acólito con cirio.

 

 

D.  Benedika jauna, (I.)en arabera Berri Ona diona.

 

 

Диакон:  Благослови, Владыко, благовестителя святаго апостола и евангелиста (имя евангелиста).

Apezak, aldareko bere tokitik dio:

 

 

 

A.  (I.) (apostolu eta) ebanjelista sainduak otoizturik, Jainkoak eman dezaizula bere Hitzaren aipazeko ahala Jesu Kristo gure Jaunaren Berri Ona obratua izan dadin!

 

 

Иерей:  Бог, молитвами святаго, славнаго, всехвальнаго апостола и евангелиста (имя), да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.

D.  Amin!

 

D.  Amén.

 

Диакон: Аминь. Премудрость. Прóсти, услышим святаго Евангелия.

Иерей: Мир всем.

Хор:  И духови твоему.

Диакон:  От (имя) святаго Евангелия чтение.

Хор:  Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Иерей:  Вóнмем.

Диакон читает Евангелие.

A.  Zuhurzia!  Xuti!  Begira Ebanjelio sainduari!  Bakea denoi!

 

S. Sabiduría, estemos firmes. Escuchamos el Santo Evangelio.  Paz a todos.

 

C Y con tu espíritu.

 

 

D Lectura del Santo Evangelio según Santo N.

C Gloria a ti, Señor, gloria a ti.

S Estemos atentos.

 

K.  Eta zure izpirituarekin!

 

 

D.  Ebanjelio saindua, jondoni (I.)ren liburutik.

 

 

K.  Ospe zuri Jauna, ospe zuri!

 

 

A.  Kasu hunat!

 

 

Ebanjelio akabazean, kantariek diote:

 

El diácono lee el Evangelio del día.

C Gloria a ti, Señor, gloria a ti.

El diácono entra por las puertas reales y entrega el evangelio al sacerdote.

 

 

S Paz a ti, que anuncias la Buena Nueva.

El sacerdote bendice al pueblo y pone el evangelio sobre el altar.

 

 

K.  Ospe zuri Jauna, ospe zuri!

 

 

Хор:  Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Diakreak apezari ordainzen du ebanjelio liburua, eta hunek erraiten dio:

 

 

 

A.  Bakea zuri Berri Ona adiarazirik! 

 

 

 Иерей:  Мир ти, благовествующему!

Apezak harzen eta musuzen du Liburu saindua, harekin Gurutzean seinalen egiten jendearen gainean eta aldarearen gainean pausazen.  Segidan, diakreak bere usatu lekutik emaiten ditu Litania suharrak.  Lehen, bietan, kantariek ihardesten dute behin bakarrik Urrikal Jauna edo Kirie eleison, gero hiruetan gauza bera.

 

 

 

Сугубая ектения

D.  Gure arima eta izpiritu guztiaz, denek batean galda dezagun.

 

LETANÍA

D (Situado en el ambón) Digamos todos con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu, digamos:

C Señor, ten piedad.

 

 

Диакон:  Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Jaun guztiz boteresua, gure arbasoen Jainkoa, otoi entzun eta urrikal!

 

D Señor todopoderoso, Dios de nuestros padres, te  rogamos, escúchanos y ten piedad.

C Señor, ten piedad.

 

Диакон:  Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Ona zira guretzat, otoi entzun eta urrikal!

 

D Ten piedad de nosotros, o Dios, según tu gran misericordia. Te pedimos: Escúchanos y ten piedad.

C Señor, ten piedad (tres veces; lo mismo para las peticiones que siguen).

 

Диакон:  Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор:  Господи, помилуй. (трижды)

D.  Otoizten zaitugu girixtino leial eta zuzen guztienzat!

 

D Rogamos también por nuestro país y quienes lo gobiernan.

 

Диакон:  Еще молимся о Богохранимей стране нашей, президенте, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Хор:  Господи, помилуй. (трижды)

D.  Otoizten zaitugu Paulo gure aitaurren, Luka gure apezpiku, eta Kristo baitan gure haurride diren guztienzat!

 

Durante esta petición, el sacerdote despliega el antiménsion.

D Rogamos también por nuestro obispo N. y por todos nuestros hermanos en Cristo.

 

Диакон:  Еще молимся о господине нашем блаженнейшем митрополите ________, о преосвященнейшем епископе _______, священницех, священномонасех, и всем во Христе братстве нашем.

Хор:  Господи, помилуй. (трижды)

D.  Otoizten zaitugu apez, diakre, fraile, serora eta Kristo baitako gure anaia guztienzat!

 

D Rogamos también por los sacerdotes, los diáconos, los monjes y monjas y nuestros hermanos en Cristo.

 

 

D.  Otoizten zaitugu eliza honen eraikizaile dohatsuarenzat, gure arbaso eta anaia zenduenzat eta mundu huntarik joan girixtino zuzen guztienzat!

 

D Rogamos también por los santísimos patriarcas ortodoxos de bienaventurada memoria, por los bienaventurados fundadores de este Santo templo, por todos nuestros padres y hermanos ortodoxos que reposan piadosamente aquí y en todo sitio.

 

Диакон:  Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших патриарсех православных, о создателех святаго храма сего, и о всех преждепочивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду, православных.

Хор:  Господи, помилуй. (трижды)

D.  Otoizten zaitugu gure herritarrenzat, izan dezaten bakea, bizi luze eta lasaia, gorputzeko eta arimako osasuna eta beren bekatuen barkamendua.

 

D Rogamos también por obtener misericordia, vida, paz, salud, protección, perdón y remisión de los pecados de los siervos de Dios, los miembros de esta parroquia (o: los hermanos de este Santo monasterio).

 

Диакон:  Еще молимся о милости, житии, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих ________.

Хор: Господи, помилуй. (трижды)

D.  Otoizten zaitugu eliza huntarat beren eskainzak ekarzen dituztenenzat, hemen zerbixuan eta kantuz ari direnenzat eta zure amodio nasaia goaitazen duen zure jende guztiarenzat.

 

D Rogamos también por los que hacen el bien en esta santa y venerable iglesia, por todos los que trabajan y cantan y por todo el pueblo aquí presente que espera de ti una grande y abundante misericordia.

 

Диакон:  Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Хор:  Господи, помилуй. (трижды)

Apezak ahopetiik erraiten du:

A.  Jainko gure Jauna, onhar zure zerbizarien dei suharra; eman zure jendetze guztia zure amodioaren gerizapean; Zu hoin ona!

 

 

 

пока возглашаются прошения ектении, священник читает молитву:

Иерей:  Господи, Боже наш, прилежное сие моление приими от Твоих раб, и помилуй нас, по множеству милости Твоея, и щедроты Твоя низпосли на ны и на вся люди Твоя, чающия от Тебе богатыя милости.

Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор:  Аминь.

 

Plegaria de petición insistente

S (En secreto) Señor, Dios nuestro, recibe esta plegaria insistente de tus servidores, ten piedad de nosotros según la inmensidad de tu misericordia y concédenos tu magnanimidad, a nosotros y a todo tu pueblo que espera de ti abundante misericordia.

 

Akabazen du goratik.

A.  Zure bihotz onaren dohainak gaindizen baitu gizona, ospe zuri Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan.

 

 

(En voz alta) Porque eres el Dios de misericordia y amigo del hombre y te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

C Amén.

 

Aste egunetan, hilenzat otoiz egiten bada, diakreak hilen litaniak erraiten ditu, Kristoren ixuraren aintzinean, insentsua eskuan atxikiz.  Kantariek ihardesten dute erranez aldikara hiruetan Urrikal Jauna

 

Durante la semana, se puede añadir la ecténia por los difuntos. Si no se hace el ecténia de los difuntos, se cierran las puertas.

D Ten piedad de nosotros, o Dios, según tu misericordia. Te rogamos: Escúchanos y ten piedad.

C Señor, ten piedad (tres veces; lo mismo para las peticiones que siguen).

 

 

D.  Ona zira gurezat, otoi entzun eta urrikal zakizkigu!

 

 

 

D.  Otoiz oraino (I.) Jainkoaren zerbizariarenzat, barkatuak izan zaizkion nahiz edo ezazolkeriaz egin bekatu guztiak!

 

D Te pedimos también por el reposo del alma de los siervos de Dios NN. para que sean remitidos sus pecados voluntarios e involuntarios.

D Que Dios asiente su alma en la estancia dónde los justos disfrutan del reposo.

D Pedimos a Cristo, Rey inmortal, Dios nuestro, que les conceda la misericordia divina, el Reino de los Cielos y la remisión de sus pecados.

C Concédelo, Señor.

 

 

D.  Gure Jainko Jaunak eman dezan haren arima zuzenen pausa lekuan.

 

 

 

D.  Galda, dezogun Kristo gure Jainko Jaunari, bere bihotz onean bekatuak barkaturik sart-araz dezan zeruetako erresuman.

 

 

 

Kantariek ihardesten dute:  Eman Jauna!

 

 

 

D.  Otoiz Jaunari.

K.  Urrikal Jauna! edo Kirie eleison!

 

D Rogamos al Señor.

C Señor, ten piedad.

 

 

Litania denboran, apezak ahopetik erraiten du otoiz hau:

 

 

 

 

A.  Gorputz eta arimen Jainkoa, herioa sunsitu duzu Debrua garhaituz, eta bizia eman munduari.  Emozu (I.) zure zerbizariaren arimari xoko bat argian, itzalean eta bakean, urrun damu, atsegabe eta zinkurietarik.  Ona zira eta gizakia maite, barkatu hitzez, gogoz eta obraz egin dituen bekatuak, ez baita nihor bizi bekatuari arrotz egonez.  Bakarra zira Jauna bekatu gabea; zure zuzentasuna betikoa da eta zure Elhea egia da.

 

Plegaria para los difuntos

S (En secreto) Dios de los espíritus y de toda carne, que has vencido la muerte y derrocado al diablo, Tú, que has dado la vida al mundo, Señor concede el reposo al alma de tus siervos difuntos NN. en un lugar de luz, de abundancia y de reposo, dónde no haya dolor, ni tristeza, ni gemidos. Perdónales todo pecado cometido de palabra, acto o pensamiento, porque eres un Dios bueno y amigo del hombre. No hay hombre que viva y que no peque; sólo Tú eres sin pecado. Tu justicia es justicia para la eternidad y tu palabra es verdad.

 

 

Goratik:

A.  Zu zira (I.) zure zerbizari-zenaren bake, sosegu eta piztea, Kristo gure Jainkoa, zuri aintza zure Aita betierekoarekin eta ongiaren eta biziaren Izpirituarekin, orain eta beti eta menderen mendetan.

 

(En voz alta) Porque eres la resurrección, la vida y el reposo de tus siervos NN., o Cristo Dios nuestro, y te glorificamos, con tu Padre eterno y tu Espíritu Santísimo, bueno y vivificador, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

C Amén.

 

 

K.  Amin!

 

 

 

 

Diakreak, usatu lekutik gizixtino-gaien litaniak erraiten ditu.  Galde bakoxari kantariek ihardesten dute  Urrikal Jauna edo Kirie eleison.  Lehen hiru galden artean apeak gurutzearen seinale bat egiten du Liburu sainduarekin;  4-garrenean liburua xutik emaiten du oihal sainduaren gibelean. 

 

Si se ha hecho la ecténia de los difuntos, ahora se cierran las puertas reales. Acto seguido el diácono entona la letanía siguiente:

LETANÍA DE LOS CATECÚMENOS

 

Ектения об оглашенных

D.  Girixtino-gaiak, otoiz Jaunari!

 

D Catecúmenos, rogad al Señor.

 

Диакон:  Помолитеся, оглашеннии, Господеви.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Haurrideak, otoiz Jaunari kirixtino-gaiez urrikal dadin!

 

C Señor, ten piedad (lo mismo para las peticiones que siguen).

D Fieles, rogamos por los catecúmenos para que el Señor les tenga misericordia.

 

Диакон: Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Egiaren elhea entzun araz dezon!

 

D Que les enseñe la palabra de verdad.

 

Диакон:  Огласит их словом истины.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Zuzentasunaren Berri Ona heieri helaraz dezan!  

D Que les revele el Evangelio de justicia.

 

Диакон:  Открыет им Евангелие правды.

Хор: Господи, помилуй.

D.  Bere Eliza saindu, sabornu, eta apostoluzkoari junta ditzan!

D Que les una a su Iglesia santa, católica y apostólica.

Диакон:  Соединит их святей своей, соборней и апостольстей Церкви.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Lagunt eta salbazkizu, urrikal zaizkiote eta begirazkizu, otoi Jauna!

D Sálvalos, ten piedad de ellos, protégelos y guárdalos, o Dios, por tu gracia.

Диакон:  Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Girixtino-gaiak, afal buruak, Jaunaren aintzinean!

D Catecúmenos, inclinad la cabeza ante el Señor.

Диакон:  Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.

K.  Zure aintzinean, Jauna!

 C Ante ti, Señor.

Хор:  Тебе, Господи.

Apezak ahopetik erraiten du girixtino-gaien otoiza.

A.  Jainko jauna, Zuk asmatu eta egin duzu mundua; Zuk nahi dituzu gizon guztiak salbatu eta zure egiaz argitu; beraz begira zure zerbizari girixtino-gaieri; zaint zizkizu etsaiaren enganu eta malzurkeriatik; deit betiko bizirat; argi heien gorputz-arimak; bil zure bordarat, ardiekin batean zure izena goretz dezaten.

Plegaria para los catecúmenos

S (En secreto) Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas de los cielos y te dignas resguardar las más humildes criaturas, que has enviado tu Hijo único, nuestro Dios y Señor Jesucristo, para la salvación del género humano, derrama tu mirada sobre los catecúmenos, tus siervos, que inclinan la cabeza ante ti. Hazlos dignos, en el momento oportuno, del baño de la regeneración, de la remisión de sus pecados y del vestido incorruptible; úngeles en tu Iglesia santa, católica y apostólica, y inclúyelos en el rebaño de los escogidos.

если в храме есть люди, готовящиеся стать членами Церкви, священник может попросить их выйти вперёд

Иерей:  Господи Боже наш, Иже на высоких живый и на смиренных презираяй, Иже на спасение роду человеческому низпославый Единороднаго Сына Твоего и Бога, Господа нашего Иисуса Христа! Призри на рабы Твоя оглашенныя, подклоншия Тебе своя выя, и сподоби я во время благополучное бани пакибытия, оставления грехов и одежды нетления, соедини их святей Твоей соборней и апостольстей Церкви и сопричти их избранному Твоему стаду.

Goratik:

A.  Orok betan lauda dezagun zure izen saindu eta miresgarria, Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan.

(En voz alta) Para que ellos también glorifiquen con nosotros tu Nombre, digno de todo honor y de toda gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

C Amén.

Да и тии с нами славят пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор:  Аминь.

Apezak espuntarekin, oihal sainduaren gainean gurutzearen seinalea egiten du eta gero hura pasusazen oihalaren gaineko eskuin izkinan.

Si es costumbre en la comunidad que los catecúmenos no asistan a la Eucaristía, el diácono dice:

D Que todos los catecúmenos se retiren. Catecúmenos, ¡retiraos! Que todos los catecúmenos se retiren. ¡Que no quede ni  uno sólo catecúmeno!

В ранние века существования Церкви оглашенные (люди, не ставшие ещё членами Церкви) должны были в это время покинуть храм. В наше время это правило не соблюдается; следующий возглас диакона, однако, остался в составе службы:

Диакон:  Елицы оглашеннии, изыдите; оглашеннии, изыдите; елицы оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Girixtino-gai guziak jalgi zaizte!

D.  Girixtino-gaiak, kanpora!

D.  Girixtino-gai guztiak, kanpora!

D.  Ez dagola girixtino-gairik hemen!

Segizen du fededunen lehen litania erranez:

Liturgia de los fieles

D Y nosotros, los fieles, aun y nuevamente en paz, rogamos al Señor.

C Señor, ten piedad.

D Socórrenos, sálvanos, ten piedad de nosotros y guárdanos, o Dios, por tu gracia.

C Señor, ten piedad.

D Sabiduría!

D.  Gu, fededun guztiek, orain eta beti bakean, otoiz Jaunari!

D.  Lagun eta salba gaizazu, urrikal zakizkigu eta begira gaizazu, Ona baizira!  Zuhurtzia!

Диакон:  Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор:  Господи, помилуй.

Anartean apezak, apaletik erraiten du dedeunen lehen otoiza.

A.  Eskerrak zuri, Jainko boteresua, eman baitaukuzu ahala zure aldarearen antzinerat jiteko, gure bekatuez eta zure jendearen ezazolkeriaz barkamendu galdazea gatik; onhar gure otoiz eta galdeak; bai eta zure jendearenzat eskainzerat goazin sakrifizioa; hortako zure zertixurat deitu gaituzu.  Zure Izpiritu Sainduak egin gaizala gai, hutsik eta durduzarik gabe zure izenaren ospazeko dolu izpirik gabe, hoin beizira ona!

Plegaria 1ª por los fieles

S (En secreto) Te damos gracias, Señor Dios de las potencias, por habernos considerado dignos de estar en este momento ante tu Santo altar y de prosternarnos implorando tu misericordia por nuestros pecados y por las carencias de tu pueblo. Acepta, o Dios, nuestra plegaria. Haznos dignos de ofrecerte nuestras plegarias, nuestras súplicas y nuestros sacrificios incruentos por todo tu pueblo. Danos la fuerza, a nosotros que nos has destinado para este ministerio, de invocarte en todo tiempo y en todo lugar, en el poder del Espíritu Santo, sin incurrir ni en condena ni en reproche, con la conciencia pura, para que, escuchando nuestras plegarias, seas misericordioso con nosotros en la plenitud de tu bondad.

Иерей:  Благодарим Тя, Господи Боже сил, сподобившаго нас предстати и ныне святому Твоему жертвеннику и припасти ко щедротам Твоим о наших гресех и о людских неведениих. Приими, Боже, моление наше, сотвори ны достойны быти, еже приносити Тебе моления и мольбы и жертвы безкровныя о всех людех Твоих; и удовли нас, ихже положил еси в службу Твою сию, силою Духа Твоего Святаго, неосужденно и непреткновенно, в чистем свидетельстве совести нашея, призывати Тя на всякое время и место. Да послушая нас, милостив нам будеши во множестве Твоея благости.

Goraki:

D.  Zuhurzia!

A.  Zurezat dira, ospe, ohore eta adorazionea, Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan!

(En voz alta) Porque a ti pertenecen toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

C Amén.

Диакон:  Премудрость.

Иерей:  Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор:  Аминь.

Diakreak bigarren fededunen otoiza erraiten du (beti lehen eta seigarren deiak; batzutan artekoak ere).

D.  Berriz eta sekulakoz bakean, otoiz Jaunari!

D Aun y nuevamente en paz, rogamos al Señor.

C Señor, ten piedad.

Диакон:  Паки и паки миром Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Goiko bake eta gure arimen salbamendurako, otoiz Jaunari!

Las siguientes cuatro plegarias se omiten cuando no hay diácono presente:

D Por la paz que viene de los cielos y la salvación de nuestras almas, rogamos al Señor.

Следующие четыре прошения читаются при служении с диаконом; если священник служит один, они опускаются:

Диакон:  О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Mundu osoren bake, Jainkoaren Eliza sainduaren azkartasun eta gizon guztien batasunarenzat, otoiz Jaunari!

D Por la paz del mundo entero, la estabilidad de las santas Iglesias de Dios y la unión de todos, rogamos al Señor.

Диакон: О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Etxe saindu honenzat eta honetan, fede, Jainko beldur eta aiherrarekin sartzen direnenzat, otoiz Jaunari!

D Por esta santa casa, por todos los que entran en ella con fe, piedad y temor de Dios, rogamos al Señor.

Диакон:  О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Kezka, kexu eta irrisku guzietarik libratuak izaiteko, otoiz Jaunari!

D Por ser librados de toda aflicción, enemistad, peligro y necesidad, rogamos al Señor.

Диакон:  О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Хор:  Господи, помилуй.

D.  Lagun eta salba gaizazu, urrikal zakizkigu eta begira gaizazu, ona baitzira!  Zuhurzia!

D Socórrenos, sálvanos, ten piedad de nosotros y guárdanos, o Dios, por tu gracia.

C Señor, ten piedad.

D Sabiduría!

Диакон:  Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор:  Господи, помилуй.

Anartean, apezak ahopetik erraiten du bigarren fededunen otoiz hau:

во время ектении священник молится:

A.  Ahuspez gaude zure aintzinean, Jainko guztiz ona.  Entzun gure otoiza, garbi gure gorputz-arimak nota guztietarik, zure aldarearen aintzinerat etsimendurik gabe etor giten.  Gurekin otoizean ari direneri emozute bizia, fedea eta ispiritu zorrotza.  Emozute zerbiza zaizaten zure beldur eta amodioarekin; komunia dezaten gaizkirik eta damurik gabe; eta egin gaizazu zure zeruko erreiñuaren gai.

Plegaria 2ª por los fieles

S (En secreto) Nuevamente, con insistencia, nos prosternamos ante ti y te rogamos, a ti, que eres bueno y amigo de los hombres, que consideras nuestra súplica, que purificas nuestras almas y nuestros cuerpos de toda mancha de la carne y del espíritu. Permítenos estar ante tu Santo altar sin incurrir en reproche ni condena. Concede, o Dios, a aquellos que ruegan con nosotros progresar en la vida, la fe y el discernimiento espiritual; concédeles  servirte siempre justamente con temor y amor, participar en tus santísimos misterios sin incurrir en condena y ser dignos de tu Reino celeste.

Иерей:  Паки и многажды Тебе припадаем и Тебе молимся, Благий и Человеколюбче, яко да призрев на моление наше, очистиши наши души и телеса от всякия скверны плоти и духа и даси нам неповинное и неосужденное предстояние святаго Твоего жертвенника. Даруй же, Боже и молящимся с нами преспеяния жития, и веры, и разума духовнаго. Даждь им, всегда со страхом и любовию служащим Тебе, неповинно и неосужденно причаститися Святых Твоих Таин, и небеснаго Твоего Царствия сподобитися.

Goraki:

D.  Zuhurzia!

A.  Zuk beti zindurik, ospa zaizagun, Aita, Seme eta Izpiritu Saindua, orain eta beti eta menderen mendetan!

K.  Amin!

(En voz alta) Para que, guardados en todo tiempo por tu poder te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

C Amén.

Диакон:  Премудрость.

Иерей:  Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор:  Аминь.

Hurrengo orrialdetara

A la página siguiente

© 2004   Ebanjelista Saindu Markosen Parroki  -  K/ Santaklara, 8 Behea   -   20.100 Errenteria  -  Gipuzkoa  -  Tlf.a  943 34 40 83

Slavonic text courtesy of Saint Spiridon Orthodox Cathedral 1310 Harrison Street  Seattle, WA 98109