Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

What is kosen-rufu?

(…)

Igeta: Some people don’t really have a clear understanding of what kosen-rufu implies. One member asks whether it means converting everyone on earth to the Daishonin’s Buddhism.

President Ikeda: The spread of the Mystic Law from one person to another is kosen-rufu. So, too, is its spread from 10.000 to 50.000. But kosen-rufu is not about numbers; it is a process, an eternal flow. Kosen-rufu is not something that will end at some fixed point in time. We won’t sit down one day and say, "Well, now kosen-rufu is finished." Not only would it spell spiritual death, but we’d lose all motivation for doing our human revolution. 

Kosen-rufu is unending. Although we can try to describe it by defining certain conditions to be met, in reality kosen-rufu has no set form.

(…)

Igeta: What is the meaning of the word kosen-rufu itself?

President Ikeda: Kosen means to "widely declare". "Widely" implies speaking out to the world, to an ever-greater number and ever-broader sprectrum of people. "Declare" means to proclaim one’s ideals, principles and philosophy. The ru (flow) of rufu means "a curent like that of a great river", and fu (cloth) means "to spread out like a bolt of cloth".

The teaching of the Mystic Law has nothing to do with appearance, form or pride. It flows out freely to all of humanity the world over. Like a cloth unfolding, it spreads out and covers all. So rufu means to flow freely, reaching all.

Just like a cloth, too, kosen-rufu is woven from vertical and horizontal threads. The vertical threads represent the passing on of the Daishonin’s teching from mentor to disciple, parent to child, senior to junior. The horizontal threads represent the impartial spread of this teaching, transcending national borders, social classes and all other distinctions.

Simply put, kosen-rufu is the movement to communicate the ultimate way to happiness and the highest principle of peace to people of all classes and nations through the correct philosophy and teaching of Nichiren Daishonin.


Source: No. 3464 Sunday, February 1, 1998

Discussions on Youth

SGI President Ikeda’s Discussions on Youth – For the Protagonists of the Twenty-first Century

This is the twenty-second and final installment of Part One of a series of discussions on youth between SGI President Ikeda and Soka Gakkai high school division chiefs Hidenobu Kimura (young men’s chief) and Kazue Igeta (young women’s chief), representing the members of the high school division. It appeared in the August 27, 1997 issue of Koko Shimpo, the biweekly newspaper of the Soka Gakkai high school division.

[22] Human Revolution and Kosen-rufu

Translated in Serbian by Mića Mijatović September 12, 1998 in Belgrade

Šta je to kozen-rufu?

(…)

Igeta: Neki ljudi doista ne razumeju jasno šta se podrazumeva pod kozen-rufuom. Jedan član pita da li to znači preobratiti svakog na zemlji u Dajšoninov budizam.

Predsednik Ikeda: Širiti Mistični Zakon od jedne do druge osobe je kozen-rufu. To takođe znači i proširiti [nešto] od 10.000 do 50.000. Ali kozen-rufu se ne tiče brojeva; to je jedan proces, jedan večni tok. Kozen-rufu nije nešto što će se završiti u nekom utvrđenom momentu. Nećemo sesti jednog dana i reći: "E, pa fino, sada je kozen-rufu gotov". Ne samo da bi time bila nagoveštena duhovna smrt, već bismo izgubili svaku motivaciju za rad na svojoj ljudskoj revoluciji.

Kozen-rufu je nešto što se ne može završiti. Mada možemo pokušati da ga opišemo određujući izvesne zatečene uslove, u stvarnosti kozen-rufu nema neki strogo utvrđen oblik.

(…)

Igeta: Koje je značenje reči kozen-rufu kao takve?

Predsednik Ikeda: Kozen znači "širom objaviti". "Širom" podrazumeva izgovarati [nešto prema] svetu, jednom sve većem broju i sve širem spektru ljudi. "Objaviti" znači proglasiti nečije ideale, principe i filozofiju. Ru (tok, bujica) iz rufu znači "bujica neke velike reke", a fu (tkanina) znači "rasprostreti kao neki smotak tkanine".

Učenje Mističnog Zakona se ne zamajava pojavom, oblikom ili ponosom. Ono slobodno ističe prema svim ljudima širom sveta. Kao kada se tkanina razmotava, ono se razastire i sve prekriva. Prema tome rufu znači slobodno teći i sve dosežući.

Baš kao tkanina i kozen-rufu je izatkan od vertikalnih i horizontalnih niti. Vertikalne niti predstavljaju prelazak Dajšoninovog učenja sa učitelja na učenika, sa roditelja na dete, sa starijeg na mlađeg [praktikanta]. Horizontalne niti predstavljaju nepristrasno širenje ovog učenja, koje prevazilazi nacionalne granice, društvene klase i sve druge razlike.

Jednostavno, kozen-rufu je pokret za saopštavanje konačnog puta prema sreći i najviši princip mira za ljude svih klasa i nacija putem ispravne filozofije i učenja Ničirena Dajšonina.


Izvor: Br. 3464, nedelja, 1. februar, 1998.

Diskusije o mladima

Diskusije predsednika SGI, Ikede o mladima – glavnim ličnostima dvadeset prvog veka

Ovo je dvadeset drugi i poslednji nastavak prvog dela serije diskusija o mladima između predsednika SGI, Ikede i šefova srednjoškolskog odeljenja Soka Gakaja Hidenobu Kimure (šef mladića) i Kazue Igete (šefica devojaka), koji predstavljaju članove srednjoškolskog odeljenja. Tekst se pojavio u štampi 27. avgusta, 1997. u izdanju Koko Šimpoa, dvonedeljnika srednjoškolskog odeljenja Soka Gakaja.

[22] Ljudska revolucija i kozen-rufu
 
Preveo Mića Mijatović 12. 9. 1998. u Beogradu
 


NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.