Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Record of the Orally Transmitted
Teachings of Nichiren Daishonin

- Ongi Kuden -

Muryogi Sutra [Sutra of Innumerable Meanings]

The character 'ryo' [of Muryogi] represents the essential teaching. This is because it means to discern and to encompass. The heart of the essential teaching reveals the three enlightened properties of the Law, of Wisdom and of Action - of the Buddha's Life. However, the three enlightened properties don't refer exclusively to the attributes of the Buddha. Rather, the essential teaching reveals that all phenomena in the universe are themselves manifestations of the Buddha of absolute freedom and that [illuminated by the Mystic Law] they perfectly manifest their individual characters with the emergence of the Buddha nature from within their lives.

For this reason, encompassing the doctrine of theoretical ichinen sanzen expounded in the theoretical teachings, the essential teachings explain actual ichinen sanzen, the principle that each entity is itself a manifestation of the Buddha, originally endowed with the three properties. In other words, each entity's individuality is as unique as cherry, plum, peach or apricot [Jp: o, bai, to, ri] and, just as it is, manifests itself as the Buddha who inherently possesses the three enlightened properties. This is the meaning of 'ryo.' Now Nichiren and his disciples who chant Nam Myoho Renge Kyo are the original lords of the three properties. (Gosho Zenshu p. 784)

Chapter 3: Ten Merits [Jukudoku]

The sutra states: "The king [the Buddha] and the queen [this sutra] come together, and this son [a bodhisattva] is born of them." (3LS p. 21)

"The benefit and virtue of a Buddha are boundless, his wisdom fathomless, and his powers vast, but there is some seed or cause which has given birth to them all." (Gosho Zenshu p 786)

The sutra states: "Entering deeply into the secret law of the Buddhas, [the bodhisattva] will interpret [the sutra] without error or fault." (3LS p. 21)

The True Law in the Latter Day of the Law is Nam Myoho Renge Kyo. These five characters are the 'secret law' that will never deceive the people. When the people all have faith in the True Law their country will be peaceful. (Gosho Zenshu p. 786)

The sutra states: "Good sons! Seventhly, the inconceivable merit-power of this [Lotus] Sutra is as follows: if good sons or daughters, hearing this sutra either during the Buddha's lifetime or after his extinction, rejoice, believe and raise the rare mind; keep, recite, read, copy and expound it; practice it as it has been preached; aspire to Buddhahood; cause all the good roots to sprout; raise the mind of great compassion; and want to relieve all living beings of sufferings, the Six Paramitas will naturally present in them, though they cannot yet practice the Six Paramitas." (3LS p. 23)

If all the people in the Land embrace the True Law, then that country will be peaceful. Thus the Hokke Gengi states 'if you rely upon this Law, then the realm will be at peace.' 'This Law' here means the Lotus Sutra. There can be no doubt that if people believe in the sutra, the land will be peaceful and secure. (Gosho Zenshu p. 786)

The sutra states, "Good sons! Ninthly, the inconceivable merit-power of this sutra is as follows: if good sons or good daughters, receiving this sutra, leap for joy; acquire the unprecedented; keep, read, recite, copy and adore this sutra; and explain its meaning discriminatingly and widely for living beings, they will instantly destroy the heavy barrier of sins resulting from previous karma and become purified." (3LS p. 24)

Various sins are just like dewdrops. The 'sun of wisdom' [Nam Myoho Renge Kyo] is capable of dissolving them all. (Gosho Zenshu p. 786)
previous.page.next


These excerpts are provided here for educational purposes only. Content related questions may be directed to Paul Wersant. Problems or questions concerning this web-site and/or translation in Serbian should be directed to Mica Mijatovic.
Zapis usmeno prenetih učenja
Ničirena Dajšonina

- Onđi Kuden -

Murjogi Sutra [Sutra Bezbrojnih Značenja]

Karakter rjo [iz Murjogi] predstavlja suštinsko učenje. To je stoga što on znači razaznati i okružiti. Srž suštinskog učenja otkriva tri prosvetljena svojstva - Zakona, Mudrosti i Akcije - Budinog života. Međutim, tri prosvetljena svojstva se ne odnose isključivo na Budine osobine. Tačnije, suštinsko učenje otkriva da su sve pojave u univerzumu sâme, manifestacije Bude apsolutne slobode i da [osvetljene Mističnim Zakonom] savršeno manifestuju svoje individualne karaktere kada buda priroda njihovog postojanja izbija na površinu.

Iz tog razloga, obuhvatajući doktrinu teoretskog ičinen sanzena izloženog u teorijskim učenjima, suštinska učenja objašnjavaju aktuelni ičinen sanzen, princip da je svako biće po sebi manifestacija Bude, izvorno obdareno trima svojstvima. Drugim rečima, individualnost svakog bića je isto tako jedinstvena kao što su jedinstvene individualnosti trešnje, šljive, breskve ili kajsije [jap: o, bai, to, ri] i, baš takve kakve su, manifestuju se kao Buda koji u sebi nerazdvojivo ima tri prosvetljena svojstva. To je značenje reči 'rjo'. Prema tome, Ničiren i njegovi učenici koji recituju Nam Mjoho Renge Kjo su izvorni gospodari triju svojstava. (Gošo Zenšu, strana 784)

Poglavlje 4: Deset zasluga [Đukudoku]

Sutra tvrdi: "Kralj [Buda] i kraljica [ova sutra] dolaze zajedno, a njihov sin [bodisatva] rođen je ovim parom." (3LS strana 21)

"Dobrobit i vrlina jednog bude su bezgranični, njegova mudrost neizmerno duboka, a njegove moći su ogromne, ali postoji neko seme ili uzrok koje ih je sve rodilo." (Gošo Zenšu, strana 786)

Sutra tvrdi: "Dublje zašavši u tajni zakon budâ, [bodisatva] će tumačiti [sutru] bez greške ili mane." (3LS strana 21)

Istinski Zakon u Potonjem Danu Zakona je Nam Mjoho Renge Kjo. Ovih pet karaktera su 'tajni zakon' koji nikada neće obmanuti ljude. Kada svi ljudi budu imali veru u Istinski Zakon, njihove će zemlje živeti u miru. (Gošo Zenšu strana 786)

Sutra tvrdi: "Dobri sinovi! Sedmo, nedostižna moć potekla iz zasluge ove [Lotos] Sutre je sledeća: ako se dobri sinovi ili kćeri, čuvši ovu sutru, ili tokom Budinog života ili posle njegovog ugasnuća, raduju, veruju i razvijaju izvanredan um; održavaju, recituju, čitaju, umnožavaju i izlažu je; praktikuju je onako kako je bila propovedana; žude za budastvom; stvaraju dobre korene za mladice; Razvijaju duh velikog saosećanja; i žele da svim živim bićima olakšaju njihove patnje, tada će Šest Paramita prirodno boraviti u njima, iako još uvek ne mogu da ih praktikuju." (3LS strana 23)

Ako svi ljudi u Zemlji prihvate Istinski Zakon, onda će ta zemlja biti mirna. Tako, Hokke Genđi tvrdi 'ako se osloniš na ovaj Zakon, tada će kraljevstvo biti u miru'. 'Ovaj Zakon' ovde znači Lotos sutra. Ne može biti sumnje da će zemlja, ako ljudi veruju u sutru, biti mirna i sigurna. (Gošo Zenšu strana 786)

Sutra tvrdi: "Dobri sinovi! Deveto, nedostižna moć potekla iz zasluge ove sutre je sledeća: ako dobri sinovi ili dobre kćeri, primajući ovu sutru, poskoče od radosti; stiču [ono što je] bez presedana; održavaju, čitaju, recituju, umnožavaju i obožavaju ovu sutru; i objašnjavaju njeno značenje bez izuzetka i naširoko živim bićima, trenutno će razoriti teške prepreke grehova proisteklih iz prethodne karme i postati očišćeni." (3LS strana 24)

Razni grehovi su baš kao kapi rose. 'Sunce mudrosti' [Nam Mjoho Renge Kjo] ima sposobnost da učini da svi oni iščeznu. (Gošo Zenšu p. 786)
prethodna.strana.sledeća


Preveo Mića Mijatović, 07. 02. 2000. u Beogradu
Ovi izvodi su pribavljeni jedino iz edukativnih razloga. Pitanja koja se odnose na njihov sadržaj mogu biti upućena Polu Versantu. U vezi sa eventualnim problemima ili pitanjima koja se tiču ovog web sajta i/li prevoda na srpski možete se obratiti Mići Mijatoviću.

NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.