Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Tekst gongja

My h ren ge ky. 
Hben pon. Dai ni.
Niji seson. J sanmai. Anj 
ni ki. G sharihotsu. Sho-
but^chi-e. Jinjin mury. Go 
chi-e-mon. Nange nanny. Issai 
shmon. Hyaku-shi-butsu. Sho 
fu n chi. Sho-i sha ga. Butsu 
z shingon. Hyaku sen man noku.1
9
Mushu sho-butsu. Jin gy 
sho-butsu. Mury dh. Ymy 
shjin. Mysh fu mon. Jju 
jinjin. Mi-z-u h. Zui gi sho 
setsu. Ishu nange. Shari-hotsu. 
Go j j-butsu irai. Shuju innen. 
Shuju hiyu. K en gonky. Mu 
shu hben. Ind shuj. Ry ri 
sho jaku. Sho-i sha ga. Nyorai
10
hben. Chiken haramitsu. Kai 
i gu-soku. Shari-hotsu. Nyorai 
chiken. Kdai jinnon. Mury 
muge. Riki. Mu-sho-i. Zenj. 
Gedas.^Sanmai. Jin ny musai. 
Jju issai. Mi-z-u h. Shari-
hotsu. Nyorai n. Shuju fun-
betsu. Gy ses^sho h. Gon-
ji nynan. Ekka shushin. Shari-
11
hotsu. Shu y gon shi. Mury 
muhen. Mi-z-u h. Bus^shitsu 
jju. Shi shari-hotsu. Fu shu bu 
setsu.^Sho-i sha ga. Bus^sho 
jju. Dai ichi ke-u. Nange shi 
h. Yui butsu yo butsu. Nai n 
kujin. Shoh jiss. 
     Sho-i shoh. Nyo ze s. 
     Nyo ze sh. Nyo ze tai. 
12
     Nyo ze riki. Nyo ze sa. 
     Nyo ze in. Nyo ze en. 
     Nyo ze ka. Nyo ze h. 
     Nyo ze honmak^kuky t.
.
.
(Deo od "Sho-i shoh" 
do "Nyo ze honmak^kuky t" 
ponoviti tri puta)  Na: 1.deo3.deo
13
My h ren ge ky. 
Nyorai ju-ryo-hon. Dai juroku.
Niji butsu go. Sho bo-satsu gy. 
Issai daishu. Sho zen-nanshi. 
Nyot t shinge. Nyorai jtai 
shi go. Bu g daishu. Nyot t 
shinge. Nyorai jtai shi go. U 
bu g. Sho daishu. Nyot t shin-
ge. Nyorai jtai shi go. Zeji
14
bo-satsu daishu. Mi-roku i shu. 
Gassh bayku butsu-gon. Seson.
Yui gan ses^shi. Gat t shinju 
butsu-go. Nyo ze san byaku i. 
Bu gon. Yui gan ses^shi. Gat
t shinju butsu-go. Niji seson. 
Chi sho bo-satsu. San sh fu shi. 
Ni g shi gon. Nyot tai ch. 
Nyorai hi-mitsu. Jinz shi riki.
15
Issai seken. Tennin gy. Ashu-
ra. Kai i kon shaka-muni-butsu. Shus^shaku-shi g. Ko gayaj. 
Fu on. Za o dj. Toku a-noku-
ta-ra san-myaku sanbodai. Nen 
zen-nanshi. Ga jitsu j-butsu 
irai. Mury muhen. Hyaku sen 
man noku. Nayuta k. Hi nyo go 
hyaku sen man noku. Nayuta.
16
Asgi. Sanzen dai sen sekai. 
Ke shi u nin. Matchi mijin. 
Ka o tb. Go hyaku sen man 
noku. Nayuta. Asgi koku. 
Nai ge ichi-jin. Nyo ze t gy. 
Jin ze mijin. Sho zen-nanshi. 
O i unga. Ze sho sekai. Ka 
toku shiyui. Kyke chi go. Shu 
fu. Mi-roku bo-sat^t. Ku byaku
17
butsu gon. Seson. Ze sho sekai. 
Mury muhen. Hi sanju sho chi. 
Yaku hi shin-riki sho. Gy issai 
shmon. Hyaku-shi-butsu. I mu-
rochi. Fu n shiyui. Chi go 
gen-shu. Gat j. A-yui-ot-chi-ji. 
O ze ji ch. Yaku sho fu 
das^seson. Nyo ze sho sekai. 
Mury muhen. Niji butsu g.
18
Dai bosas^shu. Sho zen-nanshi. 
Kont funmy. Sengo nyot. 
Ze sho sekai. Nyaku chaku mijin. 
Gy fu chaku^sha. Jin ni i jin. 
Ichi-jin ikk. Ga j-butsu irai. 
Bu ak o shi. Hyaku sen man 
noku. Nayuta. Asgi k. Ji 
j ze rai. Ga j zai shi. Shaba 
sekai. Sepp kyke. Yaku o
19
yosho. Hyaku sen man noku. 
Nayuta. Asgi koku. Dri 
shuj. Sho zen nanshi. O ze 
chgen. Ga setsu nen-t-but^t. 
U bu gon go. Ny o nehan. 
Nyo ze kai i. Hben fun-betsu. 
Sho zen nanshi. Nyaku u shuj. 
Raishi ga sho. Ga i butsu-gen. 
Kan go shin t. Sho kon ridon.
20
Zui sho do. Shosho ji setsu. 
Myji fud. Nenki daish. Yaku-
bu gen gon. T ny nehan. U 
i shuju hben. Setsu mimy 
h. N ry shuj. Hok^kangi 
shin. Sho zen nanshi. Nyorai 
ken sho shuj. Gy o shb. 
Toku hak^ku j sha. I ze 
nin setsu. Ga sh shukke. Toku
21
a-noku-ta-ra. San-myaku sanbodai. 
Nen ga jitsu. J butsu irai. 
Ku-on nyaku shi. Tan ni hben. 
Kyke shuj. Ry ny butsu-d. 
Sa nyo ze setsu. Sho zen-nanshi. 
Nyorai sho en kyden. Kai i 
dodas^shuj. Waku sek^koshin. 
Waku set^tashin. Waku ji koshin. 
Waku ji tashin. Waku ji koji.
22
Waku ji taji. Sho sho gon-setsu. 
Kai jitsu fu ko. Sh-i sha ga. 
Nyorai nyojit^chiken. Sangai
shi s. Mu u shji. Nyaku tai 
nyaku shutsu. Yaku mu zai-se. 
Gy metsu-do sha. Hi jitsu hi 
ko. Hi nyo hi i. Fu no san-
gai. Ken no sangai. Nyo shi 
shi ji. Nyorai my ken. Mu u
23
shaku-my. I sho shuj. U shu-
ju sh. Shuju yoku. Shuju gy. 
Shuju oku-s. Fun-bek^ko. Yoku 
ry sh sho zengon. I nyakkan 
innen. Hiyu gonji. Shuju sepp. 
Shosa butsu-ji. Mi z zan pai. 
Nyo ze. Ga j-butsu irai. Jindai 
ku-on. Jumy mury. Asgi k. 
Jj fu-metsu. Sho zen-nanshi.
24
 Ga hon gy bo-satsu d. Sho j 
jumy. Kon y mi jin. Bu bai j 
shu. Nen kon hi jitsu metsu-do. 
Ni ben sh gon. T shu metsu-do. 
Nyorai i ze hben. Kyke 
shuj. Sho-i sha ga. Nyaku buk-
ku-j o se. Haku-toku shi nin. 
Fu shu zengon. Bingu gesen. Ton-
jaku go-yoku. Ny o oku-s.
25
Mken m ch. Nyakken nyorai. 
J zai fu-metsu. Ben ki kyshi. 
Ni e endai. Fu n sh o. Nan-
z shi s. Kugy shi shin. Ze 
ko nyorai. I hben setsu. Bi-
ka t chi. Sho-bus^shus-se. 
Nan ka chigu. Sho-i sha ga. 
Sho haku-toku nin. Ka mury. 
Hyaku sen man nok-k. Waku
26
u ken butsu. Waku fu ken sha. 
I shiji ko. Ga sa ze gon. 
Sho bi-ku. Nyorai nan ka tokken. 
Shi shuj t. Mon nyo ze go. 
Hit^t sh o. Nanz shi s. 
Shin ne renbo. Katsu-g o butsu. 
Ben shu zengon. Ze ko nyorai. 
Sui fu jitsu metsu. Ni gon metsu-
do. U zen-nanshi. Sho-butsu nyo-
27
rai. H kai nyo ze. I do shu-
j. Kai jitsu fu ko. Hi nyo r-
i. Chi-e s-datsu. My ren h-
yaku. Zen ji shuby. Go nin ta. 
Sho shi-soku. Nyaku j nij. Nai 
shi hyaku-shu. I u ji-en. On 
shi yo-koku. Sho shi o go. On 
ta doku-yaku. Yaku hotsu monran. 
Enden u ji. Zeji go bu. Gen
28
rai ki ke. Sho shi on doku. 
Waku shitsu honshin. Waku fu 
shis^sha. Y ken go bu. Kai dai 
kangi. Haiki monjin. Zen nan 
non ki. Gat guchi. Go buku 
doku-yaku. Gan ken kury. Ky 
shi jumy. Bu ken shi t. Kun 
nyo ze. E sho kyb. Gu k 
yaku-s. Shiki k mimi. Kai shitsu
29
gu-soku. T-shi wag. Yo shi 
ry buku. Ni sa ze gon. Shi dai 
r-yaku. Shiki k mimi. Kai shitsu 
gu-soku. Nyot ka buku. Soku jo 
kun. Mu bu shugen. Ga sho 
shi ch. Fu shis^shin ja. Ken shi 
r-yaku. Shiki k gu k. Soku-ben 
buku shi. By jin jo yu. Yo shis^
shin ja. Ken go bu rai. Sui yak-
30
kangi. Monjin gu-shaku ji by. 
Nen yo go yaku. Ni fu k buku. 
Sho-i sha ga. Dokke jiny. 
Ship^ponshin ko. O shi k. 
Shiki k yaku. Ni i fu mi. 
Bu sa ze nen. Shi shi ka min. 
I doku sho ch. Shin kai ten-
d. Sui ken ga ki. Gushak^ku-
ry. Nyo ze k yaku. Ni fu k 
31
buku. Ga kon t setsu hben. 
Ry buku shi yaku. Soku sa ze 
gon. Nyot t chi. Ga kon sui 
r. Shi ji i shi. Ze k r-
yaku. Kon ru zai shi. Nyo ka 
shu buku. Mot^ts fu sai. Sa ze 
ky i. Bu shi ta-koku. Ken shi 
gen g. Nyu bu i shi. Zeji 
sho shi. Mon bu hais. Shin
32
dai un. Ni sa ze nen. Nyaku 
bu zai sha. Jimin gat. N ken 
kugo. Konja sha ga. On s ta-
koku. Ji yui koro. Mu bu jiko. 
J e hikan. Shin zui shgo. 
Nai chi shi yaku. Shiki k mimi. 
Soku shu buku shi. Doku by 
kai yu. Go bu mon shi. Shit^chi 
toku sai. Jin ben rai ki. Gen
33
shi ken shi. Sho zen-nanshi. 
O i unga. Ha u nin n. Ses-
shi r-i. Kom zai fu. Hot^cha. 
Seson. Butsu gon. Ga yaku nyo
ze. J-butsu irai. Mury muhen. 
Hyaku sen man noku. Nayuta. 
Asgi k. I shuj ko. I h-
ben-riki. Gon t metsu-do. Yaku 
mu u n. Nyo h setsu ga.
34
Kom ka sha. Niji seson. 
Yoku j sen shigi. Ni setsu 
ge gon. 
. 
Ji ga toku bur^rai. 
Sho ky sho kosshu. 
Mury hyaku sen man. 
Oku sai asgi. 
J sepp kyke. 
Mushu oku shuj.
35
 
Ry ny o butsu-d. 
Nirai mury k. 
I do shuj ko. 
Hben gen nehan. 
Ni jitsu fu metsu-do. 
J j shi sepp. 
Ga j j o shi. 
I sho jin-z-riki. 
Ry tend shuj.
36
 
Sui gon ni fu ken. 
Shu ken ga metsu-do. 
K kuy shari. 
Gen kai e renbo. 
Ni sh katsu-g shin. 
Shuj ki shin-buku. 
Shichi-jiki i nynan. 
Isshin yok^ken butsu. 
Fu ji shaku shinmy.
37
 
Ji ga gy shus. 
Ku shutsu ryjusen. 
Ga ji go shuj. 
J zai shi fu-metsu. 
I h-ben-rik^ko. 
Gen u metsu fu-metsu. 
Yo-koku u shuj. 
Kugy shingy sha. 
Ga bu o hi ch.
38
 
I setsu muj h. 
Nyot fu mon shi. 
Tan ni ga metsu-do. 
Ga ken sho shuj. 
Motsu-zai o kukai. 
Ko fu i genn shin. 
Ry go sh katsu-g. 
In go shin renbo. 
Nai shutsu i sepp.
39
 
Jin-z-riki nyo ze.
O asgi k. 
J zai ry-jusen. 
Gy yo sho jsho. 
Shuj ken k jin. 
Dai ka sho sh ji. 
Ga shi do annon. 
Tennin j jman. 
Onrin sho d-kaku.
40
 
Shuju h shgon. 
Hju ta keka. 
Shuj sho y-raku. 
Shoten gyaku tenku. 
J sas^shu gi-gaku. 
U mandara ke. 
San butsu gy daishu. 
Ga jdo fu ki. 
Ni shu ken sh jin.
41
 
Ufu sho kun. 
Nyo ze shitsu jman. 
Ze sho zai shuj. 
I aku-g innen. 
Ka asgi k. 
Fu mon sanb my. 
Sho u shu ku-doku. 
Nywa shichi-jiki sha. 
Sokkai ken gashin.
42
 
Zai shi ni sepp. 
Waku-ji i shi shu. 
Setsu butsu-ju mury. 
Ku nai ken bussha. 
I setsu butsu nan chi. 
Ga chi-riki nyo ze. 
Ek sh murym. 
Jumy mushu k. 
Ku shug sho toku.
43
 
Nyot u chi sha. 
Mot^to shi sh gi. 
T dan ry y jin. 
Butsu-go jip^puko. 
Nyo i zen hben. 
I ji shi ko. 
Jitsu zai ni gon shi. 
Mu no sek^kom. 
Ga yaku i se bu.
44
 
Ku sho kugen sha. 
I bonbu tend. 
Jitsu zai ni gon metsu. 
I j ken ga ko.
Ni sh kyshi shin. 
H-itsu jaku go-yoku. 
Da o aku-d ch. 
Ga j chi shuj. 
Gy d fu gy d.
45
 
Zui sho ka do. 
I ses^shuju h. 
Mai ji sa ze nen. 
I ga ry shuj. 
Toku ny mu-j d. 
Soku jju busshin.
.
.Na 1. deo
.
46


Priredio Mia Mijatovi

Futnote:

  1. Brojevi stranica i poloaj teksta su preuzeti iz: The Liturgy of the Buddhism of Nichiren Daishonin,  copyright 1993 by SGI.

NiirenYU: [Oni Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Goo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posveen budizmu Niirena Dajonina. O njemu brine Mia Mijatovi.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mia Mijatovi.