Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

4. Generation


Mogens Sort * 1626, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, + 1699, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 03 Feb 1699, Aakirkegaard, Aakirkeby, Bonde,
(~ FER 2 NAT. 1658, Aaker, Hanna Esbersdatter * Omk. 1641, Bornholm, + Feb 1659, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 11 Feb 1659, Aakirkegaard, Aakirkeby,) (~ Omk 1660, , Boel Hansdatter * Før 1645, Bornholm, + 1705, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, Jun 1705, Aakirkegaard, Aakirkeby, )

Iflg. Kures gaardfortegnelse overtog han Sortegaard 1661.

Fra Aaker-Aakirkeby kirkebog :

December 26, 1658: Brudepar, #10, Fer. 2 Nat., Mons Sort, Hanna Esbersdatter.

Februar 11, 1659: Liig Begrafen, #6, Hanna Mons Sortis, dødde æt 18 aar..
Hun blev gift som 18 årig og døde som 18 årig. Måske et offer for pesten der hærgede gennem 1650-erne.

Note: ingen bryllupsoptegnelser i1659-61 fundet for Mogens Sort og Boel Hansdatter i Aaker-Aakirkeby .

Februar 2, 1662: Daab, #3, Mons Sortis søn Michel.

September 27, 1663: Daab, #22, 15' Trin, Mons Sortis datter Hanna.

Oktober 21, 1666: Daab, #43, 19' Trin, Mons Sortis datter Karen.

August 22, 1669: Daab, #38, 11' Trin, Mons Sortis søn Hans.

Oktober 26, 1669: Liig Begrafen, #36, Mons Sortis søn Hans æt 11 uger.

November 6, 1670: Daab, #44, 23' Trin, Mons Sortis ene tvilling Hans.

November 1670: Dødeføde, #3, Fest Mich, Mons Sortis ene tvilling.

Februar 23, 1673: Daab, #8, Reminisc, Mons Sortis datter Lisbeth.

Juni 17, 1673: Liig Begrafen, #17, Mons Sortis dater Lisbeth, 16 uger.

Bryllups optegnelser for den forældreløse niece Karen Hansdatter:
Oktober 4, 1674: Brudepar, #5, 16 Trin. Hans Sejersen og Karen Hansdatter hos Mons Sort.

April 23, 1676: Daab, #19, Cantate, Mons Sortis søn Arist.

Oktober 14, 1677: Daab, #24, 18' Trin., Mons Sortis søn Hans.

Februar 16, 1679: Daab, #5, Septuag, Mons Sortis datter Boel.

Juni 1, 1679: Liig, #30, Exaudi, Mons Sortis søsterdatter.

Juli 13, 1679: Liig, #38, 4 Trin., Mons Sortis lille barn.

December 14, 1691: Trolovelse, #1, Simen Larsen og Karene Suort.

Januar 24, 1692: Brudevielse, #2, Simen Larsen, Karen Monsdatter Soort.

Februar 3, 1699: Dødde og Begrafne, #1, Mons Soort, 72 aar gammel.

Uddrag af skifte efter Mogens Sort, Februar 27, 1699, side 400 :
Salig Mons Sort som boede, og døde paa det 3' Jordejendoms gaard beliggende udi Aaekier Sogn. Imellem denne salig mands efter lefuende hustru Boehl Hansdaatter for hende paatog sig efter hendis begiering at laug verge Fenrich Christopher Ollufsen boende paa Myregaard paa eene, og paa anden side deris sammen auflede børn, ogsaa deris børn som er afdøde deris børn, nemlig første 3 sønner, og 3 døttre. Huor af dend eldste søn er Michel Monsen Sort, boende i Ibsker Sogn. Den anden søn er Hans Monsen Sort boende i Kieldsebye i Østerlaurschier Sogn. Den tredie og yngste søn Arest Monsen, for ham er broderen Hans Monsen Sort til ordnet at verge, og myndingen at til sig tog. Den eldste daatter som nu lefuer er Hanna Monsdaatter i echteschab med Peder Monsen boende i Bedegade i Clemmedschier Sogn. Den anden daatter er Anna Monsdaatter i echteschab med Bendt Hansen nu er hende paa berørte 3' gaard, tillige med enchen. Den 3' daatter var salig Karen Monsdaatter som sidst var i echteschab med Olluf Pedersen i Perscher Sogn, efter hende igien lefuer en søn, ved naun Lars Simonsen, for ham er nu til verge i morfaderens sted som forhen vær til verge anordned paa det schiftte efter bemelte sin moder, hans morbroder bemelte Michel Monsen Sort.

Note: the Aaker-Aakirkeby register is missing the records for the period May through August of 1705, so no burial record for Boel Hansdatter can be found.

Uddrag af skifte efter Boel Hansdatter, Juni 22, 1705, side 18b:
Afgangen Mogens Sorts er ved døden afgangen hustru Boehl Hansdaatter, som boede og døde paa de 3' Jordejendoms gaard beligende under Wallensgaarden udi Aackier Sogn, og det imellem denne salig qvindies creditorer, og hendis efter lefende børn, og børnebørn. Denne salig qvindis børn er først at reigne 3 sønner og 3 døttre. Hvor af dend eldste søn er Michel Mogensøn Sort, nu boende Pedersker Sogn. Dend 2' søn er Hans Mogensøn Sort, nu boende paa bemelte 3' gaard i Aacher Sogn. Dend 3' og yngste søn er Arist Mogensøn Sort, for ham er paa Sihisted efter bemelte faderen som holdtis de 27 Februari 1699, til værge anorderd hans broder bemelte Hans Mogensøn Sort som fremdelis Arist Sorts værge. . . . Dend eldste daatter som nu Hanna Mogensdaatter, nu i egteskab med Jens Andersøn, boende i Bedegade i Clemmedschier Sogn. Dend anden daatter er Anna Moensdaatter i egteskab med Bendt Hansøn, boende i Aacker Sogn. Dend 3' og yngste daatter ward salig Karen Moensdaatter, som sidst var i egteskab med Olluf Pedersøn i Pedersker Sogn, efter hende en søn ved navn Lars Simonsøn, for ham er forhen paa Listed efter hans moderfader til værge.

De fik :

Michel Mogensen Sort * 1662, 3. Slg.Sortegaard, Aaker,

Johanne Mogensdatter Sort * 1663, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 27 Sep 1663, Aakirke, Aakirkeby, + 1707, Øster Bedegadegaard, Klemensker,
(~, Peder Mogensen * Omk 1663, Sønder Skrubbegaard, + 1704, Øster Bedegadegaard, Klemensker, Bonde,(Søn af Mons Monsen og Margrethe Hansdatter )
(~ Omk. 1704, Aaker, Jens Andersen * Omk 1679, Dammegaard, Pedersker, + 1727, Vester Bedegadegaard, Klemensker, Bonde, (Søn af Anders Mortensen og Karen Jensdatter )

Aaker-Aakirkeby kirkebog mangler fra 1683-86, så derfor er der ikke fundet oplysninger om deres vielse.

Skift: 15. januar 1704, (BLSP bog 11, side 40b) :
Salig Peder Mogensen, som boede og døde paa de 9' Jordeiendesgaard. . . . salig mands efterlatte hustru Johanne Mogensdaatter for hende blef lauværge enkens broder Hans Mogensen i Østerlarsker Sogn. . . . som en søn og 5 døtter, hvor af sønnen er Mogens Pedersen, paa 8 aar, for hammen til værge hans faderbroder Michel Mogensen, boende paa Simlegaard i Clemmedsker Sogn, dend eldste daatter er Anna Pedersdaatter, paa 20 aar gammel, for hende værge hendes fader broder Jens Mogensen, boende i Skrube i Clemmedsker Sogn, dend anden daatter er Kirstine Pedersdaatter, paa 17 aar gammel, for hende er til værge hendes faderbroder Anders Mogensen boende i Clemmedsker Sogn, dend tredie daatter er Margretha Pedersdaatter, 15 aar gammel, for hende til værge hendes faderbroder Jens Mogensen i Rosendale i Rudsker Sogn, dend yngste daatter er Karne Pedersdaatter, 3 aar gammel, for hende er til værge Mogens Mogensen, hendes faderbroder boende i Rudsker Sogn, dend 4' daatter Johanne Pedersdaatter, paa 10 aar gammel, for hende er til værge hendes faders søstermand Gregers Ibsen i Olsker Sogn.

Ifølge Kure overtog han Østre Bedegadegaard 1688.

Skifte efter Johanne Mogensdatter (Sort): 31. maj 1707,(BLSP side 292b) :
Jens Andersens salig hustru Johanne Monsdaatter, som boede og døde paa dend 9' Jordeiendoms gaard beliggende udi Bedegade udi Clemmedscher Sogn, og det imellem denne salig qvindis efterbefende mand bemelte Jens Andersen. . . . dene salig qvindis børn som er til sammen 2 sønner og 5 døtter. Hvor af en først som hun auflet hafen mend sin første salig mand Peder Mogensen, en søn og 5 døtter. Sønnen er Mogens Pedersen, er paa 11 aar, for hammen er hans faderbroder Michel Mogensen, boende paa Simlegaard i Clemedscher Sogn, og værge, dend eldste daatter er Anna Pedersdaatter, paa 23 aar gammel, for hende er hendis faderbroder Anders Mogensen, boende i Krashafvegaarden i Clemedscher Sogn, værge, dend anden daatter er Kirstene Pedersdaatter, er i echteschab med Claus Christensen, boende udi Aaker Sogn, dend 3' daatter er Margreta Pedersdaatter er pa 18 aar gammel, for hende værge farbroder Jens Mogensen, boende i Rosendale i Rydscher Sogn, dend 4' daatter Johanne Pedersdaatter er paa 13 aar gammel, for hende værge hendis faders søstermand Gregers Ibsen, boende i Oelscher Sogn, dend yngste daatter er Karne Pedersdaatter er paa 6 aar gammel, for hende værge hendis faderbroder Mogens Mogensen, boende udi Friigaarden i Rydscher Sogn. . . . auflede med denne hendis nu efterletende mand Jens Andersen, er naufelig Peder Jensen er paa 2 aar gammel, for hammen fader værge.

Anne Mogensdatter * Omk. 1665, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, + 1727, Hundshalegaard, Hundshale, Aaker,
(~ 1699, Bornholm, Danmark, Bendt Hansen * Omk. 1670, Bornholm, Danmark, + 1744, Hundshalegaard, Hundshale, Aaker, 3 Maj 1744, Aakirkegaard, Aakirkeby, )

Side 441. 1727. 26. Maj.
Anne Monsdatter, 15. Sg. Åker.
Bent Hansen.

3 brødre, 2 søstre.
A: Michel Monsen Sort, død, Pedersker.

3 søn. 1 dat.
1: Jørgen Michelsen, egen værge, Poulsker.
2: Hans Michelsen, egen værge, Ibsker.
3: Mads Michelsen, Pedersker.
4: Anne Michelsdatter, gm. Peder Didrichsen, Åker.

B: Hans Monsen Sort, død, Åker.

1 søn. 2 døt.
1: Mons Hansen, egen værge, Åker.
2: Karen Hansdatter, f. 1697. Værge: Lars Simensen, Pedersker.
3: Bohl Hansdatter, gm. Hans Pedersen, Poulsker.

C: Arist Monsen Sort, død.

1 søn.
1: Mons Aristsen, f. 1708. Værge: Søsk.barn på faders side, Jørgen Michelsen Sort.

D: Johanne Monsdatter, død, var gm. Peder Monsen, Bedegade, Klemensker.

1 søn. 5 døt.
1: Mons Pedersen, egen værge.
2: Anne Pedersdatter, gm. Hans Clausen, Hasle.
3: Kierstene Pedersdatter, gm. Claus Christensen, Åker.
4: Margrethe Pedersdatter, gm. Jens Hvalsøe, sognedegn.
5: Johanne Pedersdatter, enke, var gm. Afg. Anders Mortensen, Allinge.
6: Karen Pedersdatter, gm. Jørgen Clausen, Hasle.

E: Karen Monsdatter Sort, død, var gm. Simen Larsen, Pedersker.

1 søn.
1: Lars Simensen, egen værge, Pedersker.

Karen Monsdatter Sort * 1666, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 21 Okt 1666, Aakirke, Aakirkeby, + Jan 1699, Slettegaard, Pedersker,
(~ 24 Jan 1692, Aakirke, Aakirkeby, Simon Larsen * Omk 1652, Bornholm, Danmark, +1697, Slettegaard, Pedersker, 26 Maj 1697, Pedersker Kirkegaard, ) (~ Omk 1697, Bornholm, Danmark, Oluf Pedersen * Før 1680, Bornholm, Danmark, + Eft 1704, Bornholm, Danmark, )

Hans Monsen Sort * 1669, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 22 Aug 1669, Aakirke, Aakirkeby, + 26 Okt 1669, 3. Slg.Sortegaard, Aaker,

Hans Monsen Sort * 1670, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 6 Nov 1670, Aakirke, Aakirkeby, + Før 1677, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, Tvilling,

Dødfødt dreng * FEST MICH 1670, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, Tvilling,

Lisbeth Monsdatter Sort * Feb-1673, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, REMINISC 1673, Aakirke, Aakirkeby, + 17 Jun 1673, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 17 Jun 1673, Aakirke, Aakirkeby,

Arist Monsen Sort * 1676, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, CANTATE 1676, Aakirke, Aakirkeby, + Før 1683, 3. Slg.Sortegaard, Aaker,
Død efter forældrene.

Hans Mogensen Sort * 1677, 3. Slg.Sortegaard, Aaker,

Boel Monsdatter Sort * 1679, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, SETPUAG 1679, Aakirke, Aakirkeby, + 1679, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 13 Jul 1679, Aakirkegaard, Aakirkeby,

Arist Mogensen Sort Arist Mogensen Sort * Omk. 1683, 3. Slg.Sortegaard, Aaker,


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside