Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

İSLAM HUKUKUNUN

DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

AHMED HASAN

Çevirenler:

A. Hakan Çavuşoğlu - Hüseyin Esen

IZ YAYINCILIK1999 İSTANBUL

***************************************************

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER

MÜTERCİMLERİN ÖNSÖZÜ

TAKDİM

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BÖLÜM I

“FIKIH” TERİMİ VE DİĞER YAKIN TERİMLER

A- FIKIH VE İLİM TERİMLERİ

B- ŞERİAT TERİMİ

C- KURRA, FUKAHÂ VE ULEMA TERİMLERİ

BÖLÜM II

İLK HUKUK EKOLLERİNİN DOĞUŞU

A- TARİHİ ARKAPLAN

I. Hz. Peygamber Döneminde İctihad Faaliyeti ve Görüş Ayriliklari:

II. Sahâbe Döneminde İctihad Faaliyeti ve Görüş Ayriliklari:

III.Tâbiîn Dönemi ve Hukuk Merkezlerinin Ortaya Çikişi:

B- HUKUKİ DÜŞÜNCENİN FARKLI EKOLLER İÇİNDE ŞEKİLLENME SÜRECİ

BÖLÜM III

İSLÂM HUKUKUNUN KAYNAKLARI

A- İSLÂM HUKUKU'NUN İLÂHÎ KAYNAĞI VE TEKLÎFÎ HÜKÜMLERİ İFADE EDEN TERİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

B- İSLÂM HUKUKU'NUN KAYNAKLARI

I. Kur'ân- Kerim:

II. Sünnet:

III. Kiyas:

IV. İcmâ:

BÖLÜM IV

NESH TEORİSİ

A-NESHİN KELİME VE TERİM ANLAMI

B- HZ. PEYGAMBER'İN MÜŞRİKLERLE UZLAŞMA ARZUSU VE GARÂNÎ K HADİSESİ

C- KLASİK NESH TEORİSİ

D- KLASİK NESH TEORİSİNİN DAYANAĞI KABUL EDİLEN ÜÇ AYETİN TAHLİLİ

E- KUR'AN AYETLERİNİN BİRBİRİNİ NESHETMESİ

F- KUR'AN'IN SÜNNETİ VEYA SÜNNETİN KUR'AN'I NESHETMESİ

G- DEĞERLENDİRME

BÖLÜM V

İLK DÖNEMDEKİ SÜNNET ANLAYIŞI VE GELİŞİMİ

A- “SÜNNET”İN KELİME/SÖZLÜK ANLAMI

B- “SÜNNET”İN TERİM ANLAMI

C- “PEYGAMBER’İN SÜNNETİ” KAVRAMI

D- SÜNNETİN GELİŞİM SÜRECİ

E- İLK İMAMLARDAN BAZILARININ SÜNNET ANLAYIŞLARI

I. Evzâî’ye Göre Sünnet:

II. Mâlik’e Göre Sünnet:

III. Ebû Yûsuf’a Göre Sünnet:

IV. Şeybânî’ye Göre Sünnet:

F- DEĞERLENDİRME

BÖLÜM VI

İLK İCTİHAD ŞEKİLLERİ

A- RE’Y

I. Sahabe Döneminde Re’y:

II. Re’y ve Nass İlişkisi:

III. Ehl-I Hadis ve Ehl-I Re’y:

IV. İlk Ekollerde Re’y:

B- KIYAS

C- İSTİHSAN

BÖLÜM VII

İLK EKOLLERDE İCMÂ

A- KLASİK İCMÂ TEORİSİ

B- İCMÂNIN TARİHÎ GELİŞİMİ

C- İLK EKOLLERE GÖRE İCMÂ

I. Iraklilar’da İcmâ:

II. Medineliler’de İcmâ:

III. Evzâî’de İcmâ:

D- DEĞERLENDİRME

BÖLÜM VIII

FIKIH USÛLÜ'NÜN GELİŞİMİNDE ŞÂFİÎ'NİN ROLÜ

A- ŞÂFİÎ VE HUKUK PRENSİPLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

B- ŞÂFİΒNİN HUKUK TEORİSİ

I. Kur’an:

II. Sünnet:

a- Haber-i Vâhidin Değeri:

b- Senedin Önemi:

c- Hadis ve Re’y:

III. Kiyas:

IV. İstihsan:

V. İcmâ:

SONUÇ

KAYNAKLAR