صفحه اصلی نقشه سایت

elenafilatova.com

 قلمرو پلوتو

پلوتونيم است که براي هزاران سال حکومت مي کند. به شدت سمي است و از نظر شيميايي بسيار راديواکتيو. نيمه عمر پلوتونيم 24000 سال است.
اين عنصر به خوبي نام خود را از پلوتو، خداي مردگان و جهان پس از مرگ، گرفته است.

صفحه بعد