Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Encoding: Cyrillic (Windows)

Інформація про Українську Лютеранську Церкву

+ + +

Українська Лютеранська Церква

вулиця Велика Васильківська 14, кімната 15
01004 Київ
УКРАЇНА

Телефон: (044) 235-77-21

Факс: (044) 234-08-00
(З США набирати 011-38, а далі за номером)

+ + +

НАРОДЖЕННЯ

Українська Євангельська Церква Аугзбурзького Віросповідання була організована у 1926 р. на українській Галичині, яка на той час знаходилась під урядом Польщі. До її складу не входили переселені сюди німецькі чи скандинавські меншини. Радше вона повстала з корінного українського населення під керівництвом українських за походженням пастирів. Літургійна форма, яку використовували українські лютерани, відображала їхню спадщину візантійського обряду. Вони не вживали в богослужіннях лютеранський переогляд латинської меси, але натомість, використовували лютеранський переогляд Божественної Літургії Святого Івана Золотоустого.

Найвпливовішим українським лютеранським служителем у 1920-х та 1930-х роках був Прев. Теодор Ярчук -- пастир громади у Станіславові (тепер Івано-Франківськ). Він завзято вивчав праці Мартіна Лютера, і постійно справляв здоровий богословський вплив на інших пастирів Церкви. Ярчук послужив у якості редактора трьох церковних публікацій (Прозри!, Стяг та Новий Світ) він випустив українські переклади Малого Катехізису та Аугзбурзького Віросповідання, редагував Український Євангельський Служебник та Український Євангельський Співаник, а також був автором декількох трактатів та брошур. У 1939 р., після того, як Радянська Армія захопила Галичину, Ярчука було заарештовано агентами НКВД (попередника КГБ). У 1941 р. його було замучено руками комуністів.

УСПІННЯ

В своєму апогеї, перед початком другої Світової Війни, УЄЦАВ налічувала 10 000 членів, а до її складу входило видавництво та семінарія. Але комуністи брутально пригнічували УЄЦАВ коли після війни у 1939 р. Галичину було офіційно приєднано до Радянського Союзу, і як установа Церква перестала існувати на теренах України. Проте, вона залишалась живою в серцях її уцілілих членів в самій Україні та в країнах до яких багато з них втекли. На протязі декількох років перед розпадом Радянського Союзу у 1991 р. свідчення про Лютеранську Церкву підживлювалось в Радянській Україні завдяки короткохвильовим радіопередачам «Думок про віру».

ВОСКРЕСІННЯ

Українська Євангельська Церква Аугзбурзького Віросповідання була реорганізована на теренах вільної України у 1994 р. під назвою Українська Лютеранська Церква. Українська Лютеранська Богословська Семінарія Святої Софії є закладом цієї церковної організації. На даний час в УЛЦ служать 18 українських пастирів та 2 американських місіонери з Євангельського Лютеранського Синоду, яких спільними зусиллями покликали УЛЦ та місійне товариство «Думки про віру» (пов’язана з церквою організація ЄЛС). На даний момент до складу УЛЦ входять приблизно 30 громад і місійних станиць поширених по різним регіонам країни. УЛЦ видає сімейний щомісячник (Стяг), та транслює на всю країну радіопередачу («Лютеранська Хвиля»). Фундація «Дар життя» під спонсорством Церкви провадить діяльність «Медичної клініки на колесах» та декількох консультаційних центрів «За життя».

Information about the Ukrainian Lutheran Church

+ + +

The Ukrainian Lutheran Church

Vulytsya Velyka Vasyl’kivs’ka 14, Kimnata 15
01004 Kyiv
UKRAINE

Telephone: (044) 235-77-21

Fax: (044) 234-08-00
(From the USA dial 011-38, then the number as given)

+ + +

BIRTH

The Ukrainian Evangelical Church of the Augsburg Confession was organized in 1926 in the “Galicia” region of Ukraine, which was at that time under the government of Poland. Its constituency was not a transplanted German or Scandinavian minority community. Rather, it arose within and among the indigenous Ukrainian population, under the leadership of native Ukrainian Lutheran pastors. The liturgical forms used by the Ukrainian Lutherans reflected their Byzantine Rite heritage. They did not use a Lutheran revision of the Latin Mass in their worship services, but instead they used a Lutheran revision of the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom.

The most influential Ukrainian Lutheran minister during the 1920s and 1930s was the Rev. Teodor Yarchuk, pastor of the congregation in Stanislaviv (now Ivano-Frankivs’k). He was an ardent student of the writings of Martin Luther, and continually exercised a wholesome theological influence on the other pastors of the Church. Yarchuk served as the editor of three Church-related publications (Be Sighted!, the Banner, and New World), he issued Ukrainian translations of the Small Catechism and the Augsburg Confession, he edited the Ukrainian Evangelical Service Book and the Ukrainian Evangelical Hymnal, and he authored several tracts and pamphlets. In 1939, after the Soviet army had occupied Galicia, Yarchuk was arrested by the NKVD (forerunner of the KGB). He was martyred at the hands of the Communists in 1941.

DORMITION

At its height, on the eve of the Second World War, the UECAC had numbered over 10,000 members, and was operating a publishing house and a seminary. But the UECAC was brutally suppressed by the Communists when Galicia was formally annexed by the Soviet Union in 1939, and after the war it ceased to exist at the institutional level on the territory of Ukraine. The Church remained alive nevertheless, in the hearts of its surviving members in Ukraine and in the countries to which many of them had escaped. For several years prior to the collapse of the Soviet Union in 1991, the testimony of the Lutheran Church was also kept alive in Soviet Ukraine through the “Thoughts of Faith” shortwave radio broadcast.

RESURRECTION

The Ukrainian Evangelical Church of the Augsburg Confession was reorganized on the territory of a free Ukraine in 1994, as the Ukrainian Lutheran Church. Saint Sophia Ukrainian Lutheran Theological Seminary is an institution of this church body. The ULC is currently served by 18 Ukrainian pastors, and by 2 American missionaries from the Evangelical Lutheran Synod who are jointly called by the ULC and the “Thoughts of Faith” mission society (a church-related organization of the ELS). At the present time there are approximately 30 congregations and preaching stations, spread out over various regions of the country. The ULC publishes a monthly family magazine (the Banner), and produces a nationwide radio broadcast (the “Lutheran Wave”). The “Medical Clinic on Wheels” and several pro-life counseling centers are also operated under the sponsorship of the Church by the Gift of Life Foundation.

Повернутися на домашню сторінку Семінарії Святої Софії

Return to the Saint Sophia Seminary Home Page