TARÝX BÖLÜMÜ
 

Azerbaycan Ärazisindä ilk insan mäskänläri.

Ämlak bärabärsizliyinin yaranmasý

Qädim soylar vä dövlätlär.

Azerbaycan feodalizm cämiyyäti.

Azerbaycan xalqýnýn täþäkkülü.

Azerbaycan 700, 900 illärindä.

Azerbaycan 900, 1200 illärindä.

Azerbaycan 1300 illärindä.

Azerbaycan 1400, 1500 illärindä.

Azerbaycan Säfävilär Dövläti

Azerbaycan 1600, 1700 illärindä.

Azerbaycan 1800 illärindä.

Azerbaycan 1900 illärindä.

Harita Azeri Türklerin Yaþadýðý Yerleri Gösterir


Þeyx Mähämmäd Xiyabani


Mir Cäfär Piþäväri 


Ana Sayfaya Dön


gunes@europe.com