Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ZAKON O UNIVERZITETU

(Sluzbeni glasnik Republike Srbije 28.maj 1998.)

Sadrzaj:

1. OSNOVNE ODREDBE

2. OSNIVANJE I UKIDANJE UNIVERZITETA I FAKULTETA

3. DELATNOST UNIVERZITETA I FAKULTETA

4. ZASTITA PRAVA I ODGOVORNOST STUDENATA

5. NASTAVNICI I SARADNICI UNIVERZITETA

6. STRUCNI ORGANI UNIVERZITETA

7. STRUCNI ORGANI FAKULTETA

8. ORGANI UNIVERZITETA

9. ORGANI FAKULTETA

10. FINANSIRANJE UNIVERZITETA I FAKULTETA CIJI JE OSNIVAC REPUBLIKA

11. NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA

12. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE

13. UPRAVNI NADZOR

14. KAZNENE ODREDBE

15. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


I. OSNOVNE ODREDBE

     Clan 1. Ovim zakonom uredjuju se delatnost univerziteta i fakulteta, odnosno akademije umetnosti, njihova organizacija, autonomija, upravljanje i nacin finansiranja.

     Clan 2. Univerzitet je obrazovna i naucna, odnosno umetnicka ustanova. Fakultet, odnosno akademija umetnosti (u daljem tekstu fakultet) je obrazovna i naucna, odnosno umetnicka ustanova.

     Clan 3. Delatnost univerziteta i fakulteta obavlja se bez politickog, verskog i ideoloskog uticaja i tezi sticanju naucno utemeljenog objektivnog znanja, uz postovanje razlicitih misljenja.

     Clan 4. Na univerzitetu i fakultetu nije dozvoljeno politicko, stranacko i versko organizovanje i delovanje.

     Clan 5. Univerzitet i fakultet imaju obrazovnu i naucnu autonomiju, u skladu sa ovim zakonom. Nastavnici i saradnici univerziteta su nezavisni i samostalni u obavljanju nastave i naucnog, odnosno umetnickog rada, uz postovanje tolerancije i objektivnosti, u skladu sa univerzitetskom tradicijom i ovim zakonom. Prostor univerziteta i fakulteta nepovrediv je, u skladu sa zakonom.

     Clan 6. Studenti imaju pravo da se slobodno informisu o ostvarivanju, organizaciji i nacinu izvodjenja nastave i pravilima studija na univerzitetu i fakultetu.

     Clan 7. Univerzitet cine najmanje tri fakulteta. Aktom o osnivanju univerziteta utvrdjuju se fakulteti u sastavu univerziteta i njihovi medjusobni odnosi.

     Clan 8. Univerzitet obavlja specijalisticke, magistarske i doktorske studije iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naucnih, odnosno umetnickih oblasti. Univerzitet podstice: razvoj nauke, nastave i naucnih istrazivanja; strucno i naucno usavrsavanje nastavnog i naucnog podmlatka; medjunarodnu saradnju i obrazovanje kroz nauku. Univerzitet koordinira nastavu i naucna istrazivanja u okviru univerziteta.

     Clan 9. Fakultet obavlja osnovne, specijalisticke, magistarske i doktorske studije i stalno strucno obrazovanje i usavrsavanje. U funkciji razvoja delatnosti iz stava 1. ovog clana, fakultet obavlja osnovna, primenjena i razvojna istrazivanja, a akademija umetnosti - umetnicki rad. Fakultet organizuje polaganje strucnih ispita i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

     Clan 10. Delatnost i organizacija univerziteta i fakulteta uredjuje se statutom univerziteta, odnosno fakulteta. Univerzitet i fakultet imaju svojstvo pravnog lica, u skladu sa zakonom i statutom. Univerzitet i fakultet obavljaju delatnost u svom sedistu. Izuzetno, univerzitet i fakultet mogu obavljati delatnost i van sedista, po pribavljenoj saglasnosti Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu Vlada). Na statut univerziteta, odnosno fakulteta ciji je osnivac Republika saglasnost daje Vlada.

     Clan 11. Organi univerziteta jesu: rektor, upravni odbor i nadzorni odbor. Strucni organi univerziteta jesu: nastavno-naucno, odnosno nastavno -umetnicko vece (u daljem tekstu: vece univerziteta) i drugi strucni organi utvrdjeni statutom univerziteta. Organi fakulteta jesu: dekan, upravni odbor i nadzorni odbor. Strucni organi fakulteta jesu: nastavno-naucno, odnosno nastavno -umetnicko vece (u daljem tekstu: vece fakulteta), vece katedre i drugi strucni organi utvrdjeni statutom fakulteta.

     Clan 12. Sredstva za obavljanje delatnosti univerziteta, odnosno fakulteta obezbedjuju se: iz sredstava osnivaca; iz skolarine; pruzanjem usluga trecim licima; iz ostalih izvora (poklon, donacije, sponzorstvo i dr.). Univerzitet, odnosno fakultet ciji je osnivac Republika koristi nepokretnosti i druga sredstva koja obezbedjuje Republika, u sladu sa zakonom. Nepokretnosti i druga sredstva iz stava 2. ovog clana mogu se koristiti samo za obavljanje delatnosti univerziteta, odnosno fakulteta utvrdjene ovim zakonom i statutom. Nepokretnosti i druga sredstva zaduzbine, fondacije ili fonda koje koristi univerzitet, odnosno fakultet mogu se koristiti iskljucivo u svrhe koje je odredio donator, u skladu sa zakonom. Nepokretnosti i druga imovina koju univerzitet, odnosno fakultet stekne na osnovu zavestanja i poklona, svojina su univerziteta, odnosno fakulteta koji je tu imovinu stekao.


Nazad na sadrzaj


II. OSNIVANJE I UKIDANJE UNIVERZITETA I FAKULTETA

     Clan 13. Univerzitet i fakultet mogu osnovati fizicka i pravna lica, u skladu sa zakonom. Strana pravna i fizicka lica mogu osnovati fakultet, u skladu sa zakonom. Fakultet moze obavljati delatnost u inostranstvu, uz saglasnost Vlade.

     Clan 14. Kada je osnivac univerziteta, odnosno fakulteta Republika, akt o osnivanju donosi Vlada. U postupku osnivanja univerziteta, odnosno fakulteta ciji osnivac nije Republika, osnivac donosi elaborat o opravdanosti osnivanja. Elaborat iz stava 2. ovog clana sadrzi razloge za osnivanje univerziteta, odnosno fakulteta, uslove koje obezbedjuje osnivac za pocetak rada i obavljanje delatnosti i nastavni plan i program studija. Saglasnost na elaborat iz stava 2. ovog clana daje Ministarstvo prosvete. Osnivac iz stava 2. ovog clana donosi akt o osnivanju univerziteta, odnosno fakulteta, po pribavljenoj saglasnosti iz stava 4. ovog clana.

     Clan 15. Univerzitet, odnosno fakultet moze poceti sa radom i obavljati delatnost ako ispunjava kadrovske, prostorne i tehnicke uslove. Fakultet moze poceti sa radom i obavljati delatnost ako ima potreban broj nastavnika sa punim radnim vremenom za dve trecine nastavnih predmeta utvrdjenih nastavnim planom osnovnih studija, a akademija umetnosti - za polovinu nastavnih predmeta utvrdjenih nastavnim planom osnovnih studija. Kada fakultet ne osniva Republika, osnivac je duzan da prilozi izvestaj banke da su na privremenom racunu deponovana novcana sredstva za zavrsetak prve godine studija po planiranom broju studenata za upis. Blize uslove iz stava 1. ovog clana propisuje ministar prosvete.

     Clan 16. Ministarstvo prosvete utvrdjuje ispunjenost uslova za pocetak rada i obavljanje delatnosti univerziteta, odnosno fakulteta. Osnivac, uz zahtev za utvrdjivanje ispunjenosti uslova za pocetak rada i obavljanje delatnosti univerziteta, odnosno fakulteta, podnosi dokaze o ispunjenosti uslova.

     Clan 17. O promeni naziva, sedista odnosno o statusnoj promeni univerziteta, odnosno fakulteta, odlucuje Vlada, odnosno osnivac.

     Clan 18. Univerzitet, odnosno fakultet ukida se pod uslovima i po postupku utvrdjenim zakonom. O ukidanju univerziteta, odnosno fakulteta ciji je osnivac Republika odlucuje Vlada. Studenti ukinutog univerziteta, odnosno fakulteta imaju pravo da zavrse zapocete studije na univerzitetu, odnosno fakultetu koji odredi ministar prosvete. Studenti iz stava 3. ovog clana upisuje se na studije u statusu koji su stekli na ukinutom univerzitetu, odnosno fakultetu.


Nazad na sadrzaj


III. DELATNOST UNIVERZITETA I FAKULTETA

     1. Nastavni plan i program

     Clan 19. Univerzitet, odnosno fakultet ostvaruje studije na osnovu nastavnog plana i programa za koji je matican. Univerzitet, odnosno fakultet moze organizovati studije iz stava 1. ovog clana u saradnji sa stranim univerzitetom ili medjunarodnom organizacijom, uz saglasnost ministra prosvete.

     Clan 20. Maticnost univerziteta, odnosno fakulteta za izvodjenje nastavnog plana i programa utvrdjuje Vlada, uz pribavljeno misljenje univerziteta.

     Clan 21. Nastavnim planom se utvrdjuje trajanje studija, nastavni predmeti i njihov raspored po godinama studija i semestrima i broj casova predavanja i vezbi. Programom nastavnog predmeta utvrdjuje se njegov sadrzaj, oblici nastave i nacin provere znanja studenata.

     Clan 22. Na fakultetu se moze ostvarivati i program fizicke kulture kao neobavezne aktivnosti za cije ostvarivanje uslove obezbedjuje fakultet.

     Clan 23. Na univerzitetu, odnosno fakultetu nastava se izvodi na srpskom jeziku. Na univerzitetu, odnosno fakultetu nastava se moze izvoditi i na nekom od svetskih jezika i na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa ovim zakonom. Posebni kadrovski uslovi za izvodjenje nastave iz stava 2. ovog clana jeste uverenje maticnog fakulteta o osposobljenosti nastavnika za izvodjenje nastave na jeziku na kome se nastava izvodi. Univerzitet, odnosno fakultet donosi odluku o izvodjenju nastave iz stava 2. ovog clana, uz saglasnost Vlade. Univerzitet, odnosno fakultet izvodi nastavu iz stava 2. ovog clana po dobijanju resenja ministra prosvete o ispunjenosti uslova iz stav 3. ovog clana.

     Clan 24. Nastavni plan osnovnih, magistarskih i doktorskih studija donosi fakultet, uz saglasnost univerziteta. Nastavni plan i program specijalistickih studija donosi fakultet. Univerzitet donosi nastavni plan i program za oblike studija koje organizuje. Nastavni plan i program studija koje organizuje vise fakulteta, donosi univerzitet na predlog tih fakulteta. Fakultet koji nije u sastavu univerziteta donosi nastavni plan za oblik studija koje organizuje, uz saglasnost jednog od odgovarajucih univerziteta. Nastavni program studija donosi univerzitet, odnosno fakultet. Nastavni plan i program strucnog obrazovanja i usavrsavanja donosi fakultet.

     Clan 25. Univerzitet, odnosno fakultet vrsi izmenu i dopunu nastavnog plana i programa po postupku propisanom za donosenje novog nastavnog plana i programa. Ne smatraju se izmenama i dopunama nastavnog plana i programa izmene i dopune koje univerzitet, odnosno fakultet vrsi radi njihovog uskladjivanja sa organizacijom rada i dostignucima nauke.

     Clan 26. Nastavnim planom osnovnih studija moze se utvrditi najmanje 24, a najvise 30 casova predavanja i vezbi nedeljno. U fond casova iz stava 1. ovog clana ne ulazi obavezan praktican rad studenata i strucna praksa.

     Clan 27. Studije se ostvaruju u toku skolske godine koja pocinje 1. oktobra tekuce, a zavrsava se 30. septembra naredne godine. Nastava u skolskoj godini ostvaruje se u zimskom i letnjem semestru. Statutom univerziteta, odnosno fakulteta utvrdjuje se trajanje semestra.

     Clan 28. Osnovne studije traju od cetiri do sest skolskih godina. Magistarske i specijalisticke studije traju od jedne do dve skolske godine, u skladu sa statutom univerziteta, odnosno fakulteta. Doktorske studije traju tri skolske godine. Trajanje specijalistickih studija iz medicine, stomatologije i farmacije uredjuje se posebnim zakonom

     Clan 29. Nastava se ostvaruje: predavanjima, vezbama, seminarima, konsultacijama, naucnim, odnosno umetnickim radom, strucnom praksom, mentorskim radom, kao i drugim oblicima obrazovno-naucnog, odnosno obrazovno-umetnickog rada utvrdjenog statutom univerziteta, odnosno fakulteta. Organizcija izvodjenja nastave utvrdjuje se statutom univerziteta, odnosno fakulteta.

     Clan 30. Nastavnik i saradnik, u okviru 40-casovne radne nedelje obavlja 20 casova svih oblika nastave. Nastavnik obavlja sve oblike nastave. Saradnik obavlja vezbe, kolokvijume i druge oblike nastave, osim predavanja i ispita. U izvodjenju nastave iz stava 3. ovog clana mogu ucestvovati i studenti magistarskih i doktorskih studija.

     Clan 31. Nastavu iz klinickih nastavnih predmeta na medicinskom, stomatoloskom i farmaceutskom fakultetu moze obavljati nastavnik i asistent koji istovremeno radi na klinici ili institutu u okviru punog radnog vremena. Raspored nastavnog, zdravstvenog i naucnog rada nastavnika u okviru 40-casovne radne nedelje uredjuje se opstim aktom fakulteta.

     Clan 32. Na predlog veca fakulteta, profesor u penziji moze ucestvovati u izvodjenju predavanja na magistarskim i doktorskim studijama i ocenjivati studente na ispitima iz tih studija, biti clan komisije za pripremu izvestaja za izbor nastavnika, kao i clan komisije za ocenu i odbranu magistarske teze i doktorske disertacije.

     2. Upis na studije

     Clan 33. Upis na studije je slobodan u skladu sa ovim zakonom. Upisom na studije stice se svojstvo studenta.

     Clan 34. Upis u prvu godinu studija na fakultetu, odnosno univerzitetu sprovodi se na osnovu konkursa. Konkurs iz stava 1. ovog clana sadrzi: broj studenata koji se mogu upisati na svaki odsek, grupu ili smer; uslove za upis studenata; merila za utvrdjivanje redosleda kandidata; nacin i vreme polaganja prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti; rok za upis primljenih kandidata i visinu skolarine koju placaju studenti cije se obrazovanje ne finansira iz budzeta. Konkurs iz stava 1. ovog clana raspisuje fakultet, odnosno univerzitet.

     Clan 35. Student se upisuje u odredjenu godinu studija svake skolske godine. Upis studenata obavlja se najkasnije 10 dana po zavrsetku oktobarskog ispitnog roka tekuce skolske godine. Student osnovnih, magistarskih i doktorskih studija na univerzitetu, odnosno fakultetu ciji je osnivac Republika upisuje se u statusu studenta koji se finansira iz budzeta, sufinansirajuceg (placa delimicnu skolarinu) ili samofinansirajuceg (placa ekonomsku skolarinu), u skladu sa clanom 40. ovog zakona. Status studenta koji se finasira iz budzeta student se ostvaruje samo na jednom univerzitetu, odnosno fakultetu.

     Clan 36. U prvu godinu osnovnih studija moze se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u cetvorogodisnjem trajanju utvrdjeno statutom fakulteta. U prvu godinu osnovnih studija na akademiji umetnosti moze se upisati i lice bez srednjeg obrazovanja, pod uslovima utvrdjenim statutom.

     Clan 37. U prvu godinu specijalistickih studija moze se upisati lice koje ima visoko obrazovanje. U prvu godinu magistarskih studija moze se upisati lice koje ima visoko obrazovanje utvrdjeno statutom fakulteta, odnosno univerziteta i opsti uspeh najmanje 8(osam)na osnovnim studijama. Lice koje ima opsti uspeh manji od 8 (osam) na osnovnim studijama polaze prijemni ispit, u skladu sa statutom fakulteta, odnosno univerziteta. U prvu godinu doktorskih studija moze se upisati lice koje ima visoko obrazovanje utvrdjeno statutom fakulteta, odnosno univerziteta i opsti uspeh najmanje 8.5(osam i po)na osnovnim studijama.

     Clan 38. Stranac se upisuje u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i drzavljanin SR Jugoslavije. Poseban uslov za upis stranca u prvu godinu studija jeste znanje srpskog jezika. Proveru znanja srpskog jezika obavlja posebna komisija, na nacin i po postupku propisanim statutom univerziteta, odnosno fakulteta. Stranac placa ekonomsku skolarinu na studijama, osim ako medjudrzavnim sporazumom nije drukcije odredjeno.

     Clan 39. Poseban uslov za upis u prvu godinu studija koje se izvode na stranom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine jeste znanje jezika na kome se izvodi nastava. Proveru znanja jezika iz stava 1. ovog clana obavlja posebna komisija,na nacin i po postupku propisanim statutom univerziteta, odnosno fakulteta. Student upisan na studije iz stava 1. ovog clana ne moze prelaziti u toku studija na nastavni plan i program studija koji se izvode na srpskom jeziku.

     Clan 40. O broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih, magistarskih i doktorskih studija i o visini skolarine za sufinansirajuce i samofinasirajuce studente, za fakultete i univerzitete ciji je osnivac Republika, odlucuje Vlada. Akt iz stava 1. ovog clana Vlada donosi na predlog ministra prosvete, po prethodno pribavljenom misljenju univerziteta. Fakulteti ciji je osnivac Republika objavljuju zajednicki konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija.

     Clan 41. Kandidat koji konkurise za upis u prvu godinu osnovnih studija polaze prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pravo na rangiranje radi upisa stice kandidat koji je polozio prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrdjuje se na osnovu opsteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Merila za upis studenata na osnovne studije utvrdjuje se statutom fakulteta. Izuzetno od stava 1. ovog clana, kandidat koji je kao ucenik cetvrtog razreda srednje skole osvojio jedno od prva tri pojedinacna mesta na republickom takmicenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno na saveznom ili medjunarodnom takmicenju, iz nastavnog predmeta iz koga se polaze prijemni ispit, ne polaze prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta, u skladu sa statutom fakulteta. Kandidatu iz stava 5. ovog clana vrednuje se prijemni ispit, odnosno deo tog ispita maksimalnim brojem bodova.

     Clan 42. Lice sa visim, odnosno visokim obrazovanjem moze se upisati na osnovne studije na fakultetu bez polaganja prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, u skladu sa statutom fakulteta. Pravo iz stava 1. ovog clana ostvaruje se na licni zahtev. Dekan odlucuje o priznavanju polozenih ispita. Lice iz stava 1. ovog clana upisuje se u odredjenu godinu studija, pod uslovima propisanim statutom fakulteta, u statusu samofinansirajuceg studenta.

     Clan 43. Student moze prelaziti u toku osnovnih studija sa jednog na drugi odsek, grupu ili smer istog ili srodnog fakulteta, ako ispuni uslov za upis u narednu godinu studija na fakultetu na kome je upisan. Student iz stava 1. ovog clana zadrzava steceni status u pogledu placanja studija. Pravo prelaska iz stava 1. ovog clana student ne moze ostvariti u toku prve i poslednje godine studija i u statusu apsolventa. Statutom fakulteta se blize se propisuju uslovi za upis studenata iz stava 1. ovog clana.

     3.Ocenjivanje studenata

     Clan 44. Student stice pravo da polaze ispit iz nastavnog predmeta kada izvrsi sve predispitne obaveze utvrdjene nastavnim programom, overi semestar i ispuni druge uslove propisane ovim zakonom i statutom fakulteta.

     Clan 45. Uspeh studenata na ispitu izrazava se ocenom od 5 (pet) do 10 (deset). Pri utvrdjivanju ocene na ispitu uzima se u obzir i rezultat studenta postignut na vezbama, kolokvijumima, seminarima i drugim oblicima nastave. Student koji nije postigao zadovoljavajuci uspeh na ispitu dobija ocenu 5 (pet). Ocenu daje nastavnik, odnosno ispitna komisija. Ocena se upisuje u indeks, zapisnik o polaganju ispita i maticnu knjigu studenata. Ocena 5 (pet) ne upisuje se u indeks i maticnu knjigu studenata.

     Clan 46. Ispitni rokovi jesu: januarsko-februarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Aprilski i oktobarski ispitni rokovi ne mogu biti kraci od 10 radnih dana. Statutom fakulteta, odnosno univerziteta mogu se propisati i drugi ispitni rokovi. Apsolvent ima pravo da polaze ispite svakog meseca u toku skolske godine. Statutom fakulteta, odnosno univerziteta utvrdjuje se nacin obezbedjivanja javnosti ispita, kao i pravo studenta da ponovo polaze ispit ako je nezadovoljan dobijenom ocenom. Statutom akademije umetnosti mogu se utvrditi nastavni predmeti iz kojih se ispit moze polagati samo u jednom ispitnom roku u toku skolske godine.

     Clan 47. Posle tri neuspela polaganja istog ispita, student polaze taj ispit pred komisijom uz naknadu troskova. Komisiju iz stava 1. ovog clana obrazuje dekan.

     4. Pravila studija

     Clan 48. Student je obavezan da pohadja nastavu i izvrsi predispitne obaveze utvrdjene nastavnim programom univerziteta, odnosno fakulteta. Overom zimskog semestra student stice pravo da pohadja nastavu u letnjem semestru. Uslovi za overu semestra i godine studija propisuju se statutom univerziteta, odnosno fakulteta.

     Clan 49. Student koji u toku zimskog semestra ne ispuni do jedne trecine predispitnih obaveza, moze na licni zahtev da pohadja nastavu u letnjem semestru, kao i da nadoknadi predispitne obaveze uz naknadu troskova. Uslovi za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog clana propisuju se statutom fakulteta. Visinu troskova nadoknade utvrdjuje fakultet.

     Clan 50. Student moze upisati narednu godinu osnovnuh studija sa:
1. dva nepolozena ispita iz nastavnih predmeta sa prethodne godine studija, u kojoj ima do osam nastavnih predmeta;
2. tri nepolozena ispita iz nastavnih predmeta sa prethodne godine studija, u kojoj ima devet, ili deset nastavnih predmeta;
3. cetiri nepolozena ispita iz nastavnih predmeta sa prethodne godine studija u kojoj ima najmanje jedanaest nastavnih predmeta. Student moze upisati zavrsnu godinu studija ako polozi ispite iz najmanje polovine nastavnih predmeta sa prethodne godine studija. Student koji ne overi poslednju godinu studija ponovo upisuje tu godinu studija.

     Clan 51. Student koji se finansira iz budzeta i sufinansirajuci student zadrzava status u pogledu placanja studija pod uslovom da ne ponovi ni jednu godinu u toku osnovnih studija. Ako student koji se finansira iz budzeta, odnosno sufinansirajuci student, ne ispuni uslov za upis u narednu godinu studija moze da nastavi studije u statusu samofinansirajuceg studenta. Ako student upisan prvi put u statusu sufinansirajuceg, odnosno samofinansirajuceg studenta polozi sve ispite prethodne godine studija u toku jedne skolske godine upisuje narednu skolsku godinu u statusu studenta koji se finansira iz budzeta.

     Clan 52. Kad student fakulteta ciji je osnivac Republika, ponovi godinu osnovnih studija, snosi troskove studija za tu ponovljenu godinu srazmerno troskovima fakulteta za njegovo skolovanje u toj godini. Visinu troskova studija iz stava 1. ovog clana utvrdjuje fakultet, a najvise do visine skolarine utvrdjene za samofinansirajuce studente.

     Clan 53. Student ima pravo da zavrsi osnovne studije po zapocetom nastavnom planu i programu. Student koji posle ponovljene godine studija ne ispuni uslov za upis u narednu godinu, nastavlja studije po novom nastavnom planu i programu.

     Clan 54. Student koji u prve dve godine osnovnih studija postigne prosecnu ocenu najmanje 8.5 (osam i po) ima pravo da zavrsi studije u roku kracem od roka utvrdjenog nastavnim planom, pod uslovima propisanim statutom fakulteta. Fakultet je duzan da studentu iz stava 1. ovog clana odredi mentora iz reda nastavnika.

     Clan 55. Studentu koji je za vreme osnovnih studija upucen na odsluzenje, odnosno dosluzenje vojnog roka, koji je zbog bolesti bio sprecen da studira, studentu koji je upucen na strucnu praksu u zemlji ili inostranstvu, a u trajanju od najmanje tri meseca, kao i studentu roditelju deteta do godinu dana zivota i studentkinji za vreme trudnoce, miruju prava i obaveze. Student ostvaruje mirovanje prava i obaveze iz st. 1. ovog clana, na licni zahtev.

     Clan 56. Student koji izvrsi sve predispitne obaveze i overi poslednju godinu osnovnih studija, stice svojstvo apsolventa. Apsolventski rok traje sest meseci od isteka poslednje godine osnovnih studija, odnosno 12 meseci ako je nastavnim planom i programom predvidjen diplomski ispit. Po isteku apsolventskog roka student polaze ispite uz naknadu troskova. Student ima pravo da zavrsi zapocete studije po nastavnom planu i programu po kome je stekao status apsolventa u roku od dve godine od isteka apsolventskog roka. Po isteku roka iz stava 4. ovog clana student moze nastaviti studije po novom nastavnom planu i programu, uz obavezu placanja troskova studija, u skladu sa statutom fakulteta.

     Clan 57. Student polaze diplomski ispit ako je to predvidjeno nastavnim planom i programom osnovnih studija. Statutom fakulteta propisuje se nacin polaganja diplomskog ispita.

     Clan 58. Lice koji polozi sve ispite utvrdjene nastavnim planom osnovnih studija stice visoko obrazovanje i strucni naziv utvrdjen posebnim zakonom. Opsti uspeh na osnovnim studijama utvrdjuje se prosecnom ocenom. Prosecna ocena iz stava 2. ovog clana predstavlja aritmeticku sredinu ocena iz nastavnih predmeta utvrdjenih nastavnim planom ukljucujuci i ocenu postignutu na diplomskom ispitu, ako je taj ispit predvidjen.

     5. Magistarska teza i specijalisticki rad

     Clan 59. Magistarska teza je rezultat samostalnog naucnog rada studenta, kojim se sistematizuju postojeca naucna znanja i daje doprinos novim naucnim saznanjima. Magistarska teza u umetnosti jeste: izlozba umetnickih radova, pozorisna predstava, film, radio i televizijska emisija, kompozicija, koncertno ili scensko izvodjenje muzickog dela i solisticki koncert.

     Clan 60. Pravo da brani magistarsku tezu ima lice koje je steklo visoko obrazovanje i polozilo sve ispite utvrdjene nastavnim planom magistarskih studija. Magistarska teza brani se na univerzitetu, odnosno fakultetu koji je matican za naucnu, odnosno umetnicku oblast iz koje je lice steklo visoko obrazovanje.

     Clan 61. Vece fakulteta, odnosno vece univerziteta odobrava temu magistarske teze i odredjuje studentu mentora iz reda profesora. Vece fakulteta, odnosno vece univerziteta odlucuje o zahtevu za odbranu magistarske teze, na predlog komisije za ocenu i odbranu magistarske teze. Vece fakulteta, odnosno vece univerziteta imenuje komisiju za ocenu i odbranu magistarske teze najkasnije u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva za odbranu. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze duzna je da dostavi izvestaj vecu fakulteta, odnosno univerziteta sa predlogom najkasnije u roku od 45 dana od dana imenovanja. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze sastoji se od najmanje tri nastavnika fakulteta. Kada se magistarska teza brani na univerzitetu komisija za ocenu i odbranu magistarske teze sastoji se od najmanje tri nastavnika fakulteta u sastavu tog univerziteta.

     Clan 62. Student moze braniti magistarsku tezu u roku do tri godine od dana odobravanja teme magistarske teze. Fakultet, odnosno univerzitet moze odobriti studentu na njegov zahtev, produzenje roka za odbranu magistarske teze, pod uslovima utvrdjenim statutom. Postupak odbrane magistarske teze propisuje se statutom fakulteta, odnosno univerziteta.

     Clan 63. Lice koje odbrani magistarsku tezu stice akademski naziv magistra nauka, odnosno akademski naziv magistra umetnosti.

     Clan 64. Pravo da brani specijalisticki rad ima lice koje je steklo visoko obrazovanje i polozilo sve ispite predvidjene nastavnim planom specijalistickih studija. Vece fakulteta, odnosno vece univerziteta odobrava temu specijalistickog rada i odredjuje studentu mentora. Specijalisticki rad brani se pred komisijom nastavnika fakulteta. Lice koje odbrani specijalisticki rad stice strucni naziv specijaliste.

     Clan 65. Postupak odobravanja specijalistickog rada, sastav komisije za odbranu rada i postupak odbrane propisuje se statutom fakulteta, odnosno univerziteta.

     6. Doktorska disertacija

     Clan 66. Doktorska disertacija jeste rezultat originalnog naucnog rada doktoranda u odgovarajucoj naucnoj oblasti.

     Clan 67. Pravo da brani doktorsku disertaciju ima lice koje je steklo akademski naziv magistra nauka i lice koje je polozilo sve ispite utvrdjene nastavnim planom doktorskih studija. Doktorska disertacija se brani na fakultetu, odnosno univerzitetu koji je matican za oblast iz koje je lice steklo akademski naziv magistra nauka, odnosno zavrsilo doktorske studije.

     Clan 68. Kandidat brani doktorsku disertaciju u roku do pet godina od dana odobravanja teme. Fakultet moze odobriti kandidatu, na njegov zahtev, produzenje roka za odbranu doktorske disertacije, pod uslovima propisanim statutom fakulteta, odnosno univerziteta. Univerzitet daje saglasnost na predlog teme doktorske disertacije i na izvestaj o uradjenoj doktorskoj disertaciji, kada se disertacija brani na fakultetu. Zahtev za davanje saglasnosti iz stava 3. ovog clana podnosi fakultet. Na zahtev kandidata, vece fakulteta, odnosno vece univerziteta odredjuje mentora iz reda profesora. Postupak odbrane doktorske disertacije propisuje se statutom fakulteta, odnosno univerziteta.

     Clan 69. Fakultet, odnosno univerzitet obrazuje komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije. Vece fakulteta, odnosno vece univerziteta odlucuje o zahtevu za odbranu doktorske disertacije, na predlog komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije. Vece fakulteta, odnosno vece univerziteta imenuje komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije najkasnije u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva za odbranu. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije je duzna da dostavi izvestaj vecu fakulteta, odnosno univerziteta sa predlogom najkasnije u roku od 60 dana od dana imenovanja. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije sastoji se od najmanje tri nastavnika fakulteta. Kada se doktorska disertacija brani na univerzitetu komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije sastoji se od najmanje tri nastavnika fakulteta u sastavu tog univerziteta.

     Clan 70. Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stice naucni stepen doktora nauka. Promociju u naucni stepen doktora nauka obavlja rektor univerziteta.

     7. Pocasni doktorat

     Clan 71. Licu koje je svojim delom unapredilo naucnu misao i licu koje je narocito zasluzno za napredak nauke, tehnike, tehnologije, kulture i umetnosti, univerzitet moze dodeliti pocasni doktorat. Univerzitet moze dodeliti pocasni doktorat i strancu. Opstim aktom univerziteta uredjuju se uslovi i postupak za dodelu pocasnog doktorata.

     8. Naucna i umetnicka delatnost

     Clan 72. Univerzitet i fakultet obavljaju naucnu i umetnicku delatnost u cilju unapredjenja obrazovne delatnosti, odnosno podizanja kvaliteta nastave, usavrsavanja nastavnog podmlatka, uvodjenja studenata u naucni, odnosno umetnicki rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj univerziteta i fakulteta.

     Clan 73. Naucni rad na univerzitetu, odnosno fakultetu ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istrazivanja a umetnicki rad kroz umetnicke projekte. Naucni, odnosno umetnicki rad obavlja se i organizuje u skladu sa zakonom i statutom univerziteta, odnosno fakulteta.


Nazad na sadrzaj


IV. ZASTITA PRAVA I ODGOVORNOST STUDENATA

     Clan 74. Student ima pravo da vecu fakulteta, odnosno vecu univerziteta, podnosi prigovore i predlogekoji se odnose na kvalitet obrazovnog procesa, kao i organizaciju i nacin izvodjenja nastave. Vece fakulteta, odnosno vece univerziteta razmatra prigovore, odnosno predloge iz stava 1. ovog clana i o njima se izjasnjava.

     Clan 75. Ucesnik konkursa za upis na jedan od oblika studija moze podneti prigovor na redosled kandidata za upis u prvu godinu studija dekanu, odnosno rektoru u roku od 24 casa od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli fakulteta, odnosno univerziteta. Po prigovoru ucesnika konkursa dekan, odnosno rektor, donosi resenje u roku od 24 casa od dana prijema prigovora. Kandidat moze izjaviti zalbu upravnom odboru fakulteta, odnosno univerziteta u roku od 24 casa od dana prijema resenja. Upravni odbor fakulteta, odnosno univerziteta resava po zalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.

     Clan 76. Student moze podneti prigovor:
1. na ocenu dobijenu na ispitu ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa ovim zakonom, ili statutom fakulteta, odnosno statutom univerziteta;
2. na akt kojim mu nije odobren upis u narednu godinu studija, ako smatra da nije donet u skladu sa ovim zakonom ili statutom fakulteta, odnosno univerziteta.
Student podnosi prigovor dekanu odnosno rektoru u roku od 24 casa od dana saopstenja ocene, odnosno prijema akta iz stava 1. tacka 2) ovog clana. Dekan, odnosno rektor odlucuje po prigovoru studenta u roku od 24 casa od dana prijema prigovora. Ako dekan, odnosno rektor usvoji prigovor iz stava 1. ovog clana obrazovace komisiju pred kojom ce student polagati ispit.

     Clan 77. Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvrsenja bila utvrdjena opstim aktom fakulteta, odnosno univerziteta. Za laksu povredu obaveze studentu se izrice disciplinska mera opomene ili ukora, a za tezu povredu obaveze disciplinska mera strogog ukora ili iskljucenja najduze do jedne godine. Disciplinski postupak ne moze se pokrenuti po isteku tri meseca od dana saznanja za povredu obaveze i ucinioca, odnosno sest meseci od dana kada je povreda ucinjena. Opstim aktom fakulteta, odnosno univerziteta utvrdjuju se lakse i teze povrede obaveza studenta i disciplinski organi i propisuje disciplinski postupak za utvrdjivanje odgovornosti studenta.


Nazad na sadrzaj


V. NASTAVNICI I SARADNICI UNIVERZITETA

     1. Zvanja nastavnika univerziteta

     Clan 78. Zvanja nastavnika univerziteta jesu: docent, vanredni profesor i redovni profesor. Zvanja nastavnika stranog jezika na nematicnom fakultetu jeste predavac.

     Clan 79. Zvanja saradnika univerziteta jesu: asistent - pripravnik, asistent, lektor i visi lektor. Zvanja saradnika za strucno-umetnicke nastavne predmete na akademiji umetnosti, kao i na drugom fakultetu jesu: strucni saradnik, visi strucni saradnik i samostalni strucni saradnik.

     2. Uslovi za sticanje zvanja nastavnika univerziteta

     Clan 80. Zvanje docenta moze da stekne lice koje ima:
1. naucni stepen doktora nauka iz naucne oblasti za koju se bira;
2. naucne, odnosno strucne radove objavljene u medjunarodnim ili domacim naucnim i strucnim casopisima sa recenzijama;
3. sposobnost za nastavni rad.

     Clan 81. Zvanje vanrednog profesora moze da stekne lice koje, pored uslova iz clana 80. ovog zakona, ima:
1. vise naucnih radova od znacaja za razvoj nauke u odgovarajucoj naucnoj oblasti objavljenih u medjunarodnim, ili domacim naucnim i strucnim casopisima sa recenzijama;
2. originalno strucno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod), odnosno rukovodjenje ili ucesce u naucnim projektima;
3. objavljen udzbenik, praktikum ili zbirku zadataka za naucnu oblast za koji se bira;
4. veci broj radova saopstenih na medjunarodnim ili domacim naucnim skupovima.

     Clan 82. Zvanje redovnog profesora moze da stekne lice koje, pored uslova iz clana 80. i 81. ovog zakona, ima:
1. objavljenu monografiju u odgovarajucoj naucnoj oblasti;
2. ostvarene rezultate u razvoju naucno-nastavnog podmlatka na fakultetu, a posebno kroz mentorstvo u magistarskim tezama ili doktorskim disertacijama, kao i ucesce u komisijama za ocenu ili odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija.

     Clan 83. Zvanje docenta iz umetnicke, odnosno strucno-umetnicke oblasti moze da stekne lice koje ima akademski naziv magistra umetnosti, priznata umetnicka dela, odnosno ostvarenja i sposobnosti za nastavni rad. Zvanje vanrednog profesora iz umetnicke, odnosno strucno-umetnicke oblasti moze da stekne lice koje ima akademski naziv magistra umetnosti, umetnicka dela, odnosno ostvarenja od znacaja za razvoj umetnosti i sposobnosti za nastavni rad. Zvanje redovnog profesora iz umetnicke, odnosno strucno-umetnicke oblasti moze da stekne lice koje ima akademski naziv magistra umetnosti, izuzetna umetnicka dela, odnosno ostvarenja koja su znacajnije uticala na razvoj kulture i umetnosti, i sposobnosti za nastavni rad. Zvanje nastavnika iz umetnicke, odnosno strucno-umetnicke oblasti moze da stekne lice koje ima visoko obrazovanje, vrhunska umetnicka ostvarenja i sposobnosti za nastavni rad.

     Clan 84. Zvanje predavaca stranog jezika na nematicnom fakultetu moze da stekne lice koje ima visoko obrazovanje i objavljene strucne, odnosno naucne radove u odgovarajucoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

     3. Uslovi za sticanje zvanja saradnika univerziteta

     Clan 85. Zvanje asistenta - pripravnika moze da stekne lice koje ima visoko obrazovanje i opsti uspeh najmanje 8 (osam) na osnovnim studijama. Zvanje asistenta moze da stekne lice koje ima akademski naziv magistra nauka, odnosno magistra umetnosti i ima smisla za nastavni rad. Zvanje asistenta klinickog predmeta utvrdjenog statutom medicinskog i stomatoloskog fakulteta, moze da stekne lice koje ima akademski naziv magistra nauka i strucni naziv specijaliste, u skladu sa posebnim zakonom. Zvanje lektora stranog jezika moze da stekne lice koje ima odgovarajuce visoko obrazovanje, opsti uspeh najmanje 8 (osam) na osnovnim studijama i ima smisla za nastavni rad. Zvanje viseg lektora moze da stekne lice koje, pored uslova iz stava 4. ovog clana, ima objavljene strucne, odnosno naucne radove.

     Clan 86. Zvanje strucnog saradnika umetnickog, odnosno strucno-umetnickog nastavnog predmeta moze da stekne lice koje ima odgovarajuce strucne rezultate. Zvanje viseg strucnog saradnika umetnickog, odnosno strucno-umetnickog nastavnog predmeta moze da stekne lice koje ima visoko obrazovanje i priznate strucne radove. Zvanje samostalnog strucnog saradnika umetnickog, odnosno strucno-umetnickog nastavnog predmeta moze da stekne lice koje ima visoko obrazovanje i strucne rezultate od znacaja za razvoj struke ili umetnosti.

     4. Sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika

     Clan 87. Nastavnik, osim redovnog profesora, stice zvanje i zasniva radni odnos na vreme od pet godina. Saradnik stice zvanje i zasniva radni odnos na vreme od cetiri godine. Asistent - pripravnik stice zvanje i zasniva radni odnos na vreme od cetiri godine bez mogucnosti ponovnog izbora u isto zvanje.

     Clan 88. Nastavnik i saradnik stice zvanje i zasniva radni odnos na osnovu konkursa. Dekan fakulteta odlucuje o objavljivanju konkursa, na predlog katedre. Konkurs iz stava 1. ovog clana narocito sadrzi naziv radnog mesta i uslove za rad na radnom mestu nastavnika, odnosno saradnika, u skladu sa opstim aktom fakulteta.

     Clan 89. Dekan obrazuje komisiju za pripremu izvestaja o prijavljenim kandidatima. Komisija iz stava 1. ovog clana sastoji se od najmanje tri nastavnika iz naucne, odnosno umetnicke oblasti, za koju se nastavnik, odnosno saradnik bira. Clanovi komisije su u istom ili visem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

     Clan 90. Izvestaj komisije sadrzi: biografske podatke, pregled i misljenje o naucnom, strucnim, odnosno umetnickom radu kandidata, kao i misljenje o ispunjenosti uslova kandidata za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika, odnosno saradnika.

     Clan 91. Po dostavljenom izvestaju komisije dekan vrsi izbor izmedju kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika, odnosno saradnika. Izbor u zvanje i na radno mesto redovnog profesora dekan vrsi po prethodnoj saglasnosti ministra prosvete. Sa licem koje je izabrano u smislu stava 1. i 2. ovog clana, dekan zakljucuje ugovor o radu.

     Clan 92. Nastavnik zasniva radni odnos za izvodjenje nastave iz najvise dva nastavna predmeta jedne naucne, odnosno umetnicke oblasti.

     Clan 93. Nastavnik moze biti preuzet u radni odnos na drugom fakultetu u istom zvanju, u skladu sa zakonom kojim se uredjuju radni odnosi.

     Clan 94. Ako se na objavljeni konkurs za izbor nastavnika ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove za radno mesto nastavnika ili se ne izabere ni jedan kandidat, dekan fakulteta moze zakljuciti ugovor o dopunskom radu sa nastavnikom drugog fakulteta u toku skolske godine, u skladu sa zakonom kojim se uredjuju radni odnosi.

     Clan 95. Istaknuti naucnik, strucnjak ili umetnik moze da ucestvuje u ostvarivanju dela nastave na univerzitetu, odnosno fakultetu u skladu sa statutom.

     5. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa

     Clan 96. U pogledu prava, obaveza i odgovornosti nastavnika i saradnika i drugih zaposlenih na univerzitetu, odnosno fakultetu primenjuje se zakon kojim se uredjuju radni odnosi, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

     Clan 97. O pojedinacnim pravima, obavezama i odgovornosti nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih na univerzitetu, odnosno fakultetu odlucuje rektor, odnosno dekan. O pojedinacnim pravima, obavezama i odgovornostima rektora univerziteta, odnosno dekana fakulteta odlucuje upravni odbor univerziteta, odnosno fakulteta.

     Clan 98. Vanrednom profesoru, docentu i saradniku koji se nalazi na odsluzenju vojnog roka, porodiljskom odsustvu, bolovanju duzem od tri meseca kao i u slucajevima mirovanja radnog odnosa utvrdjenih zakonom, radni odnos se produzava za vreme trajanja odsustva. Nastavniku posle pet godina provedenih u nastavi na fakultetu moze biti odobreno placeno odsustvo u trajanju do dve skolske godine radi strucnog i naucnog usavrsavanja, u skladu sa statutom fakulteta.

     Clan 99. Nastavniku prestaje radni odnos pod uslovima i na nacin propisanim zakonom kojim se uredjuju radni odnosi. Kad nadlezni organ fakulteta ne odluci da nastavnik koji je navrsio 65 godina zivota ili 40 godina staza osiguranja, ostane i dalje u radnom odnosu, tom nastavniku radni odnos prestaje na kraju skolske godine u kojoj je navrsio 65 godina zivota ili 40 godina staza osiguranja. Kad nadlezni organ fakulteta odluci da nastavnik koji je navrsio 65 godina zivota ili 40 godina staza osiguranja ostane i dalje u radnom odnosu, tom nastavniku radni odnos ne moze prestati pre isteka skolske godine.


Nazad na sadrzaj


VI. STRUCNI ORGANI UNIVERZITETA

     Clan 100. Strucni organ univerziteta je nastavno-naucno, odnosno nastavno-umetnicko vece. Statutom univerziteta mogu se utvrditi i drugi strucni organi univerziteta: strucna veca po oblastima nauka, odnosno po disciplinama (u daljem tekstu: strucna veca), nastavno-naucna, odnosno nastavno-umetnicka veca grupacije srodnih fakulteta (u daljem tekstu: veca grupacija).

     Clan 101. Vece univerziteta cine po jedan predstavnik fakulteta u sastavu univerziteta iz reda redovnih profesora. Statutom univerziteta moze se utvrditi i veci broj clanova veca univerziteta iz reda redovnih profesora. Rektor i prorektor su clanovi veca univerziteta po funkciji, bez prava odlucivanja. Broj clanova, trajanje mandata, sastav i nacin izbora predsednika i clanova veca univerziteta utvrdjuje se statutom univerziteta.

     Clan 102. Vece univerziteta:
1. daje misljenje o predlogu statuta univerziteta;
2. donosi program naucnih istrazivanja, odnosno program umetnickih projekata univerziteta;
3. daje misljenje o maticnosti fakulteta;
4. donosi plan i program studija koje organizuje univerzitet;
5. dodeljuje pocasni doktorat;
6. najmanje jednom godisnje razmatra izvestaj o ostvarivanju programa naucnih istrazivanja, odnosno umetnickog rada koje donosi univerzitet.
7. obavlja i druge poslove utvrdjene ovim zakonom i statutom univerziteta. O pitanjima iz svoje nadleznosti vece univerziteta odlucuje vecinom glasova ukupnog broja clanova.


Nazad na sadrzaj


VII. STRUCNI ORGANI FAKULTETA

     Clan 103. Strucni organi fakulteta jesu: nastavno-naucno, odnosno nastavno-umetnicko vece i vece katedre. Statutom fakulteta mogu se utvrditi i drugi strucni organi.

     Clan 104. Vece fakulteta cine svi nastavnici i saradnici fakulteta ili njihovi predstavnici. Dekan i prodekan su clanovi veca fakulteta po funkciji, bez prava odlucivanja. Broj clanova, trajanje mandata i nacin izbora predsednika i clanova veca fakulteta utvrdjuje se statutom fakulteta.

     Clan 105. Vece fakulteta:
1. daje misljenje o predlogu statuta fakulteta;
2. donosi nastavni plan i program osnovnih, specijalistickih, magistarskih i doktorskih studija po odsecima, grupama ili smerovima;
3. donosi nastavni plan i program stalnog strucnog obrazovanja i usavrsavanja;
4. donosi program naucnih istrazivanja, odnosno umetnickih projekata fakulteta;
5. utvrdjuje mere za podsticanje razvoja izrazito uspesnih i darovitih studenata;
6. najmanje jednom godisnje razmatra izvestaj o ostvarivanju programa naucnih istrazivanja, odnosno umetnickog rada;
7. obavlja i druge poslove utvrdjene ovim zakonom i statutom fakulteta. O pitanjima iz svoje nadleznosti vece univerziteta odlucuje vecinom glasova ukupnog broja clanova.

     Clan 106. Na fakultetu se osnivaju katedre za jedan ili vise srodnih nastavnih predmeta. Strucni organ katedre je vece katedre koje cine svi nastavnici i saradnici koji obavljaju obrazovno-naucni, odnosno obrazovno-umetnicki rad iz nastavnih predmeta za koje je katedra osnovana.

     Clan 107. Vece katedre:
1. predlaze nastavni program nastavnih predmeta katedre;
2. daje misljenje o programu naucnih istrazivanja, odnosno umetnickog rada i o naucnim i umetnickim radovima u kojima ucestvuju nastavnici i saradnici katedre;
3. obavlja i druge poslove propisane statutom fakulteta. Organizacija i nacin rada katedre i veca katedre uredjuje se statutom fakulteta.


Nazad na sadrzaj


VIII. ORGANI UNIVERZITETA

     Clan 108. Organi univerziteta jesu: rektor, upravni odbor i nadzorni odbor.

     Clan 109. Rektor je poslovodni organ univerziteta. Rektor ima prava i duznosti direktora preduzeca, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno. Univerzitet ima jednog ili vise prorektora, u skladu sa statutom univerziteta. Univerzitet moze imati prorektora studenta.

     Clan 110. Rektora univerziteta imenuje i razresava osnivac. Rektora univerziteta ciji je osnivac Republika imenuje i razresava Vlada. Rektor univerziteta se imenuje na period od dve godine iz reda redovnih profesora fakulteta koji je u sastavu univerziteta. Rektor univerziteta stupa na duznost na osnovu akta o imenovanju.

     Clan 111. Rektor razresen duznosti rasporedjuje se na poslove nastavnika u zvanju redovnog profesora na fakultetu na kome je obavljao ove poslove.

     Clan 112. Prorektora univerziteta imenuje i razresava rektor po postupku propisanom statutom univerziteta. Prorektor se imenuje iz reda redovnih profesora fakulteta koji je u sastavu univerziteta a prorektor student se imenuje iz reda studenata, na period od dve godine.

     Clan 113. Rektor univerziteta:
1. predlaze statut univerziteta;
2. odgovara za ostvarivanje naucne, odnosno umetnicke i obrazovne delatnosti;
3. predlaze osnove poslovne politike;
4. predlaze godisnji program rada i plan razvoja univerziteta;
5. izvrsava odluke upravnog odbora univerziteta;
6. predlaze unutrasnju organizaciju univerziteta;
7. podnosi upravnom odboru godisnji izvestaj o rezultatima poslovanja univerziteta;
8. pokrece inicijativu i predlaze resenja o pitanjima od znacaja za obavljanje delatnosti univerziteta;
9. obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom i statutom univerziteta.

     Clan 114. Prorektor obavlja poslove utvrdjene statutom univerziteta, kao i druge poslove za koje ga ovlasti rektor.

     Clan 115. Upravni odbor je organ upravljanja univerziteta. Clanove upravnog odbora univerziteta imenuje i razresava osnivac. Clanove upravnog odbora univerziteta ciji je osnivac Republika imenuje i razresava Vlada.

     Clan 116. Upravni odbor univerziteta ciji je osnivac Republika ima 15 clanova. Sest clanova upravnog odbora imenuje se iz reda zaposlenih na univerzitetu i fakultetima u sastavu univerziteta, a tri clana iz reda studenata, u skladu sa statutom. Mandat clanova upravnog odbora iz stava 1. ovog clana traje pet godina, a clanova upravnog odbora iz reda studenata dve godine, pocev od dana konstituisanja.

     Clan 117. Upravni odbor univerziteta:
1. donosi statut univerziteta;
2. odlucuje o koriscenju sredstava univerziteta;
3. usvaja finansijski plan, godisnji obracun i izvestaj o poslovanju univerziteta;
4. razmatra pitanja studentskog standarda i daje inicijative nadleznim organima za unapredjivanje stanja u toj oblasti;
5. donosi godisnji program rada i plan razvoja univerziteta;
6. obavlja druge poslove utvrdjene zakonom i statutom univerziteta. O pitanjima iz svoje nadleznosti upravni odbor univerziteta odlucuje vecinom glasova ukupnog broja clanova.

     Clan 118. Nadzorni odbor univerziteta imenuje i razresava osnivac. Nadzorni odbor univerziteta ciji je osnivac Republika imenuje i razresava Vlada.

     Clan 119. Nadzorni odbor univerziteta ciji je osnivac Republika ima pet clanova. Dva clana nadzornog odbora iz stava 1. ovog clana imenuje se iz reda zaposlenih na univerzitetu i fakultetima u sastavu univerziteta. Mandat clanova upravnog odbora iz stava 1. ovog clana traje pet godina, pocev od dana konstituisanja.

     Clan 120. Nadzorni odbor univerziteta:
1. vrsi nadzor nad zakonitoscu rada organa univerziteta;
2. vrsi nadzor nad poslovanjem univerziteta;
3. obavlja druge poslove utvrdjene zakonom i statutom univerziteta.


Nazad na sadrzaj


IX. ORGANI FAKULTETA

     Clan 121. Organi fakulteta jesu: dekan, upravni odbor i nadzorni odbor.

     Clan 122. Dekan je poslovodni organ fakulteta. Dekan ima prava i duznosti direktora preduzeca, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno. Fakultet ima jednog ili vise prodekana, u skladu sa statutom fakulteta. Fakultet moze imati prodekana studenta.

     Clan 123. Dekana fakulteta imenuje i razresava osnivac. Dekana fakulteta ciji je osnivac Republika imenuje i razresava Vlada. Dekan fakulteta se imenuje na period od dve godine iz reda profesora fakulteta. Dekan fakulteta stupa na duznost na osnovu akta o imenovanju.

     Clan 124. Dekan razresen duznosti rasporedjuje se na poslove nastavnika u zvanju u kome je biran na fakultetu.

     Clan 125. Prodekana fakulteta imenuje i razresava dekan po postupku propisanom statutom fakulteta. Prodekan se imenuje iz reda profesora fakulteta, a prodekan student se imenuje iz reda studenata, na period od dve godine.

     Clan 126. Dekan fakulteta:
1. predlaze statut fakulteta;
2. odgovara za ostvarivanje obrazovne, umetnicke i naucne delatnosti;
3. predlaze osnove poslovne politike;
4. predlaze godisnji program rada i plan razvoja;
5. izvrsava odluke upravnog odbora;
6. predlaze unutrasnju organizaciju fakulteta;
7. podnosi godisnji izvestaj o rezultatima poslovanja;
8. pokrece inicijativu i predlaze resenja o pitanjima od znacaja za obavljanje delatnosti fakulteta;
9. obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom i statutom fakulteta.

     Clan 127. Prodekan obavlja poslove utvrdjene statutom fakulteta, kao i druge poslove za koje ga ovlasti dekan.

     Clan 128. Upravni odbor je organ upravljanja na fakultetu. Upravni odbor fakulteta imenuje i razresava osnivac. Upravni odbor fakulteta ciji je osnivac Republika imenuje i razresava Vlada.

     Clan 129. Upravni odbor fakulteta ciji je osnivac Republika ima 9 clanova. Cetiri clana upravnog odbora imenuje se iz reda zaposlenih na fakultetu, a dva clana iz reda studenata, u skladu sa statutom. Mandat clanova upravnog odbora iz stava 1. ovog clana traje pet godina, a clanova iz reda studenata dve godine, pocev od dana konstituisanja.

     Clan 130. Upravni odbor fakulteta:
1. donosi statut fakulteta;
2. odlucuje o koriscenju sredstava fakulteta;
3. usvaja finansijski plan, godisnji obracun i izvestaj o poslovanju fakulteta;
4. donosi godisnji program rada i plan razvoja fakulteta;
5. donosi odluku o obrazovanju organizacionih jedinica, na predlog dekana;
6. obavlja druge poslove utvrdjene zakonom i statutom fakulteta. Upravni odbor fakulteta donosi odluku vecinom glasova ukupnog broja clanova.

     Clan 131. Nadzorni odbor fakulteta imenuje i razresava osnivac. Nadzorni odbor fakulteta ciji je osnivac Republika imenuje i razresava Vlada.

     Clan 132. Nadzorni odbor fakulteta ciji je osnivac Republika ima pet clanova. Dva clana nadzornog odbora iz stava 1. ovog clana imenuje se iz reda zaposlenih na univerzitetu i fakultetima u sastavu univerziteta. Mandat clanova upravnog odbora iz stava 1. ovog clana traje pet godina, pocev od dana konstituisanja.

     Clan 133. Nadzorni odbor fakulteta:
1. vrsi nadzor nad zakonitoscu rada organa fakulteta;
2. vrsi nadzor nad poslovanjem fakulteta;
3. obavlja druge poslove utvrdjene zakonom i statutom.


Nazad na sadrzaj


X. FINANSIRANJE UNIVERZITETA I FAKULTETA CIJI JE OSNIVAC REPUBLIKA

     Clan 134. Sredstava za obavljanje delatnosti osnovnih, magistarskih i doktorskih studija fakulteta, odnosno univerziteta, u skladu sa ovim zakonom, a ciji je osnivac Republika, obezbedjuje se u budzetu Republike.

     Clan 135. Pored sredstava iz clana 134. Ovog zakona univerzitet, odnosno fakultet ciji je osnivac Republika, moze sticati sredstva od skolarine, a kad to dozvoljavaju kadrovske i prostorne mogucnosti i pruzanjem usluga trecim licima, kao i iz ostalih izvora (poklon, donacija, sponzorstvo i dr.) Sredstva iz stava 1. ovog clana koja univerzitet, odnosno fakultet ciji je osnivac Republika, stice od skolarine, odnosno koja ostvari pruzanjem usluga trecim licima, koristice se za namene iz clana 138. ovog zakona prema programu univerziteta, odnosno fakulteta ciji je osnivac Republika, na koji saglasnost daje Vlada.

     Clan 136. Sredstva iz clana 134. ovog zakona obezbedjuju se prema normativima i standardima uslova rada i godisnjem programu rada univerziteta, odnosno fakulteta.

     Clan 137. Normative i standarde uslova rada univerziteta, odnosno fakulteta ciji je osnivac Republika utvrdjuje Vlada. Godisnji program rada sadrzi vreme i nacin ostvarivanja obrazovne i naucne, odnosno umetnicke delatnosti univerziteta, odnosno fakulteta fakultet ciji je osnivac Republika u toku skolske godine. Godisnj program rada iz stava 2. ovog clana donosi se do 30. Septembra za narednu skolsku godinu.

     Clan 138. Sredstva iz clana 134. i 135. ovog zakona univerzitet, odnosno fakultet ciji je osnivac Republika moze koristiti za:
1. troskove poslovanja;
2. zarade zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;
3. opremu;
4. obavljanje naucnog, odnosno umetnickog rada koji je u funkciji podizanja kvaliteta nastave;
5. naucno i strucno usavrsavanje nastavnika i saradnika;
6. podsticanje razvoja nastavnog podmlatka;
7. rad sa darovitim studentima;
8. medjunarodnu saradnju;
9. izvore informacija i informacione sisteme;
10. druge namene u skladu sa zakonom.


Nazad na sadrzaj


XI. NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA

     Clan 139. Licu koje je u inostranstvu steklo visoko obrazovanje, specijalisticko obrazovanje, akademski naziv magistra nauka, odnosno magistra umetnosti, ili naucni stepen doktora nauka nostrifikuje se diploma na njegov licni zahtev u skladu sa ovim zakonom. U postupku nostrifikacije izjednacava se diploma stecena u inostranstvu sa diplomom stecenom u Republici. U postupku ekvivalencije izjednacava se strana skolska javna isprava sa ispravom stecenom u Republici.

     Clan 140. Vece odgovarajuceg fakulteta sprovodi postupak nostrifikacije diplome, odnosno utvrdjuje ekvivalentnost strane skolske javne isprave. Ukoliko u Republici nema odgovarajuceg fakulteta, odnosno studijske grupe, nostrifikaciju diplome, utvrdjivanje strucnog naziva, kao i utvrdjivanje ekvivalentnosti strane skolske javne isprave obavlja univerzitet. Uslovi i postupak nostrifikacije diplome, odnosno utvrdjivanje ekvivalentnosti strane skolske javne isprave blize se uredjuju statutom fakulteta, odnosno univerziteta.

     Clan 141. U postupku nostrifikacije diplome, odnosno ekvivalecije strane skolske javne isprave, uzima se u obzir: sistem skolovanja u drzavi u kojoj je diploma, odnosno skolska javna isprava stecena; nastavni plan i program studija; trajanje studija; prava koja daje stecena diploma; druge okolnosti od znacaja za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju. Ako se u postupku nostrifikacije utvrdi da se nastavni planovi i programi znatnije razlikuju, fakultet, odnosno univerzitet uslovljava nostrifikaciju polaganjem ispita, odnosno izvrsavanjem drugih obaveza utvrdjenih nastavnim planom i programom fakulteta, odnosno univerziteta.

     Clan 142. Akt o nostrifikaciji diplome, odnosno ekvivalenciji strane skolske javne isprave, fakultet, odnosno univerzitet dostavlja Ministarstvu prosvete, u roku od 15 dana od dana donosenja.

     Clan 143. Fakultet, odnosno univerzitet trajno cuva dokumentaciju o obavljenoj nostrifikaciji diplome, odnosno utvrdjenoj ekvivalentnosti strane skolske javne isprave i o tome vodi evidenciju. Sadrzaj obrasca i nacin vodjenja evidencije iz stava 1. ovog clana propisuje ministar prosvete.


Nazad na sadrzaj


XII. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE

     Clan 144. Fakultet vodi: maticnu knjigu studenata, evidenciju o izdatim diplomama i zapisnik o polaganju ispita. Univerzitet vodi knjigu promovisanih doktora nauka, knjigu pocasnih doktora, kao i evidencije iz stava 1. ovog clana kada neposredno organizuje odredjene programe obrazovanja. Evidencija iz stava 1. i 2. ovog clana vodi se na srpskom jeziku, cirilicnim pismom. Kad se nastava ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, maticna knjiga studenata i evidencija o izdatim diplomama vodi se na srpskom jeziku cirilicnim pismom i jeziku i pismu nacionalne manjine. Maticna knjiga studenata, knjiga promovisanih doktora nauka i pocasnih doktora trajno se cuvaju. Sadrzaj i oblik obrasca i nacin vodjenja evidencija propisuje ministar prosvete.

     Clan 145. Na osnovu podataka iz evidencije fakultet, odnosno univerzitet, izdaje javne isprave. Javne isprave, u smislu ovog zakona, jesu: studentska knjizica (indeks), diploma o stecenom visokom obrazovanju, strucnom nazivu specijaliste, akademskom nazivu magistra nauka, odnosno magistra umetnosti, naucnom stepenu doktora nauka i uverenje o savladanom programu strucnog obrazovanja i usavrsavanja. Univerzitet, odnosno fakultet izdaje javne isprave na srpskom jeziku cirilicnim pismom. Kad se nastava na univerzitetu, odnosno fakultetu ostvaruje na stranom jeziku ili jeziku nacionalne manjine, javne isprave se izdaju na obrascu koji je stampan dvojezicno: na srpskom jeziku cirilicnim pismom i stranom jeziku, odnosno jeziku i pismu nacionalne manjine. Sadrzaj i oblik obrasca javne isprave propisuje ministar prosvete.

     Clan 146. Diplome o zavrsenim osnovnim, magisatrskim i doktorskim studijama, i o stecenom naucnom stepenu doktora nauka potpisuju dekan fakulteta i rektor univerziteta. Diplome iz stava 1. ovog clana overavaju se suvim zigom univerziteta. Diplome o specijalistickim studijama potpisuje dekan fakulteta. Diplome koje izdaje univerzitet potpisuje rektor univerziteta.

     Clan 147. Univerzitet, odnosno fakultet izdaje novu javnu ispravu, posle proglasenja originalne javne isprave nevazecim u u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", na propisanom obrascu, na osnovu podataka iz evidencije koju vodi. Javna isprava iz stava 1. ovog clana ima znacaj originalne javne isprave. Na javnu ispravu iz stava 1. ovog clana stavlja se naznaka da se radi o novoj javnoj ispravi koja je izdata posle proglasenja originala javne isprave nevazecim. Nacin stavljanja naznake iz stava 3. ovog clana blize uredjuje ministar prosvete.

     Clan 148. Lice koje nema diplomu o stecenom visokom obrazovanju, strucnom nazivu specijaliste, akademskom nazivu magistra nauka, odnosno magistra umetnosti, naucnom stepenu doktora nauka ili uverenje o savladanom programu strucnog obrazovanja i usavrsavanja, a evidencija o tome, odnosno arhivska gradja je unistena ili nestala, moze podneti zahtev opstinskom sudu na cijem podrucju je sediste ili je bilo sediste fakulteta, odnosno univerziteta, radi utvrdjivanja zavrsenog obrazovanja, odnosno strucnog obrazovanja i usavrsavanja. Zahtev sadrzi dokaze na osnovu kojih moze da se utvrdi da je to lice zavrsilo studije, odnosno program strucnog obrazovanja i usavrsavanja i potvrdu da je evidencija, odnosno arhivska gradja unistena ili nestala. Potvrdu da je arhivska gradja unistena ili nestala izdaje fakultet, odnosno univerzitet u kojoj je lice steklo obrazovanje, odnosno strucno obrazovanje i usavrsavanje, ili druga organizacija koja je preuzela evidenciju, odnosno arhivsku gradju. Ako takva organizacija ne postoji, potvrdu izdaje Ministarstvo prosvete.

     Clan 149. Resenje o utvrdjivanju stecenog obrazovanja, odnosno strucnog obrazovanja i usavrsavanja iz clana 148. stav 1. ovog zakona donosi opstinski sud u vanparnicnom postupku. Resenje iz stava 1. ovog clana zamenjuje diplomu, odnosno uverenje koje izdaje fakultet, odnosno univerzitet.

     Clan 150. Diploma o stecenom visokom obrazovanju, akademskom nazivu magistra nauka, odnosno magistra umetnosti, strucnom nazivu specijaliste i naucnom stepenu doktora nauka oglasava se nistavom:
1. ako je izdata od neovlascene organizacije;
2. ako je potpisana od neovlascenog lica;
3. ako lice nije polozilo sve ispite na nacin i po postupku utvrdjenim zakonom i nastavnim programom fakulteta, odnosno univerziteta.
4. ako nije izdata na propisanom obrascu.
Fakultet, odnosno univerzitet oglasava nistavom diplomu iz razloga utvrdjenih u stavu 1. tac. 2) do 4) ovog clana. Ministar prosvete po sluzbenoj duznosti oglasava nistavom diplomu iz razloga utvrdjenih u stavu 1. ovog clana.

     Clan 151. Fakultet, odnosno univerzitet oglasava nistavom diplomu diplomu o stecenom akademskom nazivu magistra nauka, odnosno magistra umetnosti, ako utvrdi da magistarska teza nije rezultat samostalnog naucnog rada. Fakultet, odnosno univerzitet oglasava nistavom diplomu diplomu o stecenom naucnom stepenu doktora nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija ne predstavlja originalni naucni rezultat u odredjenoj naucnoj oblasti. Ministar prosvete po sluzbenoj duznosti oglasava nistavom diplomu iz razloga utvrdjenih u stavu 1. i 2. ovog clana.


Nazad na sadrzaj


XIII. UPRAVNI NADZOR

     Clan 152. Upravni nadzor nad radom univerziteta, odnosno fakulteta vrsi Ministarstvo prosvete.

     Clan 153. Inspekcijski nadzor vrse inspektori, odnosno druga ovlascena lica (u daljem tekstu: inspektor). Poslove inspektora moze obavljati lice koje ima pravni fakultet, polozen strucni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva. Poslove inspektora iz clana 154. tacka 3) ovog zakona obavlja lice koje ima ekonomski fakultet, polozen strucni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva.

     Clan 154. U vrsenju inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlascen da:
1. ponisti upis studenata u prvu godinu studija preko broja utvrdjenog aktom Vlade;
2. ponisti upis studenata koji je obavljen suprotno odredbama ovog zakona;
3. izvrsi kontrolu namenskog koriscenja sredstava koja se obezbedjuju univerzitetu i fakultetu iz budzeta Republike;
4. preduzima druge mere za koje je zakonom i drugim propisima ovlascen.


Nazad na sadrzaj


XIV. KAZNENE ODREDBE

     Clan 155. Novcanom kaznom od 3.000 do 10.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj univerzitet, odnosno fakultet ako:
1. obavlja organizovanje i delovanje iz clana 4. ovog zakona;
2. obavlja delatnost van sedista (Clan 10. st. 3. i 4);
3. primeni statut na koji nije dobio saglasnost Vlade (Clan 10. stav 5.);
4. nastavni plan i program studija ostvaruje suprotno ovom zakonu i godisnjem programu rada (cl: 19 i 137. stav 2);
5. nastavni plan i program studija nije donet na nacin utvrdjen clanom 24. st. 1-6. ovog zakona;
6. nastavni plan i program stalnog strucnog obrazovanja i usavrsavanja nije donet na nacin utvrdjen clanom 24. stav 7. ovog zakona;
7. prekine sa ostvarivanjem nastavnog plana i programa u toku skolske godine (Clan 27);
8. upise u prvu godinu studija kandidata koji se nije prijavio na konkurs (Clan 34. stav 1);
9. upise studenta u odredjenu godinu studija posle roka utvrdjenog clanom 35. stav 2. ovog zakona;
10. naplati skolarinu studentu suprotno visini skolarine koju utvrdi Vlada (Clan 40. stav 1);
11. upise u prvu godinu osnovnih studija koji nije polozio prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti (Clan 41. stav 2);
12. upise studenta u narednu godinu suprotno cl. 50 i 51. ovog zakona;
13. sprovede postupak za ocenu i odbranu magistarske teze suprotno odredbama cl. 61. i 62. ovog zakona;
14. sprovede postupak za ocenu i odbranu doktorske disertacije suprotno odredbama cl. 68. i 69. ovog zakona;
15. ne vodi na propisan nacin ili neuredno vodi evidenciju utvrdjenu clanom 144. . ovog zakona;
16. izdaje javne isprave koje po sadrzaju ne odgovaraju sadrzini obrasca javne isprave koje propisuje ministar prosvete (Clan 145.). Novcanom kaznom od 500 do 1.000 novih dinara kaznice se i odgovorno lice na univerzitetu, odnosno fakultetu za prekrsaj iz stava 1. ovog clana.

     Clan 156. Novcanom kaznom od 3.000 do 10.000 dinara kaznice se za univerzitet, odnosno fakultet ako:
1. primi u radni odnos nastavnika, odnosno saradnika koji ne ispunjava uslove utvrdjene ovim zakonom ili ga primi u radni odnos bez konkursa (cl. 80-86,88. stav 1);
2. zakljuci ugovor o dopunskom radu suprotno clanu 94. ovog zakona. Novcanom kaznom od 500 do 1.000 novih dinara kaznice se i odgovorno lice na univerzitetu, odnosno fakultetu za prekrsaj iz stava 1. ovog clana.

     10. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

     Clan 157. Univerziteti i fakulteti nastavljaju rad u skladu s odredbama ovog zakona, a usaglasice svoju organizaciju i opsta akta sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

     Clan 158. Odredbe podzakonskih akata koje su se primenjivale do stupanja na snagu ovog zakona, a nisu sa njim u suprotnosti, primenjivace se do donosenja akata na osnovu ovog zakona.

     Clan 159. Konstituisanje upravnih i nadzornih odbora univerziteta i fakulteta i imenovanje rektora, dekana, prorektora i prodekana, u skladu sa ovim zakonom, izvrsice se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Konstituisanjem upravnih odbora univerziteta, odnosno fakulteta, prestaju sa radom saveti univerziteta i fakulteta.

     Clan 160. Lica izabrana u zvanje nastavnika univerziteta po propisima koji su vazili do stupanja na snagu ovog zakona, zadrzavaju stecena zvanja i nastavljaju da obavljaju poslove nastavnika do isteka vremena za koje su izabrana.

     Clan 161. Lice koje na dan stupanja na snagu Zakona o univerzitetu ("Sluzbeni glasnik RS", broj 54/92) imalo zvanje nastavnika na nematicnom fakultetu za nastavni predmet strani jezik i najmanje 25 godina staza osiguranja (zena), odnosno 30 godina staza osiguranja (muskarac), zadrzava steceno zvanje.

     Clan 162. Nastavnici izabrani u zvanje predavaca i viseg predavaca stranog jezika na nematicnom fakultetu po propisima koji su vazili do stupanja na snagu ovog zakona, obavljaju poslove nastavnika do isteka vremena za koje su izabrana.

     Clan 163. Nastavnicima fizickog vaspitanja na nematicnom fakultetu za cijim je radom prestala potreba obezbedjuje se jedno od prava utvrdjenih zakonom kojim se uredjuju radni odnosi.

     Clan 164. Saradnici izabrani u saradnicko zvanje po propisima koji su vazili do stupanja na snagu ovog zakona, obavljaju poslove saradnika do isteka vremena za koje su izabrana.

     Clan 165. Zaposleni na univerzitetu, odnosno fakultetu, koji su zasnovali radni odnos do stupanja na snagu ovog zakona, jesu u obavezi da zakljuce ugovor o radu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

     Clan 166. Studenti upisani na osnovne studije do dana stupanja na snagu ovog zakona upisace se u skolsku 1998/99. godinu, u pogledu uslova za upis i u pogledu placanja studija, pod uslovima koji su bili propisani do dana stupanja na snagu ovog zakona. Studentima kojima je apsolventski rok istekao po propisima koji su vazili do stupanja na snagu ovog zakona rok iz clana 56. stav 4. pocinje da tece 1.oktobra 1998. godine.

     Clan 167. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o univerzitetu ("Sluzbeni glasnik RS", br.54/92, br.39/93, br. 44/93, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 i 7/98).

     Clan 168. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".