Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
Berdasarkan kuliah kursus 
BBM 3209 Pengantar Terjemahan 
yakni salah satu kursus elektif bagi major/minor Penulisan dan Kewartawanan di 
Universiti Putra Malaysia.
BBM 3209
PENGANTAR TERJEMAHAN
 
 
 
SUKATAN KURSUS PENGANTAR TERJEMAHAN

1. Sejarah Terjemahan.
2. Definisi/Teori Terjemahan
3. Prinsip Terjemahan/Sarjana Terjemahan.
4. Kelayakan Penterjemahan.
5. Kaedah Terjemahan.
6. Proses Terjemahan.
7. Ciri Terjemahan; aspek.
8. Pengaruh Kebudayaan Dalam Terjemahan.
9. Terjemahan Sebenar (Amali)
10. Kepelbagaian Terjemahan.
11. Penyuntingan.
12. Penilaian.
13. Percetakan/Penerbitan.

Penilaian:  Kertas Kerja 30% : Menterjemah petikan Bahasa Inggeris pilihan sendiri
      Ujian I 30% : Menterjemah petikan Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu
      Ujian II 40% : Objektif (Sejarah dan Menterjemah); 80 soalan.
 

Format Kerja Kursus

1. Teks Bahasa Sumber
Teks penuh bahan (bidang dan panjang terpulang kepada individu).

2. Proses Bedah Teks Bahasa Sumber
Pemenggalan bahan menggunakan simbol / berdasarkan perkataan, ayat, atau hentian bacaan.

3. Pembahagian Teks Bahasa Sumber dan Teks Bahasa Sasaran.
Berdasarkan pemenggalan pada bahagian 2. Contoh:

TAJUK
Bahasa Sumber Bahasa Sasaran
xx xx  ....dan seterusnya.

4. Proses Terjemahan Dari Satu Perenggan Ke Satu Perenggan.
Diselang-selikan. Perenggan 1 daripada bahasa sumber dan perenggan 2 bahasa sasaran. Perenggan 3 daripada bahasa sumber dan seterusnya.

5. Proses Analisis Semula Teks Yang Telah Diterjemah
Salin perenggan yang telah diterjemahkan pada bahagian 4.

6. Teks Bahasa Sasaran Yang Disempurnakan.
Terjemahan muktamad (termasuklah pembetulan, jika perlu). Peringkat ini juga melibatkan proses pemerengganan semula (tidak terikat kepada kedudukan teks dalam teks asal).

Bibliografi
Lampiran 
 
 
 
 
 
SEJARAH PENTERJEMAHAN

 

3,000 SM: Batu bersurat 2 bahasa ditemui di Mesir (Zaman Mesir Tua).  Dengan 
     penemuan ini, sejarah penterjemahan bermula.

3 00 SM:   Orang Roman telah menterjemahkan bahan dalam bahasa Yunani (Greek) ke 
     bahasa Roman.

1100 M:    Pada abad ke 12, Tariq bin Ziyaid (Gibraltar) berjaya menakluki Sepanyol.

 • Lahir kerajaan Moor di Sepanyol.  Bahan bahasa Arab diterjemah ke 
   bahasa-bahasa Eropah.
 • Terjemahan besar-besaran dari Tamadun Islam ke bahasa Greek.

1100 M:  Abad ke-12: Diwujudkan Sekolah Terjemahan Toledo, Sepanyol yang 
   bertujuan menterjemah idea Islam ke bahasa Greek (termasuklah Sains 
   Islam dan Falsafah Islam).

1522:  Martin Luther menterjemahkan kitab Injil ke bahasa Afrika.

1611:   Injil diterjemahkan ke bahasa Inggeris berdasarkan versi Jerman dan Perancis.

1790:   Tyler berpendapat, “Terjemahan yang baik itu dapat dirasai oleh pembaca seolah-
            olah karya itu karya asli.”

1923:   Benjamin menamakan terjemahan  yang dihasilkan sebagai penyalinan semula 
            (1920-an dianggap sebagai Zaman Penyalinan Semula).

1961:   Jumplet menamakan abad ke 19 dan 20 sebagai Zaman Penterjemahan.

Contoh tokoh penterjemahan yang memperkenalkan terjemahan harafiah (perkataan demi perkataan) : Noralis (1798), 
Goethe (1813/14),
Humbold (1816),
Schleievmacher (1813),
Schopenhaner (1851), 
Nietzsche (1882)

1900 –1990 :   Pemindahan teknologi memesatkan lagi proses terjemahan ke bahasa-
               bahasa: • negara miskin
    • negara sedang membangun
         • negara membangun
           Kegiatan penterjemahan ini penting kerana setiap negara mempunyai Bahasa 
           Kebangsaan sendiri.

1911:   Encyclopedia Britannica menyiarkan rencana menyatakan bahawa kebanyakan 
terjemahan dilakukan secara tidak cekap dan tidak tepat.  Mutu terjemahannya rendah sebab kerjaya dibuat tidak profesional.  Encyclopedia Britannica menyarankan agar terjemahan mestilah tepat dan bermutu tinggi dilakukan.  Proses basmi penyelewengan terjemahan agar jujur dan tepat.
1948-1970:     UNESCO  mengeluarkan kenyataan terjemahan pesat berlaku 4 hingga 5 kali 
          ganda untuk 3 bidang:   • Pendidikan
         • Sains dan Sains Sosial
                      • Kebudayaan
1948-1970: Terjemah ke (UNESCO) :      • bahasa Inggeris (USA)
       • bahasa Jerman
       • bahasa Russia

1959 :     Tulisan kesusasteraan, falsafah, sains, perdagangan, diplomatik dan antara  bangsa dari 
   bahasa Latin dan Perancis telah diterjemahkan ke Bahasa Inggeris.  Dari bahasa 
   Inggeris ini, tulisan tersebut diterjemahkan pula ke bahasa-bahasa  peribumi.

   Pada masa kini, buku-buku Bahasa Inggeris masih mendominasi buku-buku di IPTA. 
   Sesudah zaman penjajahan,penterjemahan menjadi sangat penting.  Bahasa penjajah 
  diperturunkan kepada anak negeri tanah jajahan.

Badan Antarabangsa mula menubuhkan perdagangan antarabangsa, kemajuan  Sains dan Teknologi bercambah dan maju.  Bahasa tempatan diperlukan untuk usaha-usaha promosi bahan-bahan komersial dan pemindahan Sains dan Teknologi, peranan penterjemah mendapat tempat untuk tujuan-tujuan tersebut.  Penterjemahan semakin mustahak.  Di Malaysia sahaja, badan-badan seperti Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim dan Dewan Bahasa dan pustaka telah ditubuhkan.

1967:   Kesatuan Ekonomi Eropah mempunyai 16 ribu orang penterjemah khusus dalam 
bidang ekonomi, jurnal dan lain-lain.

1972:   Spitzbart menyatakan 80 ribu jurnal stilistik diterjemah setiap tahun.  Eropah 
            memerlukan terjemahan bahan global dan mempunyai nilai komersial.

KELAYAKAN PENTERJEMAH

1. Menguasai bahasa sumber dengan baik.
2. Menguasai bahasa sasaran dengan baik.
3. Mengetahui bidang teks.
4. Mengetahui teori, prinsip dan proses terjemahan.
5. Mengetahui latar pembaca sasaran.
6. Mengetahui latar budaya dan masyarakat bahasa sumber dan bahasa sasaran.
7. Peka dengan bahasa sumber dan bahasa sasaran.
8. Adil.
9. Rendah diri.
10. Minat dan kesungguhan.
11. Ilmu linguistik.
12. Pengetahuan Am.


PENDAPAT PARA SARJANA

Jacobson (1060,1966) dan Spitzer (1948) berpendapat: ‘Terjemahan untuk teks kesusasteraan mementingkan gaya bahasa agar seni dan apresiasinya kekal’.

Kade (1965,1968), Charles Morris (1972), Neubert (1968, 1922): ‘Teliti ayat demi ayat ketika menterjemah agar terjemahan itu lebih bermutu dan baik.’  Kedua-dua tokoh ini memperkenalkan Proses Penterjemahan Asas.

C.S. Peirce (1934): 
Pengasas Teori Terjemahan Makna yang mengatakan tafsiran makna itu bebas mengikut penafsirnya. Beliau memperkenalkan penafsiran budaya dan polimakna.  Contoh: snow (BI), potong (bahasa Melayu) dan cat (Afrika).

Savory 1957, Reiss 1971

Kata mereka terjemahan perlu memastikan isi teks untuk menghasilkan teks terjemahan yang baik dan bermutu tinggi;  ciri terjemahan bermutu ialah isi, makna dan budaya yang tepat.

Harris 1977, Vasquez 1977

Mereka memperkenalkan Panduan terjemahan yang dikenali sebagai Teori Cantuman.
Teori Cantuman ini menggabungkan pemikiran, makna, bahasa, budaya dan tatabahasa.  Terjemahan cantuman ini dikenali juga sebagai Terjemahan Menyeluruh atau Global.
Teori ini mengandungi proses:
a. Buat satu kerangka dasar sebagai panduan.
b. Atur dan susun untuk mudah menterjemah.
c. Menilai terjemahan.
d. Sempurnakannya.

Komissarov 1973

Memperkenalkan teori penterjemahan yang mengandungi 3 unsur: 
1.  Kaedah Maklumat (denotatif). Contoh: baginda (dalam masyarakat melayu 
panggilan untuk raja; maklumat ini membantu penterjemah menterjemah 
dengan tepat.
2. Kaedah Makna: menentukan makna itu tepat.
3. Kaedah Transformasi: mengubah makna global ke bahasa sasaran (hanya mengalihbahasakan sahaja, tidak kira sama ada tepat atau tidak; penyusunan semula, unsur makna).

Vinay dan Davbelnet 1976

Terdapat 7 tatacara penterjemahan:
1. Alih huruf atau bahasa.  Contoh dari bahasa Mandarin ke bahasa Melayu.
2. Pinjam terjemah. Contoh diksi radio kepada radio.
3. Terjemah harafiah (sepatah-sepatah / tidak sesuai untuk masa sekarang).
4. Penyusunan semula.
5. Pengubahsuaian.
6. Kesepadanan.
7. Penyempurnaan.
Haugen, Einar 1972

Keperluan untuk hubungan dagang antara pelbagai bangsa telah mendorong berkembangnya usaha terjemahan seiring dengan keperluan untuk mengetahui bahasa orang lain inilah pada masa lampau muncul ‘linguistic pressures’ yakni tekanan sosial yang sdisebabkan oleh faktor bahasa dan faktor keperluan berbahasa (Haugen, Einar, 1972. ‘Problems of Bilingualism’ dalam Anwar S. Dill (ed.) Ecology of Language. California: Stanford University Press. Hlm 66).

Nida, Eugene A. 1964, 1969

Beliau ialah seorang ahli bahasa dan penterjemah yang terkenal. Beliau seorang penterjemah kitab Injil untuk masyarakat Kristian sedunia.

Beliau memperkenalkan komponen makna, komponen diagnostik, logik, terjemahan budaya, konotasi rohaniah, denotasi umum dan akhirnya Eugene menyumbang teori terjemahan sebagai panduan umum. Pada tahun 1974 dan 1975, Eugene memperkenalkan Teori Terjemahan.

Terjemahan terkenal ialah Batu Rosetta di sepanjang Sungai Nil, Mesir yang ditemui oleh arkeologi Barat pada 1799. Tulisan yang  diperkirakan dikerjakan seabad sebelum Masihi menggunakan tulisan heiroglif dengan terjemahan dalam bahasa Yunani kuno, dan telah membuka rahsia peradaban dan kebudayaan Mesir Kuno (Nida, Eugene A., 1964. Toward A Science of Translating. Leiden: E.J. Brill.hlm. 11). 

Harris 1977

Terjemahan ini boleh dipanggil Terjemahan Bersama (terjemahan modul yang panjang-panjang yang dibuat dalam kumpulan). Perkara kecil titik bengit, tidak diambil kira kerana kerangkanya global dan menyeluruh.  Panduan yang diberi: 
1. Ketahui tujuan teks
2. Tujuan penterjemahan (bacaan umum/semua orang atau khusus / misalnya kanak-kanak sahaja).
3.      a.   Sasaran (rasmi, formal,biasa, pentadbiran, slanga, dialek, iklan dan 
                 seumpamanya).
b. Emosi (mesra, selamba, komersial)
c. Aras (umum, perantara, teknikal)
d. Genre (Sains, bukan sains dll).
4.   Mutu teks (A,B,C,D).

Ainon Mohammad, E.A. Nida: 1973, 1976,1977

6 perkara penting Teori Terjemahan Dinamik
1. Penyalinan semula maklumat (kalau boleh menggunakan kata kunci untuk memahami dan menyalin semula maklumat).
2. Persamaan, bukan keserupaan (contoh: setiap negara mempunyai warna diraja; Malaysia warna kuning, England warna biru).
3. Persamaan yang sejadi (sesuai dengan budaya. Contoh: ‘Cantik seperti Cinderella’ lebih sesuai digunakan di Barat, sedangkan di Malaysia, ‘Cantik seperti Tun Teja’ lebih sesuai).
4. Persamaan terdekat
5. Keutamaan makna
6. Kepentingan gaya (mengikut laras: sastera, sukan, ekonomi, perubatan, dsb.).
Vinay & Darbuluet 1976

1.Pinjaman
Peniruan
...
}
Formal

 
2. Pengalihan / transposisi
Modulasi
Persamaan
}
Dinamik

Drs H. Anhari Basuki (Fakultas Sastera, Universiti Diponegoro, Semarang, Indonesia)

Terjemahan ialah usaha mengalihbahasakan sesuatu karya untuk memperoleh maklumat melalui bahasa sendiri.  Terjemahan mempunyai makna yang strategik sebagai media pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan peradaban umat manusia.

Peranan terjemahan Dalam Pembangunan Bangsa: Terjemahan ialah kegiatan mengalihkan fikiran konseptual yang ditulis oleh penulis bahasa sumber dengan segala gagasan dan pengalaman yang dapat menambah dan memperkaya budaya dan merangsang kemajuan peradaban bangsa (Sudhendra Yusof, 1994. Teori Terjemahan. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm 31). Kemajuan peradaban ini tidak saja diertikan sebagai upaya maksimum manusia untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan kenyamanan hidup lainnya, tetapi juga mempunyai erti penyempurnaan ilmu dna pemikiran, kecerdasan, dan ketakwaan yang akan mengangkat kehidupan manusia ke darjat yang lebih tinggi.  Dengan hal demikian, suatu bangsa yang beradab ialah bangsa yang tidak hanya memperoleh kemakmuran dalam bidang kebendaan, tetapi juga yang memperkembang nilai intelektual dan spiritual.

Cara terjemahan sebagai upaya mendidik masyarakat: 
• Orang dapat memperoleh manfaat daripada bacaan karya terjemahan.
• Orang dapat menyerap maklumat dari luar; penggerak diri untuk berbuat lebih baik demi kepentingan orang   banyak.
• Mewujudkan keadaan yang lebih maju dan berkembang.

Kesimpulan:
1. Terjemahan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan dan peradaban manusia sebagai upaya pembangunan manusia seutuhnya.
2. Terjemahan   dapat dimanfaatkan sebagai alat pendidikan, baik pendidikan dakwah keagamaan mahupun pendidikan bangsa pada umumnya.
3. Terjemahan dapat juga menyesatkan . Hal ini dapat terjadi jika penterjemah tidak menguasai bahasa sumber.  Oleh itu penterjemah perlu menguasai bahasa sumber.
4. Terjemahan dalam erti transformasi konseptual dapat digunakan untuk memberikan makna kepada bunyi tertentu, seperti bunyi gamelan etc.

Etienne Dolet  1509-1546

Etienne Dolet was born in Orleans, France.  After some preliminary study in Paris and later travel in Italy, he returned to France at the age of 21 and became deeply immersed in the humanistic movement, arguing with Erasmus, and becoming involved in numerous political and intellectual controversies.

Etienne Dolet dilahirkan di Orleans, Perancis. Sesudah mengikuti beberapa pengajian awal di Paris dan kemudian merantau ke Itali, dia kembali ke Perancis ketika berumur 21 tahun dan terlibat secara serius dalam pergerakan kemanusiaan, berdebat dengan Erasmus, dan terlibat beberapa kali dalam kegiatan politik dan intelektual yang kontroversi.

This involvement led inevitably to his being imprisoned at various times, with thirteen of his book condemned and burned by the authorities.

Penglibatan ini telah menyebabkan dia dipenjarakan beberapa kali, dengan tiga belas daripada bukunya diharamkan dan dibakar oleh pihak berkuasa.

Finally, after escaping from prison, he was arrested in Lyon and brought to trial on the charge of heresy for having “mistranslated” one  of the dialogues of Plato in such a way as to imply a disbelief in immortality.

Akhirnya, sesudah melarikan diri dari penjara, dia ditangkap di Lyon dan dihadapkan ke muka pengadilan atas tuduhan ‘salah menterjemahkan’ salah satu daripada dialog karangan Plato yang mengemukakan ketidakpercayaan kepada akhirat.

Condemned as a confirmed atheist, Dolet, at the age of 37, was tortured and strangles, and his body was burned, with copies of his books.

Disahkan sebagai seorang ateis mutlak, Dolet, pada usia 37 tahun, telah diseksa dan dicekik, dan mayatnya telah dibakar, bersama dengan buku-bukunya.

Eteinne Dolet, himself an excellent translator and a brilliant student of classics, summarized the fundamental principles of translation.

Eteinne Dolet, adalah seorang penterjemah yang cemerlang dan seorang pelajar yang pintar dalam bidang sastera klasik, dan telah membuat ringkasan tentang prinsip-prinsip penting dalam penterjemahan.
 

2 Panduan oleh Etienne Dolet 1509-1546

1. Penterjemah mesti betul-betul faham kandungan maksud tulisan yang diterjemahkan.
2. Penterjemah mesti cekap berbahasa sumber dan berbahasa penerima / sasaran.


INSTITUT TERJEMAHAN NEGARA MALAYSIA BERHAD

• Institut ini diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad milik penuh kerajaan di bawah Menteri Kewangan Malaysia pada 14 September 1993.

•  Khidmat profesionalisme bertaraf kompetitif:
 • Kursus penterjemahan sambilan dan sepenuh masa
 • Kursus pemindahan teknologi
 • Kursus sari kata filem
 • Kursus penterjemahan intensif
 • Khidmat jurubahasa

•  Sasaran: Penulis dan penterjemah yang belum mengalami latihan penterjemahan; lepasan kolej, diploma atau IPT.

•  Jangka masa kursus : 16 minggu

•  Kurikulum: Teori, Konsep Asas Penterjemahan, Aspek Semantik, Proses dan Prosedur Penterjemahan Dinamik, Penterjemahan dan Tafsiran, Pembentukan Istilah dan Sesi Amali.

•  Tujuan: Mempergiat dan memperluas pindah maklumat di semua peringkat profesionalisme, termasuk peringkat kebangsaan dan antarabangsa ke arah sokongan penterjemahan yang lebih meluas dan kemas kini.

•  Alamat: Pengarah Urusan, 
Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 
Tingkat 3, Wisma Pekerti, Lorong Ceylon, 
502000 Kuala Lumpur.


CONTOH-CONTOH TEKS TERJEMAHAN 
PELBAGAI LARAS BAHASA

Preface (Nida, Eugene A., 196x. Theory And Practice Of Translation’. Leiden: E.J. Brill). 

Prakata (Nida, Eugene A., 196x. Teori Dan Amali Penterjemahan.  Leiden: E.J. Brill). 

This volume of the ‘Theory And Practice Of Translation’ is the logical outgrowth of the previous book ‘Toward A Science Of Translating’ (1964) which explored some of the basic factors constituting a scientific approach to translation.

Naskhah, ‘Teori dan Amali Penterjemahan’ ini ialah satu kesinambungan daripada buku sebelum ini iaitu ‘Menghadapi Sains Penterjemahan’ (1964) yang meneroka beberapa faktor asas yang membentuk pendekatan saintifik bagi menterjemah.

This second volume present certain of these same theories in a pedagogically oriented order, designed to assist the translator to master the theoretical elements as well as to gain certain practical skills in learning how to carryout the procedures.

Naskhah kedua ini mempersembahkan beberapa daripada teori-teori yang sama berorientasikan susunan pengajaran, dilakukan untuk membantu penterjemah untuk menguasai unsur-unsur yang bersifat teori di samping untuk menguasai kemahiran amali dalam mempelajari bagaimana mengikuti prosedur yang ada.

Though this present book treats the problems of translating primarily in terms of a scientific orientation to linguistic structures, semantic analysis, information theory, it does not lose sight of the fact that translating is far more than science.

Meskipun buku ini menganggap masalah-masalah penterjemahan penting dalam erti kata sebagai satu orientasi saintifik bagi struktur linguistik, analisis semantik, dan teori informasi, namun buku ini tidak mengetepikan fakta bahawa penterjemahan lebih mendalam daripada sains.

It is also a skill, and in the ultimate analysis fully satisfactory translation is always an art.

Penterjemahan juga merupakan satu kemahiran, dan jika dianalisis secara terperinci, terjemahan yang benar-benar memuaskan  itu selalu merupakan satu seni.

In this volume, the illustrative data a drawn primarily from the field of Bible translating.

Dalam naskhah ini, data yang ilustratif diambil berdasarkan penterjemahan Bible.

This reflects both the immediate concerns of those for whom the book has been specifically prepared and the background experience of the authors.

Ini memberikan kesan kepada pengguna sasaran buku ini, dan kepada pengalaman lalu para pengarang.

The first two chapters are essentially introductory, for they deal with certain of the broader issues and attempt to orient the reader with respect to the total task.  The following chapters take up in a systematic order the fundamental procedures of translating: analysis, transfer, restructuring, and testing.
Dua bab pertama adalah pendahuluan yang penting, kerana kedua bab itu khusus berkaitan dengan isu-isu yang lebih luas, dan berusaha mengarahkan pembaca sebaiknya terhadap tugasan sepenuhnya. Bab-bab berikutnya merangkumi urutan yang sistematik terhadap prosedur-prosedur asas bagi penterjemahan iaitu: analisis, pemindahan, penstrukturan semula, dan penilaian.
 
 

Malaysia is capable of becoming a regional educational excellence with the support of the private sector.

Malaysia berkeupayaan menjadi sebuah pusat kecemerlangan pendidikan serantau dengan adanya sokongan daripada sektor swasta.

The late Tunku Abdul Rahman had placed the country’s independence on the foundation of a free economy, a correct and strong basis that had proven itself against the test of time; one which had been able to check the advance of ultra nationalism and crush socialism and communism.  He declared, ‘My policy, which I always expressed aloud at every opportunity, was to provide the people food instead of bullets, clothes instead of uniform,  and housing instead of barracks.’

Allahyarham Tunku Abdul Rahman telah meletakkan kemerdekaan negara pada asas ekonomi bebas, dasar yang tepat dan kukuh yang telah terbukti menentang ujian masa; suatu yang telah dapat memastikan  peningkatan semangat kebangsaan dan kemerosotan faham sosialis dan komunis.  Beliau mengisytiharkan, ‘dasar saya, yang saya tegaskan dengan jelas di mana-mana, ialah memberikan kepada rakyat makanan dan bukannya peluru, pakaian dan bukannya uniform, dan rumah dan bukannya berek’.

Looking back over Mahathir’s twelve years at the helm as PM and taking into consideration the ups and downs, the major and or incidents, the bitter and the sweet, and the rights and wrongs, the pace and .... 

Melihat kembali lebih daripada 12 tahun pemerintahan Mahathir sebagai PM dan mengambil kira turun naik, peristiwa-peristiwa yang berlaku, pahit manis, yang betul dan salah, pertumbuhan dan.... 
 

Pelangi was  the first airline to be set up specifically to cater for the domestic and regional market (i.e. Indonesia and Thailand). MHS currently has an 18 % interest in Pelangi.  The other shareholders are Yayasan Islam Terengganu, Terengganu development Management Berhad, Selangor State Development Corporation, Perak State Development Corporation and Syarikat Permodalan Melaka.

Syarikat Penerbangan Pelangi ialah syarikat penerbangan pertama yang diwujudkan khususnya untuk    bagi pasaran dalam dan serantau (Contoh Indonesia dan Thailand).  MHS baru-baru ini mempunyai 18%  kepentingan dalam Pelangi.  Pemegang saham yang lain ialah Yayasan Islam Terengganu, Pengurusan Pembangunan Terengganu Berhad, Koperasi Pembangunan Negeri Selangor, Koperasi Pembangunan Negeri Perak dan Syarikat Permodalan Melaka.

The success achieved thus far has laid a strong foundation upon which the Seventh Malaysia Plan can be built.

Kejayaan yang dicapai setakat ini telah meletakkan ekonomi negara pada asas yang kukuh bagi memulakan pelaksanaan Rancangan Malaysia Ketujuh.

Our primary challenge will be that of transforming the economy from one that is investment driven to one that is productivity and quality – driven through enhancing the efficiency of labour and capital, skills upgrading, capital deepening and improving management and entrepreneurship.

Cabaran utama yang kita hadapi ialah peralihan ekonomi dari pertumbuhan yang didorong oleh takat pelaburan kepada yang didorong oleh produktiviti dan kualiti melalui kecekapan peningkatan penggunaan tenaga buruh dan modal, modal, pendalaman modal dan peningkatan pengurusan dan keusahawanan.

Concomitant with this will be the need to accelerate the shift towards higher value-added activities that are labour-saving as well as capital- and technology intensive.

Selaras dengan ini ialah keperluan untuk mempercepatkan peralihan  kepada aktiviti yang lebih tinggi yang menjimatkan penggunaan buruh dan menambah aktiviti berintensif modal dan teknologi.

As such, related legislation in education will be amended, aimed at streamlining the provisions of these legislations in line with the current education needs, and the needs of higher and private education. 

Misalnya, rang undang-undang yang berkaitan dengan bidang pendidikan akan dipinda, bertujuan untuk mengukuhkan peruntukan undang-undang ini agar sejajar dengan keperluan pendidikan semasa dan keperluan pendidikan tinggi dan swasta.
 

Kuala Lumpur to the Kuala Lumpur International Airport (KLIA) via Putrajaya which will provided with world class physical and information infrastructure.

Dari Kuala Lumpur ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) melalui Putrajaya, akan dilengkapi dengan infrastruktur fizikal dan maklumat bertaraf dunia.

Private sector multimedia companies will be encourage to locate in the corridor to undertake remote manufacturing and introduce high value-added IT goods and services in order to make Malaysia regional IT hub.

Syarikat multimedia swasta akan digalakkan untuk menempatkan syarikat mereka di koridor berkenaan bagi menjalankan kegiatan industri pembuatan jarak jauh dan memperkenalkan barangan dan perkhidmatan IT yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi bagi membolehkan Malaysia menjadi pusat IT serantau.
 

The Youngest Child To Memorized To Holy Quran

By M.Gharib

Kanak-kanak Paling Muda Yang Menghafal Kitab Suci Al-Quran

Oleh M. Gharib

In the heat of noon, I arrived at the holy city of Qom.  After having visited the Sacred Shrine of Hazrat Ma’sumeh (SA), I asked for directions to the address in my pocket.  After a short while, I found myself standing in front of an old wooden door, in a narrow alley, in front of the house of a brilliant child.

Dalam cuaca panas tengah hari, saya tiba di bandar suci Qom. Selepas melawat tempat ibadat Hazrat Ma’sumeh (SA), saya bertanyakan arah kepada alamat yang ada pada saya. Tidak lama kemudian, saya mendapati saya sedang berdiri di hadapan sebuah pintu tua yang diperbuat daripada kayu, di lorong yang sempit, di hadapan rumah kanak-kanak yang pintar itu.

Standing next to his mother, he greeted me with a sweet smile.  They hued in a modest little house, but I was greatly impressed with its spiritual air.

Berdiri di sebelah ibunya, dia mengalu-alukan saya dengan sebuah senyuman manis.  Mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana, tetapi saya amat terkesan dengan suasana spiritual yang menyelubungi.

I asked Alamul Huda’s father about his talented son.

Saya bertanya kepada bapa Alamul Huda tentang anak lelakinya yang berbakat itu. 

How could he manage to do this?

Beginning a year and a half ago, he memorized a pages or two of the Quran every day.  He learned the meaning, translation and the explanation of the words.

Bagaimanakah dia dapat melakukan hal ini?

Bermula setahun setengah yang lalu, dia menghafal satu atau dua muka surat Al-Quran pada setiap hari. Dia mempelajari makna, terjemahan dan tafsiran kata-kata itu.

Given the fact that the child was illiterate at the age of two, how could he read the Quran? 

After he had learned a verse or two, I began to teach him the Arabic alphabet; and when he learned how to pronounce Quranic words correctly, he went on memorizing the scripture on his own.

Berdasarkan fakta kanak-kanak yang berumur dua tahun belum pandai membaca, bagaimana caranya dia membaca Al-Quran?

Selepas ia mempelajari serangkap atau dua , saya mula mengajar dia huruf-huruf arab dan apabila dia sudah tahu sebutan perkataan Al-Quran dengan betul, dia pun menghafal ayat-ayat suci dengan sendirinya.
Was it your idea or his idea to learn the Quran by heart?

My son was born in a family that attaches great importance to reading the Quran; his mother and I have encouraged him all the more.

Adakah menghafal Al-Quran itu idea anda atau ideanya?

Anak saya dilahirkan dalam keluarga yang mementingkan pembacaan Quran. Saya dan ibunya memberi galakan kepadanya setiap masa.

As a father, please tell us how familiarity with the Quran has affected his character and behaviour?

He is like other children; he plays and frolic about.  But familiarity with the Quran is a deterrent against indecent behavior.  If he himself is about to do something wrong, or sees someone else doing it or is about to do it, he instantly warns himself and others to refrain from the action.  Once someone wanted to whisper something in his ear, but he cautioned him, “Don’t you know whispering is suggested by Satan?” He always warns himself and his brother and sisters not to speak rudely to their parent.

Sebagai ayah, bolehkah saudara memberitahu kami bagaimana kebiasaannya dengan Al-Quran mempengaruhi keperibadian dan perangainya?

Dia seperti kanak-kanak lain, dia bermain dan bergurau. Tetapi kebiasaan dengan Quran menghalangnya daripada berkelakuan tidak sopan. Jika dia melakukan sesuatu yang salah atau melihat seseorang melakukan atau berniat melakukan itu, dia dengan segera memperingatkan dirinya dan yang lain untuk mengelakkan diri daripada tindakan itu. Pada suatu masa, seseorang hendak membisikkan sesuatu ke telinganya, tetapi dia memperingatkan dia, “Tidakkah kau tahu berbisik itu suruhan Syaitan?” Dia selalu memperingatkan dirinya, juga saudara lelaki dan perempuan supaya tidak bercakap kasar kepada ibu bapa.

Apart from knowing the Quran by heart, does he have other aptitudes?

Yes, he is also interested in learning Islamic law, Persian and Arabic prose and poetry.  He likes to argue about different subjects as far as his knowledge allows.

Selain menghafal Quran, apakah dia mempunyai kecenderungan lain?

Ya, dia juga berminat mempelajari perundangan Islam, prosa dan puisi Persia dan Arab. Dia gemar berdebat tentang pelbagai perkara sesuai dengan kemampuannya.
 
 

Space for Privacy. “What is space if you can’t have your own?” This thoughts blossoms as you sink into comfort.  How nice that a seat can wrap you in such luxury yet support you so firmly. Then you notice how generous they are with their winged seats, so every single individual has his price. While others surf the inflight entertainment on their 6.5 inch personal videos, your prefer to lie back, soaking in the abundance of space.

Ruang untuk bersendirian. “Ruang yang luas tidak bermakna tanpa hak untuk bersendirian.” Inilah yang bermain di fikiran anda.  Akan tetapi dengan tempat duduk yang dilengkapi pengalas kepala bersayap, hak untuk bersendirian dapat dipastikan. Ketika penumpang lain asyik menikmati hiburan melalui video persendirian 65 inci, anda lebih suka berehat sambil menikmati ruang  yang luas.

We may not, of course, spend it all-some of it may be transferred to a savings account, but in most cases the greater part of it will be  held as a cash balance to finance day-to-day expenditures.  There is no alternative to this procedure because it is not feasible to transfer our incomes into income – earning assets and then to sell, each day, enough shares or securities to provide our cash requirements for that day. The pattern of daily life, therefore,  means that, nationally, a large stock of money is demanded for transactions purposes.

Tentunya kita tidak akan membelanjakan semua pendapatan kita.  Sebahagian daripadanya mungkin disimpan, tetapi dalam kebanyakan kes, sebahagian besar daripada wang itu akan dipegang sebagai tunai sebagai biaya sehari-hari.  Tiada pilihan bagi prosedur ini sebab tidak mudah untuk mengubah pendapatan menjadi harta yang melahirkan pendapatan dan kemudian menjual, setiap hari bahagian yang cukup atau keselamatan untuk menyediakan keperluan tunai kita untuk hari itu.  Pola kehidupan harian, oleh itu, bererti pada umumnya, sejumlah wang yang banyak adalah diperlukan untuk tujuan transaksi.
 

In consonance with the emphasis on productivity –driven growth, effort will be taken to enhance the nation’s capability to adopt, adapt and improved imported technology as well as promote the development of indigenous technology.

Selaras dengan penekanan ke atas pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti, usaha akan diambil bagi meningkatkan keupayaan negara menggunakan, menyesuaikan dan mempertingkatkan teknologi, yang diimport serta menggalakkan pembangunan teknologi tempatan.

For example, the rise in the value of Yen, following the decision by the major industrialized countries to reduce the value of the US Dollar so as to overcome the balance of payment problems among them has significantly affected Malaysia’s external balance position.  The Yen had appreciated by 39 percent against the US Dollar or about 40 percent against the Ringgit in Mid-February 1986 compared with that in December 1984.  The appreciation of the Yen has increased Malaysia’s debt servicing obligations on its loan raised in Yen.  As these loans accounted for 20 percent of the public sector’s debt, the increase in debt servicing is substantial.  The appreciation will also make imports from Japan more expensive.

Sebagai contoh, kenaikan nilai mata wang Yen berikutan daripada keputusan negara-negara perindustrian utama menurunkan nilai Dolar Amerika bagi mengatasi masalah imbangan dagangan antara mereka telah menjejaskan dengan banyaknya kedudukan imbangan dagangan luar negara kita.  Nilai Yen telah meningkat sebanyak 39% lebih tinggi daripada Dolar Amerika atau kira-kira 40% lebih tinggi daripada nilai Ringgit dalam pertengahan bulan Februari 1986 berbanding dengan nilainya dalam bulan Disember 1984.  Kenaikan nilai Yen ini telah meningkatkan beban khidmat bayaran hutan negara bagi pinjaman-pinjaman yang dibuat berdasarkan Yen.  Memandangkan pinjaman ini merupakan 20% daripada hutan sektor awam, peningkatan khidmat bayaran hutang ini sangat besar.

Appropriate policy and institutional reforms to foster stronger co-operation in technology development between industry, university and research institutions will be undertaken.

Dasar yang sesuai dan kerjasama yang erat antara industri, universiti dan institusi penyelidikan dalam pembangunan teknologi akan diusahakan.

The success of the Seventh Plan, and in particular the new thrusts will depend on the commitment, determination and the dedication of all of us.  We have to remember that in a world of almost instanous communication, our market will have to be just as open as the world market where we will be selling our products.

Kejayaan Rancangan Malaysia Ketujuh, khususnya teras-teras baru, akan bergantung kepada komitmen, kegigihan dan dedikasi kita semua.  Kita perlu ingat bahawa di dalam keadaan di mana seluruh dunia boleh berkomunikasi serta merta, pasaran kita perlulah terbuka seperti pasaran dunia di mana barangan kita akan dijual.

There is no doubt that greater efforts must be made to enhance our competitiveness.  During the Seventh Plan period, Malaysia will need to evolve its competitive industry clusters, strengthen its economic foundations and infrastructure, enhance the supportive institutional backing, expand and intensify a global marketing network, and maintain the right set of incentives through investment and pricing politics.

Tidak syak lagi bahawa usaha yang lebih gigih perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing negara.  Dalam jangka masa Rancangan Malaysia Ketujuh, Malaysia perlu mewujudkan industri-industri berkelompok yang kompetitif, memperkukuh asas ekonomi dan prasarana, memperkemas susunan institusi sokongan, mengembang dan memperkukuh rangkaian pasaran dunia dan mengekalkan insentif pelaburan dan harga yang sesuai.

This launching of the Seventh Plan also signals that only 25 years remain for us to attain our objective of becoming a developed country in our own mould by the year 2020.

Pelancaran Rancangan Malaysia Ketujuh ini juga merupakan  petanda bahawa hanya 25  tahun lagi bagi kita untuk mencapai objektif negara menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita menjelang tahun 2020.

The transformation of Malaysia economy into an industrialized one has placed constraints on the development of the agricultural sector particularly in shortage of labour, limited availability of suitable land, low  prices of several commodities and consequently a relatively low level of investment in the sector. The government thus proposes to review the National Agricultural policy, to shift the focus on agricultural development towards productivity improvement through greater utilization of agricultural and marine resource.

Proses peralihan ekonomi Malaysia kepada sebuah ekonomi perindustrian menimbulkan tekanan ke atas pembangunan sektor pertanian, terutamanya kekurangan buruh, tanah yang sesuai untuk pertanian yang terhad, harga beberapa komoditi yang rendah yang menyebabkan tahap pelaburan yang secara relatif rendah dalam sektor berkenaan. Oleh itu, kerajaan bercadang untuk mengkaji semula Dasar Pertanian negara untuk mengalih tumpuan pembangunan pertanian ke arah peningkatan produktiviti dalam penggunaan sumber-sumber pertanian dan laut.

The development of the sector will focus on areas where we have a competitive edge and offers higher returns.

Pembangunan sektor tersebut akan menumpukan kepada bidang yang kita mempunyai kekurangan bersaing dan menawarkan pulangan yang tinggi.

Increasing The Utilisation of Ports and Shipping

Meningkatkan Penggunaan Pelabuhan dan Perkapalan Negara

The government has spent a total of RM 3.6 billion in the Sixth Malaysian Plan to encourage the use the nation’s ports by increasing the capacity and efficiency of Port Klang, Penang Port and Kuantan Port.

Kerajaan telah berbelanja sebanyak RM 3.6 bilion dalam tempoh Rancangan Malaysia Keenam untuk menggalakkan penggunaan pelabuhan dalam negara dengan meningkatkan keupayaan dan kecekapan pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Kuantan.

The international economic order is not a just economic order.  One of the elements of economic justice is that producers of goods and services should be fairly and adequately rewarded for the cost and effort required to produce these products.

Sistem ekonomi antara bangsa bukanlah merupakan satu sistem ekonomi yang adil.  Salah satu daripada unsur keadilan ekonomi ialah pengeluar barang dan perkhidmatan mestilah diberi bayaran yang bersesuaian dan berpatutan dengan kos dan tenaga yang diperlukan untuk mengeluarkan barangan yang berkenaan.

At the same time, the goods and services that they buy or import should also reflect the true value of these imports.

Pada masa yang sama, barangan dan perkhidmatan yang mereka beli atau import hendaklah juga menggambarkan nilai sebenar barangan import dan perkhidmatan tersebut.

But, the economic might of the industrialized countries and the power of the transnational corporations and commodity traders have dominated the global markets for many of the products which are exported and imported by the Third World Countries.

Walaupun begitu, kuasa ekonomi negara-negara perindustrian dan pengaruh syarikat-syarikat antarabangsa serta pedagang-pedagang barangan telah menguasai pasaran dunia bagi kebanyakan barang yang dieksport dan diimport oleh negara-negara dunia ketiga.

This is a very important day in your life.  You have made it and you have done many people proud.  But do not nest on your laurels.  Continue to excel for the sake of the ummah, the country and the world at large.  Congratulation and best wishes.

Ini ialah hari yang sangat bermakna dalam hidup anda.  Anda telah berjaya melakukannya dan membanggakan ramai orang.  Bagaimanapun, jangan berhenti setakat ini. Teruskan kecemerlangan demi ummah, negara dan dunia pada keseluruhannya.  Tahniah dan salam maju jaya.
“As for Islam,” says Professor Muhammad Qutb, “it does not confine itself to that narrow limit (education for citizenship) nor does it strive only to prepare ‘the virtuous citizen’ (al-muwatin al-Salih) it endeavours to realize a greater and more comprehensive goal-the preparation for ‘the virtous man’ (al-insan al-salih’).  For precisely this reason, Islamic education takes in the whole aggregate of human life, physical and spiritual, intellectual and moral, individual, domestic and social, not with a view of reducing it in any way, but in order to elevate, regulate and perfect it in accordance with the true ideals of man’s nature. 

“Bagi Islam,” kata Profesor Muhammad Qutb, “ajarannya tidak mengehadkan kepada sempadan yang sempit (pendidikan untuk kewarganegaraan) atau berusaha hanya untuk menjadi warga negara yang baik.  Ajaran Islam berusaha menyediakan manusia yang ikhlas dan soleh. Bagi alasan ini, pendidikan keislaman meliputi semua segi kehidupan manusia, jasmani dan rohani, intelektual dan moral, individu, dalam negara dan sosial, tidak dengan tanggapan sesekali menyempitkan semua itu, melainkan meningkatkan, mengatur dan menyempurnakan hal tersebut sejajar dengan keunggulan sejati manusia secara semula jadi.”

“In regard to education, the way of Islam is the nurturing of the total human being; it is a comprehensive nurturing (scheme) that does not leave out nor forgets anything (that is part of man) – his body, his intellect, and his material and spiritual life and every earthly activity of his.

Dari sudut pendidikan, cara Islam ialah memperkembangkan manusia itu sepenuhnya; ini adalah perkembangan (bidang) yang lengkap yang tidak mengetepikan atau melupakan mana-mana bahagian dari manusia – tubuhnya, akalnya, dan harta dan semangatnya untuk hidup dan setiap aktiviti kehidupannya.

It takes the whole of man’s being (in its purview) as he is, with his true nature (fitrah) that Allah created with, without neglecting anything of this ‘fitrah’ nor imposing anything extra on his ‘fitrah’ that was not already there in its original constitution.”

Perkembangan itu meliputi seluruh kejadian manusia, dengan fitrahnya yang telah diciptakan Allah, tanpa menyisihkan sedikit pun daripada fitrah ini atau menekan manusia melebihi fitrah atau keupayaannya yang sejadi dan asli.

Thus the first characteristic of Islamic education is all inclusiveness (al-shumul) and integration (al-takamul).  The second characteristic is equilibrium (al-tawazun) between the physical, intellectual and spiritual potentials of man.  The scope of this characteristic is described by Muhammad Qutb ….

Oleh yang demikian, ciri utama bagi pendidikan Islamik ialah segalanya  lengkap (al-shumul) dan sepadu (al-takamul). Ciri kedua ialah keseimbangan (al-tawazun) antara potensi-potensi jasmani, intelek dan rohaniah bagi manusia.  Ruang lingkup bagi ciri pendidikan Islamik ini telah digambarkan oleh Muhammad Qutb....

He is a little over 3 feet tall and only seven years old, but recently he drew crowds of up to 2,000 Muslims for a week in a corner of northwest London to listen in rapt silence to his every word.

Ketinggiannya hanya kira-kira 3 kaki dan berumur 7 tahun, tetapi baru-baru ini dia telah berjaya menghimpunkan lebih daripada 2 ribu umat Islam selama seminggu di salah satu sudut di  barat laut London untuk mendengar dengan khusyuk setiap patah perkataan yang disebutkannya.
Mohammad Hossein Tabatab’ie, an Iranian, is being hailed a ‘miracle child’. 

Mohammad Hossein Tabatab’ie, seorang warganegara Iran, dianggap sebagai seorang ‘kanak-kanak ajaib’.

He has memorized all of the 6,000 plus verses from the Holy Quran, Islam’s holiest book, as well as hundreds of sayings from the Prophet Muhammad (SAWA). 

Dia telah menghafal semua 6,000 lebih ayat-ayat dari al-Quran, kitab suci umat Islam, bahkan beratus-ratus hadis Nabi Muhammad (SAW).

Such children have been heard of before in Middle East, where they are known as hafiz, but he is unique. 

Kanak-kanak sepertinya telah banyak muncul di Timur Tengah, tempat mereka dikenali sebagai ‘hafiz’, tetapi dia ini unik. 

Not only does he knows the thousands of verses by heart, but last year, at the age of six, became a doctor of religion after proving to examiners at the Hijaz Islamic College in Coventry, United Kingdom, that he had grasped the meaning of the verses too. 

Dia bukan sahaja menghafal beribu ayat al-Quran, tetapi pada tahun lalu, ketika berusia 6 tahun, dia telah menjadi seorang doktor agama sesudah membuktikan kepada penilai di Kolej Islam Hijaz di Conventry, Britain, bahawa dia juga memahami maksud ayat-ayat tersebut. 

When presented with a moral problem, says his father, Seyyed Tabataba’ie, he can sift through the thousands of verses in his head to  select the exact one that answers it. 

Ketika dihadapkan dengan masalah berkaitan dengan akhlak, kata ayahnya, Syed Tabataba’ie, di aboleh melangkaui beribu ayat dalam kepalanya dan memilih satu ayat yang bertepatan dengan masalah akhlak tersebut. 

As Mohammad enters the main hall at the Islamic Centre in Maida Vale, members of the audience surround him, each trying to touch his robe and the bright green scarf around his neck.

Semasa Mohammad memasuki dewan utama di Pusat Islam Maida Vale, beberapa orang daripada jemaah mengelilinginya, setiap seorang cuba menyentuh jubah dan  selendang berwarna hijau cerah di lehernya.
 

Promoting Arts and Culture and the Broadcasting Industry

Memperkasa Seni Budaya dan Industri Penyiaran

The broadcasting field is still largely dependent on imported material, particularly those from the west.  If this situation is allowed to continue, we will not only experience a large outflow of funds, but also continue to be exposed to and bombarded with foreign culture that can challenge and marginalize our culture. 

Bidang penyiaran masih bergantung kepada bahan-bahan yang diimport, khususnya dari Barat.  Jika situasi ini dibiarkan berterusan, kita bukan sahaja mengalami aliran keluar wang yang banyak, kita juga terus menerus terdedah dan terkepung oleh budaya luar yang boleh mencabar dan meminggirkan budaya kita sendiri.

Cultural conflicts have become even more significant in an era of globalization and these conflicts hve increased in intensive in broadcasting and popular culture.  To enrich culture, a sum of RM 75.31 billion is proposed for culture and the arts in 1996.

Perang kebudayaan telah menjadi gejala yang semakin ketara dalam era globalisasi dan konflik ini paling sengit dalam sektor penyiaran dan budaya popular.  Untuk memperkasa budaya, sejumlah RM 75.31 bilion telah diperuntukkan bagi kegiatan bidang kebudayaan dan kesenian pada 1996.

The coat of Arms has symbols, each with its own meaning.  The open book represent knowledge and the university as a centre of learning, accessible all citizen. The red and white stripes in the book represent part of the colours of the Malaysian Flag.  The 5 stripes represent he 5 principles of Rukun Negara, which constitute the basis for the development of the university.

Lencana ini mengandungi lambang-lambang yang mempunyai erti tersendiri. Buku yang terbuka mewakili pengetahuan dan universiti sebagai sebuah pusat pemelajaran, terbuka kepada semua. Jalur berwarna merah dan putih pada buku melambangkan warna bendera Malaysia. 5 jalur mewakili 5 prinsip Rukun Negara, yang merupakan perlembagaan yang menjadi dasar pembangunan universiti.

Blood and  pus splattered in the ground
Lives cut short by weapons made by man whose madness
Has left these broken skeletons amidst 
a field of flaming poppies begging to be held.

The living are on borrowed time, forlorn
Emaciated, bent, crippled, lamed, blind
The memory of war still lingers 
In bitterness and estrangement

Dari tanah, dari nanah yang punah di tanah
Rangka manusia kehilangan nyawa disambar senjata,
Hasil manusia gila perang, membunuh mesra
Bunga merah berkembang indah minta disembah.

Yang hidup tinggal sisa nyawa, penuh derita kering,
Bongkok cacat, tempang dan buta, 
Perang dalam kenangan penuh kengerian 
Sekarang dalam kepahitan, dalam kesepian

We visit our Mother’s grave
In the silence of the morning mist
Fragrant by frangipani blossoms
Receiving us in Mother’s name.

We stand still in the quiet 
Amidst the wind tossed corner of lalang
Two wooden signs to mark
Where she is laid.

In remembrance we see
Her lovingly beholding us
Now in her pall
She claps her hands upon her chest

Mother’s pure lips 
Often kissed my forehead
Her love I can still feel
Separated as we are by a a graveful of earth

We erect a tomb of stone
Pull out the lalang
Murmur our prayers 
sprinkle the rose scented water

The frangipani bid us farewell 
As we leave the quiet cemetery
Rest in peace beloved mother
A humble believer now in God’s embrace

Kami mengunjungi pusara bona,
Sunyi pagi disinari suria
Wangi berseri puspa kemboja
Menyambut kami mewakili bonda

Tegak kami di makam sepi 
Lalang-lalang tegak berdiri
Dua nisan terkapar mati
Hanya papan dimakan bumi.

Dalam kenangan kami melihat
Mesra kasih bonda menatap
Sedang lena dalam rahap
Dua tangan kaku berdakap

Bibir bonda bersih lesu
Pernah dulu mengucupi dahiku
Kini kurasakan kasihnya lagi
Meskipun jauh dibatasi bumi

Nisan batu kami tegakkan 
Tiada lagi lalang memanjang 
Ada doa kami pohonkan
Air mawar kami siramkan

Senyum kemboja menghantar kami
Meninggalkan makam sepi sendiri
Damailah bonda dalam pengabdian
Insan kerdil menghadap Tuhan.

Tanjong Katong’s seas are blue,
Its bathing pools’s a virgin’s delight;
While near at hand I pine for you,
How much the more when out of sight!

Garner the rice frop at its height,
Lest it be withered are the morn;
Look well on me whilst in our sight,
Don’t love lorn be at tomorrow’s dawn.

If it’s grain, why, say it’s grain,
Do not let me winnow late;
If you want me, say it plain,
Do not let me sit and wait. 
Tanjong Katong airnya biru,
Tempat mandi nak dara jelita;
Sama sekampung lagi dirindu,
Inikan lagi jauh di mata.

Tuailah padi antara masak,
Esok jangan layu-layuan;
Intailah kami antara nampak,
Esok jangan rindu-rinduan.

Kalau padi kata padi,
Tidak saya tertampi-tampi,
Kalau jadi, kata jadi,
Tidak saya ternanti-nanti.

“Who teaches who?”
sneers the one with mustache.
The short one raises his brow.
“we graduated in America
she only in K.L.” 
“Siapa guru siapa?”
sergah yang bermisai.
Yang pendek mengangkat kening,
“Kami lulusan Amerika,
dia belajar di K.L saja.”

To aim low is good too
Life isn’t all just going up
The earth is endowed with divine gifts
Like the abundance of food.
I have eaten in the most
Expensive restaurants,
But the warung is still the best.

Cita-cita rendah juga baik
Hidup bukan hanya untuk naik
Alam dilindungi kudrat
Ibarat makan-makan
Biarpun pernah ke restoran terkemuka
Di warung juga selera terbuka.
The further you fade away
The more valuable you seem
Accept this title
Postpone your death 
We are a repentant people
See the day
Ponder upon this favour Semakin sayup engkau
Semakin mahal
Terimalah gelaran
Batalkan kematian
Kita bangsa kesal
Lihatlah hari
Renungi anugerah ini

This picture of Kosovo:
A picture of war crime in Yugoslavia
Stuck to the month of Abanian refugees
Burned by the hands of Slobodan Milosevic
Who scorches the Balkan
Ignites the ancient fires of cruelty
Brutality
Violence 
Ini gambar Kosovo:
Gambar jenayah perang Yugoslavia
Melekat di mulut pelarian Abania
Terbakar di tangan Slobodan Milosevic
Yang membakar bumi Balkan
Merebak api kezaliman
Dalam nyala kekejaman
Memuncak keganasan

“Milah is Maksum’s daughter who keeps a man
Milah is Maksum’s daughter who keeps a man
Milah is Maksum’s daughter who keeps a man
Milah is Maksum’s daughter who keeps a man”

Milah is a traitorous daughter
Her place is in a cauldron
Upon great fire
She will scream in pain
Calling on God:
Calling on Maksum: O lord help me
                                  O mother help me 
“Milah anak Maksum, ada laki menikah belum
Milah anak Maksum, ada laki menikah belum
Milah anak Maksum, ada laki menikah belum
Milah anak Maksum, ada laki menikah belum”

Milah anak derhaka
Tempatnya dalam kawah
Di bawahnya api ganas
Milah akan menjerit panas
Memanggil tuhan
Memanggil maksum: Tuhan, tolong
                                   Mak, tolong

The wind rustles the leaves in the garden
Bringing a new season
Bringing a message too
Of intimacy
Different but perfect 
Deru angin di antara daun-daun di luar halaman
Membawa khabar
Sebuah keakraban lain
Yang maha sempurna

You chew half of this solitude
I swallow half of
Your restlessness
We thus share our grief 
Kau kunyahlah sebelah dari sepi ini
Akan kutelan juga sebahagian
Dari resahmu lalu
Duka kita pun akrab

© 2001 Witer Gunik 


Utama | Biodata  | Album  |  Kertas kerja  |  Nota kursus | Buku Tetamu | Karya Kreatif