KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ


TÜRKİYE'DE 32 ETNİK GRUP MU VAR?

TÜRKİYE'yi bölmek, parçalamak için akla hayale gelmeyecek oyunlar, tertipler peşinde olan Batılılar, sürekli olarak karşımıza bir "etnik grup" ve "azınlık" sorunu çıkarmakta!..

Azınlık ve etnik grup meselesi, Batı ülkelerinin hep sorunu olmuştur. Çünkü onlar sömürgecidir. Sadece komşularını değil, hiç sınır ilişkisi olmayan deniz aşırı ülkeleri sömürgeleştirmiş, oradan ülkelerine köle getirmiş, 1950'den sonra da bu ülkeler sözümona bağımsız olunca, oradan göçenleri "vatandaş" kabul etmek durumunda kalmışlardır.

Halbuki TÜRKİYE'nin böyle bir sorunu yoktur. Çünkü mirasçısı olduğu OSMANLI ve SELÇUKLU devletleri asla sömürgeci davranmamışlar, sadece sınırlarına bitişik ülkeleri fethetmiş, eyalet yapmış, ve ora halklarını kendi vatandaşı saymış, onları askere almış, saraya almış, devlet memuru yapmışlardır. Bu eyaletlerden özerk olanlardaki insanlar daha kendilerini vatandaş hissetmiş, asla köle durumuna düşmemiştir.

İşte bu sebepledir ki, TÜRKİYE Cumhuriyeti'nde ister Hint-Avrupaî, ister Samî kökenden gelsin, isterse URAL-ALTAY ve KAFKAS boylarından herhangi birine mensup olsun, hiç bir insan kendini ikinci sınıf hissetmeden, hiç bir hak yoksunluğuna tâbi tutulmaz. Herkes TÜRK olarak, TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin has vatandaşı olarak yaşar.

Buna rağmen, gerek 1918'de A.B.D. Başkanı Wilson tarafından, gerekse Avrupa Birliği tarafından olsun, Kürtler'e, Ermeniler'e ve Rumlar'a TÜRKİYE içinde ayrı topraklar sağlanmaya çalışılmış, bununla da yetinilmeyerek yeni azınlıklar yaratılmak istenmiştir. "TÜRKİYE bir mozaiktir" fikri işlenmeye çalışılmıştır. Halbuki, bir ülkenin etnik yapısının "mozayik" sayılması için, o ülkedeki etnik grupların toplam nüfusun %35'inden fazla olması gerekir!.. TÜRKİYE'de bu oran, Batılılar'ın da kabul etme durumunda kaldığı gibi, %10'dur!.. Fransa'da nüfusun %20'sini oluşturan 16 etnik grup vardır, mozaikten söz edilmez!.. Aynı şekilde 15 etnik gruba sahip İngiltere'de, bunların %16 civarında olmasına rağmen mozaikten söz edilmez. Fransa'da FRANSIZLAR, İngiltere'de İNGİLİZLER, Almanya'da ALMANLAR vardır!..

TÜRKİYE'de son 80 yılı kapsayan istatistikler etnik yapısı hakkında çok önemli bilgiler vermektedir.

- 1925 yılında yapılmış Rus Albontin İstatistikleri,

- TÜRKİYE Aşiretler Müfettişliği Kayıtları,

- Cumhuriyet Dönemi Sayımları,

- Avrupa Birliği'nin 2005 "Europeans and Languages" Raporu

gibi pek çok resmî belge, TÜRKİYE'de bir "mozaik" olmadığını ortaya koymuştur.

Bütün bu gerçeklere rağmen, bazı Batılı yazarlar TÜRKİYE'de sürekli yeni etnik grup yaratma çabasına girmektedirler. Bunlardan Peter Alfred Andrews'un 1992 yılında TÜRKÇE'ye "TÜRKİYE'de Etnik Gruplar" adıyla tercüme edilen kitabında, tam 47 etnik grup vardır!.. Aslında bu kitap sadece TÜRKİYE'yi değil, bütün ORTA DOĞU'yu hedef alır ve "Özgür Batı Almanya Üniversitesi" tarafından 1989 yılında yayınlanmıştır.

Kitapta TÜRKLER, TÜRKMENLER, YÜRÜKLER, AZERİLER, TAHTACILAR, ABDALLAR, BALKARLAR, KARAÇAYLAR, KARAPAPAKLAR, KIRIM TATARLARI, ÖZBEKLER, KIRGIZLAR, KAZAKLAR, KUMUKLAR, ÖZBEK TATARLARI, ÇEPNİLER, AVŞARLAR, AHISKALILAR gibi ÖZ-BE-ÖZ TÜRK olduğundan kimsenin kuşku duymadığı, atayurdunda bile TÜRKÇE konuşan gruplar, ayrı birer "etnik grup" olarak gösterilmiştir.

Bu da yetmemiş, TÜRKLER, Kürtler, Araplar, Zazalar kendi içlerinde "sünni-alevi" diye ayrı gruplara bölünerek 6 yeni grup daha yaratılmıştır!.. Ne etti?.. Toplam 24 "uyduruk" etnik grup!..

Bu da yetmemiş, sadece 200 kişi olan ve Polonezköy'de yaşayan Polonya asıllılar da bir etnik grup sayılmıştır!.. TÜRKİYE'de yaşayıp ta sayıları bir kaç bini aşmayan İtalyanlar, Almanlar, İngilizler, Fransızlar, Ruslar da bu "etnik grup" safsatası içinde yer almıştır!

Bu densiz yazarın ifadeleri, yine onun kadar densiz politikacılarımız, milletvekillerimiz, hatta başbakan ve Demirel gibi densiz Cumhurbaşkanlarımız tarafından sanki doğruymuş gibi, zaman zaman olur olmaz yerlerde dile getirilmiştir! Bu kendini bilmez herifler TÜRKİYE'de "27, 32, 36, 46, hatta nereden buldularsa 54 etnik grup"tan utanmadan söz edebilmişlerdir!..

Ne var ki, tarih bilmez, kendini bilmez politikacıların dayandığı Paul Alfred Andrews, kendi yazdıklarını 2001 yılında tekzip etmiş, ve merkezi ABD'de bulunan "Ethnologue data from Languages of the World" kuruluşu için yaptığı çalışmada, TÜRKİYE'de aslî etnik grup sayısını SADECE 3 olarak, ve toplam nüfus içindeki oranını da YÜZDE 13,79 diye göstermiştir!.. Tekrar ediyoruz, bu bizim veya Devlet'in "resmî" uydurması falan değil, artniyetinden şüphe etmediğimiz bir Batılı yazarın çıkabildiği en yüksek rakamdır!.. Bu üç grup ta TÜRKLER, Zazalar'ın, Yezidiler'in, Keldaniler'in, Süryaniler'in toplandığı Kürtler grubu, ve bütün Kafkas halklarının toplandığı Çerkes grubudur. Diğer mikroskopik gruplar sınıflandırmaya dahil edilmemiştir.

Bunları biz biliyoruz... Ama sadece bizim dile getirmediğimizi göstermek için, internetten bir vatandaşımızın feryadını da aşağıda sizlere sunmak istedik. İbretle okuyun!..

32 Etnik unsur safsatası!

Bazı kişi ve kurumlar Türkiye'nin etnik yapısı hakkında ısrarla yanıltıcı ve abartılı rakamlar veriyorlar.

Başbakan Erdoğan da geçenlerde aynı hatayı yaptı: Türkiye'de 32 etnik kökenli halk varmış!

El insaf! Başbakan da bu hatayı yaparsa!...

Kimmiş bu etnik "halklar"?

Azeriler, Karapapaklar, Türkmenler, Yörükler, Dadaşlar, Uygurlar, Tatarlar, Kazaklar, Çepniler, Avşarlar, Ahıskalılar, Pomaklar, Tahtacı Türkmenler, Abdal Türkmenler.... vs.

İyi de kardeşim, bu toplulukların hepsi sapına kadar TÜRK!

Hepsi aynı dilin, aynı soyun, aynı kültürün mensupları.

Büyük çoğunluğu Oğuz-Kıpçak boyuna mensup.

Ülkemizin sadece belli yerlerinde (Tatarlar Eskişehir'de, Uygur ve Kazaklar İstanbul Zeytinburnu'nda, Kırgızlar Van'da) yaşayan ve sayıca çok fazla olmayan Tatar, Uygur, Kazak ve Kırgız Türkleri ise Türklüğün Çağatay koluna mensup.

Üstelik TÜRKİYE'deki bu soydaşlarımız çok yüksek bir TÜRKLÜK şuuruna sahiptir.

Bu kardeşlerimizi ayrı millet gibi göstermenin anlamı nedir?

Bu propaganda daha ziyade Batılı bazı ajan provakatörlerin zaman zaman gündeme getirdiği bir yöntemdir.

Aklı başında hiçbir kimse bu saçmalığa itibar etmez.

32 etnik unsur diye nitelendirilen toplulukların 20'si TÜRK boylarıdır. Mesela Ahıskalılar, Azeriler ve Karapapaklar Kafkas Türkü'dür, Tahtacı Türkmenler orman köylüleridir... Bu TÜRK boylarının da neredeyse tamamı Sünni İslam anlayışına sahiptir.. Kaldıki farklı mezhebe sahip olanlar da bizim kardeşlerimizdir. Bu anlamda da hiçbir sorun yoktur.

Bu TÜRK boylarına verilen isimler mahalli isimlerdir. Fakat birtakım artniyetli veya Türklük şuurundan yoksun insanlar özbe öz TÜRK olan bu OĞUZ ve ÇAĞATAY boylarını, Vahşi Batı'nın "Kürtçülük Oyunları"na âlet ediyorlar.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'ni kuran mutlak irade ve unsur, HER FERDİYLE TÜRK MİLLETİ'dir!..

Hal böyleyken birilerinin çıkıp 32 etnik unsurdan sözetmesi, en hafif tabiriyle ayıptır!

***
  • DİĞER BÖLÜMLER : KAFKASYA KÖKENLİLERİN TÜRKİYE'DEKİ DAĞILIMI - 2 , LAPONLAR ,DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ , DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI , BÜYÜK ARAŞTIRMACI KÂZIM MİRŞAN'IN TESBİTLERİ