DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ


MEDLER

Medlerin adına ilk defa Asur Kralı Salmanazar'ın, NAMRİ yöresi KASSİT Beyi YANGU'yu yenmesinin anlatıldığı metinde rastlanır... NAMRİ şimdi Kuzey Irak'tadır.

MED ve PART uluslarının Hint-Avrupaî (Aryan) FARSLAR'dan farklı olduğu, çeşitli Batılı tarih yazarları tarafından belirtilmektedir. Dr. Rıza Nur da MEDLER ve PARTLAR'ı TÜRK sayar.

Aslında hepsi HERODOT TARİHİ'ne girmiş olan İSKİT hükümdarı GOG'un iki oğluna bağlanır. HERODOT'un MEDİES dediği oğul MEDLER'in, PROTHİES dediği oğul da PARTLAR'ın atasıdır. Yukarda belirttiğimiz gibi İSKİT TÜRKÜ bu iki oğul, ASUR kaynaklarında MARATİ ve PARATİ diye geçmektedir.

Batılı tarihçilerde HİTİTLER'den sonra MEDLER'i de Aryan gösterme çabaları vardır. Böylece SÜMER, ELÂM, Mısır, Babil, Asur gibi TURANÎ ve Samî imparatorluklarla yarışabilmek için olmayan Aryan devletler çıkartmaya çalışırlar.

MEDLER M.Ö. 2000-1900 yılları arasında HAZAR DENİZİ'nin güneyinde yaşamış bir kavimdir. M.Ö. 800'lerde HAMEDAN çevresine yayılmışlar, devlet kurmuşlardır.

M.Ö. 708-550 tarihleri arasında hüküm süren MEDLER; Asurlar, Babilliler ve Lidyalılar ile yakın ilişki içindeydiler.

Daha önce (M.Ö.1100) Asur kralı Tiglatpileser de MEDLER ile savaşmıştır... Ünlü Semiramis'in eşi 3. Adat-Nirari, MEDLER'e karşı bir çok seferler yapmıştır. Fakat asıl Tiglatpileser M.Ö.744 de çeşitli aşiretlerin anlaşmazlığından yararlanarak MEDLER'e saldırdı ve 60.000 tutsak aldı, çok ganimet elde etti.

M.Ö. 729'da Asur kralı 2. Sargon, SAMERA'yı zaptederek bütün Yahudiler'i Habur Irmağı kıyılarına sürdü... Bu dönemde MEDLER küçük derebeylikler halinde ve Asurlular'a bağlı olarak yaşamışlardır... Bu çağdan kalan heykel ve kabartmalar müzeleri doldurur. Dunak dolaylarında KEMTAİ yazıtları da önemli izler taşır.

Fakat çok geçmeden MEDLER Asur hakimiyetinden kurtuldular. Mannarlı DAYAUKKU adlı becerikli bir komutanın etrafında toplandılar ve Asurlar'ı yendiler. DAYAUKKU, HAMEDAN'ı merkez yaptı ve kendine yabancı askerlerden bir hassa alayı kurdu.

Daha sonra kral PHARHAORTES ve KYAKSARES zamanında MEDLER güçlendiler. Ordu düzene girdi. Her askere bir kılıç, ok ve yay verildi. Savaş stratejisi değişti... Buna göre birlikler kaçarmış gibi geri çekilip, sonra birden dönerek düşmanı ok yağmuruna tutuyorlardı.

Roma tarihçisi Marcellin "Bu tür savaş sistemi karşı tarafta panik yaratıyordu. Neft yağına bulanmış oklar saplandığı her şeyi yakıyordu. Bunlar üstüne su döküldüğünde büsbütün yanıyordu," diye yazar. KSEHOPHONE ordusuyla birlikte Doğu ve Kuzey Anadolu'da dolaşırken bu tarz savaşan kavimlerle karşılaşır!. Bunlar TÜRK savaş tekniği uygulayan kavimlerdir.

MED mülkü üç büyük eyalete ayrılmıştı. 1.si Büyük Medya (Irak), 2.si Artropatan Medyası (Azerbeycan), 3.sü Rages (Tahran yöresi) idi.

Bu OĞUZ HAN'ın ülkesini üç oğlu arasında pay etmesini andırıyor... Aynı taksimi Firdevsî, Şehnâme'de İran hükümdarı Feridun'a yaptırır. Feridun'un bir oğlunun adı da TUC'tur. (sonradan TÜRK olur)

KYAKSAR (Sirus), Babil kralı Nabupalassar ile birleşerek Ninova'ya saldırdı ve Asur krallığını iyice zayıflattı. (M.Ö. 626) Daha sonra Asya'dan büyük bir dalga halinde gelen SAKALAR (İSKİTLER), KYAKSAR'ı arkadan kuşattı ve geri püskürtü. MEDLER'i yenerek bölgede 28 yıl hüküm sürdüler. KYAKSAR yenilmesine rağmen, İSKİT kralı MADYES ile komutanlarını bir ziyafete davet edip hile ile hepsini hepsini öldürttü.

Kyaksar, M.Ö. 612'de Asurbanibal ölünce, bir kere daha Ninova'ya saldırıp Asur krallığını ortadan kaldırdı.

Fanatik Kürt ayırımcılar bu tarihi, Kawa efsanesi ile birleştirip, Kürt takviminin ilk yılı sayarlar!... Demirci Kawa'ya işte bu olayda büyük rol verirler. Hatta MED hanedanını onunla başlatan tarihçilere (!) bile rastlanır.

Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar adlı eserinde MED hükümdarlarını şu isimlerle verir:

- DAYAUKKU (Yunancası Desoces, Phraortes'in oğlu)

- AŞAŞRİTA (Yunancası Phraortes, Dayaukku'nun oğlu)

- UWAHŞATRA (Yunancası Cyxares, Aşaşrita'nın oğlu)

- İŞTUMEGON (Yunancası Astyages, Aşaşrita'nın oğlu)

Görüldüğü gibi Herodot'un ve efsanenin belirtiğinden tek farklı husus, MEDLER'in MEDİES'ten değil de İranlıların Ferhad dedikleri (Herodot'ta PHROTHİES diye geçer) Phraortes'in soyundan görünmeleridir.

Bu konuda yeni araştırmalar yapılması çok yararlı olacaktır. Ne var ki, PHROTHİES'in soyundan da olsalar; yine GOG'a, yani TÜRKLER'e bağlıdırlar. Yani, ortalıkta Asur devletini yıkan, balyozu indirip kralını öldüren, sarayını yakan, MED devletini kuran bir demirci Kawa yoktur!

MED krallarından İŞTUMEGON, LİDYA kralı KROİSOS'un kızkardeşi prenses ARYENİS ile evlendi. Ancak oğlu 2. KYAKSAR genç yaşta ölünce, MED hanedanı son buldu. Tahta kendine bağlı Anzan kralı ile evlendirdiği kızının oğlu BÜYÜK KİROS geçti. Böylece PERS hanedanı başladı. (M.Ö.535) Yani MED krallığı, damatlık yolu ile KİROS (Sirus) tarafından PERS İmparatorluğu'na dönüştürülmüştür.

MEDLER'den günümüze bir kaç hükümdar adından başka, ne bir eser, ne de bir dil kalmıştır. DARİUS tarafından dikilen BİSÜTUN âbidesinde Persçe, Asurca, Elâmca yazı vardır, ama MED ülkesine dikilmiş olmasına rağmen MEDCE yoktur! Ancak şurası kesindir, MEDCE diye bir dil varsa, Kürtçe ile bağlantısına dair en ufak bir işaret yoktur, MEDLER'in de Kürtler ile alâkası yoktur!

OSMANLI ordusunda yüzbaşı iken ihanet edip Şeyh Sait safına geçen ve isyana katılan uyduruk general İhsan Nuri, kaynak (!) gösterilen "Kürtlerin Kökeni" adlı kitabında şaşkınlığını dile getirir:

- "Bu büyük milletin (sözde Kürt MEDLER) hiç bir iz bırakmadan tarih sahnesinden kaybolduğu, adının unutulmaya terkedildiği ve Şehnâme'de bile adının geçmeyişi, ilginçtir. Bugün MED diye bir aşiret yoktur. Halbuki, komşuları olan Asurî, Keldanî, Arman (Ermeni) ve Farslar az çok kendi dilleriyle anılıyorlar." (sf.86)

MEDLER kaybolmasa da, Kürtler'e bir yarar sağlamazdı. Batılılar'ın bel bağladığı bu sözde Aryan imparatorluk, ne var ki ana tarafından TÜRK kanı taşıyordu!..

Zaten İran'ın kaderi ELÂMLAR döneminden ŞAH İSMAİL'e, hatta 1925 yılına kadar, Persler ve Sasaniler hariç, hep TÜRKLER tarafından yönetilmek olmuştur!.. Şimdiki İran Devleti ise, Baba Şah Rıza'dan beri "Pehlevî"dir.

V. Minorsky 1938 yılında Brüksel'de toplanan Doğu Bilimcileri Kongresi'nde Kürtler'in kökenini MEDLER'e ve İSKİTLER'e dayandırdığı tezini sunmuş, ancak 8 yıl sonra bundan vazgeçmiştir. Neden?.. Çünkü İSKİTLER'in TÜRK olduğunu farketmiştir!

Kürt tarihçi İhsan Nuri de bunun farkına varmış olacak ki, MEDLER'in SAKA TÜRKLERİ'nden olabileceğini bile dile getirir:

- "Aslında HERODOT'un Farslar'dan saymış olduğu DEROPİKLER de SAKALAR'dan olup, URAL gölü yöresinde yaşıyorlardı. Aynı şekilde Farslar'dan saydıkları DAVİNLER de SAKALAR'dan olup HAZAR Denizi'nin güneyinde yaşıyorlardı. BUDİNLER de MEDLER'den sayılmışlardı. Oysa bunların tümünün adını DARİUS'un TRAKYA'ya sevkettiği orduda SAKALAR arasında görürüz."

- "Acaba Kürtler'in ataları SAKALAR mı idiler???" (sf.92)

Ne diyelim?.. ALLAH söyletiyor!.. Kaynak gösterilen Kürt tarihçiler bile Kürtler'i SAKALAR'a ve dolayısiyle TÜRKLER'e bağlıyor!.. Biz de daha önce Kürtler'in atası gösterilen KARDUK ve KHALDİLER'in SAKALAR (İSKİTLER) soyundan olduğunu söylememiş miydik?

Yılmaz Öztuna MEDLER'i ârî sayar... Ama ona göre TÜRKLER de ârîdir!.. Böylece MEDLER yine bir TÜRK boyu olur.

MEDLER de İSKİTLER gibi göçebe bir uygarlığa sahiptiler. (İSKİTLER için bakınız: BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ)

Pers kralları MEDLER'e bağlı Anzan dönemi ile başlatılır... İlk kral Hahamaniş'tir ki, Yunancası Archemenes diye geçer. Farslar ise bu kralı CEMŞİD diye bilirler ki, efsaneye göre şarabı ilk bulan o imiş... CAM-I CEM tabiri CEMŞİD'İN KADEHİ anlamındadır, tasavvufta çok geçer.

O tarihe kadar görülmüş en büyük imparatorluğu kuran Persler, bugünkü TÜRKMENİSTAN'a yönelince, TÜRK Hakanı ALP ER TUNGA ve halefleri ile bitmez tükenmez mücadelelere girdiler... Farslar'ın EFRASYAB dedikleri bu efsanevi hakan ve İRAN-TURAN çekişmesi, Zerdüştler'in kutsal kitabı AVESTA'ya bile yansımış, daha sonra Firdevsî'nin ŞEHNÂME'sinde de yer almıştır.

Pers imparatorları Arşa ve Darius'un damadı olan MAKEDONYALI İSKENDER, M.Ö. 330 yılında ülkeyi ele geçirerek Pers hanedanına son verdi...

Görüldüğü gibi bu dönemde de Kürt sayılabilecek bir halk, onlara devlet kuran Kawa diye bir kahraman yoktur. Efsanede Kabi, Kave vardır ama, onun da devleti, milleti yoktur!.

***
  • SONRAKİ SAYFALAR : PARTLAR , BİR KÜRT BOYU YOK MU? , KÜRTLERLE İLGİLİ TEMELSİZ İDDİALAR , KÜRT AYIRIMCILIĞINDAN DİN AYIRIMCILIĞINA , ALEVİLİĞİN ŞİİLİKTEN FARKI , GİRİŞ