Los manifiestos en nahuatl de Emiliano Zapata
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

CUICATONTLI
 

 


Ir a traducción  español

 

Ir a Menú principal

 

Los manifiestos en nahuatl de Emiliano Zapata

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Primer manifiesto :

A  la división Gral.Domingo Arenas

Tlaxcala,Tlaxcala

 

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<

 

Manifiesto emitido en Tlaltizapan,Mor. el 27 de abril de 1918

 

 

An  jefes ,oficiales huan soldado de la división Arenas

Tlen tonochtin oticchiaia yo tiquitaque

Axcan,yegua non o mo chihuazquia axcan nozo moztla denan

moxelozquia de necate non aquihque quitlacachihuan in

Venustiano Carranza, yehuan aic nan mech mapalehuihque,

ni an aic nan huel titlazohtlaque  ihuan quema nan mech

tlalilihque miac necah cayahualiztli huan miac nexicoaliztli ica non  coali  nan quitaque de que amo nan mech

tlacapohque qui nequia quicocozque nan momahuizo

huan

nan mech tlah tlaczazque nonques aic nan mech

ititihque nepech teca oquich matiliztli non aic mochia

de necate oquichtin tlen cazihcamati zan de

teco tlazohtlaliztli huan de nepech  tecaliztli

tlanequilizticayopa, huan de netlaca matiliztli i tlaca

tiampa ipan tlen  te huaxca huan itech aquin tequit

quichihua non neiz cuepaloni ipan amocualli tlahtuani

nan

mahuizotia huan qui tlipoloa neca inamiquiliztli de nan

mo tlahtlacol

tehuani tlen tic icxi chia  man tlatlani ipehualoni

netehuiliztli huan nezetiliztli de to nochtin ti

mo tehuianime itlampa ze bandera

huan ihco mo hueichihuaz non neyolo cetiliztli

tlen aic quitlanizque non quez tecamacayahque huan nochtin aquihque

quin micahuia non qui tlacachihuan Carrancismo;  tehuanti

ica nochi toyolo ticmati ilcahuazque nan yehuahca nexicoaliztli

tan mech yolehua nan mo nochtin ihuan aquí quinequiz

de namehua nan mo pohuazque itlampa to bandera ca huel

yehua ihuaxca in altepetl ihuan tonahuac nan tequitizque

ipampa nezetil-netehuialoni,yehuan nan axcan y huan axcan

in cachi huei tequitl tlen ticcihuazque ixpan to

tlalticpac-nantzi, mihtoa patria

man tic tehuica neca, amo cualli oquichtli, Carranza, to

nochtin huel yehuatl, totecococayo; man ti mo palehuica

to zepamiampa ihun ihcantic tlanizque neca huey tlanahuatile

ipehualoni tlale, libertad ihun justicia; man ti cumpliroca

to tequi de nete huiloanime huiztique yhuan quimati tlen

quichihuazque; nan, tlen huei ihuan tlen tlalticpac tlazohnantzi, nan mech yolehua nin cuartel general den

Ejercito libertador

Icanon nicchihua nin tlahtol tlanahuatiliztli, ihuan nochi necate

Aquihque quitzizque to netehuiliz, yehuatl man ye aquin zazo

Qui pahpaquilizpias hueli, huan melahuac cualinemiliz

Itech inin yahui to mahuiztica tlahtol, de cualli oquichtin ihuan de cualli netechhuiloanime.

 

Reforma,libertad,justicia y ley.

Cuartel general

 Tlaltizapan,Mor a 27 de abril de 1918

 

El  General en jefe del Ejercito Libertador.

Emiliano Zapata

 

Nota:Tic tlatlahtia, imac ahzic nin tlanahuatile man quin papanoltili nochtin oquichtli de non altepemeh. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>Cuicatontli 20002<<<<<<<<<<