Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
משגר לוויניםמשגר לוויינים הוא טיל המשמש לשיגור לוויינים לחלל.

הטיל מורכב משלושה שלבים כדי להקל על נשיאת המשקל הכולל של המשגר ככל שהשיגור מתקדם - כלומר, נמנע מהמשגר שישא את אותו חלק בטיל שכבר סיים את תפקידו.
כאשר שני השלבים הראשונים פועלים כהלכה בשלב השיגור, הם מביאים את השלב השלישי, שעליו רוכב הלוויין, לגובה והמהירות הנכונה של אותו קטע בשיגור.
השלב השלישי בעצם נועד להכניס את הלוויין עצמו למהירות גבוהה בכיוון ניצב לפני כדור הארץ כדי ליצור את המסלול הסופי של הלווין לכל חייו.

ישראל נמנית עם המדינות המעטות שלהן יש יכולת שיגור לוויינים, באמצעות משגר לוויינים בשם שביט. משגר זה משמש לשיגורם של לוויינים צבאיים.
לוויינים אזרחיים שיוצרו בישראל שוגרו עד כה בידי גופים זרים.

אף ששיגור לוויינים לחלל מתבצע משנות החמישים, הטכנולוגיה רחוקה מלהיות אמינה, ומספר לא מבוטל של שיגורים מסתיים בכישלון. כישלונות אחדים:טיל אריאן 5 משגר לויין מחקר של סוכנות החלל האירופית