Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Niels Gyldenstierne til Gelskov - 1621-1623   Ældste kilder   Aftægt 1655: Laurids Lauridsen


Landsarkivet for Nørrejylland (LAN):  LAN C 2 Viborg bispearkiv 212 Slet provsti 1647-1792

Indberetning 1647

"Bjørnsholm og Malle sogne liggende udi Slet herred anlangendes, og da findes udi bemeldte Bjørnsholm sogn

1. Ingen Hans Majestæts. lensgårde.

2. Udi samme sogn ligger ingen herregårde undtagen Bjørnsholm, som besiddes af tvende herskaber. På den ene halve part bor velbårne mand Axel Juel. Den anden halve part besidder velbårne frue Elsebe Ulfeld, salig Jesper Friis'.

3. Udi den nye kirke, Hellig Trefoldigheds kirke kaldet, findes ingen adelige begravelser. Udi den gamle forfaldne og øde kirke ligger begravet Eders Majestæts velbårne, nu salige mand Truid Bjørnsen, hans frue, ærlig og velbårne nu salige frue, fru Ermegaard Gyldenstierne, trende deres børn, Bjørn, Anne, Truid.

På disse velbemeldte adelige personers begravelser ligger mange læs stengrud [småsten], så at deres begravelse for stengrud ikke kan ses. Monumenterne (om der ellers har været nogle) som jeg ikke har fået sand kundskab om, er tillige med begravelserne øde.

4. Til bemeldte Bjørnsholm kirke har Hans Majestæt jus patronatus.

Ellers bor Eders Majestæts velbårne mand Michel Nielsen udi bemeldte Bjørnsholm sogn på en bondegård.

Udi Malle sogn ligger

1. Ingen Hans Majestæte lensgårde.

2. Ingen herregårde.

3. Udi kirken findes ingen adelige begravelser, undtagen at Eders Majestæts velbårne Jørgen Ernst [W]orm, som udi samme forbemeldte Malle sogn bor på en bondegård, hans frue, ærlig og velbårne, nu salig fru Anne Due, hendes lig står indsat udi kirken udi tårnet uden lås og lykke [lukke] at blive, uden tvivl med det første, ført derfra.

4. Til kirken har Hans Majestæt jus. patronatus.

At det er en rigtig fortegnelse efter min kære hr. biskops befaling og medgiven ordre på hvis [hvilke] lensgårde, kirkegårde, adelige begravelser og monumenter der findes udi mine sogne, så vel som og hvo der har jus patronatus til kirkerne. Vidner jeg med egen hånd skrevet og underskrevet.

Randum den 21. maj 1647 Isac Aasted Christensen

mpp


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Niels Gyldenstierne til Gelskov - 1621-1623   Ældste kilder   Aftægt 1655: Laurids Lauridsen