Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Dom 1609 - at give gæsteri af Vadgård og Strandby sogn   Ældste kilder   Dom i sag om slagsmål - 1616


Landsarkivet for Nørrejylland (LAN):  LAN B 24 535 pag 327 - 328

Maren Hansdatters frihed af den halve gård.

Var skikket ærlig og velbyrdig mand Niels Gyldenstierne til Bjørnsholm, hans visebud [sendebud] ærlig og fornumstig Gregers Thomsen, foged sammesteds på den ene, og havde i rette stævnet Christen Pedersen i Hedegård, foged til Åle birk på den anden side, for en dom, han fredagen den 15. maj til fornævnte ting dømt haver imellem forbemeldte Niels Gyldenstierne på den ene og Poul Pedersen i Munksjørup på den anden side, anlangendes frihed på den halve gård udi fornævnte Sjørup, fornævnte Poul Pedersen udi bor, uanset at endog hans [NGs] medarvinger og han ikke for fornævnte dom skulle være så lovlig stævnet og kaldet, som det sig burde, eller for fornævnte Christen Pedersen skal være bevist med deres fuldmagt, det de nogen dom udi den sag haver været begærendes imod deres S. søsters brev og segl, men fornævnte birkefoged dom ham ubevist at være dømt, og midlertid han var fordrevet med sin hustru og folk til Koldinghus til mønstring, så han da ikke haver kunnet mødt med sine breve og svaret, førend dom er gangen, formenendes ham dermed uret at have gjort, den samme hans dom ikke så lovlig og retfærdigen dømt at være, at den bør ved magt at blive, men magtesløs at være og sagen igen til birketinget at komme og ham pligtig at være for kost og tæring at stande til regnskab. Sammeledes havde han hid stævnet fornævnte Poul Sjørup med samme dom, så og fornævnte Christen Pedersen, om han havde noget dertil at svare. //

Så mødte fornævnte Poul Pedersens hustru Maren Hansdatter og berettede, at hun samme halvgård af salig velbårne frue Ermegaard Gyldenstierne hendes livstid uden afgift er bevilget efter hendes brevs lydelse. Og da fornævnte Niels Gyldenstiernes fuldmægtig hendes husbond for landgilde deraf tiltalte, har fogeden fundet fornævnte kvit for høring efter fornævnte brevs indhold, som endnu stander ved sin fulde magt. Og fremlagde samme dom af Åle birketing dette år den 15. maj udgivet, som så besluttes, at efterdi fogeden bevises med salig ærlig og velbyrdig fru Ermegaard Gyldenstiernes brev, at hun har undt og bevilget fornævnte Poul Pedersens hustru den halvgård, som hun med hendes husbond fornævnte Poul Pedersen nu udi bor kvit og fri hendes livstid foruden skyld [afgift], landgilde, ægt og arbejde og samme brev endnu stod ved sin fulde magt, vidste fogeden ikke at unde [give] nogen høring over fornævnte Poul Pedersen for fornævnte skade og landgilde, imidlertid fornævnte brev stod ved sin fulde magt.

Som den dom videre bemelder. Hvilken dom indeholder, fornævnte Poul Pedersen for fogeden at have i rette lagt bemeldte salig frue Ermegaard Gyldenstiernes brevvidisse [?], dateret Bjørnsholm den 5. november 1594, hvor udinden hun bekender sig at have undt og bevilget fornævnte Maren Hansdatter halvparten af en hendes gårde liggende i Åle sogn i Munksjørup, som Karen Pedersdatter tilforn iboede, som hun skulle have, nyde og beholde hendes livstid uden al afgift, skyld, landgilde, ægt og arbejde i nogen måde. Og derhos berettede fornævnte Maren Hansdatter, at samme bestande ved sin fulde magt. Og fogeden derfor har funden hendes husbond kvit for høring for landgilde af fornævnte halvgård. Mente hans dom at være og burde ved magt at blive. //

M Tha:

Så og efterdi fornævnte foged har været irettelagt bemeldte fru Ermegaard Gyldenstiernes brev, det hun fornævnte Maren Hansdatter samme halvgård hendes livstid uden afgift, ægt og arbejde haver bevilget, og samme brev stander ved sin fuldmagt, og fogeden fordi ikke har vidst at stede [tilstede, fastsætte] høring over fornævnte Poul Pedersen for samme skyld og landgilde, kunne vi ikke kende hans ulempe [uret] der udinden at være, eller samme hans dom ansige [sige noget til].


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Dom 1609 - at give gæsteri af Vadgård og Strandby sogn   Ældste kilder   Dom i sag om slagsmål - 1616