Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

EN00522A.gif (994 bytes)โน้ตดนตรีไทยเดิม

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า ต่อการสานต่อและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ
วัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกล้ำค่าประจำชาติ  จึงได้คิดจัดทำ,รวบรวม,เรียบเรียง
และประพันธ์ขึ้นใหม่(สำหรับเพลงใหม่) เพื่อมิให้ศาสตร์ ทางดนตรีไทยได้หายสูญ
ไปตามบูรพาจารย ์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาแขนงนี้   สืบทอดมาแต่โบราณกาล
การเรียน (การต่อเพลงไทยเดิม) เป็นการเรียนรู้วิธี, กลเม็ด, ทักษะ แบบตัวต่อตัว
มือต่อมือ  โน้ตต่อโน้ต (เป็นโน้ตตัวเลข)   ซึ่งเป็นการเรียนที่ใกล้ชิดครู   และ อบอุ่น
โดยทั้ง๒ ฝ่ายต้องมีเวลาให้แก่กันในการเรียนสอน และฝึกหัดทักษะร่วมกัน มาถีง
ปัจจุบัน ครู,อาจารย์มากขึ้น แต่ เหล่าศิษย์ก็มีจำนวนเหลือคณานับ จึงเป็นภาระอัน
หนักหน่วง  ต่อการเรียนการสอน  เราจึงคิดจัดทำหนังสือโน้ตและ โปรแกรมโน้ต
ดนตรีไทยเดิม เพื่อเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจ ได้เข้าใจและหันมาเรียนดนตรีไทย
เดิมได้อย่างไม่ยากเย็น   แม้จะไม่มีเวลาไปหาครู หรือขาดครูผู้สอน   เพื่อใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  และเกิดทักษะในศิลปะวัฒนธรรมไทยทางดนตรี  ทั้งยังก่อ
ใหเกิดความสามัคคี  ในการบรรเลงเพลงร่วมกัน เป็นวงเสริมส่งลักษณะท่าทาง
มารยาท บุคลิกในการนั่ง, การไหว ้และการสำรวมกิริยา   แบบไทยๆ

หนังสือโน้ตดนตรีไทยเดิมBS00622A.gif (2341 bytes)
ได้จัดทำไว้ดังนี้
๑.
โน้ตขิม มีทั้งหมด ๖ เล่ม เล่มที่ ๑ มีเพลง ๒๗ เพลง ได้แก่ แขกบรเทศ ๑ชั้น,
สร้อยแสงแดง (ลาวจ้อย) ๒ชั้น, คางคกปากบ่อ ๑ชั้น,ตับลาวเจริญศรี  ๒ชั้น,
ลาวเสี่ยงเทียน ๒ชั้น,เขมรไทรโยค ๓ชั้น,ลาวดวงดอกไม้ ๒ชั้น,ลาวดวงเดือน
๒ชั้น,แป๊ะ ๓ชั้น,ตับวิวาห์พระสมุทร ๒ชั้น,ลาวคำหอม ๒ชั้น,ลาวดำเนินทราย
๒ชั้น, ลาวเจ้าซู ๒ชั้น,นางครวญ ๒ชั้น,ตับเพลงประวิติศาสตร์,ลาวสวยรวย
๒ชั้น,พม่าแปลง ๓ชั้น,พราหมณ์ดีดน้ำเต้า ๒ชั้น,ลาวล่องน่าน ๒ชั้น,จันทร์โลม
๒ชั้น
เล่มที่ ๒ มีเพลง ๓๐เพลง ได้แก่ขยะแขยง ๓ชั้น,เขมรพายเรือ ๒ชั้น,ค้าง
คาวกินกล้วย ๑ชั้น,จระเข้หางยาว(สักวา) ๓ชั้น,จีนขิมเล็ก ๒ชั้น,ชมแสงจันทร์
(เถา),,นางนาค ๒   ชั้น,ระบำลพบุรี ๒,๑ชั้น,โหมโรงกระแตไต่ไม้ ๓ชั้น,โหมโรง
ปฐมดุสิต ๓ชั้น,โหมโรงมหาฤกษ์ ๓ชั้น,โหมโรงไอยเรศ๓ชั้น,โหมโรงมหาอาภรณ์
ภิรมย์ ๓ชั้น, โศกพม่า ๒ชั้น, สีนวล ๒ชั้น, แร้งกระพือปีก, ลาวพุงขาว-ดำ ๒ ชั้น,
ห่วงอาลัย,ฯลฯ.
เล่มที่ ๓ มีเพลง ๒๙เพลง ได้แก่ แขกต่อยหม้อ (เถา),จีนรำพัด
๒ชั้น,ต้อยตริ่ง ๒ชั้น,ทยอยญวน ๒ชั้น,นกเขา ขะแมร์ (เถา),ทองย่อน ๒ชั้น,น้ำตา
แสงใต้,พม่าเห่ ๒ชั้น, มะลิซ้อน ๒ชั้น, ม่านมงคล ๒ชั้น,มอญรำดาบ ๒ชั้น,มอญ
อ้อยอิ่ง ๒ชั้น,ระบำเทพบรรเทิง ๒,๑ชั้น,ลาวดำเนินทราย ๒ชั้น,ลาวสมเด็จ ๒ชั้น,
แสนคำนึง ๒ชั้น,โสมส่องแสง(เถา),โหมโรงจอมสุรางค์ ๓ชั้น,โหมโรงอินทร์บรรเลง
พิณ ๓ชั้น,เขมรโพธิสัตว์ ๒ชั้น ฯลฯ.
เล่มที่ ๔  มีเพลง ๒๓ เพลง ได้แก่ เขมรบาง
นรา(เถา),เขมรปากท่อ(เถา),เขมรพวง(เถา),แขกไทร ๒ชั้น, แขกบรเทศ (เถา),คนึง
นุช(เถา),ครวญหา(เถา),จรเข้หางยาว(เถา),จีนเก็บบุปผา ๒,ธรณีกรรแสง ๒ชั้น,
นิราศองค์อินทร์(เถา),มยุราภิรมย์ ๒,๑ชั้น,มอญดูดาว ๒ชั้น,มอญมอบเรือ ๒ชั้น,
ยวนเคล้า(เถา),ยาดเล ๒ชั้น,ลาวชมดง๒ชั้น,ลาวลำปางเล็ก-ใหญ่ ๒ชั้น,สร้อย
ลำปาง ๒ชั้น,สาวเวียงเหนือ(เถา),ทะเลบ้า ๒ชั้น,ญี่ปุ่นฉะอ้อน ๒ ชั้น.
เล่มที่ ๕  มี
๑๕เพลง
ได้แก่
กล่อมองค์อินทร์ ๓ชั้น,ไกรลาศสำเริง ๒,๑ชั้น,ไกลอนงค์ ๓ชั้น,
เขมรละออองค์(เถา),จีนชมเดือน ๓ชั้น,ตวงพระธาตุ ๓ชั้น,นกจาก ๒ชั้น,รอบเวียง
๒ชั้น,ราตรีประดับดาว(เถา), รำสุโขทัย๒,๑ชั้น,ลาวกระทบไม้ ๒ชั้น,ลาวแพนทาง
เดี่ยว ๒ชั้น,ลาวเสี่ยงเทียน(เถา),สบัดสบิ้ง ๒ชั้น, โหมโรงมหาราช ๓ชั้น,
เล่มที่ ๖
มี ๑๙ เพลง ได้แก่ กล่อมนารี (เถา), เขมรเหลือง ๒ชั้น, จักรพรรดิทรงขิม ๒ชั้น,ซุ้ม
ลาวแพน, ณ.วันน ี้๒ชั้น,ตับนก(แม่ศรีทรงเครื่อง) ๒ชั้น,เต่ากินผักบุ้ง ๒ชั้น,นาฏนารี
(เถา),ฟ้อนชมเดือน ๒,๑ชั้น,ลมพัด ชายเขา ๒ชั้น,ลาวจ้อย (เถา),ลาวแพนน้อย ๒ชั้น,
ลาวสมเด็จ   ๒ชั้น,รอยอินทร์   ๓ชั้น,ระบำดอกบัว  ๒,๑ชั้น,สร้อยคนธรรพ์ ๓ชั้น,สร้อย
เวียงพิง ๒ชั้น,สายพิรุณ ๓ชั้น,โหมโรงเยี่ยมวิมาน ๓ชั้น.
โน้ตขลุ่ย   มีทั้งหมด ๔เล่ม
เล่มที่ ๑  มี ๓๖เพล ได้แก่ เพลงในขิม เล่ม ๑และ,ชมแสงจันทร์(เถา),แขกต่อยหม้อ
(เถา),ค้าง คาวกินกล้วย๑ชั้น,ธรณีกรรแสง ๒ชั้น,นกเขาขะแมร์(เถา),นางนาค ๒ชั้น,
น้ำตาแสงใต้,แผลเก่า,พม่าเขว(ช้างๆ),พม่ารำขวาน ๒ชั้น,มอญดูดาว๒ชั้น,มอญท่าอิฐ
๒ชั้น,ลาวสีนวล ๒ชั้น,สร้อยเพลง ๒ชั้น,โหมโรงมหาอาภรณ์ภิรมย์ ๓ชั้น ฯลฯ.
เล่มที่ ๒ 
มี ๔๘ เพลง ได้แก่ เพลงในขิมเล่ม ๒ และ แสนคำนึง ๒ชั้น,ลาวสมเด็จ ๒ชั้น,โหมโรง
จอมสุรงค์ ๓ชั้น,โหมโรงอินทร์บรรเลงพิณ ๓ชั้น,ระบำรำมะนา ๒ชั้น,มะลิซ้อน ๒ชั้น,ม่าน

มงคล ๒ชั้น,ลาวกระทบไม้ ๒ชั้น,ลาวดวงดอกไม้ ๒ชั้น,ลอยกระทง,สามัคคีชุมนุม,มหา
ฤกษ์,มหาชัย,แขกมอญบางขุนพรหม ๒ชั้น,งามแสงเดือน,จูบเย้ยจันทร์,จำปาทองเทศ
๒ชั้น,ช้างประสานงา ๒ชั้น,ต้นเพลงฉิ่ง๒ชั้น,ต้อยตริ่ง ๒ชั้น,เต้ยโขง,เต่ากินผักบุ้ง ๒ชั้น,
ทยอยญวน ๒ชั้น,ฝัดข้าว ๒ชั้น,พม่าเห่ ๒ชั้น,เดือนเพ็ญฯลฯ.
เล่มที่ ๓ มี ๓๖ เพลง ได้แก่
กล่อมองค์อินทร์ ๓ชั้น, เขมรกำปอ ๒ชั้น, แขกกล่อมเจ้า ๒ชั้น, แขกกุลิต ๒ชั้น,แขกไทร ๒
ชั้น,แขกบรเทศ(เถา),คนึงนุช(เถา),จันทร์โลม ๒ชั้น,จีนหลวง ๒ชั้น,จีนอาหนู ๒ชั้น,ช่อลูก
หว้า ๒ชั้น,นิราศองค์อินทร์(เถา),พัดชา ๒ชั้น,มอญ รำดาบ,มอบเรือ,อ้อยอิ่ง ๒ชั้น,มยุราภิ
รมย์ ๒,๑ชั้น,ยวนเคล้า ๒ชั้น,โยนดาบ ๒ชั้น,โยสลัม ๒ชั้น,ลาวคลึง,พุงดำ,ลำปางเล็ก-ใหญ่
๒ชั้น,สาริกาแก้ว๒ชั้น,โสมส่องแสง(เถา),โหมโรงมหาราช๓ชั้น,องค์อินทร์กำศรวล๓ชั้น,
ลาวเสี่ยงเทียน(เถา),สรรเสริญพระบารมี,ชาติไทย.
เล่มที่ ๔   มี ๒๓ เพลง ได้แก่ กล่อม
นารี (เถา),ไกรลาศสำเริง   ๒,๑ ชั้น, ไกลอนงค์ ๓ชั้น, เขมรละออองค์(เถา), เขมรเหลือง
๒ชั้น,จักรพรรดิทรงขิม ๒ชั้น,จีนชมเดือน ๓ชั้น,ตวงพระธาตุ ๒ชั้น,ตับนก,เต่ากินผักบุ้ง,

นกจาก,นาฏนารี(เถา),รอบเวียง ๒ชั้น,รอยอินทร์ ๓ชั้น,ราตรีประดับดาว(เถา),ระบำดอก
บัว ๒,๑ชั้น,รำสุโขทัย ๒,๑ชั้น,ลมพัดชายเขา(เถา),ลาวจ้อย(เถา),สบัดสบิ้ง ๒ชั้น,สร้อย
คนธรรพ์ ๓ชั้น,สร้อยเวียงพิง ๒ชั้นโหมโรงเยี่ยมวิมาน ๓ชั้น.๓
โน้ตซอด้วง-อู้ มีทั้งหมด 
๒เล่ม
เล่มที่ ๑ มี ๕๑ เพลง เล่มที่ ๒ มี ๓๓เพลง เพลงที่บันทึกไว้ได้แก่เพลงในขิมเล่ม
ที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๖
หนังสือโน้ตทั้งหมดได้บันทึกรายละเอียดในการบรรเลงเพลง โดยแยก
บ่งลักษณะเครื่องนำ-ตาม,เหลื่อม,อธิบายจังหวะฉิ่ง,สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกเพื่อ
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อได้อ่าน ก็จะสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยง่าย และมีความเข้าใจ

เป็นพื้นฐานในการศึกษาดนตรีไทยเดิมบรรเลงในขั้นสูงต่อไป

หน้าต่อไปNext>

1