กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระหัสวิชา EN30
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
บทที่ 1 Verb Forms (รูปกริยาภาษาอังกฤษ)

วัตถุประสงค์ 

หลังจากศึกษาบทที่ 1 แล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้
เข้าใจความหมายของ Tense

จำแนกลักษณะของรูปกริยาภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

ใช้รูปกริยาได้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยค


Tense คืออะไร
กริยาภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนแปลงรูปเพื่อแสดงกาลหรือเวลาของการกระทำที่เกิดขึ้นในประโยค
การเปลี่ยนแปลงรูปกริยาดังกล่าวเรียกว่า Tense 

สรุป
ลักษณะของคำกริยาที่ปรากฏใน
Tense ต่าง ๆ

Simple Tense

Simple Present Tense

 She plays golf.

Simple Past Tense

 She played golf yesterday.

Simple Future Tense

 She will play golf tomorrow.
Continuous Tense

Present Continuous Tense

We are working at home now.

Past Continuous Tense

We were working at 2 a.m. yesterday.

Future Continuous Tense

We will be working at 10 p.m. tonight.
Perfect Tense

Present Perfect Tense

 I have finished my homework.

Past Perfect Tense

 I had finished my homework, before I slept yesterday.

Future Perfect Tense

I will have finished my homework by ten o'clock tomorrow.
Perfect Continuous Tense

Present Perfect
Continuous Tense

We have been working for four hours.

Past Perfect
Continuous Tense

We had been working for four hours before you came back.

Future Perfect
Continuous Tense

We will have been working for four hours by ten o'clock tomorrow..
 

Verb Forms รูปกริยาภาษาอังกฤษมีกี่รูปแบบ

รูปกริยาภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบและมีลักษณะวิธีใช้ที่แตกต่างกันรูปกริยาภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน Tense ต่าง ๆ สามารถจำแนกได้ 4 รูปแบบและมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้

1. Base form (กริยาช่องที่ 1)
2. Past form (
กริยาช่องที่ 2)
3. Past participle form
(กริยาช่องที่ 3)
4. Present participle form
(กริยาเติม ing)

 


Regular verbs และ Irregular verbs
กลุ่มคำกริยาที่เปลี่ยนรูปในภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
regular verbs และ irregular verbs
 

Regular verbs
     คือกริยาที่เปลี่ยนรูปตามกฏเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น
 

base form simple past form past participle present participle
walk walked walked walking
smile smiled smiled smiling
hope hoped hoped hoping

Irregular verbs
     คือกริยาที่เปลี่ยนรูปไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น
 
base form simple past form past participle present participle
go went gone going
see saw seen seeing
cut cut cut cutting

          กริยาสามช่องของ Irregular verbs ที่นักศึกษาควรทำความรู้จัก

 

Base form Simple Past form Past Participle form
arise arose arisen
awake awoke awoken
am / is / are was, were been
bear bore borne
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
build built built
burn burned  burnt
buy bought bought
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
dive dived, dove dived
do did done
drag dragged dragged
draw drew drawn
drink drank drunk
drive drove driven
drown drowned drowned
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fit fit fit
flee fled fled
fling flung flung
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
forsake forsook forsaken
forswear forswore forsworn
foretell foretold foretold
freeze froze frozen
get got gotten, got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay (put) laid laid
lead led led
leave left left
lend lent lent
let let let
lie (recline) lay lain
light lit lit
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
mislay mislaid mislaid
mislead misled misled
misspeak misspoke misspoken
misspend misspent misspent
pay paid paid
prove proved proven
put put put
quit quit quit
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
saw sawed sawn
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
shake shook shaken
shed shed shed
shine shone shone
shoe shod shod
shoot shot shot
show showed shown
shrink shrank shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
slay slew slain
sleep slept slept
slide slid slid
sling slung slung
speak spoke spoken
spend spent spent
spin spun spun
spread spread spread
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
strike struck struck
string strung strung
strive strove striven
swear swore sworn
sweep swept swept
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
tread trod trodden
wake woke woken
wear wore worn
understand understood understood
win won won
wind wound wound
wring wrung wrung
write wrote written

 

 
  verbform กิจกรรมที่ 1 แบบทดสอบตนเองรื่อง verb forms

 

 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (045-269366)