Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
ปฏิทินปฏิบัติงาน
กรรมการสถานศึกษา
อาคารสถานที่
ผลงาน
ผลงานครู
ครูต้นแบบ
ผลงานนักเรียน
ผลงานนักการภารโรง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทำกระดาษสา
การเลี่ยงโคนม
การทำกรอบพระ
ช่างตีมีด

แบบทดสอบ
วิชาคณิตศาสตร์
ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน

ตารางปฏิบัติงานทะเบียน - วัดผล ฝ่ายวิชาการ

วัน  เดือน  ปี
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
3 มีนาคม 2546
4 มีนาคม 2546
4 - 6 มีนาคม 2546
7 มีนาคม 2546

10 - 11 มีนาคม 2546
12 - 16 มีนาคม 2546
17 - 21 มีนาคม 2546
17 มีนาคม 2546
18 มีนาคม 2546
19 มีนาคม 2546
17 - 19 มีนาคม 2546
20 - 25 มีนาคม 2546
25 - 31 มีนาคม 2546
26 มีนาคม 2546
31 มีนาคม 2546
2 เมษายน 2546
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดตามผลการเรียนของตนเอง
อาจารย์ประจำวิชาชั้น ม.6 ส่ง รบ.3ป ที่งานวัดผล
กรอกผลการเรียนชั้น ม.6 ลงในโปรแกรม ศธ.01
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับใบรับรอง
นักเรียนชั้น ม.1-5 ติดตามผลการเรียนของตนเอง
อาจารย์ประจำวิชาทุกระดับชั้น ส่ง รบ.3ต - ป ที่งานวัดผล
กรอกผลการเรียนทุกระดับชั้น ลงในโปรแกรม ศธ.01
จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษารับผลการเรียนและตรวจสอบผลการเรียนจาก รบ.1ต - ป
อาจารย์ที่ปรึกษารับผลการเรียนเพื่อกรอกลงใน รบ.4 (สมุดพก)
นักเรียนชั้น ม.3 รับใบรับรอง พร้อมตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาคเรียน
แนะแนวการศึกษา / เยี่ยมนักเรียนในเขตพื้นที่
จัดทำเอกสารการจบหลักสูตร (รบ.1ต - รบ.1ป , ประกาศนียบัตร)
ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4
อนุมัติจบหลักสูตร
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับใบ รบ.1ต - ป และประกาศนียบัตร
รายงานตัว ม.1 และสอบคัดห้องเรียน
รายงานตัว ม.4 และสอบคัดห้องเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจำวิชา
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนนักเรียน
อาจารย์ประจำวิชา
อาจารย์ประจำวิชา
งานทะเบียนวัดผล
หัวหน้าหมวด , ครูในหมวด
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานทะเบียนวัดผล
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย
งานทะเบียนนักเรียน
งานทะเบียนวัดผล / คณะกรรมการ
งานทะเบียนนักเรียน
งานทะเบียนนักเรียน
งานทะเบียนวัดผล / คณะกรรมการ
งานทะเบียนวัดผล / คณะกรรมการ

Webmasters : อ.มุนินทร  มาตมุงคุณ
email : muninthon@chaiyo.com
Tel. 0-5565-2628