Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

地形第十

    孙子曰:地形有通者,有挂者,有支者,有隘者,有险者,有远者  1我可以往,彼可以来,曰通. 通形者,先居高阳,利粮道,以战则利 2 可以往,难以返,曰挂挂形者,敌无备,出而胜之;敌若有备,出而不胜,难以返,不利.3 我出而不利,彼出而不利,曰支支形者,敌虽利,我无出也,引而去之,令敌半出而击之利 4 隘形者,我先居之,必盈之以待敌;若敌先居之,盈而勿从,不盈而从之5险形者,我先居之,必居高阳以待敌;若敌先居之,引而去之,勿从也6远形者,势均难以挑战,战而不利。凡此六者,地之道也。将之至任,不可不察也。故兵有走者,有弛者,有陷者,有崩者,有乱者,有北者。凡此六者,非天地之灾,将之过也。规势均,以一击十,曰走卒强吏弱,曰弛  吏强卒弱曰陷  吏怒而不服,遇敌怼而自战,将不知其能,曰崩  将弱不严,教道不明,吏卒无常,陈兵纵横,曰乱  将不能料敌,以少合众,以弱击强,兵无选锋,曰北。凡此六者,败之道也。将之至任不可不察也。夫地形者,兵之助也。料敌制胜,计险厄远近,上将之道也。知此而用,战者必胜;不知此而用,战者必败。故战道必胜,主曰无战,必战可也;战道不胜,主曰必战,无战可也。故进不求名,退不避罪,惟民是保,而利于主,国之宝也。视卒如婴儿,故可与之赴深(奚谷)视卒如爱子,故可与之俱死爱而不能令,厚而不能使,乱而不能治,譬如骄子,不可用也知吾卒之可以击,而不知敌之不可击,胜之半也。知敌之可击而不知吾卒之不可以击,胜之半也。知敌之可击,知吾卒之可以击,而不知地形之不右以战,胜之半也。故知兵者,动而不迷,举而不穷。故曰:知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃可全

 

 

               返回          < next