Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Gentouchouga Juuroku Seiki (the Magic Lantern of the Butterfly Moth of the 16th Century)

Itawashi ya Oi no Mi no
Tenareshi Tsurugi ni
Chikara Komeshi mo
Oitaru Kaina no Awarenaru
Nerai wa Sorete Tachikaze ni
Yoromeki Marobu
Oibito yo
Unaru Tachikaze
Toroi no Jourou
Moyuru Itadaki
Raika to Kudake Ochireba
Piirasu Shibaraku
Mimishiitari

Miyo
Hakutou no Rouou
Kiran to Ageshi
Tsurugi wa Sora ni Todomarite
Piirasu Tachisukumu
Piirasu Yagate Tekii wo Kaeshi
Chishio Shitataru Chigatana wo
Rouou Megakete Uchiorosu

To the Main Page