Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


STATUT ELEKTROTEHNICKOG FAKULTETA U BEOGRADU

-- sa primedbama i komentarima --

     Ovaj statut, kako rekosmo ranije, je licno delo dekana Vlade Teodosica i samozvanog profesora Milosa Labana. Cilj statuta je evidentan, raskrcmiti ETF. Ako imate zivaca i interesa procitajte ovo zlodelo. Na celom elektrotehnickom fakultetu ima samo dva coveka koji su zadovoljni ovim statutom, a to su kreator Milos Laban i poslusni dekan Vlada Teodosic. Da je stvarno tako vidi se sa donje slike.


Vlada i Laban se vesele povodom donosenja statuta

     Nasi komentari i primedbe su {ovako oznaceni.}
U okruglim zagradama ( ) su brojevi clanova Zakona koji su prepisani u Statut


I. OSNOVNE ODREDBE

     Clan 1. Elektrotehnicki fakultet je obrazovna i naucna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu.

     Clan 2. Naziv Fakulteta glasi:
Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Sediste Fakulteta je u Beogradu, Bulevar Revolucije br. 73.
Elektrotehnicki fakultet je osnovala Vlada Narodne Republike Srbije resenjem br. 388 od 21.06.1948. godine.

     Clan 3. Fakultet je obrazovna i naucna ustanova iz oblasti elektrotehnike, koja u okviru svoje maticne delatnosti obavlja osnovne, specijalisticke, magistarske i doktorske studije i stalno strucno obrazovanje i usavrsavanje. Fakultet samostalno ili u saradnji sa drugom organizacijom obavlja osnovna, primenjena i razvojna istrazivanja i istrazivanja koja su u funkciji razvoja obrazovne delatnosti.

     Clan 4. Obavljajuci svoju osnovnu delatnost Fakultet:

     -Ostvaruje planove i programe obrazovanja za osnovne, specijalisticke, magistarske i doktorske studije iz oblasti elektrotehnike;

     -Organizuje odbranu diplomskih i specijalistickih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija;

     -Organizuje naucno-istrazivacki rad i sprovodi naucno-strucno usavrsavanje iz oblasti elektrotehnike;

     -Stara se o podizanju nastavnog i naucnog podmlatka u oblasti elektrotehnike;

     -Obavlja osnovna, razvojna i primenjena naucna istrazivanja u oblasti elektrotehnike; Izdaje udzbenicku literaturu, skripta i druge publikacije.

     Clan 5. Elektrotehnicki fakultet u Beogradu je registrovan za sledece delatnosti:
Grana
Obrazovanje;
Visoko obrazovanje;
80322
Grupa
Tehnicki fakulteti;
Podgrupa
721 7210 72100 Pruzanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom;
722 7220 72200 Pruzanje saveta i izrada kompjuterskih programa;
723 7230 72300 Obrada podataka;
724 7240 72400 Izgradnja baze podataka;
726 7260 72600 Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima;
731 7310 Istrazivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnoloski razvoj;
731 7310 73102 Istrazivanje i eksperimentalni razvoj u tehnicko-tehnoloskim naukama;
731 7310 73105 Istrazivanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama;
731 7310 73109 Istrazivanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama;
741 7414 74140 Konsalting i menadzment poslovi;
742 7420 74203 Inzenjering; Inzenjering, vodenje projekata i tehnicke aktivnosti;
743 7430 74300 Tehnicko ispitivanje i analiza;
741 7411 74112 Ostali pravni poslovi - vestacenje;
221 Izdavacka delatnost;
221 2211 22110 Izdavanje knjiga, brosura, muzickih knjiga i drugih publikacija;
221 2213 22130 Izdavanje casopisa i slicnih periodicnih izdanja.
5247 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisacim materijalom

     Clan 6. Fakultet je pravno lice sa pravima i obavezama utvrdenim zakonom, Statutom Univerziteta i ovim Statutom. Fakultet je nosilac prava i obaveza u pravnom prometu u odnosu na sva sredstva kojima raspolaze, saglasno zakonu, odredbama ovog Statuta i opstim aktima Fakulteta. U pravnom prometu sa trecim licima Fakultet istupa samostalno, a za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost - p.o.). Eektrotehnicki fakultet u Beogradu je registrovan kod Okruznog suda u Beogradu pod brojem registarskog uloska 5-11-00.

     Clan 7. Fakultet zastupa i predstavlja dekan Fakulteta, kao poslovodni organ, bez ogranicenja. U odsustvu dekana, Fakultet zastupa i predstavlja zaposleno lice na Fakultetu koje dekan odredi. Dekan moze za obavljanje pojedinog posla iz svoje nadleznosti da ovlasti punomocjem drugo lice. Prilikom davanja punomocja dekan odreduje njegov sadrzaj, obim i vreme trajanja.

     {Zamenjuje ga neki od prodekana a ne bilo koji zaposleni. Izuzev advokata za zastupanje na sudu, da li je ovo potrebno?}

     Clan 8. Elektrotehnicki fakultet u Beogradu ima sledece pecate: Okrugli pecat za overu javnih isprava (precnika 32 mm) sa grbom Republike Srbije, koji sadrzi tekst: Republika Srbija, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd. Manje okrugle pecate (posebno numerisane - precnika 26 mm) za svakodnevni pravni promet koji sadrzi isti tekst kao pecat iz tacke 1. Pecati su na srpskom jeziku i na cirilicnom pismu. Lica kojima se pecati poveravaju na upotrebu zaduzuju se tim pecatima, odgovorni su za njihovu upotrebu i duzna su da ih cuvaju na nacin koji onemogucava neovlasceno koriscenje.

     Clan 9. Organizacione jedinice Fakulteta su: katedre, racunski centar, Odsek za studentska pitanja, Opsti odsek, Odsek za materijalno-finansijske poslove i jedinice tehnickog i pomocnog osoblja. Radom organizacione jedinice rukovode sefovi, a u njihovom odsustvu zamenici sefova. Sefove i zamenike sefova organizacionih jedinica imenuje dekan.

     {Nisu navedene koje jedinice a biblioteka je izostavljena iz spiska organizacionih jedinica. Sefove katedri su do sada birali clanovi katedre a Nastavno-naucno vece potvrdivalo i smatramo da tako treba da bude i u novom Statutu. Cak i ovako postavljeni sefovi katedri su bez perioda na koji su imenovani, sto znaci Dekan ih smenjuje i postavlja kad god mu se prohte (odnosno cim pokazu da imaju sopstveno misljenje).}

     Clan 10. Katedre Fakulteta su:
Katedra za elektroenergetske sisteme,
Katedra za energetske pretvarace i pogone,
Katedra za telekomunikacije,
Katedra za elektroniku,
Katedra za racunarsku tehniku i informatiku,
Katedra za automatiku,
Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku,
Katedra za opstu elektrotehniku i
Katedra za matematiku primenjenu u elektrotehnici.

     {Izostavljena je Katedra za opste obrazovanje na kojoj su bili strani jezici, ekonomija, organzacija rada... Pridruzivanje tih predmeta bilo kojoj katedri je suprotno odredbi Zakona da se katedra formira za predmete iz iste oblasti (clan 106). U svakom slucaju mora biti definisano gde su nastavnici tih predmeta.}

II. DELATNOST FAKULTETA

II.1. Nastavni plan i program

     Clan 11. Obrazovna delatnost na Fakultetu ostvaruje se kroz studije elektrotehnike, kao i kroz posebne oblike studija elektrotehnike za inovaciju znanja i strucnog obrazovanja i usavrsavanja.

     Clan 12. Studije na Fakultetu jesu: osnovne, specijalisticke, magistarske i doktorske studije iz oblasti elektrotehnike. Upisom na studije stice se svojstvo studenta.

     Clan 13. (24) Studije se ostvaruju na osnovu nastavnog plana i programa. Nastavni plan osnovnih, magistarskih i doktorskih studija donosi Fakultet uz saglasnost Univerziteta. Nastavni plan specijalistickih studija donosi Fakultet. Nastavni program studija donosi Fakultet. Fakultet vrsi izmenu i dopunu nastavnog plana i programa po postupku propisanom za donosenje novog nastavnog plana i programa. Ne smatraju se izmenama i dopunama nastavnog plana i programa izmene i dopune koje Fakultet vrsi radi njihovog uskladivanja sa organizacijom rada i dostignucima nauke.

     Clan 14. (24) Fakultet moze da ostvaruje i posebne oblike strucnog obrazovanja i usavrsavanja iz oblasti elektrotehnike. Licu koje savlada program studija za inovaciju znanja i strucnog obrazovanja i usavrsavanja Fakultet izdaje odgovarajucu ispravu. Nastavni plan i program stalnog strucnog obrazovanja i usavrsavanja donosi Fakultet.

     Clan 15. (27/46) Studije se ostvaruju u toku skolske godine koja pocinje 1. oktobra tekuce, a zavrsava se 30. septembra naredne godine. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima u toku dva semestra. Semestar ne moze imati manje od 14 radnih nedelja. Termin pocetka i zavrsetka semestara i ispitnih rokova donosi dekan na pocetku skolske godine. Ispitni rokovi su: januarsko-februarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Aprilski i oktobarski ispitni rokovi ne mogu biti kraci od 10 radnih dana. Apsolvent ima pravo da polaze ispite svakog meseca u toku skolske godine. Dekan ima pravo da propise i druge ispitne rokove jednokratno za pojedine predmete.

     {Zakonom je specificirano da ispitne rokove definise Statut a Dekan to pravo daje sebi i to kada mu se prohte!}

     Clan 16. (28) Osnovne studije na Elektrotehnickom fakultetu traju pet skolskih godina. Specijalisticke studije traju jednu skolsku godinu. Magistarske studije traju dve skolske godine. Doktorske studije traju tri skolske godine.

     Clan 17. (29) Nastava se ostvaruje: predavanjima, vezbama (auditivnim i laboratorijskim), seminarima, konsultacijama, naucnim radom, strucnom praksom, mentorskim radom, kao i drugim oblicima obrazovno-naucnog rada utvrdenim odgovarajucim opstim aktima Fakulteta.

     Clan 18. Na osnovnim studijama nastava se izvodi u okviru cetiri odseka na Fakultetu i petom, lociranom u Vojsci Jugoslavije. Odseci na Fakultetu su: Energetski odsek, Odsek za elektroniku, telekomunikacije i automatiku, Odsek za fizicku elektroniku i Odsek za racunarsku tehniku i informatiku. Peti, Odsek za vazduhoplovnu elektroniku je lociran u Vojsci Jugoslavije gde se upis i nastava izvode na osnovu posebnog ugovora sa Vojskom Jugoslavije i te studije placa Vojska Jugoslavije.

     {Da li u Statut treba da ulazi nesto sto je predmet ugovora sa trecim licem?}

II.2. Upis na studije

     Clan 19. (34/40) O broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih, magistarskih i doktorskih studija i o visini skolarine za sufinansirajuce i samofinansirajuce odlucuje Vlada Republike Srbije. Elektrotehnicki fakultet zajedno sa ostalim fakultetima ciji je osnivac Republika objavljuje zajednicki konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija.

     Clan 20. (36) U prvu godinu osnovnih studija na Elektrotehnickom fakultetu moze se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u cetvorogodisnjem trajanju.

     Clan 21. (37) U prvu godinu specijalistickih studija moze se upisati lice koje ima visoko obrazovanje iz oblasti za koje je Fakultet matican. U prvu godinu magistarskih studija moze se upisati lice koje ima visoko obrazovanje i strucni naziv diplomirani inzenjer elektrotehnike i koje je na osnovnim studijama steklo prosecnu ocenu najmanje 8 (osam). Lice koje ima prosecnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim studijama polaze prijemni ispit. Nacin polaganja prijemnog ispita utvrden je Pravilnikom o postdiplomskim studijama. U prvu godinu doktorskih studija moze se upisati lice koje ima visoko obrazovanje i strucni naziv diplomirani inzenjer elektrotehnike i koje je na osnovnim studijama steklo prosecnu ocenu najmanje 8.5 (osam i po). Ako je broj prijavljenih kandidata za magistarske i doktorske studije veci od broja koji finansira drzava ili od broja koji je odobren Fakultetu za upis, formira se rang lista.

     {Kriterijumi za formiranje ove liste utvrduju se Pravilnikom o postdiplomskim studijama. Do sada su se, pod odredenim uslovima, mogli upisati i studenti drugih tehnickih fakulteta. Ne specificira se ko donosi Pravilnik. Prema clanu 87 donosi ga Upravni odbor na predlog Dekana a to je u kompetenciji Nastavno-naucnog veca.}

     Clan 22. (41) Svi kandidati koji konkurisu za upis u prvu godinu osnovnih studija polazu prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrduje se na osnovu zakona i uslova konkursa. Izuzetno od stava 1. ovog clana kandidat koji je kao ucenik cetvrtog razreda srednje skole osvojio jedno od prva tri pojedinacna mesta na republickom takmicenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno saveznom ili medunarodnom takmicenju iz nastavnog predmeta iz koga se polaze prijemni ispit, ne polaze prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta. Kandidatu iz prethodnog stava vrednuje se prijemni ispit, odnosno deo tog ispita maksimalnim brojem bodova.

     {Ne specificira se iz kojih se predmeta polaze prijemni ispit vec je i to verovatno stvar volje Dekana. Ne specificira se nacin upisa na peti odsek, ili je mozda isti konkurs za sve.}

     Clan 23. Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija sprovodi komisija koju odreduje dekan Fakulteta. Rang lista kandidata koji su stekli uslov za upis u prvu godinu studija objavljuje se javno na oglasnoj tabli Fakulteta. Ucesnik konkursa koji smatra da konkurs nije sproveden na propisan nacin i da su time njegova prava povredena, moze podneti prigovor u roku od 24 casa od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Resenje po prigovoru ucesnika donosi dekan u roku od 24 casa od dana prijema prigovora. Kandidat moze izjaviti zalbu Upravnom odboru u roku od 24 casa od dana prijema resenja dekana. Upravni odbor resava po zalbi u roku od 3 dana od dana njenog prijema.

     Clan 24. (38) Stranac se upisuje u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i drzavljanin SR Jugoslavije . Poseban uslov za upis stranca u prvu godinu studija jeste znanje srpskog jezika. Proveru znanja srpskog jezika obavlja posebna komisija koju formira dekan. Stranac placa ekonomsku skolarinu na studijama, osim ako medudrzavnim sporazumom nije drukcije odredeno.

     Clan 25. (42) Lice sa visim ili visokim obrazovanjem moze se upisati na osnovne studije ovog Fakulteta bez polaganja prijemnog ispita iskljucivo u prvu godinu osnovnih studija u statusu samofinansirajuceg studenta. Pravo iz stava 1. ovog clana bez priznavanja polozenih ispita ostvaruje se na licni zahtev.

     Clan 26. (43) Student moze prelaziti u toku osnovnih studija sa jednog na drugi odsek ili smer, kao i sa istorodnog fakulteta, ako ispuni uslov za upis u narednu godinu studija na fakultetu na kome je upisan. Uslovi za prelazak iz stava 1. propisace se posebnim pravilnikom koji donosi dekan Fakulteta. Pravo prelaska iz stava 1. ovog clana student ne moze ostvariti u toku prve i poslednje godine studija i u statusu apsolventa.

     {Umesto Statutom po Zakonu.}

II.3. Ocenjivanje studenata

     Clan 27. (44) Student stice pravo da polaze ispit iz nastavnog predmeta kada izvrsi sve predispitne obaveze utvrdene nastavnim planom i programom i overi semestar.

     Clan 28. (45) Uspeh studenta na ispitu izrazava se ocenom od 5 (pet) do 10 (deset). Pri utvrdivanju ocene na ispitu uzima se u obzir i rezultat studenta postignut na vezbama, kolokvijumima, seminarima i drugim oblicima nastave. Student koji nije postigao zadovoljavajuci uspeh na ispitu dobija ocenu 5 (pet). Ocenu daje nastavnik, odnosno ispitna komisija. Ocena se upisuje u indeks, zapisnik o polaganju ispita i maticnu knjigu studenata. Ocena 5 (pet) se ne upisuje u indeks i maticnu knjigu studenata.

     Clan 29. Ispit je javan i moze da se obavlja samo u sluzbenim prostorijama Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu i po posebnom odobrenju dekana u prostorijama drugih fakulteta Beogradskog univerziteta. Na ispitu pored profesora i ispitivanog studenta moraju da prisustvuju bar jos dva studenta. Student nezadovoljan dobijenom prelaznom ocenom ima pravo da ponovo polaze taj ispit do kraja skolske godine u kojoj je dobio ocenu kojom je nezadovoljan, ukoliko ovu ocenu prethodno ponisti. Zahtev za ponistavanje dobijene ocene student podnosi prodekanu za nastavu i nauku.

     {Da li to znaci da se zabranjuje izlazak iz sale sa pismenog ispta kada ostanu samo tri studenta i da se pismeni ispit ne drzi za manje od tri?}

     Clan 30. (47) Posle tri neuspela polaganja istog ispita student polaze taj ispit pred komisijom uz naknadu troskova. Komisiju iz stava 1. ovog clana obrazuje dekan.

II.4. Pravila studija

     Clan 31. (48) Student je obavezan da pohada nastavu i izvrsi predispitne obaveze utvrdene nastavnim planom i programom. Overom zimskog semestra student stice pravo da pohada nastavu u letnjem semestru. Uslovi za overu semestra i godine studija propisuju se posebnim pravilnikom Fakulteta.

     {Overa zimskog semestra se u duzem periodu nije praktikovala bez negativnih posledica. Umesto Statutom po Zakonu.}

     Clan 32. (50) Student moze upisati narednu godinu osnovnih studija sa: Dva nepolozena ispita iz nastavnih predmeta prethodne godine studija u kojoj ima do osam nastavnih predmeta; Tri nepolozena ispita iz nastavnih predmeta prethodne godine studija u kojoj ima devet ili deset nastavnih predmeta; Cetiri nepolozena ispita iz nastavnih predmeta prethodne godine studija u kojoj ima najmanje jedanaest nastavnih predmeta; Student moze upisati zavrsnu godinu studija ako polozi ispite iz najmanje polovine nastavnih predmeta prethodne godine studija.

     Clan 33. (51) Student koji se finansira iz budzeta i sufinansirajuci student zadrzava status u pogledu placanja studija pod uslovom da ne ponovi ni jednu godinu u toku osnovnih studija. Ako student koji se finansira iz budzeta, odnosno sufinansirajuci student, ne ispuni uslov za upis u narednu godinu studija, moze da nastavi studije u statusu samofinansirajuceg studenta. Ako student upisan u statusu sufinansirajuceg, odnosno samofinansirajuceg studenta polozi sve ispite prethodne godine studija u toku jedne skolske godine, upisuje narednu skolsku godinu u statusu studenta koji se finansira iz budzeta.

     Clan 34. (52) Kad student ponovi godinu osnovnih studija snosi troskove studija za tu ponovljenu godinu. Visina troskova iz prethodnog stava iznosi 30% od visine skolarine utvrdene za sufinansirajuce studente.

     Clan 35. (53) Student ima pravo da zavrsi osnovne studije po zapocetom nastavnom planu i programu. Student koji posle ponovljene godine studija ne ispuni uslov za upis u narednu godinu, nastavlja studije po novom nastavnom planu i programu.

     Clan 36. (54) Student koji u prve dve godine osnovnih studija postigne prosecnu ocenu najmanje 8.5 (osam i po) ima pravo da zavrsi studije u roku kracem od roka utvrdenog nastavnim planom. Fakultet ce studentu iz prethodnog stava odrediti mentora iz reda nastavnika Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu.

     {Nema uslova koji se definisu Statutom.}

     Clan 37. (55) Studentu koji je za vreme osnovnih studija upucen na odsluzenje, odnosno dosluzenje vojnog roka, koji je zbog bolesti bio sprecen da studira, studentu koji je upucen na strucnu praksu u zemlji ili inostranstvu, a u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i studentu roditelju deteta do godinu dana zivota i studentkinji za vreme trudnoce, miruju prava i obaveze. Student ostvaruje mirovanje prava i obaveza iz stava 1. ovog clana na licni zahtev.

     Clan 38. (56) Student koji izvrsi sve predispitne obaveze i overi poslednju godinu studija, stice svojstvo apsolventa. Apsolventski rok traje 12 meseci od isteka poslednje godine osnovnih studija. Po isteku apsolventskog roka student polaze ispite uz naknadu troskova. Student ima pravo da zavrsi zapocete studije po nastavnom planu i programu po kome je stekao status apsolventa u roku od 2 godine od isteka apsolventskog roka.

     Clan 39. (57) Student polaze diplomski ispit kada polozi sve ispite i ispuni sve obaveze predvidene nastavnim planom i programom. Nacin polaganja diplomskog ispita propisace se posebnim pravilnikom koji donosi dekan Fakulteta.

     {Umesto Statutom po Zakonu.}

     Clan 40. (58) Lice koje polozi sve ispite utvrdene nastavnim planom osnovnih studija i diplomski ispit stice visoko obrazovanje i strucni naziv: diplomirani inzenjer elektrotehnike. Opsti uspeh na osnovnim studijama utvrduje se prosecnom ocenom. Prosecna ocena iz stava 2. ovog clana predstavlja aritmeticku sredinu ocena iz nastavnih predmeta utvrdenih nastavnim planom ukljucujuci i ocenu postignutu na diplomskom ispitu.

II.5. Magistarska teza i specijalisticki rad

     Clan 41. (59) Magistarska teza je rezultat samostalnog naucnog rada studenta, kojim se sistematizuju postojeca naucna znanja i daje doprinos novim naucnim saznanjima.

     Clan 42. (60) Pravo da brani magistarsku tezu iz oblasti elektrotehnike ima lice koje je steklo visoko obrazovanje i polozilo sve ispite utvrdene nastavnim planom magistarskih studija na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu. Magistarska teza brani se na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu iz oblasti za koju je Fakultet matican.

     Clan 43. (61) Nastavno-naucno vece Fakulteta odobrava temu magistarske teze i odreduje studentu mentora iz reda profesora. Nastavno-naucno vece Fakulteta odlucuje o zahtevu za odbranu magistarske teze na predlog komisije za ocenu i odbranu magistarske teze. Nastavno-naucno vece Fakulteta imenuje komisiju za ocenu i odbranu magistarske teze najkasnije u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva za odbranu. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze duzna je da dostavi izvestaj Nastavno-naucnom vecu Fakulteta sa predlogom najkasnije u roku od 45 dana od dana imenovanja. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze sastoji se od najmanje 3 nastavnika Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu.

     Clan 44. (62) Student moze braniti magistarsku tezu u roku od 3 godine od dana odobravanja teme magistarske teze. Uslovi za produzenje roka za odbranu magistarske teze i postupak odbrane teze propisace se posebnim pravilnikom koji donosi dekan.

     Clan 45. (63) Lice koje odbrani magistarsku tezu stice akademski naziv: magistar elektrotehnickih nauka.

     Clan 46. (64) Pravo da brani specijalisticki rad iz oblasti elektrotehnike ima lice koje je steklo visoko obrazovanje i polozilo sve ispite utvrdene nastavnim planom specijalistickih studija na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu. Nastavno-naucno vece Fakulteta odobrava temu specijalisti-ckog rada i odreduje studentu mentora. Specijalisticki rad brani se pred komisijom nastavnika. Lice koje odbrani specijalisticki rad stice strucni naziv: specijalista elektrotehnike.

     Clan 47. (65) Postupak odobravanja specijalistickog rada, sastav komisije za odbranu rada i postupak odbrane propisace se posebnim pravilnikom koji donosi dekan Fakulteta.

II.6. Doktorska disertacija

     Clan 48. (66) Doktorska disertacija jeste rezultat originalnog naucnog rada doktoranta u oblasti elektrotehnickih nauka.

     Clan 49. (67) Pravo da brani doktorsku disertaciju ima lice koje je steklo akademski naziv magistra elektrotehnickih nauka i lice koje je polozilo sve ispite utvrdene nastavnim planom doktorskih studija na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu. Doktorska disertacija se brani na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu.

     Clan 50. (68) Kandidat brani doktorsku disertaciju u roku od 5 godina od dana odobravanja teme. Uslovi za produzenje roka za odbranu doktorske disertacije i postupak odbrane disertacije propisace se posebnim pravilnikom koji donosi dekan. Univerzitet daje saglagnost na predlog teme doktorske disertacije i na izvestaj o uradenoj doktorskoj disertaciji. Na zahtev kandidata, Nastavno-naucno vece Fakulteta odreduje kandidatu mentora iz reda profesora.

     Clan 51. (69) Fakultet obrazuje komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije. Nastavno-naucno vece Fakulteta odlucuje o zahtevu za odbranu doktorske disertacije na predlog komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije. Nastavno-naucno vece Fakulteta imenuje komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije najkasnije u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva za odbranu. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije je duzna da dostavi izvestaj Nastavno-naucnom vecu Fakulteta najkasnije u roku od 60 dana od dana imenovanja. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije sastoji se od najmanje tri nastavnika Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu.

     Clan 52. (70) Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stice naucni stepen: doktor elektrotehnickih nauka.

II.7. Naucna delatnost

     Clan 53. (72) Fakultet obavlja naucnu delatnost iz oblasti elektrotehnickih nauka u cilju unapredenja obrazovne delatnosti, odnosno podizanja kvaliteta nastave, usavrsavanja nastavnog podmlatka, uvodenja studenata u naucni rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad Fakulteta.

     Clan 54. (73) Naucni rad na Fakultetu ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istrazivanja. Naucni rad obavlja se i organizuje u skladu sa zakonom i opstim aktima Fakulteta.

III. ZASTITA PRAVA I ODGOVORNOSTI STUDENATA

     Clan 55. (74) Student ima pravo da Nastavno-naucnom vecu Fakulteta podnosi prigovore i predloge koji se odnose na kvalitet obrazovnog procesa, kao i organizaciju i nacin izvodenja nastave. Nastavno-naucno vece Fakulteta razmatra prigovore, odnosno predloge iz stava 1. ovog clana i o njima se izjasnjava.

     Clan 56. (76) Student moze podneti prigovor: Na ocenu dobijenu na ispitu ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom o univerzitetu ili Statutom Fakulteta; Na akt kojim mu nije odobren upis u narednu godinu studija, ako smatra da nije donet u skladu sa Zakonom o univerzitetu ili Statutom Fakulteta; Student podnosi prigovor dekanu u roku od 24 casa od dana saopstenja ocene, odnosno prijema akta iz stava 1. tacka 2. ovog clana. Dekan odlucuje po prigovoru studenta u roku od 24 casa od dana prijema prigovora. Ako dekan usvoji prigovor iz stava 1. ovog clana obrazovace komisiju pred kojom ce student polagati ispit.

     Clan 57. (77) Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvrsenja bila utvrdena opstim aktom Fakulteta. Za laksu povredu obaveze, studentu se izrice disciplinska mera opomene ili ukora, a za tezu povredu obaveze disciplinska mera strogog ukora ili iskljucenja najduze do jedne godine. Disciplinski postupak ne moze se pokrenuti po isteku tri meseca od dana saznanja za povredu obaveze i ucinioca, odnosno sest meseci od dana kada je povreda ucinjena. Opstim aktom Fakulteta utvrduju se lakse i teze povrede obaveza studenata i disciplinski organi i propisuje disciplinski postupak za utvrdivanje odgovornosti studenata.

IV. NASTAVNICI I SARADNICI

IV.1. Zvanja nastavnika i saradnika

     Clan 58. (78) Zvanja nastavnika su: docent, vanredni profesor i redovni profesor. Zvanje nastavnika stranog jezika je predavac.

     Clan 59. (79) Zvanja saradnika su: asistent-pripravnik i asistent.

IV.2. Uslovi za sticanje zvanja nastavnika i saradnika

     Clan 60. (80) Zvanje docenta moze da stekne lice koje ima: naucni stepen doktora nauka iz naucne oblasti za koju se bira; naucne, odnosno strucne radove u odgovarajucoj oblasti objavljene u medunarodnim ili domacim naucnim ili strucnim casopisima ili zbornicima sa recenzijama; sposobnost za nastavni rad.

     Clan 61. (81) Zvanje vanrednog profesora moze da stekne lice koje, pored uslova iz clana 60. ovog Statuta ima: veci broj naucnih radova od znacaja za razvoj nauke u odgovarajucoj naucnoj oblasti objavljenih u medunarodnim ili domacim naucnim i strucnim casopisima sa recenzijama; originalno strucno ostvarenje (projekat, studiju, originalni metod), odnosno rukovodenje ili ucesce u naucnim projektima; objavljen udzbenik, praktikum ili zbirku zadataka za naucnu oblast za koju se bira; veci broj radova saopstenih na medunarodnim ili domacim naucnim skupovima.

     Clan 62. (82) Zvanje redovnog profesora moze da stekne lice koje, pored uslova iz clana 60. i clana 61. ovog Zakona, ima: objavljenu monografiju u odgovarajucoj naucnoj oblasti; ostvarene rezultate u razvoju naucno-nastavnog podmlatka na Fakultetu, a posebno kroz mentorstvo u magistarskim tezama ili doktorskim disertacijama, kao i ucesce u komisijama za ocenu ili odbranu magistarskih teza ili doktorskih disertacija.

     Clan 63. (84) Zvanje predavac stranog jezika na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu moze da stekne lice koje ima visoko obrazovanje i objavljene strucne, odnosno naucne radove u odgovarajucoj naucnoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

     Clan 64. (85) Zvanje asistenta pripravnika moze da stekne lice koje ima visoko obrazovanje i opsti uspeh najmanje 8 (osam) na osnovnim studijama. Zvanje asistenta moze da stekne lice koje ima akademski naziv magistra nauka i ima smisla za nastavni rad.

IV.3. Sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika

     Clan 65. (87) Nastavnik, osim redovnog profesora, stice zvanje i zasniva radni odnos na vreme od pet godina. Saradnik stice zvanje i zasniva radni odnos na vreme od cetiri godine. Asistent - pripravnik stice zvanje i zasniva radni odnos na vreme od cetiri godine bez mogucnosti ponovnog izbora u isto zvanje.

     Clan 66. (88) Nastavnik i saradnik stice zvanje i zasniva radni odnos na Fakultetu na osnovu konkursa. Dekan Fakulteta odlucuje o objavljivanju konkursa, na predlog katedre. Konkurs iz stava 1. ovog clana narocito sadrzi naziv radnog mesta i uslove za rad na radnom mestu nastavnika, odnosno saradnika, u skladu sa opstim aktom Fakulteta.

     Clan 67. (89) Dekan obrazuje komisiju za pripremu izvestaja o prijavljenim kandidatima. Komisija iz stava 1. ovog clana sastoji se od najmanje tri nastavnika iz naucne oblasti, za koju se nastavnik, odnosno saradnik bira. Clanovi komisije su u istom ili visem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

     Clan 68. (90) Izvestaj komisije sadrzi: biografske podatke, pregled i misljenje o naucnom i strucnom radu kandidata, kao i misljenje o ispunjenosti uslova kandidata za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika, odnosno saradnika.

     Clan 69. (91) Po dostavljanju izvestaja komisije dekan vrsi izbor izmedu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika, odnosno saradnika. Izbor u zvanje i na radno mesto redovnog profesora dekan vrsi po prethodnoj saglasnosti ministra prosvete. Sa licem koje je izabrano u smislu st. 1. i 2. ovog clana, dekan zakljucuje ugovor o radu.

     Clan 70. (92) Nastavnik zasniva radni odnos za izvodenje nastave iz najvise dva nastavna predmeta jedne naucne oblasti.

     Clan 71. (93) Nastavnik moze biti preuzet u radni odnos na ovom ili drugom fakultetu u istom zvanju, u skladu sa zakonom kojim se ureduju radni odnosi.

     Clan 72. (94) Ako se na objavljeni konkurs za izbor nastavnika ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove za radno mesto nastavnika ili se ne izabere ni jedan kandidat, dekan Fakulteta moze zakljuciti ugovor o dopunskom radu sa nastavnikom drugog fakulteta u toku skolske godine, u skladu sa zakonom kojim se ureduju radni odnosi.

     Clan 73. (95) Istaknuti naucnik ili strucnjak moze da ucestvuje u ostvarivanju dela nastave u skladu sa opstim aktima Fakulteta.

IV.4. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa

     Clan 74. (96) U pogledu prava, obaveza i odgovornosti nastavnika i saradnika i drugih zaposlenih na Fakultetu primenjuje se zakon kojim se ureduju radni odnosi ako Zakonom o univerzitetu nije drukcije odredeno.

     Clan 75. (97) O pojedinacnim pravima, obavezama i odgovornostima nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih na Fakultetu odlucuje dekan. O pojedinacnim pravima, obavezama i odgovornostima dekana Fakulteta odlucuje Upravni odbor Fakulteta.

     Clan 76. (98) Vanrednom profesoru, docentu i saradniku koji se nalazi na odsluzenju vojnog roka, porodiljskom odsustvu, bolovanju duzem od tri meseca, kao i u slucajevima mirovanja radnog odnosa utvrdenih zakonom, radni odnos se produzava za vreme trajanja odsustva. Nastavniku posle pet godina provedenih u nastavi na ovom Fakultetu moze biti odobreno placeno odsustvo u trajanju do dve skolske godine radi strucnog i naucnog usavrsavanja u skladu sa opstim aktima Fakulteta.

     Clan 77. (99) Nastavniku prestaje radni odnos pod uslovima i na nacin propisanim Zakonom o univerzitetu i Zakonom kojim se ureduju radni odnosi. Kad nadlezni organ Fakulteta ne odluci da nastavnik koji je navrsio 65 godina zivota ili 40 godina staza osiguranja, ostane i dalje u radnom odnosu, tom nastavniku radni odnos prestaje na kraju skolske godine u kojoj je navrsio 65 godina zivota ili 40 godina staza osiguranja. Kad nadlezni organ Fakulteta odluci da nastavnik koji je navrsio 65 godina zivota ili 40 godina staza osiguranja ostane i dalje u radnom odnosu, tom nastavniku radni odnos ne moze prestati pre isteka skolske godine.

V. STRUCNI ORGANI FAKULTETA

     Clan 78. (103) Strucni organi Fakulteta jesu: Nastavno-naucno vece i Vece katedre.

     {Ostali strucni organi, Komisije i sl. , kao relikti proslosti, ukinuti su, jer Dekan to sve najbolje zna sam da radi}

     Clan 79. (104) Nastavno-naucno vece Fakulteta cine svi nastavnici i asistenti Fakulteta. Dekan i prodekani su clanovi Nastavno-naucnog veca Fakulteta po funkciji, bez prava odlucivanja. Nastavno-naucnim vecem Fakulteta predsedava dekan Fakulteta.

     Clan 80. (105) Nastavno-naucno vece Fakulteta: daje misljenje o predlogu Statuta Fakulteta; donosi nastavni plan i program osnovnih, specijalistickih, magistarskih i doktorskih studija po odsecima, grupama ili smerovima; donosi nastavni plan i program stalnog strucnog obrazovanja i usavrsavanja; donosi program naucnih istrazivanja Fakulteta; utvrduje mere za podsticanje razvoja izrazito uspesnih i darovitih studenata; najmanje jednom godisnje razmatra izvestaj o ostvarivanju programa naucnih istrazivanja; O pitanjima iz svoje nadleznosti Nastavno-naucno vece Fakulteta odlucuje vecinom glasova ukupnog broja clanova. Neopravdano odsustvovanje sa sednica Nastavno-naucnog veca je povreda radne obaveze. Boravak na vojnoj vezbi, bolovanje, sluzbeni put, godisnji odmor i odobrenje dekana smatraju se opravdanim odustvovanjem sa sednice Nastavno-naucnog veca.

     {Drugih poslova koje dopusta Zakon, po Dekanu, nema pa je ta tacka izostavljena. Sem definisanog Zakonom, neophodno je bar da Nastavno-naucno vece donosi pravilnike o studijama, donosi plan angazovanja, daje predloge o osnivanju i ukidanju katedri, formira komisije (za nastavu, poslediplomske studije, naucni rad), razmatra ostvarivanje plana i programa nastave, analizira uspeh studenata na ispitima.}

     Clan 81. (106) Na Fakultetu postoje samo one katedre koje su pobrojane u clanu 10 ovog Statuta. Posebnim pravilnikom Fakulteta utvrduje se raspored predmeta po katedrama. Strucni organ katedre je Vece katedre koje cine svi nastavnici i saradnici koji obavljaju obrazovno-naucni rad iz nastavnih predmeta koji su sastavni delovi te katedre. Nastavnik i saradnik moze biti clan samo jedne katedre kao organizacione jedinice Fakulteta u smislu clana 9. ovog Statuta.

     {Prvi stav je besmislen postojanjem clana 10. Raspodelu predmeta po katedrama opet obavlja Dekan preko pravilnika koji sam donosi (ili predlaze Upravnom odboru) a to bi trebalo da spada u domen rada nastavno-naucnog veca kao strucnog tela.}

     Clan 82. (107) Vece katedre: predlaze nastavni program nastavnih predmeta katedre; daje misljenje o programu naucnih istrazivanja i o naucnim radovima u kojima ucestvuju nastavnici i saradnici katedre; Stav Katedre utvrduje sef katedre posle odrzanog sastanka Veca katedre.

     {Izostavljena je mogucnost da vece katedre ima i druge poslove sto po Zakonu moze. U te poslove sigurno treba da spada da se brine o izvodenju nastave, organizuje rad u laboratorijama, koordinira (i organizuje) naucni rad na katedri i predlaze plan angazovanja, kako je to u sadasnjem Satutu definisano. Ne pominje se ni stav da vece katedre daje predlog za raspisivanje konkursa. To verovatno radi sef katedre samostalno. Poseban biser je tacka o utvrdivanju stava katedre. Dakle, stav katedre nije ono sto misli vecina njenih clanova vec ono sto misli sef katedre. A ako ne misli identicno kao Dekan primenjuje se clan 9 stav 3 Statuta. To su poznati principi demokratije Knjaza Milosa i vecine srednjevekovnih vladara.}

VI. ORGANI FAKULTETA

     Clan 83. (121) Organi Fakulteta su: dekan, upravni odbor i nadzorni odbor.

     Clan 84. (122) Dekan je poslovodni organ Fakulteta. Dekan ima prava i duznosti direktora preduzeca ako Zakonom o univerzitetu nije drukcije odredeno. Fakultet ima dva prodekana.

     {Do sada ih je bilo tri i dodatno prodekan student.}

     Clan 85. (123) Dekana Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu imenuje i razresava Vlada Republike Srbije. Dekan Fakulteta se imenuje na period od dve godine iz reda profesora Fakulteta. Dekan Fakulteta stupa na duznost na osnovu akta o imenovanju.

     Clan 86. (125) Prodekane Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu imenuje i razresava dekan. Prodekani se imenuju iz reda profesora Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu. Dekan imenuje savetnike za pojedine oblasti iz reda nastavnika i asistenata Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu.

     {U Zakonu se trazi da postupak izbora regulise Statut. Bez definisanja postupka izbora (inaravno opoziva) i vremenskog perioda, Dekan prodekane stavlja u polozaj cinovnika koga postavlja i otpusta prema trenutnom raspolozenju. Pojam "savetnika" je novost u odnosu na Zakon i samo omogucava Dekanu da sve izuzev asistenta-pripravnika postavi na polozaj ekvivalentan (ili visi) od polozaja prodekana, sto je vec ucinio.}

     Clan 87. (126) Dekan Fakulteta: predlaze Statut Fakulteta; odgovara za ostvarivanje obrazovne i naucne delatnosti; predlaze osnove poslovne politike; predlaze godisnji program rada i plan razvoja; izvrsava odluke Upravnog odbora; predlaze unutrasnju organizaciju Fakulteta; podnosi godisnji izvestaj o rezultatima poslovanja; pokrece inicijativu i predlaze resenja o pitanjima od znacaja za obavljanje delatnosti Fakulteta; obavlja i druge poslove utvrdene zakonom i opstim aktima Fakulteta; predlaze Upravnom odboru na usvajanje sve opste akte koje on ne donosi.

     {Dakle, sve akte, ukljucujuci i one u kompetenciji Veca, sto je suprotno Zakonu, Dekan donosi samostalno ili ih (po svom misljenju koje formira posle sastanka Veca po analogiji sa clanom 82 stav 2) predlaze na usvajanje Upravnom odboru.}

     Clan 88. (127) Prodekani obavljaju poslove utvrdene opstim aktima Fakulteta i one poslove za koje ih ovlasti dekan. Posto opste akte donosi Dekan ili ih predlaze Upravnom odboru prodekani su zaduzeni za ono sto im Dekan trenutno nalozi a nemaju, kao do sada, Statutom definisane osnovne poslove.

     Clan 89. (128) Upravni odbor je organ upravljanja na Fakultetu. Upravni odbor Fakulteta imenuje i razresava Vlada Republike Srbije.

     Clan 90. (129) Upravni odbor Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu ima devet clanova. Cetiri clana Upravnog odbora imenuju se iz reda zaposlenih na Fakultetu, a dva clana iz reda studenata. Mandat clanova Upravnog odbora iz stava 1. ovog clana traje pet godina, a clanova iz reda studenata dve godine, pocev od dana konstituisanja.

     Clan 91. (130) Upravni odbor Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu: donosi Statut Fakulteta; odlucuje o koriscenju sredstava Fakulteta; usvaja finansijski plan, godisnji obracun i izvestaj o poslovanju Fakulteta; donosi godisnji program rada i plan razvoja Fakulteta; donosi odluku o obrazovanju organizacionih jedinica, na predlog dekana; obavlja i druge poslove utvrdene zakonom i opstim aktima Fakulteta. Upravni odbor Fakulteta donosi odluku vecinom glasova ukupnog broja clanova.

     Clan 92. (131) Nadzorni odbor Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu imenuje i razresava Vlada Republike Srbije.

     Clan 93. (132) Nadzorni odbor Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu ima pet clanova. Dva clana Nadzornog odbora iz stava 1. ovog clana imenuju se iz reda zaposlenih na Fakultetu. Mandat clanova Nadzornog odbora iz stava 1. ovog clana traje pet godina, pocev od dana konstituisanja.

     Clan 94. (133) Nadzorni odbor Fakulteta: vrsi nadzor nad zakonitoscu rada organa Fakulteta; vrsi nadzor nad poslovanjem Fakulteta; obavlja i druge poslove utvrdene zakonom i opstim aktima Fakulteta. Nadzorni odbor Fakulteta donosi odluke vecinom glasova ukupnog broja clanova.

VII. FINANSIRANJE FAKULTETA

     Clan 95. (134) Sredstva za obavljanje delatnosti osnovnih, magistarskih i doktorskih studija na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu obezbeduju se u budzetu Republike Srbije.

     Clan 96. (135) Pored sredstava iz clana 95. ovog Statuta, Fakultet moze sticati sredstva od skolarine, a kada to dozvoljavaju kadrovske i prostorne mogucnosti i pruzanjem usluga trecim licima, kao i iz ostalih izvora. Sredstva iz stava 1. ovog clana koja Fakultet stice od skolarine, odnosno koja ostvari pruzanjem usluga trecim licima, koristice se za namene iz clana 138. Zakona o univerzitetu prema programu Fakulteta, na koji saglasnost daje Vlada.

     {Elektrotehnicki fakultet je do sada od saradnje sa trecim licima imao oko polovinu ukupnih prihoda. Posvecujuci toj problematici samo ovaj prepisani clan iz Zakona vidi se da Dekan zeli da tu aktivnost ukine posto u svojoj karijeri na ETF u stvaranju prihoda nije ucestvovao. Kako ce to funkcionisati vec je pokazao odbijajuci projekte koji donose prihod Fakultetu.}

     Clan 97. (137) Normative i standarde uslova rada Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu utvrduje Vlada Republike Srbije. Godisnji program rada sadrzi vreme i nacin ostvarivanja obrazovne i naucne delatnosti Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu u toku skolske godine. Godisnji program rada iz stava 2. ovog clana donosi se do 30. septembra za narednu skolsku godinu.

     {Clan 136 Zakona je izostavljen tako da se ovde ne zna na sta se odnose normativi iz ovog clana. Godisnji program rada je izgleda dosadasnji plan angazovanja dopunjen jos necim nedefinisanim preciznije. Ako je tako, posto se radi o odredivanju koji nastavnik ce sta da predaje, sto je prevashodno strucno pitanje, smatramo da to treba da radi Nastavno-naucno vece na predlog katedri.}

     Clan 98. (138) Sredstva iz clana 95. i 96. ovog Statuta Fakultet moze koristiti za: troskove poslovanja;zarade zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opstim aktima Fakulteta; opremu; obavljanje naucnog rada koji je u funkciji podizanja kvaliteta nastave; naucno i strucno usavrsavanje nastavnika i saradnika; podsticanje razvoja nastavnog podmlatka; rad sa darovitim studentima; medunarodnu saradnju; izvore informacija i informacione sisteme; druge namene u skladu sa zakonom.

VIII. NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA

     Clan 99. (139) Licu koje je u inostranstvu steklo visoko i specijalisticko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike, akademski naziv magistra elektrotehnickih nauka ili naucni stepen doktora elektrotehnickih nauka, moze se nostrifikovati diploma na njegov licni zahtev u skladu sa Zakonom o univerzitetu. U postupku nostrifikacije izjednacava se diploma stecena u inostranstvu sa diplomom stecenom u Republici Srbiji. U postupku ekvivalencije izjednacava se strana skolska javna isprava sa ispravom stecenom u Republici Srbiji.

     Clan 100. (140) Nastavno-naucno vece Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu sprovodi postupak nostrifikacije diplome, odnosno utvrduje ekvivalentnost strane skolske javne isprave.

     Clan 101. (141) U postupku nostrifikacije diplome, odnosno ekvivalencije strane skolske javne isprave, uzima se u obzir: sistem skolovanja u drzavi u kojoj je diploma, odnosno skolska javna isprava stecena; nastavni plan i program studija; trajanje studija; prava koja daje stecena diploma; druge okolnosti od znacaja za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju. Ako se u postupku nostrifikacije utvrdi da se nastavni planovi i programi znatnije razlikuju, Fakultet uslovljava nostrifikaciju polaganjem ispita, odnosno izvrsavanjem drugih obaveza utvrdenih nastavnim planom i programom Fakulteta.

     Clan 102. (142) Akt o nostrifikaciji diplome, odnosno ekvivalenciji strane skolske javne isprave, Elektrotehnicki fakultet u Beogradu dostavlja Ministarstvu prosvete u roku od 15 dana od dana donosenja.

     Clan 103. (143) Elektrotehnicki fakultet trajno cuva dokumentaciju o obavljenoj nostrifikaciji diplome, odnosno utvrdenoj ekvivalentnosti strane skolske javne isprave i o tome vodi evidenciju. Sadrzaj obrasca i nacin vodenja evidencije iz stava 1. ovog clana propisuje ministar prosvete.

IX. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE

     Clan 104. (144) Elektrotehnicki fakultet u Beogradu vodi: maticnu knjigu studenata, evidenciju o izdatim diplomama i zapisnik o polaganju ispita na srpskom jeziku, cirilicnim pismom. Maticna knjiga studenata trajno se cuva. Sadrzaj i oblik obrasca i nacin vodenja evidencija propisuje ministar prosvete.

     Clan 105. (145) Na osnovu podataka iz evidencije Elektrotehnicki fakultet u Beogradu izdaje javne isprave. Javne isprave, u smislu Zakona o univerzitetu, jesu: studentska knjizica (indeks), diploma o stecenom visokom obrazovanju iz oblasti elektrotehnike, strucnom nazivu specijaliste elektrotehnike, akademskom nazivu magistra elektrotehnickih nauka, naucnom stepenu doktora elektrotehnickih nauka i uverenje o savladanom programu strucnog obrazovanja i usavrsavanja iz oblasti elektrotehnike. Elektrotehnicki fakultet u Beogradu izdaje javne isprave na srpskom jeziku cirilicnim pismom. Kada se nastava na Fakultetu ostvaruje na stranom jeziku, javne isprave se izdaju na obrascu koji je stampan dvojezicno: na srpskom jeziku cirilicnim pismom i stranom jeziku na kome se izvodi nastava. Sadrzaj i oblik obrasca javne isprave propisuje ministar prosvete.

     {Da li je uobicajeno da statut fakulteta definise posao ministru prosvete?}

     Clan 106. (146) Diplome o zavrsenim osnovnim, magistarskim i doktorskim studijama iz oblasti elektrotehnike i o stecenom naucnom stepenu doktora elektrotehnickih nauka potpisuje dekan Fakulteta i rektor Univerziteta. Diploma iz stava 1. ovog clana overavaju se suvim zigom Univerziteta. Diplome o specijalistickim studijama iz oblasti elektro-tehnike potpisuje dekan Fakulteta.

     Clan 107. (147) Elektrotehnicki fakultet u Beogradu izdaje novu javnu ispravu posle proglasenja originala javne isprave nevazecim u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", na propisanom obrascu, na osnovu podataka iz evidencije koju vodi. Javna isprava iz stava 1. ovog clana ima znacaj originalne javne isprave. Na javnu ispravu iz stava 1. ovog clana stavlja se naznaka da se radi o novoj javnoj ispravi koja je izdata posle proglasenja originala javne isprave nevazecim. Nacin stavljanja naznake iz stava 3. ovog clana blize ureduje ministar prosvete.

     {Da li je uobicajeno da statut fakulteta definise posao ministru prosvete?}

     Clan 108. (150) Elektrotehnicki fakultet u Beogradu oglasava nistavom diplomu o stecenom visokom obrazovanju iz oblasti elektrotehnike, akademskom nazivu magistra elektrotehnickih nauka, strucnom nazivu specijaliste iz oblasti elektrotehnike i naucnom stepenu doktora elektrotehnickih nauka: ako je potpisana od neovlascenog lica; ako lice nije polozilo sve ispite na nacin i po postupku utvrdenim zakonom i nastavnim programom Fakulteta; ako nije izdata na propisanom obrascu.

     Clan 109. (151) Elektrotehnicki fakultet u Beogradu oglasava nistavom diplomu o stecenom akademskom nazivu elektrotehnickih nauka ako utvrdi da magistarska teza nije rezultat samostalnog naucnog rada. Elektrotehnicki fakultet u Beogradu oglasava nistavom diplomu o stecenom naucnom stepenu doktora elektrotehnickih nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija ne predstavlja originalni naucni rezultat u odredenoj naucnoj oblasti. Ministar prosvete po sluzbenoj duznosti oglasava nistavom diplomu iz razloga utvrdenih u stavu 1. i 2. ovog clana.

     {Postupak kojim se to regulise je ostavljen na volju Dekanu. Da li je uobicajeno da statut fakulteta definise posao ministru prosvete?}

X. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

     Clan 110. (158) Odredbe svih opstih akata Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu koje su se primenjivale do stupanja na snagu Zakona o univerzitetu primenjivace se i dalje ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom o univerzitetu i ovim Statutom, do donosenja novih opstih akata.

     Clan 111. (160) Lica izabrana u zvanje nastavnika univerziteta po propisima koji su vazili do stupanja na snagu Zakona o univerzitetu, zadrzavaju stecena zvanja i nastavljaju da obavljaju poslove nastavnika do isteka vremena za koje su izabrana.

     Clan 112. (162) Nastavnici izabrani u zvanje predavaca i viseg predavaca stranog jezika na nematicnom fakultetu po propisima koji su vazili do stupanja na snagu Zakona o univerzitetu, obavljaju poslove nastavnika do isteka vremena za koje su izabrani.

     Clan 113. (164) Saradnici izabrani u saradnicko zvanje po propisima koji su vazili do stupanja na snagu Zakona o univerzitetu obavljaju poslove saradnika do isteka vremena na koje su izabrani.

     Clan 114. (165) Zaposleni na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu, koji su zasnovali radni odnos do stupanja na snagu Zakona o univerzitetu, su u obavezi da zakljuce ugovor o radu zakljucno sa 5. avgustom 1998. godine.

     {Neobicno je da se Statutom definise nesto sto treba uraditi pre nego sto je Statut punovazan.}

     Clan 115. (166) Studenti upisani na osnovne studije do dana stupanja na snagu Zakona o univerzitetu upisace se u skolsku 1998/99, u pogledu uslova za upis i u pogledu placanja studija, pod uslovima koji su bili propisani do dana stupanja na snagu Zakona o univerzitetu. Studentima kojima je apsolventski rok istekao po propisima koji su vazili do stupanja na snagu Zakona o univerzitetu rok iz clana 56. stav 4. zakona pocinje da tece 1. oktobra 1998. godine.

     Clan 116. Ovaj Statut donosi Upravni odbor Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu, a stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srbije.

     {Smatramo da u Statutu nedostaju stavovi: Svi opsti akti Fakulteta i posebno, obrazlozene odluke Dekana po konkursima moraju biti javni.

     Nije definisana "poslovna tajna" sto postoji u sadasnjem Statutu.

     Nije definisano nista u vezi sa pravima i obavezama nastavnog osoblja i postupku utvrdivanja povreda obaveza. Izgleda da je to sve u nadleznosti Dekana u skladu sa poznatim principom "kadija te tuzi, kadija ti sudi".}

     Anti By TITLE Group je svesna da profesori ETFa imaju jos dosta primedbi na statut, ali to ostavljamo za drugu priliku.


Zakon o univerzitetu

Povratak na prethodnu stranu

Home