Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
    

A bolsevizmus zsidó dolog. A.S. Leese

Ennek az írásnak az a célja, hogy bebizonyítsa a bolsevizmus zsidó voltát. A bolsevizmus a zsidó előre megfontolt világuralmi program egyik végső állomása., amikor a liberalizmus, a szabadkőművesség és a marxizmus már előkészítette a bolsevizmus alapját. Az előbbiekkel a "demokrácia kora" és a "világromlás kora" c. írásaink foglalkoznak.

A bolsevizmus nem kommunizmus.
A kommunizmus nem bolsevizmus. A bolsevik Oroszországban a föld, javak és a pénz nem köztulajdon; és nincs egyenlő fizetése mindenkinek. Ezeket a teljesen nem gyakorlati eszméket használták fel arra, hogy az embereket félrevezessék Oroszországban úgy, hogy ezekben híve valami teljesen mást, a bolsevizmust elfogadják.

Mi hát a bolsevizmus?
Államkapitalizmus, melyet zsidók irányítanak zsidók érdekében. A zsidók, mivel nem termelő és nem alkotó nép, nyilvánvalóan sikertelenek voltak az ötéves tervnek nevezett csalás kivitelezésében, mivel soha nem alkottak, hanem mindig mások alkotásának és munkájának kizsákmányolásából éltek, ez esetben alkotni próbáltak, ami természetesen kudarcot vallott.

A ma Nagybritanniában tapasztalható részrehajlás a bolsevizmus irányában, mely olyan helyeken is megfigyelhető, ahol nem várja el őket a szemlélő, érthető lesz, ha észrevesszük, hogy a bolsevizmus zsidó fegyver. A kommunizmus ötlete készíti elő az alatta levő bolsevizmus talaját, és mindezt a zsidó pénzhatalom támogatja, melynek politikai hatalomként való létezése ma a legkevésbé gyanakvó brit előtt is tudatossá válik.

A zsidó pénz és a bolsevizmus szövetsége.
Ennek a szövetségnek a kimutatásánál a zsidó Disraelit idézzük történeti munkájából, "Lord George Bentinck élete", melyet 1852-ben írt, amikor Európát forradalmak rázták meg. "A zsidók befolyása"- írja- "nyomon követhető a destruktív elvek legutóbbi kitörésénél. Lázadnak a hagyományok és a nemesség, a vallás és a tulajdon ellen. A rombolás szemita alapelv, a zsidó vallás gyökeres kiirtása, annak mózesi vagy keresztény formájában, az emberek természetes egyenlősége, a tulajdon eltörlése, melyet a titkos társaságok hirdetnek, melyek átmeneti kormányokat képeznek, és mindegyik élén zsidó fajú emberek állnak. Isten emberei ateistákkal szövetkeznek; a tulajdon legsikeresebb gyűjtői kommunistákkal szövetkeznek; a legkülönlegesebb kiválasztott nép kezet ad a söpredéknek és Európa alacsony rétegeinek; mindez azért, mert szét akarják zúzni a hálátlan kereszténységet, mely még a nevét is tőlük kapta, és amelynek zsarnokságát nem hajlandók tovább eltűrni".

Nyilvánvalóan ennél jobb szakértő nincs; ami 1852-ben igaz volt, ma is igaz.

Miért választották Oroszországot?

Az első áldozat Oroszország volt. Azért választották ki, mert ez volt az egyetlen ország mely törvényekkel védekezett azellen, hogy a zsidók megszállják, bemocskolják és uralják. A bolsevizmus a zsidó nép bosszúja Oroszországon, melyet ázsiai gyűlölet és zsarnokság indított el.

A zsidók jól választották ki a területet. A szláv természete nem egyénieskedő; türelmes, hozzáedződött a nehézségekhez, és a végzetben hisz. Elfogadta a kommunizmus eszméjét, és megkapta a bolsevizmust. Elfogadta, az egyenlő bérek és a közös tulajdon eszméjét; 20 millió életet vettek el tőle eddig, az első világháború áldozatainak kétszeresét, és most a zsidók rabszolgája, aki uralmuk alatt éhenhal.

Az első közvetlen csapást a zsidó Parvus szervezte, más néven Helphand, a német vezérkarral együtt dolgozva. A Sisson jelentés, melyet az amerikai közinformációs bizottság hozott nyilvánosságra 1918-ban, döntő módon mutat rá a németországi zsidó bankárok szerepére Lenin, Trockij és a forradalom financírozásánál. Az USA kormánya által nyilvánosságra hozott írás többek között a következő levelet hozta benne nyilvánosságra:

Stockholm, 1917, Szeptember 21-én

Raphael Scholan úr. Haparanda.

Kedves Elvtárs,

A M. Warburg bankház a rajna-vesztfáliai szindikátus táviratának értelmében megnyitott egy folyószámlát Trockij elvtárs vállalkozására. A meghatalmazott fegyvereket vett és megszervezte ezek szállítását és leszállítását Essen & Son Luleo & Vardei irodájáig, akik az átvevők, valamint egy személyt feljogosított Trocki elvtárs igényelt pénzének átvételére.

J. Furstenberg.
(Furstenberg zsidó volt, aki később Ganetsky néven a szovjet kormány vezető személye lett.)

Ez bebizonyítja a zsidó bankár, Max Warburg, Paul Warburg bátyja a Kuhn Loeb társaságtól New Yorkból, aki Jacob Schiff sógora volt, bolsevik kapcsolatait; Max Warburg vezette azokat a zsidó vállalatokat, akik Oroszországot annyira gyűlölték, hogy nem engedték meg, hogy a szövetségesek segítsék azt, míg Oroszország ki nem lép a háborúból.

Ha további bizonyítékokat keresünk a zsidó pénzügy és a bolsevikok között, idézhetjük a zsidónővel házas nemzsidó, Krassin esetét. Krassin része volt az 1907-es forradalmi összeesküvésnek; Siemens Schuckert alkalmazottja volt, az A.E.G. társvállalatának, melynek elnöke a zsidó Rathenau volt. 1909-ben Krassin a Szentpétervári részleg igazgatója lett. 1917-ben Stockholmban volt a zsidó Furstenberggel (aki a fenti levelet aláírta), és Berlinbe utazott vele; amikor a bolsevik forradalom kitört. felmondta állását Siemens Schuckertnél, és Lenin ezzel egyidőben öt szovjet állami ügyosztály vezetőjévé nevezte ki, melyekhez a szállítás és élelmiszerellátás is hozzátartozott. Ennek a szovjet hivatalnoknak az Oroszországon kívüli zsidókkal való kapcsolata további bizonyíték a bolsevik-zsidó kapcsolatokra.

A szovjet kormány olyan magasra értékelte a New-yorki zsidó bank, Kuhn Loeb & Co. segítségét, hogy amikor Felix Warburg 1927-ben meglátogatta Oroszországot, majd Otto Kahn felesége 1931-ben, ezek királyi fogadtatást élveztek. A zsidó pénzügy és a bolsevikok szövetsége olyan teljes mértékű volt, mint ahogy azt Disraeli leírta 1852-ben a fenti idézetben.

1938 március 23-án Lord Apsley az alsóházban a következő megállapításokat mondta el. Miután kimutatta, hogy Oroszország volt akkor a világ második aranyexportáló országa, így folytatta: "A pár évvel ezelőtti aranyhiány megszűnt, miután Trockit, aki mindig szoros kapcsolatban állt az arany iránt érdeklődőkkel, elbocsátották állásaiból, Oroszország megváltoztatta aranybánya bezárási politikáját, és nagy aranytermelővé vált.

Kiket érdekel az arany kitermelése? A válasz az, hogy gazdag zsidó bankárokat. (Trocki természetesen zsidó).

Ez a bolsevik zsidó nemcsak szorosan együttműködött a gazdag zsidókkal, hanem fékezte az orosz aranykitermelést, hogy megtartsa az aranymonopóliumot ezek kezében.

A világ zsidósága szimpatizál a bolsevizmussal.

1919 április 4-én a "Zsidó Krónika" ezt írta: Maga a bolsevizmus és az, hogy olyan sok zsidó bolsevik, igazolja, hogy a bolsevizmus eszméi sok pontban azonosak a zsidóság legnagyszerűbb eszméivel."

Israel Zangwill dicsőítette a nemzetet, amelyből Beaconsfield, Reading, Montagu, Klotz, Kurt Eisner és Trocki származik.

A zsidók sorsa a bolsevik Oroszországban.

Oroszországban az antiszemitizmust halállal büntetik.

1918 augusztus 9-én Lenin aláírta a népi komisszárok rendeletét. mely minden szovjet küldöttet arra utasított, hogy keményen járjon el annak érdekében, hogy gyökerestől kiirtsa az antiszemitizmust. Pogromok pártolóit törvényen kívül kell helyezni.

Mindennek az az oka, hogy a bolsevizmus zsidó dolog.

A zsidók megpróbálják ezt az elemi igazságot azzal ködösíteni, hogy időnként hamis történeteket írnak le a zsidók szenvedéseiről a szovjeturalom idején. Gluskin rabbi és öt másik rabbi tagadta ezeket a történeteket, és felhívta a világ zsidóságát arra, hogy ne támogassa a szovjetellenes külföldi agitációt. Ezt az írást 1930 február 27-én adták ki Moszkvában, és a következők álltak benne: "A szovjet kormány az egyetlen, amely nyíltan harcol az antiszemitizmus ellen. Megszüntette azokat a szégyenletes törvényeket, melyek megnyirbálták a zsidók jogait". Emlékeztetjük az olvasót a szovjet-oroszországi keresztényüldözésekre.

A Krím és Birobdzsán nagy területeit a zsidók kizárólagos területeinek nevezték ki. Ezek az új zsidó otthonok hibáknak bizonyultak, mivel a zsidók nem képesek alkotó munkára, de ennek ellenére a szovjet szándék világos: A zsidók különleges előnyöket élveznek uralma alatt.

1932 Február 10-én a zsidó I. Montagu Manchesterben beszélt egy Szovjet-Oroszországgal való barátsági gyűlésen. Azt mondta, hogy a zsidók állítólagos üldözése a Szovjetunióban pimasz hazugság. A szovjetek felszabadították a zsidókat a cári megszorítások alól. 1934 Október 15-én a zsidó irodalmi társaság ülésén azt mondta, hogy a zsidók előnyt élveznek új munkahelyek elfoglalásánál a Szovjetunióban.

A vadállati jelkép.

Minden szovjet katona sapkáján zsidó jelképet visel, az ötágú csillagot. Ez foglalja ma el a kétfejű sas helyét is a Kreml tetején Moszkvában.

Zsidók a szovjet kormányban.

A bolsevik titkos haditanács 1917 októberében 7 zsidóból és öt nemzsidóból állt, vezetőjük a zsidó Szverdlov volt. Lenint a többi közé számoljuk, noha származása vitatott, és az oroszországi hatóságok adatai szerint zsidó.

A kormány hatalmát a központi bizottság képviseli, és ez 1918-ban kilenc zsidóból és három nemzsidóból állt. /R. Wilton, Times újságírója, a "Romanovok utolsó napjai" c. műben, Párizs, 1921, 136. oldal./

1920-ban Szovjet-Oroszország kormánya a következőképpen nézett ki:
Komisszárok tanácsatag ebből zsidó
Hadügy4333
Külügy1613
Pénzügy3024
Igazságügy2120
Belügy5342
Szociális segítség66
Munkaügy87
Területi komisszárok2321
Újságírók4141

A Szovjet kormány legismertebb zsidai Sverdlov, Trocki, Kamenev, Sokolnikoff, Uritsky, Litvinoff, Zinovjev, Radek és Kaganovics. Sztálin felesége zsidónő.

A kormány egyetlen ágazatában sem volt a zsidók aránya kisebb 76%-nál, és általában magasabb volt. A dolgok ilyen állása 1938-ig tartott- A külügy, a mezőgazdaság, a közlekedés, az élelmiszerellátás (illetve ennek hiánya) és a pénzügy teljesen a hibás zsidó irányítás alatt állt. Ennek az írásnak a készültekor (1939) nyilvánvaló, hogy fokozatos változások történnek; sok zsidó tisztviselőt likvidáltak (kivégeztek), és a helyzet áttekinthetetlen; a zsidó Litvinov megmarad a külügyben, a zsidó Kaganovics Sztálin jobb keze. Időközben nyilvánvaló, hogy a vörös hadsereg annyira elkorcsosult, hogy nem lehet komolyan harcolóképesnek nevezni. Mindemellett sok zsidó tisztviselő dolgozik elrejtve.

A szovjet kormányt mindenütt zsidók képviselik. Mi itt Britanniában láttuk, hogyan követik egymást a zsidók, e pillanatban (1939) a szovjet követ a zsidó Maiski.

A Daily Telegraph megjegyezte 1937 április 9-én, hogy mióta Litvinov kidobta Csicserint, egyetlen orosz sem maradt magas beosztásban a külügyi komisszariátuson. Úgy tűnik, az újság nem értesült arról, hogy Necsovolodov tábornok szerint Csicserin anyja zsidó nő volt!

Ha a szovjet kormány tagadja zsidó voltát, akkor tagadja bolsevik voltát!

A csend összeesküvése.
Hogyan lehet, hogy ez az egyszerű tény nem ismeretes a brit közvélemény előtt? Mert a zsidóknak elég pénze van ahhoz, hogy elnyomják az igazságot, ugyanaz, amit ma (1939) Hitler és Németország ellen alkalmaznak.

Ítélje meg ennek a hatalomnak az erejét és veszélyességét a következő hiteles megállapítások alapján, melyek túljutottak a zsidó cenzúrán:

(1) A brit kormány fehér papírja, melynek címe: Oroszország. Az oroszországi bolsevizmusról szóló jelentéseket 1919 áprilisában adták ki. Ebben benne volt M. Oudendyk, holland miniszter jelentése Pétervárról a bolsevik forradalom alatt. Ezt a jelentést 1908 szeptember 6-án adták ki, és M. Oudendyk Norvégiában szolgáló miniszterünknek, Sir M. Findlaynak küldte, aki átadta Mr. Balfournak. A jelentés ezeket a szavakat tartalmazza: " Úgy vélem a bolsevizmus azonnali visszaszorítása a világ előtt álló legnagyobb feladat, a háborút beleértve, ami még dühöng, és amelyben a bolsevizmus bimbója megszületett, és az egész világra átterjedhet, mivel zsidók szervezik és testesítik meg, akiknek nincs nemzetiségük, és akik képesek céljaik elérésére a mai létező dolgokat lerombolni.

Tehát a külügy tudta 1918-ban, hogy a bolsevizmus zsidó ügy. M. Oudendyk, mikor jelentését írta, brit érdekeket védelmezett hivatalosan, mivel saját emberünket meggyilkolták a bolsevikok.

De az nem minden. Van más is.

Ez a fehér papír gyorsan elérhetetlené vált. Egy rövidített változatát, mely a fent idézett részletet tartalmazza, de nagyon keveset a többi részből, kivették a holland minisztériumi jelentésből. A kérdéses oldal fényképét meg lehet rendelni postaköltség mentesen az I.F.L. -nél 2 shilling és 6 penniért.

(2) A zsidó M. Cohen írása a Kommunista c. folyóiratban, Harkovban 1919 április 12-én: Túlzás nélkül elmondható, hogy a nagy orosz forradalmat zsidók vitték véghez. Igaz, hogy a vörös hadseregben nincsenek egyes zsidók, ha a magánembereket tekintjük, de a bizottságokban és a tanácsszervezetekben komisszárokként zsidók vezetik hősiesen az orosz tömegeket győzelemre. A zsidóság szimbóluma lett az orosz proletariátus szimbóluma, ami abból is látható, hogy átvették szimbólumként a vörös ötágú csillagot, mely régebben a cionizmus és a zsidóság szimbóluma volt.

(3) W. Ramsbotham azt írta a The Morning Postban 1919 szeptember 24-én: Párszáz bolsevik komisszár állítottak haditörvényszék elé (Fehéroroszországban, a szerző). Mindegyik zsidó volt.

(4). R. Wilton úr, aki 17 évig volt a The Times Oroszországi levelezője, és a forradalom alatt Oroszországban élt, azt írta: Bizonyos oroszok támogatják a zsidóuralmat. Ezek védik és támogatják a Szverdlovokat (szerk: a cárt kivégző zsidó) és a szovpédia ezeregy zsidója folytatja romboló munkáját. (A Romanovok utolsó napjai, 148. oldal).

(5) Quisling "Oroszország és mi" c. munkájában 1931-ben az 56 oldalon megállapítja, hogy az átlagember Oroszországban a zsidó és bolsevik szót gyakorlatilag rokonértelmű szavaknak tekinti.

(6) Nagyon hamar észrevettük kalandos megfigyeléseink során, hogy nagyszámú zsidó foglal el bizalmi és befolyásos állásokat a forradalmi szervezetekben. /Mrs. Philip Snowden: Utazás a bolsevik Oroszországban, 27. oldal)

(7) 1933 január 6-ám a zsidó krónika szerint az Oroszországban élő zsidók egyharmada hivatalnoki állást tölt be.

(8) a következő idézetek M. Schuyler őrnagytól származnak 1920 január 11-én, aki New York Cityben a Szent János templomnak ezt írta, miután visszatárt az Egyesült államok hadseregében Szibériában töltött szolgálatából, ahol Kolcsak tábornokot kellett segítenie a vörös hadsereg elleni harcában: Az Oroszországi kormány majdnem kizárólag zsidókból áll., és a mi USA szibériai hadseregünk tele volt moszkvai bolsevik zsidókkal közvetlenül Moszkvából. Vezetőik az USA-ból jöttek és Szibériában beléptek az USA hadseregébe. Graves tábornok csapata majdnem kizárólag zsidókból állt. A bolsevik zsidók minden információt, ami Kolcsaknak volt szánva, közvetlenül továbbadták Moszkvába. (Schuyler őrnagy háromszor volt amerikai követ a régi rendszer alatt).

(9) John Pollock ezt írja a Bolsevik kaland (Constable, 1919) művében, 27. oldal: A bolsevikok nagy része egyáltalán nem orosz, hanem zsidó, aki a régi rendszer megszorításai alatt szenvedett. 140. oldal: Ezzel (a bolsevizmussal) az orosz nemzet teljesen egy viszonylag kisszámú ember uralma alá kényszerült, akik szinte kizárólag zsidókból állnak. Idegenek vérükben, kiképzésükben, eszméikben, és idegen hatalmak támogatják őket. Ezt általában felismerte a lakosság, amit a pétervári mondás is igazol: Ön komisszár vagy ortodox vallású?

(10) A bolsevik komisszárok nem kevesebb, mint 82 százaléka zsidó. (J. E. Hodgson, a Daily Express a Gyenyikin hadseregében. c munkájában, 55. oldal).

(11) Ha valaki a bolsevik kormány hivatalnokaival kerül kapcsolatban egy figyelemre méltó tényre lesz figyelmes: ezek szinte mindannyian zsidók. Nem vagyok antiszemita, de meg kell állapítanom, hogy egyszer ezt látom Péterváron, Moszkvában, vidéken, minden komisszariátuson, a helyi irodákban, Szmolnijban, a régi minisztériumokban, a tanácsokban egyre csak zsidókkal, és szinte csak zsidókkal találkozom. Minél inkább tanulmányozza valaki ezt a másodlagos forradalmat, annál jobban meg lesz győződve arról, hogy a bolsevizmus zsidó mozgalom. (L'Enfer Bolchevik ŕ Petrograd, 1919, Párizs, R. Vaucher, a L'Illustration tudósítója).

A bolsevizmus zsidó volt Németországban.
.
A németországi marxista forradalmak során 1918-ban zsidók irányítottak, és ők voltak a stratégák- A müncheni szovjetköztársaságot a zsidók Liebknecht, Luxembourg és Eisner vezették; a német parlamentben a zsidó Haase és Landsberg vitte a szót, akiknek a zsidó Kautski, Alzech, Kohn és Hertzfeld segédkeztek, gazdasági téren a zsidó Schiffer és Bernstein tevékenykedtek, a zsidó Preuss és Freund voltak a belügyi titkárok. Poroszországban az igazságügyminisztérium zsidókból állt, vezetőjük Rosenfeld volt. A belügy- és gazdasági minisztériumok vezetői a zsidó Hirsch és Simm voltak. Szászországban a kormány vezető tanácsadói a zsidó Lipinski és Schwartz voltak. Württembergben a zsidó Talheimer és Heimann, Hessenben a zsidó fulda. A zsidó Kurt Eisner azzal büszkélkedett, hogy ő tíz zsidó társával csinálta a forradalmat: Lowenberg, Rosenfeld, Wollheim, Rothschild, Arnold, Kranold, Rosenhek, Birenbaum, Reis és Kaiser. Berlin, Frankfurt, München és Essen rendőrfőnöke, és a katonai munkásbizottságok vezetői zsidók voltak.

Ezért tisztogatja Hitler Németországot a zsidóktól; de a zsidók irányította sajtó nem ír erről.

A bolsevizmus zsidó volt Magyarországon.

A magyarországi bolsevik forradalom is zsidó volt. A 22 milliós lakosságból csak 1 1/2 milliónyi a zsidó, de a kormány 26 komisszárjából 18 volt zsidó Magyarországon. A bestiális zsidó, Kun (Kohn) Béla volt a vezetőjük.

A bolsevizmus zsidó volt Kínában

A kínai alaptermészete nem kommunisztikus. A kommunizmusnak álcázott útonállást Moszkvából irányították, a fő ágensek a zsidó Borodin és Abraham Cohen voltak. Japán meg akarja ezt szüntetni; ezért tesz meg a zsidók irányította sajtó mindent, hogy Japánt mocskolja olvasóinak.

A bolsevizmus zsidó volt Spanyolországban.

A spanyol sem kommunista természetű. A kommunizmus alapjait a zsidók Zamora, Maura és De los Rios rakták le, akik a köztársaságot irányították, éppen úgy, ahogy a zsidó Kerenszkij készítette elő a kommunizmus útját Lenin kormánya előtt Oroszországban, akit Jacob Schiff, a New Yorki Kuhn Loeb & Co. bankház főnöke financírozott. A zsidó Kun Béla, akit Magyarországnál említettünk irányította a zsidók lefejezését és a fiatal lányok megerőszakolását Madrid utcáin. Ő, és más Oroszországból jött zsidók szervezték a kilengéseket, melyek miatt a nagy hazafi, Franco tábornok fegyvert fogott hogy megmentse országát a civilizációnak. A teljes igazság akkor jött napvilágra, amikor Franco megnyerte a csatát. Hitler ezt mondta 1937 szeptember 14-i beszédében: A nagy orosz birodalom pár zsidó áldozatává lett, akik némelyike most Spanyolországban visel pogárháborút a valenciai uzsorások támogatásával. Vörös Spanyolországot a nemzetközi zsidóság fegyverezte fel, és a nemzetközi brigád is zsidó irányítás alatt állt, Kleber tábornok igazi neve Fekete (Schwartz) volt. Maga a brigád nagyon nagy százalékban zsidókból állt, Az American Hebrew 1938 január 7-én azt vallotta be, hogy 3000 zsidó harcol benne, és a madridi fronton az Abraham Lincoln osztag 1/3-a zsidó. Spanyolországban a vörös kormány gúnyneve a "Vándoló zsidók bizottsága" volt.

Annak az oka, hogy a brit olvasó nemigen hall jó szót Francoról, és semmit sem tud meg a vörös zsidók bolsevista bestialitásáról, zsidó ok. A zsidók uralják a sajtót, a hajók, melyeket Franco bombáz, főleg zsidó hajók, nem britek, és még konzuljaink is zsidók Franco Spanyolországában, ahogy a külszolgálati csoport nevei ezt igazolják (Lásd iratunkat, Zsidó sajtóirányítás, 2 1/2 penny, küldés ingyenes).

[szerk]
A bosevizmus zsidó Délamerikában.

Mint közismert, Che Guevara, Raoul és Fidel Castró szintén zsidók.
[szerk megjegyzés vége]

Mindig a zsidó szabadkőművesség készítette elő az összeomlást.

Ezért tiltották be Magyarország, Olaszország, Németország, Portugália, Törökország. Lengyelország és más országok a szabadkőművességet. Lásd írásunkat a szabadkőművességről (4 1/2 penny, küldés ingyenes).

Összefoglaló.

A bolsevizmus zsidó. Célja a világuralom megkaparintása a zsidók számára, a zsidó pénzhatalom és a zsidó marxizmus segítségével. Oroszországban a bosszú volt a mozgatóerejük.