Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

-- I --1 : Detje van der Laan.-- II --2 : Lubbert van der Laan.

3 : Pietje Trijntje Elzenga.-- III --4 : Jelle van der Laan.

5 : Trijntje Fennema.


6 : Gerrit Elzenga.

7 : Detje Bosma.-- IV --8 : Lubbert van der Laan.


9 : Anna Kooistra.


10 : Hendrik Fennema.


11 : Sjoukje van der Heide.


12 : Marten Elzenga.


13 : Gerritje Oosterling.


14 : Pieter Pieters Bosma.


15 : Akke Hofstra.-- V --16 : Tije van der Laan.


17 : Auktje Jelles Klok.


18 : Romke Wiegers Kooistra.

19 : Sjoukje Jelles Linting.


20 : Otte Fennema.

Hij is getrouwd met zijn nicht
21 : Jantje Hendriks Beerlings.


22 : Geert Oukes van der Heide.


23 : Trijntje Popes Zandstra.


24 : Jacob Gerrits Elzinga.


25 : Doetje Klazes van der Meer.


26 : Hendrik Oosterling.


27 : Mietje Lolkama.


28 : Pieter Pieters Bosma.


29 : Trijntje Jacobs Haanstra.


30 : Marten Haijes Hofstra.


31 : Fokeltje Annes Bakker.-- VI --32 : Lubbert Tijes van der Laan.


33 : Anke Klazes Sipma.


34 : Jelle Jans Klok.
35 : Grietje Freerks Hommes.


36 : Wieger Ates Kooistra.


37 : Tjitske Romkes de Boer.


38 : Jelle Hanzes Linting.
39 : Antje Eeuwes Duursma.


40 : Otte Folkerts Fennema.


41 : Trijntje Sjoerds Haarsma.


42 : Hendrik Hillebrands Beerlings.


43 : Grietje Sjoerds Haarsma.


48 : Gerrit Martens Elzinga.


49 : Freerkje Jilles Wiersma.


50 : Klaas Douwes van der Meer.


51 : Antje Braaksma.


52 : Gerrit Hendriks Oosterling.


53 : Doutzen Joekes Faber.


54 : Abraham Lodewijks Lolkama.


55 : Myke Kuurstra.


56 : Pieter Jelles Bosma.


57 : Tjitske Sijbes Reitsma.


58 : Jacob Tjallings Haanstra.


59 : Wijpkjen Stelpstra.


60 : Haije Pieters Hofstra.


61 : Akke Martens Kooistra.


62 : Anne Gerrits Bakker.


63 : Dettje Thomas Pietersma.-- VII --64 : Tije Johannes van der Laan.


65 : Trijntje Lubberts Witteveen.


68 : Jan Jelles Klok.


69 : Aukje Pieters Schuil.


70 : Freerks Jans Hommes.


71 : Engeltje Sipkes Pruim.


72 : Ate Rinderts Kooistra.


73 : Trijntje Wiegers Keimpema.


76 : Hans Jelles Linting.
77 : Aaltje Binnes Bolleman.


78 : Eeuwe Jans Duursma.


79 : Sjoukjen Jurjens van der Wal.


80 : Folkert Wolters Fennema.


81 : Antje Cornelis IJnia.


82 : Sjoerd Andries Haarsma.


83 : Wijpkjen Folkerts Riemersma.


84 : Hillebrand Kornelis Beerlings.
85 : Eetske Jans Mulder.


86 : =82 (Sjoerd Andries Haarsma)


87 : =83 (Wijpkjen Folkerts Riemersma)


96 : Marten Jacobs Elsinga.


97 : Antje Heerkes.


98 : Jille Simons Wiersma.


99 : Maaike Eelkes.


104 : Hendrik Tjipkes Oosterling.


105 : Dieuwke Gerrits de Vries.


106 : Joeke Douwes Faber.


107 : Rinske Harkes Tilstra.


108 : Lodewijk Lolkama.


109 : Hijlkje de Vries.


111 : Antje Frederiks Visser.


112 : Jelle Douwes Bosma.


113 : IJbeltje Hendriks Jellema.


114 : Sijbe Gerrits Reitsma.


115 : Aaltje Arjens Heidanus.


120 : Pieter Andries Hofstra.


121 : Trijntje Haijes Miedema.


122 : Marten Klazes Kooistra.


123 : Baukjen Douwes Hooghiemstra.


124 : Gerrit Jintjes Bakker.


125 : Jetske Douwes van der Valk.


126 : Thomas Jacobs.


127 : Fokeltje Klazes Pietersma.-- VIII --128 : Johannes Oenses van der Laan.


129 : Sjoukje Teyes Vaatstra.


130 : Lubbert Hendriks.


131 : Grietje Wybrens.


136 : Jelle IJpes Klok.


137 : Aukje Jans.


138 : Pieter Gerrits Schuil.


139 : Wietske Egberts.

144 : Rinnert Meinderts Kooistra.


145 : Berber Feddes Minsma.


146 : Wieger Jacobs.


147 : Antje Keimpes Keimpema.


152 : Jelle Jans Linting.


153 : Jitske Hendriks.


160 : Wolter Folkerts Fennema.


161 : Bontje Johannes van der Werf.


162 : Cornelis Jelles IJnia.


163 : Aaltje Ottes.


164 : Andries Pieters.


165 : Grietje Gjalts Boersma.


166 : Folkert Riemers Riemersma.


167 : Trijntje Melles Sipma.


168 : Kornelis Alberts Beerlings.


169 : Attje Hillebrands Noordwijk.


170 : Jan Hendriks Mulder.


171 : Wietske Hendriks van der Scheer.


172 : =164 (Andries Pieters)


173 : =165 (Grietje Gjalts Boersma)


174 : =166 (Folkert Riemers Riemersma)


175 : =167 (Trijntje Melles Sipma)


192 : Jacob Martens.


193 : Neeltje Durks.


194 : Heerke Minnes.


195 : Gepke Everts.


196 : Simon Jilles Wiersma.


212 : Douwe Hebles Faber.


213 : Sijtske Joekes Dijkstra.


214 : Harke Derks Tilstra.


215 : Eelkje Sakes.


218 : Harmens de Vries.


219 : Cornelia Petrus Boom.


224 : Douwe Pieters.
225 : Jetske Gerbens.


246 : Douwe Oenes Hooghiemstra.


247 : Akke Durks.


248 : Jintje Sjoukes.


249 : Antje Gerrits.-- IX --256 : Oense Ybeles.


257 : Jeltje Johannes.


258 : Teye Freerks Vaatstra.


259 : Lolkjen Jans.


260 : Hendrik Jans.


Hij is getrouwd met zijn nicht
261 : Sjoukjen Teyes.


262 : Wybren Rienks.


263 : Trijntje Sierds.


272 : IJpe Martens Klok.


273 : Antje Jelles.


274 : (?) Jan Annes.


275 : (?) Aafke Tjipkes.


276 : Gerrit Pieters.


277 : Auktje Harms.

278 : Egbert Sipkes.


279 : Jantje Gerardus.

288 : Meyndert Ates Kooistra.


289 : Dieuwke Jans.


290 : Fedde Minzes.


291 : Tjitske Jans.


320 : Folkert Annes Fennema.


321 : Hijlkjen Wolters Kroon.


322 : Johannes Douwes.


323 : Froukjen Willems.


324 : Jelle Gerbens.


325 : Jetske Tjebbes.


328 : Pieter Andries.


329 : Geertje Roords Rodes.


330 : Gjalt Sybrens.


Hij is getrouwd met zijn nicht
331 : Hiltje Sjoerd.


332 : Riemer Johannes.


333 : Trijntje Folkerts.


334 : Melle Wolters Sipma.


335 : Wypkje Gerbens.

336 : Albert Kornelis Beerlings.


337 : Elisabeth Roelofs.


338 : Hillebrand Sjoerds Noordwijk.
339 : Tjitske Popkes.


340 : Hendrik Jans.
341 : Kunje Alles.


342 : Hendrik Louwes Scheringa.


343 : Aagje Kornelis.


344 : =328 (Pieter Andries)


345 : =329 (Geertje Roords Rodes)


346 : =330 (Gjalt Sybrens)


347 : =331 (Hiltje Sjoerd)


348 : =332 (Riemer Johannes)


349 : =333 (Trijntje Folkerts)


350 : =334 (Melle Wolters Sipma)


351 : =335 (Wypkje Gerbens)


384 : Marten Jacobs.


385 : Martzen Sjibes.


386 : Durk.


387 : Grietje.


450 : Gerben Tjalling.


451 : Atie Harmens.


492 : Oene Douwes.


493 : Anskje Karstes.-- X --512 : Ybele Minses.


513 : Antje Oenses.


516 : Freerck Teyes.


517 : Beerte Ybeles.


518 : Jan Berends.


519 : Antje Ebeles.


520 : Jan Hendriks.


521 : Aukjen Tjerks.


522 : Teye Jans.
523 : Jeltje Tjerks.


524 : Rienk Warners.
525 : Grietje Wybrens.


526 : Sierd Linzes.


527 : Antje Feitzes.


544 : Marten Gerbens.
545 : Antje Ulbes.


546 : Jelle Jacobs.
547 : Grietje Johannes.


552 : Pieter Gerrits.


553 : Eintje Jans.


558 : Gerardus Claassen.


559 : Wijtske Gerlefs.


576 : Ate Rinnerts.


577 : Sjoukjen Meinderts.


578 : Jan Koerts Munninck.


579 : Antje Scheltes.


580 : Minse Gaeles.


581 : Berber Hendriks.


640 : Anne Folkerts Fennema.


641 : Grietje Benediktus.


642 : Wouter Melles.


643 : Doetje Jacobs.


644 : Douwe Diddes.


645 : Antje Johannes.


648 : Gerben Jarichs.


649 : Janke Cornelis.


656 : Andries Jans.


657 : Antje Pieters.


658 : Roord Eedzes.


659 : Heebeltje Jans.


660 : Sybren Jelles.
661 : Grietje Gjalts.


662 : Sjoerd Gjalts.


663 : Antje Arjens.


668 : Walter Melles.


669 : Trijntje Douwes.


670 : Gerben Bouwes.


671 : Tietje Melles.


674 : (?) Roelof Beerlingh.


675 : (?) Jantje Hiet.


676 : Siwert Lubbes.


677 : Gepke Jannes.


679 : Attje Egberts.


680 : Jan Hendriks.


681 : Eetske Elings.


684 : Louwe Henderks.


685 : Jantje Harms.


686 : (?) Cornelis Berends Hazenberg.


687 : Albertje Thijssens.


688 : =656 (Andries Jans)


689 : =657 (Antje Pieters)


690 : =658 (Roord Eedzes)


691 : =659 (Heebeltje Jans)


692 : =660 (Sybren Jelles)


693 : =661 (Grietje Gjalts)


694 : =662 (Sjoerd Gjalts)


695 : =663 (Antje Arjens)


700 : =668 (Walter Melles)


701 : =669 (Trijntje Douwes)


702 : =670 (Gerben Bouwes)


703 : =671 (Tietje Melles)


984 : Douwe Oenes.


985 : Atje Ales.-- XI --1024 : Minse Minses.


1025 : Ebeltje Isbrants.


1026 : Oense Boodses.


1027 : Bentje Pytters.


1032 : Teye Freercks.


1033 : Wytske Freercks.

1034 : Ybele Tedes.


1035 : Siouck Hepckes.


1042 : Tjerk Rinderts.


1043 : Antje Jans.


1044 : Jan Jelles.


1045 : Loltje Gauckes.


1046 : =1042 (Tjerk Rinderts)


1047 : =1043 (Antje Jans)


1048 : Warner Ritskes.
1049 : Hiltje Jans.


1050 : Wybren Klaeses.


1051 : Jitske Minses.
(Zij is later getrouwd 1723 voor de kerk met Warner Ritskes, zie 1048.)


1152 : Rinnert Ates.


1153 : Jancke Luytsens.


1154 : Meindert Kornelis.


1155 : Jetske Alberts.


1156 : Koert Hanses Munninck.


1157 : Hiltje Jacobs.


1158 : Schelte Pytters.


1159 : Doetje Thomas.


1160 : Gaele Minses.


1161 : Wytske Jelles.


1162 : Hendrick Iedes.


1163 : Auckjen Feddes.


1280 : Folkert Annes.


1281 : Jetske Folkes.


1282 : Benedictus Hendricks.


1284 : Melle Sytses.


1285 : Hijlkje Lykeles.


1286 : Jacob Brugts.


1287 : Aaltsen Eebes.


1290 : Johannes Andries.


1291 : Beitske Jacobs.


1296 : Jarich Gerbens.
1297 : Meins Liebbes.


1312 : Jan Sjoerds.


1313 : Saakje Andries.


1316 : Eedze Roords.


1317 : Reynsck Dids.


1320 : Jelle Sijbrens.


1321 : Aaltje Ritskes.


1322 : Gjolt Goffes.


1323 : Hiltje Roels.


1324 : =1322 (Gjolt Goffes)


1325 : =1323 (Hiltje Roels)


1326 : Arjen Coenes.


1327 : Imck Jannes.


1336 : Melle Walters.


1337 : Jetske Baukes.


1338 : Douwe Taedes.


1339 : Aaltje Tjedgers.


1340 : Bouwe Symons.


1341 : Bauckje Ruyrdts.

1342 : Melle Bartels.
1343 : Wypkjen Douwes.


1352 : Lubbe Sywerts.


1353 : Willemke Wyts.


1354 : Johannes Bonnes.


1355 : Froukien Lubbes.


1356 : Wybe Sjoerds.


1357 : Antje Sygers.


1362 : Eling N..


1372 : (?) Berend Wigbolts.


1373 : (?) Aechtie Kornelis.


1374 : Tijs Martens.


1375 : Jantien Teunis.


1376 : =1312 (Jan Sjoerds)


1377 : =1313 (Saakje Andries)


1380 : =1316 (Eedze Roords)


1381 : =1317 (Reynsck Dids)


1384 : =1320 (Jelle Sijbrens)


1385 : =1321 (Aaltje Ritskes)


1386 : =1322 (Gjolt Goffes)


1387 : =1323 (Hiltje Roels)


1388 : =1322 (Gjolt Goffes)


1389 : =1323 (Hiltje Roels)


1390 : =1326 (Arjen Coenes)


1391 : =1327 (Imck Jannes)


1400 : =1336 (Melle Walters)


1401 : =1337 (Jetske Baukes)


1402 : =1338 (Douwe Taedes)


1403 : =1339 (Aaltje Tjedgers)


1404 : =1340 (Bouwe Symons)


1405 : =1341 (Bauckje Ruyrdts)


1406 : =1342 (Melle Bartels)


1407 : =1343 (Wypkjen Douwes)


1968 : Oene Gerbens.


1969 : Tytie Willems.


1970 : Aele Bokes.


1971 : Ansck Sickes.-- XII --2050 : Isbrant Gerryts.


2051 : Rixt Iebles.


2064 : Freerck Ballings.


2065 : Martien Goitiens.

2068 : Teede Ybles.


2069 : Trintie Jans.


2070 : Hepcke Hendricx.
2071 : Beert Gerbens.


2084 : Rindert Tjerks.


2085 : Jeltje Hepkes.


2086 : Jan Geerts.


2087 : Hylck Sygers.


2088 : Jelle Jans.


2089 : Baukjen Tjerks.

2090 : Gaucke Tjercks.


2091 : Sjouck Teijes.


2092 : =2084 (Rindert Tjerks)


2093 : =2085 (Jeltje Hepkes)


2094 : =2086 (Jan Geerts)


2095 : =2087 (Hylck Sygers)


2096 : Ritske Harckes.


2097 : Hiltje Warners.

2098 : Jan Rienks.
2099 : Stijntje Tjebbes.


2100 : Claes Wybrens.


2101 : Baukjen Wybes.


2102 : Minse Roels.
2103 : Trijntje Willems.


2304 : Ate Ates.


2305 : Froukjen Tymens.


2306 : Luytsen Sythies.


2307 : Sjouck Geuckes.


2310 : Albert Klases.


2311 : Sytske Lykles.


2560 : Anne Folckerts.


2561 : Imckjen Douwes.


2564 : Hendrick Martens.


2565 : Trijntje Benedictus.


2568 : Sytse Fokkes.
2569 : Gepke Melles.


2570 : (?) Lykele Joukes.


2571 : (?) Trijntje Rinses.


2580 : Andries Hanzes.


2581 : Sjouck Binnes.


2592 : Gerben Egberts.


2593 : Geertie Nitters.


2632 : Roord Ypes.


2633 : Dieucke Gosses.


2634 : Did Tjaerts.


2635 : Dieucke Claesses.


2640 : Sybren Jelles.


2641 : Aelke Reydts.


2642 : Ritske Harckes.


2643 : Teth Wobbes.


2652 : Coene Arjens.


2653 : Jantie Everts.


2672 : Walter Melles.
2673 : Maaike Geerts.


2674 : Bauke Sierds.


2675 : Auckjen Pyters.


2684 : Bartel Bartels.


2685 : Frouck Folkes Itsma.


2686 : Douwe Douwes.


2687 : Tjitske Liebbes.


2704 : Siwert Hillebrands.


2705 : Mettien Boeles.


2744 : (?) Wigbolt Berends.
2745 : (?) Grietje Willems.


2760 : =2632 (Roord Ypes)


2761 : =2633 (Dieucke Gosses)


2762 : =2634 (Did Tjaerts)


2763 : =2635 (Dieucke Claesses)


2768 : =2640 (Sybren Jelles)


2769 : =2641 (Aelke Reydts)


2770 : =2642 (Ritske Harckes)


2771 : =2643 (Teth Wobbes)


2780 : =2652 (Coene Arjens)


2781 : =2653 (Jantie Everts)


2800 : =2672 (Walter Melles)


2801 : =2673 (Maaike Geerts)


2802 : =2674 (Bauke Sierds)


2803 : =2675 (Auckjen Pyters)


2812 : =2684 (Bartel Bartels)


2813 : =2685 (Frouck Folkes Itsma)


2814 : =2686 (Douwe Douwes)


2815 : =2687 (Tjitske Liebbes)


3936 : Gerben Oenes.


3937 : Wyts Riemers.


3938 : Willem Halbes.


3939 : Antie Tietes.


3940 : Boocke Aellis.


3941 : Rints Doeckedr..


3942 : Sicke Oenes.


3943 : Tjall Gerbensdr..-- XIII --4102 : Yble Linses.


4103 : Auckjen Joostes.


4140 : Hendrik Ubles.


4141 : Martien Hepkes.


4142 : =2592 (Gerben Egberts)


4143 : =2593 (Geertie Nitters)


4168 : Tjerk Michiels.


4169 : Mincke Rinnerts.


4170 : Hepcke Ytes.


4171 : Lutske Fockes.


4174 : Syger Ates.


4175 : Ansck Tjeetses.


4176 : Jan Jelles.


4177 : Antje Reids.


4178 : =4168 (Tjerk Michiels)


4179 : =4169 (Mincke Rinnerts)


4180 : =4168 (Tjerk Michiels)


4181 : =4169 (Mincke Rinnerts)


4182 : Teye Rinnerts.


4184 : =4168 (Tjerk Michiels)


4185 : =4169 (Mincke Rinnerts)


4186 : =4170 (Hepcke Ytes)


4187 : =4171 (Lutske Fockes)


4190 : =4174 (Syger Ates)


4191 : =4175 (Ansck Tjeetses)


4192 : Harcke Ritskes.


4194 : Warner Warners.


4195 : Wickjen Martens.

4196 : Rienk Jans.


4197 : Hiltje Piers.


4204 : Roel Jans.


4205 : Antje Minses.


4206 : Willem Arends.


4207 : Jetske Lieuwes.


4608 : Ate Ates.


4609 : Rieme Rinnerts.


4620 : Claas Jouws.


4621 : Meynts Gerrits.


4622 : Lykle Geerts.


4623 : Trijntje Heerckes.


5120 : Folckert Annes.


5121 : Auckjen Fokkes.


5128 : Marten Aebes.


5129 : Geeske Hendricks.


5130 : Benedictus Ruyrdts.


5131 : Jantjen Andries.


5136 : Fokke Karstes.


5137 : Geeske Sytses.


5138 : Melle Karstes.


5139 : Trijntje Walters.


5140 : (?) Jouke Lykeles.


5160 : Hans Andries.


5161 : Bontje Beernts.


5162 : Binne Alles.


5163 : Auck Douwes.


5184 : Egbert Folckerts.


5185 : Ancke Gerbens.

5186 : Nitte Louwerens.
5187 : Tyets Sybes.

5266 : Gosse Barteles.


5267 : Sepck Aetzes.


5282 : Reydt Hendricks.


5283 : Jantjen Lammerts.


5284 : Harke Ritskes.


5285 : Styn Freerks.


5286 : Wobbe Tsjalles.


5287 : Impck Oedses.


5304 : Arjen Coenes.


5305 : Aaltje Dirks.


5344 : =5138 (Melle Karstes)


5345 : =5139 (Trijntje Walters)


5348 : Sierd Wilts.


5349 : Ytske Hendriks.


5368 : Bartel Mackes.


5370 : Folke Itsma.


5371 : Imck Wijntiens.


5372 : Douwe Douwes.


5373 : Wyts Goities.

5374 : Liebbe Wytzes.


5375 : Sjouck Melles.


5410 : Boele Martens.


5488 : (?) Berend Hazenberg.


5522 : =5266 (Gosse Barteles)


5523 : =5267 (Sepck Aetzes)


5538 : =5282 (Reydt Hendricks)


5539 : =5283 (Jantjen Lammerts)


5540 : =5284 (Harke Ritskes)


5541 : =5285 (Styn Freerks)


5542 : =5286 (Wobbe Tsjalles)


5543 : =5287 (Impck Oedses)


5560 : =5304 (Arjen Coenes)


5561 : =5305 (Aaltje Dirks)


5600 : =5138 (Melle Karstes)


5601 : =5139 (Trijntje Walters)


5604 : =5348 (Sierd Wilts)


5605 : =5349 (Ytske Hendriks)


5624 : =5368 (Bartel Mackes)


5626 : =5370 (Folke Itsma)


5627 : =5371 (Imck Wijntiens)


5628 : =5372 (Douwe Douwes)


5629 : =5373 (Wyts Goities)


5630 : =5374 (Liebbe Wytzes)


5631 : =5375 (Sjouck Melles)


7872 : Oene Doedes.


7873 : Bets Douwedr..


7882 : Doeke Edes.


7883 : Mincke Wolters.


7886 : Gerben Eellerts.


-- XIV --8206 : Joost Bennes.


8207 : Taetske Jans.


8280 : Uble Hendricks.
8281 : Syts Jansdr.


8282 : Hepke N..


8283 : Eets Hindricx.


8284 : =5184 (Egbert Folckerts)


8285 : =5185 (Ancke Gerbens)


8286 : =5186 (Nitte Louwerens)


8287 : =5187 (Tyets Sybes)


8336 : Michiel Tobias.


8337 : Sjouckjen Auckes.


8338 : Rinnert Bauckes.


8348 : Aate Wytses.


8349 : Wytske Gauches.


8350 : Tyeetse Imckes.


8351 : Hylck Heeres.

8356 : =8336 (Michiel Tobias)


8357 : =8337 (Sjouckjen Auckes)


8358 : =8338 (Rinnert Bauckes)


8360 : =8336 (Michiel Tobias)


8361 : =8337 (Sjouckjen Auckes)


8362 : =8338 (Rinnert Bauckes)


8368 : =8336 (Michiel Tobias)


8369 : =8337 (Sjouckjen Auckes)


8370 : =8338 (Rinnert Bauckes)


8380 : =8348 (Aate Wytses)


8381 : =8349 (Wytske Gauches)


8382 : =8350 (Tyeetse Imckes)


8383 : =8351 (Hylck Heeres)


8384 : =2642 (Ritske Harckes)


8385 : =2643 (Teth Wobbes)


8392 : Jan Rienks.


8393 : Sjouke Jans.


8394 : Pier Hendriks.


8395 : Geertje Dirks.


8408 : Jan Franckes.


8409 : Imckjen Gauckes.

8410 : Minse Fockes.


8411 : Haebel Beerends.


8412 : Arend Hendriks.


8413 : Ykje Willems.


8414 : Lieuwe Pieters.


8415 : Ykje Fokkes Itsma.

9246 : Heercke Fockes.


9247 : Doed Jacobs.


10256 : Aebe Martens.


10257 : Grietje Jacobs.


10258 : Hendrick Reydts.


10260 : Ruyrdt Hoytes.


10261 : Aaltje Gerryts.


10262 : Andries Johannes.


10263 : Rinskjen Lefferts.


10272 : Karst Douwes.


10273 : Sydtske Oedses.


10276 : =10272 (Karst Douwes)


10277 : =10273 (Sydtske Oedses)


10278 : Walter Ubles.


10279 : Jeltje.


10320 : =10262 (Andries Johannes)


10321 : =10263 (Rinskjen Lefferts)


10324 : Alle Rinderts.


10325 : Auck Bouwes.


10326 : Douwe Bouwes.


10327 : Sjouck.


10368 : Folckert Wybes.


10369 : Beerte Egbertsdr..


10370 : Gerbe Jarichs.


10371 : Bauck Sijbes.

10372 : Louwerens Nittes.


10532 : Bartel Jans.


10533 : Saeck Martens.


10534 : Aetze Sipckes.

10568 : Ritske Harkes.


10569 : Aafcke Popkes.


10688 : =10272 (Karst Douwes)


10689 : =10273 (Sydtske Oedses)


10690 : =10278 (Walter Ubles)


10691 : =10279 (Jeltje)


10696 : Wilt Gerryts.


10697 : Tet Sytses.

10746 : Goethie Sierds.


10747 : Wipck Jansdr.


11044 : =10532 (Bartel Jans)


11045 : =10533 (Saeck Martens)


11046 : =10534 (Aetze Sipckes)


11080 : =10568 (Ritske Harkes)


11081 : =10569 (Aafcke Popkes)


11200 : =10272 (Karst Douwes)


11201 : =10273 (Sydtske Oedses)


11202 : =10278 (Walter Ubles)


11203 : =10279 (Jeltje)


11208 : =10696 (Wilt Gerryts)


11209 : =10697 (Tet Sytses)


11258 : =10746 (Goethie Sierds)


11259 : =10747 (Wipck Jansdr)


15744 : Doede Oenes.


15746 : Douwe Binnerts.


15772 : Eellert Gerbens.-- XV --16568 : =10368 (Folckert Wybes)


16569 : =10369 (Beerte Egbertsdr.)


16570 : =10370 (Gerbe Jarichs)


16571 : =10371 (Bauck Sijbes)


16572 : =10372 (Louwerens Nittes)


16672 : Tobias Gauckes.


16676 : Bauke Rinnerts.


16696 : Wytthie Allerts.


16697 : Reynsck Sygers.


16700 : Imcke Annes.


16701 : Grietje Jelles.


16712 : =16672 (Tobias Gauckes)


16716 : =16676 (Bauke Rinnerts)


16720 : =16672 (Tobias Gauckes)


16724 : =16676 (Bauke Rinnerts)


16736 : =16672 (Tobias Gauckes)


16740 : =16676 (Bauke Rinnerts)


16760 : =16696 (Wytthie Allerts)


16761 : =16697 (Reynsck Sygers)


16764 : =16700 (Imcke Annes)


16765 : =16701 (Grietje Jelles)


16768 : =5284 (Harke Ritskes)


16769 : =5285 (Styn Freerks)


16770 : =5286 (Wobbe Tsjalles)


16771 : =5287 (Impck Oedses)


16790 : Dirk Outgers.


16791 : Antke Pytters.


16820 : Focke Gerckes.


16821 : Hincke Sybrandts.


16826 : Willem Linses.


16827 : Wytske Hedmans.


16828 : Pieter Minnerts.


16829 : Trijntje Cornelis.


16830 : Fokke Gerks Itsma.


16831 : Syts Alles.


20516 : =5282 (Reydt Hendricks)


20517 : =5283 (Jantjen Lammerts)


20522 : Gerrit Coenes.


20523 : Bauck Ubles.


20526 : Leffert Jans.


20527 : Eelckjen Tjebbes.


20544 : Douwe Hemkes.


20545 : N. Carstes.


20546 : Oedts Alles.


20552 : =20544 (Douwe Hemkes)


20553 : =20545 (N. Carstes)


20554 : =20546 (Oedts Alles)


20556 : Uble Walters.


20557 : Tetje.


20642 : =20526 (Leffert Jans)


20643 : =20527 (Eelckjen Tjebbes)


20648 : Rinnert Teijes.


20650 : Bouwe Ubles.


20651 : Auck Fockes.


20652 : =20650 (Bouwe Ubles)


20653 : =20651 (Auck Fockes)


20740 : Jarich N.


21376 : =20544 (Douwe Hemkes)


21377 : =20545 (N. Carstes)


21378 : =20546 (Oedts Alles)


21380 : =20556 (Uble Walters)


21381 : =20557 (Tetje)


21392 : =20522 (Gerrit Coenes)


21393 : =20523 (Bauck Ubles)


21394 : Sytie Syerts.


21395 : Auck Ebeles.


22400 : =20544 (Douwe Hemkes)


22401 : =20545 (N. Carstes)


22402 : =20546 (Oedts Alles)


22404 : =20556 (Uble Walters)


22405 : =20557 (Tetje)


22416 : =20522 (Gerrit Coenes)


22417 : =20523 (Bauck Ubles)


22418 : =21394 (Sytie Syerts)


22419 : =21395 (Auck Ebeles)-- XVI --33140 : =20740 (Jarich N)


33400 : Anne Sybolts.


33401 : Montsa Ockesdr. Broersma.


33528 : =33400 (Anne Sybolts)


33529 : =33401 (Montsa Ockesdr. Broersma)


33536 : =10568 (Ritske Harkes)


33537 : =10569 (Aafcke Popkes)


33580 : Outger Dircks.


33581 : Houck Harts.


33660 : Gerck Rompts Itsma.


33661 : Yck Bonnes.


33662 : Alle Oedses.


33663 : Jetske Sytses.


41088 : Hempcke Lyeuwes.


41092 : Alle Arends.


41093 : Auckjen Bennes.


41104 : =41088 (Hempcke Lyeuwes)


41108 : =41092 (Alle Arends)


41109 : =41093 (Auckjen Bennes)


42752 : =41088 (Hempcke Lyeuwes)


42756 : =41092 (Alle Arends)


42757 : =41093 (Auckjen Bennes)


42788 : Syert Bennes.


44800 : =41088 (Hempcke Lyeuwes)


44804 : =41092 (Alle Arends)


44805 : =41093 (Auckjen Bennes)


44836 : =42788 (Syert Bennes)-- XVII --66802 : Pier Ockema (Broersma).


67058 : =66802 (Pier Ockema (Broersma))


67320 : Rompt Wybes.


67321 : Foop Gercks Itsma.


67322 : Bonne Paukes.


67323 : Ryemke Alles.-- XVIII --133604 : Ocke Gerritsma.


134116 : =133604 (Ocke Gerritsma)


134642 : Gerck Itsma.


134644 : Pauke Azyghen.


134645 : Reynoe.