Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Heksenwoordenboekje

Afnemende maan: 

Aan de vorm van de maan kun je zien dat zij afnemend is, de ronding zit dan gelijk aan de 'a' van afnemend, afnemende maan komt na de volle maanstand.............

Altaar:

 Een centrale plaats in huis waarop krachtsymbolen worden geplaatst...of een laag tafeltje, meestal van hout. Bij rituelen buitenshuis kan ook een grote platte steen of een boomstronk dienst doen als altaar. Het wordt gebruikt om voorwerpen op te kunnen leggen tijdens een ritueel. Het altaar staat in het midden van de cirkel en wijst naar het noorden, de richting van de geest. 

Amulet:

 gelukaanbrengend en onheilwerend magisch voorwerp. Mits bij zich gedragen beschermt een amulet tegen ziekten en gevaar en brengt geluk. 

Anthame:

 Heksenzwaard met een tweezijdig lemmet en een meestal en zwart of bruin heft, waarin soms magische symbolen worden gegrift. Het athame dient voor ritueel werk zoals het openen en bannen van de magische cirkel. Het dompelen in een kelk symboliseert de vereniging van mannelijke en vrouwelijke beginselen....

Aura:

 je eigen persoonlijke energie die bestaat uit elektromagnetische deeltjes die in meerdere lagen van het lichaam straalt. De aura kan een regenboog van kleuren bevatten.

Blessed be:

 traditionele groet tussen heksen, afgeleid van de strofen van de vijfvoudige kus. In Nederland wordt ook vaak de term "wees gezegend" gebruikt.


Boek der Schaduwen:

 een verzameling van rituelen, spreuken, recepten, informatie en teksten. Iedere heks heeft zijn/haar eigen B.O.S., oftwel Book of Shadows, dat vaak volgens de traditie met de hand geschreven wordt. 

Bolline: 

het werkmes van een heks, waarmee dingen gesneden en gekerft worden, zoals kruiden en kaarsen. Het heeft meestal een wit heft. Uitsluitend gebruikt voor rituele handelingen......


Cauldron:

 heksenketel, meestal een zwarte gietijzeren ketel op drie pootjes.


Chakra's:

 toegangspoorten in het astrale lichaam, waardoor kosmische energie in het lichaam wordt gebracht. Helderzienden kunnen de chakra's soms waarnemen. Er bestaan 7 hoofdchakra's; ter hoogte van je kruin, voorhoofd (derde oog), keel, hart, solar plexus (zonnevlecht), milt en stuitje.

Chalice:

 De chalice (bokaal of beker) wordt gebruikt bij verering van de godin en god, men vult het met wijn of (heilig) water als offer voor de godin en/of de god. De chalice is een beker van edelmetaal, vaak bewerkt met edelstenen. Moderne heksen gebruiken ook wel glazen bokalen.

Cirkel:

 kring met beschermende werking, waarin heksen hun rituelen houden. De cirkel wordt getrokken met een athame, zwaard, staf of vingers. 

Coven:

 heksengroep onder leiding van een hogepriesteres. Traditioneel bestaat de groep uit 6 mannen en 6 vrouwen + de hogepriesteres. Een van de mannen vervult de functie van hogepriester en assisteert de hogepriesteres bij haar werkzaamheden.

Demonen:

 entiteiten, die zowel goede als kwade energie kunnen hebben. Deze entiteiten kunnen door magie tot stand worden gebracht. In de meeste Wicca-tradities wordt niet met demonen gewerkt.

Deosil: 

met de wijzers van de klok mee. In wicca wordt meestal deosil bewogen, wat duidt op de uitgaande spiraal van de evolutie. Het tegendeel heet "widdershins", tegen de wijzers van de klok in.

Dianics: 

heksentraditie waarin alleen vrouwen bijeenkomen, er worden geen mannen toegelaten in deze covens. 


Drievoudige Wet: 


Houd de Wet van Drie in ere
driemaal zullen uw daden wederkeren
Leer de Wet, en leer ook goed
dat wat je zaait, je oogsten moet

Duivel:

 de duivel is een uitvinding van het christendom. De afbeeldingen van de duivel komen overeen met die van de god van de Oude Religie, die vertegenwoordigd werd door Pan. Pan wordt afgebeeld als een behaarde man met hoorns op zijn hoofd, bokkepoten en een opgerichte penis. Pan vertegenwoordigd het mannelijk aspekt van de vruchtbaarheid. De angst voor de duivel kun je nog steeds in bepaalde woorden terugvinden, zoals panisch, paniek etc. Heksen kennen geen duivel. 

Eclectisch: 

een mix van verschillende visies en religies. Een eclectische heks is iemand die van verschillende culturen, tradities en beschouwingen datgene tot zich neemt wat hem/haar aanspreekt.

Edelsteen-therapie: 

De mens en edelstenen bezitten energievelden. Alle materie bevat levensenergie die vrij kan komen als stralingsenergie. Kristallen bezitten energievelden die steeds in beweging zijn. De energievelden bewegen zich soms ver buiten het centrum in alle richtingen, om daarna weer naar het centrum terug te keren. Het bewegingspatroon is voor elke kristalgroep verschillend. De energievelden komen overeen met de energievelden van onze organen. Met edelstenen-therapie tracht men invloed uit te oefenen op de energiehuishouding van het fysieke lichaam.

Elementen:

 de 4 ingredienten van het leven en alles dat is: water, vuur, aarde en lucht. 

Equinox: Dagevening.

 Er zijn twee equinoxen in het jaar: de lente-equinox rond 21 maart en de herfst-equinox rond 21 september. Deze dagen hebben een even lange dag als nacht, 12 uur. Occult zijn deze dagen bekend om het verstoren van relaties en evenwichten.

Esbat: 

viering van een volle maan.

Gardnerians: 

een stroming van heksen die zijn ingewijd door Gerald Gardner, de stichter van de moderne hekserij, of zijn opvolgers. 
Gerald Gardner: grondlegger van de moderne hekserij, oftewel de Wicca. De Wicca werd opgericht rond 1930 en kwam rond 1950 tot bloei. De moderne hekserij is op dit moment de snelst groeiende religie wereldwijd.


Gids:

 (door sommigen beschermengel genoemd) is een onzichtbare entiteit die te allen tijde bij je is. Hij helpt je, steunt je en begeleidt je waar hij of zij kan. Gidsen praten tegen je, telepatisch, het is de stem van binnen, je innerlijke stem.

Glamour:

Het langs magische weg verhogen van de reeds bestaande schoonheid.

God en Godin: 

in de wicca worden god en godin gebruikt om het archetype-beeld dat ze vertegenwoordigen aan te geven. Het is geen aanbidding, maar het gebruiken van het karakter van het mythologisch beeld om inzicht en lering op te doen.

Grote Rite:

  (great rite) rituele geslachtsgemeenschap met als doel het verwekken van een "Sterrenkind". Het kan ook symbolisch worden weergegeven door het athame dat in de chalice wordt gestoken. 

Handvasten:

 heksenhuwelijk met meestal de duur van een jaar en een dag. Na die periode kan het huwelijk verlengd worden tot "voorgoed", of tot de liefde over is. Daarna bestaat er de mogelijkheid tot "handparting". 

Heks:

 dit woord komt van het oud-duitse "hexe", en het Nederlandse heggerijdster of hagedessa. De betekenis hiervan was iemand die met haar benen in twee verschillende werelden stond; zowel in de matriele wereld als in de occulte wereld. Daar zijn nog verschillende symbolen van terug te vinden, denk maar aan het geijkte plaatje van de heks op de bezem. Ook de heksenbezem stelt de scheiding tussen de twee werelden voor. Heksen stonden in de middeleeuwen bekend om hun kennis van de natuur en magie, maar ook werden ook gevreesd om hun "anders zijn".

Heksenvervolging: 

duurde drie eeuwen, eindigend in de 17e eeuw. In Europa en Noord Amerika zijn 9 miljoen vrouwen, mannen en kinderen op afschuwelijke wijze vermoord "in naam van Christus", door voornamlijk de r.k. Inquisitie en de hervormde kerken. 63% van de slachtoffers waren vrouwen, de overigen mannen en kinderen. 

Hogepriester(es): 

leid(st)er van een heksengroep. Dient te zijn ingewijd in de eerste, tweede of derde graad. Afkortingen die veel gebruikt worden zijn HPS en HP.

Inwijding: 

Inwijdingen worden in alle culturen gebruikt om een overgang te creŽren tussen het 'oude' leven van de leek, en het 'nieuwe' leven van de ingewijdene. De meeste tradities in de Wicca kennen drie inwijdings-graden. Na de eerste inwijding ben je heks en priesteres of priester. Na de tweede initiatie kan de heks MagiŽr worden. Na de derde initiatie is men dan klaar om als HP of HPS zelfstandig een coven te leiden. 
Solitaire heksen wijden vaak zichzelf in als ze voelen dat ze klaar zijn zich te begeven op het Pad der Hekserij.

I Tjing: 

Het Klassieke Boek der Veranderingen. In de I Tjing vinden we de basisfilosofie van de Chinese samenleving: de principes van Yin en Yang, het actieve en passieve principe, de twee oermachten die in hun oneindige wisselwerking de loop der dingen tot in detail vormgeven.Kaballah:

 wordt ook op andere wijzen geschreven; kabbala, quabballa etc. Het is een oud esoterisch systeem, dat door de 13e eeuwse Hebreeuwse wijsgeren is bewerkt en opgeschreven. Waar de oorsprong van het systeem ligt is onbekend. De Kaballah heeft een een enorme invloed op het esoterisch denken door alle eeuwen heen. De levensboom met de 10 sefiroth is de bekende figuur van de Kaballah. Tevens is er een relatie met de tarot. Het wordt ook wel de joodse geheime leer genoemd.

Karma:

 spirituele "boekhouding" van goed en kwaad over vele inkarnaties. 

Kitchen Witch:

 is een term die in Amerika gebruikt wordt voor heksen die gespecialiseerd zijn in het maken van "brouwseltjes" zoals wierook, olie, zalfjes, drankjes en thee, maar ook droomkussens en talismannen etc. etc. Dit zijn meestal vrouwen of mannen met veel kennis van kruiden en planten. 

Koord:

Het magische bindkoord

Lenormand:

 mlle. Lenormand (1772 - 1843) ontworp de beroemde Lenormand-waarzegkaarten die ook in deze tijd nog veel worden gebruikt. mlle Lenormand, ingeweid in de geheimen van het kaartleggen uit de oude Franse traditie, begon samen met een andere helderziende een "salon" waar de mensen hun toekomst konden laten voorspellen met kaarten en andere technieken zoals astrologie, kaartleggen, tarot, koffiedikkijken, breken van een ei, geomancie, bloemen, etc. Ze kreeg voornamelijk bezoek uit hogere kringen, zoals keizerin Josťphine de Beauharnais, Marat, Robespierre en St.Just. 

Leylijnen:

 Net als over het menselijk lichaam loopt ook over de aarde een onzichtbaar netwerk van energielijnen of meridianen. Ook hierop komen energiepunten (chakra's) voor en zo'n energiepunt wordt een leycentrum genoemd. De leylijnen worden door de Chinezen drakepaden genoemd en de Ieren spreken over elfenwegen. Vanaf de oertijd heeft de mens zijn spirituele verbondenheid met de aarde juist op leycentra tot uitdrukking gebracht door het bouwen van cultusplekken. Men plaatste er menhirs, bouwde steencirkels, hunebedden, boomheiligdommen en later verrezen er kerken. Het merendeel van de kerken die dateren van vůůr 1350 zijn op dergelijke punten gebouwd.

Ligatuur:

De kunst om in draden of leren riemen knopen te leggen die tot sexueel onvermogen van de man kunnen leiden..

Lucide dromen:

 terwijl je droomt, ben je je bewust van het feit dat je droomt. Je kunt je dromen sturen wanneer je lucide droomt, veel mensen maken daar gebruik van voor bijvoorbeeld het overwinnen van angsten, of zoeken naar antwoord op vragen.

Maan neerhalen:

Een rite waarbij de hogepriesteres of de leidster van een groep heksen de macht van de Goding tot zich trekt en in feite voor de duur van de rite de Godin zelf wordt.........

Mabinogion:

De vier takken, de oudste verhalen van de Kelten. Bronnen van kracht voor de vrouw van nu, werktuigen van kracht en soevereiniteit blijven aanwezig in deze mythen...........

Meditatie:

 het verkrijgen van geestelijke rust die met verschillende technieken bewerkstelligd kan worden. Het is het in evenwicht brengen van lichaam en geest en het tot rust brengen van je innerlijk door je gedachtenstroom te stoppen. 

Medium:

 een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het fysieke. Bij alternatieve genezingen kan een medium een tussenpersoon voor de genezende kracht zijn.

Merry meet:

 traditionele groet tussen heksen. (volledige groet luidt: Merry meet, merry part, and merry meet again).

Morrighan:

De drievoudige Godin.De grote Koninging. Zij verandert vaak in een kraai......Ook wordt zij wel het witte hert genoemd.......

MysteriŽn: 

ogenwaarschijnlijk tegenstrijdige of onverklaarbare zaken of soms ook wel heel gewone zaken, waar bij nader inzien een veel diepere laag achter zit. Deze laag kan worden verkend d.m.v. meditatie en occulte technieken, om zo inzicht te krijgen in de wereld om ons heen, in de kosmos of in de ongeziene werelden. Daardoor kunnen we groeien.

Mythologie:

 godenleer in verhaalvorm.

Natuurreligie: 

een religie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de relaties van de natuur en de mens. In een natuurreligie staat de polariteit (evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke krachten) bovenaan, evenals de wetten van de evolutie, de occulte wetten, en de kringloop van geboren worden, leven, voortplanten en sterven. Natuurreligie is een ervaringsreligie (in tegenstelling tot openbaringsreligies).

Occult:

 verborgen. Sinds mensenheugenis zijn de geheimen van de natuur verborgen gehouden en slechts door wijzen overgedragen op hun leerlingen. De occulte wetten zijn op dezelfde manier overgedragen. Veel van het occulte is deze eeuw openbaar gemaakt, helaas heeft dat niet altijd voor vooruitgang van de mensheid gezorgt. (De nazi's hebben gebruik gemaakt van de oude occulte kennis en die vervomd voor hun eigen doeleinden).

Paganisme:

 letterlijk: van het land. Een pagan is een boer, iemand die nauw samenleeft met de natuur. Het paganisme is een filosofie van de natuur. Wicca is te beschouwen als een stroming binnen het paganisme. Het paganisme kent meestal meerdere goden. Neopaganisten respecteren en eerbiedigen de Aarde en al haar scheppingen , zien al wat leeft als verbonden met elkaar, stemmen zich af op natuurlijke ritme van levenskrachten zoals die bepaald worden door de fasen van de maan, de vier seizoenen en equinoxen. 

PantheÔsme: 

meergodendom, of; leer waarin alles god(in) is.

Pendelen: 

een pendel is een instrument dat bij goed gebruik datgene weergeeft wat de pendelaar al weet, maar waarvan hij niet weet dŗt hij het weet. Pendelen is met behulp van een gewichtje aan een draadje verkrijgen van informatie, van antwoorden op gewetensvragen tot het opsporen van materiŽle voorwerpen.

Pentagram: Pentakel:

een vijfpuntige ster, kan met een enkele ononderbroken lijn getekend worden. De punten staan symbool voor de 4 elementen; water, vuur, aarde en lucht. De bovenste punt staat voor de kosmos, of het "goddelijke".

 
ReÔncarnatie:

 geloof (of weten) dat we allen vorige levens hebben gehad en in de toekomst weer op aarde zullen reÔncarneren. De hele filosofie van Wicca wordt beheerst door reÔncarnatie. Hierdoor vervalt het geloof in hemel en hel. Driekwart van de wereldbevolking gelooft in reÔncarnatie.

Ritueel:

 Eredienst met ceremoniŽle opzet.

Runen: 

tekens, die zowel een letterwaarde als een heilige betekenis hebben. Ze kwamen voor in de Noord Europese landen. Door het misbruik dat de Nazi's maakten van de runentekens zijn ze in een slecht daglicht komen te staan. Er zijn vele runensoorten bekend. 

Sabbat:

 jaarfeest. Er zijn 8 sabbats per jaar; Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lughnasadh, Mabon, Samhain en Yule.

Satanen: 

stromingen die nadrukkelijk de kwade macht willen vereren. De bekendste hiervan is de Kerk van Satan, in 1966 in CaliforniŽ opgericht door Anton Szandor LaVey. Bij deze organisatie wordt de god der christenen de belichaming van het kwade en wordt de duivel, de kwade macht, als tegenhanger, juist de goede. Ten gevolge hiervan keert men traditionele waarden om, bedrijft men zwarte magie en worden rituelen sterk gekleurd door het seksuele. 

Satanisten:

 stroming die de mens als eigen god beschouwd. Er zijn er in het satanisme geen elementen te vinden van duivelsaanbidding. Satanisten geloven niet in het bovennatuurlijke, niet in god en niet in de duivel. Voor een satanist is hij of zij z'n eigen god. Satanisten en satanen zijn twee heel verschillende groeperingen en hebben niets met elkaar te maken.

Spell:

 spreuk. Een tekst die een persoon opzegt bij een magisch ritueel, te vergelijken met het gebed. Hierbij wordt natuurlijke energie gebruikt voor een bepaald doel.

Spreekwoord:

Gedeelde macht is verloren macht......

Staf:

 symboliseert het element lucht, en kan ter vervanging van de athame gebruikt worden om de cirkel te openen en te sluiten, of om ergens energie op te richten. Het is een stokje of takje met aan het uiteinde een kristal. De krachtigste staf zal vervaardigd zijn uit vlier, lijsterbes, hazelaar of eik....Een lange rechte dunne tak wordt van binnen uitgehold, met zand geschuurd tot hij glad is, opgevuld met watten en tot leven gebracht door drie druppels eigen bloed.......Sommigen raden aan een pentagram in de staf te krassen en de rituele naam van de heks..........Hoe krachtiger de wil van de heks, hoe onoverwinnelijker de staf.....

Sterrenkind:

 entiteit die geschapen wordt tijdens de Grote Rite door de HPS en HP. Zo'n sterrenkind kan opgedragen worden om bijvoorbeeld genezing en heling te brengen. 

Tuatha-de-Danana:

De Heidense Goden van Ierland.......

Tweevoudige vork:

De tweevoudige vork en soms ook de drievoudige vork werden verondersteld een der misdaden van heksen te zijn.....De duivel was dubbelgehoefd en dus ook zijn geslachtsdeel was gevorkt, zodat hij twee openingen tegelijkertijd kon penetreren....soms had hij drie uitsteeksel zodat hij ook oraal kom binnengaan. Heksen werden van vele sexuele misdaden terrecht gesteld......veel onschuldigen werden op grond daarvan ook gedood....

Toch is wel bekend dat de tweevoudige vork wel degelijk werd gebruikt (soms) tijdens een jaarfeest.....sabbat of esbat....maar dan gemaakt naar eigen idee.......

Voor degenen onder ons.......er worden nog steeds tweevoudige vorken verkocht in de daarvoor bestemde winkeltjes......

Uisce beatha:

Aanroeping aan de Godin.

Visualisatie: 

een geleide fantasie, met als oogpunt een bepaald doel te bereiken.

Wachttorens:

 de vier windrichtingen die worden gebruikt om de elementen op te roepen. 

Wicca: 

een ander woord voor moderne hekserij, ontstaan rond 1930, opgericht door Gerald Gardner. Het woord "wicca" is afgeleid van "Craft of the Wise", oftewel de Kunst der Wijzen. Wicca is een moderne, nieuwe religie, die werkt met CeremoniŽle Magie. Wicca heeft zich onderhand uitgebreid tot meerdere stromingen, die onderling niet te vergelijken zijn, iedere stroming heeft zín eigen rituelen en visies. De mensen die ervoor kiezen hun leven te wijden aan de Wicca geloven dat het hun levensweg zal veranderen. Veel stromingen formaliseren dit door middel van een ritueel (of serie van rituelen) en een inwijding. 

Wiccan Rede: 

de "gouden regel" die veel heksen als norm gebruiken bij het werken met magie. Er zijn vele varianten en toevoegingen op de Wiccan Rede, het origineel bestaat uit slechts 8 woorden: 

"An ye harm none, do as ye will"
(doe wat je wilt mits het niet schaadt)

Yin en Yang: 

deze Chinese filosofie gaat uit van het bestaan van twee tegengestelde en onafscheidelijke principes, die Yin en Yang worden genoemd. Yin is het vrouwelijke, het negatieve, het ontvangende, het chronische, het gevolg. Yang is het mannelijke, het positieve, het scheppende, het acute, de oorzaak.De laatste type mens noemen ze "natuur". Dit worden ook wel heksen genoemd. Het is werkelijk heel bijzonder een heks te hebben in de gemeenschap, want het is de puurste vorm van natuurenergie. In een dorp is de boom die wij zien bijvoorbeeld niet iets dat daar altijd zal staan. Integendeel, de boom is misschien wel de meest mobiele vorm van bewustzijn waar we kontakt mee kunnen maken. De Dagara mensen geloven in een bepaalde hiŽrarchie van het bewustzijn.

Zelfzegening:

Een persoonlijke rite waarbij de heks zichzelf wijdt aan de dienst van de Moedergodin en de Gehoornde God...