Ad Majorem Dei Gloriam/ Catholic Home Page for the Highest Glory of God


Tota pulchra es,
Maria
นี่คือแม่ของท่าน
เกียรตินามของแม่พระ
อะไรๆ ก็ถวายแด่แม่พระ
บทสวดสรรเสริญแม่พระ
แม่พระประจักษ์

Back to home page
Email: wichai@bucc4.buu.ac.th
นี่แน่ะ! ลูกของท่าน
นี่คือแม่ของเจ้า

พระมารดาและพระบุตร
แทบเชิงกางเขนของพระเยซูเจ้า มีพระมารดาของพระองค์ ประทับอยู่กับน้องสาวของพระนาง คือนางมารีอาภรรยาของเคลโอปัส และนางมารีอา ชาวมักดาลา พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นพระมารดา และศิษย์ที่ทรงรัก(ยอห์น)อยู่ใกล้ๆ กัน
จึงตรัสแก่พระมารดาว่า "สตรีเอ๋ย นี่แน่ะ ลูกของท่าน!"
แล้วตรัสแก่ศิษย์ผู้นั้นว่า "นี่แน่ะ แม่ของเจ้า!"
ตั้งแต่นั้นมา ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางไปอยู่บ้านของตน (ยน. 19:25-27)

พระนางมารีอา มารดาของเรา
พระนางมารีอา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นมารดาของเราทุกคน เมื่อพระเยซูเจ้ากล่าวว่า "นี่แน่ะ ลูกของท่าน" ในขณะที่แม่พระยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ อัครสาวกและคริสตชนรุ่นแรก ที่รวมตัวกันเป็นพระศาสนจักร ก็ได้แม่พระเป็นผู้ช่วยเหลือ และเมื่อการเวลาที่ชีวิตบนโลกนี้สิ้นสุดลง แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ แม่พระจึงเป็นราชินีสวรรค์และแผ่นดิน แม่พระจีงเป็นที่พี่งของเราทั้งหลาย และเป็นผู้เสนอคำวิงวอนเพื่อเราในสวรรค์ ดังเช่นที่เคยเสนอในงานวิวาห์ที่คานา

งานวิวาห์ที่คานา (ยน.2:1-11)
ที่เมืองคานา ในแคว้นกาลิลี มีการแต่งงาน พระมารดาของพระเยซูเจ้าอยู่ที่งานนั้นด้วย พระเยซูเจ้า พร้อมกับบรรดาศิษย์ ก็ได้รับเชิญมาในงานเหมือนกัน เหล้าองุ่นเกิดขาด มือลง พระมารดาจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า "เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว "พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า "สตรีเอ๋ย ธุระอะไรของเราและของท่านเล่า ยังไม่ถึงเวลาของเรา" พระมารดาก็บอกแก่พวกคนใช้ว่า "จงทำตามที่ท่านสั่ง" ที่นั่นมีตุ่มหินหกใบ เป็นตุ่มใส่น้ำชำระตัวตามธรรมเนียมยิว ใบหนึ่งจุน้ำราวสองสามถัง พระเยซูเจ้าตรัสว่า "จงตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็มเถิด" คนใช้ก็ตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็ม แล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่า "บัดนี้ตักไปให้เจ้าภาพเถิด" เขาก็ได้ตักไป แต่พอเจ้าภาพลิ้มรสน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่น โดยไม่รู้ว่าเหล้าองุ่นนั้นมาจากไหน แต่คนใช้ที่ตักน้ำรู้เรื่องดี เขาจึงกล่าวแก่เจ้าบ่าวว่า "ใครๆ ก็ย่อมใช้เหล้าองุ่นอย่างดีก่อน ต่อเมื่อได้ดื่มกันมากแล้ว จึงจะใช้อย่างรอง ส่วนท่านกลับเก็บเหล้าองุ่นอย่างเลิศไว้จนถึงบัดนี้"
นี้เป็นมหัศจรรย์แรก ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำที่คานา ในแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงสิริมงคลให้ปรากฎ และบรรดาสาวกก็เชื่อในพระองค์

Go TopRegina Angelorum
เกียรตินามของแม่พระ

บทเร้าวิงวอนพระแม่เจ้า
บทเร้าวิงวอนแม่พระแห่งลอเร็ตโต เป็นบทสวดถวายเกียรติแด่แม่พระ และขอให้แม่พระ ช่วยเสนอคำวิงวอนต่อพระบุตรเยซูคริสตเจ้า เพื่อชาวเรา
บทเร้าวิงวอน เป็นรายการคุณสมบัติต่างๆ ของแม่พระ ที่ได้รับการยกย่อง ในฐานะที่เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า เช่น มารดาบริสุทธิ์อย่างยิ่ง มารดาปราศจากหม่นหมอง มารดาพรหมจารีเสมอ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังกล่าวถึง ฤทธิ์กุศลต่างๆ ของแม่พระ ที่จะช่วยเตือนใจเราให้เลียนแบบ เช่น ภาชนะรองรับพระจิต ประสาทดาวิด องค์บรรดาผู้ทุกข์ยาก
และในส่วนสุดท้าย จะเป็นรายการการยกย่องแม่พระ ในฐานที่เป็นราชินีที่ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ราชินีของคณะนักบุญต่างๆ ราชินีผู้ปฏิสนธินิรมล

อันที่จริง ยังมีสมญานามต่างๆ อีกมากมาย ที่มีได้บรรจุไว้ในบทเร้าวิงวอนนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นคุณลักษณะต่างๆ ที่ควรจะนำมาถวายแด่แม่พระทั้งสิ้น และคงจะเป็นคุณลักษณะที่แม่พระปฏิเสธไม่ได้ด้วย

Litania B.V.M. บทเร้าวิงวอนพระแม่เจ้า
Sancta Maria.
Sancta dei Genitrix.
Sancta Virgo virginum
Mater Christi.
Mater divinae gratiae.
Mater purissima.
Mater castissima.
Mater inviolata.
Mater intimerata.
Mater amabilis.
Mater admirabilis.
Mater boni consilii.
Mater Creatoris
Mater Salvatoris.
Mater ecclesiae.
Virgo prudentissima.
Virgo veneranda
Virgo praedicanda.
Virgo potens.
Virgo clemens.
Virgo fidelis.
Speculum justiae
Sedes sapientiae
Causa nostrae laetitiae.
Vas spirituale.
Vas honorabile.
Vas insigne devotiones.
Rosa mystica.
Turris Davidica.
Turris eburnea.
Domus aurea.
Foedelis arca.
Janua caeli.
Stella matutina.
Salus infirmorum.
Refugium peccatorium.
Consolatrix afflictorum
Auxilium Christanorum.
Regina Angelorum.
Regina Patriacharum.
Regina Prophetarum.
Regina Apostolorum.
Regina Martyrum.
Regina Confessorum.
Regina Virginum.
Regina Sanctorum omnium.
Regina sine labe originali concepta.
Regina in caelum assumpta.
Regina sacratissimi Rosarii.
Regina pacis.
สันตะมารีอา
สันตชนนีแห่งพระเจ้า
สันตพรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย
มารดาพระคริสตเจ้า
มารดาพระหรรษทาน
มารดาผุดผ่องอย่างยิ่ง
มารดาบริสุทธิ์อย่างยิ่ง
มารดาพรหมจารีเสมอ
มารดาปราศจากหม่นหมอง
มารดาน่ารักยิ่ง
มารดาน่าพิศวง
มารดาผู้แนะนำ
มารดาพระผู้สร้าง
มารดาพระผู้ไถ่
มารดาพระศาสนจักร
พรหมจารีปรีชารอบคอบ
พรหมจารีควรเคารพ
พรหมจารีควรประกาศสรรเสริญ
พรหมจารีทรงฤทธิ์
พรหมจารีทรงเมตตา
พรหมจารีทรงสัตย์
กระจกเงาความยุติธรรม
สำนักพระญาณสุขุม
เหตุแห่งความยินดีของชาวเรา
ภาชนะรองรับพระจิต
ภาชนะล้ำเกียรติ
ภาชนะยอดศรัทธา
กุหลาบสวรรค์
ปราสาทดาวิด
ปราสาทงา
เคหะทองคำ
หีบพระบัญญัติ
ประตู่สวรรค์
ดาวประจำรุ่ง
ความรอดของคนไข้
ที่หลบภัยของคนบาป
องค์บรรเทาผู้ทุกข์ยาก
องค์อุปถัมภ์ของคริสตัง
ราชินีนิกรเทวดา
ราชินีคณะอัยกา
ราชินีคณะปรอเฟตา
ราชินีคณะอัครสาวก
ราชินีคณะมรณสักขี
ราชินีคณะอรหันต์
ราชินีคณะสพรหมจรรย์
ราชินีคณะนักบุญ
ราชินีปฏิสนธินิรมล
ราชินีผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
ราชินีแห่งสันติภาพ

Go Top
มารดาพระหรษทาน
อะไรๆ ก็ถวายแด่แม่พระ

หนึ่งปี ถวายแม่พระ 3 เดือน
1. เดือนพฤษภาคม เดือนแม่พระ
2. เดือนสิงหาคม เดือนแห่งดวงพระหทัยของแม่พระ
3. เดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำ

หนึ่งปี ฉลองแม่พระ 15 วัน
1 มกราคมสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า
2 กุมภาพันธ์แม่พระถือศีลชำระ (ถวายพระกุมารในพระวิหาร)
11 กุมภาพันธ์แม่พระเมืองลูร์ด
25 มีนาคมสมโภชแม่พระได้รับสาร จากอัครเทวดาคาเบรียล
13 พฤษภาคมแม่พระฟาติมา
20 มิถุนายนดวงหทัยนิรมลของแม่พระ
2 กรกฎาคม แม่พระเสด็จเยื่ยมนางอลีซาเบ็ธ
16 กรกฎาคมแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
15 สิงหาคม สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
22 สิงหาคม พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก
8 กันยายนแม่พระบังเกิด
15 กันยายนแม่พระมหาทุกข์
7 ตุลาคมระลึกถึงแม่พระแห่งสายพระคำ
21 พฤศจิกายนแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
8 ธันวาคมสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหาร 6 แห่งจาก 10 สังฆมณฑล
ถวายแด่แม่พระ
1. อาสนวิหารอัสสัมชัญสังฆมณฑลกรุงเทพ
2. อาสนวิหารพระนางมารีอา ปฎิสนธินิรมลสังฆมณฑลจันทบุรี
3. อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ดสังฆมณฑลนครราชสีมา
4. อาสนวิหารแม่พระบังเกิดสังฆมณฑลราชบุรี
5. อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ สังฆมณฑลอุดรธานี
6. อาสนวิหารแม่พระนิรมลสังฆมณฑลอุบลราชธานี

วัด 134 แห่งจาก 450 แห่งทั้งประเทศไทย
ถวายแด่แม่พระ
สังฆมณฑลทั้งหมดวัดแม่พระ
1. กรุงเทพ6320
2. จันทบุรี3814
3. เชียงใหม่245
4. ท่าแร่- หนองแสง66 23
5. นครราชสีมา2410
6. นครสวรรค์5413
7. ราชบุรี369
8. สุราษฎร์ธานี369
9. อุดรธานี369
10. อุบลราชธานี5217
รวม450134

Go Top
องค์อุปถัมภ์
ของคริสตัง
บทสวดสรรเสริญแม่พระ
(3 ภาษา)

บทคำนับของเทวทูต (Ave Maria)
วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน
พระสวามีสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่าหญิงใด ๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงบุญนักหนา
สันตะมารีอามารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน
(Latin)
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu in mueliebus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

(English)
Hail Mary, full of grace,
the Lord is with Thee.
Blessed art Thou among women
And Blessed is the fruit of Thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God
Pray for us sinners now
and at the hour of our death. Amen

วันทาพระราชินี (Salve Regina)
วันทาพระราชินี พระแม่แห่งความเมตตากรุณา
ท่านคือชีวิต ความอ่อนหวานและความหวังของเรา เราขอวันทา
เราลูกหลานของเอวาผู้ถูกเนรเทศ ถอนใจใหญ่
ร้องหาท่าน พิลาปร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้
โปรดเถิดท่านผู้เสนอของเรา
โปรดทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายังเรา
และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ล่วงแล้ว
โปรดแสดงให้เราเห็นองค์พระเยซู
พระโอรสผู้ทรงบุญของท่าน
โอ้ท่านผู้ใจกรุณา โอ้ท่านผู้ใจอารี
โอ้พรหมจารีมารีอาผู้ใจอ่อนหวาน
(Latin)
Salve Regina, Mater misericordiae :
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos, misericordes oculos, et nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

(English)
Hail, Holy Queen, Mother of mercy!
Hail, our life, our sweetness and our hope!
To Thee do we cry, poor banished children of Eve.
To Thee do we send up our sighs,
mourning and weeping in this valley of tears.
Turn then, most gracious Advocate
Thine eyes of mercy towards us
and after this, our exile,
show unto us the blessed fruit of Thy womb, Jesus
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary!

Go Top


The Apparations
แม่พระประจักษ์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการประจักษ์ของแม่พระ มีเล่าต่อๆ กันมานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพระศาสนจักร และเป็นที่ยอมรับเรื่อยมา เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 40 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 20 ศตวรรษ
  • ค.ศ. 40 แม่พระประจักษ์มาหานักบุญยาโกเบ อัครสาวก ที่เมืองซารากอสซา ประเทศสเปน (Our Lady of the Pillar)
  • ค.ศ. 40 แม่พระประจักษ์มาหาพระสันตะปาปาลิเบรีอุส และขุนนางโรมันชื่อยอห์น ที่กรุงโรม
  • ค.ศ. 800 แม่พระประจักษ์มาหานักบุญยวง ชาวดามัสเชน
  • ค.ศ. 1061 แม่พระประจักษ์มาหา Lady Richeldis de Faverches ที่เมือง Walsingham ประเทศอังกฤษ (Our Lady of Walsingham)
  • ค.ศ. 1208 แม่พระประจักษ์มาหานักบุญดอมินีโก ที่เมือง Prouille ประเทศฝรั่งเศส (แม่พระลูกประคำ)
  • ค.ศ. 1251 แม่พระประจักษ์มาหา Simon Stock ที่เมือง Aylesford ประเทศอังกฤษ (แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล)
  • ค.ศ. 1347 แม่พระประจักษ์มาหานักบุญคัทริน แห่งซีอานา ที่เมือง Siena ประเทศอิตาลี
  • และยังมีการประจักษ์แก่นักบุญผู้ก่อตั้งคณะนักบวช อีกหลายท่าน
 • พระศาสนจักรมีความจำเป็นที่ต้องมีการประเมิน การประจักษ์ของแม่พระ ตามที่มีผู้ร้องเรียน ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้พระสังฆราชท้องถิ่นพิจารณา พระศาสนจักรไม่เคยประกาศว่า คริสตชนต้องเชื่อ แต่อาจจะยอมรับว่าเชื่อได้ หรือไม่ขัดกับความเชื่อ แต่หลายครั้งจะประกาศชัดเจนว่าไม่เหมาะสมที่จะเชื่อ (คือเชื่อไม่ได้) ส่วนใหญ่แล้วจะวางเฉย
 • ประมาณกันว่าจนถึงปัจจุบัน มีผู้ร้องเรียนว่ามีการประจักษ์ของแม่พระในประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง (ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยัน)
 • มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ในระยะหลังนี้ ทำไมแม่พระจึงประจักษ์มาบ่อยครั้ง หรือจะเป็นสัญญาณเตือนเหตุการณ์บางอย่าง ?
 • นักวิชาการจัดแบ่งการประจักษ์ของแม่พระออกเป็น 4 ยุค
  • ยุคที่ 1 ยุคดินแดนอเมริกา ได้แก่การประจักษ์ที่ Guadalupe ประเทศเม็กซิโก ในปี 1531
  • ยุคที่ 2 ยุคฝรั่งเศส เริ่มด้วยการประจักษ์แก่นักบุญแคทารีน ลาบูเร ที่ Rue de Bac ในปี 1830 และสิ้นสุดที่การประจักษ์ที่ Pontmain ในปี 1871
  • ยุคที่ 3 ยุคยุโรป เริ่มด้วยการประจักษ์ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ในปี 1917 รวมถึงการประจักษ์ที่ Banneux/Bearraing ประเทศเบลเยี่ยม และรวมทั้งการประจักษ์ที่ Amsterdam ที่มีการประจักษ์ต่อเนื่องกันนานถึง 45 ปี ตั้งแต่ปี 1945 ถึง ปี 1984
  • ยุคที่ 4 ยุคทั่วทุกทวีป ซึ่งเป็นยุคที่แม่พระประจักษ์ในที่ต่างๆ ทั่วโลก ทุกทวีป เริ่มจากการประจักษ์ที่ Garabandal ประเทศสเปน ในปี 1961 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Apparition Sites
ต่อไปนี้เป็นสถานที่ (เมือง/ประเทศ) ที่มีผู้ยืนยันว่าได้เห็นแม่พระประจักษ์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรอง
ปีเมือง/ประเทศผู้เห็นการประจักษ์
1531Guadalupe, MexicoJuan Diego
1600Agreda, SpainSt. mary of Agreda
1634Quito, EcuadorMother Mariana de Jesus Torres
1798Lavang, VietnamMany people
1830Rue de Bac, ParisCatharine Laboure
1846LaSalette, FranceMelanie Calvat and Maximin Guiraud
1858Lourdes, FranceBernadette Soubirous
1871Pontmain,France Eugene and Joseph Barbadette
1879Knock, IrelandFifteen people
1904PolandFather Maximilian Kolbe
1914HrushivSeveral people
1917Fatima, PortugalLucia, Francesco, and Jcinta (chrindren)
1932Beuraing, BelgiumVoisin and Degeimbre
1932Banneax, BelgiumMariette Beco
1937PolandSister Faustina
1938BelgiumBertha Petit
1940HungarySister Marie Natalia
1945Zagreb, JygoslaviaJulka
1945Amsterdam, HollandIda Perleman
1947Marienfried, Germany Barbara Reuss
1947Montichiari, ItalyPierina Gilli
1947Tre Fontane, ItalyBruno Comacchiola
1947PolandBarbara Klosiwna
1953Sabana Grande, Puerto RicoThree children
1954Seredne, UkraineAnna and hanya
1954Fostoria, Ohio Sister Mildred Mary
1954Calabria, ItalyMother Elena Aiello
1954Windy Gap, North Ireland Seamus Quail
1958Turzovka, CzechoslovakiaMayous Losuta
1961Garabandal, SpainFour chrildren
1962Skiemonys, Lithuania
1963VietnamRosa Maria
1964San Damiano, ItalyMama Rosa Quattrini
1965BelgiumMaguerite
1966Porto San Stefano, ItalyEnzo Alocci
1968Italymama Carmela Carabelli
1968Zeitoun, EgyptHundreds of thousands
1972Milan, ItalyFather Stefano Gobbi
1972Dozule, FranceMadaleine
1973Akita, JapanSister agnes Sasagawa
1973Binh Loi, VietnamStephen Ho-Ngoc-Anh
1974CanadaBrother Joseph Francis
1974Rome, ItalyMother Elena Patriarca Leonardi
1976Betania, VenezuelaMaria Esperanza and others
1980Cuapa, NicaraguaBernardo Martinez
1980El Escorial, SpainAmparo Cueves
1980TaiwanFive people
1981Kibeho,Rwanda, AfricaSeven chrildren
1981Medjugorje, Yugoslavia Six chrildren
1982Eisenberg, AustrisAloisa Lex
1982Damascus,Syria Mima Nazzour
1983Penablanca, ChileMiguel Angel Poblete
1983San nicolas, ArgentinaGladys Quiroga de Motta
1985Melleray Grotto, IrelandSeveral people
1985Ballinspittle, IrelandTwo women
1985SwitzerlandVassula Ryden
1985Surrey, EnglandPatricia
1985Oliveto, ItalySeveral children
1985InchigeelaThree children
1985Naju, KoreaJulia Kim
1986Shoubra, EgyptThousands
1986ManilaSoldiers
1987Bessbrook, N. IrelandBeulah Lynch and Mark Treanor
1987Hrushiv, UkraineMarina Kizyn
1987Mayfield, IrelandSally Ann and Judy Considine
1987Conyers, GeorgiaNancy Fowler
1987Cuenca, EcuadorPatricia Talbot
1987Grushevo, UkraineThousands
1988Cortnadreha, IrelandChristina Gallagher
1988Scottsdale, ArizonaSeveral people
1988Phoenix, ArizonaEstela Ruiz
1988Lubbock, TexasThree Adults
1989CanadaJim Singer
1989Marlboro, New JerseyJoseph Januszkiewicz
1989 Kettle River, Minnesota Steve Mario
1990CanadaJosyp Terelya
1990Denver ColoradoTeresa Lopez
1990Litmanova, CzechoslovakiaTwo children
1990 Melbourne, Australia Josefina-Maria
1991Mozul, IraqDina
1991Arkansas, USACyndi Cain
1991San Bruno, CA, USA Carlos Lopez & Jorgr Zalava
1992Falmouth, KT, USASandy
1992Enfield, CT, USANeil Harrington, JR.
1993Belleville, IL, USARay Doiron
1993Cincinati, USARita Ring
1993New South Wales, AUMatthew Kelly
1993Rochester, NY, USAJohn Learly
1994Emmitsburg, MD, USAGlanna Talone Sullivan
19??HungarySister Natalie (stigmatist)
19??ItalyMother Elena Leonardi (stigmatist)

Go Top
Back to home page