The Jubilee Song
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                     1. It' s   a time of joy, a time of peace, a time when hearts are then set
                                     free. A time to heal the wounds of division . It' s   a time of grace , a
                                     time of  hope, a time of sharing the gifts we have. A time to build the
                                     world that    is  one.
                                     *    It ' s    the  time  to  give  thanks  to  the father, Son and Spiril . And
                                     with Mary, our mother, we sing this song.
                                     **  Open  your hearts to the Lord and begin to see the mystery. That
                                     we are altogether as one family. No  more walls, no more chains , no
                                     more selfishness and closed doors. For we are in the fullness of God's
                                     time. It's the time of the great Jubilee.
                                     2. It's a time of prayer, a time of praise, a time to lift our hands to God.
                                     A  time   to recall all our graces . It's a time to touch,   a   time to reach
                                     those hearts that often wander. A time to bring the back to God's
                                     embrace.
                                                                                      *,  **
                                                                                   It's the time of the great Jubilee.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 à¾Å§ "à©ÅÔÁ©Åͧ 2000"
                                     1. ¹Õè¤×ͪèǧàÇÅÒáË觤ÇÒÁÂÔ¹´Õ ·Õè㨷ء´Ç§ä´éÃѺàÊÃÕ ¹Õè¤×ÍàÇÅÒÊѹµÔ àÅÔ¡¢Ñ´áÂ駡ѹ
                                     àÇÅÒáË觾ÃФس ͺÍØè¹´éÇÂËÇѧ áºè§»Ñ¹¾Ãо÷ÕèÁÕãËé¡Ñ¹
                                     ÊÃéÒ§ÊÃäìâÅ¡àÃÒ·Ñé§ËÅÒÂãËéà»ç¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ
                                     *  ¶Ö§àÇÅҢͺ¾ÃФس  ¾ÃÐºÔ´Ò ¾Ãкصà áÅоÃШԵ ¾ÃéÍÁáÁèÁÒÃÕÂì àÃÒ¨Ö§ÃèÇÁÃéͧ
                                     à¾Å§º·¹Õé
                                     **  ¨§à»Ô´´Ç§ã¨ ÊÙè¾ÃÐà¨éÒ ¨ÐªèÇÂàÃÒà¢éÒ㨤ÇÒÁ¨ÃÔ§ä´éÇèÒ
                                     ·Õèá·é¾Ç¡àÃÒ·Ñé§ËÅÒµèÒ§à»ç¹¤Ãͺ¤ÃÑÇà´ÕÂǡѹ ÊÔ鹡Óᾧ»Å´â«èµÃǹ
                                     ¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹á¡èµÑÇ áÅСÒûԴ¡Ñé¹ à¾×èÍàÃÒ¨Ðää´é¤Ãº¤ÃÑé¹ã¹Çѹ¾ÃÐà¨éÒ
                                     ¶Ö§àÇÅÒà©ÅÔÁ©Åͧ·ÕèÂÔè§ãË­è
                                     2. ¹Õè¤×ͪèǧàÇÅÒáË觡ÒÃÊÃÃàÊÃÔ­ ÊÇ´ÀÒǹÒÍé͹Ç͹¾ÃÐà¨éÒ
                                     ÃÐÅÖ¡¶Ö§¾ÃФس㹪ÕÇÔµàÃÒä´éàÇÅÒÃǺÃÇÁ ´Ç§ã¨·Ø¡´Ç§·ÕèËŧ·Ò§ä»äÁèÃÙé˹ã´
                                     ªèÇÂà¢Ò¤×¹ÍÂÙèã¹ÍéÍÁ¡Í´¾ÃÐͧ¤ì
                                     *
                                     **
                                     ¶Ö§àÇÅÒà©ÅÔÁ©Åͧ·ÕèÂÔè§ãË­è
... ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~