ÅӴѺ»ÕÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìã¹¾ÃÐÈÒʹ¨Ñ¡Ã
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  àÃÔèÁ¤ÃÑé§áá      »Õ ¤.È. 1300     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒºÍ¹Õ¿ÑÊ  ·Õè  8
                              »Õ ¤.È. 1350    ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Òà¤ÅàÁ¹µì·Õè 6
                              »Õ ¤.È. 1400    ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒºÍ¹Õ¿ÑÊ ·Õè 9
                              »Õ ¤.È. 1450    ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò¹Ôâ¤ÅÒÊ ·Õè 5
                              »Õ ¤.È. 1475     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò«Ô¡µÙÊ ·Õè 4
                              »Õ ¤.È. 1500     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒÍàÅç¡«Ò¹à´ÍÃì·Õè 6
                              »Õ ¤.È. 1525     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Òà¤ÅáÁ¹µì·Õè 7
                              »Õ ¤.È. 1550     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò¨ÙàÅÕÂÊ ·Õè 3
                              »Õè ¤.È. 1575     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Òà¡Ã¡ÍÃÕè ·Õè 13
                              »Õ ¤.È. 1600     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Òà¤ÅàÁ¹µì·Õè 8
                              »Õ ¤.È. 1625     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒÍÙÃìºÑ¹ ·Õè 8
                              »Õ ¤.È. 1650     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒÍÔ¹â¹à«¹µì ·Õè 10
                              »Õ ¤.È. 1675     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Òà¤ÅàÁ¹µì·Õè 10
                              »Õ ¤.È. 1700     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒÍÔ¹â¹à«¹µì ·Õè 12
                              »Ö ¤.È. 1725     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò àºà¹´Ô¡ ·Õè 13
                              »Õ ¤.È. 1750     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Òàºà¹´Ô¡ ·Õè 14
                              »Õ ¤.È. 1775     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò»ÕâÍ ·Õè 6
                              »Õè ¤.È. 1825     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒàÅâÍ·Õè ·Õè 12
                              »Õ ¤.È. 1875     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò»ÕâÍ ·Õè 9
                              »Õ ¤.È. 1900     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒàÅâÍ ·Õè 13
                              »Õ ¤.È. 1925     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò»ÕâÍ·Õè 11
                              »Õ ¤.È. 1950     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Ò»ÕâÍ ·Õè 12
                              »Õ ¤.È. 1975      ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»Òà»ÒâÅ ·Õè 6
                              »Õ ¤.È. 2000     ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѹµÐ»Ò»ÒÂÍËì¹ »ÍÅ ·Õè 2
                      ËÁÒÂà˵ؠ  »Õ 1300 - 1450 ÊÁâÀª»ÕÂÙºÕÅÕ·Ø¡ æ 50 »Õ
                                          »Õ 1475  à»ç¹µé¹ÁÒ ÊÁâÀª»ÕÂÙºÕÅÕ ·Ø¡ æ 25 »Õ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~