¡Ó˹´ÇÑ´à¾×èͨÒÃÔ¡áÊǧºØ­
»Õ "»ÔµÔÁËÒ¡ÒÃØ­" ¤.È.2000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
¡Ó˹´ÇÑ´à¾×èͨÒÃÔ¡áÊǧºØ­  ã¹»Õ "»ÕµÔÁËÒ¡ÒÃØ­" ¤.È.2000 ´Ñ§¹Õé
ÃдѺªÒµÔÔ
           - ÊÑ¡¡ÒÃʶҹºØ­ÃÒÈÃÕ·ÕèÊͧ¤Í¹
          - ÍÒʹÇÔËÒâͧ·Ø¡Êѧ¦ÁÅ·Å
ÃдѺÊѧ¦ÁÅ·Å
      ÍѤÃÊѧ¦ÁÅ·Å¡Ãا෾
             1. ÍÒʹÇÔËÒÃÍÑÊÊÑÁªÑ­
            2. ÇÑ´¤Í¹à«ç»ªÑ­
            3.ÇÑ´«Ò§µÒ¤ÃÙêÊ
            4. ÇÑ´¾ÃÐÇÔÊØ·¸ÔìǧÊì  ÅÓä·Ã
            5. ÇÑ´¹Ñ¡ºØ­à»âµÃ  ÊÒÁ¾ÃÒ¹
            6. ÇÑ´¹Ñ¡ºØ­ÂÍá«¿  ÍÂظÂÒ
     Êѧ¦ÁŷŨѹ·ºØÃÕ
            1. ÍÒʹÇÔËÒþÃйҧÁÒÃÕÍÒ  »®Ôʹ¸Ô¹ÔÃÁÅ
            2. ÇÑ´¾ÃÐËÄ·ÑÂáË觾ÃÐà«Ùà¨éÒ ÈÃÕÃÒªÒ
            3. ÇÑ´ÍѤÃà·Ç´ÒÁÕ¤ÒáÍÅ  »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
            4. ÇÑ´¹Ñ¡ºØ­¿ÔÅÔ»áÅÐÂҡͺ  ËÑÇä¼è
            5. ÇÑ´¹Ñ¡ºØ­ÇԹૹà´Í»ÍÅ  à¢Ò¢Ò´
     Êѧ¦ÁÅ·ÅàªÕ§ãËÁè
            1. ÍÒʹÇÔËÒþÃÐËÄ·Ñ  àªÕ§ãËÁè
            2. ÇÑ´¹Ñ¡ºØ­à»ÒâÅ  áÁèÊÐàÃÕ§  áÁèÎèͧÊ͹
            3. ÇÑ´áÁè¾ÃÐàÁ×ͧÅÙôì ÅÓ»Ò§
            4. ÇÑ´áÁè¾ÃÐͧ¤ìÍØ»¶ÑÁÀì  àÁ×ͧ¾Ò¹  àªÕ§ÃÒÂ
            5. ÇÑ´ÍѤÃà·Ç´ÒÃÒ¿ÒáÍÅ
      Êѧ¦ÁÅ·ÅÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ
             1. ÍÒʹÇÔËÒÃáÁè¾ÃйÔÃÁÅ  ºØ觡Ðá·Ç
             2. ÇÑ´ÍѤÃà·Ç´ÒÁÕ¤ÒáÍÅ  ºéÒ¹«é§áÂé
             3. ÇÑ´¹Ñ¡ºØ­ÂÍá«¿  ºéҹ˹ͧ·ÒÁ¹éÍÂ
     Êѧ¦ÁŷŹ¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
            1. ÍÒʹÇÔËÒÃáÁè¾ÃлèѡÉì·ÕèàÁ×ͧÅÙÃ´ì  ÊѦÁŷŹ¤ÃÒÃÒªÊÕÁÒ
            2. ÇÑ´¹Ñ¡ºØ­à·àëҠ â¹¹á¡éÇ
      ÍÒÃÒÁ¹Ñ¡¾Ãµ
             ÇÑ´¢Í§ÍÒÃÒÁ¢Í§¹Ñ¡¾Ãµ·Ø¡áËè§ à»ç¹Ê¶Ò¹·Õè«Öè§ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÍÒÃÒÁáµèÅÐáËè§ÃѺ ¾ÃФس¡ÒÃسÂìä´é
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~