เนื่องในวโรกาสการสมโภชคริสตศักราช 2000
แห่งการที่องค์พระเยซูคริสตเจ้า ได้รับเอากายมาเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อไถ่โลกให้พ้นบาป และช่วยให้เราได้รับชีวิตนิรันดร
ข้าพเจ้า ในนามของมวลมนุษย์ผู้ต่ำต้อย
ขอทูลถวาย
Ad Majorem Dei Gloriam Catholic Home Page
เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลสูงสุดของพระเป็นเจ้า ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งมวล
โดยขอประกาศยืนยันความเชื่อ
ตามบท "สัญลักษณ์ของอัครสาวก" (Apostle's Creed) ดังนี้

ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุภาพสร้างฟ้าดิน
เชื่อถึงพระเอกบุตรเยซูคริสต์สวามีของเรา
ปฏิสนธิเดชะพระจิต บังเกิดจากพระนางมารีอาพรหมจารี
รับทรมานสมัยปอนซีโอปีลาโต
ถูกตรึงกางเขน ตายและฝังไว้
วันที่สามกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย
เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงสรรพานุภาพ
แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิต
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล
สหพันธ์นักบุญ
การยกบาป
การคืนชีพของเนื้อหนัง
และชีวิตนิรันดร

English
I believe in God, the Father Almighty,
Creator of Heaven and Earth
And in Jesus Christ, His only Son, Our Lord
Who was conceived of the Holy Spirit
Born of the Virgin Mary
Suffered under Pontius Pilate
Was crucified, died and was buried.
On the third day, he rose again
He ascended into Heaven
and is seated at the right hand of God, the Father Almighty.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church,
the Communion of Saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting.

Latin
Credo in Deum, Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum:
Qui conceptus est de Spiritu Sancto,
Natus ex Maria Virgine,
Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus:
Descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis;
Ascendit ad caelos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis:
Inde venturus est judicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
Sanctam Ecclesiam catholicam,
Sanctorum communionem,
Remissionem peccatorum,
Carnis resurrectionem,
Et vitam eternam.


Go Top
Back to home page