Ad Majorem Dei Gloriam /Catholic Home Page For the Highest Glory of God

Tota pulchra es,
Maria
แม่พระคือใคร
พระนางพรหมจารีย์มารีอา
สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า
แม่พระปฏิสนธินิรมล
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์


Back to home page
Email: wichai@bucc4.buu.ac.thAd Majorem Dei Gloriam /Catholic Home Page For the Highest Glory of God


แม่พระคือใคร

"แม่พระ" เป็นคำที่คริสชนนิกายโรมันคาทอลิก ใช้เรียกพระนางมารีอา มาตั่งแต่สมัยศตวรรษแรกๆ ทั้งนี้เพราะพระนางมารีอา ได้รับการคัดเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า ให้เป็นมารดาของพระเยซูคริสต์ ด้วยเพราะพระเยซูคือพระเป็นเจ้า บุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ ที่ประกอบด้วยพระบิดา พระบุตร และพระจิต รวมเป็นพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น แม่พระจึงเป็นมารดาพระเจ้าด้วย

พระเป็นเจ้าได้เตรียมการ ในการอวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ขององค์พระบุตร เพื่อไถ่กู้มนุษย์ ให้รอดพ้นจากบาปและความตาย ให้กลับมีชีวิตใหม่ เป็นบุตรของพระเป็นเจ้า โดยอาศัยฤทธิอำนาจของพระจิต บันดาลให้พระนางมารีอา ที่เป็นพรหมจารีทรงครรภ์ แม่พระจึงมีส่วนร่วมในการไถ่บาปของมนุษย์ด้วย เราจึงถวายนามแด่แม่พระว่า พระนางพรหมจารีมารีอา มารดาพระเจ้า มารดาพระคริสต์ มารดาพระผู้ไถ่ ฯลฯ

คริสตชนศรัทธาต่อแม่พระ แต่มืได้นมัสการและบูชาเช่นพระเป็นเจ้า ความศรัทธาเกิดจากความเชื่อที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยอัครสาวก และจากความจริง ที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
บนพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ
1. แม่พระเป็นพรหมจารีตลอดกาล
2. แม่พระเป็นมารดาของพระเจ้า
3. แม่พระปฏิสนธินิรมล
4. แม่พระได้รับยกขึ้สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ด้วยฤทธิ์กุศลความดีต่างๆ ในชีวิตของแม่พระ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราคริสตชน ในการดำเนินชีวิต เราคริสชนจึงมีความศรัทธาภักดี ต่อแม่พระเสมอมา ด้วยความเชื่อว่า พระเยซูเจ้าได้มอบแม่พระ ให้เป็นแม่ของเราทุกคน แม่พระจะต้องช่วยเหลือ และดูแลเราทุกคนเหมือนเป็นลูกของพระนาง โดยพระนางจะเป็นผู้นำคำเสนอวิงวอนของเรา ไปทูลขอต่อพระบุตรอีกต่อหนึ่งด้วยดังคำกล่าวที่ว่า
"เข้าหาพระเยซูเจ้าผ่านทางพระนางมารีอา"
(Ad Jesum per Mariam)

Go Top


Ad Majorem Dei Gloriam /Catholic Home Page For the Highest Glory of God

Ave Maria,
gratia plena,
Dominus te cum
พระนางพรหมจารีย์มารีอา
Blessed Virgin Mary

พระนางมารีอา ทรงเป็นพรหมจารีตลอดกาล แม้จะให้กำเนิดบุตรก็ตาม เพราะพระบุตรทรงอวตารมาเป็นมนุษย์ ในครรภ์ของพระนาง ด้วยวิธีเหนือธรรมชาติ โดยฤทธานุภาพของพระจิต นักบุญยอแซฟ ได้รับมอบหมายให้ดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ด้วยใจศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เช่นกัน จึงเป็นการสมควรที่ พระนางมารีอาจะต้องได้รับการยกย่องให้สูงส่ง สมที่เป็นมารดาพระเจ้า ผู้เป็นพรหมจารีตลอดกาล

ฑูตสวรรค์แจ้งข่าว (ลก.1:26-38)
ฑูตสวรรค์กาเบรียล ได้รับพระบัญชาจากพระเป็นเจ้า ให้ไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ ในแคว้นกาลิลี เพื่อแจ้งสารแก่นางพรหมจารีคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่หมั้นของโยเซฟ ผู้สืบตระกูลจากดาวิด พรหมจารีนั้นชื่อมารีอา ทูตสวรรค์เข้าบ้านหญิงพรหมจารีนั้น แล้วกล่าวว่า
"ขอวันทา ท่านผู้เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน"

เมื่อได้ยินคำกล่าวนี้ นางพรหมจารีก็ตกใจกลัว ทูตสวรรค์จึงกล่าวว่า "อย่ากลัวเลยมารีอา ท่านเป็นที่พอพระทัยยิ่งของพระเป็นเจ้า ท่านจะทรงครรภ์ และบังเกิดบุตรชายคนหนึ่ง ซึ่งท่านจะตั้งชื่อว่า "เยซู" กุมารนั้นจะเป็นใหญ่ และจะได้ชื่อว่า พระบุตรแห่งพระเจ้าสูงสุด และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบราชบัลลังก์ของดาวิด ผู้บรรพบุรุษแก่พระองค์ พระบุตรนั้นจะสืบราชสมบัติของยาโคบ ตลอดนิรันดร รัชสมัยของพระองค์จะมิรู้สิ้นสุด"

นางมารีอากล่าวว่า "ข้อนี้จะเป็นไปได้อย่างไร เหตุว่าข้าพเจ้าถือศีลพรหมจรรย์" ทูตสวรรค์ตอบว่า "พระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่าน และฤทธานุภาพของพระเจ้าสูงสุด จะฉายเงาปกคลุมท่าน ฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมา จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า เดี๋ยวนี้ นางเอลีซาเบธ ญาติของท่าน ก็ได้ตั้งครรภ์กุมารคนหนึ่ง แม้นางจะแก่ชรา และใคร ๆก็ว่าเป็นหมัน นางก็ตั้งครรภ์เข้าเดือนที่หกแล้ว เหตุว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ สำหรับพระเป็นเจ้า"

นางมารีอาจึงตอบว่า "ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน"

Go Top


Ad Majorem Dei Gloriam /Catholic Home Page For the Highest Glory of God

Mater Dei
สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า
Sancta Maria, O Mater Dei

พระนางมารีอาได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้กำเนิดพระเยซู จริงอยู่พระนางให้กำเนิดเพียงร่างกาย พระนางมิได้ให้กำเนิดวิญญาณ ทั้งมิได้ให้กำเนิดพระเทวภาพ แต่เมื่อพระเยซูเป็นบุตรของพระนาง และพระเยซูเป็นพระเจ้า พระนางย่อมได้ชื่อว่าเป็นพระมารดาของพระเจ้าด้วย

ใครเป็นลูกของใครย่อมเป็นทั้งบุคคล มิใช่เป็นเพียงส่วนเดียว แม่ให้กำเนิดร่างกายแก่เราเท่านั้นก็จริง แต่เป็นแม่ของเราทั้งบุคคล มิใช่เป็นแม่เฉพาะร่างกาย พระนางมารีอาจึงควรได้รับการยกย่องให้สมเกียรติ เหมือนพระราชชนนีของประเทศต่างๆ ย่อมได้รับพระเกียรติสูงส่งตามฐานันดรศักดิ์
อย่างไรก็ตาม พระนางมารีอามีบารมีส่วนหนึ่งของตนเอง ด้วยการนอบน้อมต่อพระเป็นเจ้า รับทำภารกิจ ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้อย่างดีที่สุด หาที่ติไม่ได้ เป็นต้น

แม่พระไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธ (ลก.1:39-55)
ขณะนั้นนางมารีอารีบเร่งไปยังเมืองหนึ่ง ณ แถบภูเขาแคว้นยูเดีย นางเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และคำรับนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของนางมารีอา ทันใด กุมารที่อยู่ในครรภ์ก็โลดเต้นยินดี นางเอลีซาเบธก็เปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า ร้องเสียงดังว่า
"ท่านมีบุญยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และบุตรของท่านทรงบุญหนักหนา
เป็นไฉนหนอ
พระมารดาของพระเจ้า
จึงอุตส่าห์มาหาข้าพเจ้า บุตรในครรภ์ข้าพเจ้าก็โลดเต้นยินดี เป็นบุญของท่านที่ได้เชื่อว่า เหตุการณ์จะสำเร็จ ตามที่พระเป็นเจ้าทรงแจ้งแก่ท่าน มารีอาได้กล่าวว่า
วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเป็นเจ้า และจิตใจข้าพเจ้าโสมนัสยินดีในพระเป็นเจ้า ผู้ไถ่กู้ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ ทรงเหลียวแลความต่ำต้อย แห่งข้าบริการของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไปมนุษย์ทุกสมัย จะเรียกข้าพเจ้าว่าเป้นผู้มีบุญ
เพราะพระผู้ทรงสรรพานุภาพ บันดาลให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้า ซึ่งเหตุการณ์อันใหญ่ยิ่ง และพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์
พระมหากรุณาของพระองค์ แผ่ไปตลอดทุกกาลสมัย โปรดบรรดาผู้มีความยำเกรง
พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ แสดงพระฤทธานุภาพ ทรงขจัดผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจายไป
พระองค์ทรงผลัดไสบรรดาผู้ทรงอำนาจออกจากบัลลังก์ และทรงยกย่องคนใจสุภาพ
พระองค์ทรงชุบเลี้ยงคนอดอยากให้อิ่มหนำด้วยโภคทรัพย์ และทรงขับเศาษฐีให้กลับไปมือเปล่า
พระองค์มาทรงเกื้อกูลอิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์ โดยระลึกถึงพระมหากรุณา ตามที่ได้ตรัสไว้แก่บรรพบุรุษของเรา แก่อับราฮัม และบุตรหลานตลอดไป"

Magnificat anima maea Dominum.
Et exsultavit spiritus maeus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae :
Ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes.
Et misericordia ejus a pro genie in progenies, timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo : dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
Esurientes implevit nonis, et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula.

Go Top


Ad Majorem Dei Gloriam /Catholic Home Page For the Highest Glory of God

Je suis
L' Immaculee
Conception
Mary Immaculate Conception
แม่พระปฏิสนธินิรมล

แม่พระบริสุทธิ์เป็นที่สุด
คริสตชนทั่วไปตั้งแต่ยุคแรก โดยเฉพาะพระศาสนจักรตะวันออก มีความเชื่อว่าแม่พระเกิดมาโดยไม่มีบาปกำเนิด ทั้งนี้เพราะพระเป็นเจ้าได้เลือกสรรค์สตรีผู้หนึ่ง ให้เป็นมารดาของพระเป็นเจ้า มารดาของพระคริสต์ผู้ไถ่ สตรีผู้นั้นจะต้องเป็นสตรีที่บริสุทธิ์ ต้องไม่มีมลทิน คือ ต้องได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิดเมื่อบังเกิด และจะต้องเป็นพรหมจารี แต่ให้ตั้งครรภ์ด้วยวิธีเหนือธรรมชาติด้วยฤทธานุภาพของพระจิต แม่พระจึงสมควรได้รับอภิสิทธิ์ที่พิเศษนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับศักดิ์ศรีในฐานะมารดาของพระเจ้า แม่พระจึงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพี่อร่างกายที่ได้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้า ไม่ต้องเน่าเปื่อยไป

ในปี 1854 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศข้อความเชื่อที่ว่า "แม่พระคือผู้มีปฏิสนธินิรมล" คือปราศจากบาปกำเนิดตั้งแต่บังเกิด หลังจากนั้นอีก 4 ปี แม่พระได้ประจักษ์มาที่เมืองลูร์ด และบอกย้ำแก่ น.แบร์นาแด็ต ซูบีรู ว่า
"เราคือผู้มีปฏิสนธินิรมล"
(Je suis L'Immaculee Conception)

Tota pulchra es
Tota pulchra es, Maria:ท่านเป็นผู้งามเลิศล้ำ พระแม่มารีอา
Et macula originalis non est in te.และเป็นผู้ปราศจากมลทิน
Tu gloria Jerusalem, ท่านเป็นศิริมงคลของกรุงเยรูซาเล็ม
Tu laetitia Israel, ท่านเป็นความยินดีของชาวอิสราเอล
Tu honorificentia populi Nostri.ท่านเป็นที่ยกย่องของเหล่าปวงประชา
Intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.โปรดวิงวอนต่อพระสวามีเยซูคริสต์ เพื่อเราเถิด

Go Top


Ad Majorem Dei Gloriam /Catholic Home Page For the Highest Glory of God

Regina Caeli
The Assumption
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

คริสตชนตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน มีความเชื่อว่า แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หลังจากที่เวลาบนโลกของพระนางได้สิ้นสุดลง พระนางได้รับเกียรติมงคลอันยิ่งใหญ่ในสวรรค์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันพิพากษาสุดท้าย เนื่องจากพระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินไม่มีบาปกำเนิด ดังนั้น ร่างกายจไม่ต้องเน่าเปื่อยในหลุมศพ

มีเหตุผลหลายอย่างที่เชื่อได้ว่า แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เหตุผลอย่างหนึ่งคือ ปกติร่างกายและหลุมศพของคริสตชนในยุคแรกๆ จะถูกจดจำ มีการไปเคารพและจัดพิธีระลึกถึงในรูปแบบต่างๆ แต่สำหรับแม่พระแล้ว ไม่มีการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้เลย ยกเว้นบ้านแม่พระที่โลเร็ตโต ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเคยประทับอยู่ ไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแม่พระ ไม่มีหลุมศพ ไม่มีพระธาตุ ทั้งๆ ที่แม่พระเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้าที่สุด และเป็นมารดาของพระผู้ไถ่

อันที่จริง พระศาสนจักรยอมรับความจริงเกี่ยวกับ แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จนกระทั่งถึง ปี 1950 พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 จึงได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อ จึงทำให้ยอมรับว่า แม่พระคือ ราชินีแห่งสวรรค์โดยสมบูรณ์

ในด้านความเคารพและศรัทธาในแม่พระ มีการสร้างวัดถวายแด่แม่พระมาตั้งแต่แรก
ค.ศ. 101 พระสันตะปาปาโคลวิส ที่ 1 ได้สร้างวัดชื่อ Our Lady of Argertenil ใกล้กรุงปารีส
ค.ศ. 224 พระสันตะปาปา Calixtus I ได้สร้างวัดชื่อ Our Lady Beyond the Tiber ในกรุงโรม
ค.ศ. 320 พระราชินีเฮเลนได้สร้างวัด Our lady of the Commencement และเสกโดยพระสันตะปาปา Silvester
ค.ศ. 352 พระสันตะปาปาลิเบรีอุสและขุนนางโรมันชื่อยอห์น สร้างมหาวิหาร Santa Maria Maggiore ในกรุงโรม ตามที่แม่พระมาเข้าฝัน

หลังจากนั้นมา ก็มีการสร้างวัดถวายแด่แม่พระอีกมากมายตลอดมา แต่ก็เชื่อกันว่าวัดหลังแรกที่สร้างถวายแด่แม่พระนั้น สร้างโดยนักบุญเปโตร ที่เมือง Tripoli

จะเห็นว่า เมี่อพิจารณาจากความเคารพและศรัทธา ที่มีต่อแม่พระตลอดมา ตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์แล้วนั้น การรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของแม่พระ จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเชื่อและยอมรับ

Go Top
Back to home page