Katma Tui
01
02
3a B
04
5a B
6a B
7a B C D
08
9a B
10a B
11a B C D
12a B
13
14a B C D E F
15a B C D
16a B C

Boodikka
01
02
03
4a B
05 (with Katma Tui)

Unknown?
Unknown Green Lantern?
Arisia? 1 (I think)
Arisia? 2