Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Maatschappij van Weldadigheid, Noordoost Friezen in Veenhuizen/ Ommerschans

In de Genealogysk Jierboekjes van 1995 en 1996 (nog te bestellen bij de Fryske Akademy) zijn door Reid van der Leij overzichten gepubliceerd van Friezen die, vaak door armoede en de bijbehorende landloperij/bedelarij, in Veenhuizen of Ommerschans te werk werden gesteld bij de Maatschappij van Weldadigheid. In het Rijksarchief Drente te Assen zijn documenten van deze mensen bewaard, vaak met foto, en profile en en face (frontaal). In het Genealogysk Jierboekje 1995 zijn vele foto's afgedrukt.
Voor de Noordoost Friezen is hieruit een selectie gemaakt, die door tijdgebrek niet volledig is. Het geeft in ieder geval een indruk van een interessante bron die de droge cijfers kan 'verlevendigen'.

Genealogysk Jierboekje 1996

Maatschappij van Weldadigheid, Noordoost Friezen in Veenhuizen/ Ommerschans (1834-1859)

Suzanna Rebekka van der Veen, no.31, geboren 1-5-1830, hervormd, aangekomen 15-12-1851 van Leeuwarden, ontslagen 27-4-1855, domicilie onderhoud Dokkum.
Christiana Reder, no. 41, geboren 17-6-1829, hervormd, 6-12-1849 van Heerenveen, ontslagen 3-4-1853, domicilie onderhoud Dokkum.
Christianus Reider, no. 175, geboren 17-6-1829, hervormd, 4-12-1853 van Leeuwarden, 22-4-1857, Dokkum.
Gerben Dijkstra, no. 190, geboren 13-3-1810, hervormd, 15-1-1852 van Leeuwarden, 24-4-1856, Dokkum.
Andrieske Deddes ter Velde, no.221, geboren 2-2-1783, roomsch, 12-10-1838 van Dokkum, 19-4-1843.
Sjoerd Rienks Dijkstra, no. 392, geboren 16-4-1829, hervormd, 1-12-1846 van Leeuwarden, 24-6-1853, Dokkum.
Harmen Teekes Schoffelmeer, no. 815, geboren 19-12-1835, hervormd, 25-3-1852 van Leeuwarden, 13-11-1852, Zwaagwesteinde.
Saapke Jans Loonstra, no. 811, geboren 1818, hervormd, 25-3-1852 van Leeuwarden, 19-8-1852, Kollum.
Johannes Sprietsma, no.820, geboren 27-1-1791, hervormd, 25-3-1852 van Leeuwarden, overleden 15-12-1853, Dokkum.
Sipke Hotzes van Sinderen, no.836, geboren 10-9-1798, hervormd, 3-7-1845 van Zwolle, 15-5-1849, Holwerd.
Grietje Nijhuis, no.983, geboren 23-4-1809, hervormd, 29-7-1845 van Zwolle, 16-5-1850, Dokkum.

Genealogysk Jierboekje 1995

Maatschappij van Weldadigheid, Noordoost Friezen in Veenhuizen/ Ommerschans (1896-1901), met foto's en profile en en face.
(Zb=zonder beroep, zv=zoon van, zw=zonder werk, ong=ongehuwd)

Gerlof Boersma, geboren Ee 13 juli 1859, zb te Groningen, zv Jan Sybes Boersma en Saakje Gerlofs Zijlstra, gehuwd, nr.2010d, 31 augustus 1899.
Jelke Boonstra, geboren Wouterswoude 9 juli 1874, arbeider, zw, zv Ruurdt Boonstra en Antje Ringnoldus, ong, nr.7032, 1juni 1896.
Ate Dekema, geboren Metslawier 23 juli 1851, werkman te Groningen, zv Freerk Bouwes Dekema en Jinke Pieters Visser, ong, nr.7191, 10 september 1896.
Pieter Douma, geboren Anjum 16 maart 1845, zb, zw, zv Harrit Popkes Douma en Yttje Pieters Hiemstra, ong, nr. 4674d, 10 augustus 1898.
Cornelis Dijkstra, geboren Dokkum 29 april 1864, smid aldaar, zv Elserd Dijkstra en Sijke van Dijk, ong, nr.1875d, 6 juni 1896.
Sjoerd Elzinga, geboren Kollum 12 februari 1870, metselaar te Zuidhorn, zv Anne Elzinga en Martha van der Donk, ong, nr. 1444d, 30 juni 1896.
Roelof Glas, geboren Dokkum 3 augustus 1873, zb te Leeuwarden, zv Marten Glas en Sjoerdtje Lens, ong, nr.2665d, 26 april 1897.
Albert Haanstra, geboren Dokkum 29 mei 1857, blikslager te Groningen, zv Pieter Haanstra en Grietje Waaksma, ong, nr.1234d, 17 juni 1896.
Fredrik Evert Jans Harrevelt, geboren Dokkum 11 augustus 1845, zb, zw,zv Frederik van Harrevelt en Everharde Johanna Maria de Rotte, ong, nr.4130d, 6 juli 1896.
Jacob Helder, geboren Dokkum 7 maart 1848, werkman, zw, voorheen te Amsterdam, zv Antje Helder, ong, nr.5131, 15 mei 1896.
Jan Hoedemaker, geboren Dokkum 9 oktober 1853, smid, zw, voorheen te Amsterdam, zv Klaas Hoedemaker en Elisabeth Faber, ong, nr.6852, 25 april 1896.
Dirk de Jong, geboren Dokkum 11 september 1853, zb, zw, zv Suffridus de Jong en Grietje Bos, ong, nr. 4323d, 11 augustus 1896.
Jan de Jong, geboren Dokkum 7 maart 1862, sjouwer te Dokkum, zv Eilardus de Jong en Hiske Feddema, ong, nr. 1829d, 26 juni 1899.
Jense Jongsma, geboren Dokkum 14 december 1860, arbeider te Groningen, zv Pieter Jongsma en Henke Kingm, ong, nr. 2137d, 10 juli 1896.
Gerke Joustra, geboren Dokkum 29 oktober 1844, zb te Leeuwarden, zv Jitse Joustra en Froukje Zijlstra, gehuwd met Jantje Mellema, Leeuwarden, nr.5637, 30 juni 1896.
Wiebren Koning, geboren Dokkum 6 maart 1835, meubelmaker te Groningen, zv Jan Wiebrens Koning en Uiltje Sijbrandus Bakkers, weduwnaar, nr.2539d, 23 november 1896.
Renze Koudenburg, geboren Nes (WD) 18 januari 1853, arbeider, zw, zv Monte Lieuwes Koudenburg en Grietje Renses Alsma, ong, nr. 4848d, 11 mei 1896.
Mintje Landmeijer, geboren Engwierum 20 april 1854, werkman te Amsterdam, zv Gerrit Pieters Landmeijer en Bregtje Mintjes de Vries, ong, nr.4309d, 17 juli 1900.
Jan van der Mark, geboren Hantum 9 augustus 1871, werkman, zw, voorheen te Amsterdam, zv Pietje Jans van der Mark, ong, nr. 6890, 21 mei 1896.
Koene Mook, geboren Dokkum 16 december 1830, arbeider, zw, zv Jacob Mook en Janneke Roorda, weduwnaar van Grietje Zuidema, overleden te Dokkum, nr.6569, 26 augustus 1896.
Johanna Osinga, geboren Dokkum 6 juni 1833, zeeman aldaar, zv Fokke Osinga en Pietje Ennes Veltkamp, ong, nr.2106d, 10 september 1896.
Abe Pijpstra, geboren Ternaard 6 augustus 1867, zb te Dokkum, zv Einte Pijpstra en Sieuke Johannes Buursma, ong, nr.2404d, 28 augustus 1896.
Tjibbe Westerlaan, geboren Murmerwoude 17 november 1861, arbeider, zw, zv Harmen Westerlaan en Pietronella Postmus, ong, nr.4346d, 17 juni 1896.
Andries Fokke Wilkens, geboren Dokkum 4 januari 1860, harmonicaspeler aldaar, zv Cornelis Fokke Wilkens en Tjitske Jonkhof, gehuwd, nr.1003d, 24 juni 1901.
Lammert Pieters de Wit, geboren Dokkum 11 november 1853, zb, zv Pieter de Wit en Grietje de Jong, ong, nr.4320d, 5 augustus 1896.
Abraham Zwaagstra, geboren Dokkum 18 oktober 1873, schipper aldaar, zv Abraham Zwaagstra en Jietske Dijkstra, ong, nr.3643d, 2 oktober 1899.
Laurens Zijlstra, geboren Engwierum 4 januari 1854, arbeider, zw, voorheen te Utrecht, zv Jan Zijlstra en Eijkje Swaanstra, ong, nr.6315, 28 april 1896.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.