Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
RESOLUTIEN DER STATEN-GENERAAL VAN 1576 TOT 1609. DEEL 14. 1607-1609.


blz. 13 en 18.  19 Jan. 1607.
Er werd gelast aan de Adm. te schrijven dat zij elk een kapitein van hun repartitie moesten nomineren tot lid van de Raad van de Admiraal van de vloot.
Tevens werd aan de Adm.v.Dokkum geschreven dat het uitgeruste schip bemand moest worden met 100 koppen en uitterlijk voor de laatste Januari naar Texel te zenden.
6 Febr. 1607 Verklaart Gedeputeerde Runia van Friesland dat Thoenis Wouters, Adm.Heemskerk in de raad zal dienen.
8 Febr.-1607 benoemd.

Blz. 39. 22 Sept. 1607.
Gedeputeerde Staten adviseren en gelasten een schip op de Eems te sturen. 8 Oct.1607 werd een brief ontvangen van de Adm.v.
Dokkum van de 16e met het bericht dat zij een schip op de Eems had gestuurt tegen de komst van de Spaanse vloot.

Bld. 199 no.157
Voor zomerseisoen 1607, dat het collegie van Dokkum een schip van oorlog op de custen van Vlaenderen sal zenden ende onderhouden, 
omme ter ordonnantie van de voors. commander mede gebruikt te worde volgende d'voors.ordre.
Het College van 
Middelburg en Dokkum zal toezien op de bevei-liging van de visserij en de koopvaardij en tevens zal verzien in de 
bezetting van de binnenwateren en rivieren met schepen en jachten van oorlog, na de dienst en behoefte vereist zal zijn.

Blz. 206 no.163
R.A. S.G.4751 (org). Raadslid 30 maart 1607 Anthonis van Hettinga zitting te nemen in Adm.van Dokkum.

Blz. 208 no.166 24 April 1607.
Beenke Gabbesz. Burgemeester van Dokkum, raads-lid Adm.van Dokkum. i.p.v. Frans Fransz. Burgemeester van Dokkum.

Blz. 209 no.167 12 Mei 1607. 
Vanaf 30 April 1607 Willem Ubbema to Enum, raads-lid Adm.van Dokkum voor Groningen en Ommelanden i.p.v. Geert Cruys.

Blz. 219. R 18 Sept.1607.
Thoenis Wolters. Afrekening van de soldaten die hij vervoerd had.

Blz. 525. 22 Maart 1608.
Adm.van Dokkum werd gelast een schip uit te rusten om in de Noordzee dienst te doen.

Blz. 525. 23 April 1608.
Raadslid van Adm.van Dokkum, Fedde Epema i.p.v. Rienck Aysma.
Raadslid in Adm. van Enkhuizen voor Westergo, Orck van Doyen  i.p.v. Hero van Hottinga.
Ordinaris raadslid in Adm. van Enkhuizen voor Stad-en Landen, Frederik Coyter voor 1 jaar i.p.v. Broyls.

Blz. 526. 21 Juni 1608.
Gelast werd aan alle Admiraliteiten te schrijven dat zij een staat mosten overzenden met hun uitgaven sinds 1 januari, welke schepen zij hadden 
afgedankt en wat zij er aan hadden uitgegeven. 26 Juni een brief van Adm.v.Dokkum van 11 Juni (O.S) met gevraagde staten (G.i.d) 
zie ook brief 17 Juni (O.S) als antwoord v.d. Staten 22 Juni. Brief d.d. 10 Jan.1609 met lijst (zie blz.812).

Blz. 529. R 15 Sept.1608.
8 Oct. het antwoord v.d.Adm. van Dokkum van 19 Sept. met lijst van geschut, scherp en toebehoren uit haar "ammunitiehuys" (R.i.d)

Blz. 814. 9 April 1609. 
Raadslid Adm.v.Dokkum. Geert Hoerenkens en Hidde Jenssema voor Stad-en Landen.

Blz. 817. 22 Juni 1609.
Raadslid in Adm.van Hoorn of Enkhuizen voor Friesland, 
Jhr. He-ro van Hottinga.

Blz. 821. R 13 Juni 1609.
F.6,= uit commiseratie, van Theunis Woutersz, beloning voor de moed tijdens de slag van Gibraltar en voor het helpen verove-ren van het schip "Nostra Seignora del Rosario".

**

RESOLUTIEN DER STATEN GENERAAL VAN 1610 TOT 1670
NIEUWE REEKS DEEL 1. 1610-1612.

Blz. 5. 12 Jan.1610.  4b-25.
Men zal aan de Adm. van Middelburg en Dokkum schrijven dat zij hun afgedankte kapiteins niet langer mogen bezoldigen.

Blz. 33. 6 Febr.1610. 4b-171.
Kapitein Tuenis Woutersz zal men bij de Adm.v.Dokkum aanbeve-len voor de eerste vacature.

Blz. 90. 19 April 1610. 4b-490.
De Adm. in Holland en Friesland zullen opdracht ontvangen, lijsten in te sturen van de kapiteins die zij gedurende de laatste jaren in dienst hebben gehad, met opgave van hun ancienniteit.

Blz. 99. 26 April 1610. 6-535/537.
Raadslid in Adm.v. West Friesland voor Westergo, Orck van Doyen. 
Raadslid in Adm.v.Dokkum voor Zevenwolden, Hans Janssens.
Raadslid in Adm.v.Dokkum voor Westergo, Fedde Epema.

Blz. 101. 28 April 1610. 6/7g-545.
Ged.Staten Stad-en Landen schrijven dat naar hun oordeel Tamminga onverwijld behoort te worden toegelaten in Adm.v.Dok-kum zonder tegenbericht binnen 10 dagen.


Blz. 160. 28 Juni 1610. 4b-877.
De Adm.v.Dokkum schrijft dat zij een pinas heeft uitgerust tot bescherming van de koophandel, daar onlangs een uit Amsterdam afkomstige 
vrijbuiter, Alert Hendricxen, zich verstout heeft in de Wezer het anker te laten vallen en daar grote heeft aangericht.

Blz. 173. 8 Juli 1610. 6-956.
Raadslid in Adm.v.Amsterdam voor Friesland, Edo Reynardy.

Blz. 347. 18 Maart 1611. 5-365/366.
Raadslid in Adm.v.Dokkum voor Stad-en Landen, Pieter Edzard Rengers tho Hellum en Frederick Coerter i.p.v. Onno Tamminga en Geert Horenkens.

Blz. 363. 12 April 1611. 6-456.
Raadslid in Adm.v.Dokkum Dierck Thyssens.

Blz. 367. 20 April 1611. 6-473.
Raadslid in Adm.v. West Friesland voor Friesland, 
Pieter van Eysinga.
Raadslid in Adm.v.Dokkum voor Friesland, Tyaerd van Aylva.

Blz. 375. 6 Mei 1611. 6-510.
Raadslid in Adm.v.Amsterdam voor Friesland,Tinco van Andrin-ga

Blz. 409/410. 23 Juni 1611. 4b-709.
De Staten besluiten dat Adm.v.Amsterdam en Dokkum ieder nog een oorlogschip zullen uitrusten welke zich moeten voegen bij de vloot van Lambrecht Hendricxz. Adm.Rotterdam, Adm.200 (orig. d.d. 22 juni)
11 Juni deelden de Friese Gedeputeerden mee dat de te Dokkum uitgeruste pinas gereed lag.

Blz. 459/460. 20 Aug. 1611. 4b-969 ook 971.
Advies van Maurits en Gedeputeerden. 16 schepen uit te rusten waarvan 1 of 2 schepen van Dokkum. Haultain zal het bevel voeren en de vloot zal op 1 October te Falmouth bijeen komen  
Blz. 464. 27 Augustus 1611. 4b-979.
Verzoek van Adm.v.Dokkum, gewezen Ltn.ter zee Watsse Baert wordt een extra ordinaris traktement geweigerd.
Zie ook blz. 506. 7 nov. 1611 4b-1203.

Blz. 614. 30 Maart 1612. 6-373.
Raadslid in Adm.v.Dokkum voor Stad-en Lande, Gerrit Crabbe i.p.v. Edzart rengers tho Hellum.

Blz. 625. 19 April 1612. 4b-440.
Raadslid Tyaert Aylva en Fiscaal Hero van Hottinga verzoeken f. 50.000,= te mogen ontvangen ter aflossing van de schulden van het College Adm. v. Dokkum.

Blz. 632. 1 Mei 1612. 6-478.
Raadslid in Adm.v.Dokkum, voor Dokkum, Pyecke Wychel.
ARA. St.Gen. 7239 2 maart.


Blz. 649. 17 Mei 1612. 4b-538.
Kapt.Thoenis Woltersz. vraagt bij rekest betaling van f. 50,= die hem 17 December 1609 zijn toegewezen 
voor betoonde moed in de slag bij Gibraltar, voorts voorschrijven aan de Adm.v.Dokkum om hem weer in dienst 
te nemen en in tussen toekenning van een traktament. De Staten besluiten de Adm te schrijven dat zij Woltersz 
de f. 50,= moet uitbetalen en hem bij de eerste vacature weer in dienst te nemen. Voorlopig zal hij een extra 
ordinaris traktament van f. 12,= ontvangen, als blijkt dat hij werkelijk dienst doet.

Blz. 653. 21 Mei 1612. 9-557.
Court Boddeker te Bremen en Jan Hendrick Jarichts, Ontvanger- Generaal v.d. convooien in Friesland, hebben naar hun zeggen een methode tot lengtebepaling gevonden.

Blz. 694. 17 Juli 1612. 4b-803.
Mertten Janssen, genoemd i.v.m. activiteiten tegen zeerovers.

Blz. 702. 31 Juli 1612. 4b-841.
De Staten besluiten voor aanstaande winter 10 schepen in zee te houden, waaronder 1 uit Dokkum.

Blz. 710. 8 Augustus 1612. 4b-710.
Secretaris v.d.Adm. van Dokkum, Meynardus Aetsema.

Blz. 716. 14 Augustus 1612. 4b-897.
De Adm.v.Dokkum wordt opgedragen Claes Banckes het bevel te geven over het deze winter uit te rusten oorlogschip.

Blz. 721. 25 Augustus 1612. 4b/5-938.
De admiraliteiten moeten z.s.m. staat betreffende hun kantoren inzenden, met opgave van beschikbare schepen en munutie.

Blz. 799. 19 December 1612. 4b-1353.
Johan Joorissen van Groningen verzoekt een gelijk traktament als de andere scheepkapiteinen hebben ontvangen, wordt voor advies naar de Adm.v.Dokkum gezonden.
E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.