Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
Index op Memoryboeck van de vrouwens - Catharina Geertruida Schrader, het notitieboek van een friese vroedvrouw van 1693 - 1745, bewerkt door Chr. van Kammen, 1958, gestencild werk, aanwezig op het Streekarchivariaat te Dokkum, nummer 205.1.


T. Zijlstra

1) Alfabetisch Namenregister Memoryboeck van de Vrouwens

Aangezien de spelling der namen zeer inconsequent is en de daarbij vermelde gegevens ook verschillen moest dit register al vergelijkend worden samengesteld. Dezelfde personen worden bij elke geboorte opnieuw genoemd, soms tot tienmaal, waarbij soms alleen een voornaam wordt gegeven en later de geslachtsnaam of vaders naam. Door vergelijking van beroep, naam van de vrouw enz. kan meestal de juiste (of meest juiste)naam worden vastgesteld. Daarom kan het vaak voorkomen, dat men vanuit het dagboek vergeefs deze lijst raadpleegt. Bijvoorbeeld Adolf tinnengieter heet later Adolf Rellinck en is dus op de R bijgeschreven. Soms verschillen bij zelfde naam en beroep de namen van de vrouwen(bijv. Anderis-trekschipper op Stroobos) Hoewel in zo'n geval gedacht kan worden aan een tweede huwelijk is toch de naam opnieuw ingeschreven. Alleen waar de identiteit vrijwel zeker vaststond is achter de naam van de man en van zijn eerste vrouw ook de naam van de tweede vrouw gegeven(zie bijv. de Predikant Bruning en de verver-schilder Hesman). Als voorbeeld van onregelmatige spelling geef ik hier de naam van haar neef burgemeester Daam Fockema, die ze ook schrijft als Daam Fopma!!
Aangezien de schrijfster nooit de letter J schrijft maar daarvoor altijd de letter I gebruikt zijn onder de letter I ook alle namen verenigd, die volgens de klank met een J beginnen. Onder deze letter leze men dus alle namen als Ian Iackop, Iost enz. de klank J. Zie verder het artikeltje over de spelling voor in het boek. Voor personen, waar die meer dan eens voorkomen, zijn alle betreffende paginanummers bijeen gezocht. De volgorde in het register is dan:

vaders- of geslachtsnaam - voornaam -beroep - bijnaam - plaats- jaartal eerste vermelding - naam van de vrouw – paginanummers waarop de persoon voorkomt.

Van personen, waarachter geen plaatsnaam vermeld is, moet worden aangenomen, dat zij in Dokkum woonachtig waren. Aangezien de schrijfster weinig en onregelmatig de hoofdletters gebruikt, is het niet zeker of bijv. Clas bakker ook bakker is of Bakker als geslachtsnaam heeft.
In dit register zijn al deze personen op voornaam/patroniem gerangschikt en de toevoeging bakker brouwer enz. direct hier achter geplaatst. Men moet dus voorzichtig zijn met deze beroepsbepaling. Echter blijkt uit vergelijking zeer dikwijls, dat daarmee wel het beroep is bedoeld.
Voor een beschrijving van het boek Memoryboeck van de Vrouwens, waarin 20% van de transcripties is opgenomen, klik >hier.
Voor een verhaal met vele voorbeelden en een manier van onderzoeken, klik >hier.
A
Aabeltie-bootsgezel 1709- vader heet: "Rondom scherp"-198
Aadama Piter-advocaat 1705- Altie 151 180 220 250
Aaf(Ians dochter)Bedrogen vrijster 1703- 121
Aage 1709 zijn weduwe: Sitzke, heeft een "komenijs winkel" 201
Aages Ielte-brouwer-1709 Ianke 205 234
Aalefs Lolcke Brantgum 1710- 213
Aales Sacke Bornwerd 1706- Pittie(Tittie)116 196 222
Aarens Ian korfmaker 1732- Rimke(Rikst)dochter van "Blauwe Aagt" 410 426 509
Aarens Ian wolspinner Oosterstraat 1696- N in 29 50 69
Aarens Ian soldaat 1708- Nin 189
Aarent korfmaker 1706- Grittie 162
Aarent ruiter 1705- Margetite 141
Aarent schuitmakersknecht 1705- Grittie dochter van Kleine Elske 142
Aarijan Foudgum 1700- Titie 72
Aat soldatenvrouw 17071- 115 235
Aate op de lijnbaan 1736- Schurtie"mag lekker beetjes" - dochter van Antiemelk 499
Aate bakker Breedstraat 1698- Antie 38 50
Aates Piter Oostrum op dokterke Annie's plaats 1697 - Emerenske 28
Aates Tiallinck schoenmaker 1700- Claske 63 88 112 135 163 184 214 254 323
Abol groenlandsvaarder 1731- Trintie 392
Abeltis(van Harlingen) 1696- Trintie potschippersvrouw 17
Adam molenaar Aalsumerpoort 1705- Marijken 147
Adelf,wolkammer 1706- Mencke 154 .
Adolf,op het"vorw: kussen” trekweg 1698- Lolkio 39
Adels Ian,kousenbreier-wolkammer 1702- Mencke 97 (zelfde als Adelf?)
AdemaPiter Schurt, bakker 1702- Gertruij 100
Afke stoelenzetster 1697- haar dochter Altie 34
Albers Ian slagersknecht 1737- Tontie 511
Albers Berent turfdrager-pottebakkerswinkel 1707- Nin 173
Albers Gerben Raard, boer 1704- 128 195
Albertie dochter van Geltie 1730- 362
Albertie bedrogen vrijster 1742- 538
Albertie knoopmakersvrouw 1701- 89
Albertie arbeidersvrouw Oostrum 1710- 210
Albert slager en koeienkoper buiten Halvemaanspoort 1731- Beijtske 386
Alberts Eijse grootschipper 1700- Zitsk 63
Alderinck koopman en waard in "De Drie Leeuwen" 1702-
Gesine,"die Groningen verraden wilde" 100 129 149
Alderinck Ian meester schoenmaker 1730- Ianke, wolnaaister- 361 389 430 504
Ales Ian 1727 Hicke 307
Allart SeckIe gortmaker 1729- Ninke 345
Allart hospes en slager 1729- 349
Allert waard en koopman in graan koeien schapen, buiten de 
Halvemaanspoort 1727- 305(zelfde als vorige?)
Alles Ian hulpbakker 1732- Lolkie 411 425
Alte vroedsman 1730- Wipkie(d.v.Piter Doma) 361
Alloijt Foudgum schippersvrouw d.v. "grote Tonis Gels 1711- 305
Altie "Kraamwarster" 1700- 70
Alting Ide predikant Foudgum 1702- Dutie 101 151 216 251
Andering Waatze bakker 1722- Gesken IJnia 259 267
Anderis dekendrager 1698- Antie 39
Anderis ruiter 1703- Gertruijt 120
Anderis slager buiten Hanspoort 1738- Catharina Faber 512 484
Anderis trekschipper op Stroobos 1739- Ieltie(d.v.lan Kaspers)520
Anderis trekschipper op Stroobos 1743 Gritie Ians 541
Anderis Bijne molenmaker op de trekweg buiten de Hanspoort 1706- Gritie 154 175 207
Anderis Neeltie vrouw van pannebakker en "speulman" 1732- 409
Anderis Pir trekschipper 1730- Angenit 361
Anderis Pope hopman en brouwer 1727- Antie 317
Anderis Trintie vrouw van de koopman en schipper op Stroobos 1725- 285
Anna bakker 1710- Zitsken 220 
Anna Gerits 1729- 346
Annes Anno bij de trekweg 1697- Dettie 26
Annes Eelke houtkoper en burgemeester 1727- IJtie 307
Anne houtkoper 1701- Seske 78 
Annes Frans Leeuwarder trekweg 1699- Hincke 55
Annes Piter brouwer 1727- Gritie Hendericks 307 345 363
Antie kuipersvrouw Legeweg 1729- 343
Antie vrouw v. metselaarsknecht bij Elijas metselaar 1729- 350
Antie vrouw van varensgezel op de Stenendam 1698- 47
Antie vrouw van varensgezel Oostersingel, hekelster 1730- 368
Antie schuiteboersvrouw 1700- 67
Antie molenmakersvrouw: "over Etsema" 1701- 76
Antie schuitmakersvrouw d. v. Klaas Professor 1728- 336
Antie vrouw v. d. zoon van pompmaker Geluf Louw 1733- 421
Antie vrouw van een Wartener schippersknecht 1721- 255
Antie vrouw v.d. pelmolenaar buiten Aalsumerpoort 1728- 338
Antie Tiallings korfmakersvrouw 1729- 354
Antoni schoenlapper 1708- Harmske 189 217
Antoni Iosuwa uitdrager 1708- Gesken 187
Apelonia schippersknecht 1711- 225 252
Arbeider, een -.te Ririsumageest 1700- 68
Arbeider, een - op de hoek van de Drufstraat 1700- 66
Arian 1707 Antie(d.v. Derck siplëës) 172 203
Arrent wolspinner 1696- Altie 1894
Arijan zeemleerkoopman 1728- Hijcke Hubers 336
Arijen leertouwer-houtwinkel(Jan Stap)1725- Hijck 285
Asijes Marten Majoor.1732- Gertruijt Sibelius 404
Atie arbeider 1705 Zitske 139
Att in de Harlinger steeg 1701- 110
Auwk uitdrager Aalsumerpoort 1733- Trintie 417
Auwke ruilebuit buiten Hanspoort 1697- Brechtie 25
Auwke smid 1727- Gertie 313
Auwke Henderick hovenier van mijnheer Etsema 1704- Margarite 123 130 144 156
Auwke Iohannes op het Tiggelwerk 1708- Stintie 182
Auwke Iohannes op het Tiggelwerk buiten Hanspoort 1724- Trintie 268 369 392
Auwkes Iakop Driesumer terp op Haarsma’s plaats 1703 Seske 118
Auwkes Iohannes 1704- Ninke 126.
Auwkes Piter turfdrager 1700- Swantie 68 93 116
Auwkie schippersvrouw op de Helling 1696- 17
Aijluwa, Hessel Douwe van -, Grietman van Oostdongeradeel 1730
Bouwina van Bormania 330 367 415 434 493 .Holwerd: 507
Aijlva(of Aluwa) Errnst van-, Grietman Ternaard 1698- 42 71 92
Aijtes Mart majoor 1729- Poijka 349
Aijtsema kapitein Driesum 1708-(d.v. IJnses Rekales) 189 230


B
Backer meester bakker, vroedsman, burgemeester 1732- Lisbit d.v. Reijner Sijnija 402 515
bakkersvrouw, een -, Rinsumageest 1698- 48
Balling boer Wetsens 1739- zijn vrouw d.v. schoolmeester Gerben Benedictus 518 540
Banga burgemeester 1698- Derckie 40
Banga, Henderick Sapes -, burgemeester 1701- Henderickie 75
Banga Minne bakker 1726- Antie Benedictus 297
Banga Sape schoenmaker 1706- Grittie 149
Bartel smid 1710- IJnsken 211
Bartels Ate bakker Breedstraat 1701- Antie 85 115 146
Bartels Piter arbeider 1733- Sitzke 418
Bartels Wijbrant wolkammer en verver 1726- Altie 296
Bas Hijncke 1696- Igel 22, Ieltie 39
Bas Hijncke 1704 "een turfboer in haar kleine huis" 125 140
Basun Egbert organist-boekverkoper 1696- Rolina 12 32 61 80 119
Batist Ian gewezen kadet 1725- Lutske 284
Bauwke arbeider 1711- Antie 230
Bauw soldaat 1699- Brecht 56
Bauwke bakker Rinsumageest 1697- Gritie 24
Bauwke waard en hospes buiten de Woudpoort 1702- Afken 104 123 140
Bauwkes Ian metselaar 1698- Grit 39 78 120
Baijens Cornelis(Beijens) schoolmeester 1722- Trintie Tonis 261 269
Becker Arent boekverkoper 1736- Sara 496 509
Becker Arent 1697- Sipbelle 32
Becker Gerit sersier 1730- Sara(d.v. Ian Caspers) 359 387
Beckman Rolof arbeider 1733- Trintie(strooitjes dochter) 418
Beecker Aarent schoenlapper 1705- Gritie 149
Beer, Barber de -, vissersvrouw:Barber Granaat!1731- 384 422
Beer, Gert Reijner de -, graankoper buiten de Hanspoort 1731- Stintie 390
Beer, Willem de -, koopman 1703- Rosintie 118
Benedictus Anske meester smid Oostermerer marckt 1710- Gritie 115 131 Afken 185
Benedictus Gerben schoolmeester Wetsens(zie Balling) 1711- Ianke 225
Benyaminus 1728- Altie 335 (?Antie 371)
Berenhardus Iackop scheepsknecht 1703- Lumke 119
Ber, Willem de -, 1700- Iosina 63
Belties Auwke, zijn zoon: turfboerop de Streek 1704- Renske 129
Berens Eltie timmerman 1700- Trin Rot 62 105 129 183 206
Berens Eijck schipper Koningsstraat 1697- Zitske 26
Berens Feicke, zijn zoon: ruilebuit in de Krimpe 1707- Gertie 176
Berens Ian "op de berg" op Bergsma's plaats 1712- 251
Berens Piter schipper 1706- 155
Berent koekoper Driesumer tolhuis 1712- Locke 246
Berent ruilebuit bij de Lange Pijp 1697- Nin 30
Berent turfdrager en portier 1704- Nin 127
Berent wever 1703- Altie(d.v. Herman Kockelinck) 111 255
Bergen Frans "veltscher" 1710- Titsken 213 (Johan Fransberger met zijn 2e vrouw Tjitske Sijgers)
Bergen Frans chirurgijn 1731- Hijm 385 406 (Johan Fransbergen met zijn 3e vrouw Imkjen Geerts)
Bergsma secretaris-koopman Metslawier 1697- Catharina Went(Ninke) 24 51 63 97 131 161 217 247
Berryhover Antonis koopman in vlas kousen wol 1732- Margaritie Brant 399
Bert Ian schuitmaker 1739- Ianke 519
Bert Ians schippersgezel 1726- Mencke Isebrantz 296
Bertel smid 1708- Isken 191 (zie Bartel)
Bertel Stenendam 1697- Ietzken 28 51
Bertels Iltie d.v. Afke stoelzetster 1701- 76 146
Bertels Gerben korfmaker 1731- Goijcke vlaster 393 496
Bertels Wijbrant oude Raadhuis 1741- Aaltie 530
Bewalde Abram 1741- Lolkie 533
Bewalde Ulbe meester chirurgijn 1702- Bauwkie 100 135 152 278 Oostrum Antie 523 487
Bezemmaker, bij de - in de Nauwe straat 1712- 251
Binders Bauwke Marrum 1693- Kinke 3-7
Binne Marten Oude Zijl 1728- Titzke 336
Binnos Auwke "op de Keeg op de trekweg" 1741- Trintie 528
Binnes Uije op de trekweg 1709- Renske 196 223
Bleijcker buiten de Aalsumerpoort 1697- 33
Bleijckers Henderick 1699- de vrouw van zijn knecht: Trintie 60
Bleijcker Zitse 1700- Antie 62
Blija-bij een boerenvrouw 1711- 230
Bock schippersknecht 1710- Zitske 216
Bock Frerick houtkoper 1735- Antie 435
Bock Harmen grootschipper 1711- Bauwkie Teipkes 237
Bock lan schipper 1722- Ninke Pirs 260 282
Bocke ontvanger Ternaard 1702- Lisbit 95
Bocker(en), lan van- , arbeider-turfdrager 1707- Mettie Meijnouw 371
Bockers Harmen Westersingel 1697- Trintie 24
Bockers Gertruijt ruitersvrouw 1706- 160
Bockes Glas brouwer-burgerhopman, 1701- Hinke Haijes 88 120 139 160 184 224
Boeck Frerick grootschipper-koopman 1712- Antie Fopes 244 265 290
Boecker, de -, 1735- Lutske 437
Boecker,Sitze lackop, 1726- Altie 298
Boer, bij een - op de berg buiten de Woudpoort 1743- 541
Boetsma Gellius boekverkoper 1723- Gritie 267
Bollie lan, (ook Bolties) slager 1696- Ianke 21 32 71
Boltie lan hopman 1704- Hiltie 128
Boltie lan Gosse scheepstimmerman 1728- Elske 339
Boltie Gosse slager 1725- Elske 284
Bomers Berent 1702- zijn dochter: soldatenvrouw 109 233
Bomers Berent bakker Rinsumageest 1698- 26
Bomers Berent 1727- Antie 309
Bonteko Cornelis (Bontekoe) schipper 1705- Lisbit 145 179 199 249
Bonteko Diwke arbeidersvrouw 1731- 391
Bonteko Heere jeneverbrander destillateur koopman burgerhopman 1705- Lis Heringa 180 195 210 254
Bonteko Henderick 1696- Wickie 10 22 46 80
Bonteko Henderick grootschipper 1712- letske 247
Bonteko Kurt lans schipper 1696- Barber 8 26 58 144
Bonteko Moijke schippersweduwe 1710- 215
Bontus Herman pannebakker 1728- Diwke d.v."Zwarte Metje” 335
Boock lan grootschipper 1724- Trintie Pirs 269 306
Bo(o)ck lan pompmaker-meester mastenmaker 1731- Hil tie 394 416 511 531 541
Boock Sitzke vrouw v.e. schippersknecht 1711- 238
Boock Rulef schipper 1712- Fentie 251
Boockes Piter Hantum 1710- 216
Bootes uit Jutland 1735- Ecke d.v. Geluf Sprinsma 437
Borgerinck lan, weeshuis binnen-vader 1731- Rikstie 392
Bornwerd, te - bij een arme vrouw 1712- 255
Bos Aaltie 1704- 129
Bos, lan van der -, schoolmeester 1697- lsabelle 26 47 75 116 152
Bos Titske varensgezel 1705- Altie 148 159
Bote soldaat 1710- Trintie 219
Bottes Douwe 1701- 75
Bout meester kuiper 1704- Hiske 125 147 193 
Bouwes Volckert pottebakker 1727- IJnske d.v. Hubert leertouwer 301 472
Bouwt Anna kuiper.1731- Ianke Foij 388 406
Boij Romke Willems turfdrager 1729- Macke 346
Boijtsema Frans 1711- Titske schoenmakersdochter 237 244
Bransma varensgezel 1710- Sitske 218 253
Bransma Christoffel secretaris-klerk 1729- Hiskie Sirks 353 371
Bransma Doijke schipper 1702- 102 117
Bransma Piter comis. "collector” 1706- Niske 162 192
Brant Christian meester kleermaker 1700- Hinke 64 110 127 175 211
Brant koemelker Streek 1700- Kinke 72 118 141
Brants Antie onder het Raadhuis 1697- dochter: Magtel 24
Brantsma predikant Oostrum 1740- 523
Brantz Ian Isse, Driesum 1710- 219
Bremer Ian 1742- Acke Piters 534
Brock Ian wolkammer 1732- Dutie 405 509
Brogmans Ian Oost-Indië-vaardet 1732- IJtske Douwes 408
Brors Ian Betterwird 1697- Ietske 33
Brugman predikant Hantum 1726- Piternelle Wirsma 293 311 313 347 394
Brun pannebakker 1728- Titske 336
Bruning Rengenerus predikant Damwoude 1699- Anna 53 71; 1703- Gritie 109 143 169 189 209 238 244
Brunsvelt Gerit, Oostrum 1703- Sipie 112 135 166
Buodius luitenantsvrouw 1696- 21
Bulles Iackop, koopman nestelbeslager menist 1736- Hiltie Volkers 499
Bijarda Iohannes 1701- Antie.
Bijnnes Age op de trekweg 1701- Renske(16 jaar!!!) 88

C
(Daar de schrijfster voor de namen Karel, Klas, Korne1is en Kasper(s) soms een K maar meestal 
een C gebruikt zijn deze namen ook onder de letter C opgenomen)
Cantes Marten koopman 1724- Eisin d..v. Henderick Schurts 271
Cantus Willem koopman 1706- Iosine 155
Carel Aalsum 1707- Reijnouw 170
Carel in het blokhuis 1703- Ieltie 115
Carel op de houtmolen buiten de Hanspoort 1705- IJbeltie 141 160
Carel koemelker 1727- Zitske 305
Carels zoon gehuwd met d.v. Iogem turfdrager 1737- 305
Caspar schoenmaker 1710- IJttie 216
Casper bootsgezel 1700- Anna-Antie 29 70
Caspers wolkammer Woudpoort 1696- Antie 18
Caspers Ian Stiens 1694- Gritie 4
Caspers Ian wolkammer trekschipper 1701- Mencke 88 131 177 233
Catarina slagersvrouw Streek 1732- 405
Catarina vlechtster 1697- haar zoons vrouw: Geske 28
Catarina vlechtster 1702- 100
Christian koordwerker Legeweg 1712- Liske 250
Clas aan de dijk 1699- Trintie 58
--draaier 1702- zijn bedrogen dochter 102
--bakker 1702-.Nin 105
--bakker 1696- Trintie 8 13
--zilversmid zie Clas Heeres
--drager 1705- Martie 144
-- turfdrager (Klaas korfke) 1736- Diwke 499 520
--pannebakkersknecht 1733- Ianke 423
--melktapper 1742- Mettie 539
--turf-drager, - schipper, - boer, Grote Oosterstraat 1696- Hillegontie 9 62 97 120
--metselaar Westersingol 1696- Clasken 23 40
--schipper-arbeider Oostrum 1697- Antie 24 42 86
--schoolmeester 1698- Gertie 37 54 71 96 124
--schoolmeester en breier 1700- Antie72 103 119 157
--“tovirlander"(turflander) Driesum 1701- Stintie 92
--Vrijsie scheepstimmerman 1726- Antie 295 391
--hulpbakker 1705- Trintie 141
--wagenmaker 1707- Schurtie 180 187 200 213
--(Klaas Kluutje-Boer) 1708- 194 219
--lijndraaiersknecht (Klaas lever en long)1709- Ianke 204
--bootsgezel-schippersknecht 229
--"rogge verschiter" 1710- Trintie 215
--estrik- en panne-bakker buiten Aalsumerpoort op "Iohannes Harms werk" 1730- Ianke 360 385
--arbeider 1731- Diwke (een kopster) 392
--arbeider 1711- 227
--turfmeter 1725- Gebke Vinck 284 333
Clasen Aale wortelkoper Ternaard 1711- Antie 232 464
--Antje op de Streek, ongehuwde moeder 96
--Bouwe soldaat 1701- Brecht 75
--C1as buiten Hanspoort-1essel 21
--Dedert wever 1703- Detie 11 38 123
--Else meester metselaar 1736- Dutie Revers 496
--Hessel hoedemakersknecht 1732- Trintie 410
--Iackop molenmaker-kuiper-winkelier-slager 1728- Dutie Minnes 338 382
--Ian garentwijnder-menistenpreker 1723- Lisbit Hendericks 390 411 425 511
--Ian wolkammer 1732- Titske 412
--Ian over de Ee op Hoedemakersplaats 1706- Trintie 153
--Ian timmerman 1730- Maijcken 371
--Ielle Murmerwoude 1698- Emerens 41
--Piter 1700- Gertie(een sersiers dochter) 72
--Marten schuitmaker Hoogstraat 1741- Neeltie 533
--Schurt meester smid 1705- Lisbit 143 174
--Sibe metselaar 1724- Antie273
--Wijbe ruilebuit-potschipper 1730- Antie Benedictus 359 401 475 502
--1Jpe bakker 1741- Acke 530 537
Clasken schuitmakersvrouw, d.v."kleine Elske” 1709- 203
Cneliske dochter v.e. schippersknecht Westersingel 1700- 63
Cnelisken vrouw v.e. zeevarende 1702- 94
Colomba Iohannes predikant Akkerwoude Lusken 182 209 249 Vettie IJnia 263 Aalsum: 347
Contelors, een - dochter 111
Convooimeester, de -, Vleesmarkt 1698- Gritie 38 75
Cornelis timmerman naast het weeshuis 1696- Catarina 12
--groenlandsvaarder-molenaar-barbier onder het Raadhuis 1699- Diwke Konders 55 77 101 120
--koemelker 1704- Catrijn 126
--schoolmeester-koster Aalsem 1722- Pitie 260 363 502 523 486
--estrikbakker Oostersingel 1696- Arijantie 10 16 41 46 97 165; 1696- Altie 20; 
1696- zijn zoons vrouw: Gertie scheefhals 46
--koopman buiten de Hanspoort 1697- Titie 23
--pottebakker Qosterstraat 1699- Ninke 50
--portier v.d. Woudpoort 1702- Ibeltie 97 206
--kistenmaker 1712- Ietsken 248 281
--zoutkruier-stalknecht van Wouwter. Tissen 1712- Moij Ninke 248
--garentwijnder en koopman 1712- Marijken 249 275
--(gort) 1725- zijn vrouw d..v. Ian Alles 283
--Auke Ternaard "zitter" 1714- 258
--Clas arbeider “op het .pier" 1731- Anna Bolken 390
--Derck meester schoenmaker en winkelier 1732- 407 417 501
--Geert schoenlapper 1739- Arine Bolken 517
--Schurt garentwijnder-pannebakker-koster, buiten de Aalsumerpoort 1730- Sibeltie 360 389
Corporaal, de - op de Fetze 1698- 44
Corporaal, de - 1700- Elske 65 147 454
Corporaalsvrouw van Emden 1701- 89
Corporaalsvrouw in de zoutkeet 1700- 67
corporaalsvrouw op de hoek v.d.Haije Brouwersteeg 1704- 130
Cramer(s), Ernest Willem-, chirurgijn eerste man van O.G.S. 35
Creemer Gerit Ternaard 1724- Hiltie 273
Cremer Piter buiten Aalsumerpoort 1701- Trin 81
College, het - , 1702- 96
Coumans Gerit boekverkoper en binder 1704- Derckie 132 222 180
Cuper Meelis, visafslager 1726- 291


D
(voor Dauwes en Douwes is het laatste gekozen)

Dam Hertz brouwer 1708- Altie 190 214 247
Damwoude, de schoolmeester van - , 1712- 249
Danijel visser 1706- Kouwke 165
--visser 1697- Gritie 30 48 77 125 204
--leertouwer 1701- Martie 77 196 249
--sergeant, in de “Drie Leeuwen" 1700-Ietske 72
--meester knoopmaker 1732- Antie 403 422 499
Danijels Bouwke leertouwer 1726- Titie 295 333 436 513 538
--Evert visser 1726- Aaltie Kurts 298 365 406
David soldaat in Jennma's huis" 1702- Antie 95
Deckenma (Dekama) Henderick advocaat 1709- Lisbit 203
Dedes Uije Damwoude 1709- Acke 198
Derck 1695- Antie 6 8
--metselaar 1696- Meijnauw 15 32
--turfdrager 1697- Barber 33 116
--"naast de Majoor" 1698- Iancke 39
--schuitmaker Legeweg 1698- Hijncke 46
--kleermaker van het weeshuis 1700- Witske 62
--kousenbreier Koningsstraat 1700- Swantie 68
--kousenbreier en groenteverkoper 1700- Gritie 69 103
--schoenmaker buiten hanspoort 1701- Siwke 81 Diwke 111
--opperman 1726- "Grote Beits" 296 348
--wever naast het weeshuis 1727- Hiltie 304
--korfmaker op de Fetze 1704- Ieltie 128 154
--opperman 1704- Swantie(breister) 129
--meester pottebakker 1708- Trintie 184
--arbeider 1720- Aagie 216
Derckio arbeidersvrouw, op Tiggelwerk buiten Hanspoort 1730- 365
Dercks Frerick Foudgum 1700- 69
--Gerit talhoutkoopman Oude Zijl 1730- 366
--Haije glazemaker 1711- Gritie 245
--Harmen wolkammer 1732- Gritie 406
--Ian sersier 1705- Ielske 139
--Ian sersier 1741- IJtske 528
--Krolle 1701- Lisbit 90
--Krusse schipper Legeweg 1697- Lisbit 23
--Piter Bornwerd 1698- Acke 48
--Pieter "commessaris" 1706- Gertie 154
--Piter varensgezel 1731- Rikst 393 476
--Sijbran sersier 1711- Tamke Westerman 238 245
--Waade jeneverstokersknecht 1739- Ninke Boeck 520
--Walle schuitmaker 1725- Catie 285
Diwke vrouw v.e. garentwijnder 1727- 308
Diwke schoolmeestersvrouw Wetsens 1707- 179 212
Diwkes Tamme 1707- Lisbit 172 209
Domen, van - , weduwe conrecktors-vrouw 1700- 65
Dorenma Anderis schoolmeester 1696- Anneken 16 45 63 90 124 161; Titie 268 279 302
Dorenma Hijlbert ruilebuit-potschipper 1724- Trintie Bauwkes 265; zijn weduwe: 386
Douwe brouwer aan de Bonte brug 1704- Gertie 134 180
--zeilmaker 1727- Titske Heijnsius 304
--"klein-boer" Hantumhuizen 1728- IJtie d.v. Bror Lolles 337
--stoker(jeneverstoker) 1732- Titske 401 415 493 504 512 515 533 540
Douwes Anderis trekschipper 1698- Hanna 43
--Autger, zijn broer: tiznmerman 1701- Orseltie 85 130
--Brant meester kleermaker-koopman 1696- Itske 17 48 85 124
--Gerit ruilebuit 1707- Hiltie 177 193 219
--Iackop ruilebuit 1707- Ianke Wouwters 170 207 252
--Ian trekschipper 1703- Frauwkie 112
--Ian Legeweg 1696- Gritie 19
--Liwe schoenmaker 1704- IJnke(Intie) 110 166 140 187 209 231-a 256
--Liwe trekschipper 1700- Tetje 68 101
--Reitze menistenpreker 1701- Siw 86
--Schurt op de Jouwer 1698- Titie 44
--Sibran timmerman 1707- Orseltie 178 218 253
--Teijrt Ternaard 1721- 258
--Tonens schoenmaker 1705- Hackie 140
Douwes Willem brouwer en burgerluitenant 1724- Trintie 269
Douwes Willem brouwer en hopman 1727- Ninke Pirs 303
Doijtses Cornelis bakker-hopman 1726- Attie Wendelaar 292 384
---Schurt meester-schoenmaker 1725- Berber 295 Auwkie 369 404
---Sohurt schoenmaker 1705- Itie Banga 251
Doijtse brouwer 1700- Ianke 64
Driesum bij een molenaarsvrouw 1703- 118
Dronrip Iackobus barbier-stadsbode 1700- Rimke 115 144 159 185 222
Dronrip Iackop 1701- zijn ongetrouwde dochter 84
Drooge Arnoldus blikslager 1701- Lisbit(van Leeuwarden in het huis van de schrijster) 81
Drost Reijntie pannbakker 1707- Gertruijt 178 203 232
Duarts Ielte ontvanger Bornwerd "in de rode schuur" 1710- Gritie 78 218 253 ook: 110
Ducke meester schuitmaker 1729- Diwke 343
Ducke portier van de Woudpoort 1699- Ninke 49
Duckeles Trin 1705- 139
Duckele (Doekele Zwaanhals) Groenlandsvaarder 1730- Gertie 366 404
Duckes Wouwter 1700- Lisbit 67
Dudes Gabe 1704- Trintie 126
--Ietse schipper-koopman 1711- Nin 227
--Meijndert buiten Woudpoort 1696- Gritie 10 29 45 58 104 143 159
Dum, Monsieur comediant - , in De Posthoren 1712- Marij 248
Duse Gerit soldaat 1712- Rimke d.v. Klaas draaier 247
--Ian metselaar 1699- Zitske(vlechtster) 51 66 87
--Glas metselaar 1727- Edke Arens 302
Dusse Pibe meester-metselaar 1704- Lisken 134
---Clas 1705- Hilke(visvrouw)148
Dutie soldatenvrouw 1706- 160
Duwart (zie Duart)


E
Ebbe wagemaker Marrum 1693- 1
Ebbes Henderick procurator 1710- Lisbit 217
Ebbes schoolmeester Oude Zijl 1693- Martie 1
Ebele bakker buiten de Hanspoort 1700- 63
Ebes Clas Betterwird 1700- Hijltie 65 105 118 160 183 245
Ecke estrikbakker 1697- Lisbit 32
Eckes Rinck koopman buiten de Aalsumerpoort 1696- Ecke 41
Eckes Rinck koopman 1701- Hijltie 85
Ede(Ebe) molenaar 1726- Antie 299 410 438
Edse schipper 1703- Zitske 112
Eelke leertouwer 1729- Lijbke 354 Lisbit 498
Eelke Johannis schoolmeester-trekschipper-steentjesverkoper 1701- Cornelia Jans van der Borgh 78 156 (wapen GJ 1993)
Eelte Bornwerd "uit de rode schuur” zie Duarts Ielte
Egbert schoenmaker op de Fetze 1699- Rimke 59
Egbert schoenmaker 1722- Pitie Bockes 260
Egbert visser("Egbert Klungel")op de singel 1729- Bar de Beer 357
Egele grootschipper 1730- Anna Doijtses 383
Egeles Fede Oostrum 1704- Nin 129
Egeles Iackop Foudgum boer 1741- Antie 531 543
Elcke koopman Vlasstraat 1707- Bauwkie Tonis 181
Elharts predikant te Dokkum 1706- Mariken 156 180 212
Elke schoenlapper 1733- Sara 420
Elias metselaar-soldaat 1698- Gritie 41 61 89 125 148 182
Elkes Anne houtkoper 1696- Seske 43 132 178
Elkes Piter Oostrum 1697- Gritie 30
Else brouwer 1699- 13
Elses Glas Oostrum 1708- Tetzken 192
Elske ("Kleine Elske ") 1708- 187
--soldatenvrouw 1707- 177
--corporaalsvrouw 1702- 104
--corporaalsvrouw("Elske kop-af") 1705- 454
--d.v. Gerit voerman bedrogen meisje 1730- 367
Eltie timmerman 1697- Nijn 33
Elties Berent alsger 1729- Siwke 346 355 390 477
Elijas Antie vrouw van metselaarsknecht 1727- 302
Elijas Harmen metselaar 1723- Maijke Iosten 265
Emden, een korporaalsvrouw van -, 1701- 89
Ernest wever 1697- Neeltie 31
Erwkie vrouw van de hospes aan de Woudpoort 1730- 361
Etsema, mijnheer -, 1696- 17 18 41 76 157
Eva vrouw van Oost-Indië-vaarder(6 jaar weg!!) 1711- 231
Evert Raard 1709- Trintie 196
--slachter-koemelker 1708- 182
--houtzager 1705- Lucke 146
--kruier 1703- Metie 123
Everts Cauwke 1698- haar dochter Nin 43
--Iackop wever en twijnder Oostersingel 1697- Gebke 30 64 102
--Teirck 1705- Gesken 150
Eijlart meester-schoenmaker en looier 1729- Renske 355
Eijlert pelmolenaar buiten de Aalsumerpoort 1725- Antie 279 299
Eijnte Bornwerd "op de kooi" 1703- Ecke 110 153
Eijsinga meester verver 1740- Trintie 529 536
Eijsinga Rinck Sijes gemeensman burgemeester 1699- Marijke 55 82 105 127 146 177 193
Eijsinga, Sicke Roda van -, kleermaker voorzanger 1730- Sara Filipus 359 432 498
Eijsma burgemeester 1725- Sackio 277 (zelfde als burgemeester Eijsinga??)
Eijsma Cornelis dokter 1701- Tiamke 84 97 128 231
Eijsma Haije brouwer-stadsbode 1731- Angenite Snip 384 415 437
Eijsma Ian brouwer hopman 1710- Saackie Iennema 211 (zelfde als Eijsma burgemeester???)


F
Faber Haije meester-smid gemeensman 1705- Catarina 139 Hijne 182 210 254
Fecke ruilebuit “in de Krimpe” 1711- Gertie 231-a
Fede Oostrum 1697- Nin 29
Feicke over de Ee 1697- Hittie 37
Feicke 1698- zijn weduwe: Magel(stijfster) 43
Fencke soldatenvrouw 1704- 133
Fetze slager-turfdrager 1698- Antie 38 70
Feijcke("Kleine Feicke") buiten de Hanspoort 1696- Trintie 10 18
Filander executeur 1727- 308
Filimortz 1703- Lisbit 119 142
Filtie Iackop schoenlapper-turfmeter 1700- Ibeltie 64 119 136 177 209 238 244
Fiteltie Arijan meester-kleermaker 1732- Barber Brander 406
Fiteltie Keesie Iackop schoenlapper 1732- Lisbit Hoogacker 410 479
Flackuijt Ian hospes Oude Zijl 1694- Martie 6
Focke pompmaker en hospes 1724- Romelia 267
--kuiper en Kollumer schipper 1730- Marijke 366
--koordwerkersknecht 1739- Schouwkie 516
--kleermaker "skroor"1696- Fentio 42 79
--Bornwerd 1702- Sitz 97
Focke Rick 1701- 84
Fockema Daam meesterkoekebakker, vroetsman, president-burgemeester, 
neef van de schrijfster 1737- Wijtske Higt 511 513 529 537
Fonger pannebakker 1701- Antie 75
Fope schoenlapper Nauwstraat 1698- Ianke 38 50 69 112 186
--bierdrager 1698- Antie 38
--smid 1698- Renske 43
--pompmaker 1701- Gelske 81
--houtkoper 1702- Witske 102
--1703- Ecke 114
--turfdrager 1708- Fentie 189
Folkers Ian koopman in kaas en bedden 1701- Ianke Ielles (beddeklopster) 92 126 195 223 266
Fopes Frans zijn dochter op de Oostersingel, gortmakersvrouw 1722- 259
Fopes Ietze turfdrager 1731- Hicke(vlaster) 394
Fopkie weversvrouw “onder de Toren" 1696- 17
Fooij apotheker gemeensman 1706- Anna 156 211 249
Former Folkert wolkammer 1708- Schurtie 187
Filipus Wi.llem uitdrager 1729- Tiamke 344 399 509 514
Frans ruiter 1725- Fentie Simkes 282 298
---hoedemaker 1729- Fuckie 344
---bleker buiten de Woudpoort 1710- Gertie 210 235
Fransen Pir brouwer 1696- Ecke 16 31
Fransen Witse “hondegiseler" 1703- Lisbit 120
Frauws Ian meester-timmerman 1732- Maijke(vlaster) 398 430 500 513 525 541
Frederick ruiter 1704- Altie 134 weduwe: 166
Frerick wieldraaier 1698- Gebke 38 67 82
---Harlinger schipper 1705- Metie 140 180 219
---turfdrager 1708- Metie Meijnows 189
---portier op de drie pijpen(Frerick Broerke) zijn onteerde dochter 200 448
---kuiper 1709- Gertie Berens 202
---bezemmaker 1725- Ninke(Trintie?) 283 309 350 401 432 510 518
---timmerman 1734- 433
---timmerman 1696- Bauwkie 9
Frericks Alderinck kaaskoper 1710- Ianke Haijes 213
---Henderick bakker 1711- Ianke 229 279
---Henderick Hogepol 1722- Ianke Haijes 259
---Henderick grootboer Wetsens 1730- Ianke Haijes Eijsma 366 497
---Iackop bakker 1703- Ietske 123
---Simon Marrum 1694- Anke 4
Frouws Wouwter 1740- Ecke 525 542
Frijses Clas steenbakker op de Streek 1696- Beitske 17 zijn weduwe: 88
Frijsijn Clas scheepstimmerman bij Altena 1727- Catie 310 337 352
Frijt pruikmaker en ruiter 1743- Renske 544:
Fuskardij Ian stadsbode 1711- Anna 231 260
Fucke (Foeke) Bornwerd 1700- Itie 67
Fucke buiten de Woudpoort 1705- Kunske 141
Fuckeda Ian "kooplieden in Tin-Thee" 1725- Sitzk 284
Fuckes Ecke koopman 1709- Bauwkie 195
---Ian garenklopper 1728- Diwke(vlaster) 336
---Gaetse 1696- Altie 20
---Reijner trekschipper-vlaswinkel- garenklopper 1730- Diwke(vlaster) 369 431 501 520
(misschien dezelfde als Fuckes Ian??)


G
Gaabes Schurt Westergeest 1707- Poj 171
Gaabes Schurt gortmaker bij Driesum 1711- Vrouwk 228
Gaale meester-bakker herbergier 1732- Bauwkie Pirs 408 499
Gaatze Gerben schoenmaker 1711- 237 244
Gabe 1700- zijn broers vrouw: Ianke 71
Gabes Filipus sersier 1711- Gritie 224
Gabes Simon Akkerwoude 1701- zijn weduwe: 76
Gauwma Keijmpe (Keimpe Gauma) ruiter 1704- Tetie 132
Gatze koemelker 1703- zijn dochter Nin 119 zie Moskoyen.
Geele meester-schuitmaker 1710-Antie 216
Geert linnenwever 1711- Aaltie 229
Geesken vrouw van bootsgezel 1696- 21
Gell bode Vleesmarkt 1698- Reijnouw 41
Gellant soldaat 1699- zijn vrouw dochter van Anna Rus 59
Gelles Gelte arbeider buiten Hanspoort 1696- 21
Gelles Piter Oude Zijl 1693- 1 5
Gelluf varensgezel z.v. Louw Pompes, niet thuis"doch naar Groenland" 1727- Antie 316 362
Geltie d.v. IJpe bierdrager 1729- 342
Geltie schuitmakersvrouw 1699- 54
Geluf schuitmaker 1725- zijn weduwe Antie 283
Geluwe 1712- IJtie d.v. Hans Vott(voetof vod?) 1712- 249
Gerben timmerman houtkoper buiten Woudpoort 1733- Gritie 416 525
Gerben brouwer 1696- Hiltie 12
Gerben Bornwerderhuizen 1703- Renske 113
Gerbens Harmen arbeider in de bleker zijn huis Woudpoort 1733- Wijtske 423
Gerdina ruitersvrouw 1707- 173
Gerhardus Pouweles 1729- Hincke 357
Gerhardus koekebakker Koornmarkt 1697- Sibbel 33 63 114
Gerit molenaar 1699- Antie 54
--brouwer aan de Bonte brug 1699 -Ietsk 57 89
--voerman 1700- Ulck 127 193
--schoorsteenveger 1705- Antie 144
--op Neeltje moei’s plaats Oude Zijl buiten Hanspoort 1710- Siwke 210 235
Geritz Hette Oostrum 1696- Trintie 16
---Iorgen brouwer 1708- Itske 186 250
---Sibran Ternaard.1709- Goijke("ouwe bijzitterske") 194
---Teirt Oostrum 1709- Antie 199 246
Gerk "suptapper” Bornwerderhuizen 1711- Hinke 231-a
Gerke Romkes trekschipper 1706- Gritie Gronewauwt 117 160 200 248
Gerkes Clas ruilebuit 1700- IJtie 67
---Frerick portier van de Halvemaanspoort 1706- Titsken 154 183
Gert schoenmaker Streek 1706- Ianke 154
--ijzerkramer 1707- Antie 173
Gertes Ian ijzerkramer Nauwstraat, 1699- Antie 52
Gertie soldatenvrouw(“kleine Geertje”) Hoogstraat 1705-146
Gertie schuitmakersvrouw d.v. Marten schoenlapper 1727- 316
Gertie Berens kuipersvrouw 1711- 245
Gertsen Clas bakker "roggeverschiter” 1707-.Trin tie 174
Gertsen Iogem AaIsum 1707- Iudit 182 223
Geske vrouw van varensgezel en roggemeter 1727 -309
Geske schippersvrouw d.v. “Jelle dromer” 1729- 348
Gesken d.v. Moij Elsken 1700- 212
Golning Clas boer Leeuwarder tolhuis 1738- 513
Gorter Ian garentwijnder-menistenpreker 1736- Lisbit 500 530 541
Gortz Ian Streek 1698- Acke 40
Gosse soldaat 1710- Gritie Waabes 217
--schuitmaker 1712- Altie 256
--meester-schuitmaker 1729- Ieltie Doijtses 346
--leertouwer op de Fetze 1697- Ibeltie 28 53 103 136
--wieldraaier, Aalsumerpoort 1705- Antie 149 218 251
--slager 1697- Nin 32 66 130
Gosseling 1703- Raard 113
Gosses Ian scheepstimmerman 1731- Elske 388 411
--Rinck Wetsens 1724- 268
--Tomas bakker 1730- Betske 370
Goijke bezemmaker 1732- Beitske 402 415
Goijke wagenmaker 1732- zijn weduwe: Geeske Reijners 405
Greel schippersknecht 1711- Zitske Boock 245
Greetz hoer 1709- 204
Griet d.v. Geele Moei bootsgezelsvrouw 1712- 253
Gritie arbeidersyrouw 1733- 420
--schoolmeestersvrouw Bornwerd 1707- 177
--smidsvrouw buiten de Hanspoort 1701- 83
--vrouw van schuitmakersknecht d.v. "klein Elske" 1707- 171
--bootsgezelsvrouw Nauwstraat d.v. Sibe melker 1712- 253
Grijt ongehuwde moeder 1747- 543
Groninger, het - trekschip, bij “een vrouw die naar men zeide een hoer was" 1709- 207
Groninger, een - vrouw van een bootsgezel Stenedam 1708- 187
Gullickstad, een juffrouw van -, 1701- 80


H
Haan, Ian de -, lijndraaier 1739- Tontie 515
Haan, Wouwter Tis de -, jeneverstoker-vroedsman 1729- Pitie 354 474
Habbe molenaar 1704- Wiskie 125 145 169 213 237 243
Halbersma secretaris Ternaard 1706-155 199
---Iustus predikant Reitsum-Ternaard 1704- Ninke 130 155
---Lubo Wijbrandus ruiter 1711- Trintie 226
Hammer estrikbakker 1732- Bontie 411
Han(Haan), Antie de -, soldatenvrouw 1705- 145
Han(Haan) , Ian de -, knoopmaker 1704- Albertie 125 165
Hanne sleper z.v. Ielte Struf(Jelte stroef?) 1741- Eecke 529
Hanses Casper Groenlandsvaarder 1703- Antie 123 159
---Derck turfdrager 1705- Barber 147
---Iohannes gortmaker 1700- Antie 67
---Piter trekschipper-lijndraaier-koopman 1725- IJske 283
Hantum, bij een kleermakersvrouw 1703- 112 452
Hanije Derck sersier 1726- Antie Born 293
Haringsma, Jonker Pieter Ernest -, Cornet onder de Garde Rinsumageest 1707- Goedefrida 174 209
Harke wolkammer 1709- Trintie 199 255
Harkes Simon (pake) gortmolenaar Oude Zijl 1704- Sibrecht 131 153 187 228
Harmanus schoolmeester-glazenmaker Bornwerd 1701- Titie 87 140
Harmen meester wever 1732- Antie Ates 399
--grootschipper 1732- Antie Mertens("Anna klop") 405
--grootschipper 1731- Anna Tinties 388
--ruilebuit 1711- Rijltie Horenstra 223
--Bornwerderhuizen op grachtswal 1701- Afken 85 119
--molenmaker 1703- Ianke 117
--wever Hanspoort 1698- Vrauwk 43
--wolkammer “over Leliënborg 1698- Katarina 38 78
--schoenmakersknecht Schermersweide 1699- Magdalen 58 83
--"in de Ossenweide” 1700- Marijken 70
Harmen Derck turfdrager-tiggelwerker 1735- IJn 437
Harmen Iackop schipper 1711- Hiltie 234
Harmens lackop kleine Oosterstraat 1699- Lumke
--Louw pompmakers zoon 1700- Antie 70
--Sijbe meester-timmerman buiten Hanspoort 1730- lJmke(Mencke) 372 395 420
--Itse gortmaker 1736- Anna 498
Harmensen Ian wever 1708- Iosina 188
Harms Derck arbeider op het Tiggelwerk 1728- Gritie 284 333 367 417
Harms Evert pompmakers zoon 1700- Antie 70
Harthuwer Willem Koningstraat 1697- Bauwkie 31
Haijes Derck glazenmaker 1697- Nin 34, 1706- Elske 156
Haijke "hondegiseler” 1731- Geske 387
Hebbel Primans 1699- 59
Heckeles Iorgen geelgieter-koopman in steengoed 1725- Niske 280 369
Heere schuitmaker 1704- Altie 130
Heeres Clas meester-zilversmid (“Klaas hekje")1704- Derckie 129 170 201
Heeringa venderick 1696- 12
---hopman Zoutkeet 32 65 78 146
---heere meester-kleermaker 1725- Gertruijt 278 335
---Pouweles 1708- zijn verloofde bruid: Elida van der hell 91
Heert To Eversbergen, Robert van--, kapitein van de Prins van Friesland Rinsumageest 1723-
Iohanna Mollenschoet 262 269 286 289
vader van de kapiteinsvrouw: Majoor Mollenschott262
Hekter 1722- Antie 261
Helder Ian lans Oostrum 1700- Rinckie
Hemmes Iackop Oostwoude 1705- Siwke 153
Henderick linnenwever-arbeider-koopman 1708- Gebke d.v. Krusse Dercks 190 234 236
---bootsgezel 1709- Trintie 205
---schoenlapper 1711- Antie 222
---leertouwer 1723- Lisbit d.v. Marten Bouwkes 265
---ruilebuit 1724- Vrouwkie d.v. Iackop Piters 269
---"lantheer” 1708- Gritie 188
---z.v. Ernest wever 1726- Marijke d.v. Ian Teirts 297
---knecht bij jeneverstoker en olieslager Iackop lsebrant 1727- Barber Kempes 301-353
---boerenarbeider(“Hendrik kan al”) 1729- Lisbit 355
Henderick "kalkman" buiten de Hanspoort op de kalkovens 1730- Afken 372
---schoenmaker 1725- Liwkie 291
---arbeider-bleker 1703- Trintie 113
---wever Streek 1704- Sibrecht 130 178
---hospes buiten de Woudpoort 1706- 159
---kaarsenmaker Breedstraat 1697- Maijke 28 53 68 97 124
---metselaar 1698- Swantie 37
---kleermaker Gasthuisstraat ("Prinsken") 1698- 47
---("Han uil")1734- Lisbit 430
---koopman 1742- Abeltie Fuckeda 538
Henderickie bakkersvrouw buiten Aalsumerpoort 1701- 83
Hendericks Albert (jenever)stokersknecht van Velthuijson 1743- 540
---Anne koopman 1700- Titske 63
---Clas brouwer op de Suupmarkt 1724- Gritie 272
---Casper ("Hendrik neuske”) 1704- Gritie 128 Antie 278 348 385 416
---Eelke schipper 1734- Anna Gertz 432
---Eelke("Eelke slof") leerbereider 1731- Libkie 395 418
---Gelbke "bosman" en koopman Ternaard 1721- 258 262
---Iackop waterhaler 1709- Itie 197
---Ian lakenkoper Breedstraat 1703- Ancke 119 149 173 197 228
---Ian meester-schoenmaker 1727- Liwkie 306 356 389 432 475
---Ian op "de burgemeestersplaats”(Hallum?)1693- Auwk 2
---Iouwke tuinman 1707- Margarite 176 Rikst Iarda 199
---Marten (“soetekouw") 1733- Rikst 419
---Tamme doodgraver-trekschipper-kleermaker 1703- Ianke 109
---Tecke zeilmaker-ijzerkramer 1734- Maijke 430
---Willem metselaar 1706- Marij 166 189 215 256
Henderina schippersvrouw 1702- 105
Heren Harmens ruilebuit 1726- Hiltie Horenstra 295
Herick gortmaker buiten de Woudpoort 1730- Pitie 360
Heringa Rense brouwer, hopman-venderick 1734- Elijda 431 437 Sipkie 518
Herman("Herman met de klitzen”) zijn dochter: soldatenvrouw 89
--schoenmaker 1705- Madelentie 144
--("Herman boerke”) bierdrager 1728- Morke 334 372 403
--bakker 1697- Tetzke 30
--molenmaker buiten de Hanspoort 1697- Diwke 33
Hermanus schoolmeester Bornwerd 1696- Titie 29
Hermans Louw pompmaker 1703- Antie 111
Hert schipper-koopman-winkelier 1742- Schouwkie 537 543
Hessel timmerman Driesum 1709- 205
Hessels Foudgum 1711- 223
HesseIs Gerit buiten Hanspoort 1725- Siwke 279 347
HesseIs Reijner smid buiten de Aalsumerpoort 1723- 265
HesseIs Tecke kleermaker 1701- Dutie 85
Hessman Gerit verver-schilder 1703- Bauwkie Snip 117 154; 1707- Antie 180 194 237 243
Hette wolkammer op de Fetze 1701- Gritie 77
Heidin, een -, 1696-
Higt Ternaard 1714- Gertruijt, dochter van de schrijfster 258 263 276 292 350
Higt Sibran meester-koperslager 1708- Saakie 190 220
Hillegontie schippersvrouw Oosterstraat 1695- 14
Hiltie bootsgezelsvrouw d.v. Arijen de Boer 1736- 503
Hiltie "in de secretaris kamer" 1706- 157
Hiltie schuiteboersvrouw Hallum 1693- 5
Hinke schuitmaker 1696- Ielte 10
Hoedemakersknecht, een -, 1712- 255
Hogacker Teijrck lakenkoper-vlaswinkel 1735- Tetzke 437
Hogackers Lisbit, vrouw van Clas Iackop Vitelties zoon 1730- 312
Holkes Iohannes wagenmaker vroedsman 1725- 
Cate1in Lindeman d.v. burgemeester Lindeman 291 400 471
Holdinga meester-zilversmid 1707- Feikjen Schregardus 170 186 200 227 250 (burgerwapen in Gen.Jierb.1993)
Horenstra Iackop Pirs brouwer 1733- Gertie 426
Hoornstra Wijbe glazemaker 1707- zijn weduwe: 317 (burgerwapen in Gen.Jierb.1993)
Hospes, de - in "De Drie Leeuwen” sergeant 1699- 51
Hotse molenaar 1707- Rensken 172
Hotse wagenmaker buiten de Woudpoort 1703- Antie 114 136 200 250
Hubers Ian leertouwer 1726- Reijnouwke 298
Hubers Sicke leertouwer 1727- Saapke 302 424 436
Hubert leertouwer 1703- Ianke 117
Hulsius secrtaris Holwerd 1728- 337
Hijcke d.v. Houtmolenaar, haar man: Groenlandsvaarder 1731- 393
Hijcke koemelkster Vlasstraat 1702- 100
Hijcke Sitske pannebakkersvrouw 1712- 253
Hijllebrants schoenmakersknecht 1703- Magdalentie 120
Hijnck d.v. blinde vroedvrouw Broek-Damwoude 1701- 77
Hijnsius secretaris 1696- Antie 19
Hijronimus 1701- Hiltie 83 zie Ieronimus


I
Op de letter I zijn verenigd alle namen beginnend met
I en J, aangezien de schrijfster nooit de letter j of J
gebruikt. Bovendien zijn enkele namen, die dan weer met
I, dan weer met IJ beginnen ook hierin opgenomen.

Iackobus pijpmakersknecht 1709- Itie 197
Iackop gortmaker in de Nauwstraat 1701- Antie 53 78 103 126 183
--bakker op de Legeweg 1704- Zitske(Ietske) 81 129
--timmerman-kuiper Streek 1704- Glas 130
--ruiter 1705- Imke 145
--soldaat(“Grote Jakob,") 1706 Maijken d.v.Berent Bomers 155 175
--schoolmeester("kleine Jakob") 1729- Trintie 198
--Groenlandsvaarder 1709- Altie d.v. Tis Bos 206
--(“Jakob danser") 1701- Gebke 80
--kuiper 1701- Nin 86
--estrik- en pannbakker Oostersingel 1702- Marij Larmans 32 52 70 94 115
--meester-timmerman 1702- Vrouwkie 95
--koordwerker 1703- Ianke 112
--Foudgum 1703- Schurtie 115
--molenmaker-koopman-slager 1736- Dutie Minnes 296 417
--ruiter("kleine Jakob")1706- Nin 161
--houtmolenaar buiten Hanspoort 1711- Sibreg 235
--pottebakker 1712- Troij Martins 253
--horlogemaker 1698- Marijke 44
--molenaar Oude Zijl 1698- Ianke 46
--koordwerker 1696- Marijke 9 16 54
Iackop wolkammer 1699- Antie 55
--Zoutkeet 1700- Itie Sobe1s 69
--molenaar 1696- Marijken 9 15 32
--brouwer 1697- Nin 34
--bakker buiten Aalsumerpoort 1698- Tetske 37 42 51
--bierdrager-Winkelier 1730- Aletie 366
Iackops Asmes ruilebuit 1727-.Poij Peteres 303
---Asmes schipper op Schiermonnikoog 1726- Trintie 294 390 510
---Asmes 1727- Gritie
---Clas bakker 1731- Rimke Gerhardus 308 345 386 510
---Christiaan lijndraaier 1736- Iackie 516
---Gerit Driesum 1712- 252
---Harmen schipper 1709- Hiltie 179 200 219 235 257
---Harmen (“Harmen rokjager”) 1706- Stintie 165
---Henderick ruilebuit 1729- Lisbit 343 363 398
---Henderick ruilebuit 1725- Vrouwkie Peters 279
---Henderick meester-schuitmaker 1736- Maijke 500
---Iackop bakker 1725- Baatie 291
---Isebrant arbeider-hulpbrouwer Keereweer 1731- Lisbit 385 417
---Mencke schuitmaker buiten Hanspoort 1710- Diwke 219
---Piter schipper-koopman-sersier 1729- Bauwkie 298 350 500
---Piter grootschipper 1709- Zitske 203 227
---Pir brouwer gemeensman 1701- Nin 79
---Schurt z.v. Sibe melker 1707- Simons dochter 179
---Sitze bakker 1730- Altie 368 390 421 497 512
---Tomas bakker 1726- Betske 295
Ialkes Clas voerman 1729- Antie 352
Ialkes Reitze schoenmaker 1723- Beitske(Bijts) 265 270 299 345 417
Ialkes Reijner 1738- 513
Ian bakker buiten de Woudpoort 1701- 90
--leertouwer 1702- Diwke(vlaster) 95
--tolman op het tolhuis buiten de Woudpoort 1703- Kauwke 49 109 202
--"lantheer" 1705- Trintie 141
--kuiper 1696- Nin 22 52 142
--turfdrager("Jan slim") 1705- zijn dochter: soldatenvrouw Marijken 148
--varensgezel("Jan de dood ")1705- Henderina 148
--jeneverbrander("Jan oom") 1705- zijn dochter: ruitersvrouw Iosina 149
--wever 1701- Itsk Douwes 75 152
--wieldraaier 1734- Kerstie 432
--arbeider("Jan spant je bil") 1731- Gritie d.v. "Grote Aagt" 392 509
--grutter 1739- Lisbit 517
--Lijndraaier 1742- Tontie 538
--arbeider Schermersweide 1730- Willemke 369
--jeneverstokersknecht van Iackop Iettes 1731- Ietske 389
--meester-wagenmaker 1742- Trintie 536
--stads-tromslager("Jan tamboer") 1732- Beitske 412
--pottebakker Oostersingel 1697- Iank 26
--molenaar Streek 1697- Auwk(vlaster) 24 49
--wever Westersingel 1697- Iank 26
--estrikbakker buiten de Aalsumerpoort 1697- Saack 28
--wagenmaker 1696- Barber 17 31 49
--bakker Vleesmarkt 1697- Cauwke 32
--schoolmeester op de Jouwer 1698- Witske 38 58
--leerbereider 1698- Trintie (verfster) 46
Ian houtmolenaar buiten de Hanspoort 1699- Dutie 51 207
--soldaat 1699- Zitske Ieronimus 54
--arbeider 1699- Martie 54
--soldaat("Jan kortebokse") 1701- Gatske(wolnaaister) 56 75
--aan de Groninger dijk 1711- Sibbel 231-a
--Bornwerd 1711- Saapke 231
--wever en koopman 1711- Iosina 237 243
--turfdrager 1715- Antie 276
--pottebakker 1722- 325
--meester-preker en garentwijnder(menisten-preker!) 1728- Diwke 339
--soldaat("Jan slechten horst”) 1706- Gertruit Rebcke 163
Ians Aadel wolkammer 1724- Trintie d. v. Clas ruilebuit 270 307 418
--Aadel wolkammer 1728- Ninke 338 401
--Alle vellenbereider-houtwinkel 1733- Beitske Schuringa 425
--Berent smid 1700- Trin 69
--Bouwke metselaar 1728- Gertruijt Sickes 334 387
--Clas arbeider in de Keet 1709- Altie 204
--Clas hospes-koopman-sersier Aalsumerpoort .1731- Everdine 383 522
--Clas meester-schoenmaker 1731- Ietteke Tidin 388
--Cornelis garentwijnder-menistenpreker 1711- Maijke 225 462
--Cornelis garentwijnder 1727- Renske Gosses 310
--Cornelis schuitmaker stoven(ver)koper 1732- Gritie Minnes 400 478
--Derck arbeider 1704- Aagt 136 169 199
--Derck pottebakker 1730- Altie Overhart 363
--Douwe meester-kuiper 1733- Diwke 424 498 517
--Ducke meester-schuitmaker 1732- Trintie 402
--Fecke schoenlapper-bootsgezel 1708- Trintie d.v. "Klaas kluutjeboer” 194 247
--Feicke boer over de Ee op Oude Zijl 1698- Trintie 27 76 115
--Gerit koopman-grootschipper op Hamburg 1725- Maijke 280 294 331 383 422 501 519
--Gosse schuitmaker 1709- 202
--Harke wolkammer 1706- Trintie 159
--Harmen bierdrager 1725- Morke 280
--Henderick van Harlingen 1728- Sitske 310
--Hubert leertouwer 1727- Sitsk 310
--Iackop gortmaker 1706- Antie 157
--Ietz grootschipper 1702- Nin 105
--Kurt schipper 1705- Barber 109
--Iogem roggemeter 1726- Orseltie297
--Liwe koopman in "De Volle Hant” 1730- 389
--Liwe Sibrandahuis 1703- Antie 119 120
--Marten steenkoper 1736- Teirkie 499 510 534
--Marten visser 1725- Iouwkie 280 335 502
--Marten visser("Marten bast") Koningsstraat 1722- Fopkie 260 392 417
--Oobe timmerman 1733- Gertie 424
--Pibe metselaar 1706- Lisken 158
--Pouweles schuitmakersknecht.1711- Trin d.v. Sibe melker 234
--Sape boer Oostrum 1706- Antie 121 153 212 232
--Schouwk schuitmakersknecht 1706- A.ntie 166
--Sippe 1707- Nin 172
--Sijbe Bornwerd 1696- Frauwk 19
--Sijbran turfdrager 1727- Tetzke 511
--Sije arbeider, een ommelander in "De Bonte Hont"1703- Trintie 121
Ians Tei jpe Aalsum 1702- Hilk 249
--Teirk bakker 1729- Catarina 343 365 386 431 493 504
--Volkert arbeider aan de trekweg 1739- IJnske Hubers 515 530
--Vormer hovenier Rinsumageest 1724- Gritie 269
Iansen Clas Wijns 1693- Pitie 1
--Clas boer Halvemaanspoort 1698- Marijken 41
--Clasen schoenmaker 1732- Iette 411 534
--Henderick timmerman 1709-Imme 204
--Henderick schoenlapper 1704- Antie 136
--Iackop molenaar 1699- Marijken 49
--Iackop 1693- 3
--Ian koster Ternaard 1710- Trintie 214
--Ian menist, hulpbakker-"verschiter” 1735- Lolkie 436 502
--Ian Oostrum 1697- Rinckie 25
--Ian Damwoudster-tolhuis 1705- 169
--Kurt barbier Oosterstraat 1701- Bontie 88
--Pibbe metselaar 1708- Lisken 186
--Piter Aalsum 1698- Kicke 43 82
--Piter 1712- zijn weduwe Dutie 250
Ianke een "speulkind" 1708- 182
Ianke arbeidersvrouw voorbij Werdeburen over de Ee, 2 uur gaans van Dokkum 1708- 187 457
Ianus wolkammer bij Hanspoort 1699- Antie 53
Iapex Henderick burgemeester 1701- Henderickie 75
Iasper trekschipper-winkelier 1725- Welmoet 284 421
Iaspers arbeider Rinsumageest 1702- Marijken 96
Iauwke Fucke Bornwerd 1702- Acke 93 116
Ibele smid Hanspoort 1699- Gritie 53
Ide boormaker 1700-Diwke 72 151
Ide bierdrager Woudpoort 1696- 20
Ides Frerick meester-timmerman opde Fetze 1696- Bauwkie 14 31 62
Iefta 1697- Itie 32
Ielke ruilebuit 1708- Gertie 191
Ielkes Iepe bierdrager 1700- Antie 62 101 133 Marijke 192
Iellerda (Jilderda) apotheker 1711- Ninke 234
---Clas bakker 1701- Dutie 83
---Glas 1708- Gertruijt 183
---Piter goud en zilversmid 1711- Ninke Heijnsius 47 65 101 140 152 171 201 235
Iellers Siwert schipper Kleine Oosterstraat 1699- Maijke 55 142 235
Ielles Frerick brouwer in “De Krab" 1725- Afken 282
--Sibe schuitmaker-timmerman 1736- Gertie 497
--Ubele molenaar 1699- Nin 58 124 148 169 191
--schurt Oostrum op "Dutie plaats” 1712- Siwke 47 51 80 133 151 197 248
Ielte wolkammer 1709- Hiltie 198
--ontvanger in de "Rode Schuur" Bornwerd 1704- Gritie 134 161 193(zie ook Eelte en Ielte Duarts
--kistenmakersknecht, doodgraverszoon 1729- Trintie van der Rijp 347 370 431 498
Ieltes Ian jeneverbrander 1725- Trintie 281 303
---Iohannes voerman-koemelker 1743- Ecke 544
Ieltie schuitmakersvrouw-vlaster 1699- 57
Iennema Waatze Nijkerk 1711- Aaltie 223
Ieronimus 1698- Hiltie visvrouw 44 104 zie Hironimus
---Gerit op de helling van Iackop Simons buiten Hanspoort 1731- Altie 388
Iesses moei Rinsumageest 1709- 196
Ietzke wolspinnersvrouw Oostersingel 1697- 28
--sersiersvrouw 1741- 528
Ietze slager-turfdrager 1698- Antie 38
Ietzes Dude schipper-koopman 1706- Ninke Cornelis 162 185 198
---Iackop grootschipper 1725- Tetie d.v. Minne Sibes 279
---Ian schipper-koopman-tiggelbaas 1728- Barber Reijners 337 382 411 433
---Ian grootschipper 1706- Hiltie 154 174
Ietzk scheepstimmermans-weduwe 1702- 123
Iitzes schuitboer "hekboer" 1706- Antie 165
Imke schippersvrouw in het "tinnengietershuis" Hogepo1 1696- 15
--meester-barbier 1697- 30
Iogem turfdrager 1698- Tetzke 39 132
---schoenlapper 1696- Hijncke 2142 71 110 170
---schoenlapper 1696- Renske 10
---1724- Orseltie Schuring 275
Iogems (Jochums) Oude Zijl 1694- Trintie 4
Iohannes glazenmaker 1705- Trintie 154
---kuiper Streek 1706- Beits 152 199
---arbeider in "het bos" Aalsum 1704- Gertie 123 151 183
---schoenmaker 1701- 83
---koekebakker 1703- Sipkie 11 118
---knecht op de houtmolen buiten de Hanspoort 1740- Lutske 525
---pannebakker 1742- Trintie Reijnouws 483 503 535
---kouseribroier Hogepol 1696- Zitske 18
---"op het Slot" Aalsum 1697- Ianko 28
---sersier 1727- 302
---bij koekebakker Iackop Isacks 1726- IJpke 297
---pottebakker 1711- Trin Treisie 228
---groenteverkoper-bootsgezel 1707- Ianke Bonties 175 197 222 256
---pottebakkersknecht op de Singel 1706- Ianke 160
---pottebakkersknecht 1707- Imke 174
---houtzager-molenaar buiten de Hanspoort 1708- Dutie 188
---bootsgeze1 1708- Gritie d. v. wever Dopie 189
---Anne koordwerker-metselaar 1729- Lisbit 356 401
---Auwkes pelmolenaar 1733- 431
---Eelke schoolmeester-trekschipper-steentjesverkoper 1701- Cornelia Jans van der Borgh 78 156 (wapen GJ 1993)
---Holke wagenmaker 1728- Catelin 340 zie Iohannes Holkes
---Liwe koordwerker 1701- Gritie 87 124 157 178
---Lolke hospes aan de Aalsumerpoort 1704- Gritie 135
---Schelte Streek 1710- zijn vrouw: vlaster 215
---Tabe brouwer 1703- Imke 111 157
Ionas ruiter 1730- Lisbit 360 398
Ioost "temsger” 1710- Catarina 216
Iopes Isack Marrum 1693- Iohanna 2
Iopes Piter Marrum 1693- Antie 2
Iorgen "stickor” 1704- Romkie 131 198
---"klun"brouwer 1704- Itske 132 161
---Henderick gortmaker buiten de Woudpoort 1733- Pitie Formers 417
Ioris ruiter 1712- Ninke 249
Iosma Ian “schiap"wever en koopman 1710- 209
Iost arbeider Bornwerd 1702- Neltie 92 142
---"temsger" 1707- Catharina 176
Iosten Piter boer 1710- Gritie 217
Iosuwa “visjager"-uitdrager 1706- Gesken 155
Iouwkes Fucke Bornwerd 1704- Acke 133 169
---Ian bierdrager 1727- Trintie Witzes 305 349
Ipe molenaar 1716- Gritie Balling 163 205
---schuitmaker 1705- Nin 147
Isack "Pickhoren"dekenwever 1731- Dutie 390
---soldaat 1700- Gatske 70
Isacks Gerit grootschipper 1718- Maijke 338
---Henderick schuitmaker op de Helling 1729- Maijke 355 395
---Iackop meester-koekebakker 1724- IJpke 267
---Iogem meester-schuitmaker 1722- Trintie 45
Isebrants Schipper aan de Drogerspijp 1698- Trintie 45
---Bornwerd 1700- Antie 67 89
---Boote schuitvaarder 1732- Hiltie Fopes 423 438
---Boote turfschipper 1728- Vrouwk 338
---Iackop arbeider 1736- Lisbit 500
---Iackop jeneverstoker-olieslager 1697- Zitske 31 64 92 117 134 153
---Iohannos schippersknecht 1711- Altie232
Isses Else 1696- Nin 18
Iske varensgezel 1703- Abeltie 117
Iskes Douwe Roodterp onder Hantum 52
Itske schippersvrouw Oude Zijl 1694- 4
ltsken d.v. Ian wever 1708- 190
Itzes Iackop schipper 1722- Ettie d.v. Minne Sibes 263
Iukes Ian 1706- Ecke 157
Iulians Aurelia 1707- d.v. Piter Ernest Haringsma 174
Iuwke slager Rinsumageest 1696- 19


K
(namen: Kaspar-Klaas-Kornelis-Karel onder C.)

Kalkman, de - , buiten de Hanspoort 1732- 404 (=Hendrik kalkman??)
Karsties 1725- 276
Keimpes Ian bleker Woudpoort-bleek 1729- Martie 352 385
Kemer Douwe koopman 1696- 20
Kempe ruiter Hogepol 1697- Tetie 33
Kerratz Derck verver-glazemaker 1736- Rimke 503
Kerst bierdrager 1697- zijn dochter: Sijke 23
Kesius Arnoldus 1706- Gertie 161
Keijser schippersknecht 1697-Nin 28
Kitzkes Clas 1705- Gertruijt 162
Kivit Willem 1701- Magel(stijfster) 84
Kleffens Raard 1701- 90
Knif sersier 1729- 357
Knoopmaker, het – ‘s wijf 89
Kollumer Zijl 1700- 71
Kollumer, De - molenaar, Oost-Indië-vaarder buiten de Hanspoort 1701- 77
Konders schipper Stenendam 1700- Itske 69 96
---Ian schipper op Kollum "Rinsumageest-mark"1704 Seijcke 127 152 189 229
---Lodewick Groenlandsvaarder-turfdrager 1699- Liskie 71 93 125 156 179
Kop(Coop) schuitmaker op de kleine helling 1727- Klaske 309 395 507 Acke 518
Koperen Dinsdag 398
Koperen Maandag 496
Kort Ian (Jan kort?) op de dijk 1703- Antie 111
Kortrick Iackop Paesns 1722- 325
Krans Iost waagmeester 1705- Renske Schuring 149 170 187 220 246
Kremers Ian wolkammer Koningsstraat 1697- Mencke 25 52
---  -  kousenbreier over de Waag 1699-   ,,
Krol predikant op de Jouwer 13 38 52 88
--Ian 1701- Trintie 89 160
Kroijt Ian arbeider 1732- Willemken 411
Krussen Anneken 1699- haar dochter: soldatenvrouw 59 139 178
Kunst Willem metselaar 1704- Klasken 135
Kupers Gosse 1709- 198
Kurt schipper 1697- Barber 26
--visser 1705- Ittie 139
Kurtz Tonis brouwer 1697- Gertruijt 26 81
Kuijt Willem(Willem kuit?) metselaar 1705- Magel 148
Kijwits Altie stroverkopersvrouw 1698- haar dochter: Itie 39


L

Lambers Ian schuitvaarder 1733- Bauwkie 393 477
---   -  schuitvaarder-koopman 1733- Grit 421 497
---Iohannes schoenmaker 1702- Hijcke 100 139
---   ---  visser-bootsgezel 1727- Agt 308
---Zirick 1704- Tontie 129
Lambert spinbaas-ruilebuit in de Krimpe 1699- Titie 55 90 zijn weduwe: 161
---spinbaas, een dochter bij de Keeg in het potschip 145
---wieldraaier Breedstraat 1725- Gritie 290
Lamers bootsgezel 1711- Aagt 235
Lammers Flipus 1703- Feetie 111
Lauweres kleermaker-koopman 1701- Gartie 82
Leliënborg secretaris 1696- 12 40 88
Len(Leen) "butterblom" 1705- 145
Lentie soldatenvrouw, weesmeisje, meid van "schrijverske" Wint 1701- 83 105
Lickele Clas 1710- Titsken 213 238 245
---arbeider op het tiggelwerk buiten de Hanspoort 1732- Derckie 404
Lieves Ian schuitmaker 1696- Gritie 12
--Meijne molenaar 1698- Ianke 40 144 179
Lindeman burgemeester 1726- 471
---Ian meester-barbier, gemeensman, hopman 1698- Afke 45 62 84 101 129
Linties Glas ("Klaas lintjes"?) ruilebuit op de Dam 1697- Itie 26
Lisbit vrouw van pannebakkersknecht Oostersingel, dochter van de 
Groentevrouw Arijantie Dercks 1729- 342
Lieve bakker 1698- Hijcke 37 79
---melker Streek 1710- Antie 220 253
Liwes Cles 1699- Gertie(naaister) 56
---Iohannes koordwerker 1699- Gritie 57 135 145 171 188 200 218 228 237 243 453
Liwes Piter buiten de Halvemaanspoort 1704- Antie 127
---Piter ("poep-schipper"?) 1711- Acke Piters 231
---Willem timmerman 1727- Wibregie 309
Locke 1732- Altie werkster in het College 96
--koemelkersvrouw Streek 1705- 147
--d.v Iost Beckman 1708-191
Lodewick z.v. Krussen Anneken pannebakker 1707- Antie 178 207
Lodewicks Clas pannebakker 1731-Schouwkie(Vlaster) 391 424 493
--Eijlart knecht op het tiggelwerk 1736- Ianke 500
--Ians meester-schoenmaker 1743- Gri tie Teijirtz 542
Loles Bror 1700- Ninke 68
Lolke koopman bij Altena 1699- Geske d.v. Haije Smits 55
Lolkes Gosse schuitmaker 1726- Ieltie Doijtses 299 384
--Iohannes Sijbrandahuis 1710- Gertie 201; buiten Aalsum 246
Lolkie vrouw van gortmakersknecht van Sicke Alles 1731- 382
Lolle tiggelbaas-estrikbakker buiten de Hanspoort 1708- Gesken 192 215 233 (zelfde als Lolke?)
Lolles Bror(broer) Clefens(Kleffens) 1704- Detie 130 "tot Sprins": 189
Looterins Ian lijndraaier 1712- Lentie253
Louwerens dekenwever 1711- Titsken 224
Louwerens Liwe 1725- Kunske 275
Louwes Walle schuitmakersknecht 1732- Catie Pantekras 403
Lubes Iohannes koemelker-arbeider 1735- Gritie 436 541
--Tialling arbeider 1730- Diwke Kurts 366 412 430 435
Lubers Woudpoort 1698- Imke 43 71
Luckas Derck Gasthuisstraat, zijn schoonzoon heet:"de boendermaker van Amsterdam" 1738- 265
Ludema, Pitter (stadsomroeper Pyter Lieuwma !) 1699
Ludinge Frerick 1701- Nin 79 100
Luding Piter herbergier-trompetter 1727- Feickie 309
Lumes Douwe Driesum 1710- Diwke 212
--Meijndert Hallum 1694- 5
Lutske koemelkersvrouw Streek 1708- 182
Luttien kuiper Streek 1730- Siwke 415 438
---schipper 1705- zijn vrouw: dochter van Ieij Bonteko 144
Lyubbe voerman 1796- Altie 152


M

Marten boer Wetsens 1729- Gritie d.v. Geluf Iansen 342
--1732- Rickst “Soetekouw” 403
--Legeweg 1701- Geltie 92 128
--trekschipper op Harlingen 1701- Teirtie 82
Martens Binne Oude Zijl-Betterwird 1730- Titske 383 485 522
---Ian scheepstimmerman Schermersweide 1797- Antie 10 30 46 93
---Ian wolkammer 1707- Tontie Suntsius 112 220
---Ian varensgezel 1724- Trintie 269
---Ian koopman-steenkoper 1739- Teijrtie 515
Martie moei's dochter, op de Keeg 1711- 237 244
Martinus Auck dekenwever 1730- Aaltie 365
Markus meester-kleermaker 1729- Romkie 352 398
Marij vrouw van het “Houten Peerd” 1708- 185
--soldatenvrouw "die bij de huizen gaat" 1709- 205 230
Marijken metselaarsvrouw 1706- 165
Marijken vrouw van de knecht in het weeshuis 1733- 424
Matis houtzager 1701- Loike 80
Mauwerits Ian schoelapper-speelman 1731- Gritie 385 421
Maijke arbeidersvrouw d.v. de schoolmeester van Wetsens 1734-432 
--       ---     Oostersingel 1711- 226
Meindert z.v. "smerige Afke" Akkerwoude 1712- 251
Meinte Meinders Wouterswoude 1711-228
Melgers Liwe schipper-koopman 1724- Altie Sibrens 268 317 352
Melis visafslager 1722- Kneliske 262
Melle("Melle sug=soech") buiten de Hanspoort 1710- Hittie 212
Mellis Wopke scheepstimmerman buiten de Hanspoort 1730- Coij 368 404
“Mem borstrok" 1702- moeder van Auwkie turfschippersvrouw 96
Mencke Raard 1711- Sapke 224
Mense over de Ee 1703- 113
Merten majoor 1736- Gertruijt Sibelius 501
Mertens Hoswel Sprins achter Raard 1703- 115
--Hiltie weduwe Marrum 1695- 6
--Ian schuitmaker 1712- Fopie("Fopje meikalf"?) 252
Meijnders Henderick 1699- Swantie 50
---Teijrt z.v. Meijnder Dudes 1727- Maijke Ubeles 313 345 391
Meijndert spinbaas 1699 -Zitsk 54
---bakker buiten de Aalsumerpoort 1702- Henderickie 103 zie Henderickie
---"meindert krukman" 1705- Diwke 40
---Molenmaker 1703- Antie 113 225
Meijnte boer op de Jouwer 1696- Auwkie 17 51 89
Meijntie op Haarsma terp 1708- Bauwkie 183 Maijke 204
Migil zadelmaker Breedstraat 1695- Titsken 11 30
Migils Anderis slager 1712- Willemke 253
---Robert bootsgezel 1709- Geesken 204-252
Minne bakker gemeensman 1704- Antie 128 155 192
Minnema Migil vroedsman 1725- Betske 283- 371
Minnes Egele aan de dijk Oostrum 1703- Wipke 110 191 211
--Ian bakker vroedsman 1733- Lisbit 418
--Ian 1728- Ieltie 339
--Piter Oostrum 1701- 84
--Lubert op “Reijntie Ibeles plaats" 1707- Altie 174
Mockema Ian Aalsum 1698- Altie 40 66 94 131
Molen, Fope van der -, lintwerker 1739- Ninke Attema 518 542
Moltus Ian Aalsum 1696- Altie 14
Monte de bode 1697- Gritie Westermans 28 82
Montes Ielle stalknecht buiten de Hanspoort 1696- Liesbit 20 110 133
Morkes Itske brouwer 1696- Diwke 12 50
Moskoyen, een scheepstimmerman "nae moskoyen" 1703- Ninke 119 d.v. Gatse koemelker
Moij Ian("Jan mooi"?) bootsgezel 1711- zijn weduwe Trintie 233
Mug Gele soldaat 1710- Gritie 210
Mus Ian meester-timmerman 1730- Diwke Teijrts 366 398 438
Muijs Piter ("Pieter muis"?) 1700- Titske 59
Mijnne molenaar 1699- Ianke 60 81 121 195
Mijnne pompmaker 1701- Vetie 90 113


N

Nanke d.v. Ian wever 1711- bootsgezelsvrouw 226
Nanke (“lijntje pijl") 1709- Gritie 205
Nanne pompmaker 1699- Elske 60
Nannes Piter Marrum zeedijk 1693- Trintie
--   --  in het Vogelland 1708- Rensken 183
--   --  kerkedienaar(hounegiseler), "veltscher", pruikmaker
"baardscheerder" 1730- Eva 361 402 436 504
Nesklinkbeslager, de - in de Wergastraat 1698- Gritie 41 (nestelbeslager van veters?)
Nickolas Barent meester-schoenmaker 1729- Antie 344 408
Nittert meester-bakker 1712- Ninke Geritz 247
Noteboom Hermanus koopman-knoopmaker-roggemeter(?) 1701- Ninke 90 127 150 169 214 253
Nuttert brouwer Ternaard 1723- IJmkie266 270 297


0

Obe molenmaker 1700- Ninke 66
Ocke buiten de Hanspoort 1731- Akke wolnaaister 385
Olfers Gerben brouwer gemeensman 1698- Hijltie 40 67 146
Olieslager, de - , op de Breedstraat 1696- 18
Olvers Gerben schipper Raard- 1710- 217
Otties Ian(Ockies Ian) ruilebuit (“Jan potje-pantje”) 1697- Ieltie 
1697- bij de Aalsumerpoort 30 38 59 104 146 287
1704- onder het Raadhuis 131,174
Oost-Friesland 1699- 52
Ostende Teirck verver 1703- Gritie 121
Osterban Teckes 1704- Antie 125
Overhart Iackop timmerman 1697- Vrauwk 31 61 136 118 206 222
Overhert Ian stadstamboer 1731- Beitske 382 497


P

Pantekras Cornelis stadstrompetter 1731- Trintie 392
---Filipus hoedenmaker 1703- Cornelisken 113 183
---Ian Filipus schuitrnakersknecht 1732- Antie Meckes 399 423 502
Paijes Anne op de Fetze 1697- Elske(naaister) 29
Penin Augustinus apotheker burgemeester 1710- Antie Frerickse 211 245 260 266 273 317
Penin Teipke (Tjipke Penijn) boekverkoper-tromslager 1740- Trintie Eijsma 525
Peteres turfschipper 1709- Trintie 201
Peve Lendert (Pivé) jeneverstoker 1731- Acke 392
Pibbe bleker “op de bleek" 1708- Vockel tie 186 204
Pibe koemelker buiten de Hanspoort 1700- Vockeltie 69 103
Pibe "poestetrapper” 1696- Hebbeltie 19
Pier turfdrager-venderick uit "De Drie Leeuwen" 1698- Nin 48
Pils Frans 1701- zijn weduwe Diwk 82
Pinterman (Penterman) bakenmeester of "tonneboeier" 1711- 231 Elisabeth de Flines
Pire Piter (Pivé) koopman 1730- Antie d.v. Ian Tonis 359 395
Pirs Clas Driesum 1702- 93
--Derck schoenmaker-koopman-Amsterdamse bode 1724- Antie 270
--Dijtert Marrum 1693- Nin 3
--Frans verver-wolkammer 1722- Gritie 260 281 316 391
--Gert meester-kleermaker Driesum 1706- 156 229 463
--Haije portier 1728- Cobatie 339 384
--Minne brouwer burgerhopman 1722- Rickstie 262 268 282 296 337 351
--Teirt kleermaker 1712- 251
Piter “köttel-stotter"(keutelstoter?) Oostersingel 1698- 37
---bootsgezel 1727- Trintie 303
---molenaar aan de Hanspoort 1699- Iapke 53 72 143
---molenaar 1699- Gritie d.v. Balling "schror" 50 92 125
---omroeper ("Pieter roeper") 1699- Hijltie 56
---sersier 1700- Geritie 66
---kleermaker Ternaard 1700- Zitske 71
---soldaat 1701- Afken(naaister) 76
---soldaat 1730- Gertie d.v. Harm vuilnisman 370
---commessaris 1702- Geritie 95 120 (zelfde als Piter sersier??)
---bakker 1702- Afke 96
---verver ("Pieter pruik") 1728- Trintie 338
---verver 1703- Sofieken 112 134 152
---verver 1708- Duttie 189
---wolkammer Hoogstraat 1704- 124
---schoolmeester Oostrum 1707- Amalia 126, weduwe: 173
---turfboer 1705- Renske 143
---Groenlandsvaarder "Pieter de dood" 1708- Marij 178 210 246
---z.v. "Akke prater" 1707- Acke 179
---pottebakker 1711- Antie 224
---koetsier Ternaard 1725- (met de slee gehaald!!) Iohanna 289
---hulpbrouwer 1742- Siske d.v. Peter Olberen 538
---paardemeester 1742- Ninke 539
---Pohe(pore-) koopman winkelier-“temsger” 1707- Sofeicken 171 189 218 248
Piternelle soldatenvrouw Hoogstraat 1698- 42
Piters Acke 1710- 212
--Arijan Foudgum 1703- Titie 116
--Balling molenaar bij de Hanspoort 1725- IJtie d.v. Tis Kalkman 277 293 349
--Derck gortmaker-hopman 1708- Ittie 190 212 230
--Douwe Aalsum 1739- Antie 519
--Douwe zeilmaker 1729- Titske Hinsius 354
--Floris portier Aalsumerpoort 1699- schurtie 55 101 132 162 184 230
--Former wolkammer-hopman 1725- Schurtie Migels 280
--Gerit aan de Drogerspijp 1702- Gertie 102
--Harmen wolkammer 1729- Fockie Boltie 357
--Iackop schipper-koopman 1706- Sitske 162
Piters Ian 1708- Trintie 186
--Ian trekschipper op Stroobos 1732- Trintie 399
--Karel hospes te Aalsum 1711- Reijnouw 225
--Liwe buiten Halvemaanspoort 1706- Antie 154 196 223
--Marten Hallum 1694- Antie 4
--Merten boer op de Jouwer 1698- Trintie 47
--Piter hulpbakker Oostersingel-op de Dam 1729- Mencke 344 371 420
--Siwer 1707- Maijke 172
--Teijrck Nieuwe zijl 1695- Hantie 8
--Tones Foudgum 1696- Gellus 11 34 57
--Volker bakker 1705- Titzke 143 198
--Witze grootschipper 1729- Trintie de Bul 354
--Wouwter bakker 1734- Acke Pirs 432 500 520
Pitie vrouw van de schatmeester te Aalsum 344
Plasborg Adam luitenant 1698- Zitske 41 102 130 185
Plettenborg, Mevrouw-, Morra 1733- 421
Poel Teirt voerman, 1702- Gritie 100 136 188
Poepe brouwer 1725- Antie 291
Pon, Ian de -, brouwer 1729- Gritie Basun 355
Popkes, Douwe Lolle -, harpoenier 1729- Antie Tuimes 353
Portierster, de - van de Aalsumerpoort 1696- 21
Port(Poort) luitenantsvrouw 1698- 48 61
Potter Harms ruilebuit-gemeensman 1730- Hiltie 365
Poutsma Tot Oostermeer, ritmeester Ternaard 1721- Aurelia Harsma 258 264
Profesor Clas ("Klaas professor”) metselaar.1698- Rosine 43 86 134


R

Ramsnos (de"ramsneus") sersier (Oene Sjoerds) 1729- Trintie 351
Refius Arnoldus 1705- Gertie 143 weduwe: 185 zie ook: Kesius!
Refius Iackobus "candidatus” 1709- Auwkie 204
Reindert Streek 1699- Auwk 49
Reitzes Cornelis Sijbrandahuis 1697- Nin 42
Rellinck Adolg tinnengieter-vroedsman 1700- Gritie 44 62
Rendert koekebakker 1698- Anske 45
Rens schipper Oude Zijl 1693- 3
Renses Henderick meester timmerman 1696- IJmke 17 45 55 90 105 141 175 190
Renses Tönis 1699- Ieltie 58
Rensien An Oude Zijl 1694- 5
Revers Geluf 1711- Antie 235
Reij, de-, "vuursmid” buiten de Aalsumerp00rt 1726- Antie 294
Reijner wagenmaker buiten de Hanspoort 1701- Trintie 92 113
---turfdrager-arbeider Streek 1697- Auwki(vlaster) 33 124 202
---schipper 1700- Doijke Bransma 72 147 167 194 214 233
---over de Ee 1708- Trintie 187
---visafslager 1730- Rimke Tammes 369
Reijner Arnoldus 1703- Gertie 117
Reijners Ian leertouwer 1704- Diwke(vlaster) 124
---Ian schoenlapper 1738- Geesken 513
---Liwe pannebakkersknecht 1731- Geeltie 386
---Marten wolkammersknecht 1732- Gertie 405 431 497
---Piter Hoogstraat 1697- Seijcke 23
Reijntie jeneverbrander 1710- Antie 211
Reijntie Ibeles plaats buiten de Hanspoort 1700- 69 174
Rickst schuitmakersvrouw 1733- 422
Rimer schuitmaker 1700- Baike 69
Rimke schuitmakersvrouw Westersinge1 1733- 431
Rinck kaaskoopman 1698- Marike43
--bakkersknecht van Tade op de Singe.l 1702- Zitsk 94
Rinkes Iohannes trekschipper-theekoopman 1732-.Geeske Diters 408 420 500 480
Rinkes Mense wolkammer 1710- Geesken Pomp 209 229 252
Riperda Clas bakker-venderick 1699- Namke 49 88
Ritsert 1726- Akke 286
Ritsert koemelker "op de Geest" 1726- Akke 289
Ritske sersier bij de Bonte brug 1696- Anke 22
Ritske sersier-estrik en pannebakker buiten de Aalsumerpoort 1698- Antie 47 65 86 141
Ritskes Henderick schoenmaker 1702- Kijncke 66 102 117 196 220
Rode, vrouw van een ruiter van 's Hertogenbos, "gordijnenvrouw", 1705- 146
Rolef lijndraaier Westersingel z.v. Evert houtzager 1730- Trintie Rincks 371
Rolef lijndraaier 1732- zijn vrouw: d.v. Stroo IJties 386 399
Rolfes Iohannes koekebakker 1697- Sipie 34 50 65 93
Rolofs Pir bakker-hopman 1698- Teirtie 44 59 81 104
Romke meester-timmerman 1732- Antie d.v. Rolof Boock 403 496
Romkes Herman St. Annaparochie 1693- Afken 2
--Ian "de dijk langs" buiten de Woudpoort 1709- Sibbel 196
--Piter Nieuwe Zijl 1694- Ieltie 5
Rot Ian kaarsenmaker 1704- Lutske 124
Rot Ian 1703- 11
Rotgers soldatenvrouw 1698- 45
Rotgert turfdrager 1696- 20
Rudiger Iorgen geelgieter-koopman 1726- Nisken 299
Rumsadelaar Ian apotheker 1699- Bauwkie 58 196 	zelfde?
---Ian burgemeester 1710- Tiamke Sipma 216 254	  ,,
---Ian 1736- Brechie 501
---Isack meester-bakker 1738- Trintie 512 528
---Henderick apotheker 1742- Trintie 540
Rus Anna Zuidersingel 1696- 15 33
Ruworts 1698- Zitske 45
Rijck Wolkammer 1698- Beitske 45
Rijnck ruiter 1705- Zitske 149 250


S

Saack "torlander"(turfland?) tussen Raard en Bornwerd 1702- 93
Saack, zijn dochter op Nieuwe Buren Ternaard 1720- 258
Saackes Clas Aalsum 1725- Tetie 282
Sack(bij - slager) een dochter 50
Sackele turfmeter-schipper 1703- Gertruijt 109 161
Sackele turfmeter-turfdrager 1708- Tetske 191(zelfde als vorige?)
Sackes Krelis aan de zeedijk 1695- Trintie 6
Saeckie vroedvrouw 1699- 56 83 100
Salves Westersinge 1696- Henderickie 18 66
Sandstra Henderick 1735- Hinke 436 515
Sape schippersgeze1 1706- Gritie Martie 158
Sapes Doytse brouwer 1701- Ianke 80 114 148 176
Sapes Iohannes gortmaker 1702- Antie Hanses 103 165 226
Sara "vishilck” soldatenvrouw 1706- 160
Scheirp schuitmaker-turfschipper buiten Hanspoort 1701- Gritie(vlaster) 90 115 149 200 226
Scholte kistenmaker-schrijnwerker 1705- Seijke 147 192 212
---kistenmaker Rinsumageest 1711- 231-a
---estrikbakker op Altena 1704- Gertie 127
Scheltes Bertel schipper Stenendam 1705- Afke d.v. Afke stoelzetster 49 104 146 229
--Ielle kistenmakersknecht 1732- Trin van der Rijp 406
--Pouweles arbeider 1732- Maijke 407- 421
--Wijbert wolkammer en verver in het Oude Raadhuis 1729- Altie 348
--Schurt op de Jouwer 1697- Ecke 37
Schiert vuilnisman 1733- "Grote Beits" 416
Schippersvrouw Nes Ameland 1694- 6 441 444
Schlus, Hidde van der - , assistent("adestent") Ternaard 1707- Antie 169
Schnip Douwe (Snip) zilversmid-vroedsman 1729- Antie d.v. Iohannes Rolofs 348 389 420
Schnip Iackop (Snip) wijnkoper-venderick 1701-: Hiltie 87 111 148 hoerkind: 207
Schnip volkert (Folkert Snip) zilversmid-burger hopman 1707- IJtie 173
Scholles Aate (Ate Sjolles) brouwer 1703- Antie 113 155 215
Schoolmeester, de - van Oostrum 1700- Amelia 70
Schortz(Sjoerds) lJme gortmaker 1711- Lippe- 231-a
Schouwk(Sjouk) soldatenvrouw Ee 1710- 215
Schouwke schuitmaker 1710- Antie 219
Schoyeles zie Scholles Aate
Schrader predikantsvrouw Ternaard, dochter van de schrijfster 258 262 272 517
Schraders, Catharina Gertruijt, weduwe Cramers
voor gegevens over de schrijfster raadplege men:
Gebeden: 22 35 91 198 122 137 150 167 181 194 206 221 241
 264 287 360 331 341 358 379 397 413 426 429 495
 506 521 539 437
Rekeningen en persoonlijke gegevens:
 22 35 91 106 108 122 137 167 181 195 206 221
 230-a 236 243 257 258 272 287 290 300 318 323
 326 330 340 357 373 377 378 396 414
 415(onderaan) 426 493 497(onderaan) 505 514
 516 525 539 439 487 488
Schregardus predikant 1696- 15
Schregardus Fredericus 1711- Antie 231-a
Schuitmakersvrouw 1712- 256
Schurdema Eijlart pachter 1741- 530
Schuring Acke schuitmakersvrouw 1743- 544
Schuringa Gerhardus koekebakker 1726- Sibbeltie 151 193 224 zie Gerhardus koekebakker
---Schurt Gerhardus koekebakker 1726- Bauwkie Sibrans 293 (zelfde als vorige?)
Schuringa Gert kleermaker-hopman 1705- Ianke 143		zelfde?
---Gert meester-kleermaker 1711- Ecke 237 244	   ,,
Schurt(Sjoerd) wagenmaker 1730- Schurtie (Sjoerdje) Timens 361
--koster 1743- Sibeltie 543
--gortmaker Westergeest 1709- Vrouwk 96
--smid 1698- Lisbit 41 61 94
Schurts(Sjoerds) Haringh kleermaker Marrum 1693- Ibel 5
---Simme gortmaker Oostersingel 1704- Lipie 127
Secaretaris van Rinsumageest, verlaten bruid, 1702- 95
Sergeant, een - op de Singel 1700- 72
---, bij de - in de Oosterstraat 1701- 75
Sersiers vrouw 1725- 275
Severin soldaat-schoenlapper 1698- Elske 47
Seijckes Clas tiggelbaas Wins 1727- Altie 306
Sibe melker bij Aalsumerpoort 1697- Lisbit 34 79
--  --  1709- zijn dochter Gritie 202 217
--metselaar 1735- Antie 435
--soldaat z.v. "vishilck”(zie Sara) 1712- Sara 256
Sibelius predikant te Dokkum, intrede op 26/8/1703- 116
Sibels Iackop zoutwaterhaler Zoutkeet 1706- Itie Asmes 154 173 233
Sibes bootsgezel 1727- Antie(vlaster) 308
---Arien schuitmaker Legeweg 1131- "Grote Anna" 387
---Clas Ian metselaar 1705- Rosina-Reink 169 214 262
---Cornelis meester-barbier 1705- Diwke 153 191
---Harmen meester-timmerman buiten de Hanspoort 1735- Mertie 436
---Hermen Bornwerderhuizen 1707- Afken 172 233
---Iackop op de terp buiten Woudpoort op Reijntie Ibeles plaats bij Driesum 1704- Diwke 128 165 198 230
Sibkes Volkert arbeider buiten de Aalsumerpoort 1734- 430
Sibran schoenmaker Streek 1710- Zitske 214
--schoenmaker Streek 1731- Siwke 387
--turfdrager 1732- Tetske Rus 400 519
--“de Franeker bakker" 1742- Acke(Antie) 532 537
--schuitmaker 1709- Ieltie d.v.”Berent bezatten" 200 298
--bakker Vleesmarkt 1698- Hijncke 42 94 141 159
Sibrans Clas meester-schoenmaker 1701- Clasken Canters 87 102 156 123 140 192 235
---Douwe meester-timmerman 1731- Rimke 389 416 500 511 529 539
---Wijtse schipper 1726- Lisbit 296
Sibrecht moeder van brouwer Else 1696- 13
Sicke olieslager Legeweg 1696- Fockel 20
Sickes Alle gortrnaker 1724- Hijcke 272 344
--Clas timmerman-koopman 1711- Frauw 235
--Ecke kaaskoopman-winke1ier 1711- Bauwki.e 232
--Tonis bakker 1711- Gritie 237 244 386
Sids Luttien Wouterswoude 1710- Sapke 210
Sikke(“Sikke klop-zacht") zijn zoon timmerman 1709- 201
Simkes Iohannes glazemaker 1703- Trintie 109 125 140 171 193 222 253
Simon kuikhorne zijn vrouw zuster van Jakob bakker 1712- 250 465
---sersier 1727- Trintie 313
---varensgezel hoek-Druifstraat 1699- Ninke 50 161
---schuitmaker 1708- Trintie 191
Simons Gert Betterwird 1700- Ittie 67 220
--Harke molenaar 1725- Doijke 283
--Iackop schuitmaker buiten de Hanspoort 1697- Auwkie 28 51
Simons Liwe Aalsum 1724- Antie 270 298
--Mencke schuitmaker 1712- Diwke(vlaster) 250
Sinema predikant 1704- 143
Sipke gortmaker 1700- Ninke 68
Sipkes Derck 1703- zijn dochter Antie “gaat kazen schoonmaken" 117
--Fope pompmaker 1705- Ieske(Gelske) 140 182 224
--Iohannes Aalsum 1703- Gertie 81
--Iohannes waard-timmerman 1703- Ianneke 114
Sipma Ian chirurgijn-hopman 1706- Iohanna 163
Sippes Antie ruitersvrouw 1709- 203
Sitze bakker Nauwstraat 1725- Altie 284 317
-Nieuwe Zijl 1694- Altie 4
Sitzes Anderis Oostrum 1696- Rintie 16
--Auwke trekschipper op de Keeg buiten de Hanspoort 1708- Trintie 187 225
--Clas Raard 1700- Ninke 68
--Iackop bakker 1732- Altie 407
--Iouwe trekschipper-pottebakker 1732- Gerti 490 419 513 531
Siwer lijndraaier 1699- 57
Siwers Iackop 1697- Ianke 32
--Piter "de Hollandse bakker" 1698- Trintie 44 65 93 116 142 173 193
Siwert scipper 1708- Maijko 188
Slim Pouweles Groenlandsvaarder 1710- Trintie 211 313
Smedema meester- smid 1710- Diwke 211
---Clas koopman in thee koffie tabak 1739- Altie 515
---Clas ijzerkramer Anna Margereta Willeman 542
---Ian Meester-smid buiten de Aalsumerpoort 1706- Betsken 162
Smid, een - buiten de Hanspoort 1724- 270
Smit feicke boer Oude Zijl 1700- Hijtie 67
Soldatenvrouw op de Fetze 1698- 48	zelfde?
---op de Fetze Annetie 1699- 59		  ,,
---Aalsum 1699- 51
---Soffie 65
---naast het weeshuis 1701- 84
---naast het weeshuis 1701- 85
---Antie 1702- 94
---Gertie Oosterstraat 1702- 93
Spandouw "correcktor"aan de Latijnse school 1733- Renske 415
Spoelman Auwke(Auke speulman??) 1727- Gritie 308
Sprinsma Geluf 1725- Altie 284
Stalmans Elck(de man stalknecht??) 1706- 158
Stave Sars 1736- Hiltie507
Staverinus Sijbe opperman 1732- Hiltie Beckman 406
Steeg, Ian ter - (ook Versteeg) ruiter 1704- Marij 130 209 231
Steenwick advocaat 1695- Diwke 11 33
---Clas predikant 1704- Anna-Antie 132 148 182
---Pieter "candidaat-sibberecktor” 1706- Barber Harsma 162 203 317
---Ritske Ians wolkammer 1724- Tetske 268 294
Stinsera Egbert executeur 1697- Maijke 23 53 87 128 184 200 224
Stoffel pottebakkersknecht 1709- Ianke d.v. Anna "met de wratten" 197 210 257
Stolte Henderick bode-koopman 1733- Gritie 423
Suderban Ian fiscaal 1727- Ieltie Bottes 310 348 423 383
Suglober of Suglobber, de - , buiten de Hanspoort 1706- 165 184 198 234 236
Swaab, de - , ruiter 1709- Iantie 203
Swanenborgh Gerben Olfers brouwer-gemeensman 1701- 84
Swantie breister 1702- 103
Swolsman Ian visjager(of visafslager)- roggemeter 1731- visvrouw Martie 391
Sijbe schuitmakersknecht 1740- Acke Geritz 522 536
Sijbes Schurt turfschipper 1710- Antie 209 231-a
Sije, Amelander potschipper 1705- Trintie 144 173
Sijnia burgemeester 1722- Trintie 261 268 306


T

Tabe brouwer 1698- IJmke 40 62 94
Tadema Frerick meester-bakker 1730- Altie Sibelius 372
---Gerit bakker-hopman-organist 1699- Sara Tipkes 56 79 116 145 195 247
---Iohannes chirurgijn-vroedsman 1729- Gertie Clases 356 408 425
Tamboer, de majoor - , 1698- Gritie 44 72
Tamme 1712- Lisbit 256
--meester-kleermaker, trekschipper 1700- Iank 68
Tammes Wijtse Nijkerk 1724- 325
--Wijtse tiggelbaas-"hounegiseler"-"comesaris" 1698- Lisbit 37 80 189
Tamson Elcke Arijan(zie Suglober) steenhouwer buiten de Hanspoort 1732- Auwkie 411 436
--Henderick Arijan bakker 1726- Vettie Haijes 294
Tecke kleermaker Koningsstraat 1697- Dutie 34 109
-zeimaker-ijzerkramer 1725- Maijke 276
-varensgezel, menist 1726- IJtske 297
-turfboer op schuitmakershelling 1706- Vrouwk 151 184 199 227
Teckes Iackop brouwersknecht bij Pir Iackops 1726- Vettie 294
Tedes Henderick kleermaker 1697- Ariantie 31
Teipcke molenaar 1699- Auwk 49 69
Teipkes Anderis brouwer Stenendam 1697- Hanna 33 76 121 180
---Gerben Oostrum over de Ee 1697- Gritie 26 47 86 116 143
Teirck estrikbakker buiten de Hanspoort 1704- Gesken 126
Teircks Gaale 1725- Baaike Pirs 292 357
--Ian bakker Breedstraat 1699- Nin 54 85 142 158
Teirt voerman 1698- Klaske 39
Teirtie naaister d.v. Gertie Mertens 1702- 102
Teirts Glas zeilmaker-portier van de Woudpoort 1731- Bauwkie 387 416
--Gerben "suptapper" Bornwerderhuizen 1711- Trintie 231-a
--Henderick koopman 1739- Abeltie Vockeda 519 484 522
--Ian koperslager 1696- Ianke 19 57 146
--Tewes Bornwerd 1710- Antie 220
Temmen Gert wever 1712- Antie 249
Tertz Arijan pachter-herbergier 1731- Trintie 386 425
Tetzke d.v. Anne Rus 1727- 302
Teijrt schoenmaker en arbeider op het park 1730- Anna Bolken 362
Tiallinck Cornlis buiten de Hanspoort 1698- Tittie 40
Tiesse(Tjisse) gortmaker 1728- Altie 333 342
--gortmaker 1732- Trintie Clases 410
--ruilebuit 1711- Kouwke 234
Timmen Gerit wever 1712- Altie 249
Timmermansvrouw 1708- 188
Tipke Foudgum in de Kolk 1711- 231-a
Tissen Wouwter zoutbrander Zoutkeet 1702- Lisbit 104 128 157 184 219
Tisse slager buiten de Hanspoort 1724- IJnske 271
Tissen Cornelis, stalknecht van Wouwter Tissen 1707- Ninke 170
Titie schuitmakersvrouw 1708- 186
Titz boerenvrouw op Hoedemakersplaats 1707- 203
--wever 1701- de weduwe van zijn zoon 77
--wever 1705- Claske weduwe 149
Tomas bakker 1725- Betzke 278 334
-buiten de Hanspoort 1700- lJtie 61 115
-Anna bakker 1706- Zitske 153 201
-Heere wolkammer 1709- Gritie 205 218
-smid buiten de Hanspoort 1697- lJcke 29
-smid-koemelker Aalsumerpoort 1705- Itie 153
Tones schuitmaker 1696- Antie ("Antje sop-en-bonen") 11 52
Tonis Foudgum 1696-Gels 8
-metselaar 1699- Lentie 57
-Ian houtkoper Legeweg 1697- Ianke 19 57 146
-Ian houtkoper 1702- Marijken 101 117 148 184 223
Tontie vrouw van lijnbaansarbeider bij Aalsumerpoort 1736- 499
Tran Ian wolkammer 1706- Ianke 165
Trin d.v. "vis Trijn" soldatenvrouw, vlaster 1708- 190
--schoenlappersvrouw Oosterstraat 1698- 42
--soldatenvrouw, hoedemakersdochter 1706- 157
Trintie(Trientje) bootsgezelsvrouw 1726- 292
-lijnslagersvrouw d.v. Barber Krusdrager 1728- 340
-scheepstimmermansvrouw(aalschipper) 1734- 434
-Iellers bootsgezelsvrouw 1710- 213
-bedrogen vrijster Woudpoort 1698- 47
-vrouw van een vluchteling d.v. Stroo IJties 1736- 501
Turfschippersvrouw, van Groningen naar Amsterdam 1732- 409
Tijssen Iorgen molenaar op de Hanspoort 1735- Stijntie 437
Tijnmes schippersknecht 1712- Acke 254


U

Ubele aan de Heereweg (Hallum?) 1695- Bauwkie 6
-molenaar Oude Zijl 1700- Betske 66
-boer Driesum 1712- Diwke 252 466
-hospes aan de Woudpoort in “De Hollandse Tuin" 1732- Liwke 407
Ubeles Ielle molenaar 1726- Detie 292
--Meelis portier 1733- Martie 422 438 gescheiden: 511
--Melle kuiper 1712- Kneliske 254
Ulck Clas Oostrum1740- Antie 523
Ullenspigel, vader van Marij de vrouw van een schippersknecht 1698- 37 61 82 94


V
(zie soms ook bij F.)

Vanij Piter "meijster" 1696- 15
Veenema vrouw van de secretaris van Rinsumageest 266
Veenwouden, te - een bedrogen vrijster 1702- 96
Vellinga Gelle stadsbode 1703- Catarina Lamsbergen 111 135 166 193 216 255
Verhoeck Ian ("Jan broek") wolkammer 1741- Dutie 532
Verhode Imke 1698- zijn weduwe Rimke 42
Viktorbijn Ian kuiper Woudpoort1706- Nin 161
Vinck Auwke turfschipper-turfdrager 1709- Elske 198 227 316 362 418
-Clas 1697- Nin 34
-Clas turfboer 1706- Rensken 160
Visser Cornelis ontvanger-koopman-rentenier 1732- Bauwkie 412 50?
--Tamerus dokter 1696- Mageltie 19 44
Vockel waardin aan de Aalsumerpoort 172 248
--Cornelis, een zoon van - paarde berijder van wouwter Tissen 1709- Ninke 195
Vockels Iackop bode 1704- Rimke 132
Volckers Anne Marrum 1693- Ianette 3
--Clas knecht bij schuit masten en pompmaker 1724- Antie Caspers 271 384 405 420 438
--Ian Si jbrandahuis 1708- Antie 185 199 212
--Volckert Ian Oude Zijl 1706- 163
Volckert pachter 1696- Titzke 21
--breier gewezen soldaat 1703- Renske 113
--bakker Hoogstraat 1699- Titzke
--wagenmaker 1712- Ulkie 246 261
--pottebakker-koopmansschapswinkel 1728- IJnske Hubers 338 384
Volckers Lisbit d.v. bakker volkert schuitmakersvrouw 1730- 372 422
Vonck Piter voerman("wagenaar”) 1729- Auwkie 351 416
Vonte dokter 1698- 47
Vos, Lambert de -, Harlinger-Kollumer trekschipper, verver 1727-Rigel Basun 302 355 406
Voritzius Harmen "Convooimeester” vroedsman 1710- Klaske Suderban 213 313 349 388
Vrouwk weversvrouw Foudgum 1702- 96
Vurhtzus venderick 1727- Saar IJnie 304


W

Waal, Pieter de -, wolkammer 1705- Dutie-149
Waales/Walles Gosse 1710- Martie 220 235
--Tisse bootsgezel 1711- Gritie Annes 234
Waatze meester-schuitmaker 1707- Maijken 169 196 226 463
--graankoper Hantum 1710- Hinke 208
Wabe soldaat 1699- Ietsk Iackops 61
Walle schuitmaker 1728- Korneliske Catie Pantekras 335 362
Walles Gosse schoenmaker 1703- Ieltsk(Ielsken) 119 140 165 190 (Gosse Walles trouwde 4x!)
Wassenaar Simon bode 1725- Niske 280 304
Watze Wiger Bornwerderhuizen 1707- Gritie
Weert, Anderis de -, (waard?) Nieuwe zijl 1694- Ianken 4
Wellemoet schippersvrouw op de Leije 1694- 5
Welmoet 1729- 343
Went(Wint?) Willem dokter 1705- Berber Grafius 141
Werven, Piter van -, brouwer; hopman 1731- Sara 394 416
Wessels Ian kuiper 1703- Anttie 115 197 231
---Ian schipper Diepswal 1702- Antie 93 152
---Hoijte arbeider 1735- Geesken d.v. Reijner Aijkes 435
Westendorp "operator", "broeksnider"(iemand, die "opereert"en breuken "snijdt") in "De Bentem" 1703 111
Westerop Auwke hovenier-winkelier 1711- 232
Weversvrouw Driesum 1701- 87
Wibes Schurt brouwer 1710- Tetie 213 260
Wibran sersier 1703- Metie 118
--meester-bakker 1708- Renske 186 200 229
Wibrant Aalsum 1701- Itske 84
Wibrans Reijntie distillateur 1701- Antie 172
Wigele schipper 1730- Anna 359
Wigersma(of Wirsma) brouwer-venderick 1700- Anna(Anke) 70 96
Willem steenhouwer(zie Harthuwer) 1699- Bauwkie 58 94
--"kivit"(zie Kivit) metselaar 1702- Magtel 97 188
--ketellapper-koperslager buiten de Hanspoort Ecke 75 95 117 151 170 208
--ruilebuit 1708- Trintie d.v. Berent in de Krimpe 191
--koperslager 1721- Bootie 231-a 254
--sersier 1741- Gritie 534
--wolkammer 1727- Ditie d.v. Volkert bakker 305
Willems Hessel Sprins bij Raard 1707- Hincke 177
---Ian wolkammer-koopman-menist 1741- Anna Iackops 533
---Piter Oostrum 1708- Rensken 193
---Piter bakker 1709- Ianke 204 222 252
---Rolofs garenklopper-schipper Ianke 109
---Romke turfdrager 1729- Acke 346
---Sibran 1709- Altie 206
---Sibrans schoenmaker 1703 Hiltie 121 142 170 188 238 244
Willemijn soldatenvrouw 1734- 432
William de kwakzalver van Amsterdam in de Koningsstraat 1704-127
Windt "schrijverske" 1701- 83
Wisse turfdrager 1699- Trin 49
Wisser molenmaker 1702- Ianke 101
Wisses Bertel turfschipper 1708- Altie 190
Witze noordvaarder-grootschipper 1727- Trintie de Bole 317 403
--“opschrijver" 1696- Lisbit 16
--schoolmeester Foudgum 1706- Hillegont 163 207
Witzes Clas pannebakker "buiten" 1730- Romke Fopes 361
--Iohannes Oostrum 1697- Siwke 25
Wobbes Ian Hallum 1693- 1 7
Wopke scheepstimmerman Streek 1733- Coy
Wouterswoude 1701- 78
Wouwter wever 1699- Fopkie 54 76 123 146	zelfde?
--wever 1708- Altie 193 226			   ,,
--koopman “temsger" 1730- Titzken 360
--Sibren schoenmaker 1702- Hiltie 103
--Teirt koopman 1736- Tetzke 502
--Tis vroedsman 1731- Ianke 395
Wijbert korfmaker z.v. Klaske Mus 1725- 28
Wijbes Gerit koffie en theekoper 1729- Derckie 348
--  --kuiper en trekschipper 1731- Derckie 391
Wijger bierdrager 1736- Stintie 501
Wijnsman, Anna Gerts, varensgezel 1732- 408
Wijnt (Wint) Lenardus dokter burgemeester 1709- Neintie 199 224 Reijnouw 281
Wijsen arbeider 1732- Gritie 409 421
Wijtses Gerit meester-wagenmaker Heereweg(Hallum?) 1693- Plontie(Pleuntje) 3


IJ
(in combinatie met letter I - IJde - Ide)

Yelt koemelker 1696- Altie 18
IJdes Bartel gortmaker 1732- Hïjcke 409
--Bartel 1730- Hiltie 370
--Boote soldaat 1709- Trintie d.v. Hotse molenaar 205
--Ian meester-timmerman 1711- Ninke 226 256
--Ian meester-timmerman-koopman 1724- Trintie 267
--Ian Ternaard 1721- 258
--Zirrick Groenlandsvaarder 1732- Antie(Anna) 403 437
--timmerman Itske 529
IJmmes Schurt gortmaker 1707- Lipie 170
IJnia Else (Elso Inia) brouwer-burgemeester 1698- Nin 44 56 91 131
IJpe bakker buiten de Hanspoort 1712- Garstie 248 544
IJpes Ian varensgezel 1726- Trintie d.v. “Hendrik met het stokje" 297 338
IJpes Teijrt herbergier en pachter 1727- Sipkie 309
IJtie wolnaaister 1710- 214
--vrouw van een jeneverbrander "vis op lijster" 1723- 265
--schoolmeestersvrouw Driesum 1712- 254
IJssel, Derck van -, 1725- Gelbke 275
--, Ian Iackop van -, bakker 1727- Lisbit 308
IJtses Feicke Oude Zîjl 1704- Hittie 133
--Harmen gortmaker 1732- 412
IJtze vrouw van een varensgezel 1727- 307


Z
(in combinatie met S)

Zirick kuiper 1698- Nin(bij Etsema) 41 129
Ziricks Iohannes op het verlaat buiten de Aalsumerpoort 1707- Tiske 173 193 217 Hinke 248
Zirkes David schuitmakersknecht 1729- Ieltie Sibrans 356 383 419 435
Zirkes Kurt meester-schoenmaker 1725- Anna "mijnheer" 282 382 417 438
zirkes Kurt kuiper 1728- Anna "van mijnheer schoenmaker" 334
Zirkes Luttien kuiper 1726- Siwke 299 334 347 (zie Luttien)
Zirks kuiper 1727- Antie van Harlingen 304
Zirt lijndraaier 1712- Antie 247
Zitse wagenmaker bij Drogerspijp 1696 (Sijtse Jochums) - Ianke 9 15 24 45 77 133
-olieslagersknecht buiten Hanspoort 1697- Antie 25 110
-schuitmaker 1712- Ieltie bezatten 254
-bakker buiten de Aalsumerpoort 1722- Lisbit Hogacker 261 282 zie Lisbit Hogacker
-schuitmakersknecht 1735- Elske 436 509
.-turfdrager 1730- Tetske d.v. Anna Rus 362
Zitzes Hekter schuitboer 1708- Antie 184 weduwe: 232
--Clas 1700- 68
--Tijmen Raard 1710- Barber 219
Zitske wolkammers en pottebakkersvrouw 1698- 46
-d.v. Gosse Boltie 1726- 295

=================
2) B E R O E P E N

Het dagboek van de schrijfster vermeldt in verreweg de meeste gevallen bij de personen hun beroep. In dit opzicht geeft zij ons dus als het ware een doorsnee van het Dokkumer leven uit die dagen. Voor een kenner zijn uit al die gegevens heel wat bijzonderheden te halen. Hier volgt een lijst met namen van bijzondere personen, terwijl van de overige een beroepstelling is gemaakt. Het jaartal achter de namen is dat van de eerste vermelding in het boek. Voor verdere bijzonderheden raadplege men via het namenregister de daar vermelde dagboekpagina’s
Burgemeesters
1698 Else IJnia
1699 Rinck Sijes Eijsinga
1701 Henderck Sapes Banga	dezelfde??
1701 Henderick Iapez		    ,,
1709 Leonardus Wijnt (of Went ?)
1710 Ian Rumsadelaar
1710 Augustinus Penin (Penijn)
1725 Lindeman
1725 Eijsma
1727 Elke Annes
1737 Daam Fockema(president-burgemeestar)

Vroedmannen-Gemeensmannen
1698 Ian Lindeman 			1710 Harmen Voritzius
1699 Rinck Sijes Eijsinga 			1725 Iohannes Holkes
1700 Adolf Hellinck 			1725 Migil Minnema
1701 Gerben Olfers 			1729 Douwe Snip
Swanenborgh			1730 Alte
1701 Pier Iackops 			1730 Harmen Potter
1704 Minne bakker(Bakker?) 		1731 Tis Wouwters (de Haan)
1705 Haije Faber 			1732 Backer
1706 Fooij(Foij)
(Gerben Olfers Swanenborgh komt in het register ook voor
onder: Gerben Olfers.

Predikanten
Ide Alting Foudgum 1702
Brantsma Oostrum 1740
Brugman Hantum 1726
Rengnerus Bruning Damwoude 1699
Iohannes Colomba Akkerwoude-Aalsum 1708
Elhartz 1706
Iustus Halbersma Reitsum-Ternaard 1704
Krol op de Jouwer 1695
Schrader, dochter van de schrijfster
predikantsvrouw Ternaard 1704
Schregardus 1696
Sibelius 1703(intrede in Dokkum 26/8/1703)
Sinema 1704
Clas Steenwick 1704

Grietman
Ernst van Aylva Ternaard 1698
Hessel Douwe van Aylva Oostdongeradeel 1730
echtgenote: Bouwina van Burmania

Zilversmeden
Clas Heeres 1704 		Volkert Snip 1707
Holdinga 1707 			Douwe Snip 1729
Piter Iellerda (Jilderda) 1711

Doktoren en Chirurgijns
Frans Bergen ( Fransberger ) chirurgijn 1710
Ulbe Buwalda   ---   Oostrum(?) 1702
Ernest Willem Cramers chirurgijn Hallum ± 1690
Ian Sipma chirurgijn 1706
Tamerus Visser dokter 1696
Vonte dokter 1698
Willem Went dokter 1705
Lenardus Wijnt (Went) --  1709
Cornelis Eijsma dokter 1701

Apothekers
Fooy 1706
Jellerda (Jilderda) 1711
Jan Rumsadelaar 1699
Hendrik Rumsadelaar 1742

Advocaten
Pieter Adema 1705
Hendrik Deckenma 1709
Steenwick 1695

Secretaris
Bergsma Metslawier 1697
Halbersma Ternaard 1706
Hulsius Holwerd 1728
Hijnsius (Heinsius) 1696
Christoffel Bransma (secretaris-klerk)

Militairen
Kapitein Aytsema Driesum 1708
Jonker Piter Ernest Haringsma
Cornet van de Garde Rinsumageest 1707
Kapitein Robert van Heert To Eversbergen
Rinsumageest 1723
Ritmeester Poutsma Tot Oostermeer Ternaard 1721

Ontvangers
Bocke Ternaard 1702
Piter Bransma(collector) 1706
Jelte Duwarts Bornwerd 1710
Jan Suderbaan (Fiscaal) 1727
Cornelis Visser 1732

Weeshuis-vader
Jan Borgerinck 1731

Stadsbode
Jackobus Dronrijp 1700
Gelle Vellinga 1703
Jan Fuckardy (Foekerda) 1711
Haije Eijsma 1731

Executeurs
Egbert Stinsera 1697
Filander 1727

Waagmeester
Joost Krans 1705

Organisten
Egbert Basun 1696
Gerrit Tadema 1699

Schilder
Gerrit Hessman 1703

Diversen
Boekverkoper-binder Gerrit Coumans 1704
   --        Gellius Boetsma 1723
   --        Arent Becker 1736
Procurator: Hendrik Ebbes 1710
Convooimeester Harmen Voritzius (Verrucci) 1710
Conrecktor van Domen 1700
“Candidatus" Jackobus Refius (Revius) 1709
"Candidaat"-"siberecktor" Piter Steenwick 1706

Beroepstelling
Bij deze telling is aangenomen, dat personen, die worden aangeduid als Hendrik bakker, Gerrit molenmaker enz. ook dat beroep uitoefenden, tenzij het tegendeel blijkt. Een aantal personen heeft meer dan een beroep, bijv. metselaar-soldaat, schoolmeester-trekschipper, schoolmeester-kousenbreier enz. Deze telling kan dus niet nauwkeurig zijn, maar geeft toch een algemeen beeld van handel en ambacht. De beroepen genoemd in het voorgaande lijstje met namen zijn hier niet opnieuw genoemd.
Bootsgezel-varensgezel		46		Soldaten			38
schippers-schuitvaarders		57 		Ruiters 			19
grootschippers-					Hopman(meest burger
noordvaarders 		15 			hopman) 	17
Groenlandvaarders 		 9 		Majoor 			 3
harpoenier			 1 		Kadet 			 1
Oost-Indië-vaarders 		 4 		Luitenant 		 4
Bakenmeester 			 1 		Korporaals 		 6
trekschippers 			23 		Sergeants 		 4
Turfschipper-turfboer-				Venderick(vendeldrager-
turfdrager 		40 			vendelhouder) 	 7
Schuitmakers-
scheepstimmerlieden 	61
Wolkammer, wolverver	34
Wolspinner 		 3
Wevers			23
Arbeiders zonder nadere 				Kousenbreiers		 7
beroepsaanduiding	41 		Breister 			 1
Garentwijnders 		 9
Garenkloppers 		 2
Bakkers-koekebakkers 		66 		Blekers 			 5
Kleermakers		18
Schoenmakers 			40 		Lakenkopers 		 2
Schoenlappers 			15 		Naaisters 		 5
Leertouwers 			12 		Dekendrager 		 1
zadelmaker 			 1 		Hoedenmakers 		 5
vellen-, leer-bereiders 		 4		Vlasters 			 4
looier 				 1 		Hekelster 		 1
Koordwerkers		 7
Lintwerker 		 1
Brouwers 			41 		Stijfsters 		 2
Klunbrouwer 			 1 		Knoopmakers 		 5
Jeneverbranders 			13 		Zelmakers 		 3
Wijnkoper 			 1 		Spinbaas		 2
Bierdragers 			10

Slagers 			17
Molenaars 			21 		Veehandelaars 		 3
Molenmakers			 9 		Koemelkers 		18
Pelmolenaars			 3		Melk-“sup”-tappers	 2
Houtmolenaars			 4		Kaaskoopman 		 5
Houtzagers 			 3		Kaasschoonmaakster	 1
“Temsger” 		 4
Schoolmeesters 			14		Boeren(meest buiten de
wallen)	29
Stalknecht 			 1		Horlogemaker 		 1
Voerlieden 			 1 		Tuinlieden 		 4
Paardeberijder 			 1 		Groenteverkopers 	 3
Koetsier				 1 		Wortelkoper		 1
Paardemeester 			 1 		Zoutbrander		 1
Potschippers			 3		Zoutkruier		 1
Ruilebuit 			21 		Zoutwaterhaler		 2
(een kramer met een of
meer manden handelswaar, 		Touwslager-lijndraaier 	16
zie bijv. “Jan pot je-
pantje” pag. 30 e.v.) 			Barbiers			 6
Korfmakers 			 6 		Pruikmakers 		 2
Estrik en pannebakkers 		23 		Kaarsenmakers		 2
Arbeiders op het Tiggelwerk
en Kalkovens		 8 		Vissers			 9
Pottebakkers 			15 		Visafslagers		 3
Steenbakkers			 1 		Visvrouwen		 2
Steenhouwer			 1 		Vuilnisman		 2
Steen(ver)kopers			 2 		Schoorsteenveger	 1
“Steentjesverkoper”		 1
Portiers bij de poorten	 9
Sersiers 19
Metselaars			25 		  (van chercher=zoeken
Timmerlieden			29 		  een soort douane-kommies)
Ververs-schilders			 6
Opperman			 3		Pachters			 3
Herbergier-waard-hospes 	17
Speellieden		 4
Houtkopers			 5
Kuipers				19 		Uitdragers		 4
Masten-, pomp-makers 		11 		Begrafenisbidder		 1
Wagenmakers 			13		Doodgraver		 1
Kistenmakers- 					Reizende kwakzalver	 1
schrijnwerkers		 5 		Reizend Comediant	 1
Talhoutkoper			 1 		Reizende breuksnijder of:
Pijpmaker			 1			“Operator”	 1
Bezemmakers			 3
Boendermaker			 1
Kooplieden in koffie-thee-
tabak	 5
Gortmakers			19		Koopman(algemene aanduiding)
Graankoper			 2					47
Roggemeter					Glazemakers		 7
“roggeverschiter"		 5 		Nestelbeslager		 2
Grutter				 1 		Voorzanger		 1
Stroverkoper			 1 		"Hounegiseler”		 3
Pustetrapper		 1
0lieslagers			 3 		Koster			 4
Smeden				17 		Tromslagers		 3
Tinnengieters 			 1		Trompetters		 2
Geelgieters			 2		Stadsomroeper		 1
Ijzerkramers			 3		"Stoelenzetster"		 1
Koperslagers			 3
Blikslager			 1
Boormaker			 1

Verder worden er van de volgende beroepen elk één genoemd:
'kraamwarster', drager, tolman, gordijnenvrouw, weeshuisknecht, weeshuiskleermaker, 'opschrijver', voorzanger, 'puste' (orgel)-trapper, visoplegster(visopleyster?), 'sug1ober' (zeug-lobber), 'veltscher' , (misschien: viltscheerder?)
De naam 'koopman' wordt vaak zonder meer gegeven, vaak ook bij een beroep: Koopman en kleermaker, timmerman en koopman, schipper en koopman, wolkammer en koopman, enz. In deze gevallen moet men dus aannemen, dat deze personen ook een of andere verkoopruimte in hun huis hadden.

In het boek worden 8 personen genoemd als Menist, meestal Menisten-preker. Bijna allen zijn dat garentwijnders!

Er wordt 8 maal een 'bedrogen vrijster' genoemd; van een zegt ze ronduit: hoer.

Enkele malen wordt de naam van een huis genoemd: "DeVolle Hant"(389), "De Krab"(282), "De Bonte Hont"(121).

Het boek noemt de volgende herbergen: "De Drie Leeuwen", "De Hollandse Tuin", “De Posthoorn", "De Bentem”

De volgende 'winkels' worden genoemd: Boekwinkel, Houtwinkel, 'kommenijs-winkel, pottebakkerswinkel, winkel met bedden en kaas(!), steentjeswinkel, vlaswinkel.

We vinden verder combinaties als: begrafenisbidder-winkelier, zonder dat er bij wordt gezegd wat er verkocht wordt.

3) B IJ N A M E N'
pag.

Rondom scherp			198		Grote. Aagt		392
Blauwe Aagt 		410 426 509		Jan tamboer 		412
Mag-lekker-beetjes 		499 		Jan kortebokse 		 56
Klaas kluutje-boer 		194 		Jan slechten-horst 	163
Klaas lever-en-long 		204 		Marten bast 		260
Klaas hekje 			129 		Jitse hekboer 		165
Klaas korfke 		    520 499 		Jan kort 			111
Geertje scheefhals 		 46 		Willem kuit 		148
Doekele zwaanhals 		366 		Leen butterblom 		145
Egbert klungel 			357 		Het houten peerd 	185
Egbert basun(organist!) 		 12 		Smerige Afke 		251
Klein Elske 			187 		Melle sug(soech=sufferd)	212
Elske kop-af 		    147 454 		Mem borstrok 		 96
Kleine Feicke 		      10 18 		Meindert krukman 	 40
Frerik broerke 		    200 448 		Lijntje-pijl		205
Jelle dromer 			348 		Jan potje-pantje 		 30
Hendrik kan-al 			355 		Piter 'köttelstotter'
Han uil 				430 			(keutelstoter..).	 37
Hendrik neuske 			128 		Piter pruik 		338
Eelke slof 		   395 418 		Afke prater 		179
Marten soetekauw 		419 		Piter de dood 		246
Herman met de klitzen 		 89 		Klaas professor 		134
Grote Jakob 			198 		De ramsneus 		351
Kleine Jakob 			161 		Grote Anna 		387
Jakob danser 			 80 		De Franeker bakker 	532
Harm rokjager 			165 		De Hollandse bakker 	 65
Jan slim 			148 		Berent bezatten 		200
Jan de dood 			148 		Sikke klop-zacht 		201
Jan spant-je-bil 			392 		Anna met-de-wratten 210 257
Jan broek 		532

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.