Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
Rentmeestersrekeningen 1518-1575

R.Tolsma

In de tijd van Karel V en Philips II moest een rentmeester verantwoording afleggen van de administratie van het domein Friesland. Deze rekeningen bevatten ook de namen van vele kopers en verkopers van onroerende goederen. R.S. Roorda publiceerde daarover: "Nammen fan keapers en ferkeapers t de rintmasterrekkens fan 1518-1575". Hieronder voor de regio Noordoost Friesland interessante namen.

Abbe Wybes Arum keapet ln yn Zythiema sate te Arum 1544 12, 16r

Abbema, Jouck Dokkum keapet hs fan Willem Gerloffs 1566 27a, 15r

Abe Gerryts Anjum ferkeapet ln 1574 33, 25 li

Achlum Dongeradiel Dr. Ygram keapet twa pleatsen yn Dongeradiel fan Bauck Haring 1574 33, 24r

Adriaen Ottes Dokkum keapet hs fan Claes Syuerts 1564 25, 20 li

Aebe Vetrs Engwierum keapet ln te Engwierum fan Wopcke Aebes 1569 28, 22r

Aebele Geerts Ee keapet ln by Eastramoelen te Ie fan Haaije Tjercx 1570 30a, 23r

Aeff Doedes Engwierum keapet hs 1562 24, 17 li

Aeff Doedes Engwierum keapet hs Ingwierrum 1569 28, 18 li

Aelck Gerbrands widdo Arum keapet in rinte 1536 9a, 15 li

Aeltien Eernst dr. Dokkum ferkeapet hs 1571 31a, 17 li

Agneet Abbes dr. Arum keapet ln yn Bardera sate 1547 15, 12 li

Albada Aalzum grytman Raarderhim keapet ln fan Piter Fitsma 25, 29 r

Alijdt Tijebbes dr. Hantumhuizen ferkeapet rinte t Popta sate 1559 22, 15 li

Allema, Thomas Montes Holwerd keapet ln 1554 17, 14 li

Allinga Arum 1559 22, 15 li en 18, 15 r

Aluwa, Jan Schraard keapet ln fan Aleff Aluwa wesen yn Olgera saten to Kimswert en ln op Bardera mieden to Arum 1566 27a, 29 r en 30 li

Aluwa, Ulbe Arum ferkeapet ln 1561 23, 27r

Aluwa, Ulbe Anjum ferkeapet lnmei Saapck Wymes 1566 27a, 26 r

Andries Andries Engwierum keapet ln mei Tyts yn Feddema sate 1559 22, 24 li en 23, 14 li

Andries Boeles Dokkum en Ael Claes keapje hs te Dokkum 1561 23, 18 r

Andries Lucas Dokkum en Barbar ferkeapje hs te Dokkum 1555 18, 25 li

Anna Eepes dr. Morra ferkeapet ln te Moarre 1561 23, 15 li

Anscke Ans dr. Ee ferkeapet ln t Tziaerd sate te Ie 1559 22, 23 r

Arum, Mr. Jan van Leeuwarden en Barbara keapje hs te Ljouwert 1546 14, 15 r en 18 r

Ath Pieters dr. Arum widdo te Wytmarsum keapet ln te Arum 1561 23, 18 li

Auck Eelckes dr. Lollum niaarkeap mei Tal Syeurts 1571 31, 23 li

Aucke Douwes Jousma keapet heal hs op Jowsma 1561 23, 25 r

Baeme sate Arum? Baeme sate op Babuiren, Tjerkwerd ? 1564 25, 19 r en 17 r

Ballinck Luyttiens Anjum en Wigbolt ferkeapje hs te Eanjum 1569 28, 22 li

Bauck Tettzes Dokkum keapet hs te Dokkum fan Wattzie Wopckes 1566 27a, 24 li

Baucke Fetties Dokkum keapet hs te Dokkum 1557 21, 17 r

Beijema, Pieter Arum ferkeapet rinte t pleatsen te Arum en pleats te Kimswert 1559 22, 23 r en 30a, 20 r

Benema, Joucke Ternaard ferkeapet ln 1570 30a, 15 li

Benema, Mr. Joucke Foudgum keapet ln te Foudgum fan Fonger Popma 1570 30a, 19 r

Benne Hayes Ternaard keapet ln yn Ternaarder hemrick fan Eelcke Oeges 1571 31a, 15 r

Bennert Wybes Dokkum 1519 2b, 11 en 138 r

Bernardus Ropckes Arum en Anna keapje ln te Arum 1561 23, 27 r

Bernardus Ropckes Lollum keapet ln te Lollum fan Wybe Syerts 1566 27a, 19 r

Bernardus Ropckes Arum keapet pleats Paxsat fan Aeff Seerps 1569 28, 19 li

Bernt te Gorkum Arum keapet ln yn Boltagoet te Arum 1540 10a, 13 r

Beyema, Lieuwe Arum ferkeapet ln te Arum 1564 25, 19 li

Beyts Foppe dr. Hantum ferkeapet ln t Ritserda sate 1559 22, 22 r

Bocke Tyepckes Waaksens ferkeapet ln yn Ypema sate te Waaksens 1557 21, 18 r

Boelema, Rytske Brantgum keapet rinte te Brantgum yn Fordoumena sate en ferkeapet pleats te Ternaard 1531 7, 12 r

Boijtsma, Wyts Haaijes Westdongeradiel keapet ln yn WD fan Sydts Haaijema 1564 25, 26 r

Bolta Tjaert Dokkum ferkeapet ln te Dokkum 1566 27a, 26 li

Bolta, Tjaert Aalzum ferkeapet pleats te Ealsum 1554 17, 20 li en 27, 19li

Bonifaas Beyns Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1564 25, 14 r en 27a, 17 r

Bonix Lolkes Anjum en Merck echtelieden ferkeapje ln te Eanjum 1546 14, 12 li

Botte Douwes Hantum ferkeapet Hobbema sat te Hantum ensfh. 1559 22, 22 r

Brae, mr. Lubbert van Dokkum keapet hs fan Pieter Pieters en Hylck 1564 25, 14 r

Braem, Mechel Dokkum keapet hs te Dokkum 1566 27a, 19 r

Brucksleger, Frederick Dokkum drossaert fan Dokkum 1525 4, 115 r

Claes Dircks Dokkum keapet hs fan Joost Frans 1566 27a, 26 li

Claes Dircx Dokkum keapet hs te Dokkum 1554 17, 18 r

Claes frerix Dokkum en Eetsien Heyndrix ferkeapje mne te Dokkum 1546 14, 17 li

Claes Jans Hantumhuizen keapet hs te Ljouwert 1555 18, 15 li

Claes Jeskes Dokkum ferkeapet ln 1554 17, 20 r

Claes Meynerts Dokkum ferkeapet hs te Dokkum en ferkeapet ln 1562 24, 1 r li en 27 a, 19 li

Claes Rypkes Holwerd en Anne keapje hs 1546 14, 18 li

Claes Sickes Brantgum en Bauck keapje ln 1546 14, 14 r

Claes Syuerts Dokkum ferkeapet hs yn Dokkum en rinte fan Goslick Gerryts 1564 25, ? en 31a, 14 li

Claus Thymens Dokkum 1519 2b, 1 li as 11

Coene Hendricx Paesens keapet erfdiel fan Thiet Claesdr. 1566 27a, 17 li

Cornelis Jacobs Anjum keapet ln fan Hidde Mernerts 1571 31a, 21 r

Cornelis Jacobs Morra en Anna Sipckes dr. keapje reidln te Moarre fan Wyts Minnesdr. 1571 31a, 21 li

Cornelis Jelles Anjum keapet hs te Eanjum fan Tietse Ta 1566 27a, 26 li

Cornelis Kempes Dokkum en Bauck keapje hs te Dokkum 1547 15, 14 r

Cornelis Luyttiens Dokkum keapet hs fan Claes en hs te Dokkum fan Tryn Gysberts 1573 32a, 16 li

Cornelis Ockes Dokkum en Jaco echtelieden keapje hs te Dokum fan Geerlof Bauckes 1564 25, 19 li

Cremer, Wybe Dokkum 1519 2b, 24 li en 3, 18 r

Cruysfenne Dokkum 1561 23, 27 r

Cuycken, Jan Gerrits Anjum as omke fan Adriaen Geerits bern keapet rinte t Olde Heemstra sate te Eanjum 1547 15, 16 r

Dedde Minnes Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1562 24, 19r

Deytima, Rixt Jancke Arum ferkeapet ln t Wynia sate te Arum 1564 25, 17 li

Diorre Sipckes Dokkum ferkeapet hs 1561 23, 19 li

Dirck Dircks Dokkum ferkeapet hs 1561 23, 27 li

Dirck Pieters Dokkum en Janthien keapje hs nder Dokum Sycxma neamd 1544 12, 16 r

Dirck to Monnickhuys ? wannelkeap mei Jelle Pouwels 1574 33, 23 r

Doecke Gerbrants Dokkum en Magdalena keapje hs te Dokkum fan Dirck Dircks 1561 23, 27 li

Doede pelser Dokkum 1518 2b, 8 en 11 (of 1 li)

Doede Syeurts Arum ferkeapet hs te Arum 1571 31a, 19 li

Doedts Douwes dr. Nes keapet ln ensfh te Nes ? ?, 22 r

Dominicus Pybes Roardahuzum keapet Gerkema sate 1527 5, 16 r

Douwe Abbes Arum ferkeapet ln 1569 28, 15 r

Douwe Dircx Ee en Griet keapje hs op Tziaerde nder Ie 1559 22, 16 li

Douwe Epes Arum en Yfke Hibbes dr. keapje ln yn Syrsma sate te arum 1546 14, 16 li

Douwe Luytthiens Dokkum en mary keapje hs Dokkum 1555 18, 25 li

Douwe Renicks Arum keapet ln fan Lysck Tyaerts widdo en fanb Schelte Tades 1564 25, 30 r en 33, 17 li

Douwe Sipckes Menaldum keapet ln yn Gerroltsma saten fan Tyett Wattzies 1571 31a, 14 li

Douwe Syrcx Ternaard keapet l6an Holleveen te Ternaard fan Wyerdt Geleyns en fan Eelck Geleyns en fan Wybe Grovestins mei syn frou Janthien 1566 27a, 21 li en 31a, 15 r en 15 r

Douwe Syrcx Paesens keapet ln te Paesens 1571 31a, 17 li

Douwe Taickes Dokkum en Barbara Thymens ferkeapje hs 1557 21, 16 r

Douwema, Rinthien Arum keapet ln fan Pieter Watthies 1564 25, 26 li

Douwema, Rinthien widdo Pier Fyttzema Arum keapet ln yn Hoernster sate te arum fan Hans Hiddema frou fan Heere Galama 1564 25, 21 r

Douwema, Wopke weesbern Aalzum en bauck keapje pleats te Ealsum 1554 17, 20 li

Douwes Aedes Arum en Auck ferkeapje ln t Allinga sate te Arum 1559 22, 15 li

Eedo Gerryts Arum ferkeapet ln 1555 18, 15 li

Eelck Geleyns Ternaard ferkeapet ln 1571 31a, 15 r

Eelcke Oeges Ternaard ferkeapet ln op Ternaarder himrik 1571 31a, 15 r

Eeske Jepes Hantum ferkeapet pleats 1562 24, 22 li

Elinga, Deythie Hantumhuizen keapet hs 1561 23, 17 li

Ephaert, pastoor Ternaard keapet hs yn Ljouwert 1547 15, 17 li

Evert Wigbolts Dokkum ferkeapet hs 1564 25, 18 r

Ew Herckes Dokkum keapet hs opt Blockhs 1559 22, 19 li

Eye Oenes Hantum en Gaets ferkeapje ln op Hantumerhemrik 1557 21, 13 r

Feddema sate Engwierum 1559 22, 24 li

Fetye Gauckes Oostrum keapet pleats te Eastrum wannele mei Minne Harts 1570 30a, 19 r

Focke Tyaerds Morra keapet ln te Moarre fan Foeckel Jeltes dr 1562 24, 26 li

Focx Oostdongeradeel Focx te Dokkum, grytman fan Eastdongeradiel 1523 3, 2

Foeckel Jeltes Morra ferkeapet ln te Moarre 1562 24, 16 li

Foeckema sate Anjum 1562 24, 14 r

Folckert skuonmakker Dokkum 1518 2b, 11 as 1 li

Fonger Allerts Morra keapet ln 1570 30a, 16 r

Fonger Dircs Arum ferkeapet ln 1569 28, 21 li

Fordouwema goet Brantgum 1531 7, 12 r

Foucke Melles Anjum 1542 11a, 18 li

Frans Tetes Arum en Tyaem keapje ln yn Bardera sate 1547 15, 12 li en 12 r

Freerck Bennes Dokkum en Mary keapje mne opt west fan Dokkum 1546 14, 17 li

Frouck Hetthie dr Dokkum ferkeapet hs 1555 18, 19 r

Frouck Jans dr. Dokkum ferkeapet hs 1557 21, 21 li

Gabema, Hessel goet Holwerd 1557 21, 19 li

Galema, Renck Arum keapje ln yn Allinga sate te arum 1559 22, 15 li

Gaytie Gaeties Dokkum keapet hs yn Gasthsstrjitte 1557 21, 20 li

Geerlof Bauckes Dokkum ferkeapet hs 1564 25, 19 li

Georgen Georgens Dokkum ferkeapet hs 1559 22, 18 r

Georgien Tzialinck Ee ferkeapet ln yn Ie 1564 25, 18 r

Gerben Douwes Lioessens keapet in mne 1562 24, 15 li

Gerbrant Bauckes Dokkum ferkeapet hs 1554 17, 16 li

Gerloff Bauckes Dokkum en Jesch keapje hs yn Dokkum 1562 24, 19 r

Gerlofsma Hantum 1547 15, 13 r

Gerlsma, Gerrit Minses Anjum ferkeapet ln yn Insma sate te Eanjum 1566 27a, 26 r

Gerltsma, Gerolt Brantgum wannelkeap ln en Gerroltsma keapet ln en rinten yn Brantgum 1561 23, 28 li en 28 r

Geroltsma Joure lnmjitter de Jouwer 1540 10a, 30 r

Gerroltsma Ternaard 1562 24, 24 r

Gerroltsma Menaldum 1571 31a, 14 r

Gerroltsma, Jasper Jelles Ternaard en Hidt keapje ln yn Gerroltsma sat te Ternaard 1562 24, 24 r

Gerryt Thonis Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1566 27a, 14 li

Gert Dokkum 1518 2b, 8 en 12

Gheroltsma, Mense Anjum en Hil keapje ln yn Taert en Tigsinga fennen 1544 12, 18 r

Goltsmit, Claes Dokkum keapet hs by de Ealsumerpoarte 1561 23, 23 r

Goltsmit, Hans Pieters Dokkum keapet hs 1557 21, 21 li

Goslick Andries Ternaard ferkeapet ln 1571 31a, 15 r

Gosse Minnes Dokkum en Thiet keapje ln yn Cruysfenne nder Dokkum 1561 23, 27 r

Gosse Minnes Dokkum keapje hs te Dokkum fan Sippe Scheltema 1564 25, 21 li

Gosse Wiggers Dokkum keapet ln te Dokkum 1547 15, 15 li

Grouwstins, Wybe Oostdongeradeel ferkeapet ln yn Eastdongeradiel 1571 31a, 15 r

Haersma, Jelck Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1562 24, 18 li

Hans Emtker Dokkum keapet hs 1574 33, 19 r

Hans Goltsmit Lioessens keapet ln te Ljussens fan Syeurt Haijes en ln fan Wyts Minnes dr. 1571 31a, 21 r

Hans Hendricks Dokkum en Thiedt keapje hs 1555 18, 20 li

Hans Pieters Anjum keapet ln nder Eanjum fan Wyger Sytsma 1566 27a, 26 r en 27 li

Hans Pieters goutsmit Ternaard keapet fan Aucke Sytties as voormomd oer de 4 jongste bern fan Heercke Jacobs ln yn Oeckema/Oenema? te Ternaard 1564 25, 16 r

Hanye sate Ee 1564 25, 18 r

Haringa, Bauck Oostdongeradeel ferkeapet twa pleatsen yn Dongeradiel 1574 33, 24 r

Harmen Dokkum 1518 2b, 7

Harmen Bauckes Oostrum en Hette echtelieden keapje hs te Eastrum Redeginghe sate 1540 10a, 14 li

Harmen Gerryts Dokkum en Reynsck keapje hs te Dokkum 1555 22, 18 li

Haye Gerckes Arum ferkeapet ln te Arum yn Rieuwardere sate te Arum 1557 21, 16 r en 17, 14 li

Haye Hessels Hantum keapet ln te Hantum 1554 17, 19 li

Haye Jarichs Hantum keapet hs te Hantum 1557 21, 20 r

Hean Ricloff Dokkum 1519 2b, 11 as 1 li

Heemstra, Johannes Oostrum ferkeapet yn Tadema sate te Eastrum 1561 23, 24 li

Heemstra, olde Anjum 1547 15, 16 r

Heere Eenerts Dokkum keapet hs fan Evert Wigbolts 1564 25, 18 r

Hendrick Hendricks Dokkum en Griet keapje hs 1562 24, 21 r

Hendrick Jans Dokkum en Frerick e.l. keapje hs en in hs fan Bonifaes Beyns 1561 23, 20 r en 24, 14 r

Hendrick Rinthies Dokkum keapet hs fan Gerryt Thonis 1566 27a, 14 li

Hercke Hommes Arum ferkeapet ln 1561 23, 28 li

Herema, Katharina Arum keapet ln yn Rieuwerdera sate en as widdo fan Sicke van Cammingha ln yn Bolta goet te Arum en ln te Arum 1554 17, 14 li en 15, 15 li en 21, 16 r

Herick Pieters Dokkum en Marie ferkeapje hs 1536 9a, 15 li

Heringa, Bennert Hantumhuizen keapet rinte t Popta sate 1559 22, 15 li

Heringa, Deythie Hantum keapet pleats 1562 24, 22 li

Heringa, Tiethie Hoeties Anjum keapet ln te Eanjum fan Ryoert Andries 1569 28, 17 li

Hero Auckes Wetsens ferkeapet ln 1564 25, 29 r

Herts, Ambrosius Dokkum keapet hs te Dokum fan Bonifaes Reyns 1566 27a, 19 r

Hetske Hans Hantum ferkeapet ln 1554 17, 19 li

Hette Lolckes Arum mei syn frou Jeldu keapet ln te Arum 1559 23, 14 li en 14 r

Hidde Bornerts Anjum ferkeapet ln 1571 31a, 21 r

Hiddema, Hans Arum ferkeapet Hoernster sate te Arum 1564 25, 21 r

Hill Wybrens Dokkum ferkeapet hs 1571 31a, 17 li

Hobbema Hantum 1559 22, 22 r

Hoernster sate Arum 1564 25, 21 r

Holleveen Ternaard 1566 27a, 21 li

Horst, Alyt van der Dokkum 1519 2b, 11 as 1 li

Hylck Eepes Arum keapet ln te arum yn Bonte sate fan Catharina Herema en ferkeapet ln yn Abbinga sate 1564 25, 28 li en 27a

Igle Ryeurts Dokkum ferkeapet hs 1557 21, 20 li

Insma sate Anjum 1566 27a, 27 li

Ja Ritskes Metslawier keapet ln te Mitselwier fan Tryn Ritskes 1566 27a, 22 li

Jacob Dokkum 1518 2b, 7

Jacob Augustinus Dokkum keapet hs te Dokkum fan Sybrant Pieters 1564 25, 26 li

Jacob Claess Lollum en Anna ferkeapje ln te Lollum 1564 25, 26 li

Jacob Epes Arum en Auck keapje ln yn Bolta goet 1540 10a, 13 r

Jacob Grote Dokkum 1519 2b, 7, 11, 12

Jacob Heer Dokkum syn erfg. keapje hs te Dokkum fan Romck Jans 1570 30a, 19 r

Jacob Jacobs Arum keapet hs fan Wybe Sijuerts en fan Douwe Abbes en ferkeapet ln te Wolsum 1564 25, 26 li en 28, 15 r en 30a, 17 li

Jacob Jans Dokkum en Anna Pieters dr keapje hs te Ljouwert en ferkeapje hs te Dokkum 1555 18, 18 r en 20 li

Jacob Jeskes Wierum keapet ln yn Foppema sate te Wierum 1557 21, 13 r

Jacob Lyckles Dokkum keapet hs te Dokkum 1570 30a, 18 li

Jacob Pieters Arum keapet ln yn Bolte goet te Arum 1540 10a, 13 r

Jacob Pieters Wierum ferkeapet hs op Gaetie sate te Wierum 1557 21, 15 r

Jaenthiema, Tecke Jelgers Holwerd en Thet keapje ln 1555 18, 23 r

Jan Aernts skuonmakker Dokkum en Bocke Tyaerds dr. keapje hs te Dokkum 1555 18, 19 r

Jan Backers widdo Dokkum 1519 2b, 11

Jan Bockes Anjum en Rynts ferkeapje ln yn Foeckema te Eanjum 1562 24, 16 r

Jan Claess Hantum en Tyets keapje hs Hobbema sate te Hantum 1559 22, 22 r

Jan Cornelis Oostrum en Bauck keapje ln yn Tadema, Jistrum ?? 1561 23, 24 li

Jan Diricx Dokkum ferkeapet hs 1572 32a, 17 li

Jan Gerrits Lollum ferkeapet ln te Luurt en ln 1536 9a, 13 r en 23, 15 li

Jan Hermans Arum ferkeapet ln 1523 3, 19 r en 23, 18 li

Jan Jacobs backer Dokkum en Tryn ferkeapje hs te Dokkum 1555 18, 25 li

Jan Jans Dokkum en Anna keapje hs 1555 18, 16 li

Jan Jans Dokkum keapet hs fan Aeltien Eernst dr. 1571 31a, 17 li

Jan Jelmers Lioessens boer te Ljussens 1531 7, 11 r

Jan Minnes Dokkum kistmakker keapet hs fan Hil Wybrants 1571 31a, 17 li

Jan Rymsnijer Dokkum 1518 2b, 9 en 12

Jan scoenmaker Dokkum 1518 2b, 7 en 11

Jan Sybrens Morra en Meynck keapje ln te Moarre fan Peter Hiddes 1569 28, 18 r

Jan Taickes Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1566 27a, 19 r

Jarich Zuyerts Anjum en Doedt keapje ln te Eanjum 1546 14, 12 li

Jeldert Ryeurts Hantumhuizen en Hilck keapje yn Tyattema goet te Hantumhuzen 1540 10a, 10 r

Jeldert Syuerts Arum ferkeapet rinte t pleatsen te Arum 1559 22, 24 li

Jelle Hiddes Arum en Tijall keapje ln te Arum fan Lyeuwe Beyema 1564 25, 19 li

Jelmer Jouckes Ee en Auck keapje ln te Ie yn Hanye sate fan Georgien Tzialinck 1564 25, 18 r

Jelsma, Ritske ter Aalzum keapet rinte te Ealsum 1547 15, 12 r

Jensma sate ? 1564 25, 25 li

Joest Upckes Dokkum tsjerkfd fan de St Martenstsjerke ferkeapet ln 1547 15, 15 li

Johannes Harincx kreamer Dokkum ferkeapet hs 1557 21, 20 li

Johannes Jans Waaksens pastoar te Waaksens ferkeapet hs yn Ljouwert 1561 23, 20 r

Johannes Philips Brantgum keapet hs fan Sipcke Sybrants 1566 27a, 21 r

Jonge Meyles Lollum en Ets keapje ln fan Jan Gerrits te Luurt 1536 9a, 13 r

Joost Frans Dokkum ferkeapet hs 1566 27a, 26 li

Jowsma ? 1561 23, 25 r

Jw Mockes Dokkum keapet hs 1562 24, 15 li

Kempe Jelles Ternaard ferkeapet ln yn Gerroltsma sate te Ternaard 1562 24, 24 r

Kernwerden, Feije van Dokkum 1519 2b, 12

Knoep Dokkum fan Snits en Elisabeth keapje hs te Dokkum 1547 15, 20 li

Korf, Claes Dokkum ek op Skiermuontseach 1519 2b, 11 en 4, 26 li

Kremer, Boldewyn Dokkum 1519 10b, 11 (??)

Laer, Jan van Dokkum 1518 2b, 11

Laesma Foudgum 1561 23, 27 r

Laurens Jans Morra ferkeapet Wyleganck te Moarre 1554 17, 19 r

Leeuwarden, Willekum Dokkum 1519 2b, 12

Lol Everts Arum wannelkeap fan ln 1554 17, 15 li en 16 r

Louwe Douwes Hantum ferkeapet ln 1564 25, 26 r

Lutke Wierummergea Wierum 1546 14, 15 r

Luytken snider Dokkum 1518 2b, 12

Lycklama, Bonne Nes keapet ln 1570 30a, 14 r

Lyeuwe Peters Arum siktaris fan Snits keapet rinte t pleatsen te Arum 1559 22, 24 li

Lyoleff Jacobs Anjum keapet ln te Eanjum fan Abe Gerryts 1574 33, 25 li

Lysck Tyearts widdo Arum ferkeapet ln 1564 25, 30 r

Lyuttien Sybolt Dokkum ferkeapet hs te Dokum 1566 27a, 27 li

Magnus, heer Dokkum 1518 2b, 9 en 12

Marijtgen Jan Pieters widdo Holwerd (?) keapet hs "toe Jensma" fan Pieter Pieters 1566 27a, 25 li

Marten Aeltiens Ternaard ferkeapet hs op Saepema goet 1561 23, 21 r

Marten Pieters Lollum keapet ln te Lollum fan Jacob Claes en rinte fan Claes Bourmanis 1564 25, 26 li en 30a, 23 li

May Mertens Arum en har soan Jacob wannelkeap ln Ferwert tsjin ln yn Syrsma goet te Arum 1546 14, 15 li en 16 li

Melis en Cornelis Jans Ternaard keapje Monnickhuystera sate te ternaard 1555 17, 15 li

Melle tot Wye Lioessens en Ancke keapje ln te Ljussens 1531 7, 11 r

Mellema sate ? 1547 15, 19 li

Mellema, Syucke Oostrum keapet l^n yn Syuckema hs by Dokkum 1557 21, 13 li

Menairde, Wilcke Wopke widdo Arum keapet ln te Wommels yn bradera sate (?) 1540 10a, 11 r

Merren, Wolf van Dokkum exynsmeester 1525 4, 13 li

Meyne Eeskes Dokkum timmerman en syn widdo ferkeapje hs te Dokkum 1562 24, 21 r

Meyne Jennes Ternaard (?) rinte t Oenema sate 1561 23, 15 r

Meynert Wichers Dokkum keapet hs te Dokkum fan Jan Dirrick 1572 32a, 17 li

Michiel holtsager Dokkum 1519 2b, 12

Minne Harts Oostrum wannelkeap te Eastrum 1570 30a, 19 r

Minnema, Frans Hilles Lollum ferkeapet ln by de Slachtedyk en te Arum 1547 15, 11 r en 23, 15 li

Minnema, Jeltse syn widdo Syeurdt Hantum heal Staeplandera sate te Hantum 1561 23, 19 li

Mockema, Botte van Ee ferkeapet Tzaerderhs nder Ie, ln by Dokkum fan Tyaert Bolta en hs te ferwert 1559 22, 16 li en 23 r en 27a, 26 li en 31a, 32 li

Mockema, Botte van Lioessens keapet hs fan Jelle Ysalda 1574 33, 15 li

Montzema Hantum ? 1562 24, 17 r

Moraen, Wolf van Dokkum exynsmeester te Dokkum idem mei syn frou Marytgen keapet hs 1531 7, 27 li en 9a, 14 li en 16 r

Nammen, gns kin men fine efteryn 2b, 3 side 11-20 en 82-85 t Ljouwerteradiel waans huzen ferbaarnd binne 1519 2b, ?

Obbema Hantum 1564 25, 26 r

Ockema sate op Baburen ? 1562 24, 23 r

Oeckema Ternaard 1564 25, 18 li

Oenema ? 1561 23, 15 r

Oesten, Jan van Aalzum en Lyeuck echtelieden ferkeapje rinte t ln te Ealsum 1561 23, 27 li

Offke Thettes Arum en Fock Agges keapje ln te Arum fan Yd Sybes 1566 27a, 26 r

Olm, Georgien van Dokkum ferkeapje hs te Kollum en ferkeapet mei syn frou Neelcke in hs te Dokkum 1557 21, 13 li en 24, 19 r

Payema, Worp Zybets Holwerd en Beyts keapje ln te Holwerd 1546 14, 14 r

Peter Hiddes Morra ferkeapet ln te Moarre 1569 28, 18 r

Peter Jans Dokkum keapet hs fan Saeck Martens dr 1569 28, 22 r

Peter Sybrants dr. Arum ferkeapet ln te Makkum en te Arum fan Fonger Dircx 1569 28, 21 li

Phaesma, Harmen Dokkum ferkeapet ln nder Dokkum 1554 17, 22 li

Pibe coster Dokkum 1518 2b, 8 en 11

Pibe Erckes Dokkum 1519 2b, 12

Pier Phoppes Tanya ? voormond 1561 23, 21 r (??)

Pieter backes Dokkum 1519 2b, 11

Pieter Ids Dokkum en Taedts keapje pleats nder Dokkum , rinte 1555 18, 20 li

Pieter Janckes Arum en Tryn keapje hs te Arum fan Doede Syeurts 1571 31a, 19 li

Pieter Pieters Dokkum ferkeapet hs te Dokum in mitsler en keapet hs te Brum 1557 21, 17 r en 23, 24 r

Pieter Pieters Dokkum en Hylck ferkeapje hs te Dokkum 1564 25, 14 r

Pieter Seerps Arum keapet ln 1561 23, 28 li

Pieter Sythies Arum keapet ln te Babuorren yn Baeme sate fan Hylck Bennerts 1564 25, 19 r

Pieter Tjalckes Ternaard keapet ln te Ternaard fan Joucke Benema 1570 30a, 22 r

Pieter Watthies Arum ferkeapet ln te Arum, ferkeapet ln te Peinjum en keapet ln fan Schelte en Tijerck Goslycx te Arum 1564 25, 26 li en 30 li en 30 r

Popta sate Hantumhuizen 1559 22, 15 li

Redeginghe sate Oostrum 1540 10a, 14 li

Remck, greate Dokkum 1518 2b, 12

Remnaert backer Dokkum 1518 2b, 9 en 12

Renick Jelles Anjum en Bauck keapje hs te Eanjum fan Wigbolt en Ballinck Luyttiens 1569 28, 22 li

Rennaerda, Wyts, widdo Hantum widdo fan Eyse Gennick keapet ln Hantummahemrick 1557 21, 13 r

Rensma, Wigger Gabbes Morra en Anna keapje hs te Moarre 1561 23, 20 li

Reynnaert Attes Dokkum 1518 2b, 12

Rieuwerdera sate Arum 1554 17, 14 li

Rinck Hessels ? keapet ln yn Foeckema sate 1562 24, 14 rq

Ritserda sate Hantum 1559 22, 17 r

Roeloff Dircx Arum widdo Aef Baernts keapet ln yn Leert/Luurt? sate te Arum 1555 18, 15 li

Roersma goet Ee ? 1531 7, 11 r

Roesenwinckel, Goffe Dokkum ferkeapet hs 1562 24, 18 li

Roesewinckel, Harmen Dokkum en Hil keapeje hs te Ljouwert en ln nder Dokkum 1544 12, 15 r en 17, 22 r

Romck Jans Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1570 30a, 19 r

Rommert Hermans Arum keapet ln te Arum fan tryn Hermens 1570 30a, 23 li

Roorda, Hans Nijkerk ferkeapet hs te Nijtsjerk, mooglik Wester- 1571 31a, 19 li

Rossel, mr. Jacob Anjum en Syoeck Stanya keapje ln te Goutum en yn de Colcken 1569 28, 20 r en 30a, 14 r

Roynnaert backer Dokkum 1519 2b, 12

Ruyert Douwes Arum keapet ln 1547 15, 19 r

Ryoert Andries Anjum ferkeapet ln 1569 28, 17 li

Saeck Martens dr. Dokkum ferkeapet hs 1569 28, 22 r

Saepema goet Ternaard 1561 23, 21 r

Sappe Rompts Anjum en Wyts keapje ln Eastmahoarne 1555 18, 15 r

Sappe Taeckes Anjum en Griet keapje hs te Eanjum 1559 22, 25 li

Schelte Goslick Arum en Tijerck Goslick ferkeapje ln 1564 25, 30 r

Scheltema, Sippe Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1564 25, 21 li en 27a, 15 li

Scheltinga sate Arum 1546 14, 13 li en 14 li en 21, 22 r

Seerp Andles Nes ferkeapet ln yn Foccaerde goet 1562 24, 22 r

Sicke Wlckes Arum keapet ln fan Tiets Doeckles dr. 1574 33, 17 li

Sijbolt Obbes Morra keapet ln fan Fonger Allerts 1570 30a, 16 r

Sinck tapper Dokkum 1518 2b, 8 en 11

Sipcke Sybrants Brantgum ferkeapet hs 1566 27a, 21 r

Sipke in de Birckwegen Engwierum/Ee en Anck keapet ln te Ie yn Roersma goet 1531 7, 11 r

Sipt Folckerts ? en Bauck keapje hs te Nijenhuis 1555 18, 22 r

Sitthie Jelles Dokkum ferkeapet hs te Dokkum 1555 18, 25 li

Staeplandera sate Hantum 1561 23, 19 li

Staerts, Joucke Arum keapet ln 1542 11a, 14 li

Stanye, Sjouck ? ferkeapet ln en frou fan mr. Jacob Bonssean keapet ln fan de wezen fan jonkhear Christoffels Sternsee 1564 25, 17 r en 27a, 29 r

Steernzee, Jhr Christoffel van Metslawier ferkeapet ln te Jannum en drost fan Harns foar syn bern by Cunera van Ropta keapet ln te Mitselwier, syn wezen ferkeapje rinte keapje/ferkeapje ln 1555 18, 15 r en 21, 21 li en 24, 10 li en 24 r, 25, 27 r

Steeven Syts Dokkum keapet hs fan Syts Sijmons 1566 27a, 28 li

Stinstera sate ? 1564 25, 17 r

Suert Popckes Holwerd ferkeapet ln 1566 27a, 28 r

Suster Reynsck dr. ? mem convente Aengwirt keapet rinte t Oenema sate 1561 23, 15 rt

Syaerda, Anna (Sjoorde?) Kollum widdo Tziaerde, Tiepcke keapet ln Kollum 1554 17, 15 li

Sybrant Buwes Anjum ferkeapet ln yn Roersma goet te Eanjum/ Ee? 1531 7, 11 r

Sybrant Pieters Dokkum keapet hs te Dokkum en ferkeapet hs dr 1561 23, 19 li en 25, 26 li

Sybrant Taeckes Minnertsga keapet ln yn Bollingwerstera sate fan Jouck Lamberts widdo 1570 30a, 20 r

Sybrant Ydserts Hantum syn wezen ferkeapje hs 1557 21, 10 r

Sybren Pieters Dokkum keapet hs te Ljouwert en in hs te Dokkum fan Andries Thomas 1566 27a, 28 r

Sycxma hs Dokkum mooglik Eastrum: Sjukmahs 1544 12, 16 r

Syeurt Hayes Lioessens ferkeapet ln 1571 31a, 21 r

Symon Alefs ? mei gn nammen 1519 2b, 16 li en 3, 19 li

Symon Sytthies Dokkum keapet hs fan Watthie Tjebbes 1570 31a, 22 r

Syoerda, Tyepcke Lioessens keapet 1531 7, 11 r

Syorda, Anna Dokkum keapet hs 1557 21, 16 r

Syrdt Tyaerts Holwerd keapet ln 1557 21, 19 r

Syrsma sate Arum 1546 14, 15 li

Syrsma, Pier en Ees Arum keapje ln 1559 22, 20 r

Syts en Oene Jeppes Hantum ? ferkeapje yn Montzema sate 1562 24, 17 r

Syts Symons Dokkum ferkeapje hs 1566 27a, 28 li

Sytsma, Wyger Anjum ferkeapet ln 1566 27a, 26 r

Sytthie Beernts Dokkum en Aylt keapje ln nder Dokkum 1544 12, 13 li

Syttie Riemcx Wierum keapet hs op Gaetie sate 1557 21, 15 r

Syuckema huys Dokkum mooglik Eastrum: Sjukmahs 1557 21, 13 li en 23, 20 en 28, 21 r

Syuert Foppes Dokkum en Saepck keapje hs te Dokkum 1562 24, 21 r

Syuert Meents Dokkum keapet hs 1572 32a, 20 r

Tadema sate Oostrum 1561 23, 24 li

Taecke Pieters Dokkum en Jets keapje hs te Dokkum 1559 22, 20 r

Taecke Wlberts Dokkum ferkeapet hs 1569 28, 20 r

Taede Jouckes ? ferkeapet ln yn Stinstera sate 1564 25, 17 r

Taicke Taickes ? keapet ln yn Ockema sate op Babuorren 1562 24, 23 r

Take Wybes Arum ferkeapet ln yn Zytthiena sate 1544 12, 16 r

Tal Syeurts Lollum niaarkeap Lollum en ferkeapet ln 1571 31a, 23 li en 32a, 20 r

Thet Haijes Arum ferkeapet ln 1559 22, 20 r

Thet Jelders widdo Arum ferkeapet rinte t pleatsen te Arum 1536 9a, 15 li

Thettye Hoyttye Anjum keapet 1531 7, 11 r

Thiet Claes dr Paesens ferkeapet erfdiel te Peazens 1566 27a, 17 li

Thomas Geerts dr. Dokkum keapet hs fan Taecke Wlberts 1569 28, 20 r

Thomas Thonis Dokkum 1518 2b, 7

Thyman Frericks Hantumhuizen en syn soannen Frerick en Jan ferkeapje ln Tyattema goet = Tjallema 1540 10a, 10 r

Thys Sipckes Dokkum keapet hs 1562 24, 19 r

Tiaerdahuis/ Tziaerda sate Ee 1559 22, 16 li en 23 r

Tiepcke Jouckes Dokkum en Een keapje hs te Dokkum 1562 24, 20 li

Tiepcke Ypckes Dokkum ferkeapet hs 1562 24, 21 r

Tiets Doeckles dr. Arum ferkeapet ln Arum 1574 33, 17 li

Tjebbe Tjaerts Holwerd en Diethen ferkeapje hs te Holwert 1546 14, 18 li

Tjepcke Jans Metslawier keapet foar Ritske Jelsma rinte t "Upten Velde" 1547 15, 12 r

Tryn Gysberts Dokkum ferkeapet hs 1572 32a, 16 li

Tryn Harmens Arum ferkeapet ln 1570 30a, 23 li

Tryn Hettes Waaksens te Allingwier ferkeapet ln te Waaksens 1547 15, 16 r

Tryn Ritskes Metslawier ferkeapet ln 1566 27a, 22 li

Tyaerdt Douwes Dokkum ferkeapet hs 1559 22, 20 r

Tyaerdt Jans Oostrum en Bauck keapje hs Syouckema huys ? Sjukmahs? 1561 23, 20 r

Tyaerdt Renicx Hantum en Binck keapje ln 1555 18, 23 li

Tyaerdt Taedts Arum keapet ln 1559 22, 22 li

Tyattema/Tjallema Hantumhuizen 1540 10a, 10 r

Tyebbe Tyaerdts Hantum keapet ln te Hantum yn Ritserda goet 1559 22, 22 r

Tyesse Douwes Ee keapet ln yn Tibbema sate fan Gerrolt Menses Gerlsma 1564 25, 16 li

Tyets Menses Holwerd ferkeapet ln 1557 21, 19 li

Tyette Hottes Anjum ferkeapet hs 1559 22, 25 li

Tzialinck Kempes Holwerd keapet hs fan Willem Gabbes 1566 27a, 29 r

Tzjoerda, Anna (Sjoarde?) ? keapet pleats fan Impck bewenne 1559 22, 12 r

Tzyaerda goet Ee 1546 14, 13 li en 22, 23 r en 25, 17 li

Verielsma, Sijuert ? keapet ln yn Verielsma sate fan Tyet Verielsma 1566 27a, 14 r

Vuyte Jelles Arum ferkeapet ln 1557 21, 17 r

Waltinga staten Anjum 1557 21, 20 li

Wartena sate Ee 1547 15, 17 r

Watthie Gabes Morra wezen ferkeapeje hs te Moarre 1561 23, 20 li

Watthie Tjebbes Dokkum ferkeapet hs 1571 31a, 22 r

Watthie Wopckes Dokkum ferkeapet hs 1566 27a, 24 li

Wattye Douwes Arum keapet ln de vicarien 1536 9a, 12 li

Wattye skuonmakker Dokkum 1519 2b, 11

Welemthien Thoems widdo Dokkum ferkeapet hs 1554 17, 18 r

Wener, Jacob Dokkum 1519 2b, 12

Werp, Jelckes dr. Dokkum ferkeapet rinte nder Dokkum 1555 18, 20 li

Wesel, Jan van Dokkum keapet hs te Dokkum 1554 17, 16 li

Wigbolt en Ballinck Luyttiens Anjum ferkeapet hs 1569 28, 21 li

Wijnye, Agge Agges Arum keapet ln yn Wynie sate te Arum fan Johannes Hermens en fan Rixt Jancke Deytima 1564 25, 17 li

Wilcke Wopckes Arum widdo Beyts keapet ln 1540 10a, 19r

Willem backer Dokkum en Anne Gosses dr. ferkeapje hs 1561 23, 20 r

Willem Claes Dokkum ferkeapet ln by 't Fliet 1555 18, 18 li

Willem Dircx Dokkum ferkeapet hs 1561 23, 24 li

Willem Gabbes Holwerd ferkeapet hs 1566 27a, 29 li

Willem Gerloffs Dokkum ferkeapet hs 1566 27a, 15 r

Witthie Oenis Ternaard en Wyts Syuerts keapje hs op Saepema goet te Ternaard 1561 23, 21 r

Wobbel Piers Kimswerd ferkeapet ln yn Popte en Donya saten en staten oan Pieter Gerrolts en Anna, Grutte Pier 1561 23, 17 r

Wopcke Aebes Engwierum ferkeapet ln 1569 28, 22 r

Wopcke Wobbes dr Ternaard ferkeapet ln 1569 28, 16 li

Wybe Syuerts Lollum ferkeapet hs te Arum en ln te Lollum en noch in hs 1564 25, 20 li en 31a, 14 r

Wybrant skipper Dokkum 1540 10a, 31 r

Wyerdt Geleyns Ternaard ferkeapet ln 1566 27a, 21 li

Wyger Jans Holwerd ferkeapet ln te Holwert en hs te Ljouwert 1555 18, 21 r en 23 r

Wynie sate Arum 1564 25, 17 li

Wyts Minnes dr Morra ferkeapet reidln 1571 31a, 21 li

Wytthie Oenes Ternaard en Syts keapje ln te Ternaard fan Hopck Wobbe dr. 1569 28, 16 li

Yd Sybes Arum ferkeapet ln 1566 27a, 21 r

Yd Tiepcke Brantgum en Douw keapet hs 1564 25, 25 li

Ydts Pieters sate Oostrum 1544 12, 16 r

Ypema sate Waaksens 1557 21, 18 r

Ysbrand Meynerts Dokkum keapet ln by Dokkum fan Claes Meynerts 1566 27a, 19 li

Zeger Hoytes Ee deaslein 1527 5, 20 li

Zytthiema sate Arum 1544 12, 16 r


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.