Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

PROCLAMATIEBOEKEN van Oostdongeradeel M 3 : 1656 - 1669
Op het RA aan te vragen als 13-27, nummer 99


R.Tolsma

6-10-1656	Cornelis Bosman bbc op de koop van 5 pm min een varndel lant liggende over hoogh ende laagh in Jan Abes plaats tot Berg-huijsen beswaert ende belast daerop pro quota behorende, gecogt van Aaffke Willems huijsfrou van Aucke Hilckes (niaarverzoek onleesbaar)(3)
27-10-1656	bbc een pm " t taffe.? pondemaet" leggende int meenschar
17-11-1656	Wilco van Holdinga bbc op de coop van een plaetske groot negende halve pm beswaert met de huijsinghe tot Lyuiessens leggende, bij Lieuwe Harmens gebruijckt, gekocht van Otto Swaalve schepen der stadt Leuwerden a 89 gg
8-12-1656	Georgh Hinningh van Andreae ende Frouckien van Scheltema bbc op de koop van Nittema Sate te Morra omtrent 62 pm tegenwoordigh by den weduwe van Rienck Sybes bewoont, 23 flor. 4 gg eeuwige renthe aende Heere Grietman Schwarzenbergh ende 2 gg aende kercke tot Morrha, veertien jaeren jaertallen, gekocht van Jr Julius Mockama de Unia a 86 gg (4)
8-12-1656	Hendrick Jansen bgm te Dockum en Judith van der Meij bbc op de koop van seeckere panwerck met de huijsinghe ende schuijere ca en de gerechtigheijt van ontrent vier off vijff jaren cleij te graven ut seeckere twee pm lants leggende by Ete Oltgers ontrent Rinsmageest sampt alle de gereedtschappen als cleij aldaer ter plaetsen, cleijmeulen, formen, formtafels, croodwaeghen, plancken, matten, leppen oft scheppen niet utgesondert ende invoegen wed. Hopman Abel Pijters t selve in syn leven heeft gebruijckt ende metterdoodt ontruijmt, staende ende gelegen buijten de Hanspoort vande stadt Doccum, de treckwegh ten zuijden, gek van Claeske Claesen wed. Hopman voor 1796 gg
2-1-1657	Sipke Melles cu bbc op seeckere huijsinghe hieminghe ofte plaets, bomen ende plantagie cu staende ende gelegen op pasumerwal onder Nijkerck, hebbende Douwe Reijtses lant ten o ende s, de paesens ten w ende Pijter Jelgers tuijn ten n, beswaert met strs floreen gekocht van Aern Juckes/Julius voor de somma van 215 gg
6-1-1657	Jelle Jelles Coopman binnen Doccum ende Gatschke Rispens bbc op de koop van seeckere Tigchelwerck met alle syn toebehorende gereetschappen buijten Doccum (steeck diep graven door Abel Pyters wed.) overgangh ten noorden naer de Heere wegh ten o, de treckwegh ten z, de bornwerdervaart ten w ende de heere weg ten n, belast met de onderholdinghe van't voetpadt van bornwerderzyl tot aen de stadspoorte toe, gek. van Claeske Claesen wed. van w. de hopman Abel Pyters voor de somma van 2945 gg (6)
16-2-1657	De schipvaart ten te Paesens
16-2-1657	Willem Jans cu bbc op de coop van een huijs staande tot Nijkerck hebbende Cierck Annis ten oosten Joannis Egberts ten zuijden gecoft van Rienk Auckes voor een hondert negentich gg nae breder vermogens t coopbrieff daeraff zijnde
Frouck Auckes huijsfrou van Aucke Sijtses met deselve sooveel noot gesterckt (t) Bosman versoeckt het niaer rationes sanguinis van de nevenstaende proclamatie (9)
23-2-1657	Huis te Metslawier "t kercfkhoff ten o, t lijckpad ten w ende de schoole ten z, met noch drie koegraesinghen inde buijrefenne"
16-3-1657	Pijter Wijbrens/Sijbrens bbc op de coop van een huijs tot Nijkerck hebbende Cierck Annis ten oosten, gekocht van Aucke Sijdses ende Frouck Auckes voor de somma van 200 ggl met een rijxdaler tot een vereringhe
13-4-1657	Nittert Cornelis cu bbc op de coop van 4/6 parten van seeckere Sate en Landen gelegen tot Abewier onder Aengium jwier/junia? genaempt, groot nae naem ende faem 60 pm, gekocht van Tijmen Walinghs ende Antie Botma voor de somma van 3000 ggls breder vermogens de coopbrieff daerafff zijnde (12)
27-4-1657	Pouwels Jansen cu bbc op de cope van seeckere huijsinghe ende hovinghe ca met twee ackers boulant tot Tibma onder Ee, Hobma genaempt, gekocht van Geertie Hendrix voor de somma van 409 gg
1-6-1657	Wilco van Holdingha vrijheer van Schwartzenbergh en Hohenlantsbergh bbc op de coop van seeckere halff huijsinghe tot Aelsum met een stem, gekocht van Dirck Ruij??? voor 197 gg
(op bl 15 de andere helft gekocht van Wobbel Claesen, wed. Andries Feddes ende Claes Andries CS voor 197 gg)
22-6-1657	Georgh Fredrick Schwartzenbergh tot Beetgum bbc op de coop van een huijs tot Paesens met stem, gekocht van Rodmer Auckes voor 425 ggls
12-10-1657	Pijter Formers ende Bauck Lieuwes bbc op de coop van seeckere saete ende landen gelegen onder de clockslagh van den dorpe Wetsens groot 88, belast met 24 floreen, beswaert met 24 jaeren jaertallen van St Petri 1657 aff, gekocht van Pijter Dionijsius Lomars mede bgm der stadt Dockum a 75 ggl
12-10-1657	Cornelis Bosman to Metslawier woonende bbc opp de coop van seeckere halve pm lants leggende over hoogh ende laegh in Berghuijster Sate tot Nijkerck tegenwoordigh by Jan Ates gebruijckt wordende belast met de lasten daerop pro quota neffens de andere landen behorende, gekocht van Aefke Willems huijsfrou van Aucke Hylckes voor 35 gg vrij ende gereed geld breder vermogens de coopbrieff
Grietie Buma Wed. van w. de ? Tijssen protesteert van ontschadelyckheijt der nevenstaende proclamatie alsoo sy niet weet dat Aeffke Willems (possideert??) siet deelsboeck (15)
16-11-1657	Huijs te Paesens " de zeedijck ten n, met noch de losse delien op de balcken sampt twee weefftouwen met het gereetschap daertoe behorende" (sijnde de weeftouwen ca op 100 gg gedestineert
25-1-1658	Joannes Tonis cu tot Aelsum bbc op de coop van seeckere saete ende landen op Sybrandebuijren gelegen Sipsma/Sipma genaemt groot 65 pm, gekocht van Jr Feije van Heemstra de oude a 102 gg (op 18 nog meer land verkocht onder Sijpema hornleger behorende)
8-3-1658	Huijs ende huijsstede by t overset onder Engwierum
19-4-1658	seeckere huijsinghe te Aenijum "mitsgaders de gortmeulen ende gereetschappen daeraen dependerende, exemt het paert"
19-4-1658	Rommert Rommert bbc op de coop van de helfte van 4 pm lant leggende in de scherne 
19-4-1658	Cornelis Bosman Nots; Publicqus bbc op land in de Crijnsen te Ee
17-5-1658	Land te Lioessens, hebbende Sioerd Taekes ten n, gecogt van Take Pytters (vader en zoon???/ familie Sjoorda??) Rond 1663 ook veel land dat door Sioerd Takes wordt gekocht, allemaal liggende te Lioessens en Morra.
29-5-1658	Land te Aelsum "hebbende Bloemendael ten westen" 
19-6-1658	De Weled. Vrou Anna van Nijs wed. van w. de Heere Sijmen Sijmonides bbc op de coop van seeckere Saete lants, groot 45 pm, gelegen onder het ressort van Morra, 9-10 floreen, gek. van de erffgenaemen van w Dirck Idses a 64-14 gg (21)
19-6-1658	De Heere Feije Tierx Heidema Staadt ter Admiraliteit in Hollant wegens de provincie frieslandt bbc op de coop van seeckere Saete Lants de Keegh genaemt gelegen to Engwierum, 71 pm, by Sijmon Tomas bewoont, gekocht van Pyter Dionysius old bgm der stadt Doccum voor 6000 cg
19-6-1658	Pijtter Sijbes koopt “ses pm marlant” onder Jouswier
19-6-1658	Land “op de dyxhorne onder de clockslagh van Ee op de scherne"
18-4-1658	Land te Engwierum "beswaert met een halff roede dyck ende drie voet in Watmawiel(23)
18-4-1658	Land te Ee "gelegen in het mienschar de Krijnsen"
25-10-1658	Jacob Jarichs coopman tot Doccum bbc van 6 pm lant "de drost venne" genaempt, gelegen buijten de Aelsummer poort, hebbende de bleecke ten suijden, de heere wegh ten westen, de vaert de pasens ten oosten
24-1-1659	1/8 part van 12 pm tot Oostrum in de leege ree? zee? De leege zes?
29-1-1659	Huis te Metslawier "fridshuister inwech ten westen”
17-2-1659	De weesvoogden der Stede Leuwerden bbc op de coop van seeckere Sate lants gelegen tot Bollinghwier onder het resort van den dorpe Nijkerck by Joannes Jacobs gebruijckt, groot nae naem ende faem 48 pondtm hebbende de Heere wegh ten noorden juffr. Wijtsma ten oosten, de Resident Aitsema ten suijden ende de wech mede ten westen aldus in cope becomen van de Heere Oene van Grovestein Grietman over Hennaerderadeel ijder pondemaete voor tachtigh ggls 7 strs alles met de lasten van floreen, meijerrecht daer af behorende breder vermogens coopbrieff daeraff sijnde
Cornelis Bosman Notaris Publicqus schriftelycke last ende procuratie hebbende van Vrou Jeannette Tiaarda toe Sterckenburg, echte huijsfrou van de Weled. Heere Wilco van Holdingha vrijheer
vide dit teken (27) (=op 29!) 
17-2-1659	Huijsinghe ende vrije tapperije gelegen inden dorpe Pasens
De ingesetenen van Pasens protesteren tegen dese proclamatie voor soo veel daervan de vrije tapperije is in staende sal zijn ontschaedel.
21-2-1659	Marten Pouwels cu laekencoper tot Aengium, land leggende aen de schipvaertswegh
11-4-1659	De armevoogden van Nijkerck bbc op de coop van 4 1/2 pm boulant hebbende de bijsitter Andries Joannes erven ten o, de Heere grietman Schwartzenbergh ende Tomas Tierx ten s, Harcke Wijtses ten w, de kercke landen van Nijkerck ten n, beswaert met 1 flor. 21 strs 4 penn in de schattinghe mitsgaders met 4 1/2 voet dyck tot pasens voorts pro quota van Lioesma dorps ende andere dorps ende andere lasten daer af behoirende, gekocht van Pijtter Janties voor de somma van 498 ggls met 4 silveren ducatons breder vermogens t coopbrieff daeraff sijnde (31)
18-4-1659	De bgm Jacob Claesen Waelwijck cu bbc op de coop van seeckere huijsinghe ende schuijere sampt hovinghe ca met de gront ende eigendom van een sate lants de Osseweijde genaempt groot nae naem ende faem 90 pm onder Oostrum by Sijbe Botis gebruijckt, 30 floreen, gek, van olde bgm Pijtter Dionysius a 126 ggls
19-9-1659	Openbare verkoop van sekere Sate tot Tibma by de wed. van Andries Pouwels nu t egte hebbende Laas Pybes gebruijckt waervan d Heere d ailva de resterende dartien parten toe behoiren
19-9-1659	D Heere Douwe van Ailva mede gedep staat van Friesland en Grietman over Leeuwarderadeel ende juffr. Lucia van Meccama bbc op de coop sekere 5/16 parten van een Zate tot Tibma groot int geheel 38 pm, gebr. by de wed. Andries Pouwels (zie boven) 8 huurjaren, gek. van de olde bgm Douwe van Hottinga a 60 gg
19-9-1659	Lolcke Jelles ende Doed Femmes echt. bbc op de coop van seeckere half pm Bouland gelegen tot Nijkerck hebbende Claes Gerrits ten o de Pasens ten n de cooper ten w en de vercoopers ten z vrij van alle lasten in coop bekomen van Frouck Auckes voor de somma van 56 gg reed en vrij gelt, alles breder vermogens coopbrief daeraff zijnde
18-10-1659	Men laet een ijder weten openbare verkoop in de cancellerije:
3/8 van 17 pm land in Ropersma/Rodmersma/Sipersma?? Sate onder Anjum tussen oude en nieuwe dijck gebruikt door Tialle Benedictus, Heixans vrouw de andere 5 parten
3/16 van seeckere Sate tot Tipma, gebr. Wed Andries Pouwels, geheel 38 pm, Douwe van Aylva de resterende 13 parten (36)
14-11-1659	Huis te Anjum "t blauhuijs genoemt" hebben de reed door de Buijren naede Schipvaert ten o
5-12-1659	Syds Ubles ende Trintie Andries bbc huis tot Morra "de gemene ganck ten o" vorders noch een half schip met seyl ende treyl ende de bruijckma van een koeganck inde buijrfenne fan mitsgaders een winckel (?) (39)
30-1-1660	Jan Sydses secrs over Leeuwerderadeel ende Antie Clasen bbc op de coop van seeckere sate lands te Ee ontrent 83 pm by Take Clasen als meijer gebr. 18 huijrjaeren a 2 gg/pm
de gehele sate mede belast met 24 roeden, seven halff voeten dyck in Putma hemrick, alsoock een ende drie varndel roede by de Tillewegh, gek. van Georgh Wilco vrijheer toe Schwartzen-bergh ende Hohenlansbergh, grietman over Oostdongeradeel tot Aengium a 82 gg
23-1-1660	Vier pm greijdland tot Aengium "de hooger Eijnde genoemt"
6-2-1660	Aebel Feckes ende Bieuck Cornelis tot Aengium bbc op de coop van sekere 3 pm gelegen op het Terp, hebbende Take Jepma ten z
Idem: op de coop van 4 pm leggende tegen de Abtsfenne over, gebr. by Tiepke Ulbis (44)
27-2-1660	Wytse Pyters Brouwer tot Angium bbc op de coop van seeckere huijsinge hoovinge ca met de Gerechtigheijt van de Tapperie, alwaer de witte Swaan uijthangt, gekocht van Wilco vrijheer toe Schwartzenbergh voor 1475 gg
(De bijsitter Ritscke van Ripema, (50)
12-3-1660	Take Pyters ende Auck Scheltes dr echtel. tot Pazens bbc op de coop van seeckere 2/5 paren van 6 pm eijgen ende los land tot Nijkerck by Anne Jans voorl. jaar gebruijckt wordende ende sijnde beswaart met soodane lasten als daerop leggende ende van olds behoort hebbende, Aldus gecocht van Jelmer Waetses man ende voogd over Taetske Lieuwes voor 200 gg van 28 strs
12-3-1660	5 pm greijdland,leggende onder de clockslagh Aelsum zijnde van de Buijrfenster landen, Bloemendal ten w (52)
12-3-1660	Wilco van Holdinga bbc op de coop van een seeckere plaets leggende tot Sibrandahuijs onder Aelsum groot 70 pm by Sijmen Janties wordende bewoont, gekocht a 92 gg van Jr Eko van Heerma cum fratribus
19-3-1660 	openbare verkoop te Anjum van een huijs schuijre ca met het regt van een stem, metterdoot door Jacob Martens ontruijmt
19-3-1660	land te Anjum, beswaart met ses voet dijck inde smalle handen
19-3-1660	land te Anjum, beswaart met drie voet dijck bij het steenhuijs
19-3-1660	Mr Hendrick Derimici (??) Tettenro Chirurgijn tot Aengium koopt 4 pm inde Buijrfenne ongedeelt leggende, beswaert met een halff roede dyck in Wytma hemrick(55)
26-3-160	Cornelis Michiels, Meijnt Annis ende de notaris Cornelis Bosman bbc op de koop van seeckere plaets groot 28 pm land tot Neawier by Sijmen Lioumes dus langh als meijer wordende bewoont sijnde welck niet meer voor sijn meijerregt heeft te eischen als 200 gg, ofte mach die huijsinghe afbreecken, 9 flor. ende dijkslasten
26-3-1660	3 pm land tot Neawier hebbende de conventswech te naesten
26-3-1660	Freerck Jacobs ende Jan Aebis als armvoogden van Nijkerck in Oostdongeradeel ende die qlt bbc op de coop van seeckere 2/3 parten van 2 pm bouland leggende onder de clockslagh van Nijkerck in een stuck van 9 pm op de eene cant aende tuijn van foolsma Sate by Reymer Jansen als Bruijcker wordende gebruijckt hebbende jr Eminga tot Roodenborgh als Eijgenaer van foolsma Sate ten naesten vrij van huijsnghe beswaert met sijn behoirlijcken sijlschattinge pro quota voorts met servituijten ende gerechtigheden daerop behorende. Gekocht van Heijn Jans tot Holwerd voor 1214 gg met een silveren ducaton
protest Heer jr Allert van Eminga (?) grietman Fanekeradeel als eigenaar van foolsma(56)
9-4-1660	De here Ahasverus van Viersen bbc seeckere halve sate lants tot Aengium gelegen, groot int geheel 49 pm tegenwoordigh by Sioerd Fokes als meijer wordende gebruijckt erven ritmeester Nauta de andere helftte, gekocht van ? (niet ingevuld) a 55 gg
Idem een derde van sate lands tot Morra, Jan Formers meijer groot 100 pm de heere wijdefelt de andere twee resten toebehorende, aldus gekocht van de heere bartel Nijssen a 80 gg
21-5-1660	Ruijrd Hiddes cu tot Tipma bbc huijs op Tipma onder Ee ende gerechtigheijt der stem daerbij sijnde, Meijnt Annes ten noorden die een niaarverzoek doet (61)
17-9-1660	3 pm onder den dorpe Neawier resorterende, de Buijrfenne ten noorden
17-9-1660	De heere Lambertus Koehoorn ende Juffr. Frouck van Scheltema echtel. tot Morra bbc op de koop van een gerechte dardepart van seeckere huijisnghe, schuijre, hoovinge, poort, graft ende singels met de landen daeronder behoorende, groot int geheel nae naem ende faem hondert min een pondemaat onder Morra, Botma Sate genaemt, Wigerus Botma en het weeskint van Sake Botma de resterende dardeparten, 38 floreen, des dat de proclamanten van stoel ende grafsteenen ende kercke tot Morra niets sullen genieten, gekocht van Hermanus Botma scrs der stede Ilst a 164 gg (63)
17-9-1660	Een huis "staende aende straet tusschen t grau peert ende Baucke Aebes huijsinghe" te Anjum
8-10-1660	Huis te Anjum "de gemeene gangh ten oosten, de loon ten noorden"
8-10-1660	Wicke Fokes cu bbc op de coop van 2 pm boulant onder Nieukerck hebbende de coopers selfs ten naesten, beswaert met een halff floreen in de algemene schattinghe, voorts met lasten ende profijten daerop ende toe behoorende ende van olts behoort hebbende. Aldus gekocht van Thomas Tiercks tot Lioessens voor 350 gg ende de vrucht daerop staende voor 50 ggl by de coopers al genoten te betalen op termijnen breder vermogens coopbrieff daervan sijnde (64)
1-1-1660	Huis te Morra 'vrij van lasten, doch met gemeen schoolgelt beswaert"
19-11-1660	Huis te Esumazijl "het calckhuijs ten noorden"
3-12-1660	Jelle Jelles coopman binnen Doccum bbc op de coop van seeckere huijsinghe timmerhuijs ende plaets ca staende en gelegen buijten Doccum by Altena, de reader Ee (Raerder) ten z
3-12-1660	Idem huis bewoont door Anne Hendricks Mr Smid, buijten de hanspoort, ontrent Altena, de heere wegh ten noorden
Idem	Cornelis Michiels en Aeltie Upts tot Nijkerck verkopen land te Lioessens
3-12-1660	Jurck Gerrits Hooghland bbc op de koop van 1/8 van 12 pm lands gelegen ondert resort van Oostrum "de lege kee genaemt”
10-12-1660	Mient Arents cu tot Neaw: bbc op de coop van seeckere Sate lands groot 52 pm aldaer by hem als meijer dus langh gebruijckt, 14 floreen, aangekocht van t landschap, gecoght van Joannis Hilarius pastoor tot Nyk: voor de eene ende Pitie Pyters huijsfrou met Mr Leoninus Roelants qq erven van Sibrandus Hilarius nagelatene soone, a 106 gg
Douwe van Ockinga niaarverzoek (heel verhaal)
4-2-1661	Gossuwinus Spitholt Advocaat voorden hove van Vriesland CU bbc opde coop van Ryxma Sate gelegen onder Aenjum, Joucke Dircks als meijer, ontrent 44 pm, 11 floreen, gekocht van vrou Griet van Fernyasu (?) Toernpasu (? onleesbaar), wed van w. Reynck Hoovingh, erfgen. testamento van w Geesien Engelwaer, geadsisteert met Egbartus Hoovingh haer soon voor 4000 cg à 20 strs (73)
4-2-1661	Rienck Thomas CU bbc op de coop van twe pm land tot nieaw., de westeynde der huijsinge by Marten Seerps gecogt met des copers hoornleger ende gebruijcken land ten naesten, beswaert met twe floreen schattinge tot Nes schietende enz. gek.van Cornelis Michiels, Meynte Annes ende Cornelis Bosman (volgende akte dezelfde personen, zelfde dorp)
11-2-1661	Jan Hendricks Chirurgijn tot Ee CU bbc op de coop van seeckere huijsinghe hovinghe boomen ende plantagie voorts hecken en stecken, t gemeene pad ten o, gek van Jan Jansen Smid tot Ee voor 350 gg
7-3-1661	Hendrick Bremerman CU bbc op de coop van land gelegen aen Jeronimus Crab Singel tot Ee, o.a. belast met drie voet dyck in Wartmawiel (75)
4-3-1661	Broer Roelifs CU bbc op de coop van seeckere huijsinghe hoovinghe met een bleeckien daerbij ende de gerechtigheijt vande tap staande ende gelegen inden voorsz dorpe Morra
4-3-1661	Gerben Andries Rechter ende Ontfanger tot Ee bbc op lant int meenschar, voor desen onder Allertsma hornleger behoort hebbende tot Ee, de pastorie tot Ee ten oosten. de wegh ten nooorden
4-3-1661	Schelte Takes olde dyckgraeff van Oostdongeradeel bbc 2/3 van 10 pm op de warster colcken over de hoydam, hebbende Tibster ryd ten o (76)
4-3-1661	Land onder Ee gelegen voor desen behoort hebbende onder Allertsma Sate opt Outerp
11-3-1661	Cornelis Michiels verkoopt seeckere huijsinghe te Neawier aan Marten Seerps voor 212 gg 7 strs
11-3-1661	Voormalig land onder Allertsma te Ee(2x)
11-3-1661	Tijmen Wallings curator over Wigerus Botma praesenteert te vercoopen eerst bij t uijtgaen van den brandenden keerse ende daernae by t lichten des zegels uijt den wasse ende decreet van desen gerechte den gerechten dardepart van seeckere plaats tot Morra Botma genaemt, gadingmakkers op de rechtkamer tot metselwier (79)
11-3-1661	Jr Waetze van Camminga residerende tot Wirdum bbc land op de geheele plaats Allertsma tot Outtterp behoort hebbende, voorts geholden sijn in te beuren van acht pond. by t hoornleger leggende ende by Jan Willems wed. gekocht drie floreen, uijt tien pondemate "de wierfenne" genaemt enz. (nog vele rechten op inkomsten uit land genoemd, gaat hier een oude State uiteen???)
25-3-1661	Dirck Lieuwes onder de clockslach van Nes bbc op de coop van seeckere eygen huijsinghe hoovinghe ca met al hetgeene daeraen, aerd, band, spycker ende nagelvast is alsmede een hiem daerbij synde, beswaert met een halff floreen voorts met andere lasten ende profijten daerop ende aen behoorende hebbende Cornelis Michiels ten s Johannes Scheltes ten westen ende die heere wegh ten n ende s, Aldus in wandelkoop becoomen van Oetse Harmens tot Nijk. aen seeckere huijsinghe ende hoovinge ca met de ontruijminge van 35 pm land met t rest van vier jaren jaertallen , beswaert met 9 1/2 en een oord floreen tot Nes ende een floreen ende een reael tot neawier ende 12 roede dyck onder Nes ende Wierum gelegen voorts alle andere lasten als daerop mogen behoren hebbende Dirck Lieuwes tot een toehaeck gecregen 15 gg, alles breder vermogens coopbrieff van de verwandelinghe daeraff sijnde
25-3-1661	Tierck Gercks tot Nijk. bbc op de coop van 12 pm aldaer over hoogh ende leegh in 64 pm alles nae naem ende faem by de cooper als meijer wordende gebruijckt die daer gene jaren aen heeft doch beswaert pro quota als de andere landen met schattinghe eeuwige renthen ende dyck en wijders met lasten ende profijten als daerop mogen behooren en van olds behoort hebben geen exempt, voor desen in vrijen gelde te huijr hebbende gedaen 3 gg. Aldus gecocht van Bonifaes Minses tot Doccum yder pm voor 98 gg vrij gelt ende daerteboven alle stryckpen. blancken der vercoopinghe 56 penn consent ende andere omslagehen der vercoopinghe niet uijtgesondert, te betalen op termijnen breder vermogens Coopbrieff daeraff synde

1-4-1661	Men laet een yder weten dat het gerechte van Oostdongeradeel gedenkt te verkopen..... seeckere plaats tot Morra, Botma genaamt (82)
22-4-1661	De heer Wilco van Holdinga, Vrijheer toe Schwartzenbergh en Hohenlandsbergh op Rinsmageest residerende bbc op de coop van seeckere Sate lands te Ee in Tioegen, groot 112 pm, gekocht voor 80 gg yder pm van Romke Feddricks
22-4-1661	Doctoren Lionardus ? ende Ritske Rypema bbc op de coop van 10 pm behoort hebbende onder de Sate De Osseweijde genaemt gelegen int Oost van Doccum behoorende onder Oostrum (veel rechten en plichten genoemd) gekocht van Jacob Clasen Waelwyck bgm der stede Doccum à 156 gg(84)
6-5-1661	De heere Idsardus van Geroltsma bgm der steede Franequer bbc op de coop van een halve Sate lands gelegen tot Pasens, groot 32 pm, de andere helft reeds in bezit, gekocht van de heeren Dionysius ende Regnerus Bruijtma sampt Juffrou Elisabet Bruijtzma à 86 gg
6-5-1661	Gerben Andries tot Ee bbc op de coop van 6 pm greydland gelegen aende Singel van Jeronimus Crab ten noordoosten enz. “ende de uijtreed nae de wech naert Terp”, belast o.a met de dardepart van de dyck van Roetzma inde olde dyck gelegen (85)
20-5-1661	De Heere Wilco van Holdinga Vrijheer toe Schwartzenbergh ende Hohenlantsbergh residerende op Rinsmageest bbc op de coop van seeckere ongeveerl. 13 pm lants doch het eynde mate het eynde gelt gelegen tot Nijkerck over hoogh ende leecgh inde Sate by Tierck Gerckes althans als meijer gebruijckt hebbende Pyter Jelgers ten s ende Joannis Minnes ten n naest gelegen synde voorsz Sate int geheel beswaert met 14 floreen 7 strs inde algemeene aenbrengschattinghe sampt 16 strs eeuwighe renthen bovendien met onderholt van Zeedycken in Oost ende Westdongeradeel welcke lasten de Heere cooper sal hoeden ende dragen voorts met belastinge van een jaer huijr den voorsz meijer daeaen noch competerende welcke huijr de heere Cooper sal ontvanghen voorts met lasten profijten actien ende gerechtigheden daertoe ende aen behoorende ende in voeghen naegenoemd. vercoopers daertoe gerechtigd zijn. Gecocht yder pm voor 90 gg van Jan van Beijem borger hopman binnen Harlingen ende Grietie Hilbrants echtel. by scheijdinghe met de andere erfgenaemen van de heere bgm Hillebrand Dircks t recht becoomen hebbende te betalen op Termijnen breder vermogens Coopbrieff daeraff zijnde
20-5-1661	Folckert Clases cu bbc op de coop van seeckere 2 1/2 pm lands gelegen over hoogh ende leegh in seecker Sate lands tot Bollingwier onder Nijkerck, waerinne de Cooper noch ? partie is toebehoorende met belastinghe van floreen sampt huijsinghe schuijre ende vorder meijersgerechtigheden na gelyxcht van de andere landen, dien sullen komen tot laste van de Coopers, Aldus gekocht van Tiebbe Geerts cu tot Maccum t geheel voor 230 gg
Idem 1 pm lands tot Bollingwier onder Nijkerck leggende over hoogh ende leegh onder 44 pm waerafff de Coopers ende Juffrou van Wytsma elcks pro quota naer gedeelten eijgenaers zijn. Gecocht van Cornelis Eelckes ende Trijntie Joannis echtel. by de oldesyl ende Douwe Joannes noch vrijgesel doch olt int 26 jaar ende in zijn eygen saken ageerende voor 80 gg (88)
24-6-1661	Antie Botma weduwe Lieuwe Doenga bbc op de coop van seeckere gerechte derdepart van Botma Sate staende ende gelegen tot Morra, groot nae naem ende faem 100 min een half pm, het weeskind van w. Sake Botma de eene darde part ende de proclamante selfs de resterende darde part toebehoort in coop becoomen van de heer L. van Coehoorn ende juffr. Frouck van Scheltema à 166 gg (90)
7-9-1661	Pijl Haijes cu BBC op de coop van 3/8 van Sate Lands tot Oostrum, groot ontrent 48 pm geheel bij Pyter Heerckes als meijer gebruijckt, gekocht van ? Idema huijsvrou van Jelle Jelles a 80 gg 7 strs
9-9-1661	Petrus Heixan schrijver van den compagnie des manhaften Capiteijns Ulbe van Sixma, residerende binnen Leeuwarden BBC op de coop van seeckere Sate Lands tot Oostrum, groot ontrent 66pm wordende bij Cornelis Willems als meijer gebruijckt, 25 floreen, gekocht van de jonkers(?) Joost, Ygo ende Eco van Heerma gebroeders en voor hun susters a 73 gg
21-10-1661	Huis te Anjum waarin "twee weefstouwen" 
14-11-1661	Willem Willems cu BBC op de coop van seeckere gront ende eijgendom van plaets om een huijs te bouwen tot Nijkerck hebbende naegen. vercooper ten naesten, de wech ten suijden ende Evert Jansen ten westen, beswaert met twee gg jaerl eeuwige renthe. Gecocht van w. Cornelis Michiels in leven mede Bysitter van Oostdongeradeel in desen gecaveert hebbende voor syn vrou Aeltie Upts voor de somma van 60 gg
9-12-1661	Jan Jansen koopt huis te Anjum "de witte Swaen" genaamd (94)
Idem 		Veel land onder de Osseweijde behorende verkocht
27-1-1662	8 pm greijdlandt onder Ee byt Outerp voor desen onder Allertsma hebbende behoort, belast o.a. met 5 roeden dyck van seeckere 14 roede 8 voet in Tibma Putma Hemryck vande Oost ende te meten naer Engwierum toe (NB Watze van Camminga als coper van Allertsma hoornleger)
Idem 	land uit Allertsma belast met 8 voet dyck leggende tusschen de Tillewegh ende Reijner Arriens huijsinghe, (op 97/98 nog meer land uit Allertsma), gekocht van Jan Sydzes scrs van Leeuwerderadeel
27-1-1662	Pier Henricx ende Janke Foockes te Morra kopen huis te Lioessens, met de gerechtigheijt van de Tapperie, de vaert ten westen ende noorden, etc sullende ede coopers en hunne naevolgers gehouden (zijn) met de vercoopers te mengen (?) soo langh sy de Brouwerie tot Lioessens hebben ofte aldaer Brouwers geraken te worden(99)
27-1-1662	Sekere koegangh in Neawierster Buijrfenne
17-2-1662	4 1/2 pm lant "Hoytema Fenne" genaemt onder Ee
17-2-1662	Minkes Jansen Fonteijn, executeur van OD BBC op de coop van Sijtsema hornleger vier pm met een stem (op Teerd ? (102)
17-3-1662	De Witte Swaen weer verkocht
17-3-1662	Everhardus Scheltonides, schoolmr tot Aengium, (103)
17-3-1662	Take Jansen Jeppema ende Bieucke Jurx echtel. BBC op de coop van de helfte van 21 pm leggende over hoogh ende leegh in Morra (?) Sate by de cooper tegenwoordigh gebrijckt, gekocht van Take Sapes tot hantum 1300 gg
17-3-1662	Jelle Joannis Mr Timmerman tot Aenjum bbc op huijsinghe met twee calckovens waeraff de eene geladen is turfs, schil, laschhuijsen
17-3-1662	Lourens Sydses tot Outerp onder Ee bbc 4 1/2 pm gelegen op Munnike Colcken onder Engwierum, hebbende Peijma tien pm ten noorden
17-3-1662	Jan Jansen Smit tot Engwierum koopt de smitte
7-4-1662	Land uit de Osseweijde (108)
7-4-1662	De Heere Wilco van Holdinga Vrijheer toe Schwartzenberg en Hohenlantsberg residerende op Rinsmageest bbc sate lant by Ezumazyl onder Anjum groot 22 pm Eelcke Pytters als meijer, Sibma (of Hibma) te huijr 5 1/2 gg sjaars (protest Clara van Wytsma)
7-4-1662	Deselve bbc op de coop van seeckere Sate Lants gelegen tot Nijkerck by Wilcke Eesges als meijer gebruijckt, groot 55 pm belast met de huijsinghe schuijre hoovinge boomen ende plantagie, soo deselve ter plaetse sijn staende, mitsgaders alle vordere meijersgerechtigheden niets uijtgesondert met 18 floreen en 20 strs 12 pen mede gemeene schattinge 8 jaren huijringe yder pond te huijr doende ofte int geheel 100 gg vrij gelt sampt dycks ende sylschattinge tegenwoordigh ende olts daertoe behoerende voorts met lasten ende profijten actien servituten ende gerechtigheden daertoe behorende. Gecocht van Jkr Everhardt van Eysingh ende Vrou Lucia van Unia echtel. binnen Leeuwarden, yder pm voor 95 gg
Jr Minne Houwerda van Meckema versoeckt het niaer rat. sanguinis (110)
14-4-1662	Henric Bremerman cu BBC op de coop vande helfte van seeckere tien pondemaeten eijgen lant tot Nijerkck doch soo groot ende cleijn sulcks is met floreenrenthe dyck ende andere lasten invoegen die mogen zijn sampt huijringhe Romke Gercks daeraen competerende de Cooper wel bekend alsoo haerselfs de andere helfte toecomt al waeromme van lasten grootingh noch huijringhe geen actien sal worden gepraetendeert. Gecocht van Cornelis Bosman Not: Publicus yder pm voor 160 gg des sullen de coopers alle costen betaelen exempt de helfte van den 5den penningh tot des vercoopers last verblijven te betalen op termijnen breder vermogens coopbrieff daeraff sijnde
9-6-1662	Huis te Anjum aan het "Schipvaertspadt" 
9-6-1662	Kalckwerck met een huijs twee ovens een opslach over de dyck aen het diep, kalckpraem ende daeraen ende toebehorende gereet-schap ...staende ende gelegen een weijnigh buijten de halffmaenspoort der steede Doccum westens de Lanen ende heere wech ende het diepsdyck
9-6-1662	Huis te Morra "met een koeganck gehuijrt ofte gebruijckt dies daeraff de pastorie de gronden toebehoort" (118)
23-6-1662	Pytter Janties olde Dyckgraeff in leven tot Nijkerck gewoont hebbende BBC op de coop van seeckere helfte van 4 1/2 pm landts gelegen tot Nijkerck in een stuck van 9 pm ende also een gerechte vierde part van dien waeraff de coopers off desselfs urven de resterende drie vierde parten toebehoren, beswaert met behoorlijken lasten van floreen dyck reed ende andere lasten daerop behorende In coop becomen van Sijmen Joannes ende Meinse Joannes beide vrijgesellen tot Nijkerck mitsgaders Aeffke Joannes huijsfrouw van Jelte Fransen gesterckt met den selven voorde somma van 425 gg reeds betaeld volgens coopbrieff daeraff zijnde (119)
8-9-1662	Verkoop 12 pm "met de huijsinghe genaempt het olde Tichelwerck daerop staende" opt oost van Doccum onder de clockslach van Oostrum
8-9-1662	Huis aen de keegsdijck te Morra
22-10-1662	Wijbe Annis Bijsitter van Oostdongeradeel BBC op de coop van een seeckere pond. Landts gelegen in een stuck van 3 1/2 p "het uijthoff" genaempt tot Bollingwier gelegen, onder de Clockslach Nijkerk, waervan de echtel. coopers de andere dardehalf pondem. toebehoren met d lasten profijten daerop behoorende, gecocht van Grietie Bernardus dhtr. wed van w Romcke Peima ende also in dier qlt erffgenaem van w Tiomme Peima haer w.soon by vrsz haer overleden man in echte verweckt, voor de soma van 180 gg van 28 strs met een golden ducaton over de koop tot een geschenck alles breeder vermogens coopbrieff a dato den 2 maij 1662 (122)
6-10-1662	De heeren voogden van't weeshuijs binnen Leuwarden BBC op de coop van seeckere Saete Lants gelegen in den dorpe Aenijum, groot 45 pm Rodmersma Saete genaempt, tegenwoordigh by Jacob Douwes als meijer bewoont, 15 floren 6 strs, gecocht van Jkr Ulbe van Sixma a 102 gg
26-1-1663	Seeckere huijsinghe gelegen tot Neawier aen de Cloosters dyck
26-1-1663	Botte Ages, burger te Dokkum BBC sekere huijsinghe en Tapperije met t reed ackerslandt ten zuijden daeraen leggende staende ende gelegen tot Nijkerck(129)
16-2-1663	Openbare verkoop van de tapperie te Morra
16-2-1663	Cornelis Coning harbargier tot Metselawier cu BBC op de koop van 3 pm los landt, gelegen tot Wetzens aen het terp, in de hoeck van de wegh, hebbende de dorpsopreeden ten Oosten ende Westen de gemeene heere wegh nae Metzelawier ten noorden ende de reed van het terp Wetzens ten zuijden
9-3-1663	Pytter Dionysius bgm der steede Doccum BBC op de coop van seeckere 40 pm van de Osseweijde met de huijsinghe ende hornleger voor de som van 6955 gg (132)
29-2-1663	Jan Adsers cu BBC op de coop van seeckere 3 1/2 pondt. landt gelegen tot Nijkerck doch soo groot ende clein die sijn, met lasten, profijten als daerop sijn geen uitgesondert, gecocht van Wicke Foockes cu voor de somma van 840 gg met vier ducaton vrij gelt, uitgenomen een pistiolet(?) die de copers in de omgelden vande vercoopers sullen genieten, alles nae breeder inholden vande coopbrieff sampt reversael daeraff sijnde
9-3-1663	Andries Rodmers ende Fopk Jans te Morra bbc op de coop van een pondemaet in drie pondemaeten, "de halve houw" genaempt, te Anjum aen de vaertswegh? (134)
16-3-1663	Openbare verkoop tapperije te Morra
16-3-1663	Taecke Pijters cu BBC op de coop van een Saete ende Landen gelegen tot Aelsum groot 85 pm daeraff Claes Pijters ende Grietie Jans tegenwoordige meijers sijn doende te huijr à 2 gg, beswaert met 26 floreen, gekocht van Juffr. Frouckien Hillenius weduwe van Dr. Idsardus Bloemendael in leven scrs der steede Doccum à 95 gg (136)
28-3-1663	Franckenalanden te Ee, beswaert met zijlschattinghe aen de Oostrumazijl
28-3-1663	Nog een stuk "halve Houw" te Anjum
6-4-1663	Mr. Lavinius Roelants Chirurgijn to Aenjum, bbc half pm greidlandt, wesende de helfte van een pondemate, de twee grasen genaemt
6-4-1663	Joannis Jacobs ende Aeffke Clases tot juswier bbc op de coop van seeckere huijsinghe hovinghe ca... en de gerechtigheit van de stem, tot Ee, de loon ten noorden (140)
27-4-1663	landt gelegen onder t resort van Engwierum by het Steenvack
15-6-1663	Foocke Wickes cu BBC op de coop van seeckere een pm landts met de tegenwoordige vrucht daerop staende gelegen onder de clockslagh Nijkerck, hebbende de copers vandien ten n de gemeene heerewech ten o de vercopers ten z en w met alsodaene lasten ende profijten als daerop mogen sijn, gecocht van Jan Adserts ende Sybrich Foockes echteluiden voor de somma van 200 gg van 28 strs t stuck op Maij 1663 gereedt gelt alles nae breder vermogen van t coopbrieff daeraff sijnde (143)
15-6-1663	Huijs met het wagenmaeckersgereedtschap te Lioessens
22-6-1663	De Heere Wilco van Holdinga Vrijheer toe Schwartzenberg ende Hohenlandtsberg bbc op de coop van seeckere Saete ende Landen tot Nijkerck gelegen Doma State genaempt groot 90 pm, verkoper is nog 21 jaar huurder à 2 gg, gecocht van Tiete Tietes olde dyckgraeff van Oostdongeradeel à 90 gg 7 strs (144)
7-9-1663	Tialling Tiebbes molenaer tot Doccum wandelkoopt huis met brouwersgereedschap (dus brouwerij?) tot Aenjum in de Buiren tegen seeckere halve meullen met syn toebehoren gelegen binnen Doccum bij de Woudpijp, genaempt Blockhuijstermeullen
21-9-1663	Land op de morworven (te Anjum)
21-1-1664	De Heere Geerick Fredreick Vrijheer toe Schwartzenbergh ende Hohenlandtsberg CU BBC op de coop van seeckere 31 pm Landts leggende over hoog ende leeg in een plaets tot Nijkerck by Reiner Jansen als meijer gebruijckt groot in't geheel 48 pm belast pro quota met d huijsinghe schuijre hovinghe ende vordere meijersgerechtigheit 13 floreenrenthe een roede drie voeten dijck ofte andersints so veel daertoe behorende ende een jaer huijringe des genietende voor dees aenpaert 60 gg huir foolsma genaempt, gecocht van Jr Sixtus van Eminga cs a 95 gg (148)
25-1-1664	Joannis Abrahams cu bbc op de coop van seeckere vulmullen ende hujsinghe daerbij staende, staende ende gelegen in't noord buiten Doccum in de Westerisse 
25-1-1664	Douwe Tieerds CU BBC op de coop van seeckere huijsinghe, bomen en plantagie etc. en 45 pm onder de huijsinghe begrepen, gekocht van Haie Tieerds tot Aenium op Foockma voor 3200 gg, vercoper nog 5 jaar huur
1-2-1664	Take Pyters CU BBC op de coop van seeckere parcheel Landt by hem coper voor desen in huijre gebruijckt, groot nae naem ende faem 1 1/2 pm doch so groot ende clein als 't selve is, gelegen in een stuck van tien pm hebbende de copers selffs ten n als eigenaer ende als gebruijcker ten z ende de zijlrijdt ten o ende Wijbe Alma ten w, beswaert met een oordt ind floreen ende voorts met sodane lasten den copers wel bekent, gecocht van Dr. AEmelius Valerij en de Pytie Valerij echtvrouw van M....ten Post met den selven gesterckt voor de somma van 115 gg vrij cost ende schadeloos op Maij 1664 gereed gelt, nae breeder vermogens etc. (zie volgende: dus te Nijkerk)
1-2-1664	Take Pyters Cum Uxore BBC op de coop van seeckere drie pm Landts gelegen tot Nijkerck by de copers voornoemd gebruijckt ende denselven wel bekent met alle lasten ende profijten servituten ende gerechtigheden daerop sijnde ende van olts behorende gecocht van Sape ende Take IJes voor de somma van 100 gg ijder pm vrij ende gereedt gelt, nae breeder vermogens vanden coopbrieff daeraff sijnde (152)
8-2-1664	De heere Jonker Philippus van umalda Cum Uxore BBC consent op de coop van seeckere 26 pm Landts leggende tot Nijkerck in 44 pm over hoogh ende leegh beswaert met de huijsinghe ende meijerregt pro quota ende drie gg 12 strs eeuwige renthe doch inbeurende te huijr van Claes Pijters huijsingh beswaert met seeckere 19 pm loslandt met 19 1/2 floreen over de geheele pondematen ende de 44 pm vier roede ende olde dyck voorts met lasten ende profijten daerop ende aen behorende so gemeene dyck als andersins, gecocht van Juffr. Maria Clara van Wijtsma, ijder pm voor 123 gg vrij gelt boven alle oncosten ende strijckgelden, nae breder vermogens van de vercooparticulen daeraffe sijnde ende coopbrieff daeraff sullen vinden
29-2-1664	Minckes Jansen Fontein executeur van OD CU BBC op de coop van seeckere helfte van huijsinghe, tuin ca met de helfte van twee calckovens, lasckhuijs ledige plaetse meetvaeten, schraegen ende tobben sampt vordere dependentien beswaert met 4 voeten dijck neffens d schans
(dus bij Oostmahorne/Ezumazijl) 155
7-3-1664	7 pm greijdtlandt onder de clockslagh Morra, beswaert o.a. met vijf voet dijck ende pael in d 'smalle handen
7-3-1664	Erfgenamen van wijlen de bijsitter Rijtscke van Rijpma ende Trijntie Jaen
7-3-1664	Men laet een ijder weeten dat Folckert Clasen als curator over de drie minderjarige kinderen van joannes Rentses bij .... (niet ingevuld) Clases in echte getoghen ende mede over Douwe Clasen praetendeert te vercoopen eerst by't uitgaen van d brandende keerse ende daernae by't lichten des zegels uit de wasse ende decrete van desen Gerechte Oostdongeradeel seeckere 4 pm landt leggende over hoogh ende leegh in 44 pm onder d' clockslagh Nijkerck by Claes Adsers als Meijer wordende gebruijckt, beswaert pro quota met d huijsinghe ende vordere lasten van floreen dyck als andersins
Iemandt gadinghe maeckende gelieve t' comen op Maandach Nae de 3' proclamatie Nae de Weer tot Metzlawier op d' rechtcamer ende copen op conditien als dan te aengeven ende ......
iemandt waere ...... hiertegens gedacht te opponeren, can comen in tijden ende geven syn reeden van oppositien, by poene van versteck 156
158 nog eens
7-3-1664	D ' Heere Jonker Philippus van Humalda BBC op de coop van seeckere 6 pm landt, ofte ander seven drie vijfte parten van seeckere 10 pm gelegen over hoogh ende leegh in 44 pm onder d clockslach Nijkerck by Claes Adsers als Meijer wordende gebruijckt, beswart pro quota met d huijsinghe ende vorder lasten van florenen dyck als andersins sampt een jaer huiringe, gecocht van Folckert Clasen ijder pm voor 128 gg vrij gelt op termijnen gelijcke termijnen te betaelen. Nae breeder vermogens van de coopbrieff
14-5-1664	Sybe Minnes bbc huis te Ee, hebbende de gerechtigheijd van een stem, gecocht vanjoannes jacobs voor 665
14-5-1664	Huis te Abwier, vrij van lasten, exempt het wech slechten
14-5-1664	Land te Teerdt onder Aenjum, hebbende Sijtsma hornleger ten noorden
14-5-1664	Cornelis Bosman koopt de grond waarop het huis van Jacob Freerx staat en het recht van de stem, aen het hornleger pertineerende, niaer Siuck AEbinga van Humalda en broer Tjalling als erfgenaemen van hun moeder Aebel van Meckema, 157
16-5-1664	Meerlandt tot Juswier
16-5-1664	Mr. Pyter Haies BBC op d' coop van seecker huisinge ende tuin cum annexis met al hetgene daerin aen ende aerd band spijcker ende nagelvast is met de gerechtigheijd daerbij zijnde, gecocht van ids harckes cuiper tot Nijkerck voor d somma van 630 gg met een rosenobel te betalen op termijnen vermogens coopbrieff daeraff synde, 160
27-6-1664	Heere Wilco van Holdinga bbc op de koop van seeckere 4 pm boulandt soo groot ende clein sulcx is, sijnde een seecker hornleger Sijtsma genaempt met de gerechtigheijd van een stem te Anjum, 161
27-6-1664	sevende half pm te Anjum,..... beswaert met twee roeden dyck opt noord van de schans, een roede vier voet op 't zuid van de schans, vier voet ind' smalle handen, ende anderhalff roede op't zuid vande zijl
24-10-1664	Verkoop huis en "tapperie tot Engwierum"
28-10-1664	Heere Georgh Fredrich Vrijheer toe Schwartzenbergh bbc op de wandelcoop van seeckere zate landts gelegen tot Niawier groot 27 pm, Marten Seerps als meijer, 9 floreen (164)
5-12-1664	Roelyff Aebbes tot Lieuwarden ende Feijcke Freercx tot Aenjum bbc seeckere huijsinghe ende Brouhuijs staende ende gelegen tot Aenjum... met eene vrije Brouwerij ende Brouwersgereedtschappen soo binnen ende buijten huijs, gekocht van Pouwels Jurriens voor de somma van 929 gg
5-12-1664	Land aan de "Hellinghwegh" te Anjum
30-1-1665	Seeckere anderhalff pondemate landt gelegen in een stuck van ses pondemate "de Houw genaempt" onder Anjum
6-2-1665	Land "gelegen in het Mienscher bij de cleijne hooijdam" (167)
30-1-1665	Seeckere vijff pondemate landt aldaer gelegen "de olde dyck genaempt", de Ridwech ten noorden, beswaert o.a. met twee roeden tien voeten tusschen t nieulandt ende de "smerge herne"
6-2-1665	Folkert Classen ende Aeltie Rinses tot Brantgum ende Sijmen Martens ende Houckien Rintses tot Metzlawier bbc op de coop van twee vijfde halven eijgen landt sijnde bouw ende een stuck gelegen onde de clockslagh van Neawier omtrent "De Slipsteens Landen"
17-3-1665	Renten uit land Allertsma tot Ee (169)
17-3-1665	BBC op de coop van een halff pondemaat eijgen landt in de Luttie Loon onde de clockslagh Engwierum
27-2-1665	Drie pm greidlandt "de clae(s?) fenne genaempt" gelegen onder de clockslagh van Aelsum, hebbende de vaart Pasens ten westen
6-3-1665	Half pm tot Wetzens op het Terp en twee gg eeuwige rente gaende wt Jeppema Sate tot Aenjum
13-3-1665	Gerben Daniels ende Yttje Johannes echteluiden wonende op Bierumer terp BBC op de coop van seeckere huijsinghe hieminge bomen met al het gene daer om en aard bandt spiecker nagelvast is staende ende gelegen op Pasens Wal tegenwoordigh bij ons vercoopers bewoondt wordende, beswaerdt met drije strs schattinghe voorts met lasten servituten ende gerechtigheden daeraen ende toebehorende hebbende de drie(?) van Geert Siouckes ten oosten ende zuijden de vaert ten westen pytter jelgers ten noorden, Aldus gekocht van Popcke Melles ende Meijns Jans echteluijden op Pasenswal onder de clockslagh van den dorpe Nijkerck voor de somma van 320 gg te betalen op termijnen nae breder inholden van den reversaele van gelijcke dato als dese daar aff sijnde(171)
10-4-1665	Zes pm greidlandt...zijnde de gerechte helffte van 12 pm... gelegen onder de Clockslagh van Ee, "de scherne genaempt"
15-5-1665	Land te Ee, hebbende "hornstra hornleger ten westen"
11-9-1665	Tiaerd\Tiaerdts ende Aeltie Jans BBC op de coop van seeckere huijsinge etc. met de gerechtigheijd van een stem, beswaert o.a. met 2 pondt aen het hooghuijs...gekocht van Foppe Cornelis ende Feck Fookles tot Tibma als bewoners (173)
11-9-1665	Cornelis Bosman Begeert Bode ende Consent op 9 strs grondtpacht, gaende uijt Rijxmsa hornleger tot Aenjum
11-9-1665	Mr. Evert Scheltonides, schooldienaer toe Aenjum
17-11-1665	Huis te Ee, hebbende de mullenaers behuiijsinghe ten westen (175)
20-1-1666	Wytse Pytters Brouwer tot Aenjum BBC op de coop van een huis "staende ende gelegen in de schans Oostmahorne onder de clockslagh van den dorpe Aenjum met de gerechtigheijt van tapperie" 725 gg (177)
12-2-1666	Land "op Lioessumer Meenschar"
12-2-1666	De Welgeb. ? Heere Georch Frederick Vrijheer toe Schwartzenbergh etc. ende vrou Agata van Sterckenborgh echtel tot Beetgum BBC op de coop van seeckere 8 1/2 pm landt leggende over hoogh ende leegh in Foolsma Sate tot Nijkerck bij Riemer Jansen als Meijer gebruijckt, beswaert pro quota met de huijsinghe ende vordere Meijers gerechtigheijt (eene raed acht volledich??) sampt dartien floreen inde algemeene aenbrengh over de geheele plaets, groot sijnde 48 pm, voorts met lasten ende profijten daeraen behoorende, aldus in coop becomen van Hero Curck (?) ende Titia van Hollinga ende Rixtie Donga als moeder van Joanna Hollinga gesterckt met de heere Gerechts Scholts ende Albert Veelema curatoors ad divisionen over vrsz Joanna Hollinga, ijder pm voor de somma van tnegentich gg 21 strs als breder vermogens Coopbrieff daeraff sijnde in dato den 7 martij 1665
1-3-1666	Wycke Rieurdts ende Jancke Jans echtel tot Nijkerck BBC op de coop van seckere twee pm boulandt leggende aen de Nijkerckester ?? wech hebbende Foocke Wickes ten noorden Waelcke Wopkes ten zuijden ende westen ende des Coopers selffs ten noordwesten beswaert met dycks ende floreen daer op ende aenbehoorende geen excempte soo groot ende cleijn de landen sijn, aldus in coop bekoomen van Jan Adsers ende Sybrich Foockes echtel in vrsz dorpe voor de somma van 400 gg met een golden ende twee silveren ducatons te betaelen op termijnen alles breder vermogens coopbrieff daeraff sijnde en dato den 30 januarij 1665 (179)
12-3-1666	ouwe Tiaerdts ende Tiebbe Halbes echtel wonende op Fockma onder de clockslagh van Aenjum koop t land in Fockma
26-3-1666	Half pondemaete land tot Lioessens " hebbende de Domalanden ten noorden oosten ende de soomerwech ten westen
181	Men laet een yder weten dat het Gerecht van Oostdongeradeel door hun ge ..... gedencken te procedeeren by t lichten des zegels wt den wasse ende decreet van desen gerechte tot verhoginge van de plaets ende landen sampt huijsinge bomen ende plantagie by Oetse Cornelis ende Rin... Cornelis in leven echteluijden tot Nijkerck metter doodt ontruimt ende nagelaten. Wie gadinge maeckt om te verhogen can comen op Maendach sijnde den 26 martij nae de weer op de Rechtkamer tot Metzlawier en verhooge een ijder nae sijn gelieve (181)
9-4-1666	Mr Evert (Ruerdt?) Scheltonides mr. schooldienaar tot Aenjum
7-5-1666	Huis te Anjum, hebbende de molenaers by huijsinghe ten w
14-5-1666	het padt nae de schipvaert ten oosten te Aenjum (183)
28-5-1666	Wilco Aesges ende Sytske Gerkes (Heerckes?) tot Nijkerck BBC consent op de coop van twee plackien landt ider ongeveerliuk groot een pm anderhalff eijsen gelegen t eene percheel aen de pasens en het ander in de colcken beswaert met sodane lasten ende profijtten als daer op van oudts aen ende op behoort hebbende sampt reed ende drift. Aldus gecocht van Geert Jans ende Clara Sijtses voor de somma van 350 gg met een golden ducaton over de coop op termijnen te betalen breder vermogens coopbrieff daeraff sijnde in dato den 10 april 1666
1-10-1666	Grietie Bouma Wed. van de Welgeleerde freercx Tijssen tot Sneeck BBC op de coop van seeckere 2 pm landt min een varndel ons vercopers te samen toebehorende leggende over hoogh ende leech in de Sate tot Nijkerck by Jan Aebes als meijer gebruijckt wordende beswaerdt met lasten ende profijten servituten ende gerechtigheden daeraen op ende aenbehorende. Aldus in coop becoomen van Aeffke Lieuwes gesterckt met Ruerd Tiaedrts haer man tot Doccum folckert lieuwes tot Ee ende Lieuwe Lieuwes tot Neawier voor de suma van 98 gg van 28 strs t stuck vrij cost ende schadeloos gelt breder vermogens coopbrieff daeraff zijnde in dato den 21 april 1665 (185)
17-12-1666	Pijl Haijes ende Gepke Gerbens brouwers binnen Doccum bbc op 1/4 part van een sate te Oostrum, geheel 46 pm, meijer Johannes Kingma, 18 florenen belasting, gekocht van Willemke idema, wed. Bgm Tiberius Doncker a 80 gg
28-1-1667	Poppe Jans en de Sybrich Geerts bbc op huis met twee kalkovens, laschhuijs en vorder aen het Calckwerck behoorende te Aenjum (187)
4-3-1667	Mr Evert Scheltonides cu bbc op de coop van seeckere huijsinghe ende brouwers gereedtschap ca staende ende gelegen tot Aenjum nu tegenwoordigh bij feijcke freercx wordende bewoont ende gebruijckt, gek van feijcke freerx voor 1300 gg
11-3-1667	Bartel Martens ende Dieucke Minnes kopen seecker Panwerck staende int west van Doccum buijten de hanspoort, de hellingh ten o, kalckwerck ten w
11-3-1667	Jr. Ernst van Aylva bbc op de coop van sekere hornleger met de gerechtigheijd van een stem en een stuck landt daeraen, hebbende de utreedt aen de groene wech, groot te samen sesde half pm getegen tot Metselwier, in wandelkoop becomen van jelte Lolles Aelserda borger in Leeuwarden (189)
11-3-1667	Land gelegen aan de armdijck te Pasens, streckende van de dijck tot aen het Wadt
11-3-1667	Vier pm te Ajunm "het hege end"
15-3-1667	Openbare verkoop Tapperie te Engwierum (191)
25-3-1667	Jacob Riencx ende Trijntie Pijters bbc op de coop van sekere huijsinghe ende brouwerije met de kannen ende bierhaver (?) en vorder toebehoren, gekocht van Dirck Sapes ende Eelck Roeloffs voor 2500 gg zijnde het brouwersgereedschap getauxeerd op 500 gg
15-4-1667	Feijcke Freercx koopt brouwerij te Ajnum van Pouwels Jurriens voor 1380 gg
29-4-1667	Philips van Humalda ende Helena van Burmania residerende op Burmaniahuis binnen Leeuwarden bbc op de coop van sekere Saete landts leggende tot Medhuijsen onder de clockslagh van den dorpe Ee groot 40 (14?) gebruijckt by Benedictus Jans als meijer, 8 floreen, gekocht van Joannes Terentius professor Gebroere Lingius ende Esko Coehoorn binnen franequer voor 95 gg
6-5-1667	Huis en Houtstek te Lioessens "t lickpadt ten westen" (193)
19-4-1667	Syds Bockes ende ? Jans dhtr tot Juswier bbc op de coop van seeckere saete ende landen unia genaempt gelegen in den dorpe juswier, groot omtrent 90 pm door den coopers bewoondt ende gebruijckt, gekocht van de erfgen. van Maria Baronesse van Schwartzenbergh en Hohenlantsbergh voor de eene helffte ende heere overste Georgh vrijheer toe SH Collonell ende vrou Anna Susanna Baronesse tS mede efgen. voor de andere helffte a 70 gg 21 strs
6-5-1667	Dominus Joannis Cornelij pastoor tot Ostrum
13-5-1667	Openbare verkoop van de tapperije tot Ee hebbende het kerckhoff ten zuijden, de heere wegh te oosten
12-5-1667	Openbare verkoop huis en tapperie te Engwierum (195)
20-5-1667	Land en eeuwige rente uit Jeppema Sate tot Aenjum
23-9-1667	Mr Poulus Scheltema chirurgijn tot Doccum bbc op de coop van een calckwerck op het oosten van Doccum onder het resort van Oostrum
28-9-1667	Doctor Wigerus Stania bgm der stede Doccum ende Cunera Ruijrdsma bbc op de koop van 9 pm gelegen buijten de halfmaenspoort van Doccum onder het resort van den dorpe Oostrum, belast int geheel met darde halff floreen ende zeven roede landtdijck omtrent de galge, hebbende de Suijr Ee ten n, Douwe Hottinga erven ten o, Tjalling Aesges ten z ende Pijter Gerrijts ten westen ten naesten (198)
7-10-1667	Wilcke Aesges ende Sijtske Heerckes tot Nijkerck BBC op de coop van sekere twee pondematen boulandt gelegen in vrsz dorpe hebbende den proclamanten selffs ten w ende de weg ten o soo groot ende cleijn die zijn, met belastinge van dijck schattinge ende andere lasten daer op zijnde niets uijtgesondert. Gecocht van Jan Adzerts ende Sibrich (?) Fokes voor de somma van 470 gg met een golden en een sulveren ducaton vrij gelt op vier termijnen te betaelen alles breder vermogens de coopbrieff daeraff zijnde in dato den 7 aprilis 1667
14-10-1667	Wybe Annes mede assessor in den Gerechte van Oostdongeradeel BBC op de coop van sekere huijsinge schuijre bomen ende plantagie, met alle het gene daer aen erdt bandt spijcker ende naegelvast is met een halve brugge/trogge (?) staende ende gelegen in den dorpe Nijkerck hebbende Jan Hessels ten w de Heere Wilco van Holdinga Vrijheer toe Schwartzenbertgh etc ten o vrij van lasten met de gerechtigheijt van de halve steeg mits dat naegenoemde verkoper de selve sullen bewoonen tot Maij 1668 aldus in cope bekoomen van Claes Wijgers ende Geertje Foppes voor de somma van 600 gg vrij gelt alles breder vermogen coopbrieff daer van zijnde, breeder vermogens in dato den 8-5-1667
11-11-1667	Verkoop welgelegen huijsinghe ende pannewerck staende buiten de Aelsumerpoort bij Doccum vrz(?) Grachts ende molen ende vordere geretschappen
11-11-1667	Den Heere Wech ende 't lijckpadt tot Morra
25-9-1667	Joannes Andrijs ende Betske Jans BBC op 22 1/2 pm uit Roersma te Ee(200)
9-12-1667	Joannis Andries ende Betske Jans BBC op de coop van sekere huijs hof schuire bomen ende plantagie ca met de gront ende eigendom van 59 1/2 pm lant bij Esumerzijl, beswaert met 18 1/2 flor
9-12-1667	Vier pm "de hoge einde" genaemt gelegen by taert
17-1-1668	Sake Pytterws koopt huis en brouwerie in de schans tot oostmahorn (202)
24-2-1668	Georgh Wilco Vrijheer toe Schwartzenberg BBC op de wandelkoop van seker 2 1/2 pm Ritsma hornleger tot Lyussens van Sake Pyters tegen sekere 15 pl lant onder de clockslag Aelsum van ...Rechter landen met het hornleger 
24-2-1668	Georgh Wilco Vrijheer toe Schwartzenbergh etc. Grijtman over Oostdongeradeel ende vrou Helena Maria Baronesse toe Schwartzenbergh etc. echtel tot Anjum op Holdinga residerende BBC op de coop van sekere 38 pm tot Nijkerck by Tierck Serp (?) als meijer bewoont over hoogh ende leegh in 62 pm tesamen met de huisinge, beswaert met noch twe pondemaeten loslandt aldaer alles vrij van jaren het einde mate het einde gelt, leggende de copers gras ende gras aldus gecocht van Dirck ende Haie Cornelis, ijder pondt voor 110 gg vrij gelt doch een gulden ducaton .........lasten ende profijten daerop behorende en breder vermogens coopbrieff daervan zijnde
2-3-1668	Jeronimus Crab ende Riemck Waatses bbc op sekere aenpart sate ende landen onder den dorpe Ee, Wigara sate genaemt, groot nae naem ende faem 64 pm, gekocht van jo Rein van Popma ende jo Joost van Heerma voor 80 gg/pm (206)
27-3-1668	Huis "hebbende het gasthuijssteegh ten oosten" te Anjum
16-3-1668	Vier pm boulant tot Aenjum gelegen in de buirfenne
6-4-1667	Pijter Sijtses rechter ende ontfanger tot Aelsum bbc op de koop van 5 pm en de gerechtigheid van een stem, beswaert met de huijsinghe, in cope becomen van Catharina ? jongedochter voor 500 gg
13-4-1668	Bernardus Kingma als curator over Arren Pyters BBC op de coop van 1/4 part van cleijn Eedma (?) tot Engwierum gelegen by Jelger Cornelis, groot geheel 34 pm enz. gekocht van Eelck Serp wed. Reiner Jurriens a 71 gg 7 strs (209)
13-4-1668	Wilcke AEsges ende Sijtske Heerckes tot Nijkerck BBC op de coop van 1 pm ende 3/4 parten dus doch soo groot ende klein den selve sijn hebbende de vercopers self ten naesten met lasten ende profijten daerop behoorende. Aldus in cope becomen van Sibe fransen ende foock jacobs echtel. voor de somma van 179 gg alles breder vermogens coopbrieff daeraf zijnde.
22-6-1668	Twaalf pm "de buirfenne genaemt" te Anjum (214)
6-7-1668	Wilco toe Schwartzenbergh bbc op de koop van seecker hornleger met 5 pm met de gerechtigheid van een stem tot Aelsum, Pytter Sijtses als meijer
21-7-1668	Georgh toe Schwartzenbergh grietman OD BBC op de coop van de grond ende eigendom van een hornleger met de gerechtigheid van een stem tot Ee, gecocht van Gercke Ruerds (?) ende Trijntie Harmens voor de somma van 30 cg (niaerversoeck)
21-7-1668	Idem nog een huijsinghe, hornleger met de stem te Ee, gekocht van Sibe Minnes voor 25 cg
14-12-1667	Pijter Dionisius BBC op de coop van seker thuin bomen ende plantagie sampt soomerhuijs alles ca staende ende gelegen buiten de Aenjummerpijp van Dockum, de Suijer Ee ten n (218)
1-2-1669	Mame Poules tot Wetsens BBC land tot Aelsum aende Santwegh gelegen
18-1-1669	Lieuwe Crijns BBC op de coop van de gront ende eijgendom van 5 pm lant mitsgaders de huijsinghe ca bomen en plantagie t hornleger ende de gerechtigheijt van de stem tot Ee etc. gekocht van Mame ende Simen Reimers cs à 181 gg 7 strs
25-1-1669	Huis te Anjum "een seker lijckpadt ten suijden"
1-2-1669	Land "buijten de Halfmaenspoort te Doccum aen de groene wegh"
1-2-1669	Sioerd Jacobs ende Jantien Jans echtel. binnen Doccum BBC op de coop van seker 6/7 parten van de gerechte helfte van huijs ende schuijre hof bomen ende plantagie ca ende mede 6/7 parten van de gerechte helfte van 76 pm lants doch t eijnde mate t eijnde gelts, sijnde de plaets int geheel beswaert met 19 floreen in de algemeene schattinge, hebbende de gerechtigheijt van een stem, vrij van dyck ende wech, voorts met lasten ende profijten van olts daerop behorende gelegen tot Nijkerck by de bisitter Wijbe Annes gebruijckt ende bewoont wordende, aldus in cope becomen van Douwe Gerrijts, Pijter Gerrijts ende Jeppe Gerrijts cs ijder pond. de huijsinge daeronder versmolten voor de somma van 180 gg op vier gelijcke termijnen te betalen alles breder vermogens coopbrieff daeraff sijnde (220)
1-2-1669	De Heere Jr Siuck Aebinga van Humalda en Juffrou Catharina Hottinga echtel. BBC op de coop van sekere 20 pm gelegen onder de clockslagh van Aelsum met de eijgendom van de huijsinghe ende schuijre ca daeronder versmolten, staende op de marren, gebruijckt door Claes Wijtses, met de gerechtigheijd van de stem, gek van Hiskia van Ailva voor 3920 gg
8-2-1669	Tieerd Gerbens tot Anjum BBC op de coop van sekere hornleger met de huijsinghe ca te Anjum met stem
8-2-1669	Tieerd Gerbens ende Griet Reimers tot Anjum BBC op de coop van een huis "staende ende gelegen bij de meulen van vrsz dorpe de bulle genaemt"
15-2-1669	Land te Aalsum "bij de buirfenne" , de vaart ten n.
15-2-1669	Sekere camer int langhuis tot Morra
15-2-1669	Tierck Gerx ende Saepcke Thomas echtel. BBC op de coop van sekere half pond. lants gelegen in den dorpe Nijkerck hebbende Wilcke Ahgus (Agyus?) ten o, de herewegh ten suidoosten Thomas Tierx ten suidwesten met de kinderen van Claes Adsers sijnde gemene groot nae naem ende faem een pond sijnde int geheel beswaert met een oort floreen voorts met andere lasten daerop ende aenbehorende, aldus in cope becomen van Gabe Joannes ende Romck Tiallings echtel. voor de somma van 80 gg gereedt gelt alles breder vermogens coopbrieff daeraff sijnde (222)
15-2-1669	Jan Bruijns ende Bauck Tiercks BBC op een koeganck in de buirfenne tot Neawier
22-2-1669	Negen pm "het Aelsumer Voetpadt ten oosten" tussen Dokkum en Aalsum
22-2-1669	Anne Sipkes BBC op de coop van sekere huijsinghe hovinghe brouwerij ende brouwersgreedschap een ketel cuijp ende tonne ende vaten ende kannen buiten ende binnen huijs met alle hetgene daeraen in aerd bant spijker ende nagelvast is staende ende gelegen bij het kerckhoff tot Aenjum....alsmede op de coop van sekere huisinghe ca bij de schans oostmahorne gelegen bij Eelcke Bauckes wordende bewoont...gekocht van Sake Pijters ende Remke Martens voor 4183 gg

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.