Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

De eendenkooi bij de hel te Hallum.
Index op namen voorkomend in het boek.


Auteur: Gerard Mast, g.mast(apestaartje) chello.nl


In deze beschrijving is de historie van de huidige eendenkooi vanaf het ontstaan in de 17e eeuw tot 2007 beschreven. Relaties van de diverse eigenaren en de gebruikers zijn in beeld gebracht. Het boek is voor echte liefhebbers gratis te bestellen. De directie Regionale Zaken vestiging Noord te Groningen verzorgt de verspreiding.

Aarjens (Arjens), Maartje	98, 101
Abbema, van	29
Abbema, Jiskien van	82
Abbema, Titia van	81, 82
Abes, Douwe	80
Aebinga, Dorothea van	20, 23, 24, 27
Aebinga (sr.), Hette	20
Aebinga, Hette Scheltes van	20, 21, 25
Aebinga, Juffer Juliana Catharina (Jel) van	20, 26, 29, 80
Aebinga (Æbbinga), Lucia Helena van	20, 26, 27, 29, 73, 75, 80, 81, 181
Aebinga (Æbinga), Juffer Maria Anna van	20, 27, 29, 80
Aebinga, Riurd (Ruurd) van 	20, 21, 25
Aebinga, Jhr. Schelte(o) Hettes van	5, 7, 8, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 35, 181
Aebinga, Schelte Jarigh van	26
Aebinga, Schelte Julius van	26
Aebinga (Abbinga), Schelte (Schelto) Scheltes van	16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 72, 80, 81,
	181
Aebinga, Sicco (Sicke of Sixtus) van	20, 21, 23, 25
Aebinga, Siouck van	20, 21, 23
Aedesdr, Fokell	11
Ædes, Gerben	49
Aedes, Lysbet	38
Aedes, Paulus	75
Aedes, Tade	74
Albada, Piebe van	25
Albarda, Jan	38, 77, 103, 105, 107, 115, 116, 117, 118
Albarda, H.J.	44
Albarda, Willem	45, 46, 48
Alberda, A. With	163
Alberts, Jan	66
Algers, Antge	59
Algers, Pijtter (Pijter)	59, 72
Algers, Tiepke	59
Alles, Steven	61
Alue weduwe, Mints	143
Anema, Fokke	135, 139
Anes, Frans	66, 67, 68
Andrae, Andries Annes	140, 149
Andries (Andrijs) (Kooistra), Gerrit (Gerrijt, Gerryt)	42, 43, 49, 51, 52
Andries, Gribbert	50, 51, 54, 63
Andries, Jan	63
Andries (Kooistra), Romke	42
Andris, Dirck (Dijrck)	31
Annes, Bau(c)ke	67, 84, 85
Annes, Fokjen	80
Annes (Kooistra), Hendrik	53, 54, 84
Annes, Pytrick	8
Aremberg, graaf van	21
Asperen, Hendrikus van	130
Attema, Trijntje	130
Aukes, Gerben	62, 63
Aukes, Tietje	83
Aylva, Barthold van	20, 24
Ailva, Elisabeth Baronesse van	61
Ailva, Epo van	61
Aliva, Ernst van 	61
Aylva, Hans Willem baron van	20, 34
Aylva (Aijlva), Hessel Douwe Ernst van	36, 77, 101, 181
Aylva, Juliana Agatha barones van	20, 34
Aijlva, Tieppe Yske Popma van	79
Aylva, Vrouwe W.E. van	21, 28

Baarda, Attje Sjoerds	85, 101
Bakker, Gebroeders	167, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199
Bakker, Klaas	133, 139, 140
Bakker, Phillippus	170
Balen, Willebrordus Johannes van	170
Ballings, Gabbe	27
Bartels, Pieter	45, 47
Bas, Evert	57
Baukes, Antje	48
Beetstra, Watze Tjebbe	17
Bekker, Grietje Wytzes (Wijtzes)	98, 103
Bekker, Jan Wytzes	98
Bekker, Wytze Jans	98
Belonje, J.	57
Beek, I.E.M. van	153
Berg, H. v/d	193
Berg, R. van der	153, 198
Berg, W. v/d	197
Beyma douarière Van Sixma, Fokel Barber van	105, 110
Bierma, Trijntje Jorrits	99, 125, 131
Bierman, Marij Hendriks	118
Binnema, Jan Jouwes	120
Binnema, Johannes	135, 137, 139, 149
Boelens, Coert (Conradus)	65, 66, 74, 143
Boelens, Vrouwe Jacoba Cecilia Coenradina van	19
Boelens, Wijbrandus (Wibrandus) van	18, 66, 67, 68, 143
Boer, de	190
Boer, B.P. de	136
Boersma, Aagje Meinderts	119
Boersma, Ariaantje Sijbrens	99
Boersma, Bregtje Hoites	98
Boersma, Buwe (Bouwe) Montes	85, 86, 98, 101, 102
Boersma, Cornelis	139, 140
Boersma, Geertje Sybrens	98, 102
Boersma, Grietje Lieuwes	99, 103, 109, 117, 118
Boersma, Hoi(j)te Bouwes	80, 86, 93, 98, 101, 102
Boersma, Hoite Sybrens	98
Boersma sr, Lieuwe Montes	91, 93, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
	110, 111, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 144, 182, 183
Boersma jr, Lieuwe Montes	99
Boersma, Maartje Hoites	98, 103, 107
Boersma, Maartje Lieuwes	98, 103, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
	182 
Boersma, Maartje Montes	98, 103
Boersma, Meindert Ages	119
Boersma, Monte Bouwes	47, 80, 93, 98, 101, 102, 103, 108, 116
Boersma, Monte Lieuwes	99, 103, 109, 116, 117, 118
Boersma, Siebren (Sybren) Hoites	93, 98, 103
Boersma, T.(J.)	186, 188
Boersma, Taeke Tijssen (Tijsses)	80, 93, 102
Boersma, Tjalle Taekes	102
Boersma, Ytje Hoites	63
Bokma, J.	192, 193, 195
Boltjes, Pieter	116
Boomgaard, Rein	139
Boomsma, P.	153
Boonstra, Christiaan Wobbes	120
Bosch, Douwe Lieuwes	89, 94
Bosch, Fetse (Fetze) Jans	99, 126, 136, 137
Bosch, Fetse	167, 195, 196, 197, 198, 199
Bosch, Hylkje Siedzes	124
Bosch sr., Jan	126, 140
Bosch jr., Jan Fetses	99, 126
Bosch, Menno van den	103, 112, 114
Bosch, Ytske Fetses	99, 126
Boschma, Cees	22
Bosgraaf, Jemke	169
Bouma, T.	195, 196
Bouwes (Boersma), Monte	78
Braak, Gerrit	167
Braak, Oege	167
Brolsma, Gerrit Jans	107, 122
Brolsma, Jan Gerrits	88, 91
Brolsma, Lijsbeth Jans	107
Bronckhorst, Andriese Lucia van	20, 26, 28, 29, 81, 181
Bronckhorst, Lambert Frederik van	20, 26
Bronckhorst (heer van Schoot), Lambrecht van	26
Bronckhorst, Schelto Willem Baron van 	20, 26
Bronckhorst (heer van Outdorp), Willem Baron van	20, 26, 80
Brouwer, Froukje Lieuwes	120
Brouwer, Dr. G.A.	160
Brouwer, Jacob Pieters	120
Brouwers, Renske	148
Burmania, Vrouw Bouwina	36, 101, 181
Burmania, Jhr. Duco Martena van	62, 77, 78, 102
Burmania, Eduard Marius van	34
Burmania, Frans R. Eysinga van	20, 33, 34, 35, 36, 68, 77, 85, 181
Burmania, Jvr. (mevrouw, douarière)	49, 51, 52, 89, 90, 93
Burmania van Tjaarda, Jhr. Minno Frans	146
Burmania, Jhr. Siuk van	67, 68
Burmania, Willemina Eduarda van	102
Burum, Van	73
Buuren, Simon van	172
Buwes (Bouwes), Dirk (Dirck)	35, 36, 61, 64, 68, 69, 70, 83, 181
Buwes (Bouwes), Monte	101, 102

Cammingha, Hijlck van	20, 26
Cammingha, Siouck	20, 26
Cammingha, Watze Wytses van 	20, 23, 25
Cammingha, Wytse van	20, 23, 24, 25, 27
Camstra, Barbara	30
Camstra, Eduarda Maria van	20, 29, 30, 33, 181
Camstra, Homme van	29
Camstra, Lucia Helena van	34
Camstra, Jhr. Tjalling G. van (op Rinsumageest)	20, 77, 80
Camstra (sr.), Jhr. Tjalling (Tiaelling) Homme van	20, 29, 31, 73, 75, 80, 81, 82, 181
Camstra (jr.), Jhr. Tjalling Homme van	20, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 66, 67, 68, 77, 85, 181
Cannegieter, Dominicus	35, 72, 79, 125
Castelein, Arend Cornelis	153
Castelein, Arend Sipkes	151
Castelein, Melle Hedzers	153
Claessen (Clasen), Jan	29, 65, 66, 143, 181
Claases (Clases), Romke	61
Claasz, Wierd	38
Clasen, Alle (en Taetske zijn vrouw)	69, 70, 143
Clasen (Clases, Pot), Pijter	85, 86
Clases, Siouck	75
Collot d’ Escurij, C.E.E. baron	51, 54, 90
Cooistra (Kooistra), Hendrik (Annes)	92
Cooistra (Kooistra), Jacob (Sapes)	92
Cornelis, Gerrit (Gerrijt)	62
Cornelis (Hettema), Jacob	38, 44
Cornelis, Sijke	88
Cornelis, Ybeltje	88
Cornelis, Ysbrand	62

Dambits, Jhr. Ruird van	61
Damsma, herberg	133
Dekema, Jel(IJd) van	20, 21
Dikstra (Dijkstra), Sjabbe Johannes	92
Dircks, Dieuke	35
Dircks, Dirck	35
Dircks, Gerrijt	74
Dircks (Dirx), Pijtter (Pytter, Pyter)	35, 36, 39, 83, 181
Dircks, Simon	35
Dircks, Trijntie	35
Dircx (Dirx), Gerrit (Gerrijt, Gerryt)	79
Dircx, Lijsbet	75
Dirks, Anne (weduwe van)	79
Dirks, Saakje	71
Dirx, Freerck	59
Dirx, Jacob	61
Doedes, Michiel	8
Doedes, Otte	8
Doedes, Sytse	8
Doma, Catharina van	84
Doma, Pibo van	84
Dominici, Gellius	65, 74
Donia, Bonne Keympes van	30
Donjema, Catharina Rinses	88
Douma, Vrouw Ansk (Auck) van	68, 69
Douma, Jhr. Bartholdt van	81
Douma, Jan S.	88
Douma, Pieternella Neeltje	99
Douma (van Sixma), Vrouw Siouk (Sjouk) van	69, 70
Douwes opper Wirdt, Andrees	143
Douwes, Claaske	50, 54
Douwes, Eeltie (Eelke) (weduwe)	79, 80
Douwes, Krijntje	119
Douwes, Romke	77
Douwes, Trijntje	55
Doys	68, 70
Dukes (Doekes), Pieter (Pijter)	5, 11, 15, 22, 181
Dusart, J.A.	57
Dussen, Pietje Gijsberts van	93
Dijk, Siets M. van	189
Dijkstra, Froukje Lieuwes	120
Dijkstra, Maaike Jacobs	105
Dijkstra, Marten Jacobs	105
Dijkstra, Piertje	153
Dijkstra, Pieter Jacobs	105
Dijkstra, Renske Symons	124
Dijkstra, Sjabbe Johannes	92, 97

Echten, Romkje Klazes van	94
Edes (Eedes), Paulus (Pauwel)	75
Eedesdr, Foockell	11
Eekhoff, Wopke	18, 80, 90, 91, 95, 96, 101, 145
Eerden, Johanna van	38
Eesgis, Ymcke	9
Eizenga, Betje	149
Elgersma, Geert	153
Elgersma, Geertje	149
Elgersma, Hendrik	153
Elgersma, Hinke	153
Elgersma, Kerst	153, 154, 155, 156, 157, 159, 169, 173, 176, 182, 183, 193,
	194, 195, 196, 197, 198, 199
Elgersma, Metske	149
Elgersma, Piertje	153
Elgersma, Saakje	153
Elgersma sr., Willem	153
Elgersma jr., Willem	153
Elzenga, J.W.	166
Elsinga	61
Elzinga	196, 197, 198, 199
Eminga, Jhr. (heere)	61, 145
Espelbach (drost)	26
Espelbach, Juffer Anna van	24, 26, 27
Espelbach, Lucia van	26
Eijgenraam	154

Faber, Anna	36, 59, 61, 68, 69, 143
Faber, Dr. Johannes	61
Feddes, Tjeerd	67
Feenstra, P.M.	192, 193
Feenstra, wed	166
Feicama, Dr.	65
Feikes (Feijckijs), Harmen	31
Fennema, Jan	130
Fennema, Tiete Jans	113
Filips II, koning	21
Fockema, Mr. Nicolaus	120
Fokkes, Ubele	90, 94
Folkerts, Sybren	145
Foockisz, Wopke	11
Fopkes, Jochem	61
Foppes, Johannes	69
Foppesz, Binnert	16
Fransen, Jouw	83
Fransen, Sijmen	36, 37, 38, 39, 181
Fredriks, Joh.	93

Galama, Riemck (Riema) van	20, 23, 25
Galama, IJsbrand Fransen	94
Galema, D.F.	190, 191, 192
Galema, Jan Fransen	105, 115
Galema, P.	187, 188, 189
Galiën, v/d	198
Geert, M.K.	152
Geerts (Gerts), Jan	65
Geldorp, Aefke	65
Gerbens, Andries	42
Gerrits (Brolsma), Jan	91
Gerrits, Pieter	77
Gerrijts, Antje	80
Gerrijts (Gerrits), Harmen	51, 54, 63, 80
Gerrijts, Jan	77, 80
Gerryts, Janke	38
Gerrijts, Pyttje
Gerrijts, Wijpk (Wijpckien)	75
Gerrijts, IJsbrant (Ysbrant)	83, 145
Ghemmenich, Catharina Maria van	66
Gildemacher, Karel Ferdinand	17
Goitses (Gaytses), Neeltje (Neeltie)	75
Goslingha, E(e)rnst	17, 26
Gosses, Siuwkje	77
Graaf, E.L. de	153
Gratama (Gratema)	105, 107
Gravius, Anna	85, 146
Gravius, Barbara	83
Gravius, Dr. Martinus	83, 85, 146
Groot, Luutske Anskes de	40
Groot, Sjoukje Willems	149
Gunst, J. van	195, 198, 199
Grijpstra, Lammert	138, 140
Gijsberts, Breut	67

Haak	168, 169, 170
Haan, Th. de	196, 197
Haaystra, Pieter Hayes	93
Habbema, H.	38
Haer, D.B. van der	103
Halbertsma, Herrius	143
Halbes, Pieter (Pijter, Pyter)	16, 58, 73, 74, 75
Halbesma, Ytje Johannes	88
Halma, François	58, 59
Halteren, Klaas van	169, 170, 171, 172, 173, 174, 182, 184
Halteren, Zeger Aart van	174, 175, 180, 182, 184
Hamstra, Grietje W.J.	163, 165, 166
Harmens, Alle	80
Hayes (Koijinga), Frans	144
Haytes, Itie	9
Heemstra, Douairière van	107
Heens, Wibrandus	82
Hellema	64
Hellema, Doeke Wijgers	86
Hellema, Griet	160
Hellema, Sijtske	160
Hellema, Trijntje	160
Hellinga, Fokeltje Hendriks	88, 181
Hellinga, Hendrik Pieters	88, 89, 91
Hellinga, Jienze Hendriks	92
Hellinga, Sara Martens	88
Hendriks (van der Kooij), Doetje	40, 42, 43, 49, 52
Hendriks (Hellinga), Fokeltje	89, 181
Hendriks (Hendrix, van der Kooi/Kooy), Jan	39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
	57, 62, 71, 72, 181
Hendriks, Jurjen	95
Hendriks (Hellinga), Marten	89
Hendriks (Kooi), Marten	42
Hendriks, Trijntje 	40, 41, 42
Hendriks, Wybe	40
Henrici, T	15
Heslinga, Haaije	159, 160, 172, 182
Hessels, Fokje	88
Hessels, Meijnert	65
Hettes, Cornelis	85
Hettes (Horatij), Eco (Eeke)	61, 67, 68, 70
Hettema, Andries	48
Hettema, Jacob Cornelis	44
Hettema, Sijke Andries	105
Hettinga, Eeltsje	173
Heuvel, Bruyn van de	56
Hiccaard, Ds. Jillis Aris van	80
Hiddema, Pieter	126
Hiddema, Ytske Pieters	99, 126, 127, 131
Hiddes (Hebbes, Hibbes), Grietie	65, 66
Hiemstra, Bauke Arjens	93
Hiemstra, café	139, 166
Hiemstra, Sake	193, 194
Hoekstra, Alle	186, 187, 188
Hoekstra, Eelke	172, 173, 174, 175, 176, 182, 184
Hoekstra, Gerrit	172, 173, 175
Hoekstra, H.W.	134
Hoekstra, Joop	172, 173, 175
Hofman, Eke	151
Hofman, Jan Jans	115, 116
Hogenheim, S.	82
Hommema, Petronella M.	118
Homsma, T.	196
Hoogland, Piet	135, 138, 139
Hoogstra, O.	191
Hoorsma, Ritske	89, 95
Horatij (Horaty), Joannes (Johannes)	30, 59, 73, 77, 81, 83, 84, 85
Horatij, Reijnu	83
Housma, Klaas Jans	94
Hovinga, Gaele Nannes	138, 140
Hovinga, J.	194
Hoijtes, Bregtie (Breghtie, Brechtie)	101
Huber & Co, W.	167
Hulder, J.J.	59
Humalda, I. Æbinga van	93, 103
Hijlkema, Æde Hijlkes	92, 93, 102
Hijlkema, Dirk	140
Hijlkema, Sjoukje Tj.	126
Hijma, Klaas Heins	94
Hijma, Rintje Abes	40

Iemedr, Meynske	8
Igla, Gabriele	174
Ijonge, Pijtter	31

Jaarla, J.(Jetske)	49, 50
Jaarla jr., J.	50
Jaarsma, Aafke Hiddes	98, 99, 103, 109, 115
Jacobs, Grietje	98, 101, 102, 103
Jacobs (Viersen), Grietje	89
Jacobs, Jacob	38
Jacobs, Jitse	88
Jacobs, Lijsbeth	40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 62, 181
Jacobs, Rinse	88
Jacobs (Kooistra), Rinske	90, 91
Jans, Aede	85
Jans, Anne	45, 51, 54
Jans, Auke	63
Jans, Buwe	33
Jans, Foocke	77
Jans, Froukje	36
Jans, Gerrijt (weduwe van)	77
Jans, Hendrik	55
Jans, Jacob	79
Jans, Lupke (Liupke, Luijpke, Lipke, Liepke, Lijpke)	16, 29, 31, 33, 35, 64, 70, 80, 81, 83, 181
Jans, Pieter	38
Jans, Tiepke	74
Jans, Wijnzen	49
Jans, Ybeltje	83
Jansen, Aris	85
Jansen, Jan Pieter	108
Jansma, Lolke Gerrijts	51
Jansz, Frans	145
Jelles (Wassenaar), Lieuwe	67, 101, 102
Jeltema, Willem Jans	40
Jeltes, Willem	61
Jensma, Sijtske	126
Jippes, Jan Janzen	144
Jippes, Pyter	146
Jippes, Wed.	195, 196
Joannes, Jan	27
Joekema, Albert	138, 139
Johannes, Bouwe	32
Johannes (kinderen), Jochem	143
Johannes, Saake	146
Johannes (Dijkstra), Schabbe	93
Jong, Gerben Aukes de	106
Jong, P. de	126, 127, 159
Jong, Ruurd Oene de	161, 168, 169, 170, 171
Jongstal	67, 70
Jouws (weduwe Kooistra), Ate	53, 83, 84
Jou(w)s (Juws), Saecke (Sake)	16, 25, 26, 27, 29, 181
Jouws, Wypk	67
Juckema, Eduarda Magdalena van	29
Jurjens (Kooystra), Sjoerdje	95, 96

Kalma, Tietje Sipkes	99
Kamminga	190
Kamminga, H.	191
Kamstra cum. soc.	143
Kanis	155
Kingma, Geert	153
Kingma, Johannes	151
Kingma, Klaaske	151
Kingma, Pietje	153
Kingma, Sjoukje Jacobs	120
Klases, Durkje	95
Klooster, Harm ten	153
Klooster, Herman ten	153, 154, 155, 175, 178, 182
Klooster, Martzen Hiltje ten	176
Klooster, Willem ten	155
Kloosterman, Antje Sapes	96, 97, 107
Kloosterman, Dieuwke	149
Knol jr., Atte	133, 139, 140
Koistra, S.T.	97
Kok, Douwe	137, 139, 192, 193, 194, 195, 196
Koning, Johannes	153
Kooi, Akke Jans van der	40, 54
Kooi, Arjen	190, 191, 192, 193, 194, 195
Kooi, Dirk	163, 166
Kooi, Doetje Jans van der	40
Kooi, Durkje Martens	42
Kooi, Grietje Hendriks van der	40
Kooi, Hendrik Jans van der	40, 55
Kooi, Hendrik Martens	42
Kooi, Jacob Jans van der	40
Kooi (Kooy, Kooij), Jan Hendriks van der	40, 54, 55
Kooi, Jan Rypkes van der	40, 42
Kooi, Japke Jans van der	40, 54, 55
Kooi, Maayke Jans van der	40
Kooi, Marten Hendriks	40, 42
Kooi, Minke Hendriks	40
Kooi, Sjoerd Martens	42
Kooi, Trijntje Jans van der	40, 54
Kooi, Trijntje Martens	42
Kooistra, Antje Tammes	96
Kooistra (Kooystra), Fokke Sapes	88, 91
Kooistra, Gerrit Andries	40, 42, 43
Kooistra, Harmen Jacobs	88, 91, 94
Kooystra (Kooistra, Cooistra), Hendrik (Annes)	84, 92, 93
Kooystra, Iebtie Sapes	91
Kooistra (Kooijstra, Kooystra), Jacob Sapes	84, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 104, 105, 144, 181, 183
Kooijstra, Jitse Sapes	91
Kooistra, Klaas Siemens (Symens)	97
Kooijstra, Klaas Tammes	95, 96
Kooistra, Klaas Wierds	39
Kooistra, Neeltje Romkes	42
Kooistra, Pieter	171
Kooistra, Pietje Tammes	96
Kooystra, Rinse Sapes	91
Kooistra (Kooijstra), Rinske Jacobs	88, 90, 91
Kooistra, Romke Andries	42
Kooistra, Sape Jacobs	88, 91, 94
Kooistra (Kooystra), Sape Rinses (Rens)	88, 91
Kooistra, Sape Symens	97
Kooistra, Sierk Rinses	88
Kooystra, Sjoerdje Jurjens	95, 96
Kooistra, Sjoertje (Sjoerdje) Siemens	97
Kooistra, Sjoukje	151
Kooistra (Kooijstra), Symen (Siemen) Tammes	94, 95, 96, 97, 107, 108, 181, 182
Kooistra, Tamme Symens	96, 97
Kooistra, Trijntje Tammes	96
Kooistra, Willem	169
Koolstra,	190
Kooij, Bokke Jarichs van der	40
Kooij, Bonne Jans van der	42
Kooij, Doetje Hendriks van der	42
Kooij, Pieter Hendriks van der	40
Koijckers, Sijmen	33
Koijinga, Frans Haijes	144
Kramer, Dieuwerd	160
Kramer, Dirk	159, 160, 161, 168, 169, 170, 182, 197, 198, 199
Kramer, Gerlof	160
Kramer, Jacob Dirks	149
Kramer, Jacob Jacobs	135, 137, 139, 148, 149, 153, 155, 160, 182, 183, 192, 193,
	194, 195, 196, 197
Kramer, Jouke	160
Kramer, Metske Steffen	160
Kriens, Wilhelmina	57
Kroeze, Trijntje Jans	119, 120
Krol, Cornelis	188, 189, 190
Krol, Fopke Jochems	94
Krol, Jochum Fopkes	55

Lampe, Harmanus Johannes	96
Leikring, Egbert	119
Lettinga, Antje Klazes	163, 165
Lettinga, Bauke Dirks	138, 140
Leij, Frans van der	61, 62
Leij, Rienk Jans van der	45, 46, 98, 102
Liauckema, Gerland(t) Scheltes van	5, 11, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 181
Liauckema, Schelte Sickes	20, 21
Liauckema (sr.), Sicke van	22 
Liauckema (domheer), Sicke van	21, 24
Lieuwes (Bosch), Douwe	89, 90
Lieuwes, Jelle	101
Lieuwes, Lieuwe	16, 27, 72
Lieuues de jonge, Lieuue	72
Lieuwes, Wobbe	94, 143, 144
Liupkes, Dirck	33
Liupkes, Meijnuw	33
Liupkes, Pyter	33
Liupkes, Rixt	33
Liupkes, Schelte	33
Liupkes, Sijmen	33
Liupkes (Luijpkes), Welmoed	35, 68, 69, 70, 181
Ljupkes, Aafke	70
Ljupkes, Itske	70
Lolkes, Douwe	9
Loon, Johannes van	7
Looxma, Dr. Age	45
Looxma, B.	43
Lune, Piet v d	188
Lijkles, Gerrijt	80

Martens, Peter	143
Martens, Pope	61
Martin, Isaak Gijsbert Arentsma	90, 92, 93
Martin, Pieter Francois	79, 93
Mast, Gerard	1, 57, 171, 172, 178
Meer, Gerrit Pieters van der	97, 153, 156
Meer, Pieter (Piter) van der	153, 156
Meer, Pieter Gerrits van der	97
Meinerts, Hessel	77, 101
Memler, Hendrik	93
Merchten, Sophia van (Sophia Anna van Pipenpoy)	20, 25, 181
Meulen, Van der	131
Meulen, J. v/d	199
Meulen, Jan Rinses van der	116
Meulen, Lolke Liepkes v/d	93
Meulen, S. van der	153
Meij, Grietje Jans van der	134, 163
Meij, Grietje Scheltes van der	139
Meij, Jan Jans van der	134, 163, 165, 166, 193
Meij, Theunis Jans van der	163, 165, 166
Meijnerts, Pieter	74
Michiels (sr.), Doede	5, 7, 8, 9, 17
Michiels (jr.), Doede	9 
Miedema, Jan Jans	124
Miedema, Jan Jelles	124
Miedema, Janke Jelles	98, 123, 124, 126, 131, 149
Miedema, Jelle Hendriks	124, 149
Miedema, Jelle Martens	139, 148, 149, 182, 183, 191, 192
Miedema, Marten Jelles	149
Miedema, Wijtze R.	64
Minnema, Frans	22
Minnema, Lysbeth	153
Minnema, Ymck van	22
Molen, Sytse Jan van der	155
Montes, Bouwe (Buwe)	85, 101
Mud, Albert	160

Nannes, Jansen	85
Napoleon, Lodewijk (Koning van Holland)	55, 63, 183
Nauta, C.C.Th.	160, 168
Nauta, Petrus	61
Nauta, Rinse	130
Nauta, Ruardus	18
Nauta, Tjallingius	36, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 77, 143
Nauta, Thomas	67, 83
Nederveen, Ir. Maarten van	171
Nieuwland, Trijntje Pieters	113
Noomen, P.	21
Noot (Nood), Gerrit (Gerrijt/Gerryt)	41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 72, 89, 181,
	183
Nijevelt, Van Zuijlen van	112, 114

Ockinga (Ockma, Ockijnga), Jarich Heres van	30, 31, 32, 73, 74, 75, 77, 81, 82
Oegema, Geeske Sikkes	96
Oegema, Theunis Sikkes	96
Oenses, Afke (Aafke)	84, 102
Oenses (Straatsma), Ytje	80, 102
Oldersma, Jonas	83
Olivier, Trijntje Alefs	55, 98
Olijnsma, Lieuwe Kornelis	124
Ondersma, Ysbrand	120
Ooms, Mr. Sioucke	83
Oostindie, Mr.	155
Oppenoorth, Joke	2
Osinga, Pieter Dirks	137, 140
Ozinga (Osinga), Renske (Rensche) Klazes	163, 165, 166

Papma, Frans Johannes	94
Papma, Geert Pieters	63
Paulus, Aede	75
Paulus, Tiedt(d)	75
Peijsel, Foppe Barteles	163, 165, 166, 167
Piers, Claas	84
Pierson, Lamb:	38
Pieters, Binne	41
Pieters, Broer	43
Pieters ‘Opperwird’, Claes	143
Pieters, Feye	63
Pieters, Hendrik	45, 47, 62, 72
Pieters (Pytters), Hendrik	40, 41, 42, 43, 55
Pieters, Iitje	143, 144
Pieters, Sioerd	77
Pieters, Sijmon (Sijmen, Symon)	39, 71, 181
Pietersz (Piters), Doeke (Duke)	11, 16, 181
Pitersz, Douue	16
Plaats, Jan Daniel van der	94
Plantinga,	192
Ploeg, Lieuwe Eeltjes van der	40
Poelstra, Mr. Pier Daniel	131
Poelstra, Tjebbe Sakes	116, 129
Polstra, Tjeertje T.	64
Poortinga, Jacob Jans	125
Poortinga, Jan Lieuwes	98, 125, 126, 131, 133, 139
Poortinga, Lieuwe Jans	98, 125
Popkes, Jacob	103
Porte, Pieter	51, 54, 143
Post, K.K.	134
Postma, Antje Gerrijts.	64, 93, 98
Postma, Gerrit Gerrits (Gerrijt Gerrijts)	51, 52, 54, 89, 93, 107, 144
Postma jr., Gerrijt Gerrijts	93
Postma, Froukje Gijsberts	98, 130
Postma, Gerrit Gijsberts	98
Postma, Giesbert (Gijsbert) Gerrijts (Gerrits)	93, 98, 103, 105, 107
Postma, Klaas J.	188, 189
Postma, Lolkje Gijsberts	98
Postma, Pietje Gijsberts	98
Pot, Klaas Pieters	86, 93
Pot, Pieter (Clases)	86
Pyters, Claas	75
Pyters (Pijters), Sioerdt (Sjoerd, Sijoerd)	65, 66
Pijters, Roelof	75
Pijters, Siouck (d)	75
Pijters, Siuw (d)	75
Pijters, Taede	68, 75
Pijters, Willem	75
Pijters, Willemke	75
Pijtters, Bartel	29
Pijtters, Suijrdt	31
Pytters, Buwe	33
Pytters (Pyters), Claaske	145, 146
Pytters (Pijtters), Pytter (Pijtter)	71
Pytters, Wytse	143

Raaf, Cornelis	140
Regnerus, Grietje Lieuwes	107, 108
Regnerus, Lieuwe Teunes	108
Rens, Sape	91
Reijners, Gerrijt	73, 74, 75
Reinders (Rinders), Sjoerd	47, 50, 72, 89, 144
Reinders (Rinders), Wytse (Wijtze)	47, 49, 50, 51, 52, 72, 89, 144
Reitsma, Dirk Gjalts	163, 166
Reitsma, Pieter Keimpes	139, 143, 147, 148
Reitsma, Wilco Gjalts	107
Rieks, F.B.	197, 199
Riemersma, Melle	153, 156
Rienks, B.	193
Rienks, Johannes	19, 80
Rienks, Klaas	116
Rienks, Klaas Klazes	116, 117, 118, 186
Rienks, Renske Arjens	163, 165, 166
Rienks, Rienk Siedzes	124
Rinses, Catharina	88
Rinses, Cornelis	88
Rinses (Westerhuis), Liesbeth	39
Rinses (Kooystra), Sape (Saape)	88, 90, 91
Rinses, Stijntje	47
Rinses, Syerk (Sierk)	88
Rinsma, Folkert
Rintjema, Harmen Tjerks	88
Rintjema (Rentjema), Sjoukje Harmens	88, 91, 92, 93, 94, 181
Ritskes (van Tuinen), Albert	45, 47, 50, 72
Roeleffs, Thonis	27
Roelofs, Jacob	50
Roels, Jacob	45, 50
Rollingswier, Jantje Jans	124, 149
Romckma, Minne Alckes	34, 35, 79
Romkes, Neeltje	42
Romkes, Trijntje	61
Rommerts, Symon	85
Roorda, Juffer Doetke (Doetie) van	59, 80
Roorda, Jeltje Tjebbes	105
Roorda, Juffer Wick	80
Roos, Eelke Sijmons de	96
Rosema, Petrus van	84
Ruurds, Grietje	80
Ruurds, Janke	38
Rynckesz, Hidde	16
Rypkes, Jan (van der Kooi)	41
Rypma, Tjitske	90, 94
Rijpstra, Gerrit Pieters	130

Schaap, Aartje	174
Saeckes, Schelte	29, 181
Saes wedue Binnert Foppesz	16
Saksen, Georg van	22
Sapes (Kloosterman), Antje	97
Sapes (Kooistra/Kooijstra), Jacob	89, 90, 91, 181
Sapes (Saapma), Jacob	88
Schaaf, S. van der	190, 191
Schaaf, W.S. v/d	194, 195, 196, 197
Scheltes, Lieupke (Ljupke, Liupke)	33, 70, 71
Scheltinga, Vrouwe Cornelia Livia van	18
Schepper, J.J. de	38
Schermer Hesling, Jan Nicolaas	94
Schotanus (advocaat)	65
Schotanus à Sterringa, Bernardus	9, 17, 58, 59, 64, 79, 86
Schrader, B.	83
Schratenbach, Lucia Juliana van	34
Schukking, Sijbren	99
Schwartzenberg (erven, grietman)	95
Sevensma, Jeltje	85
Sevensma, Ds. Petrus Lykles	85
Sevenster, Aafke Sybes	117, 118
Sevenster, Antje Sybes	116, 117, 118
Sevenster, Lieuwe Sybes	116, 117, 118
Sevenster, Sybe Sybes	99, 116, 117, 118, 120
Siedses, Aukje	19
Siedses, Jan	48
Siegers, Antje	103
Sikkes (Oegema), Geeske	96
Simons (Symens), Jan	82, 84, 85
Sinderen, van	198
Sinnema, Klaas Pieters	137
Smeding, Doeke Ritskes	24
Sipkes, Ytje	84
Siouckes, Meinerd (Meynert, Meijnert)	77
Sixma d. van H, Vrouw Anna Agatha Geertruida van	105
Sixma, Jhr. Barteld Douma Tjalling van	44, 45, 46, 47, 62, 63, 64, 71, 72, 144
Sixma, Freule Baudina Lucia van	62
Sixma, Douarière van	89
Sixma, Doeckje (Duconia) Martha Dorothea van	37, 39, 45, 62, 66, 67, 71
Sixma, Jhr. Julius Ritske van	61, 64, 69, 70, 71, 143
Sixma, Jhr. (A)R.T.(Age Tjepke Ruurd Tjalling) van	46, 62
Sixma, Jhr. Tjalling Ædo Hessel Roorda van	37, 38, 62, 71, 143
Sjoerds, Hiltje	85
Sjoerds, Jan	77
Sjoerts (Sjoerds van der Veen), Tiete (Tiede)	89, 90, 144
Slim, J.	186
Slooten, Melis Pieters van
Slooten, Mr. Pieter A. V. Baron van Harinxma Thoe	115, 116
Sloterdijck, J.L. van	133, 140
Slothouwer, Dr. Bochus	49, 50, 51, 52, 72, 181
Sluis, D. v.d.	93
Smeding, (majoor)	85, 86
Smeding, Doeke Ritskes	24
Smid, Bernard	169, 170
Sminia, Van	15
Smit, Jan	8
Smit, J.J. (Han)	151, 157
Smit, Piet	8
Sonnema, Meindert	167
Spar, Jitze	88
Spar, Rinske Jitses	88
Speelman, Jhr. mr. Cornelis Jacob	120
Spoelstra, J.	195
Staal, Jan Abrahams	139
Stam, J.	106, 107, 108, 111
Steensma, Klaas Sybes	116
Steffens, Jacob	41
Steffens, Tjitske	41
Stekelenburg, Rian (Adrianus Huibert)	175, 176, 177, 178, 182, 184
Stelpstra, Sybren Sytzes	113, 116
Stienstra, Jan Jochems	115
Stienstra, Jelle Jans	144
Stienstra, Jochum (Jochem)Jans	93, 144
Stikkersma, Jacob	38, 77
Stonebrinck, IJsbrandus	82
Straatsma, Anna	99
Straatsma, Hendrik	138, 139
Streekstra, P.J.	134
Strigelius, Dr. Cornelis	82, 83
Strooper	57
Swart, Hilbrand Pieters	105
Swart, Joh.	195, 196
Swart, Klaaske Martens	105
Swart, S.	193, 194, 195
Swart, Sjoerd Martens	105
Swart, Sjouke Martens	97
Swart, S.P.	134
Sijbes, Jacobus	51
Sybesz, Jetse	16
Sybez, Sipke (Sypke to Haghehuus)	27, 28
Syboltsma (Siboltsma), Lolkje Sijbrens (Sibrens)	98, 102
Sijbrens, Bauke	144
Sijdzes, Aaltje	36
Sydses, Tetje	88
Sijmens, Dieucke (Diucke)	29, 33, 35, 81, 83
Sijmens, Dirk	33
Sijmens, Pijtter	33
Sijmens (Simons, Symens), Rommert	82, 84, 85
Symens (Symons), Sjoerd	47, 48
Symens (Simens), Tamme	95, 96
Sijmens, Trijn	33
Sijmons (de Roos), Eelke	96
Sytsma (Sijtsma), Sieds Cornelis	98, 108, 109
Sijtsma, S.G.	134
Sytsma, Sieds S.	64

Tabes, Siemen	97
Taconis, Heero	187
Taedes (Tades), Pijter	75, 77, 79
Tædes, Tæde	79
Taedes, Wytske	40
Tækes, Ritske	93
Talsma, Auke	127, 151, 153, 154, 155, 156, 161, 183
Talsma, Jan	153
Talsma, Rendert Harmens	163, 166
Tammes (Kooistra,Kooijstra), Klaas	96
Tammes (Kooistra), Symen (Siemen)	96, 97
Tamminga, Wilhelmina	34, 36, 181
Tasma, E.	188
Teitsma, Marten	170
Temmen, Rebekka van	94
Terpstra, Aan	138, 139, 140
Terpstra, Anne Jans	93, 94, 97
Terpstra, A.S.	134
Terpstra, Ette Jacobs	133, 134, 135
Terpstra, Jitse	151
Terpstra, Jitze Marcus	133, 135, 139, 140
Terpstra, Johannes	151
Terpstra, Markus	151
Terpstra, Mient (J.)	139, 140, 149, 151, 154, 182, 183, 191, 192, 192, 193
Terpstra, Ruurdje	149
Teunis, Bouwe	41
Theunis, Pyter	146
Tiberij	65
Tiepkes, Alger	59
Tiepkes, Ulbe	32
Tierds, Syds	77
Tiesma, Sjouke Joukes	40
Tijepkes, Aeltie	11
Tjebbe, Sijtse	85
Tjeerds, Maike	33
Tjeerds, Wijbe	101
Tjeerdsma, Homme	182
Tjepkes (Tijepkes), Aaltje (Aeltie)	11, 15, 181
Tjepkes, Feijke	63
Tjepkes, Jouke	67
Tjepkes, Jouw	67, 68, 69, 70
Tjepkes, Simon	7
Tjipkes (Tiepkes, Tjepkes), Sjoerd (Sioerd)	85, 101, 146
Tjipkes (Tjepkes), Feyke	63
Tolsma, Kornelis (Cornelis) Rinderts	98, 102, 103
Tolsma, Rindert Jans	102, 103
Tolsma, Wijbren Jans	102
Tomes, Wijtse	61
Tour van Bellinchave, F.B. du	110, 122
Tour van Bellinchave, G.W. du	110, 122
Tour, Jhr. J.M.C.W. du	105
Tromp, Maria Geertruida Agatha Lewina v. Hettinga	136, 163, 165, 166
Tuinen, Albert Ritskes van	72, 93, 105
Tuinen, Ritske Alberts van	105
Tuinstra, Reinder	148
Tijepkes (Tjepkes), Aeltie (Aaltje)	11
Tijssen, Jouke	71
Tijssens (Tijssen) (Boersma), Taeke (Take)	80
Tijssen, Tjalle	78, 84, 102
Tijssen, Yppe	32
Tytis (Tietes), Jorrijt (Jorrit)	84

Uiltjes, Teewis	71
Ulbes, Symen (Sijmon)	85
Unia, Willem Æemilius van	34

Veen, A. v/d	192
Veen, Anna van der	98
Veen, Tiete Sjoerds van der	93
Veenstra, Aafke Wytzes	163, 165
Veenstra, Wietze	163
Velde, Jetske Klases v.d.	109
Ven, Drs. J.A. van der	159, 160
Vergonet, P.	167
Verhoen, Theodorus	170
Verhoeven	21
Viersen, Aukje Jans	88
Viersen, Jan Jacobs	88
Vierssen, Assuerus van	65
Viers(s)en, Gijsbertus van	83
Viglius	29
Viglius, Dr. Cornelius	81, 82
Visser, Saakje	153
Visscher, Tettje	95
Vlie, Janke Johannes van	40
Vlietstra, J.	195, 196, 197, 198, 199
Voormeulen, Gerrijt	51
Vries, A. de	199
Vries, Aagje (Achie) Meinderts de	98, 119
Vries, E. de	197, 198, 199
Vries, Harmen Ypes de	40
Vries, Hendrik J. de	189, 190, 191
Vries, Jan Lieuwes de	99, 124
Vries, Jan Meinderts de	98, 119, 121
Vries, Jan Pieters de	119
Vries, Jelle Lieuwes de	99, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 139,
	140, 148, 151, 162, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
	194, 195, 196, 197
Vries, Jelle Meinderts de	99, 125, 126, 131, 133, 139, 192, 193
Vries (erven), Jetze de	97
Vries, Johns de	186, 187, 188, 189
Vries, Jorrit Meinderts de	99, 125, 131, 133, 139
Vries, Lieuwe Meinderts de	98, 119
Vries jr, Lieuwe Meinderts de	99, 125, 131, 133
Vries sr. Lieuwe Meinderts de	72, 98, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 133,
	149, 163, 165, 166, 167, 182, 183, 186, 187, 188
Vries, Louis de	138, 139
Vries, M. de	189, 190
Vries, Maartje Lieuwes de	98, 124, 125, 131, 133, 139
Vries, Meindert Jans de	98, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 182, 183
Vries, Meindert Lieuwes de	99, 124, 125, 126, 131
Vries, Pieter Jans de	123, 124
Vries, Renske Dirks de	40
Vries, S.G. de	47, 48
Vries, Sijtske Jelles de	99, 126, 127
Vries, Trijntje de	113
Vries, Wytze Hindriks de	109

Wagen, Sjouke Durks van de	105
Wagenaar, Mient Hendriks	40
Wal, Feikje Andries van der	105
Wal, Feije Jacobs van der	96
Walle, Hendrik Saakes de	93, 94
Warmolts, Mr. C.C.C.	120
Warringa, R.C.	193, 194
Wassenaar, Wilke	163
Weide, Frans Reins van der	40
Weide, Sjoertje R.	113
Werd, Tijs oppe	143
Westerhuis, Liesbeth Rinses	39
Wiebenga, Jan Wiebes	93
Wielinga van Scheltinga	90
Wierda, W.	153
Wierdts (Wierds), Claas (Klaas)	38, 39, 62, 181
Wierds (Kooistra), Klaas	39
Wierdsma, Helena Duke	146
Wierdsma, Petrus	45
Wierdsma, Pijtter (Pyter) Pijtters (Pyters)	145, 146
Wierdsma, Theodorus (Dirk Pieters)	146
Wieren, G. van	167
Wiersma, mej. A.	134
Wiersma, Beerd Goffes	108
Wiers(d)ma, Dirk Pieters	36, 83, 85
Wiersma, D.	145
Wiersma, Dirk	189
Wiersma, Gabe K.	113
Wigeri, Horatius	82
Wighers (Wichus weduwe, Wichers weduwe), Ds. 	37, 144
Wilckes, Gerrit	27
Wilde, Sierd (Sierde) Tjallings de	116
Wilhelmy, G.	42
Wilhelmi, Joannes	82
Willems, Freerk	61
Willems, Jan	36, 37, 38, 71, 101, 181
Willems, Sytse	35, 79
Willems, Tzietske	75
Wiltjes, Foekje	62, 63
Witteveen, Johan	170, 171, 173, 174, 175
Woude, Antje van der	126
Woude, Sijtse Sjoerds van der	124
Wybenga, Jan Wybes	108
Wybenga, Sybe Wybes	108
Wybenga (Wij, Wie), Tomas (Thomas) Wiebes (Wij)	97, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 122, 144, 182
Wijbes, Grietje	61
Wybes, Trijntje	40, 41, 42, 55
Wijnbergen, Andriesa Lucia van	20, 29
Wijnbergen (heer van Oucoop), Willem van	20, 29, 74
Wijnia, Douwe Hartmans	130
Wijnia, familie	134, 138
Wynsens (Wijnsens) (Zijlstra), Jan	47, 63

Ypes, Anne	146
Ypes, Philippus	146
Ypey, M.	93
Ypey, W.H.	38
Ysbrands, Cornelis	80
Ysbrants, Maritie	83

Zijlstra, Jan Wijnsens	64
Zijlstra, Trijntje Teunis	105

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.