Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Dokkumers uit de Bijlagen van de Criminele Sententies van het Hof van Friesland, 1700-1811 (t/m letter B)

Inleiding

Hieronder volgen de namen van 'criminele' Dokkumers uit de jaren 1700 t/m 1810. Jaren geleden heeft de heer R.S. Roarda, 'genealooch te Ljouwert' uit de Bijlagen van de Criminele en Civiele Sententies van het Hof van Leeuwarden (samen met een aantal anderen?) ca. 135.000 namen verzameld. Uit deze enorme berg -toen nog zonder hulp van computers e.d.- heeft hij alle Dokkumers gehaald en die op alfabetische volgorde gezet. Voor zover bekend, heeft hij er ook het beroep en de leeftijd bij vermeld.

Onderstaande lijst betreft alleen de Criminele Sententies. Voorop staat de datum van het dossier, dat hoeft dus niet de datum van het vonnis of van het vergrijp te zijn. Achter de datum van het dossier staat de NAAM van de betreffende persoon. Dit kan zowel een voor- als een achternaam zijn. Niet iedereen had voor 1811 een familienaam en als men die had, werd die lang niet altijd gebruikt. Ook moet rekening worden gehouden met verschillende aanduidingen voor dezelfde persoon en uiteenlopende schrijfwijzen van één naam. Niet alleen letters als c en k, s en z, f en v, maar ook f en s (Goffe i.p.v. Gosse) en f en t (Fetsje i.p.v. Tetsje) werden regelmatig door elkaar gebruikt.

Wat het 'criminele' betreft, is het niet allemaal zo erg als het eruit ziet. Als er bijvoorbeeld 'finzene' (veroordeelde, gevangene?) achter iemands naam staat, wil dat nog niet zeggen dat die persoon iets heel ergs had uitgehaald. Voor een kleine misstap werd men vroeger bijzonder zwaar gestraft en in de patriottentijd was het roepen of dragen van oranje al voldoende om veroordeeld te worden.

De heer Roarda beoogde met zijn lijst genealogen behulpzaam te zijn met het meer volledig maken van zijn of haar stamboom of kwartierstaat. Als je meer over een in de lijst genoemde persoon te weten wilt komen, kan je met behulp van de datum van het dossier bij het Ryksargyf in Leeuwarden het dossier ter inzage vragen.

 • Nieuw: scans van index Dokkumers in Civiele en Criminele Sententies 1700-1811 op fotosite Sneuper.
  - A -
  
  29-06-1808 AAFKE Tjepkes, leartouwer, 75 jier. 
  10-12-1735 AAGHT Sytses, wid. Dirk Jansen, 50 jier. 
  17-07-1758 AALTJE Jans, gisele, brānmerke en 5 jier sitte. 
  13-03-1773 AALTJE Jans, 36 jier, finzene. 
  26-09-1752 AALTIE Pytters, 23 jier. 
  08-03-1768 AALTJE Pytters, wid. Fedde Jans, 78 jier. 
  09-06-1761 AANT Sijbouts, 36 jier. 
  02-02-1802 ABELE Ypes, 37 jier, finzene. 
  20-02-1802 ABITSCH, Adriana, wol skiede fan har man dr. P.J. Schelwolt.
  02-07-1716 ADEMA, Petrus, 32 jier. 
  08-03-1768 ADRIANA Hutgers, wid. Durk Geerts, 48 jier. 
  08-05-1721 AECHT Jacobs, frou fan Nanne Pijters, 30 jier.
  08-02-1802 AKKE Wiggers, dr. Fan Wigger Oeges, 21 jier. 
  13-05-1760 ALBERT Ballings, keapman, 50 jier. 
  07-07-1733 ALBERT Selis, prūkmakker, syn frou Cornelia Gerryts, 48 jier. 
  07-10-1796 ALBERTIE Jans, finzene.
  27-01-1759 ALBERTUS Anna, trekskipper, 36 jier. 
  19-12-1806 ALEGONDA Sijbouts, 41 jier. 
  17-09-1803 ALETTA Gerlofs, wid. Lammert Geerts, 34 jier. 
  25-11-1738 ALLE Jans, keapman, 41 jier.
  23-01-1801 ALLE Sjoers, 25 jier, finzene. 
  04-05-1785 ANDRIES Douwes, skuonmakkersfeint, 25 jier. 
  20-12-1802 ANDRIES Douwes, ratteler, 45 jier. 
  06-03-1784 ANJEMA, Paulus Jans, mr. Bakker, 52 jier + 19-01-1803. 
  06-02-1779 ANNA Beernts, berne Musterlān, dr. Fan Berent Dirks en Trijntie Jans, 
  bern 1754, 26 jier, finzene. 
  09-06-1774 ANNA Coops, skipstimmerman, 30 jier.
  27-05-1718 ANNA Maria Jans, wid. Mr. Huybert Jansen, 45 jier. 
  20-03-1789 ANNE Hinnes, trekskipper, 40 jier.
  13-03-1798 ANNE Hylkes, skipper, 29 jier. 
  22-02-1710 ANTHONY Jansen syn frou Harmke Jurriens, 22 jier.
  05-03-1704 ANTIE Andries, faem, 27 jier. 
  14-10-1741 ANTIE Ates, 22 jier.
  22-02-1710 ANTIE Hessels, wolnaister, 26 jier.
  01-07-1734	ANTIE Hessels, wid. Elias Eelkes.
  25-05-1718 ANTIE Jans, wid. Jan Martens, 56 jier. 
  26-10-1746	ANTIE Sakes wid. Jan Geerts, 54 jier.
  25-01-1809 ANTIE Tjeerds, 20 jier. 
  25-03-1803 ANTJE Annes, frou fan Bauke van Reenen, 27 jier. 
  02-05-1778 ANTJE Aukes, 28 jier. 
  18-03-1777 ANTJE Bouwes, wid. Holwerda, 53 jier. 
  16-03-1724 ANTJE Freerks, 22 jier.
  27-01-1749 ANTJE Harmens, 23 jier.
  16-03-1724 ANTJE Jans, faem, 36 jier. 
  30-03-1796 ANTJE Gerrits, finzene. 
  04-07-1766 ANTJE Jans, wid. Sjerk Sjoerds, 60 jier.
  26-09-1799 ANTJE Jans, 26 jier. 
  20-03-1789 ANTJE Tietes, 26 jier.
  16-03-1750 ARENT Tjeerds, trekskipper, 30 jier.
  20-03-1789 ARENT Wybrens, mr. koermakker, 69 jier. 
  27-01-1749 ARJEN Cornelis, mr. snider, 65 jier.
  09-12-1758 ARRJEN Hendriks, hospes, 44 jier en Trijntje Ernstes, 42 jier, + 24-02-1753.
  02-04-1710 ARRIEN Cornelis, soldaet, 25 jier. 
  28-01-1769 ASSEN, Harmanus van, houtkeapman, 32 jier 1759. 
  20-03-1789 ASSEN, Harmanus van, āld boargmr., 61 jier. 
  01-07-1734 ASSEN, Jan Beerns, 18 jier. 
  08-03-1769 ATE Jans, berne to Ie, 40 jier, finzene. 
  26-05-1716 ATE Sjolles, mr. Brouwer, 54 jier en Tryntie Dirks, 30 jier, + 27-05-1718.
  07-07-1733 ATSE Reinders, panbakker, 28 jier.
  04-05-1785 ATZE Janses, skuonmakkersfeint, 39 jier. 
  19-12-1806 ATTJE Fokkes, 28 jier. 
  30-09-1797 AUKE Wybrens, 42 jier.
  02-12-1713 AUKJEN Wopkes, wolnaister faem, 39 jier.
  
  - B -
  26-09-1752 BACKER, Jan Minnes, boargmr., 45 jier.
  27-01-1749 BACKERS, Claas Geerts, boade, 77 jier.
  20-03-1789 BAKKER, Pieter Jans, trekskipper, 36 jier. 
  06-03-1784 BAKKER, Trijntje Jans, 42 jier.
  26-05-1716 BALLINGH Alberts, mr. Seilmakker, 39 jier.
  15-03-1797 BANDELEEN, Anna Josina, frou fan Eelke Luttendorp, 26 jier.
  31-05-1794 BARBER Daniels, wid. Leendert Peel, 49 jier. 
  27-01-1749 BARON, Adolph de, oargelist, 30 jier.
  02-07-1716 BARON, Philander de, Ext., 31 jier, + 06-02-1734
  02-07-1701 BARTEL Hillebrands, panbakker, 25 jier.
  27-01-1759 BAUKE Hanses, keapman, 39 jier.
  30-04-1807 BAUKE Jacobs, soan fan Jacob Sents, 19 jier.
  01-07-1734 BAUKE Jans, mitsler, 31 jier. 
  25-01-1803 BAUKE van Reenen, barbier, 28 jier.
  17-09-1803 BAUKJE Gerrits, faem, 29 jier.
  07-07-1807 BAUKJE Thyssen, finzene. 
  30-09-1796 BAUKJEN Jans, wid. Sjouke Jelles, 32 jier.
  16-03-1724 BECKER, Geertruid, faem, 29 jier.
  17-07-1758 BECKER, Geertruid, wid. Romcke Nappius, 63 jier, + 27-01-1749 doe 54 jier. 
  05-09-1748 BEDUINSMA, Claas syn frou Pytje Jacobs, 33 jier. 
  16-05-1789 BEER, Gerrytje Poppes, 20 jier, + 19-12-1806.
  28-01-1769 BEER, Poppe Geerts de, hospes, 47 jier, + 16-05-1789, 
  syn wid. Eeltje Gerrijts, 55 jier. 
  25-05-1718 BEERN Beerns, fisker, 33 jier en Aagtje Clasis, 43 jier.
  02-07-1801 BEERN Elties syn frou Geeltie Jacobs, 64 jier. 
  25-05-1810 BEERN Harmens, 43 jier. 
  06-02-1779 BEERNT Dirks, 40 jier, finzene. 
  05-02-1757 BEERNT Harmens, 35 jier, gisele en 3 jier sitte. 
  22-01-1756 BEERNT Hendriks, skipstimmerfeint, 31 jier. 
  30-06-1784 BEERNT Reinders, 40 jier.
  22-10-1771 BERENT Durks, 40 jier, finzene. 
  26-09-1810 BERENT Harmens, finzene. 
  02-07-1716 BERENT Hednriks, gernier, syn frou Marike Johannis, 33 jier. 
  26-09-1810 BEITSCHOT, Pieter Cornelis, fuorman, 42 jier.
  16-03-1724 BEKIUS, Benjamin, kontroleur-froedsman, 29 jier 
  + 01-07-1734 + 24-3-1770 dan 50 jier. 
  20-03-1789 BEKIUS, Francois H., froedskip, 31 jier. 
  07-10-1796 BENSONIDES, Elisabeth, wid. H. Groenia, 38 jier. 
  16-03-1724 BERBER Arents, 27 jier.
  05-09-1748 BERBER Ruyrds, faem, 33 jier.
  10-02-1746 BERG, Everhardus Hendricua van der, prūkmakker, 41 jier. 
  30-06-1729 BERGHSMA, Petrus, not., 60 jier.
  27-01-1749 BERGSMA, Wilhelmus, sikt. E.D., 42 jier. 
  18-12-1795 BEUSING, Jacob, snider, 27 jier.
  26-09-1752 BINNINGA, Alle Jans, keapman, 54 jier.
  19-12-1806 BLEEKER, Christiaan Pieters, 19 jaar.
  13-09-1794 BLEEKER, Geert, mr. Kūper.
  17-03-1793 BOCK, Freerk Harmens, finzene.
  22-01-1756 BOCK, Harmanus, houtkeapman, 30 jaar.
  09-06-1774 BOK, Eeke Roelofs, frou fan Thomas Eijbeth, 66 jier. 
  24-02-1753 BOCKHOUT, Jacob, stedsomropper, 27 jier.
  25-05-1810 BOER, Sjoerd Aukes de, oaljeslager, 42 jier.
  21-05-1773 BOERSMA, Elisabeth, frou fan Jan Doedes, 31 jier. 
  02-12-1740	BOEIJNINCK, Johanna, frou van Arnoldus Boeynink, 59 jier.
  08-03-1768 BOKKE Rienks syn frou Maria Pijtters, 34 jier. 
  30-06-1784 BOLHUIJS, Jacob Gerrits syn wid. Maijke Joosten, 50 jier.
  23-01-1801 BONGA, Fetje Jans, frou fan Alle Sjoerds, 23 jier, hy 25 jier. 
  31-05-1795 BONGA, Jan Jacobs, śtdrager, 53 jier. Mayke Lourens 52 jier. 
  23-01-1801 BONGA, Syske Jans, 20 jier. 
  27-01-1749 BONTEKOE, Grietje Heres, frou fan Sjirk Claases, 30 jier.
  10-09-1772 BONTEKOE, Hendrik, weesheit, 64 jier.
  12-09-1769 BONTEKOE, Stijntie, frou fan Claas Claasen, 61 jier.
  04-05-1785 BOOMSMA, Pieter, distelateur, 38 jier, + 17-09-1803, jeneverstoker, 56 jier 
  en Sj. F. Ronner, 47 jier. 
  09-04-1803 BOOMSTRA, Rommert Hendriks, 53 jier, finzene. 
  30-06-1784 BOS, Antie, frou fan Johannes Hessels, 30 jier. 
  22-04-1710 BOTE Edes, soldaet, 26 jier.
  17-03-1797 BOTE Pytters, houtmounersfeint, 57 jier. 
  25-01-1809 BOUMA, Nanne, nōtkeapman, 37 jier. 
  07-05-1718 BOUWE Freercks, trekschipper, 78 jier. 
  

  Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.