Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

ACHTTSJINDE IEUSKE KRIMINALITEIT YN DE WALDEN.


Yn Achtkarspelen, Dantumadiel, Hearrenfean, Kollumerlân, Opsterlân, Smellingerlân, Stellingwerfen, Tietsjerksteradiel en Utingeradiel, út de Bylagen fan de Kriminele Sentinsjes fan it Hof fan Fryslân, 1700-1811.

Yn it ramt fan it Wâldeplan ha wy de Kriminaliteit yn de Wâlden ris neigien. It koene fansels mar koarte úttrekselswurde, sa to sizzen in hap en in snap. Net alle gefallen komme yn dy bylagen foar. De inkelden dy' t der net yn foarkomme moat men yn de Kriminele Sentinsjeboeken sykje.

Yn dy bylagen lizze hiel tsjokke dossiers, meast mei in greate smite tsjûgen. Dêr binne dan de âlderdom en it birop by oanjown, hwat men oars om 'e nocht earne sykje sil. It earste nûmer is dat fan de portefeuille, de datum is dy fan it fonnis, dat op it omslach fan it dossier foarkomt. As immen ûntslein waerd, is dêrmei net sein, dat hy of hja yndied ûnskuldich wie. Mar de oanklager koe net altyd it trochslaende biwüs leverje. Ek spilen de advokaten faek in bilangrike rol om de persoan frij to krijen. De lytse gefallen waerden ôfdien foar de Nedergerjochten.

Yke Sjoerds fan Boarn b. g. hat 2 linnen ruften stellen en wurdt fan it Hof foroardiele ta strang giseljen en 3 jier tichthûs, 1745. De oanklager seit dat hja in jier earder in dei op wetter en brea yn 't hounegat sitten hat. Hja seit " dat niet in 't hondegat, maar in de Toorn op water en broodt heeft geseten". Der wurdt wol gauris by oanjown hokker dei it wie, op snein, moandei, ensfh. Ut hwat de biklagen ta har forûntskuldiging ynbrochten, mei men wol ôfliede, dat hja dat meast yn 't Frysk dien ha. Soms probearre de amtner it sa goed sa kwea yn 't Frysk del to skriuwen. Yn sommige dossiers sit in brekizer, in boekje, faek brieven, itensfoarken, in lapke stof, leppels, lommertbriefkes, lotterijbriefkes, in mês, oranjelint , soms ek in plattegroun fan in hûs en lân, ensfh.:

Inkelde priuwkes fan hwat men yn dy bylagen tsjinkomt:

Banderdoar: Dêrtroch is Cornelis Wytses yn 1719 der ynkommen. Klaas Jillings hat yn 1803 to Easterwâlde de "banderdeuren" iepenbrutsen. Sicke Alberts wie yn 1722 der ynkommen "door 't Banserders deur venster".

Biboetsje: Berent Claessen kriget boppe de kosten in boete fan 50 gouden Fryske Riders (fan f 14. --) om 't er yn 1706 de moalbilêstingen ûntdûkt hat. Jan Elzes Kiestra kriget yn 1797 in boete fan 200 gouden Fryske Riders. Syne Keimpes kriget foar tabakslûkjen yn 1707 in boete fan 50 gouden Fryske Riders, mar om't er net bitelje kin, wurdt er strang gisele en foar 3 jier band. Age Sipkes moat yn 1750 binnen 14 dagen 1000 goudgounen fan 28 stûren bitelje. ensfh.

Bidde om oproer: Jelle Johannes to Moarmwâld yn 1789 "dat hij dagelyks bad om oproer, dan zou de ontvanger Raap er eerst aan, die plaagde hem meer, dan de duivel". Gerrit Sierks sei yn 1758 dat er wol woe dat de grytman mei de bysitter; "glandigh by de lugt langs vlogen". Kornelis Baukes sei yn 1806, dat er dyselde dei in duivel wurden wie, "en dat zoo veel last tot klappen hat, dat hem de bonken rattelden".

Bilêsting ûntdûke en de quotisaesje net bitelje wolle! Age Sipkes, foar slûkjen en bilêstingûntdûken en de bysitter bidrige. Mart jen Lammerts yn 1749; doe 't eksteur kaem "te vorderen de resten der quotisaesje" wie in part fan it hûsrie al fuort. Hja joech har soan Durk de wink, en dy helle de buorlju op. Yn dy gefallen kamen de buorlju meast al gau, om it ynfoarderjen to bihinderjen, ensfh.

Brake: Attie Foockes, 29 jier, is de frou fan Tys Jans to Burgum, en hat Wytske Martens syn frou trije dagen holpen to braken yn 1755. Michiel Jetses hat yn 1808 út in braekhok to Hallum en Marrum spullen stellen.

Breahear: De breahear en -frou waerden noch alris bistellen. Mar ek wie it sa, as hja hwat misten, dan waerden de boaden it earst fortocht: b. g. Willem Alberts, hat by de brân fan grytman Haren syn hûs, meiholpen in lyts "Cabinetjè", mei gâns in smite gouden en sulveren medaljes, to rêdden. Doe't der in plankje los rekke binne der medaljes útrûgele. Willem waerd biskuldige dat hy der fan efteroerdrukt ha soe, mar wurdt fan it Hof frijlitten. Ek waerd der wol gauris op namme fan breahear en -frou hwat kocht, en ek wol op namme fan oaren.

Drankmisbrûk: kaem hiel folle foar, en dan koene se de froulju wol ris min mei rêst litte. Foar it Hof ûntskuldigen se har meastal, dat se doe dronken wiene en net mear wisten hwat se krekt dien hiene.

Flechtling helpe: Hiltje Martens hat in flechtsjende joad, Hertz, ûnderdak jown. Dêrfoar kriget hja 1 jier tichthús.

Forswije: As de man stellen hie en de frou hie der weet fan, mar joech it net oan, dan waerd hja moai swier straft. Omkeard fansels lyksa. Popk Uylkes har man is yn 1727 yn 't tichthús stoarn. Hja hie har stil hâl den dat har man stellen hie. Nou moat hja yn 1728 twa jier yn ‘t tichthús.

Frijheitsbeam: Hanne Hendriks, 21 jier, hat yn 1795 oan Jelte Jelmers frege, hwat de frijheitsbeam winliken to bitsjutten hie. "dat die Boom beteekende Liefde en Broederschap, en dat men goed onder elkaar moest weezen". Pier Freerks, 22 jier, en Sybe Jans, 19 jier, ha yn 'e nacht fan 29 op 30 april 1798 it stekje om de frijheitsbeam sloopt en de beam omkappe, ensfh.

Gesangen: Yn 1807 joech ds. Ysak Sannes fan Bûrum syn gemeente op om to sjongen gesang 81. Doe't de skoalmaster dat ynsette, song de gemeente psalm 119 fers 1 en 2. Doe joech dûmny it nochris op en drige dat as hja it net songen, hy de tsjinst forsteurd achte. Mar hja songen wer psalm 119. Dêrfoar waerd Lubbert Jans Schroar, 30 jier, foroardiele boppe de kosten en in healjier band.

Geboadens: In boargerlike stân wie der noch net. Faker as ienkear kaem it foar, dat immen op mear as ien plak tagelyk mei in oare faem ûnder de geboadens gie. Ek wolris dat in troude man mei in oaren ûnder de geboadens gie.

Hier: Soms kin in boer de hier net opbringe en lit de pleats pleats. Antie Jelts en har man Feijtse Pieters to Twizel koene it net langer bolwurkje en ha de pleats forlitten, mar wurde fan it Hof ûntslein. Hiltje Tjeerds en Jeen Annes, binne yn 1750 fan har pleats ôf- roun en krije beide twa jier tichthús. Dirk Pieters Swigt hat syn fé mar fêst forkocht en de pleats pleats litten.Hy wurdt foar 2 jier band.

Hillich Jounmiel: Der wurdt wol gauris ûnder tsjerktiid stellen. Mar Teecke Hendriks to Droegeham makket it yn 1720 folIe slimmer. Wylst ds. Renicus Bourboom it hillich jounmiel bitsjinnet, nimt Teecke it brea út de skûtel en smyt dat nei dûmny en de tjerkeriedsleden. Hy wurdt út de tsjerke set, en kriget fan it Hof 4 jier tichtús.

Húsbisyk: Kûper Tijs Cornelis to Easterwâde hat yn 1722, doe't ds. Nauta mei syn âderling Evert Rimmelts dêr húsbisyk die, har mei de fûst omheech bidrige. In oare kear hat er dûmny útskeld foar: "Douw Rekel, Schelm, Vagebond, gauwdief ensfh. Hy kriget 2 jier tichthús.

Húskiste: Jan Gerryts is yn 1747 de nachts to Boarn "by het dach des huisinge de nagts opgeklommen, de huiskiste" iepenmakke en sa yn 'e skuorre slagge.

Hutte: Ringer Hendriks "de hutte van Boekweitstroo" dy't er sels makke hie.

Ingelsken: Lubbert Floris yn 1799 "met een sloep eenige Engelschen te Vierhuis is aan de wal geweest". Yn opdracht fan dy Ingelsken hat er op wacht stien, ensfh. Wieger Harmens Zok fan Rotsterhaule, is gau op dy Ingelsken taset. Hy roun mei de sloep op en hat mei oaren roppen: "Hoesse oaranje boven? Dêrfoar wurdt er foar 5 jier band.

Jild: Der waerd gauris jild stellen, fan de breahear en by ynbrekken ensfh.

Klokliede: Yn de Frânske tiid waerd der wol gauris immen twongen om de klok to lieden.

Koalsiedterskje: Alle Tjeerds fan Bûltenpost, hat yn 1796 it findel, dat by 't koalsiedterskjen brûkt waerd, pachte. Hy boun der in oranjelint oan en dat hat doe by 't terskjen de hiele dei op 't lân stien.

Lantearne: Sytse Alles brocht yn 1760 in faem thús, mei in lantearne.

Lommert: It kaem noch al gauris foar, dat men stellen spul nei de Lommert brocht, of dêrhinne bringe liet. Yn 1803 hat Wybe Annes, in man fan 70 jier, In sulveren horloazje stellen mei in koperen kast en in sulveren ketting. Yn 'e lommert krige hy 9 goune op it horloazje en it lommertbriefke forkocht er foar 10 stûren.

Longproef: As in frommis in bern oerwoun, dan hjitte it wol gauris dat it bern dea berne wie. Rinske Botes hat yn 1749 wer in bern oerwoun en dat is yn it wetter foun. De dokters forklearje: "Dat men uijt het Drijven der Long op het water niet kan vast stellen, soodanig een kint, wiens Long 't is, te hebben geademt, overmits de bederving de Longe schijnt te kunnen drijvende maken". Tryntje Poppes 1761. "de longen etc. uit de Borst (fan it bern) genomen in 't water geleegen hebbende, op het zelve drijvende sijn gevonden ". Dat wie fan har breahear.

Nachtbiddelje: Dat waerd folle dien en dan gie it noch wol gauris op in driigjen en stellen. Soms giene se elk mei in houn to nachtbiddeljen. Hwat der oproun waerd, ha se dan faek wer yn drank omset.

Neilen knippe: Jan Eelses hat de frou fan hospes Binnerts Jans bûten de Wâldpoarte to Dokkum, twongen him de neilen to knippen.

Oerwoune bern: It kaem hiel faek foar dat in faem in bern oerwoun. De forwekker hie dan wol tasein dat er har trouwe soe, mar liet har meast sitte. Ek troude manlju leine it wol mei oare froulju oan. Arentje Phillippus krige as troude frou in bern fan in oare man, dat fan de buorlju dea op bêd foun waerd. Strang gisele, 7 jier tichthús en dan noch foar 7 jier band. As de man in jiermannich yn 't tichthús siet en de frou krige dan in bern, dan waerd hja der gauris fan biskuldige dat it fan in oare man wie. Mar dan hâldde hja meastal út, dat it fan har eigen man wie, dy't se yn 't tichthús faek bisocht hie. Sjoukje Haijes wie troud oan de Dútsker Coenraad Sterk. Hja lokke Timotheus Zylstra by har yn 'e hûs. Fuort dernei kaem har man der yn en doe twongen se him om in skuldbikentenis to tekenjen fan 100 daelders, om't hy it mei har oanlein ha soe. Hja strang gisele, branmerke en 5 jier tichthús en dan noch 5 jier band. Hy wurdt strang gisele en kriget 4 jier tichthús.

Oranjeroppers: As hja in sneedtsje yn 't ear hiene mochten hja graech ris oranje roppe, en ek wol mei oranje om 'e hoedrinne. Foar it Hof ûntskuldigen se har, dat se dronken wiene en net krekt mear wisten hwat se sein hiene. J. M. Hoofmans song: "Wy singen Wilhelmus van Nassauw, en niet anders als tot spijt van jou. Wy singen Wilhelmus van Nassauw, verdomde Keesen wy schyten in jou, al is ons Prinsje noch zoo klein, eevenwel zal hy Stadhouder zijn". Soksoarte lietsjes waerden der gauris songen. Hy kriget 2 jier tichthús. Soms twongen hja immen de hoed ôf to setten en oranje boppe to roppen. Eise Jans Pool roun mei in oranjelint om 'e hoed. Eksteur hjitte him dat der ôf to dwaen. Mar Eise sei "dat de vrijheidsboom thans was opgerigt en andere mensen met groene takken van dien boom aan hunne hoeden liepen, dat hy ook geneegen was syn oranjelintteeken af te leggen en te houden, mits dat dy takjes ook door die andere menschen wierden afgelegd". Hy moat 8 dagen op wetter en brea.

Patriotten: Skûtfarder Roel Wouters fan Drachten hat yn 't "roodhart" to Burgum roppen "vivat Oranje!" Ek hat er sein "Dat de Landopvreters wel mogten worden opgehangen en dat daartoe genoeg boomen te Leeuwarden waren. Hy kriget 5 jier tichthús. Yppe Bokkes, timmerman to Drachten, is 62 jier en sei dat de Gemeenterie bistie neffens him út "schelmen en grootste gauwdieven die immer bekend waren geweest en voor Land- verraders, dat de Patriotten alle moesten worden opgehangen. Dat hy een galge wilde bouwen van drie uur gaans". Wurdt 1 jier band.

Reedride: komt ek wol gauris foar.

Rottekrûd: Heyne Tieskens hie to Dokkum-foar in stûr rottekrûd kocht en dat yn 1721 yn in koeke bibakt en hat dat syn frou opite litten. De oare deis is hja stoarn. Janke Johannes hat yn 1756 op redens nei Dokkum west en dêr rottekrûd kocht. Thúskommen woe se noch mei har man reedride, mar dy woe net. Doe hat se him in boltsje jown, dat him nei in pear happen net smakke. Hy is nei syn boer gien en op 'e bûthúsbank lizzen gien. De boerinne joech him fiks hwat raende bûter to drinken "waarop hy geweldig heeft gebraakt". Hwat der noch fan it boltsje oer wie "met schier wit goed" hat er yn 't fjur smiten, dêr't de lôge daliks útsloech.

Skelnammen: De skelnamme wurdt der yn de bylagen meastal by Neamd. Claas Berents alias spinmuis; Jannetje Alberts alias Jenne, Pijter Een oogh, Pijter Bij de Banck; Speck Egberts; Pieter Andries alias Peke Staelwin; Pieter Hendriks alias Timp; Riemer Tjeerds, yn 'e wandeling, Riemer But je; ensfh.

Skieding fan tafel en bêd: Aaltje Meines seit dat hja 3-4-1797 skieden is fan tafel en bêd.

Stembier: Claes Dirks fan Feanwâlden moast op wacht fanwege de stimmerij. "Dat op het Stembier van de Heer Grietman een seer groote menigte van mensen door twee Bierdragers zijn genodigt, selfs mannen en vrouwen en van zeer gemeen volk. Dat egter zulks nooijt voor deesen gebruickelijk is geweest, 1741".

Slûkjen: Dat waerd almeast manmachtich dien, tabak en sterke dranken oer de grins slûkje. Dêr hiene de chergers of bilêstingamtners hiel hwat mei to stellen. En dy't yn har hannen foeI krige swiere straffen.

Tútsje: Doe't Geale Harmens yn 1787 ophelle wurde soe, sei er tsjin syn jongste: "pop geeft heit nog een tuitje". Janke Johannes seit yn 1756 fan har man: "en als sij hem wilde kussen met affkeerigheit weggestoten". RoeI Jans kaem yn 1762 fan Ljouwert en helle in jongfaem yn. Earst woe er in tútsje fan har ha, doe’t hja dat net woe, smiet er har oer de groun. Roelof Jans túte yn 'e bywêzen fan syn eigen frou in oarenien. As hja der hwat fan sei,makke dat him daliks breinroer en drige hy har deadzje to sillen. Hy kriget 3 jier tichthús.

Hwat der al sa stellen waerd. Yn de Bylagen is meastal moai wiidweidich omskreaun hwat der al sa stellen wie. Alles oanjaen soe tofolIe plakromte freegje. It stellen guod waerd wol gauris wer trochforkocht om aan sinten to kommen of ek wol om der hwat oars foar to keapjen. Gauris waerd der yn 'e lette joun, mar ek wol ris oerdei, spul fan in bleek stellen. Amers fan koper en hout, apels út in hôf, bargen, in bargetrôch, bêdden, b.g. Luitje Claesen "een Bed met twee groove hijden Laakens, een rood gestreept spaanse deeken met linnen gevoerd". Bûgeltassen, bibels mei sulveren heakken en bislach, in biermingel, bijekuorren, almeast mei bijen, bjirken, boeken, b. g.: Johannes Jans stiel fan ds. Cuperus "eenige griekse en latynsche boeken", boekwyt, in boat, in bout, faek bûter; Hendrik Jeremias stiel yn 1783 "een zak vol Roomsche boonen". Earizers, meast fan sulver, Earnen amers, "eeken pooten", eidekettings, einen elsebeamkes. Foarskoat, fokken, fûken. Geern, "linnen geern", Gêrs, Gerdinen: Geertje Nutterts "een paar blauwe gordijnen met een rabat, omzet met rood", in Gripe. In harhammer, in harspit, himden, himdrokken b.g. Wybren Annes yn 1743 in himdrok mei 36 sulveren knopen, hikkepeallen, hinnen en hoanne b. g. Lammert Hendriks in hoanne en 4 hinnen "alle goudlakens van veer en met swarte toppen op de kop" hjouwer, b. g. Cornelis Sjoerds twa ljippen, dy't er to Grins ta groat pelle liet, horloazjes, hout, hoazzen b. g. Ymkjen Gales "drie paar halve swarte kouzen of sokken", hunich, hynders, mei omskriuwing fan kleur, ensfh., hynstedekken. Iel, ierapels, meastal út in heap b.g. Lammert Rutgers, 100 kuorfol, 'gele winter aardappelen'. ïken beamkes, izerspul. Jild, meastal mei de omskriuwing fan de soarte. Kij, ek mei omskriuwing; kannen fan tin, kleanspul, knopen, fan goud, sulver en "paerderhairen knopen", koeke, b. g. út merkekreammen, koekemes, kuorren almeast mei bijen, kninen, knyptange. Lammen, lead, learzens, lekkens, in leppe, lûken fan in skip. Moal, moffen, mouneseilen Nôt, nôtsekken. Pikelfleis, pipemuten, planken, ploechparse, pôt fan izer, preammen, psalmboek. Reid, snijd op in oar syn gerjochtigheit, redens, rierren, rikke fleis, rokken, ruften. Seadden, seilen, seinen, skiep, Fryske en Drintske, skieppefluezen en dan sizze dat se dy fan in frjemde kocht hiene, skieppebout, skieppewol b. g. Hendriks Hanzes "de wol gescheurd en alsso geropt van twee Vriesche Schaapen een wit en een swart", in skeakel, stellen fan ds. Edema, skelken, skinke, skuon, meast mei sulveren gaspen, slotsjes fan goud mei stringen kralen, sparren, spek, spikers, sûker. Tabak, tabaksdoaze, tip- en oare mûtsen, trachters, tsjettels almeast koperen, turf. Wasktsjettel, weinen fan in boer, woarsten, wylgen tûken, ensfh. Ensfh.

Albert Hattums hat yn 1787 yn De Falom west yn 'e Herberch by "het uitsmijten van St. Pieters Bollen". Geertruyt Roberts en har hiene in dounsskoalle en lieten jongelju "met de kaart en op het verkeersbord spelen". Johannes Jans stiel fan Commys Luinstra "een soo genaemdt tijpelspel in een houten doosje" yn 1753. Hiel faek waerden de lju der 't hja in nacht sliepe mochten fan dy sliepers bistellen. Bidlers rounen ek wol gauris mei almanakken en lietsjes to súteljen.

HOKKER STRAFFEN

De straffen wiene faek tige ûngelyk. Wol waerd der rekken mei hâlden oft by 't stellen, de doarren, blinen en finsters goed ôfsluten wiene. Oft der dus ynbrutsen wie, ja ofte né. Soasiale soarch lyk as wy dy kenne wie der net. De earme drommels moasten har mar sjen to rêdden. Ut earmoede waerd der in bulte biddele en ek wolris stellen. Hinke Durks hat 3 bern oerwoun en krige yn .1791 wyks 5 stûren ûnderhâld fan de Burgumer earmfâden. Elske Pieters is 20 jier en fortsjinne boppe de kost deis in stûr. Sjeuke Hendriks fortsjinne yn 1776 jiers 6 goune boppe de kost, mei twa himden en in pear skuon, en seit dat hja net genôch to iten krige. Sokken krigen dan wolris lange, fingers. Soms waerden jonge bern der troch har âlden op útstjûrd om to biddeljen en to kapen, as men de bern leauwe mei, lyk as Sjoertje Jans, 11 jier.

TAMTEARJE

In finzene dy't net bikenne woe, lykas Idske Sakes yn 1735: "De gevangene tot scherper examen gebragt ende met duim ijsers en scheenschroeven geturtueerd zijnde, ende daar op, op de reckbank gebragt, en eenige malen 't rad omgedraaijd sijnde" jowt dan frij fan bannen en pine ta". Sicke Alberts op 20-1-1722 "dat hy met duijmijzers en scheen- schroeven sol wordengetortueerd.

DEASTRAF

De deastraf is fan it Hof yn dit tiidrek net sa faek útsprutsen.
Alle Harmens yn 1803, oan 'e galge.
Berentie Jans wurdt yn 1731 fordronken.
Froukjen Haijes wurdt yn 1736 fordronken.
Gerke Dirks yn 1765, oan 'e galge.
Hut, Jan Hendriks yn 1803, oan 'e galge.
Jacob Harmens yn 1753, oan 'e galge.
Karst Saeckes yn 1701, oan de galge.
Jan Binnes yn 1797, mei it swurd.
Jan Eyntjes yn 1717, oan 'e galge.
Jannettje Alberts yn 1718, oan 'e galge.
Mints Jans yn 1709, fordronken.
Reinder Karsten yn 1803, oan 'e galge.
Salomon Levi yn 1798, mei it swurd.

BRANMERKE

Brânmerken kaem, nei't de persoan gisele wie, nochal gauris foar. Gerke Eedzes is yn 1805 27 jier. Hy hat dan "eenige lange bonte turf' stellen en wurdt dêrfoar 1 jier band. Yn 1807 mei oaren oan it stellen west. Mei de strop om 'e hals strang gisele, brânmerke mei it teken fan de galge, 7 jier tichthús en dan foar ivich band. Pieter Andries yn 1807 foar ynbrekken en stellen: Mei de strop om 'e hals mei 5 roeden strang gisele, brânmerke mei it teken fan de galge, 10 jier tichthús en dan foar ivich band.

GISELJE

Giseljen wie der hast altyd by. Soms stiet der by mei 4 of mei 5 roeden. Dat wie dan swierder as gewoan. Wy binne mar ien gefal tsjinkommen hwer’t by stiet hoefolIe slaggen der taparte waerden. Dat wie yn 1808 it gefal mei Klaas Annes de Haan. "Ik weet mijn voorland wel, het is maar om 48 slagen te doen en daar geef ik niets om, dat kan ik wel uitstaan en meer kunnen ze my niet leren". Soms waerd immen twa sneonen efterelkoar gisele lykas Lieuwe Pyters. Ek kaem it foar dat it giseljen en brânmerken net trochgie, om 't it frommis meikoarten in bern forwachte, of "by vallende ziekte". Nei ús bigripen waerden jonge bern foar lytse forgripen foar 't bleate efterkertier oer de baer gisele. Soms moast dat fan de mem dien wurde. Andries Hendriks is 13 jier en hat mei oan it bjirken stellen west. Moat fan syn mem op de rjochtkeamer oer "de baer pueriliter gecastigeert" wurde. Hylke Jans is 11 jier en hat ynbrutsen en der in stik brea ôfsnijd en der "strooijzuiker" op dien en noch 5 goune oan jild stellen. Lyksa fan syn mem op 'e rjochtkeamer straft. Bonne Oenes is 14 jier en hat op namme fan syn boer by de Jistrumer bakker "op de kerfprik heeft gehaald twee geheele brooden". Ek hat er noch mear úthelle "Over de bare gegeeselt te worden" en dan 8 dagen op wetter en brea. Jan Tijssen hat mei Tijs Johannes de earmebus op 't Drachtser tsjerkhof plondere dêr't 14 stûren yn sieten. Hy wie 12 jier en wurdt "pueriliter gecastigeerd", 1802.

Op 't skafot to pronk stean.

As immen falsk tsjûge hie, waerd er al gauris op 't skafot oan 'e peal boun, mei in papier op it boarst hwat er dien hie. Aaltje Poppes en har man Rutger Gaatses ha in falsk tsjûgenis ôfLein. Hja moatte earst in healûre to pronk stean mei in papier op 't boarst: “valsche Getuige en Meinedige”. Douwe Jans yn 1795 in kertier; Folkert Gerbens yn 1808 in kertier; Hessel Fokkes yn 1807 mei giselroeden boppe de holle en op 't boarst: “D i e f". Jantie Karels yn 1808 in kertier; Roodrok, Hen- drik Jans yn 1710 in healûre mei op 't boarst "De Gewaande waarsegger" en om 'e hals briefkes “met characters met eenige bloedletters ondergeschreven”. Dat to pronk stean sille de measten it net op bigrepen hawn ha. De joad Izaäk hie it Mayke Hendriks lêstich makke yn 1757 en freget dat se it net rounkrantsje wol "dan moet ik de rode Leeuw in de bek zien”. (It Ljouwerter stedswapen).

OP WETTER EN BREA

It tal dagen op wetter en brea wie tige ûngelyk. Wol 3 dagen, 4, 6, 8, yn 12 dagen twaris 4 dagen, yn 12 dagen twaris 5 dagen, 10 dagen, 14 dagen wie meastal yn 3 wike twaris in wike, yn 15dagen twaris in wike, yn 16 dagen twaris in wike, yn 25 dagen trijeris in wike, yn 4 wiken trijeris in wike, yn 5 wike trijeris in wike, yn 5 wike fjouwerris in wike, ensfh. Ek jonge bern moasten op wetter en brea. Jacob Hendriks is 11 jier en hat roun to biddeljen, 8 dagen op wetter en brea. Gerrit Sijmens is 12 jier, hat stellen en seit dat syn suster en "steenmoeder" der him ta oanset ha Moat 8 dagen op wetter en brea. Sjoertje Jans is 11 jier en moat foar biddeljen 8 dagen op wetter en brea. Taatie Tijssens hat in "zeeuwsche Rijksdaelder en een goudgulden" stellen. Hja moat 8 dagen op wetter en brea " en gedurende dien tijd afzonderlijk in een hok geplaatst te worden".

TICHTHUSSTRAF EN UTBREKKE

De dûtr fan tichthússtraf wie tige ûngelyk, soms in fearnsjier, soms 10 jier, ensfh. En der gie meast earst al strang giseljen oan foarôf. Nei it útsitten faeks noch foar jierren band en soms foar ivich. Men kin it fan tinken wol ha, dat der faek bisocht waerd om út it tichthús to brekken. Dat slagge ek wol, mar lang bleauwen de meas- ten net frij. Dan wie it wer giseljen en dêr tichthússtraf oerhinne. Sa wie it ek mei bannen. De measten kamen binnen de tiid werom. Dan wie it giseljen, tichthús en dan de tiid dy't hja noch togoede hiene wer band en ek wol dêr noch in tiid oerhinne.

HAT IT STRAFFEN HOLPEN

Ha de faek swiere straffen, ek foar lytse forgripen, meiholpen, de straften letter op 't goede paed to krijen? Wy moatte fansels wol bitinke, dat der doetiids gjin reklassearring wie. Hwat de tsjerken der oan dien ha om de ûntsleinen op to heinen, wy witte it net, mar wierskynlik sil it net folIe west ha. Hat dat faeks mei de reden west, dat sa folIe ûntsleinen har mar al to faek daliks wer op it stellerspaed bijoegen? Of siet it stellen somliken yn 't bloed lykas de húshâlding fan Albert Hattums, dy't op in stuit allegear yn 't tichtús sieten en sa foar en nei hiel hwat úthelle hiene, oan de mem ta.

Fierders geane hjirby de pear spesialisearre listen om it gehiel hwat oersichtliker to meitsjen. Fan de njoggen WâIdgritenijen is apart oanjown fan elke gritenij it tal finzenen en straffen. De oare list is fan de earste 17 jier oer hiel Fryslân fan 1700 oant 1716.

Ljouwert 6-10-1965, R.S. ROARDA.
Achttsjinde Ieuske Kriminaliteit yn de Walden- R.S. Roarda

ACHTTSJINDE IEUSKE KRIMINALITEIT YN DE WALDEN

 

AAFKE AUKES 42 jier, berne Terherne,wenjend to Arum. Hja hat

Pinkster 1804 west by Tjeerd Pieters en Gelske Hiddes to Arum en

der twa gouden knopen stellen. Strang gisele en 1 jier tichthús

(426-9-6-1804).

 

AAFKE EBES de frou fan Jan Hoytes to Burgum,28 jier wurdt der

fan bitige dat hja de middeis fan 20 augustus 1771 west hat oan it

hûs fan Janke Ludsers de frou fan Albert Kinderman to Burgum.

Om't dy earst noch in oar helpe moast, gie Aafke salang nei de ko-

ken. As hja by Aafke werom komt, binne de beide himden der't hja

mei aan it meitsjen wie, fuort. Der krije hja wurden om, hja soe

Aafke ien fan dy himden ûnder de rokken wei helle ha. Aafke ûnt-

striid dat fûl en wurdt fan it rjocht út finzenis ûntslein. (210-3-10-

1771)

 

AAFKE HETSES fan it Hearrenfean hat oan in mannich manlju dy't

fan 't iis kamen jenever jown. Har man wie doe fan honk. Tusken

sawn en achten is hja mei Hetsen Clasen, Simon Gerrijts en oaren

der op út gien en doe is it op fjochtsjen út roun. Hja moat 14 dagen

op wetter en brea. (213-30-4-1772)

 

AAFKE JANS 35 jier, fan Terbant, berne op It Hearrenfean. Hja hat

spullen út in winkel stellen. Hja krijt 2 jier tichthús. (396-24-6-

1801)

 

AAFKE RINSES 20 jier, de frou fan Jacob Tjebbes to Kollum. Hja

gie op freed 29-12-1786 nei it hûs fan de arbeider Botte Willems

en Geeske Uilkes dêr. Dy wiene aan it wurk by de Pomp ûnder Kol-

lum. Doe hat se út de bûgeltas fan Geeske stellen: "een gouden boot

ofte kroontje". Dat hat se foar 12 goune forkocht oan de sulversmid

Eijse Ruardi to Kollum. Hja krijt 2 jier tichthús. (270-17-1-1787)

Foar it stellen fan in skiep krijt hja ek 2 jier tichthús, mar wurdt

foarearst ûntslein om't hja mei koarten in bern forwachtet. Hja seit

dat se in dea skiep foun hat en dat út greate earmoed meinommen

hat. (394-19-3-1801)

 

AALDERT SIJTSES 38 jier, fan It Hearrenfean, hat mei Andries

Pieters hjouwer bracht by Johannes Canerius dêr. Fan dy syn feint

ha se broeksgaspen stellen en har bêst dien dy aan de man to brin-

gen. Yn de tiid fan 3 wike moat er twaris in wike op wetter en brea.

(430-20-12-1804)

AALTJE ABRAHAMS fan Kûkherne hat stellen. Yn it foarjier fan

1807 kaem hja de jouns tsjin 6 ûre by Wytse Harmens ûnder Tie-

tsjerk. Hja frege oft hja har mei har berntsje ek bêdzje koene.

Ja, dat koe en mocht. As hja de oare moarns wer ôfset is, misse

Wytse en har in widzelekkentsje. Wytse har efternei en dy twingt

har dat werom to jaen. Op 13 oktober 1807 komt der in Rinske

Ruurds by Aeltsje aan de doar. Hja hat in bern by har en hwat

bernespullen yn in pak. Aaltsje freget har oft se soms ek sin oan

in bakje kofje hat. Nou, ja fansels. Oft hja dan earst hwat kofje en

molke helje wol, dan sil hja wylst wetter aan 'e soad bringe. Dan

nadert hja gau ien en oar út it pak. Aaltsje hjit it allegear ligen,

mar it Hof tinkt der hwat oars oer en hja mei in fearnsjier sitte,

om der oer nei to tinken. (458-16-12-1807)

 

AALTJE JACOBS to Surhústerfean is ûntslein. Hja waerd der fan

biskuldige har breahear Albert Jelmers en Lolkjen Egberts bi-

stellen to hawwen. Mar hja hâldt út dat it net wier is. (163-15-12-

1757)

 

AALTJE MEINES 35 jier, berne Aldeboarn en nou wenjend to Span-

num. Yn 1797 is hja by har man, kofskipper Sjoerd Pieters, wei-

roun. Hja seit dat se 3-4-1797 skieden binne fan tafel en bêd. Nou

hat hja op 7-4-1803 in famke to wrâld brocht en dêr soe de tim-

merman Jan Gosses to Spannum de heit fan wêze. Strang gisele.

(416-21-5-1803)

 

AALTJE POPPES, de frou fan Rutger Gaatses to Feanwälden. Mei

har man hat se in falsk tsjûgenis ôflein. Dêrfoar moat se in heal-

ûre op it skafot to pronk stean mei op it boarst in papier hwerop

stiet: "valsch Getuige en Meinëdige", en dan noch 3 jier tichthús.

(328-2-5-1795)

 

AALTJE WYTSES 19 jier, De Knipe West, dochter fan sill. Wytse

Hantjes en Wytske Jans, hat roun to biddeljen. 8 dagen op wetter

en brea. (393-23-1-1801) Mar hja hat wer roun to biddeljen mei

Tryntje Heeres fan Aldegea.

By Wybren Wopkes hat hja stellen. Strang gisele en yn de tiid fan

3 wike twaris in wike op wetter en brea. (394-5-3-1801.) Wylst is

har mem wer boaske en wol aan Durk Lawand. Op 7-9-1802 wie

se mei har suster Jeltje nei Nijehoarne gien "om kippen te pluk-

ken". Jeltje is 9 jier. Foar 1 jier bûten Fryslan band. Mar hja

komt binnen de tiid werom en krijt dan earst in healjier tichthús.

(408-9-11-1802). Op 17-11-1803 is hja mei har suster Jantsje nei

it saneamde Jagershúske yn 't Oranjewâld gien. Dat waerd biwenne

fan Antje Jans, widd. Jan Stelder. Der ha se ynbrutsen en stellen.

Strang gisele en 5 jier tichthús. (421-17-12-1803) Mar it stellen sit

har yn 't bloed, hja kin it net litte. Mei 4 roeden strang gisele en

wer 5 jier tichthús. (475-7-7-1809)

 

AALTJE PIJTERS to Surhústerfean is op 1-3-1752 "uyt hare hutte

of wooning gegaen", nei it hûs fan Aeltje Ritskes, widd. Jochum Ates,

keapfrou dêr. Hja hat de efterdoar iepenbrutsen en ien en oar stel-

len. 2 jier tichthús. (146-9-3-1752)

 

ABEL SIKKES, fan Donkerbroek is ûntslein. Hy wie hospes yn 't

Posthús. Hy waerd der fan biskuldige dat er mei in donghekkeI

dwaende west hie "met geweld door de dijk te trekken". Mar hy seit

dat er alderminst fan doel west hie om de pleats fan Claes Roelofs

"de Russchen" neamd, der ûnder strûpe to litten. (252-20-5-1783)

 

ABRAHAM ABRAHAMS, 35 jier, turfskipper to Hurdegaryp hat,

doe’t er mei syn skip to Ljouwert lei, hwat ryklik djip yn 't gleske

sjoen. As er foar 't Hof stiet wit er sels net mear hwat er sein en

dien hat. By de Túnsterpoarte hat de wacht him yn in stoepe foun.

Hja joegen him hwat ierappels mei in stik fleis. It fleis hie er op-

iten mar de ierappels fuortsmiten. De wacht rapportearre "dat

hy had gezegd Wilhelmus van Nassau, en het woord Oranje ver-

scheijden maaIen had gebezigd" -Dat waerd doetiids swier oanrek-

kene, mar it Hof lit him wer op frije fuotten. (359-5-9-1797)

 

ABRAHAM LEVI, to Surhústerfean, berne to Gulickerlandt, is

ûntslein. Hy wie biskuldige fan ynbraek yn in lekkenwinkel toDroege-

ham. "dat de gev. zeedert eenige Jaaren heeft gewoont op Surhuis-

terveen en zig heeft opgehouden met quackzalverijen". Ek joech er

oan allerhande fortocht folk ûnderdak. Fan dy ynbraek wit er neat.

(164-23-2-1758)

 

ADSE WARNERS, 36 jier, spylman op De Gordyk, berne to Rot-

tefalle. Fan freed op sneontonacht is er mei Hendrikje Jans kom-

men oan it hûs fan Jan Dirks. Dêr binne hja doe togearre yn 't

bedsté ûnder de wrine krûpt en dêr is de wachtmeester Jacobus

Smeding fan Ljouwert har oer it mad kommen. Strang gisele en 3

jier band. (117-17-11-1743)

 

AEBELE AEBLES, de âlde 56 jier, berne to Bûtenpost en wenjend

to Kollum. Hy hat meidien oan 't Kollumer oproer. Mei 5 roeden

strang gisele en 5 jier band. (357-24-6-1797) Hy komt earder

werom en moat yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en

brea en dan wer band. (373-20-2-1799) Mar komt wer binnen de

tiid yn Fryslân. Hy untskuldiget him dat er bûten Fryslân de kost

net fortsjinje koe. In jier tichthús en dan wer band. (376-10-7-

1799)

 

AEBELE AEBLES de JONGE, 29 jier, fan Ausbûr. Hy hat op 4-2-

1797, wapene mei in twatyn heafoarke by de Kollumer reboeljes

west. Hy seit dat hja him dêrta twongen hiene. Ien jier band. (359-

22-9-1797) Sjoch ek 357-24-6-1797 en 373.20-2-1799 en 376-10-7-

1799.

 

AELDERT HENDRIKS, fan Nijelamer is tige to kear gien tsjin de

hearen fan it Nedergerjocht en derfoar krijt er 3 jier tichthús. (2-

11-6-1700)

 

AELTIE CLAESEN, 15 jier, berne Westergeast, hat op freed 7-

7-1713 har breahear Sioerd Sioerdsen dêr bistellen. Strang gisele

en 5 jier tichthús. (33-15-7-1713) Op 8-2-1716 hat hja mei Geijske

Romkes tige har bêst dien, om út it tichthús to brekken. Strang

gisele. (42-7-3-1716)

 

AELTIE JANS, 15 jier, fan Sint Jansgea hat in froulju'srôk stel-

len en der moat hja in jier foar yn 't tichthús. (212-24-3-1772)

Hja wie in dochter fan Antje Molenaar en nou hat se wer roun to

biddeljen en to stellen. Earst 14 dagen op wetter en brea en dan

noch in jier tichthús. (221-13-4-1774)

 

AETE CORNELIS, 15 jier, to Aldegea hat noch al ris it ien en oar

weikape. De earmforsoargers hiene hiel hwat mei him to stellen.

By syn bazen roun er wol gauris út tsjinst. Nou moat er yn de tiid

fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (312-11-11-1790)

 

AGE SIPKES, boer, en Antje Pytters op sechstjin roeden ûnder

Tsjallebert. Hy waerd fortocht fan slûkjen en bilêsting ûntdûken.

Doe't de bysitter kaem om to freegjen oft hja ek hwat oan to jaen

hiene krige er ta biskie, né. Op 't lêst roun it sa heech dat Age

de bysitter Ynse Toppes, mei in twatynfoarke to liif gien is. Bin-

nen de tiid fan 14 dagen moat er 1000 goudgounen fan 28 stûren

boppe de kosten as boete bitelje. Oant salang moat er yn 't ticht-

hús bliuwe. (142-3-9-1750)

 

AISE AISES, fan Drachten N. is 40 jier. Op in kear leit er mei

syn skûtsje to Ferwert. De jouns fan 11 septimber om 10 ûre hat

er in sekfol ierappels út in heap stellen. Hy seit dat syn frou en

3 berntsjes neat mear to iten hiene en gjin sint om to keapjen. Yn

de tiid fan 16 dagen moat er twaris in wike op wetter en brea.

(397-22-9-1801)

 

ACKE YDES, yn de Skâns moat 2 jier sitte om't hja spullen stellen

hat út it hûs fan de skûtmakkersfeint Douwe Annes dêr, (164-8-3-

1758)

 

AKKE JACOBS, 44 jier,wenne as faem by Meinert Jurjens to Koart-

sweagen. Hja forwachte in oerwoun bern fan har boer, hwat útroun

op in miskream. Hja krijt 1 jier tichthús. (394-18-3-1801)

 

AKKE TJEERDS, 25 jier, fan Aldegea hat in pear bôllen stellen. En

yn de iere moarn fan 22 novimber in kuorfol ierappels út in heap

fan Hendrik Hendriks. Ek fan oaren hat se noch al it ien en oar

stellen. In healjier tichthús. (392-9-12-1800)

 

ALBERT AGES, to Droegeham is ûntslein, Op 31-1-1751 stie de

pleats fan Pyter Ages dêr yn 'e brân, de jouns om 7 ûre. Albert

waerd der fan fortocht syn broers pleats yn 'e brân stutsen to haw-

wen. Harren suster Nijnke wie troud aan Foppe Hendriks to Korn-

horn en broer Foke wie boer to Droegeham. 27 jier. Albert hâldt

út dat it net wier is. (144-29-4-1751)

 

ALBERT ARENDS, 35 jier, op 'e Hearrewâl. Hy hat op tongersdei

29-4-1802 út it kammenet fan Antie Dirkswidd. Hotze Klazes dêr,

it ien en oar stellen. Yn de tiid fan 5 wike moat er trijeris in wike

op wetter en brea. (404-6-5-1802)

 

ALBERT CLAESES, to Drachten, 22 jier, soan fan Claes Alberts,

waerd der fan biskuldige dat er yn 'e kompe mei oaren oan it stel-

len west hie. Hy seit dat er net mei syn heit en dy meidien hat.

Wurdt ûntslein (239-15-6-1780)

 

ALBERT CORNELIS, fan Teridzert hat jierren lang út in oar syn

gerjochtichheit "allerlije Posten te plukken en van daar te stelen".

Sa ek wer op snein 22-12-1765 út de bosk fan Elius Wigerus Wigeri

ûnder Sonnegea. Hy krijt 2 jier tichthús. (189-13-3-1766)

 

ALBERT GEERTS, 32 jier, to Haulerwyk moat foar it stellen fan

turf út it fean yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea.

(427-26-6-1804)

 

ALBERT GEERTS, fan De Rottefalle wurdt der fan fortocht, dat er

op in sneintonacht tusken 12 en 1 ûre oan it hûs fan Maeijke Hen-

driks west hat. Har man, .Jan Freerks, is "uytlandig ter zee

varende". Dêr wie Albert fan op 'e hichte. Hja stie der foar bikend

dat hja hiel hwat oanrin fan manlju krige. Albert hie oan it reed-

riden west en hie him hwat forlette, "Hebbende syn broodheer de

gewoonte dat de geene, die nae agt uiren 't huis quam geen eeten

kreegh". Dêrom hie er in koeke kocht en wie dêrmei nei Maeijke

taset om der. hwat by to drinken, en dat hie alles west. Hy wurdt

ûntslein. (161-25-3-1757)

 

ALBERT HATTUMS, feanbaes to Feanwâ1den, 50 jier. Wurdt der

fan biskuldige mei syn dochter Janke en syn soantsje Pytter yn it

fean turf stellen to hawwen. Hy hâldt fol dat it net wier is en wurdt

ûntslein. (273-20-6-1787)

Dan wurdt er biskuldige "op St. Petri nagt 1784 veele menschen

zijn geweest in de Herberg van Harmen Pieters en Aukje Douwes

in de Valom ter ocasie van het uitsmijten van St. Pieters Bollen".

En dêr soe er doe in healbrea stellen ha. In healjier tichthús.

(273-21-6-1787)

By sentinsje fan 15-9-1795, hy is dan 60 jier, wurdt er mei syn

soannen Gerrit en Klaas ûntslein. Hja waerden biskuldige fan it stel-

len fan roggestûken.

As de tsjinners fan de kriminele justysje Marten in kear ophelje

sille,dan slacht syn heit, Albert Hattums, dy tsjinners in pear

kear tsjin de groun. Dêr kriget er 3 jier tichthús foar. (350-30-9-

1796) Op 2-10-1799 hat er in gripe stellen út it hôf fan Jan Lourens,

ensfh. Krijt 1 jier tichthús. (385-13-2-1800) Syn frou Antje Mar-

tens is dan 60 jier. Mei Joukjen en Tjepke Jans hat er as man fan

70 jier 4 Drintske skiep stellen en twa lammen. Strang gisele,

brânmerke, 5 jier tichthús en dan noch foar 5 jier band. (412-29-

1-1803)

Hy wie berne to Garyp en it stellen siet him, de frou en de bern

yn it bloed. (sj och De Stim fan Fryslân 13 maeije oant 19 augustus

1949)

 

ALBERT HENDRIKS, 20 jier fan Bûrum. Op sneon 4-2-1797 wie

him oansein dat er him biwapene nei Kollum bijaen moast. Dat hat

er doe dien en is meigien nei it hûs fan Jan Braal. Ek hat er mei

west nei it Kollumer forlaet "en aldaar de tweede in huis is geweest

wanneer Abele Keuning zijne goederen gestolen wierden, ensfh".

Mei de strop om 'e hals strang gisele en foar ivich bûten Fryslân

band. (353-4-3-1797)

 

ALBERT HENDRIKS, fan Nijelamer hat it slim yn 'e kant set tsjin

de hearen fan it Nedergerjocht. Hy kriget 3 jier tichthús. (2-11-

6-1700)

 

ALBERT JANS, fan Urterp hat yn 'e kompe mei oaren,spullen stel-

len út it simmerhúske fan Gravius op it Vliet ûnder Ljouwert. In

koperen thétsjettel, in koperen "Visbrader","een boek geschreven

over de agtste Psalm" ensfh. En út it hôf fan de widd. Brouwer yn

'e Skrâns 12 porsleinen kopkes en pantsjes mei noch mear oare

spullen. Strang gisele en 3 jier band. (109-11-2-1741)

 

ALBERT JOCHUMS, 25 jier to Noardwalde hat mei Hendrik Wil-

lems oan it sûpen west en ek oan it fjochtsjen. Trije jier band.

(479-15-2-1810 en 414-23-3-1803)

 

ALBERT LIJCKLES, 34 jier, to Haulerwyk is berne to Doezum.

Yn 'e nacht hat er to Ljouwert yn it Frjentsjerter fearhûs Cornelis

Jans bistellen fan trije "Zeeuwsche Rijksdaelders". Strang gisele

en 3 jier band. (421-19-11-1803)

 

ALBERT MARTENS, 28 jier en lidmaet wurden op 7-11-1697 to

Noardwâlde; is in widner mei 2 bern. "Dat hy van sijn jeugt af een

Jonkman is geweest van seer goeden hoop. Van een seer goed vroom

en onopsprekelijk leven en wandel" ensfh. Mar troch Folkert Har-

mens is er it goede paed bjuster rekke en wurdt jaar 2 jier band.

(2-27-2-1700 en 47-10-11-1717)

 

ALBERT WILLEMS, fan Bûrum hat mei Pyter Hendriks oan it je-

never sûpen west en doe ha se Antie Claeses sa dronken boarnd,

dat hja bûten westen rekke. Yn dy tastân ha se har smoarch mis-

hannele. Strang gisele en 3 jier tichthús. (93-9-10-1734)

 

ALBERT YMES, fan De Knipe hat mei syn frou Tryntje Gurbes

hiel hwat spullen fan in bleek stellen. Beide krije 4 jier tichthús.

(233-14-5-1778)

 

ALBERTIEN HANNEKES, fan Finkegea is ûntslein. Hja wenne as

faem by Andries en Jacob Meinen to Blesdike. Hja forwachte fan

Jacob in bern, mar it draeide op in miskream út. (21-26-10-1708)

 

ALLE AGES, yn syn 19e jier, hat op it Burgumer skip op freed nei

Ljouwert 24-1-1806 in skieppeflues stellen en dat to Ljouwert oan

de man bracht foar f 2.75. Hy seit lykwols dat er it to Ljouwert

fan immen kocht hie, dy't er net koe, foar f 1.75. Mar dat wol de

hearen fan 't Hof net oan en hja banne him foar 2 jier bûten Fryslân.

(441-24-3-1806)

 

ALLE BOELES, 16 jier, to Augustinusgea. Hy hat op 23-2-1806

sa'n 7 a 8 ljippen "turksche weit" stellen fan Oeble Alberts, dat op-

burgen wie yn de skuorre fan Antje Tjipkes. Yn de tiid fan 5 wike

trijeris in wike op wetter en brea.. (440-4-3-1806)

 

ALLE HARMENS, 30 jier, berne to Skuorregea. Yn 'e nacht fan

27 op 28-12-1802 hat er mei Mathijs Freerks en Reinder Karsten

ynbrutsen en stellen en de minsken ek noch slim tamtearre. Alle

trije oan 'e galge. (415-26-3-1803)

 

ALLE SJOERDS, fan Kollum hat mei Jan Wytses fan Aldwâld oan

it nachtbiddeljen west. Strang gisele en 3 jier band. (152-6-4-1754)

 

ALLE TJEERDS, 39 jier, fan Bûrum, nou wenjend to Bûtenpost,

wurdt ûntslein. Op 4-8-1796 hat er by boer Jan Jacobs to Bûrum

west doe 't "aldaar het vaandel 't welk gewoonlijk by het coolzaad-

dorschen wordt gebruykt, wierde verpacht". Doe soe er sein ha, as

hy de pacht krige, dan soe hy der in oranjelint oanbine. En dat hie

er ek dien, en sa hat dat findel doe de hiele dei by it terskjen op it

lân stien. De jouns hat er it sa mei nei hûs nommen. ensfh. (364-

16-1-1798)

 

ANDRIES BAUCKES, to Aldeberkeap hat op tongersdei 20-2-1766

de moarns út de smidterij fan Feije Oeges to Duerswâld de sul-

veren skuongaspen fan dy syn feint stellen. Dêr moat er 4 jier foar

sitte. (189-28-2-1766)

 

ANDRIES CORNELIS, 47 jier, fan Kollum, is ûntslein. Hy soe op

4-2-1797 mei "een bloote Sabel" meidien ha oan de reboeljes. Hy

seit dat hja him mei gewelt dêrta twongen hiene. Hy hie oars net

as in stik fan in âld sabel by him hawn. (363-18-12-1797)

 

ANDRIES HENDRIKS, fan Kollumersweach hat mei Bouwe Eelkes by

keapman Pyter Nannes to Droegeham ynbrutsen en stellen. Ek fan

oaren hat er noch al sa it ien en oar meikape. Trije jier tichthús

wurdt syn foarlân. (235-17-J2-1778)

 

ANDRIES HENDRIKS, 13 jier, De Westerein hat mei Jan Hendriks in

tal bjirken stellen út it bosk fan Wilhelmus Bergsma. Hja binne op 'e die

bitrape. Foroardiele om op de rjochtkeamer fan syn mem oer "de baer

pueriliter gecastigeert "to wurden, dus foar syn bleate efterein. (216-

22-1-1773)

 

ANDRIES RUTGERS, 21jier, toLangsweagen, berneAldehaske. Hy

hat mei Wytske Jeens en Hinke Rutgers oan 't stellen west. Strang gi-

sele en 3 jier tichthús en foar 7 jier band. (484-13-7-1810)

 

ANDRIES GEERTS, fan Aldeholtpea, de frou fan Pier Annes "by de

Bonte Bok" biskuldige fan linnen stellen, mar wurdt ûntslein. (89-10-

12-1732)

 

ANNE AUKES, fan Akkrum hat roun to biddeljen en moat derfoar

3 dagen op wetter en brea. (78-18-9-1726)

 

ANNE CLAESEN, hat al langer as 30 jier to Easterwâlde wenne.

Hy waerd der fan biskuldige dat er brea stellen hie en brân stifte.

Dat ûntstriidt er en seit dat er mei syn swakke lea dochs altyd syn

bêst dien hat om de kost to winnen. Sa by nou en dan krige er hwat

steun fan de diakens. Hy wurdt ûntslein. (60-24-10-1720)

 

ANNE DOUWES, fan Lippenhuzen hat fan Wijtse Oeges dêr in

frouljusrôk en oare spullen stellen. Hy seit dat er to Ljouwert ber-

ne is en net wit hoe oft dy spullen by him yn ‘e hûs kommen binne.

Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (480-22-3-

1810)

 

ANNE EIJTS, 53 jier, De Gordyk. Twa dossiers. Hy wie in tige

bluisterich man, sûpe en fjochtsje en stelle en de bysitter bidrige

mei deastekken. Hy moat in healjier sitte. (247-10-4-1782)

 

ANNE EVERTS, to Surhústerfean hat in jier of seis as feint wen-

ne by Hendrik Gerlofs, boer dêr. Op sneontojoun 10-6-1755 doe’t

dy fan honk wie hat er jild fan syn breahear stellen. In sulveren

earizer, ensfh. Yn de nacht fan 19 op 20-8-1757 hat er to Muontsje-

syl oan it stellen west. Hy kriget 4 jier tichthús. (162-27-9-1757)

 

ANNE HEDDES, 41 jier to Ikkerwâld, berne to Rinsumageast. Hy

hat oaren oantrune om op 4-2-1797 mei to dwaen oan de opskuor en

hat sels mei west nei de skoalmaster. Dy reade duvel sil ik deasjit-

te, soe er sein ha. Strang gisele en 3 jier tichthús. (360-7-10-

1797)

 

ANNE JACOBS, fan Drachten N. de man fan Imke Wilkes 24 jier.

Op 21-7-1739 hat er by Cornelis Wijgers to Tolbert it ien en oar

út in kast stellen. Trije string kralen mei in gouden kroantsje,

ensfh. Syn frou hie er wysmakke dat er it fan har muoike Sjoukjen

Jacobs to Tolbert krige hie. Doe hat hja it forkocht oan in goudsmid

op De Gordyk. Hy is daliks ûntslein. (105-3-12-1739)

 

ANNE JANS, 25 jier, fan Kollumersweach, is ûntslein. Hy wie der

fan biskuldige dat er jonge bjirken stellen hie. Mar hy seit dat er

frege hie oan in man op ‘e heide, en die hie him tastimming jown.

(180-10-5-1763)

 

ANNE LAMMERTS, fan Kollumersweach is boaske oan Antje Jans

by hwa't er 5 bern hat. Dy hat er yn ‘e steek litten en him op ‘n

paed bijoun mei Jetske Hendrix. Mei biddeljen rounen hja de kost

op. Ek hat.er by har twa bern oerwoun. Strang gisele en 3 jier

band. (107-10-9-1740) Yn 1754 is er 65 jier en wennet dan to Ter-

wispel. Der libbet er nou al in jier of acht mei Aeltje Hanses by

hwa't er 5 bern krige. Strang gisele en 3 jier band. (153-29-6-

1754)

.

ANNE LAMMERTS, 17 jier, to Kollumersweach, hat op snein 7-

6-1772 út it lân fan Anne Boelens 'ûnder Damwâld in twinterskiep

stellen. Sûnder it flues hat er it skiep forkocht foar 42 stûren. Hy

seit dat er it dien hat om syn heit mei 6 bern yn harren greate

need hwat to helpen. It wurdt 4 jier tichthús. (214-10-7-1772)

 

ANSKE NOLKES, fan Terherne hat oan it sûpen west en it oaren

mar frijhwat lêstich makke. Moat nou 14 dagen op wetter enbrea.

(165-14-9-1758)

 

ANTHONIH ROELOFS, 36 jier to Terherne wurdt ûntslein. Hy

wie wever en kaem út it Munsterske. Waerd fortocht fan it stellen

fan skiep en dy slachte to hawwen. Mar hy seit dat it net wier is.

Doe't er op stap wie om to sjen aft er oanslach krije koe, hie er

in stik skieppesmoar yn 'e sleatswal foun. Fansels hie er dat mei

nei hûs nommen. (224-14-3-.1775)

 

ANTIE ANNES, fan Sint Jansgea is yn 1741 to "Dolsterhuisen"

troud aan Jan Melis fan Toppenhuzen. Mar it oare jier al lei hja

it oan mei Rijnk Thijssen fan Ljouwert. Hja hie Rijnk wysmakke

dat hja noch frijfaem wie. Hja libben as man en frou. Strang gi-

gele en 3 jier band. (127-30-.10-1745)

 

ANTIE BEERTS, to Augustinusgea hat op freed 21 april de jouns

tusken 9 en 10 ûre kâns sjoen ûngemurken op keapman Sytse Geerts

syn souder to slagjen. Dêr wie hja aan 't groat stellen doe't Sytse

har oer 't mad kaem. Hja kriget 2 jier tichthús. (32-3-5-1713)

Loskommen giet hja wer aan it stellen. Dan 5 jier tichthús (42-

22-2-1716)

 

ANTIE DIRKS, 28 jier, de frou fan Wybe Louws, 31 jier, yn 'e

Westerein wurdt ûntslein. Har man wie 6-10-1759 gisele en moast

5 jier sitte. Fjouwer wike nei't har man út it tichthús ûntslein wie

brocht hja in famke to wrâld. Dat bern soe dan fan in oare man

west ha, mar hja seit dat it fan har eigen man is dy't se yn 't

tichthús ommers wol bisocht, 187-2-7-17650. Nou wer in bern

krige wylst har man yn 't tichthús siet. Strang gisele en 3 jier

band. (208-23-2-1771)

 

ANTIE EDSES, to Surhusterfean is yn 'e nacht fan 20 op 21-1-1715

nei it hûs fan Antie Jans gien "woonagtigh by de vierhuijsen". Der

hat hja mei Beerent Jans hiel hwat spullen stellen. Strang gisele

en 3 jier band. (73-16-9-1724)

 

ANTIE EELSES, 15 jier, Beetstersweach is ûntslein. Hja stie der

foar bikend dat se altyd ûngemurken by in oar yn 'e hûs komme

koe en dat sûnder dat hja der eat to meitsjen hie. Nou wie hja der

fan biskuldige op 11-4-1778 de earme en bline Fedde Jelles, âld 87

jier, fan 43 stûren ôfholpen to hawwen. Hja seit dat hja mar efkes

troch de doar kipe hie. (233-23-5-1778) Op moandei 24-9-1792 hat

hja by Marten Gerrits Wagenaar dêr "een paar gekapte vrouwen

schoengespen" stellen. Trije jier tichthús. (326-29-1-1793) Yn 1798

hat hja in sulveren earizer stellen. Twa jier tichthús. (370-15-9-

1798) Mar hja kin it stellen noch net litte. Yn 1801 stelt hja in

froulju'shimd fan "een Lyne" to Akkrum. Hja ûntskuldiget har dat

se al yn gjin jier in himd om it gat hawn hie. Ien jier tichthús.

(394-15-4-1801) Mar wer giet it op in ynbrekken en stellen. Trije

jier tichthús. (446-11-10-1806) En noch jowt hja it net op. Hja is

dan 50 jier en giet wer oan it stellen. Strang gisele en 5 jier ticht-

hús. (480-23-3-1810)

 

ANTIE FEIJTES, fan de Rottefalle. Hja hat lange jierren wenne

"tot Collumerswaag West einde". En der by forskate minsken west

to thédrinken. Dan joech hja der har foar út "sig te verstaan de

kunst van soogenaamde kopje kijcken, uit de kopjes aan deeze en

geene eenigh geluck of ongeluck heeft voorspelt". Dêrfoar moat

hja 2 jier it tichthús yn. (190-8-7-1766)

 

ANTIE FOCKES, 21 jier, de frou fan Gerryt Sierks yn De Falom.

Har man wie foar syn wurk faek fan hûs. Nou wurdt hja der fan

bitige it mei in oare man oanlein to hawwen. Hja hâldt út dat it

bern fan har eigen man is, en dat hja it nea mei oare manlju oan-

lein hat. (177-25-3-1762)

 

ANTIE FRANSEN, 60 jier, widd. Gerrit Sjoerds to Feanwâlden

wurdt ûntslein. Hja wie in dochter fan Frans Oenes, boer ûnder

Aldtsjerk op in pleats fan de bysitter Minnolt Holwerda. "Dat Frans

was een deftig en welgesteld huysman". Antie en har man hiene

boer west to Hurdegaryp. Har beide soannen Oene en Frans "syn

welgestelde luyden". De iene is skuonmakker to Blije en de oare

boer to Bûtenpost. Antie is letter wer troud aan Anne Sjouwes,

mei hwa 't hja aan leger wal rekke is. Nou biskuldigen hja har it

mei oare manlju oanlein to hawwen. (120-27-11-1743)

 

ANTIE GEISKES, 16 jier, dochter fan Geiske Geerts to Rinsuma-

Geast. Hja hat har breahear bistellen en der kleanspul foar kocht.

Twa jier tichthús. (239-26-1-1780)

 

ANTIE GOSSES, yn "de Wylingen" 40 jier. Hja hat mei oaren roun

to biddeljen en moat dêrfoar 14 dagen op wetter en brea. (23-25-

9-1709)

 

ANTIE JACOBS, 17 jier, yn De Knipe, hat roun to biddeljen. Yn de

tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (436-24-9-1805)

 

ANTIE JACOBS, 33 jier, to Koartsweagen en berne to Jobbegea,

dochter fan Tjitske Hendriks, goed 50 jier. Al twaris hat hja in

bern oerwoun en nou is it wer sa fier. Op 26-5-1808 is hja mei har

mem gien nei "de groote Tijnen" ûnder Terwispel. Hoewol it bern

libben to wrâld kommen wêze moat, wurdt it dea yn 'e sleat foun.

Hja moat in kertier op it skafot to pronk stean mei yn har earmen

"een poppe in lappen gewonden". Strang gisele. 10 jier tichthús en

dan foar ivich bûten Fryslân band. (466-10-9-1808)

 

ANTIE JANS, likernôch 16 jier, berne to Burgum. Hja hat foar

faem tsjinne by Heine Sipkes, boer to Tietsjerk. Yn dy harren foar-

keamer wenne Sierk Johannes 28 jier âld. Ut dy syn bûse fan de

broek hat hja twa sulveren broeksgaspen stellen. Twa jier tichthús.

(202-8-9-1769)

 

ANTIE JANS, 22 jier,dochter fan Jan Hennes to Burgum. Hja waerd

july 1794 faem by Frans Aukes en Tryntje Nauta op it tolhús Swarte-

wâldsein. Om't hja sa ûnwennich wie as in kat hat hja op 5 augus-

tus tomûk hakken nommen. By it ynpakken fan har eigen spullen

naem hja ek "een Duitsche streenmuts, een slaapmuts en een tip-

muts" fan har frou mei. Hja soe dat earst murken ha doe’t hja al

to Ljouwert wie, mar it net werom bringe kinnen ha, om’t hja da-

liks finzen nommen waerd. It Hof ûntslacht har út le finzenis. (336-

18-11-1794)

ANTIE JANS, 47 jier, to Feanwâlden. Hja hat in lyts sulveren ear-

izer mei lytse knoppen, in great sulveren earizer mei greate knop-

pen, ensfh. Stellen. Der sitte in pear lapkes stof yn it dossier.

Trije jier tichthús. (460-9-2-1808)

ANTIE JANS, fan Nijehoarne is ûntslein. Hja waerd der fan bi-

skuldige as troude frou it oanlein to hawwen mei Sikke Alberts.

Hja seit dat it allegear kwealaster is. (100-4-7-1737)

 

ANTIE JELTS, en har man Feijtse Pieters to Twizel, beide ûnt-

slein. Op in hierkontrakt fan 12-7-1745 hiene hja fan Jhr. en juf-

fer Sygers in pleats to Twizel hierd. Doe't hja it net langer bol-

wurkje koene,ha hja de pleats pleats litten. De forhierder bringt it

dan foar it Hof. Hja seit dat har swakke man en hja tige har bêst

dien ha de holle boppe wetter to hâlden, mar hja drigen fan honger

om to kommen. (130-22-4-1746) (Sjoch Fr. Landb. blêd 21-12-

1945)

 

ANTIE JOHANNES, 28 jier, to Burgum hat mei forskate manlju

omslein, en al in pear bern oerwoun. Mei koarten forwachtet hja

in tredden. Nou wie hja by fonnis fan 15-11-1742 foar 2 jier band.

Mar op 25 augustus is hja al weromkommen. Wurdt 3 jier band,

mar hja mei earst noch 6 wike nei Burgum, mei 't each op dat

tredde bern. (117-30-11-1742)

 

ANTIE LAMMERTS, 35 jier, is de frou fan Sipke Pieters to Hurde-

garyp. Foar fjirdeljier is Sipke bûten Fryslân gien en sûnt ha hja

elkoar net wer sjoen. Wol stie fêst dat Sipke 8 maeije 1791 noch

yn libben wie neffens it tsjûgenis fan syn heit Pieter Hiddes, 60

jier, arbeider to Hurdegaryp. Nou forwachtet Antje in bern fan in

Petrus, dy't feint west hat by mounder Cornelis Hendriks to Bur-

gum. Hwer't dy nou tahâldt wit nimmen. Strang gisele. (318-24-

9-1791)

 

ANTIE LIEUWES, 36 jier, widd. Dedde Tjibbes to Wâlterswâld. Op

19-9-1801 fan de bleek fan har broer Johannes Lieuwes to Ikker-

wâld 20 jelne doek stellen. In healjier tichthús. (398-30-9-1801)

 

ANTIE MARTENS, 46 jier, de frou fan Albert Hattums to Fean-

wâlden, hat by in boelgoud in ruft stellen. Ien jier tichthús. (277-

10-4-1788) By sentinsje fan 352-15-12-1796 mei har soan Pieter

út de finzenis ûntslein. Op 7-6-1798 soe hja in laem stellen ha fan

Romke Jacobs to Ikkerwâld. Trije jier tichthús. (379-20-11-1799)

Sjoch ek op Albert Hattums.

 

ANTIE MARTENS, fan Hurdegaryp,har suster Romckjen Martens

is 1710 troud oan de meifinzene Sioerd Jelkes. Sa likernôch in jier

nei dat boask is Romckjen stoarn yn 'e kream. Doe is Antie by him

oer de flier kommen en ha hja libbe as man en frou. Yn 1716 moat-

te hja in bern krige ha, mar hwer't dat keard is, witte hja allinne.

Lykwols binne hja doe bûten de provinsje flechte. Yn 1717 hat hja

in famke to wrâld brocht. Yn Drinte binne hja finzen nommen en

nou moat it Hof fonnis wize. Strang gisele, brânmerke, 10 jier ticht-

hús en dan foar ivich bûten Fryslân band. (66-21-3-1722)

 

ANTIE OENES, de frou fan Dedde Bienses yn De Falom. Hja wurdt

der fan biskuldige mei Romke Lieuwes, in widner, as man en frou

libbe to hawwen. Beide hâlde hja fol dat it net wier is en wurde ûnt-

slein.(202-22-6-1770)

 

ANTIE PIETERS, 22 jier, to Oentsjerk is in dochter fan Pieter

Wybrens Back. Hja wenne as faem to Dronryp. Op 3 maert 1774

komt hja de middeis by de winkelman Claas Croon op 'e hoeke fan

de Sakramintstrjitte to Ljouwert. De man sels is net by honk, mar

oan syn frou en dochter fortelt hja, dat se Janke Johanne is en as

faem wennet by Wopke Jans Tabes to Twizel. En nou is dy syn frou

Gertien Sytses, doe’t hja út to thédrinken soe, by in planke del-

truzele en fordronken. Fan gefolgen moat der rouguod komme.

Hja wit sa moai to praten, dat hja 25 jelne "swart Spaens Kryp",

2 bûnte doeken, 2 pear froulju's "hoosen en een paar mans hoosen"

mei krijt. Hja jowe har de rekken mei f 30.50 en in brief mei

roubiklach. It minske wie hielendal net fordronken. Strang gisele

en 3 jier band. (221-19-3-1774)

 

ANTIE TJERKS, 14 jier, to Lippenhuzen, is berne yn De Falom. Hja

soe mei har suster Etje aan it stellen west ha. Hja hâ.ld út dat it net

wier is en wurdt ûntslein. (424-12-4-1804) Yn 1810 wennet hja op

't Vliet ûnder Ljouwert en soe dan 25 jier wêze. Hja hat Harnser-

bûnt stellen en moat dêrfoar 2 jier sitte. (486-4-10-1810)

 

ANTIE WOUTERS, fan It Hearrenfean. Fan mear as ien hat hja

spullen stellen. Yn de nacht fan 4 op 5 juny linnen fan Gerben Rinkes

bleek. Gisele en 3 jier tichthús. (125-14-11-1744)

 

ANTIE WYBES, 44 jier, yn De Kompenije. Hja hat mei oan it stel-

len west en ek stellen spullen foar oaren opburgen. Wurdt 5 jier

band. (465-8-7-1808)

 

ANTJE CLASES, fan Westergeast hat 3 3/4 poun tabak stellen fan

Cornelis Edes, der’t hja arbeide hie. Ek hat hja noch oare spullen

stellen. Hja wie troud oan Jilling Harmens fan Driesum. "Die Ge-

stolene Tabak sijnde in Papieren gemerkt met drie oude Italianers".

Der sitte noch fan dy pûden yn dit dossier. Hja kriget 1 jier ticht-

hús. (182-15-12-1763)

 

ANTJE EVERTS, berne to Strobos hat to Dokkum twa nije kope-

ren tsjettels út in winkel stellen. Foar 1 jier band. (195-18-12-

1767) Komt binnen de tiid werom en hat roun to biddeljen. Moat 8

dagen op wetter en brea. (196-21-1-1768)

 

ANTJE GERBENS, 17 jier Drachten N. is strang gisele om't hja

yn 1799 fan Hylkjen Jacobs, de frou fan Sytse Hendriks, in sliep-

mûtse stellen hat, ensfh. (394-5-3-1801)

 

ANTJE JANS, fan Kollum, kaem in kear by Antje Jouwes to Ikker-

wâld. Der lies hja út de Bibel de beide earste haedstikken fan de

Iepenbieringen fan Johannes. Tusken dy haedstikken lei hja in kaei.

Doe bigoun hja mei it opneamen fan persoanen. Dêr sei hja by, dat

sadré de kaei bigoun to draeijen de persoan, hwaens namme hja

op dat stuit neamde, de tsjoender wie. Hja moat trije wike op wet-

ter en brea. (31-14-2-1713)

 

ANTJE JOHANNES,de frou fan Hoeke Jentjes to Drachten N. Hja

waerd der fan biskuldige "Een zwart sarjes broek en Een blauwbon-

te rokstreepte borstrok stellen to hawwen. Hja is 38 jier en berne

to Garyp. Hja seit dy spullen kocht to hawwen en wurdt ûntslein.

(425-9-5-1804)

 

ANTJE YTSENS, 37 jier, to Twizel berne, Noordwyk Gr., is de

frou fan Jelle Dirks. Hja hat by de arbeider Jan Annes út in iken

kast in pear gouden heakken en 21 sulveren himdsrokknopen, ensfh.

stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (361-18-11-1797)

 

APPLONIUS JOHANNES, 38 jier, De Gordyk. Hy is de jouns fan

28-11-1788 nei it hûs fan syn skoansoan Jan Lyckles gien. It hie

al tsien ûre west, dat dy leine al ûnder de wrine. Lykwols hat er

him daliks by de kiel grypt en binei smoard. Boppe de kosten

moat er 75 goudgoune boete bitelje en dat binnen 4 wike. Sa net,

dan wurdt er foar 1 jier band. (144-20-2-1751)

 

ARENT CORNELIS, 52 jier, fan Jobbegea, hat op moandei 28-10-

1700 to Nijensleek kocht "vier half anckers brandewyn en acht-

tien pond taback". Dy spullen op twa hynders laden en dat soe sa

Fryslân ynslûke wurde. Mar hja krigen him to pakken. Strang gi-

gele en 3 jier -band. (3-23-11-1700 en 27-30-10-1711 en .70-23-9-

1723), dan wenjend yn de âld skoalle en 74 jier âld en syn frou

Frouck Annes 40 jier.

 

ARENT HENDRIKS, arbeider Surhusterfean man fan Tryntje

Freerks, oer de 50 jier, en har dochter Rinske alias Hinke Jo-

hannes, 27 jier. Arent hat stellen by keapman Alexander Carel At-

las to "Rhoon" en wel "vrouwen en kinder veelsen of poepehoosen"

ensfh. Der sitte forskate briefkes yn dit dossier. Strang gisele en

5 jier tichthús. (205-12-5-1770 en 218-17-7-1773) /

 

ARENT JANS, feanarbeider to Drachten, 46 jier, hat in skiep stel-

len út it lân fan Brantje Jans to Drachten N. Twa swarte en ien wyt,

Frysk melk. Fan Cornelis Jans to Drachten N. "een witte

en een melk Friesche Schaap en van Sijbolt Arents een Friesch

melk schaap". Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (351-

22-10-1796)

 

ARENT TABES, 60 jier, Beetstersweach, wie dwaende jonge bjir-

ken to stellen doe’t hja him oer it mad kamen. Moat 8 dagen op

wetter en brea. (183-1-2-1764)

 

ARENTJE PHILLIPPUS, 29 jier, berne en wenjend op It Hearren-

fean. Hja wie yn 1803 troud oan Sipke Sipkes. Mar de lêste 5 jier

hat hja hielendal gjin mienskip mear mei him hawn. Hja libbet nou

mei Klaas Jacobs Kok, berne yn De Kúnder. Yn de nacht fan 18

op 19-12-1810 brocht hja fan him in bern to wrâld. Dat founen de

buorlju dea op bêd lizzen. Strang gisele, 7 jier tichthús en dan

noch 10 jier band. (490-22-2-1811)

 

ARJEN JANS, 22 jier, yn De Kompenije. Mei oaren is er slim to-

kear gien tsjin "de wervers van de Bataafsche Republiek". Hy hat

der by stien dat Marten Jans en har, Anne Jans Hes troch it fjûr

hellen. Trije jier band. (385-13:-3-1800)

 

ARJEN JANS, 24 jier, timmerman to Rinsumageast is ûntslein.

Hy soe mei it Hattumsfolk aan it ynbrekken en stellen west ha, mar

hy seit dat it abslút net wier is. (383-31-1-1800)

 

ATE JANS, 33 jier, Dantumawâld. Twa dossiers. To Blije hat er

5 manljushimden fan in bleek stellen en "een paar witte wollen mans

kousen" ensfh. Strang gisele en 5 jier tichthús. (329-29-6-1793)

 

ATKE (ATE)ANSKES, 31 jier, to Lippenhuzen. Op sneon 7-11-

1795 hat er mei Klaas Ruurds stellen en wol "een ligt swart bont

kalf rier, hebbende muiske bonte flekjes onder aan de beenen".

Hja stielen it út de finne fan Hiltje Michielswidd. Jeen Bonnes to

Koartsweagen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (364-20-2-1796)

 

ATTIE FOOCKES (FOKKES), frou fan Tys Jans to Burgum, 29

jier, is ûntslein. Hja waerd der fan fortocht op 31-8-1755 ûnder

tsjerktiid ynbrutsen to hawwen by Wytse Martens to Burgum. Doe

hie hja Wytse syn frou trije dagen holpen to braken en hie der doe

ek iten. (158-8-7-1765)

 

AUK HUBERTS, 43 jier, is de frou fan Louw Clases ûnder Ausbûr.

Hja hat op moandei 16 augustus by Lieuwe Louwes mei oan it koal-

siedterskjen west. Wylst hja by it fet sieten to drinken siet hja nêst

Lieuwe. Letter binne se nei de herberch "De lêste stûr" gien. Dêr

hat Lieuwe de tabaksdoas werom frege, dy't er har op it 1ân jown

hie. Mar Auk hâldt út dat er har dy jown hie en ek in pong mei jild,

en dan moast hja him to wille wêze. Hja krijt 3 jier tichthús foar

stellen. (259-18-11-1784)

 

AUK MENSES, fan Aldegea is ûntslein. Hja hiene har biskuldige

fan it stellen fan in pear himden fan in bleek fan boer Pope Sioerds.

Hja seit dat it net wier is, mar dat hja wol mei oant roggebinen

west hat. (86-20-2-1731)

 

AUKE HARMENS, yn De Kompenije. Hy hat roppen "Oranje boven,

die er wat van hebben wil, kan er wat van Halen!" In healjier ticht-

hús. (283-19-10-1785 en 305-11-12-1798) dan is er 30 jier.

 

AUKE JACOBS, 63 jier, Kollumersweach, is ûntslein. Hy hie op

5-2-1797 by it oproer west, mar der hiene hja him mei geweld ta

twongen (356-1-6-1797)

 

AUKE OEPKES, 17 jier, to Feanwâlden, hat mei Pieter Grot by

Jan Pieters oan it ierappelstellen west. Healjier tichthús (202-11-

7-1769)

 

AUKE PIERS, út de RottefalIe is ûntslein. Hja hiene der him fan

biskuldige dat er fûken stellen hie. Mar hy seit doe’t de man him

gjin fûke forkeapje woe, hie dy him ien meijown om der mei to

fiskjen. (257-14-7-1784)

 

AUKE SYMONS, 32 jier, to Burgum,hat in kou stellen. 29-10-1740

dêrfoar foroardiele ta giseljen, brânmerken en 5 jier tichthús. Nou

hat er fan tiid ta tiid dwaende west in âld man to Urterp, Barelt

Jans, troch bang to meitsjen jild ôf to pingeljen. Strang gisele en

5 jier band. (106-3-2-1740 en 158-29-5-1756)

 

AUKE SJOERDS, fan Koartehimmen hat syn famke fan in jier of

sawn oan har lot oerlitten en is der op út gien to biddeljen. Ien jier

tichthús. (53-8-2-1719)

 

AUCKJE(N) EYSES, 19 jier, to Wynjeterp hat in pear skuon mei

sulveren gaspen stellen. Strang gisele en 1 jier tichthús. (362-25-

11-1797)

 

AUKJEN SIPKES, to Driesum, de frou fan Dirk Clasen, dy't ek

finzen sit. Hy hie út it skip fan Geert Romkes to Driesum hwat âld

izer stellen en dat ûnder hwat fodden bistoppe. Ek hie er jild stel-

len en fan dat alles hie hja weet hawn, it foar har hâlden. Hja moat

14 dagen op wetter en brea. (207-5-7-1770)

 

AUKJEN WARSES, fan Driesum hat mei har suster Rixt west "van

Seer ergelijk leven en wandel". Hja ha ek roun to biddeljen en brân-

hout stellen en minsken útskeld en folIe net genôch. Beide ien jier

band. (113-16-12-1741)

 

_B_

 

BAAFKE SJERCX, to Burdaerd is troud oan Folkert Louws. Dat

wie hwat in nuvere bruijer. Op in kear rôp en drige er mei 't mes

en mar roppe “ick ben dronken, een duiwel verwacht ick van avond,

ick heb het mes gereed". De doarpsrjochter en ek oaren seinen tsjin

Baafke hja moast har man it mes út 'e hannen nimme. Mar dat woe

hja net dwaen en sei: "daar moet dog reis wat van wezen……."

Nou moat hja 8 dagen op wetter en brea. (91-8-12-1733)

 

BAKKER, Pieter, 28 jier, fan Muontsjesyl, berne to Eendrum

Gr. Hy hat op 4-2-1797 meidien oan it oproer. Mei it gewear oaren

twongen om ek mei to dwaen. Mei de strop om 'e hals gisele, brân-

merke en 10 jier tichthús. (362-25-11-1797)

 

BAKKERUS, MEINTE FREERKS, 21 jier, fan Drachten hat roun

to biddeljen. Wurdt der ek fan biskuldige dat er as matroas út de

tsjinst roun is. Ek soe er stellen ha. Acht dagen op wetter en brea.

en 1 jier band. (373-20-2-1799)

 

BANJERS, Haring 48 jier, fan Kollum, berne Lutjegast, is ûnt-

slein. Hy waerd der fan biskuldige 26-7-1797 tsjin Roelof Dykstra

en Sybren Cocq dêr sein to hawwen "jimme benne ook al zulke

twee, daar wy ons voor wachten moeten, ensfh". "Het is schielyk

met jimme duivels gedaan". De Prins hat 300.000 man en in oare"

potentaat "noch 400.000 man ré stean. De Ingelsken ha wol 1000

skippen op sé en alle 6 dagen komt der noch in skip by, ensfh. Ek

sitte der yn dit dossier in pear Ommelander kranten, ien fan 18 en

ien fan 21 july 1797. (363-15-12-1797 en 442-16-4-1806)

 

BANJERS Pieter, 30 jier, fan Kollum, hat op 4-2-1797 meidien

Oan de reboeljes to Kollum. De cherger Theunis Arjens hat er it

jachtgewear út de hannen slein of skuord. C. S. Beilanus "hat er mei

de bleate sabel drige en him twongen syn hoed ôf to setten en oranje

boppe to roppen. Trije jierren tichthús. (356-3-6-1797)

 

BARTEL MELLES, 49 jier, boer to Garyp, is de man fan Ybeltje

Alles. Hy hat yn 1738 yn de ûngetiid mei harren faem Ymk Feijtes

yn it haeilân omslein. Dat.is observearre fan Focke Feitsen en syn

frou Janke Tjeerds, dy't wennen op Catehiem ûnder Aldegea Sm.

Hja soene noch in weide hea ophelje út har mieden ûnder Garyp "in

de Colderen gelegen". Bartel.syn lân lei West fan de Coldersleat.

Focke gie nei Bartel "om een pijp Tabak aan te steken, doch sprak

Bartle zeer weinigh". Ymk wie in folle neefs dochter fan Focke

syn frou. Strang gisele, 3 jier band. (104-11-4-1739)

 

BARTELT YNZES, 25 jier, to Aldehoarne. Hy hat op freed 12-1-

1798 by kastlein Thomas Luitjens yn de Kompenije oan it fjochtsjen

west. In gerjochtstsjinner hat er in each tichtslein en is doe nei

Grinslân f1echte. Wurdt 2 jier band. (383-4-2-1800)

 

BARTLE JANS, 25 jier, fan Sint Jansgea. Hy hat in nije turfpream

stellen en dy ûnder in falske namme foar f 62.50 forkocht oan

Jochum Feitzes. Strang gisele en 3 jier tichthús. (390-6-9-1800)

 

BAUKE BAUKES, goed 30 jier, yn De Kompenije. Mei oaren hat

er op 5-11-1801 út it hok fan Jelte Eizes in pear stikken f1eis en

spek, ensfh. stellen. By wer oaren in skiep en dat slachte. Strang

gisele en 5 jier tichthús. (4.13-12-3-1803) Soe nei syn ûntslach wer

hantlange ha by 't stellen, mar hy seit dat it net wier is. Hy is dan

38 jier. (466-14-9-1808)

 

BAUKE SIPKES, to Bûtenpost. Op snein 10-9-1730, hat er mei

Tetje Clasen op stap west en wurdt der fan biskuldige it "hart van

haar zijtsilver" stellen to hawwen. Snein 12-10-1738 hat er Antje

Jans nei hûs brocht dy't hwat to folle dronken hie. Hy soe har oan-

taest ha, mar seit dat it net wier is. (104-.10-7-1739)

 

BAUKJE PIERS, 47 jier, de frou fan Claas Elings yn De Kompe-

nije, berne to Greategast, wurdt ûntslein. Hja waerd der op oan-

sjoen út it skuorke fan ds. Marcus Jan Adriana to Tsjalbert hiel

hwat spullen to stellen to hawwen. Mar hja seit dat it abslút net

wier is, hja hat der nea west. (407-18-9-.1802)

 

BEERENT GERRIJTS, 30 jier, fan Aldegea, arbeider, hat in planke

stellen fan Ate Reinders, tsjin hwa er sei: "dat wist ik net dievel

dat het dyn planke wier maar ik heb hem drievende vonden". Hy

moat 14 dagen op wetter en brea. (450-18-2-1807)

 

BEERENT HENDRIKS, 26 jier, op It Hearrenfean, berne, Doorn-

spijk Geld. Hy hat fan de smid Meint Jans" drie paar reedijsers"

stellen. Der hat er in pear fan forkocht foar 16 stûren. Wurdt 1

jier band. (450-19-2-1807)

 

BEERENT JANS, fan Aldeskoat moat 14 dagen op wetter en brea

om 't er roppen hat fan oranje boppe en ek sein hat, ik bin in Prins-

man. (347-11-4-1796) Foar in selde feit moat er nochris 14 dagen

op wetter en brea. Hy is dan 25 jier. (348-28-6-1796)

 

BEERENT MEELES, arbeider yn de Knypster Kompenije hat op

14-1-1798 mei Jan Annes it tsjin de Skoatterlânske gerjochtstsjin-

ners tige yn 'e kant set. Hy moat 8 dagen op wetter en brea. (364-

2-2-1798)

 

BEERND ALBERTS, 45 jier, Noardwâlde. Hy hat in koer mei bijen

stellen "staande in 't Vlet by Snelshutte". Dy hat er foar 6 goune

forkocht oan Geert Jacobs, skeper to Buil. Acht dagen op wetter

en brea. (385-11-3-1800)

 

BEERNT JANS, fan Bûrum hat op sneon 20 februwaris mei oaren

oan it jeneversûpen west en doe Antje Clasen dronken boarnd. Har

dêrnei skandalich mishannele. Twa jier band. (92-19-3-1734)

 

BEERNT ROELOFS, to Finkegea hat mei syn broer Jan op 'e sweef

west en sa hjir en dêr it ien en oar weikape. Op snein 2 augustus

to Steggerda by Aaltje Jans de frou fan Albert Frans, roggebrea,

bûter, en oare spullen stellen. Hy kriget 1 jier en Jan 2 jier ticht-

hús. (214-9-9-1772)

 

BERBER GERRYTS, to Aldeboarn hat dêr yn 1755 út in winkel

stellen: "eenig Harlinger bont". Hja wenne by har broer Hendrik.

By Wiger Ages wie hja "op hoosvoetelingen" yn de achterkeamer

slagge en hat der in read baeijen rôk stellen, ensfh. Strang gisele

en 3 jier band. (158-29-5-]756)

 

BERENT CLAESSEN, to Lippenhuzen hat as mounder op "de Clet-

ten" de mealbilêsting ûntdûkt. Krijt in boete fan 50 gouden Fryske

Ryders boppe de kosten. Mei net earder loslitten wurde of dat

moat earst bitelle wêze. (16-10-7-1706)

 

BERENT JANS, fan Kollum hat yn 'e nacht fan 19 op 20 juny by

Marten Cornelis "op het nieuwe Cruislandt" in rút ynslein, ynbrut-

sen en stellen. Hy seit dat er it fanwegen de hûnger dien hat.

Strang gisele en 3 jier tichthús. (131-17-9-1746)

 

BERENT WILLEMS, to Feanwâlden is ûntslein. Hat mei Jetske,

de frou fan Jeremias Rienx op 5-1-1736 op redens nei Hurdegaryp

west en wurdt der fan biskuldige it mei har oanlein to hawwen, hwat

beide ûntstride. (97-14-4:)736)

 

BERENTIE JANS, to Twizel hoewol net troud hat yn 1727 in twilling

krige, hwerfan ien dea berne wêze soe en it oare letter stoarn is,

neffens har sizzen. Gerlof Cornelis hie har oars trouwen ûnthjitten,

mar der har mei sitte litten. "In een sack gestoken en in 't diep

ontrent de galge verdronken en daarna 't lichaam in een sack op

een staeck ende rad ten spectacule sal worden gestelt, houdende

met de eene handt een gemaeckte pop". (86-17-2-1731)

 

BETTEN, Albert Jans, 45 jier, to Noardwâlde, is ûntslein. Hy

waerd der fan biskuldige op snein 13-9-1795 to Vledder stellen to

hawwen, mar hy seit dat it net wier is. (344-20-11-1795)

 

BINDERT EELTJES, 19 jier, Akkrum is ûntslein. Hy waerd der

fan biskuldige op 5-3-1797 Josua Koel bidrige to hawwen. (357-22-

6-1797)

 

BLAAUW, Sierd Wybes, 24 jier, yn De Knipe. Hy hat roppen

"Oranje boven, is dat niet best! vervloekte Keesen gaat in uw nest,

de eerste Kees, die my wat doet, zal ik donderen onder de voet".

Twa jier band. (347-11-3-1796)

 

BLOM, Attico, 30 jier, wennet by syn heit J. Blom to Kollum,

wurdt ûntslein. Hy soe op 4-2-1797 meidien ha oan it oproer. Mar

hy ûntskuldiget him, dat hja him mei geweld twongen hiene om mei

to dwaen. (361-18-10-1797)

 

BONNE OENES, 14 jier, to Kûkherne,hat fan syn boers souder stel-

len: "twe koppen van visfuiken en zes vernsterbanden'". Dat spul

hat er foar 16 stûren forkocht oan Durk Harmens. Ek hat er op

namme fan syn boer Geert Teunis to Kûkherne 2 healpounen tabak

kocht. By de Jistrumer bakker "op de kerfprik heeft gehaalt twee

geheele brooden", wylst er ien helje moast. Doe is er ek noch by

syn boer weiroun en mei syn broer Rinse op 'e streup gien. Fier-

ders biddele en ynbrutsen. Foroardiele om "over de bare gegeeselt

te worden" en dan 8 dagen op wetter en brea. (434-25-6-1805)

 

BONTIE ANDRIES, 15 jier en har .broer Jan 12 jier, ha sa'n 50

poun âld izer stellen en dat forkocht foar in stûr it poun. Hja moat

14 dagen op wetter en brea. (191-9-10-1766)

 

BOOMSTRA, Rommert Hendriks is 48 jier en wennet to Akkrum,

is berne op De Jouwer. Hy hat tige ôfjown op it Hof fan Fryslân

en him ek mei forkearde froulju ôfjown. Syn eigen frou Rigtie

Siebrens Hoitema wennet mei de bern to Bolswert. Hja moasten

foar him wol hakken op nimme doe’t er de hiele boel forkocht hie.

By in Haebeltje Wigles hat er ek bern hwerfan de jongste in Hiltsje

is. In healjier tichthús. (376-11-7-1799)

 

BOON, Heere Geerits syn Widd. Corneliske Jacobs to Drachten N.

hat roun to biddeljen en soe ek lange fingers hawn ha.. Moat 3 wike

op wetter en brea. (277-28-2-1788) Yn 1790 en 1791 wer stellen

en krijt derfoar 2 jier tichthús. Mar noch kin er it stellen net lit-

te en wurdt dan foroardiele ta strang giseljen en 3 jier tichthús.

(332-22-2-1794) .

 

BOTE HENDRIKS, skippersfeint to Aldeboarn. Mei it jongfolk

hat er op 26-12-1757 west oan it hûs fan hospes Thee Jolles to

Sint Jansgea "aan de Oostkant van de Brugh”. Nou wie der West

fan de brêge ek in seIskip by Oeds Lieuwes. Dy nachts tusken twa

en trijen binne beide selskippen opbrutsen en krigen it meiinoar

oan 'e stôk. Bote hat flokkend en driigjend mei 't bleate mes Sijne

Durks fan Aldeskoat in mep jown. Hy ûntskuldiget him dat it út sels-

fordigening west hie. Sijne hie him earst in feech krekt hoppe it

rjochter each jown. Dochs moat er 14 dagen op wetter en brea.

(164-1-6-1758)

 

BOTE JENTJES, 25 jier, Drachten, berne to Huizum, is op sneon

25-6-1808 mei noch in pear oaren op 't hynder nei Marsum tein.

Dêr hat er syn maet Andries Jacobs in pong mei jild ûntstellen,

sa'n 40 à 50 goune. Dy pong sit noch yn 't dossier. Strang gisele

en 1 jier band. (465-16-7-1808)

 

BOUMAN, WILLEM HENDRIKS 30 jier, to Bûtenpost wurdt ûnt-

slein. Hy hat in pear jier as feint by skuonmakker Jan Jacobs

Miedema wenne. En dy wol der op út dat Willem him in himd ûnt-

stellen hat, hwat net wier is, seit WilIem. (402-9-5-1802)

 

BOUWE JEENS, boerefeint yn de Knypster Kompenije. Hy hat mei

Jans Annes en oaren it tsjin de gerjochtstsjinner yn 'e kant set.

Yn de tiid fan 15 dagen twaris in wike op wetter en brea. (364-2-2-

1798)

 

BOUWE PIETERS, fan Drachten is ûntslein. Hja biskuldigen him

dat er op 22-9-1797 yn De Lemmer yn in herberch oan de haven in

slokje kocht hie en oan in griene jager frege "zijt gij Groene Jagers

of zij vrijheids Jongens waaren". En fierders noch "Al die in ‘s

Lands regeering zitten zijn schelmen, ensfh". (364-24-1-1798)

 

BRANDT OEBLES, 30 jier, to Driesum be rne to Kollum, wurdt

ûntslein. Hy soe yn de nacht fan 3 op 4-2-1792 oaren oantrúne ha

om mei nei Driesum, mar hy seit dat it net wier is. (357-29-6-

1797)

 

BRANDT YDES, 26 jier, fan Kollumersweach, hat mei oaren op

snein 1-10-1775 west yn de "tent staande by de nieuw gegraven vaart",

ûnder de Westerein. In jongfaem fan 20 jier, dy't der ek west hie en wer

fuortroun, is er daliks efterneigien en hat har wyld oantaest en oer de

groun smiten. (tsjokdossier) Strang gisele en 7 jiertichthús.(230-21-12-1776)

 

BRECHTJE HENDRIKS, yn De Kompenije is 15 jier en berne to

Nijehoarne. Hja is 6-10-1802 foroardiele ta 14 dagen op wetter en

brea. Nou hat se mei har mem Korneliske Jans roun to biddeljen

en ek hat se noch 3 jongeshimden fan in bleek stellen. Strang gi-

gele. (441-5-3-1806)

 

DE BREE, Cornelis 46 jier, to Dantumawâld. Op sneon 4 febre-

waris is er mei Rintje Poort west oan it hûs fan de skoalmaster

dêr, H. Swaagman. Hy wie wapene mei in pistoal en stie oan it haed

fan in hiele binde en hja wiene mei elkoar nei De Falom taset.

Master Swaagman hiene hja net thús troffen, mar syn frou Geeske

Chrtistiaens waerd twongen it geweer en de patroantas fan master

mei to jaen. De Bree soe tsjin har sein ha "ik mogt dijn man voor

een dikkop jenever de hals wel afsnijden". Hja neamden master

de Reade duvel. Mar master liet him net fine, hwant dy wie nei

Ljouwert. Strang gisele en 5 jier tichthús. (354-18-3-1797)

 

BREKEVELT, Wynoldus Willems fan Aldegea. Mei oaren hat er

yn 'e nacht fan 18 op 19-2-1798 oan it hûs fan keapman Reinder

Klasen west en dêr gâns drokte makke. By Folkert Rienks ha se

in planke troch it efterkeamersfinster treaun, ensfh. Hy moat in

boete bitelje fan 50 goudgoune en oars in healjier tichthús. (367-

15-5-1798)

 

BRUGT ANNES, 59 jier "inde Wijllingen onder Boornbergum". Op

woansdeitojoun 17-3-1762 tusken 9 en 10 ûre kaem er oan it hûs

fan Trijntie Lammerts,widd. Jentie Meinerts der’t er yn ‘e kost

lei, Noch mar krekt ûnder de wrine hearde er immen foar it finster

dy't rôp "Trijntie moeij, slaapje koom er aff, Thijs Diemers is

weder in u Lijtshuys". Brugt der opslach ôf en dy krijt it mei Thijs

oan 'e stôk en seamet him omreitsen ôf. En der moat er nou 14

dagen foar op wetter en brea. (177-21-4-1762)

 

BRUYN EVERTS, 16 jier, is berne to Garyp en in soan fan Marijke

Romkes. Hy kaem 26-8-1771 by Poppe Lourens, boer op 't Noarder-

leech ûnder Hallum. Hy frege oft er dêr ek oanslach krije koe. Mar

dat koe net wurde. Oft er dan de nachts oerbliuwe mocht. Ja, dat

moast dan mar. Doe't er de oare moams ôfsetten wie, misten hja

in pear skuon mei sulveren gaspen en in pear "hoosen en een boe-

selaersbroek". Twa jier tichthús. (210-10-9-1771)

 

BRUIN GOSSES, 31 jier, assistint to Burgum, 91-28-11-1733; 106-

3-2-1740; 140-12-3-1750 hat mei oaren yn de Gritenijsrjochtkeamer

to Burgum op de finzene Ate Cloosterman passe moatten. Mar de

sliep is har oermânsk wurden en Ate har ûntkommen. Hja ha wol

daliks prikken yn 't wurk steld om him wer op to pakken, mar dat

is mislearre. Hy moat 8 dagen op wetter en brea. (144-19-3-1751)

 

BUWE EELKES, 15 jier, to Kollumersweach. Hy hat mei oaren

hiel hwat by elkoar stellen. Ek hat er út in stik lân in swarte mer-

je, mei in kol foar de kop en mei in lange sturt, stellen. Strang

gisele en 10 jier tichthús. (235-19-12-1778)

 

C sjoch op K

    __D__

 

DANIEL LIEPPES, 17 jier, yn De Koaten is ûntslein. Op 4-2-1797

hat er mei oaren to Augustinusgea west. Der ha se de kaei fan de

tsjerke opfrege. Syn broer Andries wie der ek by. Nou wurdt hy

der fan biskuldige de klokken mei let to hawwen. Hy seit dat it net

wier is. (355-26-4-1797)

 

DAVID HEIJMANS, 40 jier, joadekeapman to Noardwâlde. Hy hat

lotterijbriefkes forkocht en dêrby de keapers wysmakke, dat der

gjin nieten by wiene ensfh. Der sit ek in brief yn dit dossier. Twa

jier tichthús. (454-15-7-1807)

 

DEDDE JANS, yn de Falom is by sentinsje fan 14-3-1754 foar it

stellen fan himdrokken mei sulveren knopen by gebrek oan biwiis

ûntslein. Mar nou hat er yn de hjerst fan syn boer "een groote

Friesche Gras zeijn" stellen. Tsjûgen forklearje dat Dedde altyd

by syn âlden en by pake en beppe yn De Falom tahâlden hat en dat

er wol ris in bytsje nuver wie. Hy moat 8 dagen op wetter en brea.

(194-20-10-1767) Mar hy hat wer hiel hwat by elkoar stellen en

krijt dan 3 jier tichthús. (203-19-2-1770)

 

DIEUCKE JANS, 14 jier, is in dochter fan Froukjen Feddes. Hja

wennet by har stevader" Harke Jans en har mem. Hja biwennen

in keamer fan Gaatske Nicolai. Op tongersdei 2 july doe’t Gaatske

fan honk wie,hat hja der ynbrutsen en stellen. Twa jier tichthús

(233-14-7-1778)

 

DIEUKE JANS, 32 jier, is berne op 't Hearrenfean. Op 3-6-1807

kaem hja de jouns by Lieuwe Douwes to Eastermar. Dêr mocht

hja de nachts yn de skuorre sliepe. Dy nachts hat se dêr twa bed-

delekkens, in pear himden, ensfh. stellen. Strang gisele en 2jier

tichthús. (453-11-7-1807)'

 

DIRK ABRAHAMS, 30 jier, to Aldegea is yn 'e nacht fan 18 op 19-

2-1798 mei oaren tige to kear gien by Reinder Clasen. Ek hat er

Reinder bidrige. By Folkert Rienks de glêzen ynslein, ensfh. Hy

kriget 100 goudgoune boete en by net op tiid biteljen 1 jier tichthús.

(367-18-5-1798)

 

DIRK CLASES, to Driesum hat op 2 maert út it skip fan Geert

Romkes mei oare spullen ek in sekje mei jild stellen. Syn frou

Aukjen Sipkes hie der weet fan. Twa jier tichthús. (206-5-7-1770)

 

DIRK CORNELIS, 54 jier to Urterp is ûntslein. Hy soe op tiisdei

27-2-1797 Aldert Pyters en Sybe Egberts oansein ha dat hja wacht

hâlde moasten. Hy seit, dat it west hie tsjin minsken dy't forkeard

woene. (355-25-4-1797)

 

DIRK JANS, 17 jier, Kollumersweach, is ûntslein. Hy waerd der

fan biskuldige op sneintojoun 19 jannewaris yn de Westerein mei 't

mes yn 'e hân oaren bidrige to hawwen. Hy seit nea it mes lutsen

to hawwen. (250-14-J-1783)

 

DIRK JOHANNES (JANSEN), fan Lippenhuzen hat mei oaren oan

it slûkjen west. Ien fan harren hat op de opsichters sketten. Strang

gisele en 5 jier tichthús. (83-22-1-1729) en (89-16-12-1732) út it

tichthús brutsen, Dirk Jansen Aldeboarn.

 

DIRK LOURENS, fan Gerkeskleaster hat op 23-5-1746 to Muontsje-

syl ynbrutsen en stellen. Hy seit dat de honger der him ta dreaun

hat. Strang gisele en 7 jier tichthús. (131-22-10-1746)

 

DIRK LYKLES, skûtskipper op De Gordyk west. Hy hat it de skût-

makker Folkert Jans en har dy't arbeidden oan in HynljipperKoffe,

tige lêstich makke en bidrige. Ien jier band. (232-9-7-1777)

 

DURK DURKS, 73 jier, Drachten hat forskate minsken oansein dat

se op 22-10-1796 de klokken liede moasten. Hy moat 14 dagen op

wetter en brea. (352-8-12-1796)

 

DURK PIETERS, fan Surhusterfean hat in leppe stellen en 3 hinnen,

ensfh. Syn frou Trijntje Jacobs is 33 jier. Hy kriget 1 jier tichthús.

(434-20-6-1805 en 439-7-12-1805)

 

DIRK SJOERDS, 15 jier, to Surhústerfean. Yn 'e nacht fan 5 op 6

july hat er mei syn heit Sjoerd Durks en syn broer Jan Durks, fan

de widd. Pieter Sjoerds dêr in himdrok mei sulveren knopen stel-

len en noch mear spullen. Twa jier band. (485-28-9-1810) Hy

komt binnen de tiid werom. Kriget ½ jier tichthús en dan 2 jier band,

(489-16-1-1811)

 

DIRKJEN GEERTS, berne "van der Ydsert" (Teridzert). Hja hat

mei Hendrik Manvast fan Westerbeek in 20 skiep dy't stellen wiene

nei Easterwâde brocht. SeIs hat er ek stellen. Strang gisele en 3

jier tichthús. (109-18-3-1741)

 

DIRKJE JOUKES, 40 jier, en berne to Feanwâlden, nou wenjend

to Gietsjerk. To Inglum hat hja in pear sulveren skuongaspen stel-

len. Strang gisele en 1 jier tichthús. (452-25-4-1807)

 

DOEIJE GEELES, 19 jier, to Garyp hat by Hendrik Jans wever,

Suder Drachten, in koperen tabaksdoaze stellen en ek noch "een

ploegketting of ploegzeelt". Trije jier band. (482-15-5-1810 en

488-24-11-1810)

 

DOIJTSE JOUKES, to Beetstersweach is ûntslein. Hy waerd bi-

skuldige syn boer der’t er by arbeide in nôtsek ûntstellen to haw-

wen. Mar hy seit fan neat to witten. (67-2-7-1722)

 

DOOITZE TJEERDS, hat wer ris roun to biddeljen sa tsjin skimer-

joun. Hy ûntskuldiget him, dat er wol altyd syn bêst dien hat om

wurk to krijen, mar dat it lang altyd net slagje woe. Moat 14dagen

op wetter en brea. (327-6-3-1798)

 

DOUWE DOUWES, 18 jier, to Burgum is mei oaren "gereden langs

de zoogenaamde hooyweg bezijden de wijde Ee" ûnder Burgum. Hja

ha fleurig oranjelietsjes songen: "Al is de Prins nog zoo klein,

evenwel zal hij Stadhouder zijn!” Yn de tiid fan 3 wike twaris in

wike op wetter en brea. (349-15-9-1796)

 

DOUWE JANS, 44 jier, berne Noardwâlde. Yn 1806 hat er fan Sieger

Oebles ûnder Nijeholtpea 122 roeden en 6 foet "baggelaar" kocht

foar f 3.50 de roede. Dat makke f 428,35. Doe't er der f 176.--

op bitelle hie, hat er de kwitânsje forfalske en wol sadanich as soe

er it hiele bidrach bitelle ha. Hy moat in kertier op it skafot to

pronk stean mei in papier op 't boarst: Falsaris, en fierders foar

5 jier band. (450-7-2-1807)

 

DOUWE JASPERS, fan Drachten is 40 jier; is ûntslein. Hy soe mei

oaren 7-3-1750 de jouns tusken 6 en 7 ûre kommen wêze oan it hûs

fan de "breijder" Hans Hendriks yn de Folgeren. Mei in peal is der

in sydmuorre omraemd. Hy hâ1dt fol dat hy der net by west hat.

Op dat stuit wie er by syn stiemoer, Engel Daniels, dy't der flak

foaroerwenne. (17-15-2-1707 en 142-1-7-1750)

 

DOUWE JURJENS, 34 jier, to Kollum, berne to Eanjum. Hy hat op

4 en 5 febrewaris 1797 meidien oan it Kollumer oproer. Mei 4 roe-

den strang gisele en 7 jier band (369-7-7-1798)

 

DOUWE PIETERS, 27 jier, fan Ketlik hat op 4-12-1804 op it boel-

guod fan de wid. Luit jen Geerts Sil. west. Frijhwat drank oer de

tonge wipt en mei syn dronken gat it tsjin de assistinten yn 'e kant

set. Skopt en om him hinne slein en folIe net genôch. Yn de tiid

fan 5 wike trijeris in wike op wetter en brea. (425-11-5-1804)

 

DOUWE ROELS, 22 jier, to Surhusterfean is ûntslein. Fortocht

dat er mei oaren oan it stellen west hie. Hy seit dat er gjin minske

tonei west is of bistellen hat. (413-11-2-1803)

 

DUIRDT DUIRTS, yn De Kompenije is al jierren in troud man,

mar libbet mei Jits Uylkes as man en frou. Strang gisele en 3 jier

band. (83-24-7-1729)

 

DUURD DUURDS, op De Gordyk is ûntslein. Hy wie der fan biskul-

dige dat er mei oaren oan it sûkjen west hie. Hy seit lykwols dat

it net wier is (83-25-9-1729)

 

DUURSMA, TRYNTIE FEDDES, 32 jier, widd. Hylke Martens fan

Kollum, is ûntslein. Hja waerd der fan biskuldige in pear doeken

út in winkel fan Elisabet Jans, widd. Wouter Egging, stellen to haw-

wen. Nou wie Elisabet net sa'n bêsten ien. Yn dit dossier binne

twa briefkes, ien fan Ds. Budel en ien fan âderling Yte Johannes,

dat Elisabet 30-8-1797 fanwege dronkenskip it Hillich Jounmiel

ûntsein wie. (362-28-11-1797) Foar it stellen fan in frouljushimd

op 1-8-1804 fan de bleek fan Jan Klaases moat hja yn de tiid fan 3

wike twaris in wike op wetter en brea. Hja is berne to Drachten

en nou 38 jier. (428-3-10-1804)

 

                                      E__

 

EABLE EABLES (AEBLE AEBLES), de oude, 56 jier, Kollum,

berne to Bûtenpost. By sentinsje fan 24-6-1797 foar 5 jier band.

Is binnen de tiid werom kommen en moat dêrfoar yn trije wiken

twaris in wike op wetter en brea. Ek hat er meidien oan de reboel-

jes. (373-20-2-1799)

 

EDSGE SIMONS, fan Kollum hat út it tún fan Aukjen Spoor "een

roode Mecrabben doek" stellen en dy foar 6 stûren forkocht. Moat

14 dagen op wetter en brea. (327-9-4-1793)

 

EEBE (EBE) JANS, 54 jier, Bûtenpost, hat op woansdei 5 maert

mei Poppe Claessen fan Jistrum it de assistint Claes Douwes tige

lêstich makke, doe't dy dwaende wie de specien to innen. Hy seit

dat er doe dronken wie en net wist hwat er die. Beide krije 2 jier

tichthús. (137-17-4-1749)

 

EEBLE RINSES, 65 jier, fan Drachten, hat yn 'e nacht fan sneon

op snein út it hok fan Claes Douwes, boer to Drachten N, mei

Riemer Tjeerds, turf stellen. Doe't hja dêrmei dwaende wiene

kaem de boer mei syn feint har oer 't mad. Riemer koe noch hak-

ken opnimme mar Eeble krigen se to pakken. Hy maat 8 dagen op

wetter en brea. Syn frou, Trijntje Fokkes, wie 52 jier. (354-29-

5-1797 en 364-9-2-1798)

 

EELK GERKIS, to Aldeboarn hat alhiel frijwillich 8 jier arbeide

yn 't Aldeboarnster spinhús. De lêste 4 jier wie Hylke Johannes

spinbaes en dy makke it har wol gauris lestich. Earst woe hja der

net oan tajaen, mar op 't lêst wie it der dochs fan kommen. En nou

hat hja op 't tsjerkhôf in dea bern to wrâld brocht. Hylke soe dat

bigroeven ha. Hja krijt 5 jier tichthús. (79-16-10-1726)

 

EELK SJOUKES, 30 jier, is de frou fan Egbert Hendriks, 29 jier,

to Moarmwâld. Foar in jiermannich binne hja to Dokkum troud,

yn 1782. Hoewol har man yn 't tichthús siet, hat hja 23-9-1790

in dochterke to wrâld brocht. Strang gisele. (313-4-12-1790)

 

EELKE RINSES, 26 jier, to Feanwâlden hat mei Romke en Gerben

Sybrens op 25 septimber yn it hôf fan Herre Thaekes op Skilkam-

pen ûnder Ljouwert oan it appelstellen west en de eigners bidrige.

De boer en syn feint mei geweld twongen om de appels foar harren

fan de beammen to skodzjen. Hja krije 4 jier tichthús. (248-24-10-

1782) Mei willem Hendriks en dy syn soan hat er wer oan it stellen

west en de minsken dy't hja bistielen ek noch tamtearre. Twa tsjok-

ke dossiers. Strang gisele, brânmerke en 10 jier tichthús (320-17-

12-1791)

 

EELKE ROELOFS, berne to Hoarnstersweach en wenjend to Duers-

wâld is ûnltslein. Hy waerd der fan biskuldige de lju oanset to haw-

wen de quotisatie net to biteljen. Mar hy seit dat it net wier is.

(141-27-4-1750)

 

EELKE WOPKES, 62 jier, to Surhústerfean wurdt ûntslein. Hy

waerd der fan biskuldige "een donker bruin Baaijtje of Hemdrok"

ensfh. stellen to hawwen. Hy hâldt út dat it net wier is. (400-21-1-

1802)

 

EELSE AANS, 20 jier, is boerefeint to Duerswâld. Hy hat op snein

22-3-1795 oranjelietsjes songen. "Oranje boven de keesen onder

en na de Donder". Moat 14 dagen op wetter en brea. (338-15-4-

1795)

 

EEUWE ENNES, to Bûrum is 62 jier en hat op 4-2-1797 meidien

oan it Kollumer oproer. Hy hie roppen dat allegear dy't ûnder "de

genootschappen waaren, dood geslagen moasten worden". Neffens

him moast der net ien yn libben bliuwe. Boppe de kosten 700 goud-

goune boete binnen 14 dagen to biteljen. (368-29-6-1798)

 

EGBERT CORNELIS, alias Kat, to Nijeberkeap, hat yn 'e nacht

fan 18 op 19 maert 1799 in koer mei bijen stellen. Twa jier ticht-

hús. (407-10-9-1802)

 

EGBERT EVERTS, 15 jier, yn De Knipe, soan fan Evert Buijsman,

wenjend yn 't Mar. Hy hat op 21-12-1768 ynbrutsen en stellen by

Geert Nardus, in frijgesel, yn De Knipe, ûnder Langsweagen.

Hwat jild út de man syn bûse stellen. Hy kriget 2 jier tichthús.

(199-19-1-1769)

 

EGBERT HARMENS, is 21 jier, to Mildam, en berne to Oranje-

wâld. Yn 'e nacht fan 4 op 5-9-1805 hat er op Aldeberkeapster

jiermerk it yn 'e kant set tsjin de eksteur. Moat 14 dagen op wetter

en brea. (437-23-10-1805)

 

EGBERT JANS, 26 jier to Noardwâlde hat roun to biddeljen en to

stellen. Hy seit dat earmoede der him ta twongen hie. Ien jier

tichthús. (246-7-3-1782)

 

EIJSE ANNlS, fan Koartsweagen hat mei Wybe Harmens en Evert

Jans op 14-10-1711 oan it stellen west. Ek hat ien fan harren op de

chergers sketten. Strang gisele, brânmerkt, 7 jier tichthús en dan

foar ivich band. (51-9-7-1718)

 

ElJSE TJEERDS, 28 jier, is in soan fan Tjeerd Bonnes op 't Wyt-

fean. Hy hat op Droegehamster hjerstmerk 1792 fan Sjoerd Sytses

syn hynders twa hynstedekken stellen. Op 22-9-1794 noch mear

spullen stellen. Trije jier tichthús. (330-19-11-1793 en 6-2-1795

en 335-10-9-1794; 337-5-2-1795 en 337-6-2-1795)

 

ElJT JANS, "op de Jmerwijck" Drachten N. is 33 jier. Hat sa to

hea en to gers mei Claes Alberts turf stellen. Moat 14 dagen op

wetter en brea. (199-8-3-1769)

 

ELlSEBETH TJEBBES, 43 jier, is de frou fan Daniel Klasen, ar-

beider to Drachten N., is ûntslein. Hja soe in bûgeltas stellen

ha fan Sytske Klases, de frou fan Jan Frederiks Meijer, gernier

to Drachten N. en ek noch 4 sulveren dukatons, mei noch twa frjem-

de stikken jild. Op 4-10-1805 hie se har dochter Antie mei ien fan

dy frjemde stikken nei de groatmakker Oebele Jans stjûrd om hwat

moal to heljen. "die het stuk geld tegens 44 stuivers Hollandse

heeft ontvangen". Hja seit dat se berne is op 't Wytfean en dat

frjemde jild al langer as 20 jier yn bisit hawn hie. (439-20-12-

1805)

 

ELSKE PlERS, 25 jier, yn De Knipe, hat stellen en wurdt foroar-

diele ta 2 jier tichthús. (314-17-2-1791)

 

ELSKE PlETERS, 20 jier, fan de RottefalIe hat inkelde wiken as

spinster tsjinne by Jan Foekes, 45 jier, gernier, en Pietje Valen-

tijn 32 jier to Hallum. Doe't se in kear op 'e bern passe moast,

hat se út it kammenet 23 sekstehealen stellen en ek noch oare spul-

len "een paar bleekblauwe vrouwen handschoenen" ensfh. Boppe

de kost fortsjinne hja deis in stûr. Band 5 jier. (474-14-6-1809)

 

ENGBERT ENGBERTS, 19 jier, yn de Knypster Kompenije, is ûntslein.

Waerd der fan biskuldige mei Reinder Herres Qranjelietsjes songen to

hawwen. (362-1-12-1797) Mar yn 'e nacht fan 14 op 15-2-1807

hat er by syn buorlju Iede Jans ynbrutsen en gâns spullen stellen.

Mei 5 roeden strang gisele en 5 jier tichthús. (453-9-6-1807)

 

ENGELTJE JANS, de frou fan Simme Jans to Drachten, 25 jier,

yn De Kompenije. Har man hat hjouwer stellen en noch mear

oare spullen, dy't er earst yn 'e groun bistoppe hie. Hja wie der

mei op 'e hichte en hat it letter opgroeven. Twa jier tichthús {396-

18-6-1801)

 

EPPINGA, Hendrik, is 27 jier en in soan fan Hemricus Eppinga

med. dr., 45 jier to Kollum. Hy hat 6-5-1789 op Stienzermerke

Tjalling Lyckles bistellen. Ek hat er noch oaren spullen ûntfyt-

manne. Kriget 5 jier tichthús. (302-17-9-1789)

 

ERINGA, Arnoldus Foekes fan Drachten "sig voor eenige tijd in

overspel hebbende verlopen". Dêr is er foar yn in boete slein. Nou

is er him as prokureur to bûten gien en hat dingen úthelle dy' t

lang net troch de bûgel kinne. Wurdt 3 jier band. (26-5-12-1710)

 

ETJE TJERKS, 12 jier, to Lippenhuzen hat in búne doek en in

stikje blau mantelkoarde stellen. Moat 3 dagen op wetter en brea.

(424-13-4-1804)

 

__F__

 

FABRITlUS, Bernardus to Drachten, 38 jier. Op 14-2-1761 is er

gien nei it hûs fan fiskael Julius Tjallings. Op in paed dêrhinne hat

er tsjin Antonij Fellinga sein dat er nei fiskael soe: "dat die duy-

vel van avond capot en sterven soude, onder sijne handen…………

dat hy syn huis soude verbranden……… "Dêr moat er 2 jier foar

sitte. (178-24-6-1762) Sjoch Drachtster Krante fan 27-11-1753

mei stamreeks, ensfh.

 

FARDUW ALBERTS, to Wolvegea,22 jier, en berne to Aldetrine.

Hja is de frou fan Jouke Times en wurdt ûntslein. Har man soe in

greate izeren pot stellen ha en der soe hja weet fan hawn ha. Beide

sizze dat er dy yn in boelguod kocht hat. (400-3-12-1802)

 

FEDDE HARINGS, fan Beets is ûntslein. Hy hat to Hyn1jippen wen-

ne en wurdt der fan biskuldige dêr sédykspeallen útwrikt to haw-

wen en oan brânje makke. Hy seit aars neat as allinne mar los-

lizzende stikjes mei nei hûs nommen to hawwen. (111-8-7-1741)

 

FEITZE ROELS, is 28 jier en in soan fan RoeI Feitses, hospes

yn De RottefalIe oan de ein fan de lange Wyk, ûnder Harkema-

Opein. Op 18-6-1787 op Eastermarder merke hie er de jouns gâns

in stik yn 'e kraech. Oan 't hûs fan Sijbren Miets krige er it oan 'e

stok mei de assistint, dy't er in slach yn 't gesicht joech. Yn de

tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (273-22-6-1787)

 

FEIJKE ZIJTZES, fan Surhuzum hat roun to biddeljen en moat 8

dagen op wetter en brea. (247-5-6-1782). Op sneon 27-8-1785 hat

er mei Jacob Hendriks ynbrutsen en stellen yn Grinslân. Hy is dan

40 jier en kriget 5 jier tichthús. (265-15-2-1786)

 

FEIJTSE DIEMERS, 40 jier, is berne to Beetstersweach. Hy hat

op freed 14-11-1806 út it lân fan Gerrit Reitsma "een zwart bont

bles rier" stellen. Op sneon 15-11-1806 op 'e merke to Ljouwert

dat rier forkocht foar f 25. --.Mei 5 roeden strang gisele en 5

jier tichthús. (449-27-12-1806)

 

FEIJTSMA, JAN JANS to Kollum is 43 jier en berne to Lutjegast.

Hy hat op 4 en 5-2-1797 meidien oan de reboeljes to Kollum. Bop-

pe de kosten 500 goudgoune boete, binnen 14 dagen to biteljen.

(368-23-6-1798)

 

FELTKAMP, Hendrik, to Kollum is 52 jier. Op 13-11-1799 hat

er foar it Kollumer rjochthús roppen "Oranje boven! oranje boven,

alle patriotten zijn schelmen en ik ben een koningskind". Hy seit

dat er doe dronken wie. Wurdt 7 jier band. (385-14-2-1800)

 

FEMKE JANS, 17 jier, wenne as faem by Barent Croesen op 't

Hearrenfean. Barent kaem fan Millingen út it lân fan Cleef en wie

al 14 jier troud oan Maria Elisabet Canjeboom. Om’t er great

waerd mei de faem krige dy fan har frou healjoun. Mar doe binne

hja togearre op stap gien en ha libben as man, en frou. Strang gi-

sele en 3 jier band. (107-30-5-1740)

 

FETTJE HAANTJES, 16 jier, yn De Knipe West. Hja hat fan skuon-

makker Rinke Daniels in koperen goatling stellen. Ek hat se turf

en oare spullen stellen. In healjier tichthús. (488-10-12-1810)

 

FOEKJE HENDRIKS, 33 jier, berne to Mildam. Hja is al fjouwer-

ris earder foroardiele. Nou hat hja wer oan it stellen west. Mei

4 roeden gisele, 5 jier tichthús en dan noch 4 jier band. (476-14-

7-1809)

 

FOKJE ALLES, berne to Jistrum hat foar faem tsjinne by Jacob

Theunis, boer to Miedum. Fan har boer hat se f 61.50 oan jild-

stellen en 4 tipmûtsen en "een blauwe zakdoek" en noch mear oare

spullen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (489-8-2-1811)

 

FOKJEN ELINGS, fan De Knipe West hat op sneon 29-1-1785 fan

in bleek in manlju's- en in jongeshimd en 2 lekkens stellen. Hja seit

dat se dy spullen achter in hage foun hat en min lizze litte koe.

Twa jier tichthús. (261-6-5-1785)

 

FOKKE GEELIS, yn De Kompenije hat mei Lyckle Heelis op 28-

12-1785 yn de omkriten fan Delfsterhuzen oan it nachtbiddeljen west.

Strang gisele. (265-4-2-1786)

 

FOKKE (FOOKE) JANS, fan Eastermar wurdt ûntslein. Hy wie der

fan biskuldige fan Oene Dirks dêr in skiep út it lân stellen to hawwen.

Sytse Saapes hie yn dat lân twa fette skiep rinnen dy't er op 50

poun fleis taksearre. Fokke koe se keapje foar f 6. -- it stik, mar

Sytse ornearre dy priis soe Fokke stoefernôch oankomme. Mar

hy hie gjin biswier dat se der noch in wike twa trije rinnen bliuwe

soene. Op dy bitingsten hie Fokke se kocht en letter ien fan dy

skiep op ljochtskyndei út it lan helle, en dat wie alles. (193-3-2-

1767 en 371-15-12-1798), dan is er 56 jier.

 

FOLKERT ALBERTS, to Aldeboarn is 31 jier en de man fan Sjouwk-

jen Ysbrands, 23 jier. Doe't syn frou in bern forwachte en doe't

dat al op kommen stie, hat er har slim tamtearre. En dat wie net

de earste kear. Ek hat er syn skoanmem, Jeltie Clasen widd.Ys-

brand Tomas to Aldeboarn "zeer mishandelt". Ien jier band. (271-

16-3-1787)

 

FOLKERT GERBENS, 40 jier, to Eastermar. Foar 't Hof hat er

in falsk tsjûgenis ôflein. Immen to'n ûnrjochte fan stellen bitige.

Wurdt foroardiele "omme by de scherpregter op het Schavot ge-

leidet, aldaar ruggelings aan de paal gebonden en een vierendeel

uurs ten spectacule gesteld te worden". Mei op it boarst: "Valsche

Getuige en Meineedige". En dan yn de tiid fan 3 wike twaris in

wike op wetter en brea. (443-15-5-1806 en 462-12-3-1808)

 

FOLKERT JANS, fan De Knipe wurdt foar 2 jier band. Op snein

16-9-1720 hat er yn de herberch "alwaar de eenhoorn uijthangt"

op 't Hearrenfean west. En dêr hat er it mes wer ris lutsen. Fan

it Nedergerjocht is er al in pear kear yn in boete slein. Om 't er

dronken wie wit er net rjocht hwat der bard is, seit er. (60-18-9-

1720)

 

FOLKERT LINSES, fan Drachten krige mei immen út Warten op

5-2-1711 oer it "reedrijden op ‘t ijs" wurden. Dat draeide op

fjochtsjen út. Mei 't mes hat er dy in jaep oer 't wang jown. Op 22

en op 25-2-1711 hat er him by hospes Hans Sickes tige tjirge;

"seggende duyvels eijgen de syn, en nogh Grietman noch duyvel

nogh doot te vreesen". De faem fan Jets Fopkes hat er mei geweld

oantaost. Strang gisele en 5 jier tichthús. (27-23-5-1711) Yn it

tichthús hat er der alles op set út to brekken. Strang gisele. (31-

11-3-1713)

 

FOLKERT WYBES, fan Kollumersweach hat mei Jan Alles en oaren

sa by nou en dan "Willige Boomen af te kappen". Moat 8 dagen op

wetter en brea. (231-26-2-1777)

 

FOLLE JANS, is 26 jier, to Kollumersweach, hat oan it sûpen

west, glêzen ynslein en slim tokear gien. Trije wike op wetter en

brea. (312-15-10-1790)

 

FOOKE ANNIS, 20 jier, to Lippenhuzen, hat mei syn broer Jan 4

skiep stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (99-2-2-1737)

 

FOPPE EERDES, 57 jier, fan "Roode Schuur" Achtk. hat forskate

minsken oansein dat hja har op 4-2-1797 ré hâlde moasten, en

har oantrúne om mei nei Kollum. Twa jier tichthús. (360-29-9-

1797)

 

FOPPE HINKES, 29 jier, "by de Drentsche Wyk" ûnder Bakkefean,

is ûntslein. Soe it mei syn broer Hindrik, 20 jier, de cherger

Hendrik Jans op 'e Haule lêstich makke ha, doe’t dy in slûke pak

mei likernôch 10 poun tabak to plak bringe soe. Foppe seit dat er

gjin finger nei de man útstutsen hat. (225-27-4-1775)

 

FOPPE JANS, syn frou, Hylkjen Wytses, 31 jier, op 't Hearren-

fean. (260-18-1-1785) Foppe Jans 50 jier, It Hearrenfean hat smoar-

ge tael brûkt tsjin Hendrik Christiaens Coenrade, 25 jier. Hat wol

faker smoarge dingen úthelle mei manlju. Kriget 10 jier tichthús.

(371-26-10-1798)

 

FOX, Sjoerd Durks to Surhústerfean, 55 jier, is berne to Moarm-

wâld. Hy hat syn frou, Grietje Foppes sitte litten en mei Antje

Johannes to Surhusterfean libbe as man en frou. By sentinsje fan

14-5-1785 gisele. Nou hat er ek noch by forskate lju oan it stellen

west. Strang gisele en 5 jier tichthús. (404-1-4-1802)

 

FRANS JOHANNES, op 't Hearrenfean, 30 jier. Hy hat op freed

16-2 út it Jacht fan Jelle Roels in greate matte stellen, tabak en

oare spullen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (365-10-3-1798)

 

FRAUWKJEN FOKKES, 30 jier, is de frou fan Teije Sakes, ar-

beider to Aldegea en wurdt ûntslein. Hja soe yn 'e nacht fan 15 op

16 juny stellen ha by Geele Rinderts en doe't hja trappearre

waerd in falske namme opjown ha. Hja seit dat der neat fan oan

is. (468-15-11-1808)

 

FREERCK ALBARTS, fan Aldetrine hat by nacht en ûntiid roun to

biddeljen. Moat 14 dagen op wetter en brea en wurdt foar ivich

bûten Fryslân band. (39-7-5-1715)

 

FREERK HENDRIKS, 19 jier, arbeider yn 't spinhus, hat fan spin-

baes Durk Pyters Sm. lân, 3 bûnte doeken fan de bleek stellen en

forkocht. Yn de tiid fan trije wike twaris in wike op wetter en brea.

(378-8-10-1799)

 

DE FRIES, Jan Sierks is kûper to Rinsumageast. In hwat wylde

bruijer dy't fan it Nedergerjocht al ris foroardiele is op wetter en

brea yn 't hounegat. Sûpe, rûzje meitsje, minsken bidrige, oan

syn eigen frou ta. Moat in healjier yn 't tichthús. (146-18-1-1752)

 

FROUKJE BOELENS, op It Hearrenfean soe 5 himden fan in bleek

kaept ha. Mar hja seit dat se allinne mar in âld manlju'shimd en

froulju'shimd meinommen hat, dêr't hja har bern mei oplape hat.

Ut greate earmoed wie hja der ta kommen. Hja moat 8 dagen op

wetter en brea. (233-15-9-1778)

 

FROUWKJEN CLAESES, yn De Kompenije, hat mei Janke Wopkes

ien en oar stellen út ‘e skuorre fan Claas Wytses, boer ûnder Alde-

boarn, en ek fan oaren. Moat 14 dagen op wetter en brea. (242-1-

5-1781) Hja hat trije bern oerwoun en nou wer roun to biddeljen en

to stellen. In jier tichthús. (251-30-4-1783)

 

FROUKJEN HAIJES, to Earnewâld hat as faem yn 'e nacht fan 15

op 16 maeije 1733 in libben jonkje to wrâld brocht en dat bern for-

dronken. Foar dit skriklik feit wurdt hja foroardiele “oome by den

scherpregter in een sack gestooken, in ‘t diep ontrent de Galge

verdroncken, en versmoord te worden, voorts dat 't lighaem in de

sack op een staack ende rad ten spectacule sal werden gestelt,

houdende met de eene handt een gemaechte pop. (91-28-11-1733)

 

FROUKJEN HARMENS, to Driesum, 18 jier, is ûntslein. Hja hat

troud west aan Eed Geerts, dy ‘t inkelde wiken nei it trouwen stoarn

is, al wer in pear jier lyn. Foar har boask hie se al omgang mei

in korporael Mulder fan Dokkum. Nou libbet hja mei him as man

en frou. Op 5-3-1750 kocht hja to Dokkum foar 2½ stûr rottekrûd.

Hja troude 8-3-1750 te Driesum oan Lieuwe Hendriks. De oare

deis bakt hja koeken. As Hendrik der fan iten hat wurdt er slim siik

en stjert op 10 maert. (143~22-10-1750)

 

FROUKJEN JANS, fan Aldehoarne is 17 jier en wurdt ûntslein. Hja

hat mei har suster Johanna op stap west en wurdt der fan fortocht

himden stellen to hawwen. Hja seit, dat se yn it fean arbeide ha.

En dat se nei Snits west hie "om zig in de Hoijinge te besteden".

Der wiene noch 6 jongere broers en susters thús, dat der moast

hwat fortsjinne wurde. (269-14-12-1786)

 

FROUKJEN OEBLES,fan Burgum, 22 jier, moast op sneontojoun

11-4-1770 foar har boer, Cornelis Sijdses to Burgum, nei bakker

Jan Pytters op 'e Nijstêd dêr. Snider Marten Martens roun mei har

op "en met elkander een soopje gedronken". Alhiel tsjin har sin

naem Marten har doe mei nei kastleinske Lysbert Willemswidd.

Sjoerd Tjerks, ek op 'e Nijstêd. As Marten bitelje sil mist er syn

pong of "buidel" mei likernöch f 9. --.Dy soe Froukjen him ûnt-

fytmanne ha doe't hja efkes op 'e gong west hiene. Mar der hat

kastleinske har dochter Antje ek by west en dy pakte Froukjen

doe by it boarst en sei, dêr sit de pong. Froukjen seit, dat Antje

dy der yn stutsen hat. Hja wurdt daliks út de finzenis ûntslein.

(206-3-7-1770)

 

FROUCKJEN SIGERS, is de frou fan Jan Sickes to Drachten en 37

jier 1707+

 

FROUW SIJBRENS, is 14 jier, De Haule. Hja hat op sneon 21-11-

1705 út in winkel op It Hearrenfean 2 himden stellen en dy for-

kocht. Ek hat hja noch mear spullen stellen. Strang gisele en 3

jier tichthús. (14-28-11-1705)

 

__G__

 

GAATSE JANS, fan Feanwâlden is 26 jier en is ûntslein. Hy soe

mei Pieter Grot en oaren oan it ierappelstellen west ha. (333-1-

4-1794; 346-6-1796; 347-11-3-1796 dan is er 34 jier en 379-20-

11-1799)

 

GALE SWEITSES fan Lippenhuzen is 39 jier en foar 1 jier band.

Hy hat Ypkjen Claesen, de frou fan Evert Gerrits, hospes to

Drachten "met een mes onder haar kin langs te snijden, een seer

diepen sneed wel vijftehalf duim lang". (95-30-11-1735)

 

GAUKE JANS, út de Folgeren is troud oan Jouk Goitses fan Boarn-

burgum. Mar de lêste tiden hat er altyd libbe mei Swaantje Geerts

hwaens man Pytter Simmes foar 8 jier rêst is. Nou hat hja foar

in wikemannich in bern krige. Hja seit dat Douwe Jaspers fan

Burgum de heit is. Strang gisele en 3 jier band. (148-18-11-1752)

 

GAUKE BIJNS, to Droegeham is 17 jier. Hy hat op 1-12-1800

trije flechtlingen fan it Hattumfolk aan board nommen. Dy wiene

wer ris út it tichthús brutsen. Doe't de tsjinners fan de justysje

him hjitten mei syn skip aan 'e wâl to kommen, liet er der noch

in seil by lûke en kearde har it efterst ta. Twa jier band. (419-28-

9-1803)

 

GEELE HARMENS, yn De Kompenije ûnder Skuorregea is 58 jier,

Op woansdei 11-10-1786 hat er fan Alle Douwes, boer to Lippen-

huzen, doe't dy mei syn reau op De Gordyk wie, 8 ljippenssekken

stellen. Dy bistoppe hy yn syn hutte, wylst syn frou "in de wende-

ling Griet Ruiter genaamd" fan honk wie. Hja wiene net troud, fan

har 6 bern libben der noch fjouwer. De jongste 8 jier. Doe't hja

kamen om him op to heljen, lei er op bêd "en zyn jongste kind heeft

gezegd, pop geeft heit nog een tuitje". Dat waerd fan it bern dien.

Strang gisele en 2 jier band.. (272-17-3-1787) Hy wie 9-9-1753 to

Driesum troud oan Saakjen Hemkes fan Damwâld. Sels kaem er

fan Westergeast. Doe't er soldaet waerd woe hja net langer mei

him libje. Hja hie twa bern fan him en is nou 65 jier. De âldste

soan fart op sé. Fuort nei de berte fan har jongste is er by har

weiroun en soldaet wurden. Hja neamden him dan ek altyd, Geele

soldaet.

 

GEELE HARMENS, fan Westergeast is 15 jier. Hy hat op snein 24-

12-1747 wylst Haije Wijgers en syn frou nei de Moarmwâldster

tsjerke wiene, by harren ynbrutsen en stellen. Twa jier tichthús.

(134-8-3-1748)

 

GEELE MARTENS, to Garyp, berne to Feanwâlden is 40 jier. Hy

hat yn 'e nacht fan 15 op 16-12-1797 by Harmen Martens to Nije-

wier û. m. stellen "ruim tagtig scheerpijpen vol gaarn" en ek noch

hiel hwat mear. Strang gisele en 5 jier tichthús. (365-3-3-1798)

 

GEERT DIRKS, fan Aldeskoat, hat op namme fan de bysitter spul-

len út in winkel helle en dy wer forkocht. Ek hat er by oaren stel-

len. Fan Hendrick Folkerts to Finkegea "een Swart gekold Meerij-

paerd". Strang gisele en 5 jier tichthús. (35-3-2-1714) Mei oaren

syn bêst dien om út it tichthús to brekken. Strang gisele. (41-30-

11-1715)

 

GEERT EELKES, fan Drachten is 17 jier. Hy hat as feintsje tsjin-

ne by skipper Hendrik Clasen fan Hynljippen op Ljouwert. Op

moandei 3 juny is er út 'e tsjinst roun. Op freed 14 juny hat er út

dat skip spullen stellen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (99-29-

6-1737)

 

GEERT FREEKS, is 33 jier en farrensman en Grietje Klases

39 jier. Hy is yn 1803 by syn frou weiroun. Sûnt moasten de diakens

har en de bern ûnderhâlde. Ek hat er it noch tsjin eksteur yn 'e

kant set. Wurdt 1 jier band. (471-16-3-1809)

 

GEERT JACOBS, fan Kollumersweach is 35 jier. Hy is op tongers-

dei 3-12-1798 slim to kear gien. Jenever yn it fjûr smiten, in goat-

ling mei ierappels omtrape, en folIe net genôch. Moat 3 wike op

wetter en brea. (312-15-10-1790)

 

GEERT JANS, fan Drachten is 24 jier. Hy seit dat er op sneonto-

joun 15-10-1796 út syn hûs helle is "en door dat oproerige can-

naille" twongen wurden is om de klok mei to lieden "ter aankondig-

ing van de Godsdienst op den volgenden dag". Wurdt ûntslein. (353-

17-2-1797)

 

GEERT SYTSES, skûtskipper to Tietsjerk is 20 jier. Hy wurdt

der fan biskuldige dat er maeije 1757 doe’t er mei syn skûte lei

by "de Tiemster tille" om talhout to laden, fan skûtskipper Pyter

Foockes, spullen út dy syn skûte stellen hat. Mar Geert seit dat

hy fan neat wit en wurdt ûntslein. (162-5-7-1757)

 

GEERT WILLEMS, berne to Twizel is 20 jier en wennet to Hallum.

Op 13-8-1797 ûnder de preek is er út 'e tsjerke roun en gien nei

't hûs fan syn boer Wytse Reinders en dy hat er doe bistellen. Strang

gisele en 3 jier tichthús. (365-13-8-1797)

 

GEERTIE ARENTS, to Surhústerfean stiet bikend as in kwaksalf-

ster. Sa kaem hja op 22-2-1767 by Inne Jans op Urterpsterforlaet.

Dy har bern wie hwat út oarder. Doe't hja it wetter fan it bern

sjoen hie, sei se "dat het kint kleine Padden had en betoovert was".

Mei Gods help soe hja it foar twa goune genêze wolle. Der hellet

hja hiel hwat babbelegûchjes by út. Ien jier band. (193-22-5-1767)

 

GEERTIE CLASES, berne to Bûrum is 16 jier. Yn 'e nacht fan 5 op

6 oktober hat hja mei Focke Dircks ynbrutsen en stellen by Tiepke

Gerbens to Poppenwier. Ek by oaren stellen. Mei de strop om 'e

hals strang gisele en 10 jier tichthús. Yn dit dossier sitte ek in

pear briefkes. (34-2-12-1713)

 

GEERTIE JANS, hat it lêste healjier al meast mei Piter Sybes

op 'e sweef west. Op 14-5-1805 binne hja nei Achlum roun "tot

by de graauwe kat" en dêr binne hja de nachts yn 't strie krûpt. De

oare nachts by de boer yn it hea sliept, ensfh. Fierders noch hjir

en dêr hwat spullen stellen. Strang gisele en 1 jier tichthús en dan

2 jier band. (434-1-6-1805)

 

GEERTIE NUTTERS, fan Drachten N. hat yn 'e simmer fan 1750

by Pijttie Jacobs "in de Snackerbuuren" to Drachten N. gâns spul-

len stellen. Een paar blauwe gordijnen met een rabat, omset met

rood, ensfh. Ek by oaren hat se it ien en oar meikape. Strang gi-

gele en 3 jier tichthús. (144-20-2~1751)

 

GEERTRUYT Roberts, berne to Beetstersweach is 20 jier. Is great-

brocht to Ljouwert. Hja hat foar hoer spile en hat manlju bistellen.

Krijt 5 jier tichthús. (12-25-6-1704) Letter is hja de frou fan in

fioelspiler, Antoni Hanses. Dy spile op 'e merken en op sneon-

en sneintojounen oan syn hûs to Beetstersweach. Binammen snein-

tojouns kaem der hiel hwat folk op tasetten en waerd der op los

dronken en gie it der faeks snijsum troch. Ek hâlden hja der in

dounsskoalle op nei. En dat de jonge .lju "met de kaart en op het

verkeersbord spelen" ensfh. Wurdt 2 jier band. (39-8-4-1715)

 

GEESJEN ROELOFS, fan Donkerbroek is 53 jier. Hja hat al in kear-

mannich rogge stellen út it roggehok fan de mounder Albert Luitjens.

Yn 'e nacht fan 30 op 31-desimber mei har muoikesizzer Roelof

Rommerts 25 jier. Sa likernôch tsjin midnacht kamen hja by it hok

mar net ien fan har kaeijen paste op 't slot. Doe rôp hja tsjin RoeI

"Roelof scheurt 't slot er af". Dat slagge him. Mar op itseldestuit

kamen de soan en dochter fan Albert har oer it mad. Hja strang

gisele en 3 jier tichthús en Roelof strang gisele en 5 jier tichthús.

(204-24-3-1770)

 

GEESKE BEERENTS, to Bûtenpost is 31 jier. Hja hat yn de nacht

fan 27 op 28-7-1799 yn de Frjentsjerter kelder to Ljouwert op de

sike Jan Jacobs Steffens past. Dy nachts jild út in bûgeltas stellen.

En skipper Anske Scheltes dy't op ‘e bank foar hûs lei to sliepen

trije goune ûntfytmanne. Kriget 3 jier tichthús. (380-28-11-1799)

 

GEESKE CHRISTIAENS, is 52 jier en de frou fan skoalmaster Har-

manus Zwaagmans to Rinsumageast. Hja wurdt ûntslein. Wie der

fan biskuldige dat se in stikje spek stellen hie fan Michiel Isaks

van de Mark. Hja hie dy middeis tusken ien en twaen allinne mar

west om "een Bolle Boter" to biteljen. (329-10-7-1793 en 354-18-

3-1797)

 

GEESKE JILKES, de frou fan Jacob Aukes to Kollumersweach is

49 jier. Mar har man is foar 10 jier al by har weiroun en nou hat

hja it mei in oare man oanlein en wol mei Lammert Annes. Kriget

1 jier tichthús. (268-18-10-1786)

 

GEESKE (GEERTJE) MEILES, yn De Kompenije ûnder Skuorregea

is yn 1803 âld 30 jier. De jouns fan 2-11-1803 is hja gien nei de

weverij fan Berend Hendriks op it Jonkerslân ûnder Koartsweagen.

Dêr hat hja doe 17 poun linnen, wollen en toppen jern stellen, ensfh.

Strang gisele en 2 jier tichthús. Yn de nacht fan 17 op 18-5-1807

hat hja út it hok fan Alle Sierds in Drintsk skiep stellen en dat

slachte. Strang gisele en 5 jier tichthús. (sj. ek op Gertje) (314-

25-2-1791; 349-1-7-1796; 354-11-3-1797; 421-7-12-1803 en 455-

26-9-1807)

 

GEESKE WILTS, berne Smelle Ie, wenjend to Terwispel, is 18jier.

Op 7-5-1801 kaem se to Drachten by Grietje Harmens dy't krekt

oan it ierappelforkeapjen wie. Wilens seach Geeske kâns in sekje

mei f 24. -- to stellen. Der op oansprutsen hat hja it jild werom-

jown. Strang gisele en 3 jier band. (396-îO-6-1801)

 

GERBEN DOUWES, to Twizel, berne to Visvliet, is 40 jier. Op

sneon 20-1-1810 hat er fan dhr. Manga to Feanwâlden in swart

skiep stellen. Strang gisele, 1 jier tichthús en 5 jier band. (480-

23-3-1810)

 

GERBEN FOEKES, to Bûtenpost, hat op 4-2-1797 meidien oan de

reboeljes. In tsjok dossier mei in greate smite tsjûgen. Boppe de

kosten in boete fan 200 gouden Fryske Ryders. Dy moatte binnen

14 dagen bitelle wurde (363-20-12-1797)

 

GERBEN JELMERS, to Surhústerfean is 17 jier. Hy hat yn 'e

nacht fan 25 op 26-9-1806 út it lan fan Jan Wybrens to Hurdegaryp

in brúne merje stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (452-29-

4-1807)

 

GERBEN MEINDERTS, boer to Westergeast is 30 jier, en wurdt

ûntslein. Hy soe op 4-2-1797 wapene mei in foarke meidien ha oan

it oproer. Mar hja hiene him der mei geweld ta twongen doe’t er yn

'e skuorre oan't wurk wie. (356-29-5-1797)

 

GERBEN OEDSES, fan Lippenhuzen is 15 jier en wurdt ûntslein.

Hy is in broer fan Oeds en in soan fan Oeds Sjoerds. Doe't er op

snein 20 septimber syn bijen ophelle fan it "Weepener velt" soe

er ek twa kuorren mei bijen "staande op de Knolde" meinommen

ha, dy't net fan him wiene. Hy hâldt út dat er oars gjin meinom-

men hat as syn eigen. Yn dit dossier is ek in briefke fan syn heit.

Yn it doopboek stiet mar ien Girbe, mar der hiene twa yn stean

moatten skriuwt de heit, en dat is kommen "door het dronken

Drinken van die mester die het Boek hadde". Mar de jonge is nei

har bêste witten 16 jier. (195-9-12-1767)

 

GERBEN SYBRENS, to Feanwâlden is 34 jier. Hy hat op 25 sep-

timber mei Eelke Rinses en oaren ûnder Ljouwert oan it appelstel-

len west en de boer bidrige. Kriget 2 jier tichthús. (248-24-10-

1782)

 

GERKE DIRKS, alias Pupiliant, berne to Aldeboarn. Hy hat op in

oarlochskip fearn, de Prins Willem. Nou rint er mei de bôllekoer.

Op 22-12-1764 kaem er mei de bôllekoer oan it hûs fan Gerbrich

Jans, widd. Thomas Jellis to Aldeboarn. Hja soe him, alteast nei

syn sizzen, útskeld ha foar Canaille. Dat hie him breinroer makke,

sadat er it âld minske fan 84 jier oer de groun smiten hie en smoard.

Hy wurdt foroardiele "op 't schavot geleijdet, aldaar aan een staaf

geworgd en alsoo van 't leeven ter Dood te worden gebracht. 't Lig-

haam aldaar op een Rad ten Spectacule sal worden gesteld". (186-

2-2-1765)

 

GERKE EEDZES, 27 jier is de man fan Sjoukje Hendriks, 26 jier,

to Surhústerfean. Hja ha fan feanbaes Taeke Sapes "eenige lange

bonte turf" stellen. Hy, 1 jier band. (435-19-9-1805) Mei Durk

Piters Loonstra en oaren wer oan it stellen west. Mei de strop om

'e hals strang gisele, brânmerke mei it teken fan de galge, 7 jier

tichthús en dêrnei foar ivich band. (457-31-10-1807)

 

GERKE GRIOLTS, to Aldeboarn. Foar in jiermannich is er troud

oan Syds Pijtters by hwa't er 3 bern hat. Mar hy makket it oare

froulju en ek famkes lêstich, bern fan 13 à 14 jier. Kriget 5 jier

tichthús (18-2-12-1707)

 

GERKE HENDRIKS, to Kollum is 23 jier. Op 27-4-1793 hat er in

pear learzens stellen en dy fol beane. En ek noch mear spullen.

Krijt 3 jier tichthús. (328-30-4-1793) Op 4-9-1800 hat er skipper

Uilke Jans dy't him meinommen hie fan Inkhuzen, bistellen. Strang

gisele en 5 jier band. (392-20-12-1800) Mar hy is earder werom-

kommen, strang gisele. (469-14-12-1808) Mar hy komt wer binnen

de tiid werom: "aan de voeten geboeid ter werken den tiid van 4

maanden" yn it tichthús en dan foar 5 jier band. (470-19-1-1809)

 

GERLOF WYTSES, fan Twizel is 24 jier. Hy hat op tongersdei

11 july by Gauke Taekes, boer yn De Koaten, in sekje mei liker-

nôch 60 goune stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (225-9-9-

1775) .

 

GERRIT ALBERTS, fan Feanwâlden is 9 jier en wurdt ûntslein.

Hy waerd der fan biskuldige 6 tipmûtsen fan de bleek fan Rutger

Gaatzes en Ale Popes stellen to hawwen. (333-1-4-1794) Dan bi-

skuldige dat er mei syn heit Albert Hattums en syn broer Klaas

roggestûken stellen hie, mar wer ûntslein. (341-15-9-1795) Der

fan biskuldige yn 'e nacht fan 7 op 8-2-1799 mei syn broer oan it

stellen west to hawwen. Mar hy seit dat er dy nachts rêstich op

bed lein hat, en wurdt wer ûntslein. (382-31-1-1800) Mar by fonnis

fan (390-20-9-1800) wurdt er foar dat gefal dochs noch foroardiele

ta strang giseljen, brânmerken en 10 jier tichthús en dan foar 25

jier band. Is út it tichthús brutsen en strang gisele en 2 jier ticht-

hús der oerhinne. (393-31-1-1801; 420-22-10-1803)

 

GERRIT BEENS, fan Feanwâldsterwâl is 63 jier en wurdt ûntslein.

Fortocht fan turfstellen út it fean. Hy hâldt fol dat it net wier is.

(264-19-12-1785)

 

GERRIT OENES, fan Rinsumageast wurdt ûntslein. Hja biskuldigen

him fan it stellen fan 4 skiep. Hy seit dat er dy earlik kocht hat

foar f 28.55 fan Jan Harrijts op Snakkerbuorren. (179-14-12-1762)

 

GERRIT SIERKS, yn De Falom krijt in deimannich tichthússtraf.

Yn 't lêst fan 1754 wie er troud oan Antie Fockes. Hy hat syn frou

faker as ienkear tamtearre. Ek hat er sein dat er wol woe dat de

grytman mei de bysitter "glandigh by de Lugt langs vlogen" ensfh.

Op 14-11-1758 wurdt it Kollumerlânske rjocht hjitten him út it

tichthús to heljen en der foar to soargjen dat er foar it fierdere

yn 'e stokken bliuwt.(165-25-10-1758) .

 

GERRIT SIJMENS, is 12 jier en in soan fan Sijmon Gerryts. Hy

hat oan it stellen west. Earst seit er dy spullen foun to hawwen en

dan dat syn "steenmoeder" Hiske Ymes en syn suster Gerrijtje,

13 jier, der him ta oanset ha. Hja wennen oan de "Legeweg" to

Bûrum. Hy moat 8 dagen op wetter en brea. (189-28-1-1766)

 

GERRIT WIEGERS, fan Sint Jansgea, berne Giethoorn, is 45 jier.

Hy hat yn 'e nacht fan 20 op 21-9-1808 sponturf út it fean fan Lub-

bert Floris stellen. Dy hat er op It Hearrenfean forkocht. Strang

gisele en 3 jier band. (467-1-10-1808)

 

GERTIE EELKES, is troud aan Tjebbe Tjallings to Burdaerd. Sa

foar en nei hat er al hiel hwat skiep stellen, wol 13 à 14, mei syn

frou. Dy slachten hja dan en forkochten it fleis en de fluezen foar

15 à 16 stûren. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (84-

9-9-1730 en 94-12-3-1735)

 

GERTJE GERRYTS, fan Kollum is 27 jier. Hoewol net troud for-

wachtet hja in bern. Der hat gjin minske by de miskream west.

Kriget 3 jier tichthús. (353-9-3-1797)

 

GERTJE MEIJLES, (sj. ek op Geeske Meiles) is de frou fan Klaas

Spijnmuis yn De Kompenije en is 45 jier. Op moandei 26-7-1790

hat hja mei Lamkjen Meiles en Zijtske Johannes ynbrutsen en stel-

len by Jelle Hendriks, arbeider en Sjouwkjen Hendriks to Mildam.

Wurdt 4 jier band.. (313-21-12-1790) Hja komt binnen de tiid wer-

om. Kriget 1 jier tichthús en dan wer band. (314-25-2-1791)

 

GIEL MARTENS, houtkeapman op It Hearrenfean is 54 jier. Op

snein 22-2-1795 de moarns tusken 8 en 9 ûre hat er "een dragt

Thienen of banden tot Takkebosschen" ôfsnijd út it tún fan Tobias

Rinderts Huizinga dêr. Ek by oaren hat er itselde úthelle. Moat 8

dagen op wetter en brea. (337-25-2-1795)

 

VAN GIFFEN, Alexander to Burdaerd en berne to Grins, is 40 jier ,

en wurdt ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige oan syn hûs ge-

regeld omgang to hawwen mei minsken dy't tsjin it lânsbistjûr wiene.

(354-24-3-1797)

 

GRIET NANNES, de frou fan Pier Willems to Aldeboarn is 52 jier.

Hja joech har út foar goedfrou, mar wie nea eksaminearre. (79-

16-10-1726)

 

GRIETJE ARENTS, fan Noardwâlde is by sentinsje fan 30-4-1728

foroardiele ta 1 jier tichthús. Yn febrewaris 1730 hat se har brea-

hear Jan Harmens "op 't linde Vallât" ûnder Steggerda sa liker-

nôch fan 108 goune bistellen oan jild. Strang gisele en 5 jier ticht-

hús. (84-4-3-1730)

 

GRIETJE BARTEN, fan Steggerda is likernôch 55 jier. Yn 'e nacht

fan 31 july op 1 augustus hat hja in kou molken yn 't lân fan de widd.

Lubbert Jans dêr. Hja waerd op 'e die bitrape, mar ûntskuldiget

har dat hja der troch greate earmoede ta kommen wie. Kriget in

healjier tichthús. (407-10-9-1802)

 

GRIETJE BEERNS, widd. Sijne Sijbrens fan De Gordyk is berne op

It Hearrenfean en 51 jier. Hja hat roun to biddeljen en moat 8

dagen op wetter en brea. (118-28-3-1743)

 

GRIETJE BONNES, de frou fan Johannes Calfsbeek to Lippenhuzen

is 50 jier. Hja is berne to Terwispel en wurdt ûntslein. Hja waerd

der fan biskuldige op woansdeitojoun 28-2-1798 om 7 ûre, út de

winkel fan Sytse Douwes op De Gordyk spullen stellen to hawwen.

Hja seit dat noch hja noch har dochter Tryntje eat spullen stellen

ha. (368-21-6-1798)

 

GRIETJE BOUWER, berne to Urterp wurdt ûntslein. Hja waerd

der fan bitige in sek mei jild fan har breahear stellen to hawwen.

(185-18-10-1764)

 

GRIETJE CLAASES, de frou fan Tjeerd Wijtses to Lippenhuzen

is 34 jier. Hja hat mei Wytse Tjeerds op stap west. Op 9 april by

keapman Jilte Rinties op De Jouwer fan de toanbank weikape in Jak

"met paarde hairen knoopen”. It hie in wearde fan 32 stûren. Dêr-

foar kriget hja in jier tichthús. (242-26-4-1781)

 

GRIETJE COOPS, fan Twizel is ûntslein. Hja wie de frou fan Beernt

Egberts en waerd biskuldige fan stellen. Har man Berent wie in

Soan fan Egbert Roels en 23 jier âld. (145-19-9-1751)

 

GRIETJE FEITZES, yn De Kompenije ûnder Skuorregea is 28jier.

Hja hat ynbrutsen en stellen by Tjeerd Johannes, arbeider en Janke

Bouwes, dêr. Dy wiene doe yn 'e turf oan it wurk. Mei oare spul-

len hat se oan jild sa likernôch f 300. -- stellen. Strang gisele en

5 jier tichthús. (329-1-9-1793)

 

GRIETJE HEIMES, de frou fan Evert Tjebbes to Noardwâlde is 65

jier. Hja hat mei har dochter Tryntje har eigen man slim tam-

tearre. Op tiisdei 22 oktober 1782 is hja mei har dochter by him

op 't skip kommen. Hy lei doe noch to koai, en hie in aerdich

sneedtsje yn. Hja bigoun daliks tsjin him út to farren, dat er ien

wie fan “dat Kortryks volk", ensfh. Hja ha him doe mei in tange

ôfturve oan't it bloed der nei roun. Doe ha se him noch mear

dronken boarnd as er al wie yn de hoop dat er yn 't wetter truzel-

je soe en fordrinke. Tsjin oaren, dy't tuskenbeide komme woene

sei hja: "dat als haar man morgen dood was, sy hem met bloemen

naar het kerkhof zouden brengen en bruiloft houden, ensfh". Hja

kriget 1 jier tichthús. (252-3-7-1783)

 

GRIETJE HENDRIKS, is as dochter fan Hendrik Jans en Japikje

Sygers 4-5-1755 to Augustinsgea doopt. Hja hat kâns sjoen op

tongersdei 21-9-1769 by Symon Arjens "in Ophuis" ûnder Surhuzum,

yn 'e hûs to kommen en hwat flaeks to stellen. Moat 14 dagen op

wetter en brea. (202-25-10-1769)

 

GRIETJE JANS, to Augustinusgea. Hja hat op tongersdei 16-4-

1767 stellen by Gosse Oedses dy't fan honk wie. Hja stiel jild, sul-

veren skuongaspen en oare spullen. Kriget 4 jier tichthús. (210-

22-10-1771)

 

GRIETJE JANS, fan Bûrum hat op freed 29-1-1712 in bern oer-

woun. Doetje Reiners woe har net bêdzje en doe is hja nei Reiner

Tjeerds gien. De oare deis gie hja wer nei Doetje, mar nou mei

in bern. Dy woe der har lykwols net yn ha. Doe hat se har bern by

Doetje foar de doar lein. Wurdt 2 jier band. (28-19-2-1712)

 

GRIETJE JANS, fan DantumawâId hat op 20-5-1749 fan boer Douwe

Doekes to Boarnwerderhuzen sa'n f 100.-- stellen. Strang gisele

en 3 jier tichthús. Mar dat giet net troch om 't hja "aan seer sware

toevallen van de vallende ziekte onderworpen is". Dêrom wurdt hja

nei hûs stjûrd. (142-3-7-1759)

 

GRIETJE JANS, fan Sint Jansgea is berne yn De Knipe en in doch-

ter fan Willem Beernts en Sibbel Hendriks en 16 jier. Hie hja gjin

wurk yn 't fean en koe hja net wolspinne, dan roun se wolris to

biddeljen. Ek soe se har in kear bijown ha yn 't seIskip fan banditen

en ynbrekkers. It fonnis is "Sig terstond te begeven na de woon-

plaats haarer ouders, en sig op een ordentelijke en eerlijke wijze

te gedragen". (174-20-11-1760)

 

GRIETJE JARIGS, yn De Skâns is berne op It Hearrenfean en 45

jier. Hja hat roun to biddeljen en hat turf stellen om der brea foar

to keapjen. Yn 12 dagen twaris 4 dagen op wetter en brea. (430-11-

12-1804)

 

GRIETJE RINZES, fan Kollumersweach is 19 jier. Hja hat har brea-

hear bistellen doe't dy op bigraffenis wie. Hja seit dat de dochter

it har jown hie, ynsté fan lean. Kriget 1 jier tichthús. (250-6-2-

1783)

 

GRIETJE RUIJRDS, fan Feanwâlden is goed 30 jier. Hja hat mei

Wytske Tjepkes roun to biddeljen en moat 3 dagen op wetter en brea.

(220-20-12-1773) Hja hat ek in soan oerwoun, dy't bikend stiet

ûnder de namme Ruurd Freerks. Hja hat wer roun to biddeljen en

moat yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (314-

6-4-1791) Op tiisdei 9-8-1791 roun hja to biddeljen yn Hurdegaryp.

Hja is dan 52 jier en kriget 1 jier tichthús. (318-6-9-1791)

 

GOOITSEN MARTENS, fan De Kompenije hat mei Sjouke Johannes

roun to biddeljen en by nacht en ûntiid de minsken út it bêd kloppe.

Hja hiene in houn by harren en dronken gâns jenever. Strang gi-

sele en 2 jier tichthús. (237-13-3-1779)

 

GOSSE AUKES, skipper to Feanwâlden is 28 jier, Hy hie it mês

altyd moai los yn je skie. Mei Gerben Douwes fan Jouswier hat er

oan it jenever drinken west. Dat is doe op rûzje útroun en daliks

joech er dy in jaep mei 't mês, ensfh. Hy kriget 2 jier tichthús.

(300-14-7-1789)

 

GOSSE CLASEN, fan Langsweagen hat mei oaren oan it nachtbiddel-

jen west. Hja ha it dûmny Regnerus van der Meulen to Aldehoarne

lêstich makke. Strang gisele en 3 jier tichthús. (43-27-6-1716)

 

GOSSE JANS, skippersfeint to Burgum is 18 jier. Hy hat in hor-

loazje fan de skipper stellen en dat foar in ryksdaelder forkocht.

De koperen kast en it forgulden ketting hat er foar him sels hâlden.

Hy seit dat er doe dronken wie en net wit hwat er dien hat. Wurdt

2 jier band. (441-20-3-1806)

 

GOSSE JOCHUMS, boer to Tietsjerk is 52 jier. Yn dit dossier in

plattegroun fan syn hûs dêr't ynbrutsen en stellen is (171-26-4-

1760)

 

GOSSE OENES, yn De Kompenije is 46 jier en wurdt ûntslein. Hy

is al ris earder foroardiele. Nou soe er in pear hikkepeallen stel-

len ha, mar seit dat it net wier is. (393-24-1-1801)

 

GOSSE OENES, fan Koartsweagen is 36 jier. Hy hat poaten stellen

út de Leijen en wol fan Saake Hylkes to Langsweagen, ensfh. Twa

dossiers. Krijt 2 jier tichthús. (332-27-3-1794) Yn 'e nacht fan 6

op 7-10-1797 wurdt er der fan biskuldige fan Jan HesseIs it greatste

part fan har "Boekweit dorsch kleed" stellen to hawwen, mar hy

wurdt ûntslein. (363-14-12-1797) Ek wurdt hy biskuldige fan it

stellen fan in pear hikkepeallen, mar wer ûntslein. (393-24-1-

1801)

 

GOSSE SIERKS, fan Tietsjerk is 23 jier. Hy hat de boere-arbeider

Jochum Pieters to Hurdegaryp en de boer Andries Wytses dêr oan-

sein, as hja de klok fan Tietsjerk lieden hearre soene; hja dy fan

Hurdegaryp liede moasten. De Wâldtsjers soene dan opkomme,

lyk as de Ljouwerters. En, hie er sein, de patriotten binne al

finzen nommen. Foar it rjocht seit er dat it mar bidoeld wie as in

grap. Hy wurdt ûntslein. (354-30-3-1797 en 398-14-12-1801) Op

sneon 24-10-1801 hat er mei syn skipke op 'e Fliet to Ljouwert

oanlein. De jouns tusken seis en sawnen by Camstrabuorren mei

oaren 5 fette skiep út it lân helle en der mei fuortfearn. Yn in stik

lân by de Merrydobbe ûnder Tietsjerk de skiep slachte. Dermei

binne hja nei it hûs fan syn mem, Stijntje Gosses 53 jier fearn,

dy't der sels by west hie. Mei 4 roeden strang gisele en 5 jier

tichthús. Syn mem Stijntje gisele en 2 jier tichthús en Dirk Sonder-

van út Lippe nou wenjend to Tietsjerk, gisele, brânmerke en 5 jier

tichthús. (400-20-1-1802)

 

GOYKJEN RIENKS, to Surhústerfean is ûntslein. Op freed 19-9-

1766 is Sytse Alderts de jouns by har kommen to jounpizeljen. Hja

ha in slokje jenever dronken en binne linke lytsen oan 't tútsjen

rekke. Wylst hja hwat mei-elkoar oan it oangean wiene, hearden

hja bûten roppen: "Plug, Plug en de hoer leit in huis". Fan dy

roppers binne der yn 'e hûs kommen en ha it ljocht opstutsen en doe

koene hja sjen hwat der geande wie. Oaren ha doe Gooijkjen har

man Aldert Abeles ophelle. Hja en Sytse hâlde beide út dat der neat

mar dan ek neat ûnbihoarliks bard is. Hja wurde beide ûntslein

fan it Hof. (192-20-12-1766)

 

GOYTSE BONNES, fan Koartsweagen hat mei oaren "fagebonden"

troch de provinsje swalke, nachtbiddele en stellen. Kriget 1 jier

tichthús. (46-14-7-1717)

 

GOYTSEN ATES, fan Twizel wie yn tsjinst by de Lêste Stûr to

Bûtenpost. Der waerd him trochdien dat de Grinzer "Landsbedien-

den" de linnenwever Jelle Harmens fan Twizel mei de feint Beernts

Schreur to pakken hiene. Hja hiene se foar slûkjen fêstset. Doe

binne hja mei mannemacht nei "Eijbertsbuur" tasetten, biwapene

mei stokken en kneppels om har lânslju to bifrijen, hwat ek slagge.

Ut finzenis ûntslein. (227-9-12-1775)

 

DE GROEN, Ate Jans yn De Kompenije, be rne Ternaerd is 48 jier.

Hy is 25-10-1800 foar stellen gisele en 5 jier tichthús. Nou hat er

op freed 10-6-1808 to Ie by syn sweager Gerben Jelles en Aukjen

Jans, stellen. Mei 5 roeden strang gisele en 5 jier tichthús. (466-

19-9-1808)

 

GROT, Pieter fan Feanwâden is 29 jier. Op 2-2-1796 mei Auke

Oepkes en Tjepke Jans, ierappels stellen fan Jan Pytters to Moarm-

wâld, út in ierappelheap. Hy moat 14 dagen op wetter en brea.

(346-19-2-1796)

 

GURBE DURKS, fan De Knipe West is 16 jier. Hy is timmerfeint

en in soan fan snider Durk Gurbes. Hy is op snein 31-1-1808 de

doar útgien en sei dat er nei de roomske tsjerke soe. Lykwols is

it op stellen útroun. Strang gisele en 8 dagen op wetter en brea.

(460-9-2-1808)

__H__

 

HAAIJE HAAIJES, to Kollumersweach is 22 jier en in healbroer

fan Johannes Eetses. Hy hat jonge elzen beamkes stellen út it lân

fan Binne Jans. Krijt 1 jier tichthús. (406-14-7-1802)

 

HAAN JANS, to Bûtenpost hat al forskate kearen ynbrutsen en stel-

len. Yn de nacht fan 5-op 6-2-1784 by Marten Fokkes, boer ûnder

Feankleaster. Der hat er in sek stellen. Strang gisele en 5 jier

Tichthús. (258-16-10-1784)

 

DE HAAN, Klaas Annes berne De Kompenije is 27 jier. Hy is op

9-10~1802 gisele en 5 jier band. Mar hy komt binnen de tiid wer-

om. Doe't er finzen nommen waerd sei er: "ik weet myn voorland

wel, het is maar om 48 slaggen te doen en daar geef ik niets om,

dat kan ik wel uitstaan en meer kunnen ze my niet leren, maar als

ik weer los kom, dan zal ik dy oude duivel wel oprijden leren,

ensfh.  Strang gisele, 14 dagen op wetter en brea en dan wer

band de tiid dy't er noch to goede hat. (462-26-3-1808) Op 25-4-

1808 hat er west by Hendrik Klases, tolman by de Nijebrêge yn De

Kompenije, dêr't doe in frjemde keapman siet. Doe't er syn glês

jenever leechdronken hie, smiet er it lege glês tsjin de groun.

Doe’t de frjemde keapman der hwat fan sei, griep er dy daliks by

't boarst en slingere him tsjin de groun en smiet him dêrnei bûten

doarren, ensfh. Mei 5 roeden strang gisele, 7 jier tichthús en 5

jier band. (465-16-7-1808)

 

HAAN, WIJBE DIRX to Kollum. Hy hat to Hylpen út in stik lân

stellen "een Swart gekold twee Jaarig meeri Paardt". Dêr is er

24 maeije mei nei Noarger merke gien, mar dêr kaem de moard

út. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. Mar omdat er

"met de vallende siekte besogt is" giet it giseljen en brânmerken

net troch. (112-9-9-1741)

 

HAANTJE DIRKS, fan Bûrum is ûntslein. Hy waerd biskuldige fan

ynbrekken en stellen by Aaltje Foekes widd. Jan Alberts, dêr. (210-

9-10-1771)

 

DE HAAS, Hendrik Jans to Drachten is 38 jier. Hy hat treddeljier

as feint tsjinne by smid Jan Hendriks to Wierum. Maeije 1793 is

er nei Drachten gien "alwaar de armvoogden voor hem de huishuur

betaalden". By syn baes hie er by nou en dan hwat â1d izer stellen.

Dat wie út earmoed, seit er. In healjier tichthús. (329-24-9-1793)

 

HAEBETJE WIGLES, to Hearrenfean.en berne to Blije is 47 jier.

Is al earder foar stellen twaris gisele en ta tichthússtraf foroar-

diele. Nou hat hja yn de nacht fan 28 op 29-6-1803 út de stookhutte

fan Rienk Tijssen ûnder Hallum in sulveren earizer stellen, murken

S.R. ensfh. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (419-15-

10-1803)

 

HAMSTRA, Jan Gooitsens fan Gerkeskleaster, nou wenjend yn

Grinslân, is 46 jier. Is to Súdhorn foar stellen gisele en band. Nou

hat er by Evert Thyssen to Peins in skip stellen. Der is er mei op

'e sweef gien en hat skipper Johannes Sjoerds fan Jistrum en oaren

bistellen. Strang gisele, brânmerke, 7 jier tichthús en dan noch

5 jier band. (424-14-4-1804)

 

HALBE GAUKES, berne 12-3-1769 doopt 24-5-1781 as soan fan

Gauke Doitses yn de Wylgen en Elisabeth Pytters. Hy hat 4 lammen

stellen yn 'e nacht fan 23 op 24-5-1789. Strang gisele en 5 jier ticht-

hús. (298-27-6-1789) Yn de nacht fan 13 op 14-9-1795 hat er út it

lân de Fleerbosk fan Jelmer Willems boer to Boarnburgum 6 wite

lammen stellen. "waaronder een ram met twee hoorntjes". It wiene

lammen fan de arbeider Johannes Jochums toAldeboarn, út in oar

stik lân hat er noch 6 lammen stellen. Dy hat er foar 33 stûren it

stik forkocht. Yn 'e nacht fan 1 op 2-9-1802 hat er ticht by Weidum-

er hout fan Gialt Everts 5 bêste Fryske skiep stellen. St rang gi-

sele, brânmerke, 5 jier tichthús en dan noch 5 jier band. (408-16-

10-1802)

 

HANNE HENDRIKS, is 22 jier en wurdt ûntslein. Hy soe roppen ha:

"Oranje boppe, de Keesen yn de oun". Hy seit dat it net wier is.

(341-17-9-1795)

 

HANNE HENDRIKS, yn De Kompenije is 21 jier en wurdt ûntslein.

Hy soe op 18-3-1795 de jouns op De Gordyk roppen ha: "Oranje

boppe, de Keesen yn de oun”. Ek hie er oan Jelte Jelmers frege

hwat of de frijheitsbeam winliken to bitsjutten hie. "Dat die Boom

beteekende Liefde en Broederschap, en dat men goed onder elkaar

moest weezen". Hy sei dat er doe dronken wie.

 

HANS CLASEN, fan Kollum is ûntslein. As feint hat er by Nelis

Broers wenne, boer to Foudgum. Der soe er mei de faem Trijntje

Sapes omslein ha. Hy soe der har tige op oanstien ha middels to

brûken om de gefolgen wei to meitsjen. Hy seit, dat it perfoarst net

wier is. (165-20-6-1758)

 

HANS JARIGS, 27 jier moundersfeint en Anke Johannes ek 27 jier

to Hearrenfean. Biskuldige fan roggestellen, mar seIs seit er dy

rogge earlik kocht to hawwen, en wurdt ûntslein. (319-15-11-1791

en 419-11-10-1803) Mar yn novimber 1807 hat er ynbrutsen en stel-

len by notaris Kool en wol yn 'e nacht fan 26 op 27 novimber, doe’t

der by notaris net ien thús wie. Hy is dan 42 jier. Trije jier band.

(459-23-1-1808)

 

HANS JITSES, fan Eastermar is 19 jier. Yn in bluisterige rite hat

er by Marten Eltes Beijma dêr de glêzen ynslein en net sa'n lyts

bytsje. "9 Ruiten met Roeden en al totaal stukken geslagen". Hy

hâldt út fan neat to witten, mar wurdt dochs 2 jier band. (443-15-

5-1806)

 

HANS POPKES, fan Drachten is 29 jier. Hy hat oan it hûs fan de

tapper E. Gaijkema to Ljouwert fan Sytse Ubeles in East-Fries

dy't dronken wie, stellen. Hy hie de East-Fries oanbean op syn

jild to passen oan't er wer nofteren wêze soe. Mar doe’t Sytse yn 'e

sliep syld wie hat er him yn 'e kompe mei oaren fan syn jild ôfhol-

pen. Foar 5 jier band. (476-12-7-1809)

 

HANTJE CORNELIS, de frou fan Hendrik Abels to Donkerbroek

wurdt ûntslein. Hja hiene it slim earmoedich en de lêste tiden wie

hja net rjocht kouster mei de holle. Mei it breamês har jongste,

Cornelisje, de hals útsnijd. (200-28-4-1769)

 

HANTSMA, WILLEM to Bûtenpost, berne yn Grinslân, is 36jier.

Hy kaem op moandeitojoun 5-3-1804 tusken 10 en 11 ûre by Wybe

Lubbes to Twizel. Der mocht er dy nachts yn 't hea sliepe. Foar

tank hat er him bistellen. Strang gisele en 3 jier band. (426-16-6-

1804)

 

HARING BANJERS, to Kollum, berne to Lutjegast, is 48 jier en

wurdt ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige op 26-7-1797 tsjin

Roelof Dykstra en Sybren Cooq dêr sein to hawwen. "jimme benne

ook al zulke twee, daar wy ons voor wachten moeten, ensfh”.

De Prins hat 300.000 man en in oare "potentaat" noch 400. 000 man

réstean. De Ingelsken ha wol 1000 skippen op sé en alle dagen

komt der noch in skip by, ensfh. Yn dit dossier sitte noch in pear

Ommelander kranten fan 18 en 21 july 1797. (363-15-12-1797)

 

HARKE MELLES, to Muontjesyl hat smoarge dingen mei in merje)

úthelle en is fan de boer op 'e die bitrape. Strang gisele, brân-

merke, 10 jier tichthús en dan foar ivich band. (167-19-5-1759)

 

HARMEN BRUGTS, berne to Lippenhuzen en wenjend to Niebert,

Gr. is 25 jier. Hy bat yn 'e nacht fan freed op sneon 23-6-1810 to

Beetstersweach "twe blaauw blesse ruinpaarden" stellen fan Reg-

nerus Livius van Andringa de Kempenaar. Mei 5 roeden strang gi-

gele, 3 jier tichthús en 7 jier band. (485-28-9-1810)

 

HARMEN DIRKS, in soan fan wolkammer Dirk Wytses is 16 jier.

Hy wennet as feintsje to Kollum. Mei Rudolphus Ritsma hat er op

snein 9-9-1764 it Hesseltsje Jelkes, 21 jier, tige lêstich makke.

Doe't hja dy middeis út tsjerke kaem, hat er har tusken trijen en

fjouweren oantaest en oer de groun smiten. Harmen moat 14dagen

op wetter en brea en Ritsma wurdt 1 jier band. (185-5-12-1764)

 

HARMEN EGBERTS, alias Bam fan De Gordyk, hat op 6 septimber

de nachts by Anne Fockes dêr, in doar iepenraemd en út in kiste

stellen "een blauw appelbloijsellakense hemdrok voor met galon

behoord met silveren knopen en ekkels daar op", ensfh. Ek hat er

noch by oaren stellen. Fjouwer jier tichthús. (131-16-9-1746)

 

HARMEN GERRITS, fan It Hearrenfean is 39 jier en berne yn De

Knipe. Hy wurdt ûntslein. Hy waerd der fan fortocht sa nou en

dan sied stellen to hawwen. (374-8-3-1799)

 

HARMEN JANS, fan Burgumerheide is 35 jier en de man fan Jetske

Pieters. Hy hat ynbrutsen en stellen by Geert Teunis, boer to Kûk-

herne. Hy seit dat er dy spullen foun hie. Twa jier tichthús. (444-

3-7-1806)

 

HARMEN KLAAZEN, to Noardwâlde en berne to Aldeholtpea is 19

jier. Wie net earlik oan in beurske mei jild kommen op snein 24-

4-1803. Moat yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea.

(417-30-6-1803)

 

HARMEN PYTERS, is 37 jier, skûteboer to Surhusterfean en wen-

net by syn broer. Mei syn frou wiene hja noch al gauris to Ljou-

wert mei turf. It hiet dat se dy turf der aan de man bringe soene.

Lykwols gie it der harren om, spullen dy't jonges stellen hiene, op

to keapjen. Hja soene dy jonges oantrúne ha om to stellen. Wurdt

1 jier band. (103-20-2-1739)

 

HARMEN PIETERS, to Surhusterfean is 47 jier. Mei geweld hat er

fan kastleinske Antje Johannes yn Grinzer Opein, jenever, tabak

en kofjebeane easke. Doe't hja dat dy sneins yn augustus wegere,

sei er: "dat hij haer man in vladden soude houwen". Strang gisele

en 3 jier tichthús. (327-10-4-1793) Op moandei 7-5-1792 hat er in

houten molkamer stellen, fan bûten grien en fan binnen wyt, mei

izeren hoepen. Ek hat er roun to biddeljen en stellen. Tsjin Jan

Jans hat er roppen: "kom er uit dou duivel, dou suuiste van myn

handen sterve". Strang gisele en 3 jier band. (328-29-6-1793)

 

HARMEN REINDERTS, alias Anderhalfman to Sint Jansgea is 66

jier. Hy hat turf stellen út it lân fan Hendrik de Glee ûnder Rottum.

Kriget 3 jier tichthús. (455-22-9-1807)

 

HARMEN MICHIELS, 't Jonkerslân is 15 jier. Mei syn mem en

oaren hat er roun to biddeljen en to stellen. Strang gisele en 3 jier

tichthús. (92-6-2-1734)

 

HARMEN REINS, to Lippenhuzen. In tsjok dossier mei in tekening

en plattegroun fan it hûs. Hy hat op snein 1-8-1723 hiel hwat min-

sken oer de flier hawn om hwat to drinken. Casper Arjens dy't

him mei in mes bidrige, hat er delslein en dy is de woansdei's

dêrop stoarn. Hy wurdt ûntslein. (87-24-11-1731) Sjoch Drachtster

Krante 5-6-1953

 

HARRIT LAMMERTS, to Augustinusgea hat sa foar en nei hiel

hwat by elkaar stellen. Alris in laem, in skiep, ensfh. Yn dit dos-

sier is ek in briefte dat er oan syn frou skreaun hat, dat dy har

spul mar forkeapje moast en dan by him komme to Lutjepost. Twa

jier tichthús. (250-18-2-1783)

 

HART LAAZES, to Surhuzum is 34 jier. Hy hat roun to nachtbiddel-

jen en minsken bidrige mei moard en deaslach. Mei drigeminten

kloppe er de minsken it bêd út. Mei 4 roeden gisele en 7 jier band.

(306-6-2-1709)

 

HATTUM ALBERTS, to Feanwâ1den is 15 jier. Hy hat Hendrik

Pyters mei in skeppe tsjin de holle slein dat it bloed der nei roun.

Moat 8 dagen op wetter en brea. (278-10-4-1788) Hy is in soan fan

Albert Hattums. Mei syn broers hat er oan't stellen west en min-

sken tamtearre. Mei de strop om 'e hals mei 5 roeden strang gi-
sele, 5 jier tichthús en dan foar ivich band. Hy wennet dan to

Rinsumageast en is 28 jier. (384-8-2-1800) Mei syn broers is er

út it tichthús brutsen. Strang gisele en 2 jier tichthús der oerhin-

ne. (393-31-1-1801)

 

HAVEN, Jan Roelofs to Noardwâ1de is by sentinsje fan 9-9-1772

foroardiele ta 2 jier tichthús. Hat oan it fjochtsjen en sûpen west.

Kriget 3 jier tichthús. (241-15-3-1781 en 254-10-12-1783)

 

HEBBE HAIJES, yn De Kompenije is 20 jier. Op 10-11-1799 hat

er meidien oan de fjochterij tsjin de wervers oan it hûs fan Anne Jans

Hes. Hy seit dat er doe dronken wie. Wurdt 1 jier band. (387-25-

4-1800)

 

HEBBELTJE TJIBBES, berne De Gordyk is binei 19 jier. To Ljou-

wert hat er oernachte by Hendrik Pas en Grietje Vegtsnijder op 'e

Iewâl. Hy hie de frou by 't hert grypt en as tank har bistellen. Moat

14 dagen op wetter en brea. (462-28-4-1808)

 

HEDSEN CLASEN, fan It Hearrenfean is 15 jier. Mei Simon Gerrits

en Aafke Hetsens hat er it syn meiminsken tige lêstich makke. Op

18 jannewaris hat er keapman Johannes Lubbertus Lijcklama ta-

roppen: "wy selle die groote Paap en Paapse duivel de kop inslaan

en vermorselen". Hy seit nou, dat doe’t er dy jouns tsjin healwei

achten fan 't iis kaem en hast oan honk ta wie, dat er doe seach dat

Johannes Lubbertus syn "Steevader onder hadde" en dat syn heal-

broerke op strjitte lei. Dat bern hie er earst opkrige en oan syn

mem jown. Dochs moat er 14 dagen op wetter en brea. (212-30-4-

1772) Mar hy hat wer oan it fjochtsjen west. It wie in bluisterich

man dêr't hast eltsenien bang foar wie. Fjouwer jier tichthús. (239-

21-6-1780) Op snein 12-9-1790 wer fochten. Kriget 4 jier tichthús

en dan 4 jier band. (319-15-11-1791 en 336-1-12-1794) Hy komt

binnen de tiid werom en moat derfoar 14 dagen op wetter en brea.

(336-26-3-1798)

 

HEDERD FOCKES, op De Gordyk hat in falske oanjefte dien fan

syn hout en turf "der impostie ten collect boek" Dus de belêsting

ûntdûkt. Hy wurdt foar 1 jier band (157-23-1-1756)

 

HEERE JANS, to Bakkefean is 60 jier. Hy is 7 juny oppakt to Mil-

dam dêr't er roun to biddeljen. Moat 14 dagen op wetter en brea.

(107-25-6-1740)

 

HEEROMA, Klaas "Lands chercher Noordwolde ter zake het ge-

weldig indringen in het huis van Betie Pijters" en it slaen fan Jo-

hannes Adolphs, 23 jier. Dêrfoar kriget er 3 jier tichthús. (245-

19-9-1781)

 

HENDRIK ALLES, skippersfeint, De Gordyk is 33 jier. Hy hat roun

mei in great oranjelint om syn hoed. Ek hat er roppen: "Vivat

Oranje! en lang leev het vorstelyk huis van Oranje". Wurdt 2 jier

band. (405-22-6-1802)

 

HENDRIK ARENTS, to Noardwâlde is 30 jier, en de man fan Aaltje

Egberts. Hy hat sûnder tastimming snijd "een groote quantiteyt

russchen". Dêrfan hat er to Stienwyk 10 bosk forkocht foar 7 duiten

it bosk. Hy moat 14 dagen op wetter en brea. (131-17-9-1746 en

191-2-10-1766)

 

HENDRIK ATSIS, fan Urterpsterforlaet is 40 jier. Hy hat in falsk

tsjûgenis jown oangeande in obligaesje fan Johannes Jacobs Schuilen-

borg en Folke Ages. Hy kriget 2 jier tichthús. (67-15-7-1722)

 

HENDRIK BOELENS, to Steggerda is 46 jier. Hy soe in weinfol

Turfbrjitten net by 't Collect oanjown ha en ek de takkebosken net.

Ek soe er "twee blauw bonte Rieren" út it lân fan Koop Harmens

Dedden to Stienwikerwolt stellen ha. Strang gisele, brânmerke en

10 jier tichthús. (341-24-9-1795 en 344-21-10-1795)

 

HENDRIK CHRISTIAANS, alias Elties to Oldetrine is 47 jier en

berne to Teridzert. Hy hat op snein 11-9-1796 tusken 7 en 8 ûre,

doe't er opbrocht waerd op 'e hichte fan Jirnsum "terwijl hy op de

wagen in boeijens zat" roppen "vivat Oranje". Strang gisele en 5

jier band. (359-15-7-1797)

 

HENDRIK DIRX, to Surhusterfean "van kintsgebeente aff sijn werk

heeft gemaakt van steelen". Syn mem Sijtske Sijbes soe der him

ta oanset ha. Hy hat ek wol stellen mei syn neef Wobbe Oedses.

Tsjin Jarike Eerde sei er: "du duyvels aas, soostû du niet stilhoud-

ste sal ik dy slaan, dat stû barste. En sis my net oars als wy ver-

sprutsen habbe. En heerste wol soan had dij der dan bij, sa als ik

dy seint habe". Krijt 1 jier tichthús. (176-20-11-1761) Nou hat er

op forskate plakken ynbrutsen en stellen mei Wybe Louws. Kriget

7 jier tichthús. (205-12-5-1770) Hy wie in soan fan Durk Hendriks

sill. Mei syn mem hat er yn 'e nacht fan 27 op 28-2-1758 ynbrutsen

en stellen by Aukjen Rommerts dêr, "neegen rooven linnen Gaarns".

Doe't de houn oansloech en Aukje har bern wekker waerden ha se

gau hakken opnommen. Kriget 1 jier tichthús. (166-18-1-1759)

 

HENDRIK DIRKS, hat mei syn broer Beernts op 'e sweef west. Op

moandei 16-10-1769 ha hja roun to biddeljen en wol yn Holwert, op

it Bildt en yn Barradiel. Hy moat 14 dagen op wetter en brea. (203-

30-1-1770)

 

HENDRIK DURKS, to Sonnegea en yn 1809 to Vierhuis ûnder Rohel,

is by sentinsje fan 22-11-1809 foar 5 jier band. Hy komt earder

werom. Kriget 1 moanne tichthús en wer 5 jier band. (485-25-9-

1810)

 

HENDRIK DURKS, to Augustinusgea is 22 jier. Mei in pear oaren

hat er Martjen Annes 28 jier de jouns fan 22-9-1808 oantaest. Wurdt

2 jier band. (468-22-11-1808)

 

HENDRIK EELSES, to Driesum is by sentinsje fan 9-5-1769 for-

oardiele ta 1 jier tichthús. Nou hat er wer oan it fjochtsjen west

en snijen. Kriget 4 jier tichthús. (249-17-12-1782)

 

HENDRIK EGBERTS, boer to Koartehimmen is 37 jier. Mei inglês

jenever yn 'e hân hat er roppen: "dat is Oranje jenever, en oranje

is de Baas, Oranje boven! Oranje boven!" Ut de finzenis ûntslein.

(342-8-10-1795)

 

HENDRIK FEMMES, yn de Westerein is 24 jier. Hy hat tienen snijd

en stellen fan in oar syn gerjochtichheit. Moat 3 dagen op wetter

en brea. (307-10-3-1790 en 360-4-10-1797) dan Tsiiskeapman en

Beukjen Eelses, 28 jier.

 

HENDRIK FOOCKES, fan Hoarnstersweach, hat op snein 26-2-1719

Jan Jansen fan De Knipe bistellen. Dy wie dronken en lei to sliepen

"een Tabaks pijps Koker, ensfh". Wurdt 3 jier band. (53-8-3-1719)

 

HENDRIK GEELES, fan Urterp is 65 jier. Hy hat roun to biddel-

jen en moat 6 dagen op wetter en brea. (244-19-9-1781)

 

HENDRIK GEERTS, to Kollum is 23 jier. Op jacht mei Anttony

Braal hat er út dy syn "wijtasch een Robbevellen Tabakszak" stel-

len. Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (388-

26-5-1800)

 

HENDRIK HANSES, to Droegeham hat yn maert 1787 mei Sierd

Lykeles fan Feanhuzen "de wol gescheurd en alsso geropt van twee

Vriesche Schaapen een wit en een swart". Dy wol hat er to Dok-

kum forkocht. (276-29-1-1788)

 

HENDRIK HENDRICKS, arbeider to Drachten is 25 jier. Hy hat op

snein 19-2-1775 fan de feanboer Wybe Jacobus in pear sekfollen

turf stellen. Hy waerd op de die bitrape. Kriget 1 jier tichthús.

(224-9-3-1775)

 

HENDRIK HENDRIKS, to Drachten Z, is 34 jier. Hy wurdt der fan

biskuldige út de bosk fan Riedshear A. v. Boelens to Opein "19

regte, gladde en aller mooijste Eekenpooten ter lengte van onge-

veer 14 à. 15 voet en van een mans arm dikte" stellen to hawwen.

Hy hâldt fol dat der neat fan wier is, en wurdt ûntslein. (231-10-

4-1777)

 

HENDRIK JACOBS, yn De Knipe hat jierren lang mei syn heit Jacob

Hendriks, "Eijken Pooten" stellen út bosken en wâllen yn it Oranje-

wâld, Brongergea, ensfh. Moat 14 dagen op wetter en brea. (175-

17-2-1761)

 

HENDRIK JANS, is 55 jier en "Scheede en Koker werker" op 't

Hearrenfean; is ûntslein. Hy hie de minniste learaer Wytse Jeens

opsocht "aldaer sig quam addesseren" en om in ielmis frege. Soe

wol faker biddele ha en wol gauris by dûmny en by de minnist Wybe

Wouters to Snits. (159-23-11-1756)

 

HENDRIK JANS, fan Koartsweagen wurdt ûntslein. Hy wie der fan

biskuldige dat er op 7-10-1720 op Beetstersweachstermerke stel-

len hie. Mar hy seit dat it net wier is. (64-4-12-1721)

 

HENDRIK JANS, fan Kollumersweach wurdt ûntslein. Soe mei oaren

oan it stellen west ha. Yn in lange ûntskuldiging hâldt er út dat it

net wier is. (167-16-5-1759) Op snein 28-11-1762 hat er mei Jacob

Tjebbes in pream hierd en is dêrmei nei Hoogkerk fearn. Doe' t hja

bitrape waerden ha se de pream pream litten. Hy waerd "In de

wandeling Hendrik Fortuin" neamd. Strang gisele en 3 jier tichthús.

(182-26-6-1763) en(180-10-5-1763) is er biezemmakker en 64 jier

en syn sydsulver, Tryntje Jans, 60 jier.

 

HENDRIK JANS, fan Twizel is ûntslein. Hy is 21 jier en wurdt bi-

skuldige fan stellen. Hy seit dat it net wier is. (159-20-11-1756)

 

HENDRIK JANSEN, to Feanwâlden is 40 jier en wurdt ûntslein.

Mei Geert Gosses to Ljouwert by Aaltje Sipkes op 't Ruterskertier

kofje sette litten. Ek binne hja oan't brandewyn drinken rekke en

doe nochris oan de thé. Doe’t Geert yn'e sliep foel soe Hendrik him

bistellen ha. Hy seit dat der neat fan wier is. (16-10-9-1706)

 

HENDRIK JELLES, fan Langsweagen hat roun to biddeljen en mei

boekjes sutele. Ek hat er tsjin de minsken sein, dat der mei koar-

ten wol opskuor komme soe "dan zal het op de boeren niet aan-

komen maar op de Grooten, ensfh". Hy moat 14 dagen op wetter

en brea. (137-17-6-1749)

 

HENDRIK JEREMIAS, to Feanwâlden is ûntslein. Hy waerd der

fan biskuldige dat er turf út it fean stellen hie. (211-11-12-1771)

Wer biskuldige dat er yn 1783 "een zal vol Roomsche boonen" en

woartels stellen ha soe. Untslein. (311-25-9-1790)

 

HENDRIK JOHANNES, to Surhusterfean is 25 jier en wurdt ûntslein.

Hy waerd der fan biskuldige mei Saake Sjoerds op 3-12-1796 út

Johannes Claases syn skieppehok in skiep stellen to hawwen. Hy

seit dat it net wier is. (354-31-3-1797)

 

HENDRIK JOOSTEN, to Surhústerfean is op snein 27-1-1765 mei

syn broer Sape en oaren west oan it hûs fan Tjeerd Bonnes op 't

Wytfean. Der ha se har skandalich tjirge en oan it fjochtsjen west.

Kriget 1 jier tichthús. (188-16-10-1765)

 

HENDRIK JURJENS, fan Drachten in soan fan Baukjen Tjipkes widd.

Jurjen Hendriks is 18 jier. Hy waerd woansdeitomoarns 19-12-

1787 ophelle fan Jan Sanders om mei nei de Rottefalie. Dêr soene

hja foar de spjelde-en nudlekeapman Hendrik Scheffelers in sek

mei spullen hinne bringe. Underweis ha se de sek iepenmakke en

it jild dat der yn siet nadere. Kriget 1 jier tichthús. (276-25-1-

1788)

 

HENDRIK LAMMERTS, to Kollumersweach hat it oanlein mei

Wytske Jans. Dy stie doe op trouwen mei Fokke Jans. Hy seit dat

syn heit in neef fan har wie en dat hy en Wytske sawol yn Grinslân

as ek yn Fryslân by de boeren arbeiden. Dochs kriget er 2 jier

tichthús. (134-9-2-1748)

 

HENDRIK MEYNES, fan de Gordyk stie net sa bêst oanskreaun. Ek

soe er roun ha to biddeljen en to stellen. Mar hy seit dat der neat

fan wier is en wurdt ûntslein. (88-23-1-1732)

 

HENDRIK NUTTES, fan Drachten N. is 22 jier. Hy wie boerefeint

by Pytter Goitses oan de dwersfeart dêr. Op Beetstersweachster-

merke hat er by Henne Gerbens oan it stellen west. Hy moat dêr-

foar yn de tiid fan 5 wike trijeris in wike op wetter en brea, en 1

jier band. (390-14-10-1800)

 

HENDRIK ROELOFS, alias Kruyse to Augustinusgea hat op 11-3-

1738 by snider Jurjen Jans to Droegeham "vierde halve ellen sprin-

kelt sarijes'" stellen. Dat hong bûtendoar to druijen. Kriget 1 jier

tichthús. (101-24-3-1738)

 

HENDRIK ROMMERTS, fan Lippenhuzen is 16 jier. Hy hat spul

hawn mei arbeiders oan de sédyk ûnder Warkum. Moat 8 dagen op

wetter en brea. (232-11-9-1777)

 

HENDRIK RUTGERS, "op de Munnike Zijelen" is ûntslein. Hy hie

in tabakshannel, ensfh. "weegens soodanige waaren van tiid to tijd

de pegelinge onderworpen". Der soe er net altyd gefolch oan jown

ha. (234-18-11-1778)

 

HENDRIK SIJBES, to Rottum is 35 jier. Hy hat yn 'e nacht fan 13

op 14 april fan boer Johannes Samplonius "tot Schoter-Uitdijken

heeft gestolen twee sijden spalling spek, ensfh". Strang gisele en

3 jier tichthús. (211-30-11-1771)

 

HENDRIK SIJTZES, fan Jobbegea, berne to Lippenhuzen, is 23

jier. Hy hat mei Berend Roels en Jan Andries oan it sûpen en

fjochtsjen west en wol by Gerkesbrêge ûnder Bûrum. Trije jier

band. (466-9-10-1806)

 

HENDRIK SJOERDS, fan Koatstertille is 15 jier en wurdt ûntslein.

Mar der wurdt him yndruid foarsichtiger mei syn gewear om to

gean. Op tongersdei 14-11-1805 hat er mei 't gewear op 'e doar

sketten en wist net dat harren feint Andries Jans der efter stie. De

oare moarns tusken alven en tolven is Andries oan de forwouning

stoarn. Der is in rapport by fan trije dokters. Hendrik seit dat er

hielendal net sketten hat. Doe't er de feint syn gewear by de achter-

doar delsette soe it eigener biweging ôfgien wêze. (438-26-11-1805)

 

HENDRIK WILLEMS, is in soan fan Willem Hendriks to Feanwâlden.

Hja ha togearre ynbrutsen en stellen en it de minsken lêstich mak-

ke. In faem hat er it earizer fan 'e holle skuord, ensfh. Strang gi-

sele, brânmerke en 10 jier tichthús en dan foar ivich band. (314-

26-2-1791)

 

HENDRIK WYBRENS, fan Droegeham hat yn 'e nacht fan 3 op 4-

10-1793 út it lân fan Boele en Andries Hylkes boeren to Harkema-

Opein stellen "een swart vijf jaarig paard, zijnde een ruin". Yn

Grinslân hat er it tsjin in oar hynder ruile. Strang gisele, Brân-

merke en 5 jier tichthús. (331-21-12-1793)

 

HENDRIKJE JOOSTEN, op It Hearrenfean is 26 jier en wurdt ûnt-

slein. Hja soe har breahear bistellen ha, Jacob Nauta, havencherger

op 'e Hearrewâl. Mar hja seit, dat hy it har earlik jown hat. Ek

hie er ûnthjitten mei har trouwe to sillen, dêrom libben hja as man

en frou. (375-20-6-1799)

 

HENDRIKJEN ROELOFS, roomsk doopt 6-1-1769, as oerwoun bern

"wiens vader men zegt geweest te zijn Ide Rûlofs". De mem is

Euphona Willems. Hja is 17 jier en wennet to Teridzert. Hja hat

hiel hwat by elkoar stellen. Kriget 4 jier tichthús. (284-3-12-1788)

Mar der komt noch mear fan har oan it ljocht. Strang gisele en

der 3 jier tichthús der oerhinne. (288-31-1-1789)

 

HENKE ROELS, fan Drachten S, is de frou fan arbeider Willem

Jochums en 37 jier. Hja hat op sneon 9-1-1808 by Wopke Jentjes

dêr in "Sargies Violetten gesprinkelde vrouwen rok" stellen. Dy

rôk deselde jouns noch forkocht oan Baukjen Petruswidd. Sweitse

Roels, foar 4 goune. Ek soe se deselde jouns noch hoazzen en wan-

ten stellen ha fan Errit Pieters de Jong. Kriget 1 jier tichthús.

(461-23-2-1808)

 

HESSEL FOKKES, fan De Westerein is 21 jier. Yn de nacht fan 20

op 21-10-1800 hat er út it lân fan Hendrik Sybrens, boer to Alde-

skoat, in brúne merje stellen. Dy hat er forkeapje litten foar f 32.-.

Strang gisele en 5 jier tichthús. (396-13-6-1801) Letter rint er mei

keapmanskip bylâns de boeren. Yn de nacht fan 23 op 24-3-1807

hat er by Ruurd Wierds to Sint Nikelsgea yn it hea sliept en dy doe

bistellen. Moat op 't skafot oan in peal boun in kertier to pronk

stean mei giselroeden boppe de holle en in papier op it boarst mei

dêrop" Dief ". Dan 14 dagen op wetter en brea en 7 jier tichthús.

(453-16-5-1807)

 

HEYNE TIESKES, to Feanwâlden sa'n 50 jier, wurdt ûntslein. Hy

wenne ûnder Wâ1terswâ1d en hie to Dokkum foar in stûr rottekrûd

kocht. Op woansdei 19-3-1721 soe er hwat rottekrûd yn in koeke

bibakt ha om dat syn frou Sioecke Mames opite to litten. Foar in

fearnsjier wie er oan har troud. Hy seit dat der har fan dat koeke

iten neat oerkommen is. Lykwols is hja de oare deis stoarn. It

rottekrûd hie er yn de groun bidobbe. (62-12-7-1721)

 

HILTIE JANS, to Surhuzum hat as faem tsjinne by Willem Lammerts

boer dêr. Doe’t hja op sneon 1 april allinne thús wie, hat se it

hûs yn ‘e brân stutsen. Dêrfoar krijt hja 8 jier tichthús. (146-14-

4-1752)

 

HILTJE LYKLES, is de frou fan Jan Eyses to Koartsweagen en 40

jier. Hja kaem op snein 1-12-1746 de middeis om twa ûre by Adolf

Jan Peters op De Gordyk. Hja woe hwat ierappels keapje. Mar doe't

de feint efkes nei binnen gie om hwat wikseljild, kape hja gau it ien

en oar wei. Kriget 1 jier tichthús. (131-19-12-1746)

 

HILTJE MARTENS, de frou fan Jan Fransen to Skuorregea is 36

jieren hy 50. Hja hat de flechtsjende joad Hertz, dy't oars toDrach-

ten finzen siet, ûnderdak jown. Moat 1 jier sitte. (305-11-12-1789)

 

HILTJE TJEERDS, is de frou fan Jeen Annes to Lippenhuzen. Hja

hat har hierpleats to Eastermar, eigner Otto Tholen, froedsman

to Ljouwert, forlitten. Hja wiene 5 jier hier yn ‘t achterop. Hja

ûntskuldiget har dat se troch sykte har bislach fé twaris forlern ha.

Om 't der gjin iten mear wie ha se doe de pleats pleats litten en

binne nei Lippenhuzen gien. Beide krije hja 2 jier tichthús. (142-

30-6.1750)

HINKE DURKS, fan Burgum stiet nou just net sa heech oanskreaun.

Hja hat wer roun to biddeljen, der't hja foar opbrocht is. Hoewol

nea troud, hat hja dochs trije bern. "Dat de Gev. wekelijks 5 stui-

vers onderhoud genoot van Arme voogden van Bergum". Moat 8

dagen op wetter en brea. (316-10-5-1791)

 

HINKE RUTGERS, fan Langsweagen, berne to Nijehaske, is 36jier.

Hy hat mei Wytse Jeens oan it stellen west. Strang gisele, 3 jier

tichthús en 7 jier band. (483-13-7-1810)

 

HINKE SIJTSES, berne to RottefalIe is 24 jier. Hja is foar in jier

of 4 troud oan Frans Hendriks Leede, berne to Minden yn Pruisen.

Hja waerd der fan biskuldige op 4-5-1779 gâns spullen stellen to

hawwen út it hûs fan de keapman Jeen Hemkes. Hja wit fan neat en

wurdt ûntslein. (239-13-4-1780)

 

HOOFMANS, Jacobus Meinardus fan De Gordyk is 28 jier. Hy wen-

ne by syn mem Akke Pieters widd. Meinardus Hoofmans. Hy hat

songen: "Wy singen Wilhelmus van Nassauw, en niet anders als

tot spijt van jou, Wy singen Wilhelmus van Nassauw, verdomde

Keesen wy schyten in jou, al is ons Prinsje noch zoo klein, eeven-

wel zal hy Stadhouder zyn". Hy seit dat er doe dronken wie, mar

likegoed kriget er 2 jier tichthús. (347-10-3-1796)

 

HOOGEVEEN, Beerntje to Surhústerfean is 24 jier en tige mansiik.

Hja hat foar 5 jier in bern oerwoun, hokker bern fan har heit Hen-

drik Hogeveen ûnderhâlden wurdt. Mei Krystiid 1772 hat hja wer

in bern oerwoun, dat stoarn is. Hja moat 14 dagen op wetter en

brea. (221-13-4-1774)

 

HUT, JAN HENDRIKS fan Aldeboarn is berne to De Kompenije

en 27 jier. Hy hat op 27-12-1802 mei inkelde oaren nei Nijeber-

keap west en dêr ha se oan it stellen west. Hja kamen "by een huis

op Fronde" ûnder Elslo. Dat hûs waerd biwenne fan Sierd Jans en

dy ha se swier tamtearre en bistellen. Hy wie troud oan Geeske

Meules, 33 jier yn De Kompenije. Foroardiele ta de galge. (412-

5-2-1803)

 

HYLKE DOEIJES, is berne to Bûtenpost en 25 jier. Mei oaren hat

er timmerman Willem Hartsma slim tamtearre en dy syn frou jild

ôfparse. Ek noch al it ien en oar fornield. (443-26-3-1805)

 

HYLKE JANS, to Dantumawâld is 11 jier en hat ynbrutsen. Dêr

hat er him earst in stik brea ôfsnijd en der "strooijzuiker" op dien.

Dat foeI der lekker yn. Doe hat er noch in goune of fiif oan jild

stellen. Moat fan syn mem op 'e rjochtkeamer "pueriliter gecas-

tigneerd" wurde. (247-6-9-1782)

 

HYLTJE (HILTJE) LIJCKLES fan Drachten 42 is forlitten frou fan

Gerryt Jans. Wurdt ûntslein. Hja is oansocht om mei to stellen,

mar dêr hat se har net foar fine litten. Hja hat doe net ienris fan

't hiem west. (471-24-2-1809)

 

__I__

 

IDSKE ROMMERTS, fan Koartsweagen is ûntslein. Hy hie gâns

drank yn en soe doe roppen ha fan Oranje Boppe. (362-30-11-1797)

 

IDSKE SAKES, yn De Kompenije. hat foar slûkjen tichthússtraf

krige. Nou wurdt hy der fan biskuldige yn 't tichthús immen jild

ûntstellen to hawwen. Mar hy seit dat er it earlik mei breidzjen

fortsjinne hat. Mar hy hat wol folle slimmer dingen úthelle. "De

gevangene tot scherper examen gebragt ende met duim ijsers en

scheenschroeven geturtueerd zijnde, ende daar op op de reckbank

gebraght, en eenige malen 't rad omgedraaijd sijnde" doe woe er

pas tajaen. Frij fan bannen en pinen jowt er ta dat hy en Jan Ob-

bes yn 't tichthús mei elkaar omknoeid ha. Strang gisele, brân-

merke, 10 jier tichthús en dan foar ivich band en "alleen en afge-

sondert van alle andere gevangene kome te slapen". 92-10-7 en

20-11-1734)

 

INNE HENDRIKS, fan Akkrum is 65 jier. Hy hat oan it sûpen en

fjochtsjen west. Freed 2-7-1762 is er de moarns tusken 8 en 9 ûre

kommen op it wurk by de forbouwing fan de minniste "vermaninge".

Hy woe wurk by dy forbouwing ha en doe't hja him dat net jaen woene

of koene, loek er it mês en joech Claas Aukes in feech. Strang gi-

sele en 3 jier tichthús. (178-18-9-1762)

 

ISAAK JACOBS, 30 jier, en Tryntje Philippus wenje to Bûtenpost.

Jan Theunis wie in soan fan har earste man Theunis Jans. Hja hat

Jelle Juckes doe't dy op 't lân oan it wurk wie foar 400 goune bi-

stellen. Der wurdt by opjown hwat foar soarte jild it wie. Strang

gisele en 3 jier tichthús. (135-30-11-1748)

 

__J__

 

JACOB ALBERTS, fan De Gordyk is 18 jier. Hy hat op 26-8-1777

by bijker Jacob Uilkes to Koartsweagen ûnder Skuorregea, ynbrut-

sen en stellen. Wurdt 2 jier band. (232-2-10-1777)

 

JACOB ALBERTS, fan Mildam is 3-5-1782 foroadiele ta 2 jier

tichthús. En 24-6-1786 ta giseljen en 5 jier tichthús. En 2-3-1793

ta giseljen en 5 jier tichthús en 18-9-1800 is er foar 5 jier band.

Mar is earder weromkommen en hat mei in pear oaren wer oan

it stellen west. Kriget. 3 jier tichthús en dan wer band foar de tiid

dy't er noch to goede hat. Hy is dan 40 jier. (392-12-11-1800)

 

JACOB ENGBERTS, fan Twizel (faeks wol de greatste dief dy't

Fryslan ea hawn hat, sjoch Burgumer krante fan 1848 yn forskate

nûmers. Foar syn stellerijen krige er 10 jier tichthús, strang gi-

gele en brânmerke (130-12-3-1746)

 

JACOB FOCKIS, op It Hearrenfean is 18 jier. Wennet by syn mem

Hendrikjen Jans. Hy hat spullem út syn memme kiste stellen.

Strang gisele en 3 jier tichthús. (92-10-4-1734)

 

JACOB FOPPES, to Kollumersweach is 30 jier. Hy hat jonge

bjirken stellen en wylgetienen, ensfh. Kriget 1 jier tichthús. (328-

24-4-1793)

 

JACOB HANSES, fan Drachten N. is op sneintonacht fan 5 op 6-2

mei noch in pear oaren by Dirk Heinses yn Drachtster Kompenije

kommen. Hja seine dat Durk daliks mei moast. Mar doe’t de

frou sei dat Durk net thús wie, woene se yn elts gefal syn gewear

mei ha. Hja jowt it mei. Mar Jacob seit fan neat to witten en wurdt

ûntslein. (357-15-6-1797)

 

JACOB HARMENS, fan de Rottefalle hat mei Hendrik Plaetman

de stedsgrêft to Snits mei slatten. Nei dat krewei binne hja nei

Hollân setten om oanslach to krijen. Op 21-10-1752 de moarns

tusken 2 en 3 ûre kamen hja mei it skip to Warkum, "op het

einde van de zool". Dêr waerden hja it togearre iens om harren

maet Rindert. Sipkes to formoardzjen en to bistellen. Mei tersk-

kneppels ha se him deaslein en syn lyk yn' e sleat smiten. For-

oardiele om "aan een staak geworgt, 't lighaem met een vlegel-

stok in de regterhand, op een radt ten Spectacule". (149-17-3-

1753)

 

JACOB HARMENS, Kollumersweach is 25 jier en wurdt ûntslein.

Hy wie biskuldige fan ynbraek en stellen. (403-30-3-1802)

 

JACOB HENDRIKS, fan Surhuzum is 21 jier. Hy hat mei Feijkje

Sijtses roun to biddeljen. Ek hat er in pear sulveren skuongaspen

stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús.1 (247-13-7-1782)

 

JACOB HENDRIKS, 24 jier "in de Boven Rotte Valle" waerd der

fan biskuldige dat er de luije kant neist wie en roun to biddeljen.

Hy soe ek ynbrutsen en stellen ha. Hy seit dat it net wier is en

wurdt ûntslein. (246-22-1-1782) In healjier letter wennet er toSur-

huzum en hat in pear skuon stellen fan Jetske Hotzes to Aldeboarn.

De sulveren gaspen dêr ôfsnijd. Doe’t hja him efternei setten hat

er dy gaspen "in de onderwal van de Leppedyk geworpen". Strang

gisele en 3 jier tichthús. (247-5-6 en 13-7-1782)

 

JACOB HENDRIKS, fan Urterpforlaet is 11 jier. Hy hat roun to

biddeljen en wurdt fortocht fan stellen. Moat 8 dagen op wetter en

brea. (209-19-4-1771)

 

JACOB HARMANUS (HARMENS), fan De Gordyk hat op sneon 28-

12-1782 yn de herberch "de Ojeveer" to Harns in pear gouden kno-

pen stellen fan in dronken Grinzer skipper. Kriget 3 jier tichthús.

(251-2-4-1783)

 

JACOB JACOBS, fan De Rottefalle moat 14 dagen op wetter en brea

omdat er roun hat to biddeljen. (74-30-1-1725)

 

JACOB JURJENS, doarpsrjochter yn de Westerein is 38 jier. (246-

7-3-1782)

 

JACOB HENDRIKS, yn de Knipe, meast al Hoeder neamd, is goed

44 jier. Hy hat syn frou en bern mei in mês bidrige en ta de doar-

ren útjage. It mês sit noch yn dit dossier. Ek oaren hat er mei

dit mês bidrige. Kriget 2 jier tichthús. (170-18-1-1760)

 

JACOB MERKS, is 20 jier (319-15-11-1791) Hy hat op 17-2-1798

mei Frans Johannes spullen stellen út it jacht fan Jelle Roels. Dan

is er 25 jier en kriget 2 jier tichthús. (367-11-5-1798)

 

JACOB SYBRENS, fan Langsweagen hat 17-3-1711 foar slûkjen

tichthússtraf krige. Nou hat er de bilêsting ûntdûkt en in falske

hantekening set. Strang gisele, brânmerke en 7 jier tichthús. (37-

22-12-1714)

 

JACOB TJEBBES, biezemmakker to Kollumersweach is 25 jier.

Hy hat mei Hendrik Jans op snein 28-11-1762 in pream hierd fan

Marten Sierks to Feanwâ1den. Der binne hja mei nei Hoogkerk gien

om to stellen. Mar hja kamen har oer 't mad en doe ha se de pream

pream litten en hakken op nommen. Strang gisele en 3 jier ticht-

hús. Syn frou Antje Alberts is yn 1766 âld 46 jier. Strang gisele

en 3 jier tichthús. (182-25-6-1763)

 

JACOB WILLEMS, to Bûrum is 49 jier en wurdt ûntslein. Hy waerd

der fan biskuldige op tiisdei 8-12-1739 stellen to hawwen. (106-

19-5-1740)

 

JACOB YPES, to Bûtenpost tsjin de 70 jier. Hy wie dwaende yn de

nacht fan 11 op 12-10-1750 út de skuorre fan Oene Gerryts in sek

boekwyt to stellen, doe’t er op 'e die bitrape waerd. Kriget 1 jier

tichthús. (144-22-1-1751)

 

JACOBJE (JAPIKJE) ALBERTS, widd. Hendrik Douwes op It Hear-

renfean is 45 jier. Hja is 3-5-1782 foar stellen foroardiele ta 2

jier tichthús. Hja hat wer stellen, strang gisele en 5 jier tichthús.

(267-24-6-1786) Op moandei 8-10-1792 fan winkelman Lieuwe

Riemersma yn de Sakramintstrjitte to Ljouwert spullen stellen.

Strang gisele en 5 jier tichthús. (326-2-3-1793) Mar it stellen sit

har yn ’t bloed, wer gisele en 5 jier band. (390-18-9-1800 en 392-

12-11-1800) Dan wennet hja to Mildam. Hja hat op 20-2-1804 fan

Wobbe Molles op It Hearrenfean út it kammenet kleanspul stellen.

Strang gisele, 5 jier tichthús en dan band. (423-25-2-1804)

 

JAN ALBERTS, fan Hoarnstersweach hat mei oaren op snein 4-7-

1728 oan it slûkjen west en wurdt 3 jier band. (83-7-12-1729) De

jouns fan 26-7-1733 op snein. is er kommen by Cornelis Christof-

fels. hospes "tot Houtwoude". Der hat er earst in kopke kofje dronken

en doe in slokje. Dan rekket er yn tsjok waer mei keapman Euwe

Berents fan Aldeskoat, dy't er mei 't mês to liif giet. Derfoar wurdt

Jan Alberts Reisiger strang gisele en kriget 3 jier tichthús. (91-

28-11-1733)

 

JAN ALLES, fan Kollumersweach is 25 jier. Hy hat mei Tjepke

en Willem Jans "Willege Boomen" kappe en stellen. En nochris op

11-2-1777 fan de wâllen fan de saneamde "Halbe Kooij" ûnder

Ryptsjerk. Moat 8 dagen op wetter en brea. (231-21-2-1777)

 

JAN ANDRIES, yn De Wyngaerden ûnder Langsweagen is 26 jier.

Hy hat mei Berend Roels en Hendrik Sijtses oan it sûpen en fjoch-

tsjen west by Gerkesbrêge ûnder Bûrum. Hy seit dat er dronken

yn't strie op 'e souder lein hie. Der hiene se him weijage en doe

wie er yn 'e sleat rekke. Hja hiene der him oan't hier útlutsen.

Ek hiene hja him slein. Hy wie yn 'e Knipe berne, sei er. Strang

gisele en 3 jier tichthús. (447-30-10-1806)

 

JAN ANDRIES, fan Surhústerfean is 50 jier en wurdt ûntslein. Hy

waerd der fan biskuldige wol gauris gers fan Gerben Pama syn

hiem stellen to hawwen. Ek alris in planke fan de rûchskerne, ensfh.

Mar hy seit fan neat to witten. (413-11-3-1803)

 

JAN ANNES, is boerefeint by Durk Wybes to Koartsweagen. Hy hat

it mei Beerent en Ruurd Meeles tige yn 'e kant set tsjin de Skoatter-

lânske gerjochtstsjinners. Yn 15 dagen twaris in wike op wetter en

brea. (364-2-2-1798)

 

JAN BERENTS, wever to Aldeskoat, hat op 18-1-1772 mei Ype

Gerryts alias Livorno en mei Geert Lammerts west oan it hûs fan

Simon Gerrijts op It Hearrenfean. Dêr ha hja in mannich slokjes

oer de tonge wipt en binne doe fuortgien, ha in stik izer stellen en

binne oan it fjochtsjen rekke. Kriget 1 jier tichthús. (212-2-4-

1772)

 

JAN BERENTS, fan Gerkeskleaster is 27 jier. Hy stiet bikend as

in greate sûper, en flokker. Syn eigen heit útflokke, slaen en bi-

driigje en sein dat er it hûs yn ‘e brân stekke sil. Kriget 1 jier

tichthús. (261-9-6-1785)

 

JAN BINNES, arbeider to Aldwâld, 35 jier (234-18-11-1778; 235-

17-12-1778; 305-15-12-1789)en syn frou Sytske Gabes, dan 49 jier.

Op 2-2-1797 hat er him oan it haed fan in espel folk biwapene mei

gewear, foarken, seinen snoeimessen, stokken en allerhande sijt-

ark nei Kollum bijown. Dêr de presidint fan it gerjocht, Jacob El-

lens, mei de dea bidrige. Op Koll. Forlaet it Abel Keuning tige bi-

naud makke en roppen: "duivels beest, wat beweegt, mij, dat ik dij

de harssens niet in slaan". Foroardiele "omme by den scherp-

rechter op het schavot geleijdet, aldaar met den zwaarde geexe-

cuteert en alzoo van het leeven ter dood gebragt te worden" 18-2-

1797)

 

JAN BOOTES, fan Twizel is 32 jier en wurdt ûntslein. Op 4-2-

1797 soe er meidien ha oan de reboeljes, wapene mei in sabel en

"snap haan" en mei roppen en raest ha. Hy seit dat er allinne mar

út taktyske oerwegingen meidien hat. (363-20-12-1797)

 

JAN CLASEN, fan Kollum hat roun to biddeljen en minsken by

nacht en ûntiid út it bêd kloppe. Kriget 1 jier tichthús. (209-14-3-

1771)

 

JAN CLASEN (PIEST), to Wolvegea hat in skoffel stellen en moat dêrfoar 2 jier yn 't tichthús. (99-1-2-1737)

JAN COERTS, "honnebaes" yn De Kompenije is 54 jier. Mei syn soan Jan Jansen, hat er Anne Jans Blauw omreitsen ôfseame, Kriget 3 jier tichthús. (352-30.11. 1796)

JAN CORNELIS, is de soan fan Cornelis Wijgers op 'e Nijstêd to Burgum en 18 jier. Hy hat harren buorfrou Antie Jans de frou fan Peebe Jans foar alles en noch hwat útmakke en is driigjend by har yn 'e hûs opflein. Hy woe tabak fan har ha en makke har út foar hoer en dief. Ek hat er Sibbel Reiners, widd. Willem Jacobs, raer bijegene. Kriget 2 jier tichthús. (44-2-10-1716)

JAN CORNE LIS , to Aldegea is berne to "Maarum". Hy hat by Fol-kert Rienks in planke troch de glêzen raemd en Folkert bidrige. Moat in boete fan 50 goudgounen binnen de 8 dagen bitelje en oars in healjier tichthús. (366-27-4-1798)

JAN DIRKS, yn De Falom hat mei Jan Gerrijtsen de Leeuw, "in de wandeling genaamd Jan Popelman" en oaren al in jiermannich roun to biddeljen en to stellen, Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (53-11-2-1719) Syn bêst dien om út it tichthús to brekken, Strang gisele. (55-24-6-1719) Hy hat wer roun to biddeljen en hâldde him as soe er mar ien hân ha. Hat ek wer stellen en libbe mei Martina Wouters as man en frou. Strang gisele en 5 jier tichthús. (75-15-9-1725)

JAN DIRKS, alias éénoogh, yn De Falom, is by sentinsje fan 15-11-1742 foar 2 jier band. Op sneon 9-2-1743 fan út Grinslän hjir werom kommen. Strang gisele en noch 3 jier band dêr oerhinne. (118-9-3-1743)

JAN DIRKS, to Kollum is 28 jier en wurdt ûntslein. Hy soe in skiep stellen ha. Hy seit dat er it skieppeflues kocht hie fan in man dy't er net koe. (490-18-2-1811)

JAN EDSES, fan Droegeham is 46 jier. Op 1-12-1800 de moarns tusken 9 en 10 ûre fear er fan Ljouwert de Potmarge del. De beide tsjinners fan de justysje hjitten him de seilen to striken en oan wâl to kommen "vermits er vlugtelingen of skelmen waren". It wie it Hattumfolk dat út it tichthús brutsen wie. Mar hja fearen troch. Wurdt 1 jier band, (392-18-12-1800)

JAN EELSES, op 't tolhus oan de Grinzertrekwei ûnder Wâlters- Wâld. Hy hat Meijnert Jans fan Driesum mei 't mês in feech oer 't antlit joun. Ek oaren mei 't mês bidrige. De frou fan hospes Binnert Jans bûten de Wâldpoarte to Dokkum twongen him de neilen to biknippen en har letter in sneed oer it antlit joun. Strang gisele en 3 jier tichthús. (7-9-7-1701)

JAN EGBERTS PIJST, fan Noardwâlde stiet net heech oanskreaun, flokke, skelle en de meiminske bidriigje. De joad Levi Levi hat er ek mei 't mês bidrige ûnder it útroppen fan " ik sal dy de hals breken". Hy hat ek stellen. Kriget 1 jier tichthús. (161-18-5-1757) Op 3-3-1761 kaem er oan't hûs fan Hendrikjen Tjebbes. Hja wie fan honk en wol by Hendrik Jans Roroe to Noardwâlde. Jan Egberts syn suster wie troud oan Hendrik Jans. Hy hat dêr doe ynbrutsen en gâns spullen stellen. Dat bistoppe er yn 'e bijestâl. Doe is er nei Antje Jacobs de frou fan Lammert Beerents gien, om in sûpke. Dêr liet er by forsin in pear gouden knopen falIe en sa kaem de stellerij oan’t ljocht. Strang gisele, brânmerke en 7 jier tichthús.  (176-26-9-1761)

JAN EGBERTS, fan Aldelamer is 60 jier.  By sentinsje fan 25-6-1740 is er foar biddeljen foroardiele ta 14 dagen op wetter en brea. Nou hat er wer roun to biddeljen en moat 3 dagen op wetter en brea. Hy wie to Skerpenseel berne. (126-26-1-1745) Wer roun to biddel-jen en moat 8 dagen op wetter en brea. (126-16-3-1745)

JAN EGBERTS, boer to Wynjeterp is 48 jier.  Hy hat mei Luitjen Sijtses de minsken warskôge en sein dat de Ljouwerters kommen-dewei wiene om de finzenen op to heljen. Dat moasten se mei-el-koar bihinderje. Kriget 1 jier tichthús. (134-17-2-1748; 140-28-1-1750 en 140-29-1-1750)

JAN EMKES, is in soan fan Emke Jans en 16 jier. Hy tsjinne as feintsje by Gerrit Engberts, boer to Moarmwâld. Der arbeide hy mei noch 6 oare jonges. Doe't der in famke lâns kaem hat er it har tige lêstich makke. Moat 8 dagen op wetter en brea. (88-27-9-1732)

JAN EIJNTJES, yn De Falom lei net op in bêste namme. "In ge-selschap van verscheijddene huijsbreeckers en vagebonden", op sjou west. To Koatstertille sitten to sûpen en doe nei Droegeham stutsen en oan it stellen gien. Hy hat op de útkyk stien "in de stoep" fan Oeds Jans, ensfh. "Aan de galge gehangen, geworght, en alsoo van 't leven ter doot gebraght te worden". (46-10-7-1717)

JAN EVERTS, ûnder Bûrum is 28 jier. Hy sûpte en hat syn frou útskeld en slein. Moat 8 dagen op wetter en brea. (271-15-3-1787 en 364-16-1-1798)

JAN FRANSEN, fan Jobbegea is 28 jier. By sentinsje fan 5-3-1768 gisele en 3 jier tichthús, foar it stellen fan sulveren skuongaspen. Hat nou wer roun to biddeljen en wurdt biskuldige fan stellen. Moat 14 dagen op wetter en brea. (216-3-3-1773)

JAN FRANSEN, fan Kollumersweach is op woansdei 16-11-1767 de jouns mei hânskrobbers kommen by Hedzer Douma op Gaestmabuorren ûnder Hurdegaryp. Hja mocht der de nachts bliuwe en hat doe fan de feint in pear sulveren skuongaspen stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (196-5-3-1768)

JAN GEERTS, to Sumar is yn syn 60e jier. Foar trije-fjouwer jier waerd er trappearre yn 'e skuorre fan Rinse Bonnes to Sumar. Hy wie dwaende mei rogge stellen. Op 12 febrewaris kaem er mei 2 sekken oan it hûs fan de doarpsrjochter Jan Gabes dêr, en dêr kaem boekweit yn. Mar dy nachts kaem Jan Gabes syn soan him tusken ien-en-twaën oer it mad. Strang gisele en 3 jier tichthús. (152-27-4-1754)

JAN GEERTS, fan Drachten is 24 jier. Hy hat nei Rommert Har-manus dêr to kof je drinken west. Doe't Rommert de keamer efkes útgong om kof je to setten, hat Geerts kâns sjoen in sulveren hor-loazje mei in sulveren kast, út it tafelslaed to stellen. Foar 5 jier band. (476-4-10-1809)

JAN GEERTS, (in de wandeling Oostvries genaemd) is arbeider to Aldtsjerk. Mei in keppel oaren mei tromslach nei 't hûs fan Wijger Beerns, 65 jier en Saakje Lubbes , 68 jier, gien. Hja woene ha dat Wijger de klok liede soe, mar dy hie der gjin smucht op. Doe ha se troch in stikken finster "aangestoken zwermers gestoken, dat zyn huis met een yslijken damp vervuld wierd, zelfs zo dat hy en zijne vrou elkaar niet konden beschouwen". Jan seit foar 't Hof, dat it nou ienris wenst wie "op Princes verjaardag de klok te luiden". Dat wie bard op 8-3-1794. Hwa't net meidwaen woe krige in tou om'e mul en waerd sa nei de toer lutsen. Hy moat 8 dagen op wetter en brea. (337-5-3-1795)

JAN GERRITS, to Beetsersweach hat mei Tiamme Lucas, 50 jier, op stap west. Op 17-7-1747 binne hja nei Aldehoarne gien en dêr ''by het dack des huisinge van eenen Esge Jans des nagts opgeklommen, de huiskiste opengemaakt, en door dezelve zig in de schuur begeeven heeft". Doe hat er Tjamme der ynlitten en is it op in stellen gien fan tsiis, pikelfleis, ensfh. Strang gisele en 5 jier tichthûs. (133-23-11-1747)

JAN GERRYTS, fan Koatstertille is 15 jier. Hy hat mei Klaas Harrits fan Ezumasyl in wyt skiep stellen út it lân fan Hedde Aebes Broersma to Kollum. Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (393-3-2-1801)

JAN GERRYTS, is in soan fan Gerryt Jansen to Sumar en 24 jier. Hy hat by Romk Rienks en Yttje Johannes dêr in pear learzens stellen. Ek noch in pear swartbûnte moffen, 3 redens, ensfh. Moat 14 dagen op wetter en brea. (199-21-2-1769) Op snein 8-12-1771ûnder tsjerktiid ynbrutsen by Oeds Jans dêr. Mar dêr kaem buorman Gerk Jans him oer ’t mad. Twa jier tichthús. (212-21-2-1772) Op (234­9-12-1778) wurdt er foroardield ta 4 jier tichthús foar it stellen fan in preamskipke fan Lijckele Jelles dêr. Dat lei dy nachts by "de Eekmolen" by Burgumerdaem. Der is er doe mei oer Ljouwert nei Ritsumasyl fearn en hat it dêr forkocht.

JAN GIOLTS, fan Langsweagen hat ynbrutsen en stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (134-17-2-1748) Wer biskuldige fan stellen, mar hy seit dat it net wier is en wurdt ûntslein. (146-25-2-1752 en 170-18-1-1760) Hy is dan arbeider en 38 jier.

JAN HARMENS, fan Drachten is berne to Duerswald en 23 jier. Oan't tiisdei 23-9-1800 hat er wenne by Sjouwkjen Binnes, boerinne to Drachten S. Op 2-10-1800 hat er út har lân twa swartbûnte rierren stellen. Dy hat er op Beetstersweachstermerke forkocht foar 60 goune en ôflevere oan de herberch "de Klok", hospes Henne Gerbens. De oare deis doe’t er by syn mem Jacobjen Jans toDuerswâld wie, waerd er ophelle. Strang gisele en 3 jier tichthús. (391­18-10-1800

JAN HARMENS, yn De Rottefalie is 40 jier. Mei Thijs Pytters en dy syn frou yn de nacht fan 25 op 26-11-1771 in fette spalling fan sa likernoch 300 poun, út it bargehok stellen, De yn stikken snijde spalling yn sekken dien en doe dêrmei nei Thijs syn skoanheit gien, en him dêr "hebben geheemelt". It skjinmakke fleis ûnder-inoar fordield. Ien jier tichthús.(214-14-7-1772)

JAN HENDRIKS, timmerfeint wennet by syn mem yn It Mear en is 27½ jier. Hat yn jannewaris mei Sybe Folkerts nei it simmerhûs fan Wybe Martens west. Der op freed 9-1-1789 ynbrutsen en stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (288-31-1-1789)

JAN HENDRIKS, to Nijelamer is ûntslein. Hy wie koartlyn troud oan Geertien Jacobs. Hja wurde der fan biskuldige har al den dei skuldich to meitsjen oan "gnobdiewerij". Hy seit dat it net wier is. (62-5-7-1721)

JAN HENDRIKS, to Aldetrine hat op snein 29-6-1766 yn 't bosk fan Douwe Jochums to Sonnegea hiel hwat hout kappe foar "boone­stocken" . Hy waerd snapt fan Alt Roelofs "huisman en stelling of dorp Regter" to Sonnegea, 56 jier. Moat 1 jier yn 't tichthús. (191­30-9-1766)

JAN HENDRIKS, yn De Westerein is 16 jier. Hy hat mei Andries Hendriks in soad bjirken stellen út it bosk fan Wilhelmus Bergsma to Kollumersweach. Op 'e die bitrape. Kriget 1 jier tichthús. (214­7-10-1772)

JAN HINNES, op 'e Hearrewâl moat foar 8 dagen op wetter en brea. Hy hat op moandei 5-12-1735 syn frou slein sadat hja it hûs útflechte nei buorman Jan Rienx. Doe is Jan Hinnes der kommen mei it iepen mês yn 'e hân en rôp "waer is myn wijijf ick wille hier uyt hebbe ick sal haer de kop klove, en sal haer om hals brenge". Syn frou Jits Eebes is 50 jier. Ek hat er de glêzen wolris ynslein. Hy seit dat er dronken wie en dan wit in minske net altyd hwat er docht. (96-19-12-1735)

JAN HOIJTES, timmerfeint to Burgum is 28 jier. "Dat de gev. sig onlangs voor matroos heeft verhuyrd op Lands oorlogschip tot Harlingen, maar niet in dienst is gekomen". Ek soe er spullen foar in oar toplak bringe, mar dy hat er forkocht. Kriget 1 jier tichthús. (Syn frou Aafke Ebes is 28 jier. (210-5-9-1771 en 210­3-10-1771)

JAN JACOBS, yn De Falom is 21 jier. Hy ried op moandei 17-6-1743 op 't hynder fan Eastermar nei Dokkum. Gijse Baukes fan Dokkum kaem him mei de seas efterop riden en woe him foarby. Mar dêr wie Jan op tsjin en sloech Gijse syn hynder in kearmannich foar de kop. Gijse sels joech er in feech mei 't mês. Hy moat 14 dagen op wetter en brea. (120-25-10-1743; 128-25-11-1745 en 144­19-3-1751)

JAN JANS, snider to Kollum is 31 jier. Hy hat op 4-2-1797 mei-dien
oan it Kollumer oproer. Wurdt 3 jier band. (359-8-9-1797)

JAN JANS, soldaet to Kollum is 24 jier. Mei de sabel hat er min­sken bidrige, flokt en maltjirge, ensfh. Wurdt 2 jier band. (482­1-5-1810) Komt earder werom en kriget in fearnsjier tichthús en 2 jier band. (487-15-11-1810)

JAN JANS EN JACOB JANS fan Noardwâldede wurde foroardiele ta in boete fan elk 50 goudgoune boppe de kosten en sa lang finzen bliuwe as der noch net bitelle is. Hja ha op freed 21-10-1707 elk mei in roer "neffens de Dijck van Aaltien Lamberts in Nijetrijne, ongeveer een smeet weegs voorbij 't Vonder van haar Land om op einen in de Lende" to sjitten. Dy einen wiene fan Cleijs Jans. Doe't Cleijs op har takaem ha se dy tamtearre. (19-1-2-1708)

JAN JANSEN, yn De Kompenije is 18 jier. Hy hat op sneon 12-11­1796, sa tsjin skimerdonker , mei syn heit Jan Coerts, 53 jier, by Geerts Lammerts dêr west. Der wie ek in Anna Jans Blaauw, mei hwa 't syn heit wurden krige oer de turfpriis. Dat roun sa heech, dat hja togearre Anne fiks ôfseame ha. Kriget 3 jier tichthûs. (352-30-11-1796) Mei syn broer Marten en mei Bauke Geeles op 6-7-1800 op De Jouwer kommen, de jouns tsjin healwei tsienen en wol by kastlein Jan Sytses. Oan it sûpen gien en rûzje krige. Glêzen ynslein en messen lutsen. Kriget 1 jier tichthús. (389-15-7 -1800)

JAN JARIGS, fan Droegeham is ûntslein. Hy soe as troud man Antie Uylkes, in dochter fan Gertie Clases fan Boarnburgum to nei west ha. Hy seit dat der neat fan wier is. (151-12-12-173) Yn de nacht fan 11 op 12-6-1757 fan Frans Thomas to Wânswert twa swurden en blokken dy't der by hearden mei oare spullen stellen. Twa jier tichthús. (163-13-12-1757) Omstrings alderheljen 1762 is er de nachts omstrings ien ûre kommen oan it hûs fan keapman Jurjen Egberts to Surhústerfean. Hy woe in pream hiere foar turf farren. Mei dy pream is er nei 't fean gien fan Jurjen Egberts en hat fan dy syn turf stellen. Doe't Jurjen him trappearre bigoun er to gûlen en sei de turf bitelje to sillen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (184-7-4-1764)

JAN JOCHUMS, fan Aldehoarne is 48 jier. Hy wie 1764/65 skoal-master to Feanwâlden. Der stiel er sneins út de earmekollekten. Nou hat er roun to biddeljen en to stellen. Wurdt 4 jier band. (243-23-5-1781)

JAN JOCHUMS, fan Noardwâlde is 33 jier. Foar it stellen fan in baeitsje op 21-9-1807, moat er 8 dagen op wetter en brea. (457-22-10-1807) 5-1758 by Pieter Rijcldes, boer ûnder Aldeskoat, in earnen amer stellen en dy foar 11 stûren it poun forkocht oan de útdraechster, Trijntie Anthonij op It Hearrenfean. Op 5-6-1758 fan Gabe Sjerps, boer by de tsjerke fan Nijeskoat, ek in koperen amer stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (164-10-6-1758)

JAN PYTERS, yn De Rottefalle is foar 14 a 15 jier troud oan Siouckjen Tierks. Hy hat 4 bern by har. Yn 1715 is hja rêst en doe is Bontie Martens húshâldster by him wurden, wylst hja mei in soldaet Doede op trouwen stie. Nei in fearnsjier forlove Jan him mei Auckjen Bruyns, mei hwa't er libbe as man en frou. Doe hat er har yn 'e steek litten en is der mei Bontje Martens fan troch gien. Strang gisele en 3 jier tichthús. (43-2-5-1716)

JAN ROELOFS (HAVEN), doopt 24-2-1754 is in soan fan Roelof Beerents to Finkegea. Syn broer Beerent is 21-3-1757 doopt. Jan alias Jan Robbegies to Noardwtâlde lei op 14-12-1769 mei in pream mei dong yn de Linde en wol foar it hûs fan Tryntje Heinen widd. Andries Coenders to Nijetrine. Hja wie dy moarns mei har soan Gerrit op bigraffenis fan har dochter. Doe hat Jan by har ynbrutsen en stellen. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (208-9-3­1771) Hat wer oan it stellen west en nou mei syn broer Beernt. Twa jier tichthús. (214-9-9-1772) Dan wer oan it sûpen en fochtsjen west. Trije jier tichthús. (241-15-3-1781) Op freed 7-11-1783 is er slim to kear gien yn it tichthús mei Johannes Meiles en oaren. Dat wie om't Petrus Amelander straft wie. Kriget 1 jier tichthús. (254-16-12-1783) Sjoch ek 224-18-3-1775 en 254-12-12­1784)

JAN ROELOFS, to Wolvegea is 13 jier. Hoewol de diakens him utbistege hiene by in boer, roun er sûnder mear út de tsjinst wei. Der wie gjin hûs mei him to hâlden. Ien jier tichthús. (45-12-3-1717)

JAN SANDERS, to Drachten S. is 26 jier. Hy brocht mei Hendrik Jurriens in sek mei spullen foar Hendrik Scheffelers nei De Rotte-falle. Underweis de sek iepen makke en it jild der út stellen. Hy hie der mar f 3.20 fan krige en dat hat er ek noch werom jown. Kriget 3 jier tichthús. (276-25-1-1788) Hat roun to biddeljen, mar omdat er net by syn folIe forstân is wurdt er ûntslein. (429-23-10­1804)

JAN SIERKS DE FRIES, fan Rinsumageast is nou just net sa'n bêsten ien. Hy leit op in kwea namme. Giet him faek to bûten oan drank. Stiet daliks klear mei 't mês sawol tsjin syn frou as oaren. Kriget 6 moanne tichthús. (146-18-1-1752) By sentinsje fan 22-12-1764 foar stellen gisele en 3 jier tichthús. Wurdt biskuldige dat er elzebeammen stellen hat. Hy seit dy earlik kocht to hawwen en wurdt ûntslein. (225-10-5-1775)

JAN SIJMENS, (BLOM) is berne yn Skoatterlân, Twa dossiers mei inkelde briefkes. Wennet al in jiermannich "op Oldetrijnster Dijck". Hy bidrige elkenien, sels bern, mei 't mês. Kriget 1 jier tichthús. (62-9-9-1721)

JAN SIKKES, to Tietsjerk is 44 jier. Hy hat in fok stellen fan Tomas Jans dêr. Foar himsels hat er der in seiltsje fan makke. Hy seit dat er dy fok op de Greate Wielen foun hie. Moat yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (400-10-1-1802)

JAN SJOERDS, to Surhústerfean is 17 jier. Hy is binnen syn straftiid weromkommen en tige to kear gien. Syn omke Hendrik Johannes, dy't him hwat delbêdzje woe, hat er mei in lodde sa goed op 'e earm slein, dat dy foar altyd wol stiif bliuwe sil. Trije jier tichthús en dan 5 jier band. (490-9-2-1811 en 485-28-9-1810)

JAN STIJNTIES, fan Kollumersweach is 40 jier" en wurdt ûntslein. Hy wurdt der fan biskuldige al jierren omslein to hawwen mei in troude frou, Catharina Jans. Hy ûntstriidt alles, ek dat er in bern by har hie. (144-19-3-1751 en 152-6-4-1754) Hja neame him ek wol Jan Wytses en hy seit berne to wêzen to Aldwâld. Foar nachtbiddeljen foroardiele ta gisseljen en 3 jierband. Op snein 16-11-1755 hat er ynbrutsen en stellen by feanbaes Bauke Boeles to Bakkefean. Strang gisele en boppe hwat er noch togoede hat, 3 jier band. (156-6-12-1755)

JAN SYBES, to Urterp is 40 jier. Hy tsjinne as feint by de turfskipper Jeijp Rijkles. Doe't hja in kear mei 't skip op 'e Alde Leije leine, hat er yn 'e nacht fan 31-10 op 1-11-1800 Sybe Sipkes bistellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (392-17-12-1800 en 425­1-5-1804)

JAN TIJSSEN , is in soan fan Tijs Johannes to Drachten en 12 jier. Hy hat mei Watse Hylkes de earmebus op it Noardertsjerkhôf leech-plondere. Fan de 14 stûren dy't der ynsieten hat hy 5 krige. Pueriliter gecastigeerd. (400-20-1-1802)

JAN TJALLINGS, fan Aldegea is 36 jier. Op 16-3-1799 kaem er mei 't Aldegeaster skip fan Ljouwert. To Aldegea oankommen kaem syn keapmanskip op in wein. By dat opladen soe der ek in

sek mei spullen fan keapman Jan Jelles, murken J J op de wein rekke wêze. Der fan biskuldige dat it mei opset sin bard wêze soe. Mar hy wurdt ûntslein. (378-9-10-1799)

JAN TJEPKES, is 20 jier. (150-13-7-1753) By sentinsje fan (182­28-6-1763) wurdt er ûntslein. Der sitte in mannich briefkes yn dit dossier. Hy waerd der fan biskuldige syn kompagnon Johannes Jans en Baukjen Meinderts bistellen to hawwen. Mar dy steane nou just net bikend as bitrouber. It soe har doel west ha him op dizze manear as kompagnon kwyt to reitsjen.

JAN TJERKS, fan Ikkerwâ1d is ûntslein. Hy wie 17-9-1745 opRin-sumageaster jiermerk. "Daar is komen aenlopen een swart bonte waterhond dat een teef was". Dy houn hat er mei nei hûs nommen, mar om't syn heit dy houn net hâlde woe, krige buorman him. Lyk-wols wie Jan der faek mei de houn op út. In kear waerd er fan syn broer trappearre dat er mei de houn omknoeide. (129-9-2-1746)

JAN WILLEMS, assistint to Burgum moast op de finzene Ate Cloosterman passe. Hy is yn 'e sliep fallen en doe hat Ate hakken opnommen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (140-12.3-1750)

JANKE ALBERTS, is in dochter fan Albert Hattums to Feanwâl- den en wurdt ûntslein. Biskuldige fan it stellen fan in "stuike en een gedeelte van een stuk Baggelaar". (272-4-5-1787) Op snein 23-3-1794 soe hja tsjin Trijntje Folkerts, 7 jier, sein ha dat se by it boartsjen har skuon útdwaen moast. Doe soe hja dy skuontsjes mei sulveren gaspen stellen ha. Hja is dan 28 jier en seit dat it net wier is. Hja wurdt ûntslein. (336-26-11-1794) Yn 1804 wennet hja to Greategast en hat mei har suster Sybrigje in bêste winterbaerch stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (423-25-2-1804)

JANKE HENDRIKS, widd. Foppe Fokes yn de Westerein is 68 jier en wurdt ûntslein. Hja biskuldigen har fan it stellen fan in pear "manshoeden". Hja seit dat har soan Foke har dy yn biwar jown hie foar Tietse Jans Lap. (353-19-1-1797)

JANKE JANS, fan Kollum hie foar 1749 al 3 bern oerwoun. Ek noch slacht hja altyd mei oare manlju om en rint to biddeljen. Twa jier tichthús. (152-1-2-1754)

JANKE JILLINGS, fan Westergeast is 14 jier en in dochter fan Jilling Harmens. Yn augustus 1781 wist hja tige handich koeken to Bûtenpost út de kreammen to stellen en dy dan oan har heit to jaen, dy't op in distânsje stie. Op freed 28-6-1783 fan 't skip der't hja mei fan Feanwâlden nei Ljouwert fear, de nachts spullen stellen. Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea, (254-18-12-1783)

JANKE JOHANNES, fan Driesum is 28 jier en wurdt ûntslein. De heit fan har bern hat west in Hendrik Cornelis to Feanwâlden, Op 9-9-1753 is hja troud oan Thomas Jans. Dy bihannelet har net sa bêst "en als sij hem wilde kussen met affkeerigheit weggestoten". Op snein 30-12 ha hja op redens nei Dokkum west. Der hat hja hwat rottekrûd kocht. Thúskommen woe se noch mei har man reedride, mar dy woe net. Hja hat him doe earst in boltsje jown, foar't hja wer op 'e redens gie. Doe't er der in hap fan op hie smakke it him net en dêrom stiek er it mar by de himdrok yn. By syn boer kommen gie er daliks op de bûthúsbank lizzen. De boerinne joech him fiks hwat raende bûter to drinken "waerop hy geweldig heeft gebraakt". Hwat der noch fan it boltsje oer wie "met schier wit goed" dêrtusken, hat er yn ‘t fjûr smiten, der’t de lôge daliks út sloech. (157-17-3-1756)

JANKE RINSES, is in dochter fan Rinse Jans to Wolvegea en 22 jier. Mei Tjeerd Pottinga hat hja op Pinkstermoandei songen: "Oranje boven dat is best, verdomde Keesen gaat na je nest". Twa dossiers. Hja moat 8 dagen op wetter en brea. (346-29-6-1796)

JANKE SIJTSES, widd. Eelke Wopkes to Surhústerfean is 72 jier en wurdt ûntslein. Yn 'e nacht fan 20 op 21-8-1805 soe se mei har soan Wopke Eelkes ynbrutsen en stellen ha. Mar hja wit fan neat. (435-18-9-1805)

JANKE TJERKS, to Hoarnstersweach is in dochter fan Tjerk Bonnes en 70 jier en fan Liefke Harstes 80 jier. Janke har suster Leent je is 34 jier. Al in jier as acht hat se har âlden slim pleage en har âlde heit faker as ien kear slein. Strang gisele en 5 jier tichthús. (160-5-2-1757)

JANKE WOPKES, is 19 jier en berne to Hurdegaryp. Mei oare froulju ynbrutsen en stellen. Yn dit dossier een tekening fan 't hûs fan de greatskipper Sies Jacobs en Tjamke Sjoerds to Terherne, der't ynbrutsen en stellen is. Strang gisele en 7 jier tichthús. (239-10-6-1780) Nei dy 7 jier rekket hja it goede paed al ridlik gau wer bjuster, Hja hat ek in bern oerwoun en "met het kind op de rug, sonder consent by de huysen omgelopen met liedjes, almenacken, boekjes en andere kleyne negotie". Yn ‘e nacht yn 'e winkel fan Jan Auts en Hinke Jacobs to Ingwierrum ynbrutsen en gâns spul stellen. It brekizer sit noch yn ‘e portefeuille. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (317-9-7-1791)

JANNETJE ALBERTS, alias Jenne, is 28 jier. Yn 't seIskip fan Pijter Een oogh, Pijter Bij de Banck, Speck Egberts en mear oaren roun to biddeljen en to stellen. Yn ‘e hjerst fan 1714 hat se west oan it hûs fan Foockel Willems "woonaghtigh in een huysje staende op de heijde aghter Surhuysterveen, ensfh". Oeral oan it stellen west. "Aen de galge gehangen, geworght en alsso van ‘t leven ter dood gebracht te worden". (52-15-10-1718)

JANTJE JANS, to Bûtenpost, is woansdei 11-12-1743, to Ljouwert kommen by Geertruy Zwiers. Oft se der foar in stûr thé drinke mocht? Nou dat mocht. Doe’t Geertruy efkes om in boadskip moast, stiel hja gau in koperen thétsjettel. Mar hja hat mear spullen stellen en kriget 2 jier tichthús. (121-19-12-1743)

JANTJE JANS, de frou fan Marten Beernts to Feanwâlden is 38 jier. (170-19-1-1760) By sentinsje fan 19-12-1743 wie hja foar stellen foroardiele ta 2 jier tichthús. Har man hat har foar in jiermannich sitte litten. De earmfâden woene har net helpe. Sneon 5-1-1760 is hja kommen oan it hûs fan Gerk Hendriks to Garyp. Hja frege oft se har hwat opwaermje mocht. Doe’t Gerk syn frou der efkes út moast, stiel hja mei gauwens in Nij Testamint mei in Franske bân en twa sulveren hakken. Dy forkocht hja foar twa skelling oan timmerman Haeije Folkerts to Burgum. Strang gisele en 3 jier tichthús. (170-19-1-1760) Yn de nacht fan 24 op 25 11-1763 to spinnen west by Eabele Wijbes en Gertje Lautenbach ûnder Feanwâlden, en der 3 string reade kralen mei in gouden kroantsje stellen. Dat spul to Ljouwert yn 'e Bank fan liening bringe litten. (183-25-2-1764)

JANTJEN ALBERTS, to Haulerwyk is de frou fan Albert Aukes. Doe’t Poppe Gialts Landmeeter fan Urterp mei oaren der by wiene doe't har man ophelle wurde soe, hie hja mei oare froulju de draeijen ôfdraeid. Dat wie op freed 10-4-1795 en doe soe hja ek noch sein ha "in veel driftnis is het niet beeter of het Gemeen moet op de baan". Moat 14 dagen op wetter en brea. (339-5-5-1795)

JANTIEN DIRX fan Appelskea hat der gjin weet fan yn hokker doarp hja berne is. Hja seit dat hja de frou is fan Hendrik Jans, berne to Burgum, dy’t nou soldaet is. Hja hat roun to biddeljen. “dat sy op de Boere Brinck off Hiem, is blijven leggen, , niet tegen-staende eerst de Roroe dier dorpe" mei de doarpsrjochter har oan-sein hie dat se fuortgean "dat sy op de Boere Brinck off Hiem, is blijven leggen moast. Hja wurdt nei hûs stjûrd mei op-dracht net wer to biddeljen. (24-1-5-1710)

 

JANTIEN KLAESSEN, is de frou fan Gabe Sjerps to Donkerbroek. Hja hat har buorfrou Martjen Pietjes widd. Geert Gabes de moarns fan 11-11-1743 mei in hammer in mannich slaggen op 'e holle jown. As it minske der hinne sicht, har in strop om 'e hals dien om har sa to smoaren. Doe't hja miende dat it minske dea wie is hja fuortgien. In skoftsje letter hearde hja dat Jantsje dochs noch lûd joech. Daliks der wer op los en de strop wer ticht lutsen. Mar Jantsje seach kâns har hâan der tusken to stekken. Strang gisele, brânmerke en 7 jier tichthûs. (56-21-10-1719)

JANTIEN WYBES, is in dochter fan Wybe Jelles to Sonnegea en 20 jier. Hja hat spullen fan buorman Johannes Sijtses syn bleek meinommen. Hja seit dat it bidoeld wie as in grapke. Moat 8 dagen op wetter en brea. (485-12-9-1810)

JANTJE WYTSES, yn De Knipe West is 18 jier. Hja hat 17-11-1803 op 'e útkyk stien doe't har suster Aaltje to Oranjewâld ynbriek en stiel. Hja wurdt foroardiele om to sjen hoe't har suster gisele wurdt. Kriget 1 jier tichthús. (421-17-12-1803)

JANTJEN KARELS, is berne to Lippenhuzen en 26 jier. Op 28-10-1808 kaem hja by de skoalmaster Wijtse Idzinga to Langsweagen. Dêr fortelde hja dat se erfgenamt wurden wie fan sill. Hiltje Jans dy't troud wie oan Doeije Gerrits to Noardwâlde. Nou woe se fan master f 500. -- liene. Hja liet master in ôfskrift fan it saneamde testamint sjen. Mar dy hie har daliks troch. Hja moat op it skafot in kertier to pronk stean mei in papier op ’t boarst: "schuldig aan falsiteit en dieverij" en dan 5 jier band. (469-3-12-1808) Twa sul-veren earizers stellen by Steffen Hendriks, arbeider to Oldeholt­wolde, dy't har ûnderdak jown hie. Mei 4 roeden strang gisele, 5 jier tichthús en dan 5 jier band. (475-7-7-1809)

JAPIKJE ALBERTS, op It Hearrenfean is 40 jier. Hja is 3-5-1782 foar stellen foroardiele ta 2 jier tichthús. Hat wer oan it stellen west. Strang gisele en 5 jier tichthús. (267-24-6-1786) En wer oan't stellen rekke. Strang gisele en 5 jier tichthús. (326-2-3­1793) Mar it jowt allegear neat, it stellen sit har yn 't bloed. Wer gisele en 5 jier band. (390-18-9-1800 en 392-12-11-1800) Dan wennet hja to Mildam. Hja hat op 20-2-1804 fan Wobbe Molles op It Hearrenfean út it kammenet kleanspul stellen. Strang gisele, 5 jier tichthús en dan band de tiid dy't hja noch togoede hat. (423-25-2-1804)

JAPIKJE ROELS, is 25 jier en berne op 'e Hearrewâl, nou wenjend to Jidskenhuzen. Hja is de frou fan Jan Siemons. Mei oaren út in skip oan it stellen west. Strang gisle en 5 jier tichthús. (431­19-1-1805)

JEEN ANNES, fan Lippenhuzen is 57 jier. Hja binne fan har hierde pleats ôfroun mei in gat fol skuld. De pleats wie fan Otte Nicolas Tholen, froedsman to Ljouwert. Kriget 2 jier tichthús. (140-30-1­1750)

JEIP ANDRIES, fan Beetstersweach wurdt ûntslein. Hy soe in skiep stellen ha, mar seit dat it net wier is, it wie syn eigen. (277-12-10-1809) Jeip is berne to Langsweagen en 34 jier. Ek soe er yn 1807 in pear hynstebarten stellen ha út it lân fan Ate Jans. Op 7-9-1809 út it lân fan Jan Johannes, boer to Koartsweagen stellen út "de pliusen fenne" 9 skiep. Strang gisele en 10 jier band. (478-15-12-1809)

JELKE JANS, skippersfeint to Drachten is 41 jier en foar 3 jier al ris gisele foar it sjongen fan oranjelietsjes. Op 21-8-1802 hat er by de Wurdumerpoarte to Ljouwert in kearmannich roppen: Oranje boppe! Hy ûntskuldiget him dat er doe dronken wie. Yn de tiid fan 3 wike 8 dagen op wetter en brea. (407-28-9-1802)

JELK(JEN) JANS, to Eastermar is 21 jier. Hja hat by skuonmakker RoeI Folkerts, dêr't hja de húshâlding wol gauris waernaem, in himdrok mei sulveren knopen stellen. Strang gisele en 3 jier ticht-hús. (174-29-11-1760)

JELLE BOOTES, to Drachten N. is 26 jier en wurdt ûntslein. Bi-skuldige fan it stellen fan in leppe, in gripe, ensfh., dy't de eigner ûnder hwat plaggen bistoppe hie. Hy hie in leppe oan skoalmaster Fokke Gerbens, foar 12 stûren forkocht. Master seit dat er dy kocht hie om't er fan bitinken wie, dat it de stellen leppe fan Diemer Pieters wol ris wêze koe. Jelle seit, dat er dy leppe kocht hie yn 1790 fan de nou forstoarne Luitjen Riemers en wol foar 18 stûren. (315-7-4-1791)

JELLE CLAESEN, to Kûkherne is yn 1720 by keapman Jacob Claesen kommen en woe drank ha. Mar Jacob syn frou woe him neat op' e pof jaen. Doe hat er it mês út 'e skie lutsen en har troch de mûtse hinne in feech oer de holle jown. Yn 1721 hat er noch in skiepstellen en wurdt foroardiele ta strang giseljen en 3 jier tichthús. (65-14-2-1722)

JELLE FREEKS, fan Drachten is 41 jier. Hy hat roun to biddeljen. Hy seit dat it út earmoed wie en to Wergea "wel in de huizne ingezien te hebben om waer mogelijk een kopje koffij te erlangen". Wurdt 1 jier band. (373-21-2-1799)

JELLE HARMENS, to Surhústerfean wie op 18-2-1708 yn selskip fan sa'n 70 a 80 man "omtrent driemunts gaende de wegh na de RottefalIe" . Hja ha it de chergers tige lêstich makke yn it neikommen fan har taek. Hy seIs smokkele brandewyn en tabak. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (19-30-5-1708)

JELLE HARMENS, linnenwever to Twizel en syn feint Beerent Schreur binne "door de Landsbedienden" fan Grins opppakt foar slûkjen" omtrent Eybertsbuiren". Hessel Reiners mei in keppel oaren ha har doe yn 'e nacht fan 5 op 6-3-1775 bifrijd. Strang gisele en 4 jier tichthús. (229-27-4-1776)

JELLE JANS, to Aldtsjerk hat by Frans Oenes to Aldtsjerk in kiste iepenbrutsen en in sek mei likernôch 100 daelders stellen. De jonge syn âlden Jan Jelles en Grietje Jeppes litte in akte opmeitsje, dat hja dat bidrach skuldich binne oan Kinske Gabes "wegens geld dat onze soon daar gestolen heeft". Har ienichste kou en "onze nieuwe gekogte schip" stelle hja as ûnderpân. Jelle wurdt strang gisele en kriget 5 jier tichthús. (38-26-1-1715)

JELLE WATSES, fan Drachten is 27 jier. De jouns fan 14-10-1782 hat er nei de Folgeren west en is der de nachts oerbleaun. De oare moarns wie er wer nei syn baes tasetten, Jan Bakker, "om in 't bakhuis brood te bakken". Mar nou wol it gefal dat Jan Bakker krekt dy nachts syn himdrok kwyt rekke is en dêr, tocht him, soe Jelle wol mear fan witte. Mar dy wurdt ûntslein. (251-21-2-1783)

JELLE JOHANNES, fan Moarmwâld hat tsjin mear as ien sein: "dat hij dagelijks bad om oproer, dan zou de ontvanger Raap er eerst aan, die plaagde hem meer, dan de duivel, ensfh. Gâns in smite tsjûgen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (304-26-11­1789)

JELLE YNSES, fan Rinsumageast is 25 jier en wurdt ûntslein. Hy soe spullen út in skip stellen ha. (253-8-7-1783)

 

JELLING HARMENS, is in broer fan Geele. en togearre ha se ynbrutsen en stellen. Hja wennen to Westergeast. "Over de bare op de Zale van 't Landschaps gevangenisse puereliter gisele". (134­8-3-1748)

JELTIE JANS, widd. Johannes Gosses yn De Rottefalie is 57 jier. "Ter zake het afsnijden van het boveneind van een Corf met Bijen" fan Piet Ages, boer dêr en wol op freed 3-10-1783. Mei har dochter bitrape doe't hja togearre dwaende wiene de hunich út toparsjen. Kriget 4 jier tichthús. (254-26-11-1783)

JELTIE JENTJES, fan Lippenhuzen is 18 jier. Hja hat op sneon 5 jannewaris fan it skip fan Ljouwert nei Snits spullen stellen. Har heit hat mem mei 7 bern foar 5 jier sitte litten en is nei de East gien. Mem krige fan de earmfâden mar 4 sekstehealen ûnderhâld. Nou hie hja hwat helpe wollen.,mar kriget 1 jier tichthús. (208-22­1-1771)

JELTIE JOHANNES, berne yn De Knipe is 33 jier. Hja wenne as faem by Hinke Phillippus widd. Hylke Johannes Hanekuik to Harns. Op tongersdei 13-10-1740 krige hja in miskreaum. Kriget 2 jier tichthús. (110-27-4-1741)

JELTJE MERKS op It Hearrenfean is 17 jier en "vlasheckertser". Fierders arbeide hja al oardeljier sneons by Jacob Postumus. En dy hat se nou fan f 200. -- bistellen. Kriget 4 jier tichthús. (335­24-9-1794)

JELTJE OTTES, is 42 jier. Hja fear op freed 7-9-1804 mei in preamke lâns de "Heeresloot" nei de turfskuorre fan Jacob Sloff en hat dêr turf stellen. Hja wenne yn 'e Skâns en kriget ½ jiertichthús. (428-10-10-1804)

JEPPE DOEDES, fan Aldwâlde wurdt ûntslein. Biskuldige dat er mei syn broer Gabe twa skiep stellen hie. Hy seit net to witten hoe't dy skiep tusken harres kommen binne. (9810 en 20-7-1736)

JEPPE HANSES. op 'e Trimen ûnder Westergeast is 31 jier. Op 30-3-1782 hat er in himdrok mei sulveren knopen stellen. ''Wat doestou daer Jippe? Ik sil sliepe". Op 30-11-1783 fan Pieter Gerrits Buwalda, mr brouwer to Dokkum "een tinnen biermengel" stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (255-6-3-1784)

JEREMIAS Lieuwes. is berne to Gerkeskleaster. Hy koe mar min fan oare froulju ôfbliuwe en makke it troude froulju lêstich. Twa jier tichthús. (94-23-4-1735)

JETSKE BAUKES, fan Kollum hat in froulju's himd mei noch oare spullen stellen en forkocht. Kriget 2 jier tichthús. (164-25-1-1758) Op 'e joun fan 26 maeije 1783 kaem hja by har suster Ytske to Rin-sumageast. Hja wie doe 71 jier. Hja woe it earizer fan har suster ha foar skuld dy't der noch altyd stie. Dy woe der neat fan witte. Doe't har suster op bêd lei soe hja it har stikum taeigene ha. Mar hja wurdt ûntslein. (253-8-7-1783)

JETSKE GEERTS, is berne to Kollum en 18 jier. Hja hat oernachte by Reinu Castelein, widd. Gerloff Obdam oan de dûbelde piip to Ljouwert. Der hat hja stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (105-10-10-1739)

JILDERT ENNES, is berne to Aldwâld en 28 jier. Yn de nacht fan 21 op 22 maert hat hy ynbrutsen en stellen út de pakhuzen fan bakker Piter Westra en Sjoerd Aukes de Boer to Dokkum. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús en dan foar ivich band. (482­25-5-1810)

JILDERT WILLEMS, smidsfeint to Kollum en berne to Bûrum is 21 jier. Mei oaren hat er op de 2e Krystdei 1805 op de fiskôfslach to Kollum west. In oanplakt plakkaet der ôfskuord en yn de feart smiten. Wurdt 1 jier band. (482-21-5-1810)

JILKE YDES, yn De Falom is 13 jier. Twa dossiers. Hy hat hunich stellen. Syn heit moat him "op de zale van ‘s Lands gevangenisse pueriliter zal worden gecastigeerd". (239-14-3-1780) Dat hat noch net ôfdwaende west hwant mei Hendrik Keuts âld 16 jier, hat er ynbrutsen en stellen by Jan Harmens "wonende in de patpoel onder Durkwert Gr. ". Strang gisele. brânmerke en 7 jier tichthús. (257-15-5-1784)

JILLING HARMENS, to Driesum is 24 jier. By sentinsje fan 8-3-1748 foar stellen foroardiele en "over de bare pueriliter" gisele. Nou hat er wer roun to biddeljen en to stellen. Sneon foar Krysttiid hat er by syn mem to Aldtsjerk west, nou de frou fan skuonmakker Binnert Lap. Syn broer Gene hie ek thús west. Strang gisele en 3 jier band. (168-6-10-1759) Ek foar stellen nochris wer foroardiele ta 3 jier tichthús. (180-1-2-1763)

JILLING HARMENS, to Westergeast is 47 jier. Twa dossiers. By sentinsje fan 6-10-1759 foroardiele ta giseljen en 3 jier band. Is earder weromkommen en by sentinsje fan 1-2-1763, 3 jier ticht- hús. Letter wer hiel hwat by elkoar stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (247-29-6-1782)

JITSE JILDERTS, fan Burdaerd, nou wenjend to Ljouwert is feint by slachter Pieter Reitsma. Op sneontojoun 1-12-1792 hat er der spullen stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (327-9-3-1793)

JOCHUM CLAESES, to Wolvegea "in de wandeling genaemd Jochum sluiker", wurdt ûntslein. Hy waerd biskuldige fan tabakslûkjen, mar seit dat it net wier is. (5-22-4-1701)

JOGCHUM AUKES, yn De Kompenije hat mei Klaaske Hendriks, Lieuwe Jans en Ymkie Gales oan it stellen west en wol yn 'e nacht fan 27 op 28-6-1796. Twa dossiers. Ek wurdt er der fan biskuldige yn de nacht fan 3 op 4-2-1796 ynbrutsen en stellen to hawwen by dûmny Tjepko Fennema to Haskerhoarne. Hy seit fan neat to witten, mar wurdt foroardiele ta 1 jier tichthús. (348-8-6-1796)

JOGUM (JOCHUM) JEENS, op De Gordyk en berne to Snits is 35 jier. Op 7-11-1798 hat er roppen "Oranje boven lang leeve de Prins Wilhelmus van Nassauw, Patriotten wy lachen om Jouw". Kriget 1 jier tichthús. (372-26-1-1799)

JOHANNA JOSEPHS, to Skuorregea is 50 jier. Is mei in mannich oaren op sneon 19-12-1761 nei it hûs fan skipper Matthijs Freerks gien ynDe Kompenije.Dêr hat hja de frou Wijpk Tjalkes mei in stôk op 'e holle slein. Moat 14 dagen op wetter en brea. (177-29-3-1762)

JOHANNES AETSES fan Kollumersweach is 36 jier. Hy hat in mannich jonge elzen stellen út it lân fan Jan Binnes syn widd. ûnder Aldwâld. Fierders hat er doe Binne Jans en Hendrik Harmens mei it mês bidrige, dy't him de stellen spullen ôfnamen. Kriget 2 jier tichthús. (406-14-7-1802)

JOHANNES ATEN, to Noardwâlde hat yn 't lân fan Jan Harmens in stellen skiep slachte. Doe't er dat de oare deis ophelje soe kamen Jan en dy syn buorlju him oer it mad. Hy hie it fanwege greate earmoed dien, ek al om't de earmfâden him net helpe woene. Strang gisele en 3 jier tichthús. (109-28-1-1741)

JOHANNES ATES, to Augustinusgea is op 23-1-1730 foroardiele ta 2 jier tichthús. Is der 5-11-1730 útbrutsen en kriget der 2 jier tichthús oerhinne. (103-2-2-1739)

JOHANNES FERDINANTS, fan Drachten N. is 18 jier. Hy hat op 'e lette joun fan 4-10-1798 mei oaren hwat ryklik wyld dien oan it hûs fan Hinke Harmens de frou fan Wybren Arjens. Ek koene hja de hannen net fan Fokje Jans, dy't der oan hûs wie, ôfhâlde. Yn 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (371-13-12-1798)

JOHANNES FOEKES, yn De Westerein is 33 jier. Op freed 7-3-1806 hat er west by kastlein Keimpe Heinses dêr. It mês lutsen en ien in feech oer de hân jown. Dat wie Jelle Harmens, boer en 48 jier. Hy seit gjin mês hawn to hawwen noch dat immen him in mês jown hat. Wurdt 2 jier band. (444-12-6-1806)

JOHANNES FOLKERTS, to Feanwâlden is 34 jier en berne to Bur-gum. Hy is skuonmakker en hat op sneon 1-6-1765 hiel hwat spullen út it Hallumer skip stellen. Hy stie oars net sa min bikend, sa’t forskate minsken skriftlik fan him tsjûgje. Strang gisele en3 jier tichthús. (187-13-7-1765)

JOHANNES GERBENS, to Bakkefean is 16 jier. Op moandei 27-8-1810 to Urterp by Hendrikjen Gjalts widd. Eelze Sijbrens ynbrutsen en stellen. Kriget 2 jier tichthús. (484-11-9-1810)

JOHANNES HEERES, fan Koatstertille is 23 jier en wurdt ûntslein. Biskuldige fan oranjeroppen.Hy seit dat er allinne mar praet hat oer oranjeboeren. Hy wie skippersfeint. (348-6-5-1796)

JOHANNES HENDRIK:S, fan Surhústerfean is 30 jier en wurdt ûnt-slein. Hy soe mei oaren dei en nacht op 'e strún west ha. Op 28-12-1767 op redens de kant út nei Snits. Underweis ynbrutsen en stellen. Hy seit fan neat to witten. (200-12-4.1769) Letter nochris biskuldige dat er mei Wybe Louws en konsorten op sjou west hie. Mar hy seit dat er net mei oan't stellen west hat en wurdt wer ûntslein. (206-28-5-1770)

JOHANNES JACOBS, (Schulenburg) to Eastermar is ûntslein. Fol-ke Edsgers, ek fan Eastermar"is him f 260. -- skuldich en der is 21-5-1714 in stik fan opmakke. Folkert seit dat de ôfspraek wie dat it stik yn Drachten opmakke wurde soe, mar dat Johannes dy obligaesje to Beetstersweach fan Sierck Laurentius opmeitsje litten hie. Johannes dy't seIs lêze noch skriuwe koe, hjit dat leugen en seit dat Folkert falsk op him wie, om't dy der sels net by west hie, ensfh. (54-18-5-1719)

JOHANNES JANS, fan Aldehoarne is 20 jier. Hy is 30-4-1783 foroardiele ta 14 dagen op wetter en brea. Hat wer oan it biddeljen en stellen west. Kriget 1 jier tichthús. (270-6-1-1787 en 283-1-10-1788)

JOHANNES JANS, fan Reade Skuorre ûnder Augustinusgea. Hy hat yn 'e nacht fan 1 op 2-10-1753 út it simmerhús fan dûmny Cuperus "eenige griekse en latijnsche boeken", ensfh. stellen. Dyselde nachts út it simmerhús fan Commys Luinstra stellen "een soo genaemdt tijpelspel in een houten doosje" ensfh. Strang gisele en 3 jier tichthús. (151-13-10-1753)

JOHANNES JEENS, boer to Eastermar hat op 30-8-1795 tsjin Jan Sijtses, arbeider dêr sein "Jimme meij jimme patroontasschen sille ney Nimwegen, der is Willem, en Jimme en de Repreassentanten sille na den duivel". Moat 8 dagen op wetter en brea. (352­7-12-1796)

JOHANNES JELLES, to Oentsjerk berne, en wenjend to Aldtsjerk is 37 jier. Hy hat wol tursken by dûmny Reddings to Oentsjerk. As tank hat er foar in jier of fjouwer in mannich planken fan dûmny stellen. Op 16-9-1700 hat er him stikem yn dûmny syn skuorre op-slúte litten. Under de sneintomoarnspreek is er mei de healeppe yn 'e keamers gien en hat dermei de kasten iepenbrutsen. Mei it stellen goud en sulver is er nei Amsterdam gien en hat it der oan 'e man brocht. Ek op mear plakken stellen. St rang gisele en 5 jier tichthús. (7-29-10-1701) (Sjoch ek Burgumer Krante 5-2-1754)

JOHANNES LUCAS, fan It Hearrenfean is 24 jier. Hy hat op snein 8 april in koperen tsjettel stellen "staande onder een goote" achter it hûs fan Janke Bogerts dêr.  Kriget 4 jier tichthús. (205-1-5-1770)

JOHANNES MEILES, fan De Kompenije hat it mei Jan Roelofs raer yn 'e kant set. Kriget 2 jier tichthús. (254-17-12-1783) Op 23-7-1781 troch de Kriichsrie to Ljouwert foar stellen gisele en 5 jier tichthús en dan foar ivich bûten Fryslân band. Nou biskuldige fan it stellen fan lammen dy't er slachte hat. Hy seit, dat er net yn 't Jonkerslân west hat ûnder Koartsweagen. Wol hat er by syn omkesizzers Sjeuwkje Hayes, de frou fan Wieger Roelofs Modder, west. Hy wurdt ûntslein (445-12-9-1806) By in húsvisitaesje op 28-3-1809 is er de doarpsrjochter op 'e lea sprongen en hat er dy oer de groun smiten. Ek hat er him mei 't mês bidrige en doe hakken opnommen. Kriget 3 jier tichthús. (474-14-6--1809 en 270-26-1-1787) en syn frou Froukjen Jans, 37 jier. (415-26-3-1803 en 417~9=7­1803)

JOHANNES OLINGIUS, op It Hearrenfean is 34 jier. Op sneonto-joun 23-11-1754 hat er by hospeske Beertje van der Sloot dêr west. Doe’t der mear folk kaem hat er kâns sjoen ûngemurken in skieppe-bout stellen. Hy seit dat er doe dronken wie en dy bout letter earlik bitelle hat. Moat 14 dagen op wetter en brea. (154-18-12-1754)

JOHANNES OTTES, smid is de man fan Tietske Oenes, 43 jier to Augustinusgea. Yn 1728 hat er syn frou mei 't mês yn 'e hals snijd. Sûpe, flokke en maltjirgje. Hy leaude oan God noch duvel. Koe troude froulju net fan de lea bliuwe, en dan har mar mei 't mês bidrige. Kriget 2 jier tichthús. (84-3-1-1730)

JOHANNES TJEBBES, yn 'e Skâls is 23 jier en wurdt ûntslein. Soe op snein 14-9-1783 dwaende west ha mei ynbraek, mar bitrape, (253-17-11-1783)

JOHANNES WIEMERS, yn De Rottefalle is 58 jier. Hy hat seadden stellen fan Liebbe Tjeerds, boer dêr, op 12 augustus. Hy seit dat er seadden helje moast foar Sierk Gooitses "bygenaemd Advocaet". By forsin soe er doe forkearde opladen ha. Mar foar dat forsin wurdt er 1 jier band. (449-18-12-1806) Hy komt binnen de tiid werom en kriget ½ jier tichthús. (455-4-9-1807)

JOHANNESKE GEERTS, fan Boarnburgum hat in bern oerwoun. Dat wie fan har buorman Gauke Dooytses. Hja seit dat it bern dea to wrâld kommen is. Dy jouns wie der net ien thús. Dat deade famke hie se yn 'e widze op 'e kouwestal. lein. Kriget 2 jier ticht-hús. (185-5-10-1764)

JOHANNESKE JANS, yn De Kompenije is 19 jier. Hja hat mei har suster Corneliske en mei Froukje Clases roun to biddeljen. Moat 14 dagen op wetter en brea. (251-30-4-1783)

DE JONG, GERRIT KLAZES fan Drachten is 20 jier en wurdt ûntslein. Hy soe tsjin skuonmakker Pyter Broers sein ha, dat Pyter Teekes ûnskuldich siet, omdat hy de skuldige wie. Mar dejinge dy't him oanbringe doarst soe de dea stjerre. Mar hy seit foar it Hof, dat it allegear praetsjes binne. (370-28-9-1798)

DE JONG, JACOB KLASES potskipper to Drachten is 24 jier. Hy hat op 13 en op 17-10-1797 yn selskip fan Lovis Renses Kijlstra by oaren de glêzen ynslein, ensfh. Moat binnen 8 dagen 50 goud-goune boete bitelje en oars 14 dagen op wetter en brea. (369-28-6-1798) Yn 'e nacht fan 4 op 5-10-1799 mei oaren gâns drokte ut-helle oan it hûs, biwenne fan Hinke Harmens , de frou fan Wybren Arjens "op de zogenaamde Baggelpolle" to Drachten N. Yn de tiid fan 27 dagen trije kear in wike op wetter en brea. (377-20-9-1799)

DE JONG, WESSEL HENDRIKS to Burgum is 38 jier. Hy hat as skippersfeint syn baes Schefer in goed 50 goune lichter makke. Syn suster Antje widd. Pieter de Pes wenne to Ljouwert. (487-27­10-1810)

JOUKE BAUKES, fan Burgum,is 24 jier. Hy hat him mei syn broer Cornelis op sneintojoun 26-1-1806 slim tjirge yn 't hûs fan Aaltje Uilkes, widd. Jan Jacobs Smidtje. Fochten en folIe net genôch. Moat earst 12 dagen op wetter en brea en dan 2 jier band. (440-13-3­1806)

JOUKE HELMIGS. op It Hearrenfean is 25 jier. Hy hat by kastlein Thomas Luitjens yn De Kompenije it mar raer opsein. Ek hat er it tsjin de mannen fan it rjocht yn 'e kant set. Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (384-5-2-1800)

JOUKE JANS, to FeanwaIden is ûntslein. Hja biskuldigen him dat er planken út in pream stellen hie. (318-26-10-1791) Op 336-26-11-1794 is er arbeider en 24 jier. Yn 'e nacht fan 25 op 26-8-1796 hat er út it lân fan Ype Cats to Ljouwert 2 lammen en 4 Drintske skiep stellen. Strang gisele mei 4 roeden en 5 jier tichthús. (351-19-11-1796) Dan mei oaren 3 Fryske skiep stellen en wol út it lan fan Atse Roels to Bûtenpost. Ek fan oaren skiep stellen. Strang gisele, brânmerkt, 5 jier tichthús en dan noch 5 jier tichthús en dan noch 5 jier band. (411-22-1-1803)

JOUKE JANS, fan Kollumersweach hat mei syn broer Manus op mear as ien plak oan it stellen west. Twa jier tichthús. (235-16­12-1778)

JOUKE TIEMENS, fan Wolvegea is berne to "Holtwolde" en 26jier, en is de man fan Farduw Alberts, wurdt ûntslein. Soe in izeren pôt stellen ha. Hy seit dat er dy op in boelguod kocht hat en letter forkocht foar 18 stûren. (401-9-2-1802)

JOUKIEN JANS, to Burgum hat yn 1713 as faem wenne to Dantumawâld. Der hat hja mei Suffridus Fenema libbe as man en frou. Hy soe har skriftlike troubiloften jown ha. Mar de jongfeint syn heit hat har de hân stoppe mei 20 ducatons. Yn in oare tsjinst hat hja de meifaem bistellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (38-26-1-1715)

JURRIEN FOOCKES, to Drachten wurdt ûntslein. Hy wurdt der fan biskuldige dat er Aukje Alberts har boike Alof Alofs, doopt 10-6-1692 oantrúne hat om út mem har winkel him stikem spullen to bringen. Hy seit dat it greate leugens binne. (17-15-2-1707)

 

_K en C_

 

CAALSBEEK, WYTSE JOHANNES fan Lippenhuzen hat op 3-7-1806 to Elslo, linnen fan in bleek stellen. Hy hat fierders mear spullen stellen. Twa dossiers. Strang gisele en 4 jier tichthûs. (450-7-2-1807)

CARPER, JOHANNES SCHELTES fan Bûtenpost is 19 jier. Hat in himd fan in bleek stellen. Hy seit dat er it fan in joad kocht hie. Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (269-15-11-1786)

KARST SAECKES, yn De Knipe is 20 jier. By sentinsje fan 4-5-1695 "op een kindersche wijse is gegeselt" en 5 jier tichthûs. Op sneon 14-12-1700, mei oaren, boer Broer Tiebbes to Langsweagen frege oft dy har in nacht bêdzje woe. Hy joech har iten en hja moch-ten yn 't strie sliepe. Dyselde nacht binne hja der mei Broer syn ''bislagen schip" en oare spullen fan troch gien. ByAkke Koppens, keapfrou to Nij Brongergea ynbrutsen en gâns spullen stellen. Oan 'e galge. (5-23-4-1701)

CARSTE KAMMERTS, to Noardwâlde hat yn 'e nacht fan 2 op 3 july ynbrutsen yn 'e skuorre fan de doarpsrjochter Jacobus Postumus dêr. De sneontojouns foar Pinkster in frommiske oantaest en mei 't mês bidrige. Wurdt 2 jier band. (156-24-9-1755) Komt binnen de tiid werom. Strang gisele. (13-12-1755) Drige mei brânstiftsjen. Kriget der noch 3 jier bannen oerhinne.

KEIJSER, HENDRICK JANS to Steggerda hat Froukjen Jelles to Noardwâlde in pear "armhandschoenen" elk mei in sulveren knoop-ke der op, ûntstellen. En dy hat er doe oan it dochterke fan skoal-master-doarpsrjochter Christoffel Kuiken to Steggerda jown. Hy wie der doe as snider oan 't wurk. St rang gisele en 3 jier tichthûs. (184-7-4-1764)

KEUNING, HILTIE PIETERS fan Drachten, de frou fan Ulbe Baukes Oosthout, is 31 jier. Hja forslampampe de húshalding. Yn de neisimmer fan 1802 is hja der stikem 10 dagen tuskenút gien en hat har man en trije bern oan har lot oerlitten. Yn de nacht fan 25 op 26-3-1803 binne hja der togearre fan troch gien en ha de bern oan har lot oerlitten. Op 8 juny kaem se neaken en bleat werom. Hja koe oars net folIe as sûpe en har spullen forkwânselje. Kriget 1 jier tichthús. (417-24-6-1803)

KIESTRA, JAN ELZES to Nij Krúslân hat op 4-2-1797 meidien oan de reboeljes. Boppe de kosten yn in boete slein fan 200 gouden Fryske Riders en moat binnen 14 dagen bitelje. (363-20-1797) Yn 1801 is er boer to Kollum en 39 jier.

CLAAS ALBERTS, op ‘e Ymerwyk to Drachten is 37 jier. Hy hat turf stellen en moat 14 dagen op wetter en brea. (200-8-3-1769) Mei oaren stellen by Jan Hedzers ynDe Folgeren. Strang gisele en brânmerke en 7 jier tichthús. (240-24-6-1780)

KLAAS ALBERTS, in soan fan Albert Hattums to Feanwalden is 18 jier. Hy soe stûken rogge stellen ha. (341-15-9-1795) Soe mei ynbrutsen ha, mar wurdt ûntslein. (383-31-1-1800) Mar as de saek wer foarkomt docht it bliken dat er wol mei syn broers Gerrit en Pieter meidien hat. Hja hiene to Readtsjerk ynbrutsen en stellen by Trijntje Willemswidd. Willem Oenes. Har en har soan swier tamtearre. Strang gisele, brânmerke, 10 jier tichthús en dan foar 25 jier band, alles boppe de kosten. (390-20-9-1800) Mei synbroers út it tichthús brutsen. Strang gisele en 2 jier tichthús der oerhinne. (393-31-1-1801)

CLAAS AUKES, fan Aldegea is berne to Skerpenseel en 25 jier. Yn ‘e nacht fan 13 op 14 septimber har er in boat stellen fan Jaike Hessels, wid. Klaas Fockes. Letter dat boat forkocht foar f 11.50. Strang gisele en 3 jier band. (410-11-12-1802)

CLAAS BERENTS, alias spinmuis to Jobbegea is 25 jier. Yn 1772 yn de roggerispinge mei Hendrikje Meiles oan ‘t roggestellen west en dat forkocht. En dat fan mear as ien persoan. Kriget 1 jier tichthús. (217-22-4-1773) Yn de nacht fan 18 op 19-10-1780 fan dûmny Rombertus Edema to Terkaple in lytse skeakel stellen, dy ‘t yn syn tún to droegjen hong. Hy hat hiel hwat by elkoar stellen en mear as ien mei mês en pistoal bidrige. Gisele, brânmerkt en 10 jier tichthús. (244-15-9-1781)

CLAES CLAESES, to Surhústerfean is as boere-arbeider op 11-11-1752 út syn tsjinst roun en hat syn boers Bibel mei sulveren heak-ken meikape. Strang gisele en 3 jier tichthús. (148-25-11-1752)

CLAES DIRKS, fan Feanwâlden wurdt foar 1 jier band. Hy hie by keapman Sybe Jans to Bûtenpost "een vierendeels pond cruid en een pond hagel" kocht. Hy seit dat er op wacht moast fanwege de stimmerij. "Dat op het Stembier van de Heer Grietman een seer groote menigte van mensen door twee Bierdragers zijn genodigt, selfs mannen en vrouwen en van zeer gemeen volk. Dat egter zulks nooijt voor deesen gebruickelijk is geweest". Doe is Claes oan it fjochtsjen rekke om in faem. (110-27-6-1741)

CLAAS DIRKS, is arbeider to Feanwâlden en 25 jier, wurdt ûnt-slein. Soe mei syn broer Douwe reid fan in oar syn gerjochtichheit snijd en stellen ha. Hy seit dat it net wier is. (276-21-2-1788)

KLAAS DOOITZENS, is berne to Drachten en 28 jier. Hy roun to biddeljen en hat twa swiere eidekeatlingen stellen. Wurdt 5 jier band. (486-3-10-1810)

CLAAS HEMMES, fan Bûtenpost is 43 jier. Hy hat op snein 14 july fan timmerman Ysbrand Willems to Augustinusgea fan de bleek 8 jelne seil stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (247-7-9-1782)

KLAAS HENDRIKS, fan Gerkeskleaster is 40 jier. By sentinsje fan 21-6-1760 gisele en 3 jier tichthús. Mei help fan syn frou hie er 4 skiep fan in oar skeard. Yn 'e nacht fan 15 op 16-2-1764 in wyt skiep stellen út it lân fan Wybe Minnes to Gerkeskleaster. Dat skiep slachte en it flues foar 37 stûren forkocht. Strang gisele en 5 jier tichthús. (183-17-3-1764)

KLAAS HENDRIK8, yn De Kompenije is 45 jier. Hy hat op wacht stien op 5-11-1801 doe’t syn maten oan it stellen wiene by Jelte Eijses to Eastersé. Hja stielen der spek, rikke fleis, ensfh .. Strang gisele en 5 jier tichthús. (400-23-1-1801)

KLAAS JANS, to Rinsumageast is berne to Sint Anne en 32 jier. Hy is mei in stellen laem thúskommen. Hy seit dat er it fan in man oernommen hat dy't er net koe. Wurdt 3 jier band. (375-24-4-1799)

KLAAS JANS, syn frou, Jantien Geerts, is 28 jier, hja wenje to Wolvegea. Hy seIs is 57 jier en to Steggerda berne. Hat syn frou faker as ienkear to nei west, har slein en de doar útjage. "Gedreigt te vermoorden en met de vork op de misthoop te smijten". Kriget 1 jier tichthús. (370-25-10-1798)

KLAAS JOHANNES, to Drachten is berne to Bakkefean en 22 jier. Op 22 juny hat er mei syn broer Meine, to Frjentsjer oan Ytty Salverda har sulveren gaspen ûntfytmanne. Strang gisele en yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (397-8-7-1801)

CLAAS JILLINGS, to Westergeast is 27 jier. Hy hat yn 'e nacht fan 7 op 8 augustus 2 skiep stellen en dy forkocht oan de sulversmid Gerben van Maanen to Drachten, foar f 8.50. Strang gisele en 5 jier tichthús. (253-18-10-1783; 417-9-7-1803; 430-24-11-1804 en 435-7-9-1805)

KLAAS JILLINGS, to Tsjalbert is 40 jier. Op sneintojoun 2 oktober hat er mei Anne Piers Merry út it Mear, in skiep stellen en de hals útsnijd. Hy seit dat er net meidien hat. Mar hy is foar 13 jier ek alris foroardiele foar it stellen fan in skiep. Nou wurdt er ûntslein. (351-20-10-1796) Yn de nacht fan snein 30 op moandei 31-1-1803 is er mei oaren nei Tryntje Geerts to Easterwalde gien en de· "banderdeuren" iepenbrutsen en hiel hwat spullen stellen. Wurdt 5 jier band. (416-18-5-1803) Komt al mei gauwens werom. Strang gisele en wer band foar de tiid dy't er noch togoede hat. (417-9-7-1803)

KLAAS JOUKES, to Drachten N. is 32 jier. Op 15-7-1799 biboete mei 20 goudgoune boppe de kosten. Hat op 12-5-1802 by kastlein RoeI DouwesWadman to Drachten mei syn dronken gat roppen: ''heeden eens de boel te sullen weren en oranje boven te zullen roepen". Boppe de kosten 1 jier tichthús. In tsjok dossier mei spesifisearre kostesteaten.(397-8~7-1801)

KLAAS KLAZEN, boere-arbeider berne to Burgum is 30 jier. By fonnis fan 31-10-1801 foar stellen foroardiele ta giseljen en 5 jier band. Yn't foarjier fan 1802 weroan it stellen west. By fonnis fan 30-1-1802 gisele en 3 jier tichthús en 4 jier band. Op 2-1-1806 kaem er by keapman Le Maire to Ljouwert en keapet dêr foar rekken fan har"slijter", Jan Jans, op Burgumer Nijstêd 10 poun kofjebeane. Hy bitellet 6 jannewaris en keapet dan daliks op Jan syn namme wer 10 poun en ek noch 2 poun "sniuf". Itselde hellet er ek by oaren út, mar rint tsjin de lampe. Strang gisele en 3 jier tichthús. (398-31-10-1801; 400-30-1-1802 en 440-25-1-1806)

KLAAS LIEPPES, to Drachten S. is 24 jier.Hat him mei oaren yn 'e nacht fan 15 op 16 april op strjitte tige tjirge. By minsken op 'e rúten slein en doarren iepenraemd, ensfh. Boppe de kosten 25 goudgoune boete en net op tiid bitelje, 8 dagen op wetter en brea. Yn de nacht fan 4 op 5-10-1798 hat er mei oaren oan it hûs fan Hinke Harmens, de frou fan Wybren Arjens op de Bargepôlle it de froulju lêstich makke. Foroardiele yn 'e kosten. (372-29-1-1799)

CLAAS LUBBERTS, is boer to Wolvegea en 48 jier. (109-21-1-1741) Der fan biskuldige en sneontojoun 3-2-1742 by keapfrou Jan-tien Jans "twebakken" easke to hawwen. Doe't hja har omdraeide om se to helpen soe er "twee stokken die op ‘ eene einde te saemen gebonden waren, Jantjen om de hals heeft gedaan, deselve saemen geknepen en haer getragt te smoren". Hy seit, oars neat as praetsjes en wurdt ûntslein. (114-5-4-1742) Op 30-9-1748 kaem er oan it hûs fan Corneliske Everts to Steggerda. Doe't it minske by de doar kaem, hat er har daliks mei in hammer op 'e holle slein, ensfh. Strang gisele en 10 jier tichthús. (136-8-2-1749)

CLAES OEBLES, fan Drachten hat by nacht en ûntiid roun to bid-deljen. Ek hat er in koperen tsjettel stellen. Strang gisele en 3 jier band. (154-23-11-1754)

CLAAS PIJTERS, berne to Noardwâ1de. Hat foar in jier fjouwer-fiif in pear skiep stellen. Ut it stik greide fan syn nicht yn 1698 in hynder. Hy wie in soan fan Pieter Elten. Nou hat er wer in kou stellen. Strang gisele, brânmerke en 7 jier tichthús. (2-9-3-1700)

KLAAS RUURDS, is slachter to Lippenhuzen en 27 jier. Hy hat mei Ate Anskes in rier stellen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (325-1-12-1792 en 346-20-1-1796)

CLAAS WIERDS, to Burgum soe yn 'e nacht fan 26 op 27-8-1765 mei syn reau nei 't lân fan Hedzer Cloosterman riden wêze en dy syn hjouwer op syn wein loege ha en der mei nei hûs riden. Hy seit dat it oars net wie as syn eigen en wurdt fan it Hof ûntslein. (189-18-3-1766)

KLAAS WIERDS, is preamskouwer to Burgum en 23 jier. Mei in mannich oaren op woansdei 25-9-1782 yn 't hôf fan Herre Thaekes, boer by Skilkampen ûnder Ljouwert, oant appelstellen west. De middeis fan dyselde dei binne hja der nochris hinne gien en ha de boer mei syn feint twongen appels foar har to skodzjen. Klaas seit dat er net meidien hat. Kriget 1 jier tichthús. (248-24-10-1782)

KLAAS WYBES, yn 't Mear by It Hearrenfean is 13 jier. Op snein 8-12-1805 is er de jouns tsjin 5 ûre kommen by Wybren Cornelis to Haskerdiken. Dêr mocht er de nachts yn 't hea sliepe. Dêr de nachts in pear skuon mei sulveren gaspen stellen. Moat yn 12 dagen twaris 5 dagen op wetter en brea. (439-20-12-1805)

CLAESKE DIRKS, fan It Hearrenfean wurdt ûntslein. Nei de dea . fan har mem, hie hja "een soorte van aconomie winkel en voor soldaten en gemeen volk jenever heeft getapt". Hja soe ek oanset ha om lead fan huzen to stellen. Hja seit dat der neat fan wier is. Hja hat wol lead opkocht, har man sill. wie leadjitter, mar immen oansette ta stellen, né hear! (81-4-7-1727)

KLAASKE HENDRIKS, is de frou fan Jochum Aukes yn De Kompenije en is 26 jier. Hja wurdt ûntslein. Hja waerd biskuldige fan stellen. (347-29-4-1796)

CLAESKE KLASEN, yn De Kompenije en berne to Mildam is 33 jier, en wurdt ûntslein. Har man Jacob Oenes sit foar slûkjen 7 jier yn 't tichthús. Nou hat hja 31-12-1795 in bern to wrâld brocht en dat soe fan har kostgonger Albert Arends Crom wêze. Hja hâldt út dat it fan har man is, by hwa't se geregeld yn 't tichthús kaem. (368-31-5-1798)

KOBUS JURJENS to Westergeast is berne to Kollum en 23 jier. Op 4-2-1797 hat er meidien oan de reboeljes. Ek mei west nei 't hûs fan Abele Keuning. Dy hat er ûtflokt en in dúst yn 't boarst jown, ensfh. Strang gisele en 3 jier tichthús. (362-25-11-1797)

COENE ARENDS, fan Kollum, berne to Steggerda, is 30 jier. Hy hat mei Wyt Tymens 4 skiep stellen. Twa dossiers. Wurdt 5 jier band. (474-16-6-1809 en 457-22-10-1807, dan 29 jier)

COENRADI, NICOLAAS JACOBS to Urterp is berne to Wâldsein en 22 jier, wurdt ûntslein. Hy soe roppen ha fan oranje boppe en briefkes rounjown om ris by elkoar to kommen. Hy wie in soan fan Jacob Nicolaas Coenradi. (356-1-6-1797)

COERTS, MARTEN JANS yn De Kompenije ûnder Jobbegea is 21 jier en 2 jier band. (31-3-1800) Komt earder werom en kriget 2 jier tichthús. Nei syn ûntslach wer earder werom kommen fan hwat er noch togoede hie. Kriget 1 jier tichthús. (408-9-11-1802)

KOK, Klaas Jacobs op It Hearrenfean is berne yn De Kúnder en 30 jier. Hy hat mei ArendtjePhilippus libbe as man en frou. Yn de nacht fan 18 op 19-12-1810 hat hja in bern oerwoun. Der hat oars net ien by west as hja togearre en it soe dea berne wêze. Strang gisele, 7 jier tichthús en 10 jier band. (490-22-2-1811)

KORNELIS BAUKES, to Burgum is him mei syn broer Jouke to bûten gien. Op sneintojoun 26-1-1806 binne hja tokear gien by Aaltje Uilkeswidd. Jan Jacobs Smidtje. Hja woe har der net yn ha, en doe ha se de doar yntrape, en is it daliks op in fjochtsjen gien. Hy sei dat er dyselde dei duvel wurden wie "en dat hy zoo veel lust tot kloppen hat, dat hem de bonken rattelden". Hy moat earst 8 dagen op wetter en brea en dan 3 jier band. (441-13-3-1806)

CORNELIS CLAESSEN, skuonmakkersfeint to Driesum is 26 jier. Yn 'e nacht fan 16 op 17 july in koer mei bijen stellen. Kriget 2 jier tichthús. (222-20-10-1774)

CORNELIS JANS, fan Feanwâlden hat mei Sjuik Harkes in mannich "dorre elsen boommen" stellen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (276-21-2-1788)

CORNELIS KEIJMPES, fan It Hearrenfean wurdt ûntslein. Hja bi-skuldigen him fan ynbraek en stellen op 9-12-1710 by snider Jan Arents, doe’t dy de middeis nei tsjerke wie. Hy ûntstriidt it fûl. (26-16-12-1710)

CORNELIS SJOERDS, arbeider to Drachten is 46 jier en berne to Surhuzum. Hy is de man fan Antje Melles, 48 jier. Yn 'e nacht fan 15 op 16-5-1801 hat er mei Simme Sjoerds oan it stellen west. Ut de skuorre fan Minte Pieters to Drachten N. 2 ljippen hjouwer stellen en to Grins pelle litten ta groat. Fan 30 op 31 maeije út Jan Sakes Veenstra, minnist, syn fearhús hiel hwat spullen stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (396-20-6-1801)

CORNELIS SJOERDS, to Garyp is 22 jier. Hy hat Peaske 17621 út de bijestâl fan Sipke Hendriks dêr, in koer mei bijen stellen. By Antje Feijteswidd. Romke Bruins, dy't yn in diel fan in hûs wenne, der’t ek Sjoerd Sjoerds en har, de âlden fan Cornelis, wennen, noch al it ien en oar stellen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (180-22-1-1763)

CORNELIS TIJSSEN, berne to Aldeboarn is 42 jier.Op freed 17-1-1806 kaem er by Hessel Geerts to Ikkerwâld. Der mocht er de nachts yn 't bûthús yn 't strie sliepe. Hat dêr dy nachts stellen. Op 20-1-1806 kaem er tsjin skimerjoun byLuitjen Ypes to Driesum. Der mocht er yn 't heafek sliepe en hat foar tank de lju bistellen. Mei 4 roeden strang gisele, 1 jier tichthús en 5 jier band. (440-1-2-1806) Komt binnen de tiid werom en moat yn 3 wike twaris in wike op wetter en brea en dan wer band. (450-18-2-1807)

CORNELIS TJEPKES, to Surhústerfean is 51 jier. Hat to Herbaijum en Hitsum hiel hwat by elkoar stellen. Strang gisele en 7 jier tichthús. (346-30-1-1796)

CORNELIS WYTSES, fan Finkegea is op freed 7-7-1719 dêr de jouns gien nei it hûs fan de stelling Geert Jans. Is der ûngemurken yn 'e hûs slagge. De kast iepenbrutsen en "elf beerdmanties schel­lingen, 2 gouden knopen" ensfh stellen. Hy seit dat er troch de iepensteande "Banserdeur" der ynkommen is. Hy soe komme to kealbisjen. Yn de keamer hie er hielendal net west. Hy wurdt dan ek ûntslein. (56-21-10-1719)

CORNELISKE JACOBS, wid. Heere Gerrits Boon te Drachten N. is 47 jier en hat roun to biddeljen. Moat yn 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (284-7-10-1788) Yn 1791 hat hja stellen by de doarpsrjochter Jan Roels Nicolaij to Droegeham. Strang gisele en 3 jier tichthús. (319-29-11-1791) Tongersdei 13-2-1794 wer roun to biddeljen en stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (332-22-2-1794)

CORNELISKE JANS, yn de Kompenije is 17 jier. Hat hiel hwat spullen stellen fan in widdou dy't har út meilijen ûnderdak jown hie. Twa jier tichthús. (241-6-2-1781) Mei har suster Johanneske, 19 jier, roun to biddeljen. Moat 14 dagen op wetter en brea. (251-30-4-1783). Ek hat hja in bern oerwoun, dat nou 6 jier is en in famke dat nou in goed jier is. Hat wer roun to biddeljen en hat sutele mei lietsjes en almanakken,. ensfh. Mei oaren hat hja oan it stellen west. Strang gisele en 7 jier tichthús. (317-9-7-1791) Hat wer roun to biddeljen en stellen, as widd. fan Luitjen Klases. Hja wie in dochter fan Jan Paulus. Strang gisele en 3 jier tichthús. Hja soe nou 47 jier wêze. (441-8-3-1806)

CORNELISKE JOHANNES, is berne to Wolvegea. Hat as faem wenne by dûmny Johannes Drage to Pietersbierrum en der likernôch 50 goune stellen. Fan dat jild hat hja Lutske Wierds de frou fan skipper Arjens, 10 goune meijown, om foar har yn Frjentsjer in "silveren beugel en tas" to keapjen. Hja wie in dochter fan Jannes Jans en Lammechie Jans, dy't har 30-4-1747 to Sonnegea dope lieten. Strang gisele en 6 jier tichthús. (191-18-10-1766)

KORT, Jacob Oenes yn De Knipe is 40 jier. Hy hat mei P. P. Kuiper en oaren oan it slûkjen west en de chergers bidrige. Kriget 7 jier tichthús. (333-5-4-1794)

KRAAIJER, SJOUKJE JOHANNES yn De Kompenije hat mei Gooitsen Martens oan it nachtbiddeljen en sûpen west. Hja hiene elk in houn by har. Hy wie 35 jier en op 5-1-1779 wiene hja op stap gien. Hy hie it út earmoede foar frou en bern dien. Mar hwat hja oprounen waerd daliks yn drank omset. Strang gisele. (236-6-1-1779)

CHRISTINA PIJTERS, to Skuorregea, hat mei Anthony Paulus, Johannes Josephs en Hillebrand Oedes op sneon 19-12-1761, elk wapene mei in kneppel der op út west. Hja giene nei 't hûs fan skipper Matthijs Freerks, âld 50 jier. Doe't dy syn frou, Wypk Tjalkes, âld 48 jier, by de doar kaem wie it daliks dek op, sadat hja foar dea lizzen bleauw. Doe't Matthijs en syn soan Freerk har gûlen heard hiene, spatten dy der op ta en ha har ta de doarren útslein. Moat 14 dagen op wetter en brea. (177-29-3-1762)

KROM, Jippe Jacobs, is 50 jier en syn frou Antje Wybes 45 jier. Hy is berne to Nijehoarne en wennet yn De Kompenije. Yn de nacht fan 13 op 14 april hat er hiel hwat by elkoar stellen fan Jantje Jochums to Aldeberkeap. Yn de nacht fan 21 op 22 april fan Klaas Lippes to DuerswaId, idem. En fan 6 op 7 maeije, doe snapten hja him. Wurdt 5 jier band. (465-8-7-1808)

KUIJPER, JAN JANSEN to Nijeholtpea wurdt ûntslein. Hy soe in koer mei bijen stellen ha. Hy wit fan neat, doetiids is er nea yn dy omkriten west. (226-18-10-1775)

KUIPER, Pieter Pieters yn De Knipe is goed 20 jier. Hat op 10-12-1793 mei oaren oan it slûkjen west en it mei de chergers oan ‘e stôk krige. Strang gisele en 5 jier tichthús. (333-5-4-1794)

KWAST,HENDRIK fan Sint Jansgea is 46 jier. Hy hat út it bosk ûnder Haskerhoarne fan Vegelin van Claerbergen "gesneeden eenige voek, boegels". Hy is op ‘e die bitrape en kriget 1 jier tichthús. (332-24-2-1794)

 

_L_

 

LAMMERT ABELS, to Blesdike moat 2 jier sitte. Yn dit dossier sit in printe stik mei 4 ûnderskate listen. It iene giet oer in gefal dat in faem to Blesse in bern forwachte en de skuonmakker Pieter Cuiper har doe trouwe moast. Mar letter kaem út, dat it bern fan Ysbrand Jochums wie. Hy hie it stilswijen fan de skuonmakker kocht foar f 162. -- Dêr hie Harke Sjoerds in stik fan opmakke, ensfh. Lammert hie mei Claes Berents Bongel oan it slûkjen west. (99-29-5-1737)

LAMMERT ANNES, is 54 jier en de man fan Antie Harmens to Kollumersweach, by hwa in soan, Anne. Nou hat er it oanlein mei Geeske Jilkes, de frou fan Jacob Aukes. Ek soe er tienen wylgen stellen ha. Omdat syn frou by him weiroun wie, seit er, hie er Geeske yn 'e hûs nommen om foar him to lapjen en to naeijen, mar stellen hie er net, sa seit er. Kriget 11 jier tichthús. (269-11-1786)

LAMMERT FEIJES, to Urterp en berne to Wynjeterp is 14 jier. Hy hat "een Testament of Psalmboek uijt de Wijnieterper schole" stellen. Dat wie it eigendom fan master Wijtse Tjeerds. Hy hat it brocht oan 't hûs fan syn broer Jan. Kriget 5 jier tichthús. (46-21-10-1717)

LAMMERT GEERTS, to Kollum hat by Eelse Meints , boer op Follingahûs ûnder Kollum wenne. Doe't er in kear hielendal allinne thús wie, hat er it kammenet iepenbrutsen en der jild út stellen. Kriget 2 jier tichthús. (209-13-3-1771)

LAMMERT GEERTS, yn De Kompenije is 25 jier. Op 1-9-1796 is er gien nei it hûs fan Janke Beernts de frou fan Jan Coenes dêr. Ynbrutsen en 3 sulveren gaspen, in swietemolketsiis, en oare spullen stellen. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (354-11-3-1797)

LAMMERT HENDRIKS, fan Drachten hat "een meenigte birken pooten" út it stik heidefjild fan Hendrik en Wybe Jans Mekkes stellen. Kriget 1 jier tichthús. (310-23-6-1790)

LAMMERT HENDRIKS, to Tsjalbert is 16 jier. Hy hat in fûke stel-len en dy foar 15 stûren forkocht. Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (275-15-11-1787)

LAMMERT HENDRIKS, alias Lammert soldaet fan De Kompenije ûnder Skuorregea. Yn de nacht fan 1-5-1792 fan Sijtse Hendriks, mr. brouwer to Burgum, in hoanne en 4 hinnen stellen "alle goudlakens van veer en met swarte toppen op de kop". Ek hat er op in oar syn gerjochtichheit oan "het pooten plukken" west. Kriget 3 jier tichthús. (328-23-4-1793)

LAMMERT RUTGERS, is berne to Teridzert en wennet to Alde-haske, is 38 jier. Op tiisdei 3-12-1805, biselskippe fan syn broer, mei syn kofskipke nei Minnertsgea fearn en dêr syn turf forkocht. Dêrmei klear hat er likernôch 100 kuorfol "gele winter aardappelen" in greate soarte, stellen en dy foar it greatste part yn De Haske forkocht. Mei 4 roeden strang gisele en 3 jier band. (439-21-12-1805)

LAMMERT TIEBBES, to Eastermar "dat de gev. in geselschap van 70 a 80 pers. op 18-2-1708 is geweest omtrent Driemunt gaende de weg na RottefalIe" . Hja ha de chergers drige mei moard en deaslach. Dy moasten foar de greate oermacht bilies jaen. Fan gefolgen kamen de slûke spullen sûnder oanjaen oer de grins. Gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (20-30-6-1708)

LAMMERT WIJBES, fan Rotsterhaule waerd 6-2-1697 foar slûk-jen foroardiele ta giseljen en 3 jier band. Op 11-12-1703 "is ge-comen van Nijenslijck tot Finkega". Hja wiene mei har njoggenen en it doel wie om spullen oer de grins to slûkjen. Doe't de chergers har oer it mad kamen, koene de oaren hakken opnimme. Hy en noch in man op jierren waerden snapt mei in fearnsanker brandewyn en 10 poun tabak. Strang gisele en 5 jier tichthús. (12-19-1-1704)

LAMKJEN MEILES, yn De Kompenije is 21 jier. (177-29-3-1762) Hja hat yn 1790 mei Gertje Meiles en Zijtske Johannes roun to biddeljen en to stellen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (313-26-11-1790)

LEMKE MATHYSSEN, to Wolvegea en berne to Langwar is 32jier. Hja hat needhelp west by dûmny Rombartus Edema en is 13-11-1806 fuortgien. Beide âlde minsken wiene tsjin de njoggentich. Hja hat harren fan alles bistellen "een gouden beugel van draadwerk en van binnen besneden met lofwerk, waaraan een roodfluwelen tasch met een streekje zilverlint, ensfh". Fan dy stellen spullen hat hja forkocht oan de bankhâlder Sustering to Snits. Strang gisele, 5 jier tichthús en 7 jier band. (450-28-2-1807)

LENS, HENDRIK DIRKS to Sweagerfean ûnder Westergeast is 53 jier. Krige 18-1-1759 foar stellen 1 jier tichthús. En 12-5-1770 foar stellen 7 jier tichthús. Yn 'e nacht fan 22 op 23 maert hat er wer oan it stellen west. Strang gisele en 3 jier tichthús. (322-30-6-1792)

LIEUWE HENDRIKS, to Feanwâlden hat op sneon 7 septimber fan de ûrwurkmakker, Lieuwe Geerts to Dokkum, in sulveren horloazje stellen mei in glêdde kast. Strang gisele en 3 jier tichthús. (210-14-9-1771)

LIEUWE JANS, yn De Kompenije is 23 jier. Dêr hat er de lêste 12 wiken wenne, en wurdt ûntslein. Hy soe jild út in reissek stellen ha, mar seit dat it net wier is. (345-16-12-1795) Mar letter hat er wol mei oaren oan it stellen west. Kriget 2 jier tichthús. (347-28-4-1796)

LIEUWE JANS, to Rinsumageast is 30 jier en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige mei it Hattumfolk stellen to hawwen. Hy seit dat er doe op bêd lei, dy nachts. (382-31.1-1800)

LIEUWE MINNES, to Muontsjesyl wurdt ûntslein. Hy wie biskul-dige fan it stellen fan bijekuorren. Hy seit dat it net wier is. (161-3-5-1757)

LIEUWE PYTERS, to Burgum is foar féstellen 14-12-1695 foroar-diele ta giseljen, brânmerken en 10 jier tichthús. Foar útbraek út it tichthús 14-3-1696 wer gisele. Foar útbraek 20-6-1696 gisele en by fonnis fan 27-2-1697 foar útbraek twa sneonen efterinoar gisele. Foar útbraek op 14-7-1698 dy't slagge wie, mar wer oppakt, noch 2 jier tichthús der oerhinne. (15-27-2-1706)

LIPSTRA, WYTSE MINNERTS, brouwer to Surhústerfean. Hat as kurator oan it knoeijen west, ensfh .. Der komme gâns in smite tsjûgen oan to pas. Wurdt 2 jier band. (108-2-12-1740; 176-20-11-1761; 187-13-7-1765, dan 64 jier en 191-9-10-1766)

LOLKJEN JANS, is de frou fan Hendrik Sybes to Dantumawâld en 39 jier. Hja wurdt ûntslein. Wie biskuldige fan stellen. (135-15-5-1748)

LOONSTRA, DURK PIETERS fan Surhústerfean hat syn bêst dien om út it tichthús to brekken. Strang gisele. (31-7-1807; 467-1-10 1808 en 469-6-12-1808)

LOUW JOHANNES, to Westergeast is 60 jier. Hy hat op 4-2-1797 meidien oan it Kol1umer oproer en Abel Wybrens Keuning yn dy syn hûs mei deaslach bidrige. Strang gisele, brânmerke, 5 jier tichthús en dan foar ivich band. (365-24-3 en 366-24-3-1798)

LUBBERT FLORIS, ierappelskipper to Rotsterhaule is 33 jier en wurdt ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige op 1-10-1799 "met een sloep met eenige Engelschen te Vierhuis is aan de Wal geweest". Yn opdracht fan de Ingelsken soe er mei it gewear op wacht stien ha om dy gelegenheit to jaen" van zich meester van St. Jansga te maken en de patriotten van de Jouwer tegenstand te bieden…" Hy seit fan gjin Ingelsken to witten. (384-5-2-1800 en 467-1-10-1808 dan is er feanbaes en 48 jier en syn soan Jan 24 jier).

LUBBERT EGBERTS, syn frou, Margien Andries, is 45 jier, to Noardwâlde. (184-7-4-1764; 188-19-11-1765; 208-9-3-1771) Syn dochter Trynte is 23 jier en (200-28-4-1769 foroardiele ta l jier tichthús. Op 2-11-1768 "sig niet heeft ontzien te plukken een quan-titeit pooten op de laan eigen aan grietman O. Z. van Haren". Der sitte ek inkelde briefkes yn dit dossier.

LUBBERT JACOBS, soldaet to Noardwâlde is 28 jier en in soan fan Tryntje Bril. Hy hat turf stellen en moat yn de tiid van 5 wike trijeris in wike op wetter en brea. (414-23-3-1803)

LUCAS TIEDES, yn De Kompenije. Twa dossiers. Hy hat op sneon-tojoun 25-10-1783 yn it tichthús û.o. sein "dat syn moeder een pestilentie van een vrouw was" ensfh. Ek is er op 7-11-1783 slim tokear gien doe’t har meifinzene, Petrus Amelander, straft wie. Kriget 2 jier tichthús der oerhinne. (255-5-3-1784)

LUITJEN KEIMPES, fan Aldehoarne is 41 jier. Op freed 23-2-1787 út de Lúnjeberter bosk poaten plôke en stellen. Kriget 1 jier tichthús. (271-6-3-1787)

LUITENS, PIETER JANS to Aldelamer is 38 jier en wurdt ûntslein. Biskuldige fan slûkjen, hwat er ûntstriid. (298-23-6-1798)

LUITJEN OENES, to Jannum is 26 jier. Op sneon 23 april klaeid yn in wite kile en in hoed op de swarte prûk nei Norg gien en der in hynder kocht foar f 155. -- en 4 sekstehealen. Mar hy woe it hynder earst graech efkes biride. Doe is er mei dy guds útnaeid. Op tiisdei 26 april is er mei dat hynder nei Berltsumermerke gien. Dêr snapt. Strang gisele en 3 jier tichthús. (196-21-5-1768)

LUITIEN RIEMERS, fan Drachten N. is 38 jier. Hy hat op 'e útkyk stien wylst Doitsen Tjeerds en Jan Alderts in swart skiep stielen by Ate Sijgers op It Wytfean. Dêrfoar krige er 15 stûren. Moat 4 dagen op wetter en brea. (266-16-3-1786)

LUYTJE CLAASES, yn De Folgeren is 50 jier en syn frou, Japke Jaspers, 52 jier, ek finzene. Hy hat mei arbeide oan de Gerkes-kleaster-brêge. Dêr lei er yn'e kost by Sijbrand Pytters, in boer dêr. Yn de nacht fan 17 op 18-9-1774 hat er dy bistellen. "Een Bed met twee groove hijden Laakens, een rood gestreept spaanse deeken met linnen gevoerd, een nieuw Roode baeijen vrouwen Rock, waarin de muysen een gatje gebeeten hadden…. " Strang gisele en 3 jier tichthús. (223-17-12-1774 en 226-18-10-1775)

LYCKLE DANIELS, is berne to Burdaerd en 22 jier en syn frou,

Antie Jans, 20 jier. Hja wenje to Bûtenpost. "Dat hy op 16-1-1801

ten sterfhuize" fan dewidd. HalbeJans to Westergeast, dêr’t boelguod

 wie, in famke fan 9 jier, Grietje Botes, it sulveren earizer fan 'e holle

stellen hat. Doe't hja him efter de fodden sieten hat er it fuortsmiten.

Op 20-1-1801 hat er fan Daniel Rienks, hospes to Kûkherne, ûnder

Burgum, in sulveren earizer mei oare spullen stellen. Strang gisele

en 3 jier tichthús. (396-4-7-1801)

LYCKLE GEELES, is 20 jier en syn broer Fokke 18 jier; yn De Kompenije. Hja binne soannen fan Geele Harmens, alias soldaet, en Griet Ruiter. Op 28-12-1785 ha hja oan it nachtbiddeljen west. Beide strang gisele. (265-4-2-1786)

LYKLE GJOLTS, is 33 jier en sersjant yn garnizoen to Axel. Hy is mei forIof by Arien Claeses (Sterk), boer ûnder Terkaple. Op 28-9-1786 geane hja meielkoar nei Joustermerke. Fan De Jouwer fart Lykle mei de snikke nei Goaijingaryp hwer't er him omstrings 3 ûre fan Tjitze Jans oersette lit, in boer dy't ticht by de tsjerke wenne. As er wer to Terkaple komt is de boer al thús, mar der is ynbrutsen. Der mist goed 100 goune oan jild, in âlderwetske sulveren riem fan de frou, Aafke Pieters, en it bûshorloazje fan Lykle dat er de frou yn biwar jown hie. En nou wurdt Lykle der fan biskuldige dat hy ynbrutsen en stellen hat. Hy seit dat der gjin sprake fan is en wurdt ûntslein. (268-4-10-1786)

LYKLE IDSKES, fan Surhústerfean is 21 jier. Hy hat op 30-11-1758 fan Lieuwe Christiaens to Smelle Ie, doe’t hja yn de skuorre sliepe mochten,in sulveren earizer stellen. Dat hong oan in spiker "onder 't Eijerrak". Dat hat er yn Drachten forkocht oan Jeltje Pijters van Loo, de frou fan Nicolaus van der Leij, sulversmid, foar 3 goune. It woech 2¼  lead. Strang gisle en 3 jier tichthús. (168-23-6-1759)

LYKLE JILLINGS, to Westergeast is 17 jier enwurdt ûntslein. Hy soe in heal ljippen moal stellen ha. Mar hy seit dat er oars net as in pear redens yn 'e sek hawn hie. (248-22-10-1782) Foar it stellen fan hinneaeijen út in koer dy 't stie yn 'e stoepe fan boargemaster De Vries, moat er 14 dagen op wetter en brea. (251-19-3-1783) Om't er op woansdei 23-2-1785 to Dokkum in skieppeflues forkocht hat, wurdt er fortocht fan it stellen fan in skiep. Hy seit it flues earlik kocht to hawwen. Wurdt ûntslein. (260-21-4-1785) Yn 'e nacht fan freed 19-5-1786 hat er in skiep stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (268-14-10-1786)

LYSBET ATES, to Aldetrine hat sûnt maeije 1724 as faem yn tsjinst west by Hendrik Lammerts to Sint Jansgea. Op 17-1-1729 hat se in bern oerwoun en dat yn it wetter smiten. Strang gisele, brân-

 

LYSBET CLASES, is de frou fan Carel Jans to Donkerbroek. Doe't eksteur en syn assistinten 22-12-1749 kamen "de resten der quotisatie" to foarderjen, waerd daliks bigoun mei it lieden fan de klokken. Meielkoar makken hja it de eksteur mei syn mannen tige lêstich. Hja kriget 2 jier tichthús. (140-13-3-1750)

LYSBETH JOHANNES, op It Hearrenfean wurdt april 1790, 16 jier. Hja hat út de winkel fan Mennos de Jongh dêr "een stukje blauw geruit Harlinger bont", sa likernôch 9 jelne, stellen. Kriget 1 jier tichthús. (306-19-1-1790)

LYSBET PYTERS, to Surhústerfean hat mei Aatje en Detje Pyters ynbrutsen en stellen. Kriget 2 jier tichthús. (146-9-3-1752)

LYSBETH SJOERDS, is in dochter fan Sjoerd Aukes en berne to Kollumersweach, âld, 16 jier. Hja hat fan har buorfrou Sipkjen Jilles spullen stellen, doe’t dy fan honk wie. Mar hja waerd fan oaren bitrape. Kriget 5 jier tichthús. (240-2-12-1780)

 

_M_

 

MAIJKE EINTES, to Surhústerfean is 16 jier. Op moandei 22-9-1794 kaem hja by Gerben Sipkes en Ytje Gerkes. Oft hja har in nacht bêdzje woene. Dat koe en mocht en doe hat se harren dy nacht bistellen. Kriget 1 jier tichthús. (338-11-3-1795)

MAIJKE HENDRIKS, is de frou fan Jan Freerks, dy't séfarrend is. Hja wenje yn De Rottefalle en hja wurdt ûntslein. Hja soe it mei oare manljuoanlein ha, ek ek mei in joad, Izack. Hja jowt ta dat dy joad it har lêstich makke hat. Hy soe sein ha: "als gij en Gabriel Libbes en Wobbe Libbes er wat by setten by 't gene gijluiden van my weet, dan moet ik de rode Leeuw in de bek sien". Yn dit dossier inkelde briefkes en tsjerkeboekoantekeningen fan 1743 oant 1752.(162-12-7-1757)

MAIJKE JANS, berne to Eastermar is de frou fan Jeppe Jilles (JippeJylles) bierdrager to Dokkum en op 1720 âld, 45 jier. Harren dochter Aaltje is dan 19 jier. By fonnis fan 20-1-1720 foroardiele ta giseljen en 3 jier tichthús foar stellen, sûpen en mei oare manlju omslaen. Der is in skreaun briefke fan har by en ek in lommertbriefke fan hwat hja dêrhinne brocht hie. Nei ûntslach net nei eigen man gien, mar hat mei Eelcke Feijes Hinxt as man en frou libbe. Wer gisele en 5 jier tichthús. (74-3-2-1725)

MAAIJKE JANS, to Kollum is 24 jier. Hja hat fan SjoerdGerhar-dus Fruitier de Talsma to Kollum in sulveren leppel stellen. Wurdt 3 jier band. (484-14-7-1810)

MAIJKE JELLES, fan Urterp is ûntslein. Op tongersdei 27-6-1743 kaem der oan har heite hûs in Janke Amoldus to biddeljen. Hja krigen wurden en doe soe Maeijke dat minske "met een van setters fork" op 'e holle slein ha. Hja seit dat it allegear praetsjes binne. (127-13-7-1745)

MANUS JANS fan Kollumersweach is 16 jier. Hy hat mei syn broer en oaren op ûnderskate plakken stellen, o. m. "een ploegpars en twee Eide Kettings" ensfh. Strang gisele en 3 jier tichthús. (234-12-12-1778)

MANUS MOLLES, yn De Kompenije is 22 jier. Hy hat sparren stellen om der in pear ljedders fan to meitsjen. Wurdt 1 jier band. (390-7-10-1800)

MARIA ANDRIESt widd. Sanders to Drachtent is 30 jier. (425-9-5-1804) MarijkeJacobs is 28 jier, en de frou fan ComelisSanders, to Drachten. Hja hat 26-9-1801 in amer stellen fan Sjoerd Rintjes Nauta dêr. Yn 5 wike trijeris in wike op wetter en brea. By fonnis fan 25-6-1795 "wegens het verpanden" fan in stellen himd, moat hja 14 dagen op wetter en brea. (402-16-9-1802) Op 30-10-1805 spullen stellen út in koekekream op Drachtster merke. Strang gisele en 3 jier tichthús. (439-21-12-1805)

MARIJKE DIRKSt widd. Tomas Pieters to Gerkeskleaster, is 45 jier. (131-22-10-1746)

MARIJKE.JANS, widd. Bouwe Uilkes to Surhuzum, is 56 jier. Hja roun to biddeljen en wie faek dronken. Ek noch spullen fan in bleek stellen. ensfh. Strang gisele en 3 jier tichthús. (330-16-11-1793)

MARIJKE JURRIENS, fan It Hearrenfean is 17 jier. Hja hat har breahear bistellen fan 20 goune en mear spullen. Kriget 4 jier tichthús. (250-22-1-1783)

MARIJKE MELLES, to Bûrum hat it mei oare manlju oanlein. Omstrings septimber in bern oerwoun. Kriget 1 jier tichthús. (166-17-3-1759)

MARRICHJEN JANS, to Nijelamer wie oan it linnen stellen fan in bleekt doe’t hja trappearre waerd. Daliks naem hja hakken op. Mar hja hellen har yn, "dat sy als doen geweldig hiemde en poes te". Hja wie de frou fan Arent Rendrix. Hja kriget 2 jier tichthús. (74-3-2-1725)

MARTIEN AIJSES, to Wynjeterp hat har frou bistellen en doe op freed 4-11-1768 hakken opnommen. It stellen spul hat hja forkocht. Doe hat se by Magdalene Hendriks, widd. Sikke Jacobs, kocht "2 vierendeels Deventer koek, en 2 half vierendeels en een stuivers kantje Jenever, 2 lood coffi, 2 lood thee" ensfh. Strang gisele en 3 jier tichthús. (199-28-1-1769) Fan moandei 4 oant woansdei 6 juny hat hja tahâlden by Jochum Abrahams en Ynske Reeres "in het soo genaamde schapehuisje aan de Breede Dijk" ûnder Ljouwert. Biskuldige fan it stellen fan sulveren himdroksknopen. Hja seit dat se dy fan Jochum krige hat doe’t dy syn frou nei de stêd wie. Ek hie er har jenever jown en woe it doe mei har oanlizze. Untslein.(224-6-9-1781) Op moandei 5-4-1784 hat hja út it hûs fan arbeider Anne Andries to Lippenhuzen in manshimd stellen en dat deselde deis noch forkocht foar 11 stûren en 3 duiten. Kriget 1 jier tichthús. (256-27-4-1784) Yn 1786 is hja 45 jier en hat dan in liende doek forkocht foar 9 stûren. Kriget 4 jier tichthús. (266-17-3-1786) Yn 1791 tsjirme hja by Nanne Jans to Hallum en is op sneon 15-1-1791 "zonder afscheid te nemen vertrokken" Mar doe misten hja in read baeijen froulju'srôk en noch mear spullen. Hja seit fan neat to witten en wurdt ûntslein. (318-28-9-1791)

MARTEN ALBERTS, fan Bûtenpost hat yn 'e nacht fan freed, 4 septimber, út it lân fan Sjoerd Johannes, to Kollum "een jonge weer" stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (125-24-10-1744)

MARTEN ALBERTS, to Feanwâlden is 28 jier. Hy hat hiel hwat byelkoar stellen en yn 1796 ek in hynder. Twa tsjokke dossiers. Strang gisele, brânmerke en 10 jier tichthús. (389-5-7-1800) Mei syn broers út it tichthús brutsen en wer snapt. Strang gisele en der 3 jier tichthús oerhinne. (393-24-1-1801)

MARTEN ANNES, fan Nijehoarne is by sentinsje fan 29-6-1729 fan Dep. Steaten foroardiele ta 10 jier tichthús foar slûkjen. Woe út it tichthús brekke. Strang gisele. (90-24-1.1733)

MARTEN ARENTS, berne to Easterwâlde, is 15 jier. Roun út de tsjinst wei dêr't de diakens him bistege hienen. Op 30 july hat er ynbrutsen en stellen by Jan Arents dêr. Strang gisele en 3 jier tichthús. (112-9-9-1741 en 125-28-11-1744)

MARTEN FREERKS, to Aldeberkeap is 35 jier en wurdt ûntslein. Biskuldige fan ynbraek en stellen. Hy seit dat er dy spullen foun hie. (208-19-2-1771)

MARTEN JACOBS, to Oentsjerk is 19 jier. Hy hat op 30-9-1734 by syn omke Pope Hendriks, boer to Hurdegaryp, in himdrok mei sulveren knopen stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (93-16­10-1724)

MARTEN JANS, yn De Kompenije is 19 jier. Hy hat op 10-11-1799 meidien mei Arjen Jans en har. Doe't hja by Anne Hes wiene "De Wervers" op 'e flecht jage en Hes yn 't fjûr smiten en syn frou tamtearre, ensfh. Wurdt foar 2 jier band. (386-31-3-1800)

MARTENJANS, to Wolvegea en berne to Ommen is 35 jier. Op 3-6-1798 wie er troud oan Alberdina Hermannussen Selhorst by hwa't er 2 bern krige. Nei in jier as 4 hat er har sitte litten. Nou stiet er ûnder de geboadens mei Rinske Alberts. Mei har libbe er as man en frou. Strang gisele en 3 jier band. (454-11-7~1807)

MARTEN JOUKES, to Driesum is 40 jier. Op 4-2-1797 kaem er by Oene Jurgens Uyterdyk, mounder to Rinsumageast. Lyk as mear oaren, wapene mei in stôk. Hja fregen de frou hwer't har man wie. Ek oaren hat er it bêd útkloppe. Strang gisele en 5 jier tichthús. (354-18-3-1797)

MARTEN LOURENS, to Wolvegea hat op 26-6-1766 syn buorman Hendrik Sjerps oansprutsen mei "gij hebt in het schut gebragt, dat kunt gij vergeefs niet krijgen, daar sal ick u voor betalen Duijvel". Hy hat him ôfseame. Kriget 1 jier tichthús.

MARY HENDRIKS, to Beetstersweach. Twa dossiers. Hja hat yn 1731 by Simon Sjoerds to Follegea har yn de ûngetiid bisteld. Doe is de pleats ôfbrând en hat hja har breahear bistellen. Twa bibels mei sulveren heakken en bislach. (de skeinde bibels yn dit dossier). Dat sulver hat se forkocht oan de sulversmid Taede van Manen. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (87-1-12-1731)

MARTJEN AUKES, to Aldeskoat is 17 jier. Hy hat in pear gouden knoopkes stellen fan skoalmaster Piebe Roelofs syn boike' s himd. Dy knoopkes plat slein en forkocht foar f 5.50. Strang gisele en 8 dagen op wetter en brea. (428-10-10-1804)

MARTJEN (MARGJE) JANS, fan Aldehoarne is 50 jier. Hja hat mei har dochter Nieltje Jans wol gauris greate fjûren yn de bosken stookt en der dan ierappels op sean. Ek hat hja roun to biddeljen. Fan 21 febrewaris oant 28 maert, trijeris in wike op wetter en brea. (326-21-2-1793) Yn de nacht fan 15 op 16-8-1794 ynbrutsen en stellen. Kriget 4 jier tichthús. (335-5-9-1794) Mei Michiel Jetses en Neeltje Jans oan it stellen west. In kertier op it skafot to pronk stean en 5 jier tichthús. (465-16-7-1808)

MARTJEN (MAERTIEN) LAMMERTS, to Donkerbroek. Doe’t eksteur op 22-12-1749 kaem "te vorderen de resten der quotisatie" wie har man, Beernt Dirks, linnenwever, net by honk. Hja sei dat se net bitelje koe. In part fan it húsrie wie al fuort. Der hiene hja brea foar keapje moatten. Mar hja woe net sizze oan hwa't hja it forkocht hiene, mar wylst joech hja har soan Durk in stille wink. Dy helle hastich folk op, en wapene mei foarken en stokken, en Maertien seIs mei in trijetine foarke, ha se it eksteur lêstich makke. Kriget 2 jier tichthús. (140-17-3-1750)

MARTSEN KEIMPES, to Sumar is 23 jier en de frou fan Hendrik Ayses; hja wurdt ûntslein. Hja soe dêr by Jan Clases en Rinske Wouters ynbrutsen en "een gouden bood met drie strengen Roode coralen" stellen ha. Dy "bood" soe se dan to Drachten by de sulver-smid forkocht ha foar 16 goune en de kralen foar 6 skellings. Mar dy deis hie hja by har mem Grijtie Poppeswidd. Keijmpe Lammerts west. Dat forkochte spul hie har eigendom west. Fierder wist elk wol dat Rinske der meast samar útroun en gjin doar op slot die. Alleman koe der samar út en yn rinne. (151-4-12-1753)

MATTHIJS FREERKS, arbeider, berne yn 't Mear is 34 jier. Hy wennet yn De Kompenije en syn frou Aafke Hendriks is 36 jier. (408-9-10-1802) Op oanstean fan Jan Hendriks Hut en oaren yn de nacht fan 27 op 28-12-1802 oan it ynbrekken en stellen west en de minsken ek noch toneikommen. Foroardiele ta de galge. (414-26-3-1803)

MEINDERT JANS "in het Kattegat onder Bergum uit de Mienschar" ûnder Eastermar hat der in swartbûnt interrier mei fjouwer wite poaten stellen fan Willem Petrus. Op 24-9-1803 dat rier op ‘e Ljouwerter merke forkocht foar 25 goune. Op 5-9-1803 út in stik lân by't Kanwier"ûnder Drachten in swartbûnt rier stellen. Gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (421-17-12-1803)

MEINE JOHANNES, to Lippenhuzen en berne to Drachten is 16 jier. Hy hat mei syn broer Klaas op 22 juny west by Ytty Salverda to Frjentsjer,widd. Johannes Andringa. Dêr ha se sulveren gaspen stellen. Strang gisele en yn 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (397-8-7-1801 en 451-11-4-1807)

MEINERTS JANS, to Augustinusgea is troud oan Tryntie Jans. Hy hat har mei syn 3 bern sitte litten en is op stap gien mei Sare Boelens, de frou fan Heerke Wybes. Strang gisele en 3 jier band. (156-25-10-1755) Komt earder werom, gisele, en der 3 jier oerhinne. Hat op snein yn 1764 Wijtse Lipstra en ek oaren mei 't mês bidrige. Strang gisele en 3 jier tichthús. (187-13-7-1765)

MEINSCH CLASES, to Beetstersweach wurdt ûntslein. Hja wie keapfrou yn kantspul en wie der fan biskuldige spullen fan in oare kantforkeapster stellen to hawwen. Hja ûntstriidt dat fûl. (14-26-11-1705)

MEINSMA, CORNELIS dûmny to Aldwâld. Syn frou wie in Hiltje Ates. Yn 'e nacht fan snein 10 op moandei 11-10-1691 wie der by him ynbrutsen. (3-14-9-1700)

MELCHERT HACKES to Eastertnar hat op 14-3-1726 to Dokkum by hospes Pytter Luidema, 2 lekkens fan 't bêd stellen. Yn 1727 to Hurdegaryp fan de smidsfeint Bauke Douwes, sulveren gaspen stellen. Gisele en 3 jier tichthús. (104-28-2-1739)

MELLE EINTES, is berne to Aldwâld en 29 jier. Hy hat yn 'e nacht fan 14 op 15-8-1793 fan Lucas Lucas to Marum Gr. in wein stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (395-18-4-1801) Yn maert mei Harmen Boeijens "cichorij" stellen út it fabryk fan Harmen Jans Tol to Kollum, en dat forkocht. Hy is dan 40 jier en wurdt 5 jier band. (442-16-4-1806 en 323-12-9-1792)

MELLE EINTES, to "Oltwolde" is 22. jier en wurdt ûntslein. Hy soe in pear skiep stellen ha, mar hy hâldt fol dat er dy earlik foar 8 goune kocht hat. (323-12-9-1792)

MELLE GERRYTS, to Surhústerfean is 76 jier. Hy hat op 4-2-1797 meidien oan de reboeljes, wapene mei in foarke. Hja hiene Berent Alberts Faber fan Augustinusgea twongen om ek mei to dwaen. Wurdt 3 jier band. (369-5-7-1798)

MENSCHE DIRKS, berne yn De RottefalIe wenjend to Warten, is 60 jier. By sentinsje fan 18-11-1795 foar stellen, 3 jier tichthús. Hat nou 3 kuorren mei bijen stellen en ûnderweis "door middel van Tabaksrook" de bijen de kuorren útjage. Letter noch mear bije-kuorren stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (393-31-1-1801)

MENSCHE POLLES, to RottefalIe is 55 jier en wurdt ûntslein. Hy soe in planke stellen ha. Hy seit dy planke yn 't wetter foun to haw- wen doe’t er mei syn pream fan Eastermar nei Rottefalie fear. Dy hat er doe efkes yn syn pream wipt. (335-9-9-1794)

MERRY, ANNE PIERS yn 't Mear is 37 jier. Op snein 2-10-1796 is er mei Klaas Jillings op stap gien. Dy hie omgong mei syn sus-ter. Klaas soe him oanset ha ta skieppestellen, ensfh. Strang gisele en 3 jier tichthús. (351-22-10-1796)

MERRIJ, PIER ANNES yn 't Mear is by sentinsje fan 14-7-1742 foroardiele ta giseljen en 3 jier tichthús. Hy makke it de minsken al to lêstich. Op snein 2-7-1752 hat er west oan it hûs fan Fooke (Fecke) Fockes dêr. Nei de dea fan syn frou hie er syn beide bern dêr yn 'e kost bistege. Wylst er oan it "pannekoeken bakken" wie en syn bern nêst him stie, soe soldaet Jan Hendrik Thoman syn famke in skop jown ha. Doe.hat er daliks it mês lutsen en is it op fjochtsjen útroun. Hykriget 2 jier tichthús. (148-26-9-1752)

MICHIEL JETSES, is berne to Lippenhuzen en 28 jier.Hy hat mei Marie en Neeltje Jans yn 'e nacht fan 6 op 7-7-1808 út it braekhok fan Jacob Gerbens to Hallum in linnen jongesbaeitsje stellen, ensfh. Ek spullen stellen út it braekhok fan Pieter Klazes to Marrum. Strang gisele en 5 jier band. (465-16-7-1808) Earder werom kommen. Kriget 3 moanne tichthús en fierder wer band. Hy is dan 29 jier. (471-1-3-1809) Komt wer earder werom en hat stellen. Mei 5 roeden strang gisele en 3 jier tichthús en dan 5 jier band. (478­3-11-1809)

MICHIEL JETSES, is berne to Skuorregea en 30 jier. Is 16-7-1808 gisele en 5 jier band foar stellen. Is earder weromkommen en hat doe fan Johannes Minnes to Beetstersweach "een koperen Goot-of Grabling met een dito zeek daaraan" stellen. Mei 5 roeden strang gisele, 3 jier tichthús en dan foar 5 jier út it keninkryk Hollân band (478-3-11-1809)

MICHIEL MICHIELS, berne Rohel ûnder Droegeham is 24 jier. Op 11-7-1807 wie er dwaende fan Wytse Jarigs, boer to Kollum, dy't fan honk wie, in wein te stellen. Dy wein hie er út de skuorre riden en wie der mei oan it opladen, 4 stikken spek en oare spullen. Doe't er Wytse syn hynder ophelje soe, kamen Wytse syn buorlju him oer ‘t mad. Kriget 5 jier tichthús. (457-22-10-1807)

MINNE HARMENS, is de man fan Gertie Jans to Twizel. By sen-tinsje fan 7-7-1759 krige er foar stellen; giseljen, brânmerken en 5 jier tichthús. Yn de nacht fan 2 op 3-2-1763 ynbrutsen by Jetske Dirks ûnder Westergeast. Kriget 1 jier tichthús. (180-25-2-1763) Nou hat er ierappels stellen en moat 8 dagen op wetter en brea. (212-12-3-1772) Hy is dan 30 jier en wie berne yn'e Opein, Sm.

MICHIEL WILLEMS, is 54 jier en syn frou Tieke Jans is 57 jier, to Reahel of Rohel ûnder Harkema-Opein. Hy koe oars net folle as flokke,skelle en maltjirgje. By him sels faker as ien kear alles koart en klien slein en dan opbaernd. Drige mei moard en deaslach. Kriget 2 jier tichthús. (434-19-6-1805)

MINKE UYLKES, to Surhústerfean is ûntslein. Hja soe mei oare manlju omslein ha, hwat hja ûntstried. (95-28-6-1735)

MINNE LAMMERTS, fan Nijegea hat op 4/5-9-1775 út it lân fan Wybren Minnes, boer to Aldegea in "Swart Kol twenter merij" stel-len en forkocht foar 60 goune, en in heale dukaton. De sinten lyk-wols net bard, hwant doe hiene hja him al to pakken. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (228-30-3-1776)

MINNERT MINNERTS, fan It Hearrenfean is hospes "in den Een-hooren" en troud oan Aukjen Tjallings. Hy hat in falske hantekening ûnder in obligaesje set. Kriget 2 jier tichthús. (80-28-3-1727)

MINTS Jans, berne to Aldskoat is 22 jier. Hja wenne as faem by Ids Claeses Kuijper. Hja hat in oerwoun bern to wrâld brocht en dat berntsje daliks yn 't iisbit smiten. Foroardiele om by de galge fordronken to wurden en dan op in rêd mei in pop yn ‘e hanG (22-26-2-1709)

MODDER, Wieger Roels yn De Kompenije is 35 jier·. Yn 'e nacht fan 26 op 27-7-1806 hat er 2 lammen yn 't Jonkerslân slachte dy't fan Hans Gerrits wiene. Strang gisele en 3 jier band. (446-11.10-1806 en 12-9-1806)

MOLLE ANNES, is 67 jier en de man fan Zwaantje Gooitsens yn De Kompenije en wurdt ûntslein. Soe in baerch stellen en slachte ha. (423-21-2-1804)

MOLLE EIJER, yn De Kompenije is 68 jier. Hy hat op 25-7-1805 de assistint Hendrik Jarigs bidrige mei 't mês en drige dat er him dea stekke soe, doe't dy him arrestearre. Doe’t se him boun hiene, hat syn frou de touwen los snijd. Kriget ½ jier tichthús. (436-1-10-1805)

MOLLE GERBENS yn De Kompenije ûnder Skuorregea. Op sneon 12-1-1793 mei Lammert Jacobus "pooten geplukt", yn it bosk fan Ludolph Johan Willinge. Kriget 1 jier tichthús. (327-12-3-1793)

MUNNIKS, JOHANNES fan It Hearrenfean is 50 jier. Hy stie yn drok brieveforkear mei dewidd. Palm, berne Aelders yn Den Haech. Skriuwt dat hy sûnt 1784 "bestendig den zaak der Vrijheid en 't Volk heb behartigd". De ynfloed fan de aristokraten wie neffens him noch tige great. Der sit noch in dúdlik skreaune brief fan him yn dit dossier. Wurdt 3 jier band. (340-26-6-1795)

 

_N_

 

NAMMEN EGBERTS, berne to Akkrum, is 24 jier. Op moandei 12-1-1807 hat er mei help fan Otte Hendriks arbeider dêr, út it lân "de Hemmen", fan Sibolt Sipkes, in âld skiep mei twa lammen helle. Mar dy wiene fan keapman Jentje Klases de Groot. Strang gisele en 5 jier band. (451-14-3-1807)

NAUTA, Alle Jans is seilmakker op'e Hearrewal. Altyd mar sûpe en it syn frou Maike Pijters en oaren lêstich meitsje en tonei kom-me. Moat 3 wike op wetter en brea. (30-24-11-1712)

NEELTJE JANS, berne to Skuorregea, is 24 jier. By sentinsje fan 21-2-1793 straft. Hat nou mei Ruurd Douwes fan Jirnsum in earnen goatling stellen, 23 hinneaeijen, 14 poun tsiis, ensfh. Jan Johannes 17 jier en dy syn mem Corneliske Jans wiene der dy nachts fan 1 op 2-5-1802 ek by. Strang gisele en 3 jier tichthús, (407-11-9-1802 en 465-16-7-1808) band, mar komt earder werom. Kriget in fearnsjier tichthús en dan 3 jier band. (471-1-3-1809)

NEELTJE PIETERS, is in dochter fan Wytske Poulus,widd. Pyter Sakes op Burgumer Nijstêd en is 22 jier. Hja hat 27-2-1807 by Tjitse Jelmers spek út de skoarstien stellen. Moat yn 5 wike trijeris in wike op wetter en brea, en wurdt dan 2 jier band. (453-9-6-1807)

VAN NUIJL, HARMEN JANS op It Hearrenfean is 40 jier en berne to De Leek Gr. Hy hat snústerige praetsjes hawn tsjin de skildwacht en dy ek noch oantaest. Hy seit dat er doe smoardronken wie en net wist hwat er die. Twa jier band. (139-24-11-1749)

NUTTE HENDRIKS, is skuonmakker to Drachten en 41 jier. Hy hat yn jannewaris 1788 fan Rinske Rintjes, widd. Libbe Eedes, "24 tinnen mengels en 14 tinnen koppen" stellen. Mei help fan syn dochter Trijntie der in part fan forkocht oan de koperslagger Jan Joekes Zaagmans, 42 jier, to Drachten. Kriget 4 jier tichthús. (276-14-2-1788 en 308-20-3-1790)

 

_O_

 

OEBLE BINNES, to Burgum. is 18 jier. Hy hat syn boer Durk Jans bistellen. In sulveren horloazje "met porceleinen plaat" en moai forgulde wizers, mei in koperen kast en in stielen ketting. Fierders hat er noch mear meikape. Strang gisele en 5 jier band. (477-26­10-1809)

OEBLE (OEBELE) HYLKES, fan Twizel wurdt ûntslein. Hy soe Sjouke Rinses fan Droegeham, 12 jier, oantrúne ha om to stellen. Mar hy seit de jonge daliks fuortstjûrd to hawwen doe’t dy mei stellen spullen by him kaem. (325-4-12-1792)

OEBLE MINSES, fan Reahel is 18 jier. Fan de arbeider Hendrik Pieters, hat er in fet wyt skiep stellen. Wurdt 5 jier band. (488­21-11-1810)

OEBLE OEDZES, fan Hurdegaryp hat yn. 'e nacht fan sneon op snein 11/12-9-1784 by Sije Arends, 40 jier en Gerberig Symens (Algra) 39 jier, ûnder Miedum, út de soan Sijmen syn broek 2 goune stellen. Dy broek hong foar 't bûthúsbêd. Ek hat er de sulveren gaspen fan dy syn skuon, murken SS, stellen en noch it ien en oar. Op 16-7-1785 is er by Claas Roelofs Nicolai, 45 jier, boer op Cleijenburg ûnder Ljouwert, wylst dy yn 't hea dwaende wiene, de skuorre ynglûpt. Hat de sulveren gaspen fan de feint syn skuon stellen en mear spullen. Strang gisele en 7 jier tichthús. (267-1-7-1786)

OEDS CORNELIS, fan Gerkeskleaster is 31 jier. Hy hat op tongers-dei 4-8-1796 de jouns to Bûrum west. Doe't er fan ’t koalsiedters-kjen kaem hat er songen: "Oranje boven, Oranje zal bloeijen, ik. strijdt voor oranje al waaren ze ook de duyvel". Hy seit dat er dronken wie en faker as ienkear ûnder fuotten rekke. Wurdt 1 jier band. (349-9-9-1796)

OEDS HENDRIKS, fan Kollumersweach, is 14 jier. Mei syn broer Zijtze op 1-12-1781, de moarns om 4 ûre, by it set fan Lieuwe Clases Nicolai to Ryptsjerk, iel stellen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (250-20-2-1783)

OEDS SYBES, fan Surhústerfean is 56 jier. Hy hat mei syn soan Wobbe en mei Harmen Pijters en Jacob Lieuwes, in Jacob fan Blok- syl, omreitsen ôfseame. "Dat myn swager niet genaamt is Harmen . Pytters maar Jacob Liuwes". Fanwege syn â1derdom roun er mei in stôk, seit er. Hy soe sein ha: "ik sal Jacob Bloksyl doorsteken als een Pad, ik sweer het hem". Yn ien fan de beide dossiers is in tekening fan it hûs fan Oeds Sybes en fan dat fan Aafke Pama. Kriget 3 jier tichthús. (199-30-1-1769)

OEPKE SYBES, is arbeider to Feanwâlden en 42 jier. Hy hat hwat hout stellen. Moat 3 dagen op wetter en brea. (273-11-5-1787 en 272-4-5-1787)

OORD, KLAAS is feanbaes to Sint Jansgea. Hy hat op 21-11-1795 yn de herberch fan Ruurd Stellingwerf op It Hearrenfean, doe’t er hwat ryklik dronken hie,roppen: "ik ben een Oranjeman ik ben Oranje boven". Wurdt 1 jier band. (346-30-1-1796) Hy komt binnen dy tiid werom en is dan 30 jier. Kriget 1 jier tichthús. (347-5-4-1796)

OTTE ANDRIES, fan 't Jonkerslân is 23 jier. Hy hat yn 'e haeijing west by Douwe Douwes, boer yn De Rottefalie. Fan dy syn soan Douwe hat er in pear sulveren skuongaspen stellen. Der sitte ek in pear briefkes yn dy't er út it tichtús wei, skreaun hat. Strang gisele en 3 jier tichthús. (98-6-10-1736)

 

_P_

 

PETRUS JELKES, boer to Garyp is 68 jier en syn soan Jan is 31 jier en Jouke 28 jier. Forskate lotterijbriefkes yn dit dossier. (304-3-12-1789 en 307-6-2-1790)

PIER ANNES, to Lúkswâ1d wie op tongersdei, 15-2-1742, op 'n paed fan Langsweagen nei Aldehaske. Dy jouns helle er Keimpe Harmens en syn frou yn, dy't er al ridlik gau mei 't mês bidrige. Nei syn sin woene hja him net genôch jaen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (116-14-7-1742)

PIER FREERKS, farrensfeint op' e Gordyk is 22 jier. (341-17-9-1795 en 367-10-5-1798) Hy hat mei Sybe Jans yn 'e nacht fan 29 op 30-4-1798 it stekje om de frijheitsbeam wei sloopt en de beam omkappe. Moat 8 dagen op wetter en brea.

PIETER ALBERTS, fan Feanwalden is 17 jier en wurdt ûntslein. Hy wie der fan biskuldige mei syn mem, Antje Martens, en syn broer Albert op 21-11-1795, oan it fjochtsjen west to hawwen to Greategast. Der wie in skeel oer in jong koubist, dat roun yn it lân fan har skoansoan en sweager Cornelis Jans. Wytse Halbes sei dat it sines wie en dy hie it nei de skûtstâl brocht. (352-15-12-1796) Op 7-7-1798 hat er mei Romke Jacobs to Ikkerwâld in laem stellen. Doe’t de eigener der efter kaem, hat Pieter syn mem dat laem forstoppe en fêstboun yn in droege sleat. Strang gisele en 3 jier tichthûs. (380-14-12-1799) Yn de nacht fan 7 op 8-2-1799 mei syn broers Gerrit en Klaes stellen by Tryntje Reinders, widd. Willem Oenes to Readtsjerk, ensfh. Strang gisele brânmerke, 10 jier tichthús en dan 25 jier band. (390-20-9-1800) Mei syn broers út it tichthús brutsen. Strang gisele en 2 jier tichthús der oerhinne. (393-31-1-1801)

PIETER ANDRIES, alias Peke Staelwin, is 30 jier, yn de Wester-ein. Mei Gerke Eedes en Tryntje Jacobs oan it ynbrekken west. Mei de strop om ‘e hals mei 5 roeden strang gisele, brânmerke mei it teken fan de galge, 10 jier tichthús en dan foar ivich band. (457-31-10-1807)

PIJTER BANIER, kalkbrâner to Drachten is 30 jier. (104-9-3-1739) "Ten echten verlooft" oan Teetske Reinders , mei hwa ‘t er libbe as man en frou. Hja forwachte in bern fan him. Mar doe joech er him ôf mei Ybeltie Meijnerts fan Harkema-Opein. Fan it Hof mei er him ·net langer bimuoije mei Ybeltie. (106-5-5-1740)

PIETER BANJERS, fan Kollum is 30 jier. Hy hat op 4-2-1797 meidien oan de reboeljes to Kollum. De cherger Theunis Arjens hat er it jachtgewear út de hannen skuord. En C.S. Beilanus hat er mei de bleate sabel drige en twongen syn hoed ôf to setten en oranje boppe to roppen. Kriget 3 jier tichthús. (356-3-6-1797)

PYTTER EGBERTS, fan Wolvegea is 29 jier en wurdt ûntslein. Hy soe yn 1735 Jacobus Blesma en Jelke Brugts, bistellen ha. Yn 1739 wenne er as feint by de groatmakker Anske Scheltes to Bols-wert. Dy is yn ‘e nacht fan 24 op 25-3-1740 gans sulverspul kwyt-rekke en der soe Pytter ek mear fan witten ha. Mar hy hjit alles ligen. (110-21-3-1741)

PIJTER GABES, fan Burdaerd hat roun to biddeljen en derfoar moat er 14 dagen op wetter en brea. (2-17-4-1700)

PIETER HENDRIKS, fan Bûrum hat mei Albert Willems oan it jeneversûpen west. Doe ha se Antie Claesen dy't dronken wie smoarch mishannele. Strang gisele en 3 jier tichthús. (93-9-1734)

PIETER HENDRIKS, is 17 jier en feint by widd. Douwe Wybes to Droegeham. Hy soe mei Tjerk Geeles in faem oanteast ha, mar wurdt ûntslein. (398-10-1801)

PIETER HENDRIKS, alias Timp, to Steggerda, is 51 jier. Hy hat mei Hendrik Boelen oan it stellen west. Strang gisele, brânmerke en 10 jier tichthús. (346-23-1-1796)

PIETER JACOBS, fan Surhústerfean is 38 jier. Hy hat it mês lutsen tsjin Ebele Lolkes. Yn dit dossier ek in briefke fan Pieter. Moat 14 dagen op 't Blokhús bliuwe. (357-23-6-1797) Hat wer oan it sûpen west en mei 't mês drige, is dan 51 jier. Moat 14 dagen op wetter en brea en dan foar 3 jier band. (442-7-5-1806)

PIETER (PIET) JANS, fan Burgum is 41 jier. Hy hat by dei en nacht roun to skoaijen. Ek hat er hout stellen. Kriget 1 jier tichthús. (353-1-2-1797) Op 26-5-1802 hat er fan Rindert Sipkes Algra to Suwâld in harhammer stellen, merke R. S. It harspit en harhammer hat er forkocht foar 1 goune. By Douwe Rinses toHurdegaryphat er 2 grize froulju's "voorschoten" stellen. Kriget 1 jier tichthús. (414-15-3-1803)

PIETER JANS, fan Harkema-Opein is 20 jier en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige op 4-2-1797 wapene mei in snaphaen, fan de. skoalmaster Clijnsma de kaeijen opeaske to hawwen om de klok liede to kinnen. Hy seit nea oan 't skoalmastersh’ûs west to haw-wen. (357-20-6-1797)

PITTER JANS LUITEN, to Aldelemmer wurdt ûntslein. Hy soe mei in man of 13 à 14 oan it slûkjen west ha yn 'e nacht fan 7 op 8-3-1788. Ha tsjin de chergers to kear gien en soene sein ha: "daar duivels hebben jim een gulden”. Dy woene it jild net oannimme. Doe soe Sybe Hendriks sein ha: "als jimme Duivels die niet aanneemen, dan slaen wy jimme nog doot". Pytter wit fan neat. (298-23-6-1789)

PIETER KLASES, slattersbaes to Burgum, is 37 jier. (435-17-9-1805) Op 18-4-1806 hat er in stik wurk oannommen oan de sédyk, Súwest fan Hynljippen en wol 30 roeden, foar 48 goune de roede. Mar 18-6-1806 is er út it wurk roun.·Hy wie berne to Sumar. Hy ûntskuldiget him dat Pieter Gerrits him gjin jild foarsjitte woe. Dat om syn frou en bern waerd er needsake, om oars yn syn ûnderhâld to foarsjen. Hy koe har dochs min forhûngerje litte? Kriget 1 jier tichthús. (181-25-6-1763)

PIJTER PIERS, alias Pijter de Vries, to Wolvegea. By sentinsje fan 30-1-1675 foar stellen gisele en band. Letter is er ris, to Vollenhove gisele, brânmerke en tichthús en foar ivich bûten Oerisel band, by"pene" fan de galge. By sentinsje fan 15-3-1691 foar 3 jier bûten Fryslân band. By sentinsje fan 4-5-1694 krige er 2 jier tichthús en 4-4-1698 noch ris 3 jier. Hy kaem 13-12-1702 by Remmelt Jacobs, hospes to Drachten. Der hat er him tige tjirge ûnder it drinken fan in mingelen bier, ensfh. Strang gisele, brânmerke en 3 jier band. (9-23-12-1702) Mar hy is wer oan it stellen gien. Strang gisele, brânmerke 5 jier tichthús en 3 jier band. Hy sei dat er 53 jier wie en to Aldeberkeap berne wie. (12-5-7-1704)

PIETER TEEKES, is sjouwerman to Drachten en 46 jier. Hy wurdt ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige mei Sjoerd Jans by de bakker Jeen Tjeerds mei stokken de glêzen ynslein to hawwen. Hy seit, dat hy der dy nachts net by wie. (369-12-7-1798)

PYTTER THOMAS, to Burdaerd is op 30-4-1740 mei de skipper fan Marrum nei Ljouwert fearn. Hy hat doe kans sjoen út dat skip in sek mei 190 goune to stellen. Kriget 2 jier tichthús. (107-25-10-1740)

PIETJE CORNELIS, widd. Hans Meines, is berne to Nijehoarne en wennet nou to Jidskenhuzen, âld 37 jier. Mei Japikje Roels hat hja spullen út it skip stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (431-19-1-1805)

PIETJE HEINS, to Drachten N., is 25 jier, en wennet by har mem. Hja hat dêr fan Harmen Jochums in koperen wasktsjettel stellen. "met een yzeren zeel" en 3 tipmutsen dy't er yn leine. Dat hie hja dien mei Grietje Siebrens. De tsjettel forkocht oan koperslagger Karel Barts, foar 4 goune. Kriget ½ jier tichthús. (479-7-2-1810)

PIETJE HENDRIKS, is to Eangwirden·doopt, 13-4-1760, as doch-ter fan Hendrik Lammerts en Wytske Reijtses to Tsjallebert, hat roun to biddeljen en hat stellen. Op 17-3-1775 1okke hja it boike fan Grietje Rienks, de frou fan Jan Johannes, âld 5 jier, nei har ta en stiel doe de gouden knoopkes fan syn himdtsje. Letter noch mear stellen. Kriget 1 jier tichthús. (225-4-5-1775)

PIETJE JANS, is de frou fan Jan Fleer en 26 jier, to Delfsterhúzen. Hja hat op 18-8-1799 in koperen amer fan har buorman Jans, stellen. Dy forkocht oan Jan Wijckel op It Hearrenfean. Kriget 1 jier tichthús. (377-4-9-1799)

PIETJE TAEKES, berne to Dantumawâld is 37 jier. Hja hat yn 'e nacht fan 5 op 6-8-1803 sliept by Hillebrand Bottinga op Cam-strabuorren to Ljouwert. Dy nachts der in pear sulveren skuon-gaspen stellen. Strang gisele en 2 jier tichthús. (418-10-9-1803)

PIJBE CLASES, is berne yn De Knipe. Hy hat spullen fan in bleek stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (1:75-27-6-1761)

PIJL, BARTEL ROMKES is berne yn De Kompenije en 25 jier. Hy hat mei Klaas Annes de Haan op 't rôverspaed west. Hja ha hiel hwat byinoar stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (408-16-10-1802)

PIJL, EIJNTE JOHANNES fan Surhústerfean is 33 jier. (187-13-7-1765 en 364-25-1-1798) Dan 66 jier en út de finzenis ûntslein. Hy hie op 4-2-1797 de frou fan de skoalmaster twongen him de kaei to jaen: een slot van een Staate geweer". Yn dit dossier in stik mei in greate smite hantekeningen fan minsken dy't forklearje dat de man nea immen lêstich fallen is. (364-25-1-1798)

PIJST, JAN EGBERTS fan Noardwâlde, stiet net heech oanskreaun, in flokker en dief. Hy hat de joad Levi Levi mei 't mês bidrige ûnder it útroppen fan: "ik zal dy dy hals breeken" . Kriget 1 jier tichthús. (161-18-5-1757)

POOL, EISE JANS yn Drachtster Kompanije is 27 jier. Hat mei oaren yn Drachten omroun mei in oranjelint om 'e hoed. Doe't . eksteur him hjitte dat lint der ôf to dwaen, hie er sein: "dat de vrijheidsboom thans was opgerigt en andere menschen met groene takken van dien boom aan hunne hoeden liepen, dat hy ook geneegen was syn oranjelinteeken af te leggen en te houden, mits dat die takjes ook door die andere menschen wierden afgelegd". Doe noch roppen "Oranje moet doch boven". Op 18-2-1795. Moat 8 dagen op wetter en brea. (338-19-3-1795)

POORT, RINTIE is berne to Achlum, en wennet to Dantumawâld. Is 29 jier.·Hy soe meidien ha oan de Kollumer·reboeljes, mar wurdt ûntslein. Twa dossiers. (366-21 en 25-4-1798)

POPKE HENDRIKS. fan Drachten N. is 40 jier. Fortocht út it skieppehok fan Durk Gosses to Urterp "een Witte Sprenkel Kopte weer" stellen to hawwen. Hy wie by syn frou weiroun en wenne sûnt maeije 1784 by RoeI Teunis en Aaltje Koenes by de Fryske Peallen ûnder Sigerswâld. Dyselde woansdeitonacht fan 22 op 23 febrewaris hie er by syn mem Hiltje Popkes widd. Hendrik Roels, yn De Folgeren west, seit er. Dat hwa it bist stellen en slachtte hat wit hy net. Hy wurdt ûntslein. (262-21-6-1785)

POPPE POPPES, to Drachten is 21 jier en wurdt ûntslein. Fortocht fan ynbrekken en stellen by wolkammer Egbert Hendriks . (308-20-4-1790)

POSTUMUS, POOPE POPES fan Drachten is 28 jier. Hy hat yn 'e nacht fan 4 op 5-10-1798 mei oaren, by Hinke Harmens, de frou fan Wijbren Arjens, de doar iepenraemd. De froulju flechten doe nei de souder. Der ha hja it húsrie doe koart en klien slein en it Hinke en Fokje Jans, 24 jier, tige lêstich makke. Foar 3 jier band. (372-29-1-1799)

POTTINGA, TJEERD fan Wolvegea is 22 jier. Op 26-5-1795 hat er roppen: "de Municipaliteit moet onder de voet en die zelle Blixems wat op de kop hebbe. Oranje boven dat is best, verdomde Keesen gaat na je nest". Wurdt 1 jier band. (343-16-10-1795)

PHILIPPUS SYBES, fan Akkrum,. is 75 jier, en wurdt ûntslein. Biskuldige fan turfstellen by syn buorman, hwat er ûntstriidt. (407-16-9-1872)

PIER WILLEMS, fan Aldeboarn hat op 10-6-1721 de moarns tus-ken trije-en fjouweren yn de koekekream sitten en der Claes Tjalles mei 't mês in feech jown. Kriget 3 jier tichthús. (66-28-4-1722)

PIETER DURKS, boer to Terkaple is 31 jier. Doe't er in moai aerdich sneedtsje yn hie hat er oan it oranjelietsjes sjongen west. "Het zingen bistaande in Wilhelmus van Nassauw". SeIs wit er der neat mear fan. Moat yn de tiid fan 3 wike, twaris in wike op wetter en brea, boppe de kosten. Soe er dy net binnen 14 dagen bitelje, dan 1 jier tichthús. (367-18-5-1798)

POPK UYLKES, fan Aldeboarn wist der fan dat har man stellen hie. Hy is yn 1727 as finzene stoarn. Lykwols hat hja dat foar har halden en dêrfoar kriget hja 2 jier tichthús. (82-20-2-1728)

 

136

 

REID DOUWES, to Kollum, hat de konrektor, Evert Bos, yn syn hûs oantaest. Syn eigen frou en âlden mishannele, ensfh. Kriget 1 jier tichthús. (207-23-10-1770)

 

 

 


 

 

REINDER FREERKS, to Drachten, is goed 20 jier. Hy hat mei Sientje Tijmens spullen fan in bleek stellen en dat foar f 1.25 for-kocht. Kriget ½ jier tichthús. (410-7-12-1802)

REINDER HANS, to Koatstertille is 29 jier en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige dat er op freed 5-2-1796 yn de herberch dêr sein ha soe, dat hja allegear oranje boppe roppe moasten. Dy't net meidwaen woe soe troch syn hân stjerre. Hy wie net nochteren en wit it net. (347-6-5-1796)

REINDER KARSTEN yn De Kompenije is 42 jier. Mei Jan Hendriks Hut en oaren oan it stellen west en minsken slim tamtearre. Foroardiele ta de galge. (415-26-3-1803)

REINDER LYCKLES, is berne to Surhústerfean. Hy hat syn brea-hear Cornelis Everts to Lippenhuzen, in swart hynder ûntstellen. Mei Hendrick Jacobs op dat hynder fuortriden nei Donkerbroek en doe binne hja der oan it stellen gien. Strang gisele en 5 jier tichthús. (46-16-10-1717)

REYNDER CLASEN, to Steggerda hat in "sijne" stellen en dy foar ien goune forkocht. Hy seit dat er dy seine fan in "poep" kocht hie. By Jan Jansen Helder to Aldetrine hat er in halsdas stellen. Der sitte ek inkelde briefkes yn dit dossier. Kriget 5 jier tichthús. (35­3-2-1714) Mei oaren syn bêst dien om út it tichthús to brekken. Strang gisele en der noch 1 jier tichthús oerhinne. (37-24-11-1714)

REITSE HENDRIKS, fan Aldskoat hat op 8-12-1734 by hospes Cornelis Jans to Aldeholtpea west. Der hat er in himdrok mei 35 sulveren knopen der oan, stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (94-19-3-1735)

REITSE PIETERS, is in soan fan Pieter Pytters to Ketlik en 24 jier. Hy hat mei Douwe Pieters oan it sûpen en stellen west en it yn 'e kant set tsjin de assistinten. Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (426-11-5-1804)

RICHERT TJERX, to Walterswâld is 17 jier. Hy hat syn breahear, Rinnert Hylkes, boer to Ie, sa'n 50 poun spek ûntstellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (100-5-10-1727)

RIEMER LUITZENS, fan Drachten is 22 jier. (448-19-11-1806) Hy hat, fan 2 op 3 septimber, 1ûken fan in skip stellen. Hy seit dat er dy allinne mar brûke wollen hie om oer de sleat to kommen. Mar doe't de Drachtster rattelwachten him to pakken krigen hie er roppen: "och Heere laat my los, ik wil de luiken weer teregh bren-gen". Wurdt foar 2 jier band. (469-9-12-1808) Hy komt earder werom om't syn suster slim siik lei, seit er. In healjier tichthús en dan wer band. (476-5-9-1809)

RIEMER TJEERDS, fan Drachten is 20 jier en hat mei syn heit Tjeerd Riemers oan it stellen west. Strang gisele, brânmerke en 10 jier tichthús. Yn it tichthús bistiel er ien fan syn meifinzenen. Strang gisele. (240-24-6-1780 en 242-28-4-1781) Him yn ’t ticht-hûs tige oansteld. Strang gisele. (254-20-12-1783) Fan timmerman Sikke Pytters yn De Falom in knyptange stellen. Hy is dan 37 jier "in de wandeling Riemer But je genaamd". Kriget 1 jier tichthús. (338-19-3-1795) Op 8-9-1797 hat er spullen út it skip fan Anne Pietters "op Coostertille" stellen. Kriget 3 jier tichthús. (362-9-2-1798)

RIENK DANIELS, fan Kûkherne is 24 jier. Hy hat op 4-2-1797 mei Gilot Andries en Pieter Gerryts, de wever Romke Jans, to Hurdegaryp, mei in gewear drige en sein dat er him mei oaren nei Feanwâdsterwal bijaen moast. Wurdt ûntslein. (357-29-6-1797)

RIEMKJEN YPES, fan Drachten N. is 56 jier, en de frou fan Sijt-se Kornelis. Hja hat roun to biddeljen en to stellen. Kriget ½ jier tichthús. (456-7-10-1807)

RIEURD LlBBES, fan Kollum is 18 jier en wurdt ûntslein. Hy soe 4-2-1797 oanwêzich west ha "bij een oproerige hoop" en mei gien wêze nei it hûs fan Abele Keuning. Hy seit dat der neat fan oan is. (355-9-3-1797)

RINGER HENDRIKS, fan Kollumersweach hat mei Bouwe Eelkes en Andries Hendriks oan it stellen west. In greate izeren pot "uit een dobbe met water" en dy brocht nei de hutte van Boekweitstroo", dy’t Ringer sels makke hie. Dêr giet it-op in ierappelsieden Mar doe't de melkers op de reek ôfkamen, namen hja gau hakken op. Letter noch mear spullen stellen. Kriget 2 jier tichthús. (235-17-12-1778)

RINNERT CLAESEN, fan Driesum is foar slûkjen, 13-6-1714, ta tichthússtraf foroardield. Yn 'e nacht fan 23 op 24-4-1715 mei oaren oan it ynbrekken west. Strang gisele en 1 jier tichthûs. (39-11-5-1715)

RINSE ANDRIES, is berne to Oentsjerk en 17 jier. Hy is foar stellen 9-9-1794, "puitiliter castrigeerd". Nou hat er in skiep stellen en dat foar 9 goune forkocht. Gisele en 2 jier band. (393-24-1-1801) Earder werom kommen. Yn 25 dagen trijeris in wike op wetter en brea. (394-24-2-1801) Komt dan wer binnen de tiid werom. Strang gisele, 4 jier tichthús en dan wer band. (394-15-4-1801) Hwer oan't stellen west. Strang gisele en 3 jier tichthús. (459-23-1-1808)

RINSKE BOTES,·fan Kollum, hat foar 3 à 4 jier in bern oerwoun, dat koart nei de berte stoarn wêze soe. Yn septimber 1749 hat hja in boike to wrâld brocht, hokker berntsje yn 't wetter foun is. Hja hâldt út dat it dea berne is. De dokters jowe wiidweidige forklearringen: "Dat men uijt het Drijven der Longe op het water niet kan vast stellen, soodanig een kint, wiens Long 't is, te hebben geademt, overmits de bederving de Longe schijnt te kunnen drijvende maaken, ensfh.". Strang gisele, brânmerke, 10 jier tichthús en dan foar ivich band. (139-20-9-1749)

RINSKE CORNELIS, "geboortigh van Steenharst onder Augsbuyr". Maeije 1709 kaem hja yn tsjinst by Jelle Melles, boer "op de Horne", ûnder Bûtenpost. Hoewol net troud brocht hja 24-9-1710 in bern to wrâld, wylst oaren oan it melken wiene. Strang gisele en 5 jier tichthús. (24-22-2-1710)

RINSKE DIRKS, to Rinsumageast is 20 jier en wurdt ûntslein. Hja wie linnennaeister en waerd biskuldige it mei manlju oanlein to hawwen en de frucht weimakke to hawwen. Hja hjit it ligen. Fan de chirurgyn hie hja in drankje hawn tsjin galkoarts. (233-23-1-1778)

RINSKE EEMKES, is 43 jier en de frou fan arbeider Popke Jelgers to Moarmwâld; wurdt ûntslein. Biskuldige fan it stellen fan in pear manljushimden, in lekken en in pear stikken rikte fleis. (223-13-12-1774)

RINSKE JANS, berne to Rottum, wenjend op It Hearrenfean, is 23 jier. De jouns fan 19-3-1807 kaem hja by boer Jan Sijbes. to Koartsweagen. Dy joegen har to iten en der mocht hja dy nachts by de faem, Lutske Brugts, sliepe. Dy nachts stikem fan 't bêd glûpt, en de faem har sulveren earizer stellen en in skoech mei in sulveren gasp. Strang gisele en yn 'e tiid fan 3 wike, twaris in wike op wetter en brea. (451-7-4-1807)

RINSKE LONES, to Augustinusgea is de frou fan skûtfarder Gerrit Jacobs en is 23 jier. Hja liende in tsjettel en hat dy doe forkocht foar 3 goune. Wurdt 2 jier band. (3-11-7-1700)

RINSKE ROELOFS, fan Donkerbroek sliepte geregeld mei har soan, Roelof Rommerts,yn itselde bedsté. Hja hiene mar ien bedsté en sliepten mar ûnder ien tekken op strie en ûnder hwat fodden. Dat mei net mear fan it Hof. (203-17-2-1770)

RINSKE YLLES, to Kollum hat foar 3 jier in bern oerwoun. Nou is hja al in pear jier mei in soldaet op stap, mei hwa't hja libbet as man en frou. Kriget 1 jier tichthús. (152-1-2-1754) Yn septimber 1758 wer in bern oerwoun, in boike. Kriget 2 jier tichthús. (166-17-1-1759)

RINTIE RIJCKLES, is in soan fan Rijkelt Hendriks to Surhúster-fean en 16 jier. By sentinsje fan 16-10-1717 gisele foar it stellen fan in hynder. Mei in marse troch 't lân roun en in pear hynders stellen út it lân fan Sioerd Hinnes to Nijegea Sm. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (76-1-12-1725)

RITSKE GERRITS, fan Kollumersweach is 30 jier en wurdt ûnt-slein. Soe 2 Fryske skiep stellen ha: Hy seit dat it net wier is, hy wie doe yn Grins. (249-4-12-1782) Yn 1797 wennet er to Dokkum en is dan 50 jier. Hat meidien oan de reboeljes. Strang gisele en 5 jier band. (360-30-9-'1797)

RITSKE HARMENS, fan Beetstersweach, earder to Boarnburgum, is 18 jier. Hy wie band mar is earder werom kommen. Kriget 1 jier tichthús en wurdt 3 jier band. (447-17-10-1809) Hy hie syn boerinne, Sjoerdtje Cornelis, bistellen.

RITSKE JANS, yn De Koaten, berne to Droegeham, is 22 jier. Hy hat op 4-2-1797 meidien oan de reboeljes, wapene mei in stôk. To Bouwekleaster de klok let. Strang gisele en 5 jier band. (357-8-6-1797)

RITSMA, Rudolphus fan Kollum hat mei Harmen Dirks op snein 9-9 1764 stien op it hiem fan har boer, Willem Wigbolts, ûnder Kol-lum. Doe seagen hja Hesseltie Jelkes oankommen. Hja hie dy middei nei tsjerke west, en tsjinne as faem by Harmen Harkes, op Kollumerpomp. Dy ha hja doe oantaest. Wurdt 1 jier band. (185-5-12-1764)

RIXT WATSES, fan Driesum wie by sentinsje fan 16-12-1741 foar 2 jier band. Is earder weromkommen en wer 2 jier band. (114-8-3-1742)

RODENBORG, GRIETJEN is 18 jier, wenjend by har "steevader" Claas Rodenborg, opsichter to De Blesse. Op 13 novimber gie er mei syn frou Catarina Jansen, 43 jier en har dochter Grijtie nei de moarnstsjinst yn de tsjerke fan Blesdike. Nei de preek binne hy en de dochter út tsjerke gien. Hja is bleaun om it Hillich Jounmiel mei to fieren. Hy gie nei Claas Jansen en hat der "twee half varndeltjes Jenever gedronken". Doe't hja mei har dochters Grijtie en Tryntie, 13 jier, thúskamen, binne hja ridlik gau oan tafel skikt om to iten. Doe krigen hja wurden en naem hy it mês der't er Grijtie in jaep mei joech. Yn de tiid fan 5 wike, moat er trijerris in wike op wetter en brea. (233-13-12-1774)

ROEL AUKES, is skippersfeint en 22 jier. Op 24-4-1808 hat er yn selskip fan oaren by Bintje Baukes, tapperske to Burgum "een Dikkop Jenever geeischt". Hy hat der hiel hwat oer de tonge wipt en kriget wurden mei Bintje. Hy sil har hûs yn 'e brân stekke en folle net genôch. Wurdt 2 jier band. (464-1-6-1808)

ROEL CARELS, fan Drachten is 20 jier. Hy hat yn 'e nacht fan 15 op 16 april mei oaren op 'e strún west. By Dina Wopkes, de frou fan Jelle Jans, op 'e doar kloppe en roppen dat se jenever ha woene. Hja woe har der net ynlitte en doe ha se by har de glêzen ynslein. Hy moat 8 dagen op wetter en brea. (368-20-6-1798)

ROEL DOUWES, fan Surhústerfean is 17 jier. Hy hat yn 'e nacht fan 7 op 8-2-1802 op it heidefjild tusken Opein en Koartwâld in Jan Johannes fan Grinzer Opein oantaest mei help fan Douwe Roels. De man syn sulveren skuongaspen stellen, de gouden knopen fan syn himd en it jild út syn bûsen. Strang gisele. (401-20-2-1802)

ROEL FREERKS, fan Bûtenpost wie troud en wenne yn de Lêste stûr. Hy wie yn Grinslân berne. Op 7-8-1796 wakker roppen fan Oranje boppe, en de patriotten forflokt. Kastlein Roelof Stuit twongen om ek oranje boppe to roppen. Kriget 1 jier tichthús. (351-21-10-1796) Op 8-7-1799 hat er yn de herberch "de vergulden Engel" to Bûtenpost sein, dat der plakkaten kommen wiene dat de boargers har wapenje moasten en dêrmei opkomme. Hy hat Gerlof Gerrits Brandsma yn 't boarst grypt en him twongen om oranje boppe to roppen."Als stou nouw geen Oranje boven roepste, dan steek ik dy dee". Hy wie doe 40 jier. Yn 'e tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (380-6-12-1799)

ROEL JANS, fan Drachten is 43 jier en hat in falske goune útjown. Strang gisele ,en 5 jier tichthús. (340-4-7-1795) Op 19-1-1802 hat er mei Coenraad Gerhardus Scholtes bisocht de útdrager Hendrik Kok yn 'e Heerestrjitte to Ljouwert to bistellen. Mar dêr binne hja yn bihindere. Strang gisele en 2 jier tichthús. Tsiis stellen út it Berltsumer skip. Hy is dan 52 jier en wennet to Ljouwert. Strang gisele, brânmerke, 5 jier tichthús en dan noch 5 jier band.

ROEL JANS, fan Urterp kaem tiisdei 16-11-1762 de middeis geandefoet fan Ljouwert. Op 'e Swartewei helle er in jongfaem yn, mei namme Wytske Pijtters fan Hurdegaryp. Earst woe er in tútsje fan har ha, mar doe’t hja net woe, hat er har tsjin de groun smiten. Om har jammerjen en roppen koe er net ta syn doel komme, bang dat der help opsetten komme soe. Strang gisele, brânmerken en 5 jier tichthús. (181-25-6-1763)

ROEL JANS, fan Bakkefean hat op snein 3-5-1795 mei in oranje-lint om 'e hoed roun. Hy wie âld skipper en 58 jier. Kriget 1 jier tichthús. (341-4-9-1795)

ROEL RINDERTS, boer to Drachten N. is 51 jier. Hy hat de jouns fan 22-10-1796 tusken 7 en 8 ûre de klok let. Hy is berne to Alde-gea en seit dat der dy jouns gâns in smite folk wie. Hy seit dat er de klok net mei let hat. Moat 8 dagen op wetter en brea. (357-20-6-1797)

ROEL TJALLINGS, fan Feanwâlden is oer de 30 jier. Hy hat yn 1786 oan't sûpen en fjochtsjen west. Nou wer oan't flokken en mal-tjirgjen en mei 't mes bidrige. Kriget 1 jier tichthús. (281-24-6-1788)

ROEL WOUTERS, is skûtfarder to Drachten en 35 jier. Hy hat op

20 jannewaris by hospes Johannes Lodema yn it "Roodhart" to Burgum roppen: vivat Oranje! Ek hat er sein "dat de Keijzer hier nu was, dan behoefde Hy morgen niet te komen. Dat de Landop-vreters wel mogten worden opgehangen en dat daartoe genoeg boomen te Leeuwarden waren". Ek hat er Carel Paulus to nei west. Kriget 5 jier tichthús. (260-20-3-1785)

ROELOF HARTS, fan Surhústerfean is ûntslein. Mei oaren soe er op 9 april by in great boelguod to Opein Gr. it de lântsjinners lês-tich makke ha en ien it "peilboek" út 'e hannen skuord ha. Hy wit fan neat. (238-16-12-1779)

ROELOF JANS, is 20-5-1753 to Hoarnstersweach doopt as soan fan Jan Teunis en Aukjen Douwes. Op snein 23 augustus moast er foar syn boer nei Jobbegea om "een zifte". Doe hat er it ien en oar stellen. Ek hat er spullen helle op namme fan syn boer. Fierders ynbrutsen en stellen. Kriget 7 jier tichthús. (194-15-10-1767)

ROELOF JANS, is troud oan Aaltje Harmens to Noardwâlde. Hy hat ek omgong hawn mei Froukjen Jans dy't er wol túte, wylst syn eigen frou der by wie. Sei dy dêr hwat fan, dan wie er opslach breinroer en bidrige har mei de dea. Kriget 3 jier tichthús. (188-19-11-1765)

ROELOF JASPERS, is in soan fan Jasper Roelof fan Kollum en wurdt ûntslein. Hy hat terske by Bouwe Theunis en der soe er rog-ge stellen ha. Forskate briefkes yn dit dossier fan lju dy't it foar him opnimme. (189-8-4-1766)

ROMKE ABRAHAMS, fan Burgum is 63 jier. Hy soe 4 mouneseilen fan Hette Tjeerds syn moune stellen ha. Doe't dy de jouns fan 29-5-1801 thúskaem, wie de kast iepenbrutsen en misten der 4 stikken doek út, dy't wol hwat fan seildoek weihiene. Hy wurdt ûntslein. (396-16-6-1801)

ROMKE ANDRIES, is berne to Ikkerwâld en 38 jier, nou wenjend to Surhústerfean. Hy hat mei Durk Pieters en oaren op ûnderskate plakken oan't stellen west. Mei de strop om 'e hals strang gisele, brânmerke mei it teken fan de galge, 7 jier tichthús en dan foar ivich band. (456-3-10-1807)

ROMKE LIEUWES, yn De Falom is 58 jier en wurdt ûntslein. As widner wennet er mei Antje Oenes de frou fan Dedde Bienses. Der fan biskuldige dat hja mei elkoar libben as man en frou. Beide ûntstride dat fûl. As lidmaet fan de "Hervormde Gemeente" to Moarmwâld, jowe dûmny en âlderlingen in skriftlike forklearring, dat der neat, mar dan ek neat op Romke to sizzen fâlt. (206-2-2-1770)

ROMKE SYBRENS, to Feanwâlden hat mei Eelke Rinses en Gerben Sybrens en Claas Wierds ûnder Ljouwert oan it appelstellen west. Kriget 1 jier tichthús. (248-24-10-1782)

ROMKE YDES, yn De Kompenije is 36 jier. Hy hat út it lân fan Feijtske Harmens,widd. Hendrik Jans "een quantiteijt Birken Pooten gepluckt. Kriget 1 jier tichthús., (248-24-10-1782)

ROELOFJE SIJBES, is de frou fan Albert Arends Talen en 47 jier, wenjend to Sint Jansgea. Twa dossiers. Kriget foar turfstellen 1 jier tichthús.(370-10-10-1798)

ROODROK, HENDRIK JANS fan Berlyn wennet to Surhústerfean. Yn dit dossier in printe boekje "Nederlanschen Weg. Korter; Den Melancholyen Verdryver; Der jonge Dochters Tydkortinge". As der earne stellen wie soe hy as wiersizzer sizze kinne hwa't soks dien hie. Hy moat op it skafot to pronk stean, mei de fan him utjowne briefkes om 'e hals en in papier op it boarst, der't mei greate letter op stie: "De Gewaande Waarsegger". En dat in healûre lang. Dy briefkes of sedulen wiene "met characters en met eenige bloedletters onderschreven", en sitte yn dit dossier. Hy wurdt foar 3 jier band. (24-24-5-1710)

RUTGER GAATSES, boerearbeider to Feanwâlden is 30 jier, (211-11-12-1771; 272-4-5-1787 dan is it Rutger; 314-26-2-1791 en syn frou Aaltie Popes âld 40 jier; 320-17-12-1791; 333-1-4-1794; 344-13-5-1794. Hy hat him skuldich makke oan meineed en sein dat Janke Alberts stellen hie. Syn frou hat itselde sein. Nou moatte beide oan in peal boun op it skafot to pronk stean mei in papier op it boarst: "Valsche Getuige en Meinëdige" en wol in healûre. En dan 3 jier tichthús. (338-2-5-1795)

RUURD DURKS, fan Moarmwâ1d is 40 jier, en wennet to Fean-wâ1den. Hy hat mei Wibbe Sierks op Wigaest ûnder Aldwâld in pear moffen en oare spullen stellen. Ek fan oaren spullen stellen en dy forkocht. Strang gisele en 3 jier tichthús. (449-6-12-1806)

RUURD FREERKS, fan Burgum is to Feanwâ1den berne en 21 jier. Hy hat mei Mayke Sipkes, de frou fan Fedde Douwes yn De Falom, oplichte. Yn 1788 wenne er as feint by Wytse Hendriks Hageboer to Suwâ1d. Foar alderheljen út de tsjinst roun. Doe is er earst nei Fedde Douwes en har gien. Fedde wie fan honk en tsjin de frou hie er sein, dat syn boer Wijtse him stjûrd hie om de sinten foar de hjouwer op to heljen. Doe't Mayke noch al hwat yn 't gat hong, hie er der tige op oanstien him yn elts gefal l0 goune mei to jaen. Dat is doe oangien. Hy wurdt 1 jier band. (318-21-9-1791) Komt earder werom. Kriget 1 jier tichthús. (323-5-9-1792)

RUURD FREERKS, is berne to Feanwâlden en 23 jier. By sentinsje fan 21-9-1791 foar it heljen fan jild op in oar syn namme. 1 jier band. Hy hat 17-12-1793 stellen by de skoalmaster Johannes Hoorn-stra to Hijum. Strang gisele en 3 jier tichthús. (332-15-3-1794) Fortocht fan stellen by Harmen Jans to Dunegea, mar wurdt ûnt-slein. (362-1-12-1797) Foar stellen, strang gisele mei 5 roeden en 5 jier tichthús. (369-30-6-1798) Wer mei oaren oan it stellen west. Strang gisele, brânmerke en ½ jier tichthús en dan 10 jier band. (460-30-1-1808) Wer oan't stellen west. Strang gisele, 5 jier ticht- hús en 10 jier band. (471-17-3-1809)

RUURD MEELES, is arbeider yn De Knypster Kompenije. Hy hat mei Beerend Meeles en Jan Annes it de Skoaterlânske gerjochts-tsjinners lêstich makke. Moat 8 dagen op wetter en brea. (364-2-2-1798)

 

_S_

 

SAAGMANS, VROUWKJEN op It Hearrenfean is 64 jier. Hja hat op tiisdei 30-11-1785 twa nije "overhemden" fan siktaris Marten Zijlstra stellen. Kriget 1 jier tichthús. (260-18-1-1785). Fan boer Jan Fegen to Nijeholtpea syn bleek in froulju's himd stellen en foar in daelder forkocht. Kriget 2 jier tichthús. (301-3-9-1789)

SAAKE SJOERDS, fan Surhústerfean is 16 jier. Soe mei Hendrik Jans in skiep stellen ha, mar seit dat it net wier is en wurdt ûntslein. (354-31-3-1797 en 355-31-3-1794)

SAAKJEN TOMAS, to Drachten S. hat 3 houliksproklamaesjes hawn mei Heere Gerrijts Boon, mei hwa't hja al libbe as man en frou. By sentinsje fan 17-8-1756 is Heere to Grins gisele, brânmerke en foar ivich út Grinslan band. Yn dyselde tiid hat hja mei in oare man libbe as man en frou en forwachtet dêrfan in bern. Kriget 4 jier tichthús. (164-11-4-1758)

SAKE HENDRIKS, fan Burgum is 14 jier en hat jonge beamkes stellen fan Okke Tietes Bosgra dêr. En út dy syn hok ek noch in sjitgewear. Sake syn heit is foar 10 jier al rêst en syn mem kriget ûnderhâld fan de earmmasters. Hy wennet by Gosse Hinnes en dy syn greatfeint soe him ta it stellen fan dy beamkes oanset ha. Hy hie hast gjin klean om it liif en dy stellen spullen hie er forkeapje wollen om der in broek.foar to keapjen. Foroardiele om "over de bare gegeeselt te worden" en dan 8 dagen op wetter en brea. (442-15-4-1806)

SALOMON LEVY, is berne yn Hessel en wennet yn De Westerein en is 30jier. Der fan biskuldige yn 'e nacht fan 12 op 13-6-1789 in skiep stellen to hawwen. Hy seit dat it net wier is en wurdt ûntslein. (305-15-12-1789). In oare kear hat er stellen spul to keap oanbean. Kriget 1 jier tichthús. (337-5-3-1795) Fortocht fan it stellen fan lammen fan Sjoukje Jans, de frou fan Douwe Dirks. Hy seit dat er dy foar 11 goune kocht hie. Wurdt ûntslein. (249-8-9-1796) Op 3-2-1797 hat er meidien oan de reboeljes en om Abel Reitzes dy't op 't Kollumer rjochthús finzen siet, to bifrijen. Abel Keuning woe er oan riemen snije. Met den swaarde geëxecuteert. "(365-17-3-1798) (Sjoch Friesch Dagblad 27-2-1958)"

SANNES, YSAK, dûmny to Bûrum is 20 jier en joech op dat syn gemeente sjonge soe, liet 81, fan de Evangelyske gesangen. Master sette útein, mar de gemeente song ynpleats Psalm 119 fers 1 en 2. Doe joech dûmny itselde gesang wer op en drige de gemeente as hja it net sjonge soene. Mar de gemeente song it net. (455-15-9-1807)

SCHEENSTRA, SIPKE AUKES fan Sint Jansgea is 14 jier. Hy hat op 17-7-1807 to Ljouwert "een Neteldoeksche doek" stellen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (452-15-4-1807)

SCHROOR, LUBBERT JANS fan Bûrum is 30 jier. Hy hat op snein 6-9-1807 yn tsjerke, doe't dûmny Ysäk Sannes gesang 81 opjoech en master Jan Klases Klamer, 26 jier dat ynsette, mei oaren Psalm 119 fers 1 en 2 ynset en songen. Doe't dûmny it nochris op-joech en sei as hja it net songen hy dan de tsjinst forsteurd achte, songen hja op 'e nij psalm 119. Boppe de kosten foar in healjier band. (455-15-9-1807)

SCHUT, Klaas Jansen fan Aldeskoat wie yn 1725 mei Jelle Jelles, tsjerkfâd, to Ketlik. By dy houtforkeap hat er net alles earlik ôf-droegen. Kriget 3 jier tichthús. (96-12-12-1735)

SCHUIJL, JACOBUS fan Kollum is 28 jier en wurdt ûntslein. Hy soe syn kostfrou, Trijntje Feddes Duyrsma, bistellen ha, hwat hy ûntstriidt. (354-28-3-1797)

SENT PIJTERS, fan Urterp is 14 jier. Fan de diakens wie er út-bistege by in boer. Dy boer en ek syn stienmoer hat er bistellen. Kriget 5 jier tichthús. (68-26-11-1722)

SIBLE ELINGS, fan Langsweagen hat in broek stellen. Hy seit dat er dy foun hie en de oare deis werombrocht. De suster fan syn frou sei: "als Ick soo een kaerel hadde, Ick joeg hem aan de Duyvel". Kriget 2 jier tichthús. (75-10-7-1725)

SICKE ALBERTS, hat wenne by Rinse Jans to Drachten N. Doe't der in kear net ien thús wie "door 't Banserders deur venster" der ynkommen en klean stellen. Fan in Grinslânner mei namme Andries in "Teemscher" by hwa't er in kear yn 't selde bedsté sliept hie, 50 goune stellen. Op 20-1-1722 “dat hy met duijmijzers en schaanschroeven sol worden getortueerd". Dan bûten bannen en pine bikend, wurdt er foroardiele ta strang giseljen en 3 jier ticht-hús. (65-31-1-1722)

SICKE JANS, fan Oldelamer wie feint by skipper Gerke Atses. In 14 dagen foar Krysttiid hie er him dêr forhierd foar f 130. --. Fanwege de froast moasten hja yn Starum lizzen bliuwe. Mei syn maet Hendrick Lammerts giene hja sûnder tawurd fan de skipper fan board. As de skipper op 11 febrewaris útfarre wol, moatte syn beide feinten fan de eksteur op it skip brocht wurde. Mar as it skip op sé is, wolle dy beide mannen werom, en dogge it ek "met de boord van 't skip na Land gevaren". Wurde 2 jier band. (111-3-7-1741)

SIBRAND JACOBS, fan De Westerein is ûntslein. Mei oaren hie er drokte makke yn 't tichthús. (37-15-89-1714)

SIERK CORNELIS, op It Hearrenfean is 36 jier. Yn 'e nacht fan 2 op 3-11-1802 slagge hy mei in ljedder yn it pakhús fan Wijnout Wytses, keapman dêr. It gie om nôt to stellen. Kriget 3 jier ticht-hús. (410-30-11-1802)

SlERK HEPKES, fan Aldeboarn hat op 21-5-1798 yn de herberch fan Johannes Fonk op It Hearrenfean sein, dat er in oranjeman wie en dat er it hâlde mei Willem. Moat 8 dagen op wetter en brea. (368-21-6-1798)

SIERK LAURENTIUS, Prok. Post. to Drachten is 54 jier. Hy wurdt fan syn amt ûntslein en mei it nea wer waernimme. Hy hat in obligaesje skreaun foar Johannes Jacobs Schuilenberg en Folke Ages, op 21-5-1714 en dat spul wie lang net yn oarder. Twa jier band. (64-6-12-1721)

SIERK WYTSES, is berne to Feanwâlden en 35 jier. Hy hat op 29-3-1800 by de Ljouwerter Waech in "kindtje Booter" stellen, fan Teekele Durks, boer to·Wytgaerd. Strang gisele en 3 jier tichthús. (387-5-4-1800)

SIEUNTJE TIJMENS, arbeider to Drachten hat .noch al it ien en oar byelkoar stellen. Ek in healpoun tabak en dat forkocht oan Hinke Freerks, de frou fan. Pieter Fookes, foar "twee lood Coffij en veertien duiten". Strang gisele en 1 jier tichthús. (410-11-12-1802)

SIJDS (SIEDS) HENDRIKS, fan Langsweagen hat sûpt en slim to kear gien. Syn eigen heit tamtearre. Hy sei sels dat er wie "beël- sebul de opperste duivel der duivelen". Syn klean smiet er yn it fjûr en drige syn frou dat er dy der ek yn smite soe. Kriget 1 jier tichthús. (45-10-6-1717) Is wer oan it sûpen west en hat yn 1720 de doarpsrjochter Foke Pyters mei 't mês bidrige en útskeld. Strang gisele en 5 jier tichthús. (63-11-10-1721)

SIJMEN GERRITS, is 29 jier en Afke Hertsens 35 jier opIt Hear-renfean. (205-1-5-1770) Mei Hertsen Clases en Aafke Hetses, it mei Johannes Lubbartus Lijcklama oan 'e stôk hawn. Hy hie gâns drank hawn en wit net mear rjocht hwat der bard is. Moat 14 dagen op wetter en brea. (213-5-5-1772)

SIJNE HEERES, fan It Hearrenfean hat feint west by hospeske Lysbet Ydes,widd. Geert Lefferts toAldeskoat. Op 8-5-1760 hat er har fan mear as 30 goune bistellen. Strang gisele en 3 jiertichthús. (172-17-5-1760)

SIJNE KEIMPES, fan Sint Jansgea hat op 24-7-1707 sa'n 12 poun tabak slûke en is fan de chergers omtrint by Steggerda snapt. Yn in boete slein fan 50 gouden Fryske riders. Om't er gjin kâns sjocht dy to biteljen, wurdt er strang gisele en 3 jier band. (18-10­9-1707)

SIMME SJOERDS, is arbeider to Drachten en 29 jier. Hy hat op 13-5-1801 fan de bleek fan Jan Johannes yn Drachtster Kompenije, in himd stellen. Mei Cornelis Sjoerds hat er in pear sek hjouwer stellen en to Grins ta groat pelle litten. Strang gisele en 3 jier tichthûs. (396-20-6-1801)

SIPKE EETSES, fan Drachten N. is 17 jier. Hy hat op 30-3-1795 twa stikjes oranjelint kocht by Johannes Rienks dêr, foar 7 stûren. Johannes seit him dat er it net drage mei, dat is by plakkaet forbean. Hy docht it lykwols om de hoed en ropt fan oranje boppe.Moat yn 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (338-15-4-1795)

SIPKE GEERTS, fan Bûtenpost wurdt ûntslein. Op 7-10-1765 wie er de moarns west oan it hûs fan juffer Siegers dêr, "terwijl aldaar een hevige brand was". Har skuorre en in part fan 't "binnenhuys" binne forbrând. Der misse nei de brân hiel hwat spullen. Sipke hat meiholpen de brân to dwesten en hat doe in pear dingen efkes yn 'e bûs stutsen, alderminst net mei it bidoelen dy efteroer to drukken, seit er. (188-16-10-1765)

SIPPE HENDRIKS, hospes op It Hearrenfean, hat mei Wybe Yntes oan it stellen west: einen, in knyn, turf, ensfh. Mei 5 roeden strang gisele en 7 jier tichthús. (332-25-2-1794)

SJEUKE HENDRIKS, fan Kollumersweach wurdt ûntslein. Hja tsjinne as faem by Sybren Jans en Marijke Lucas yn De Falom. Dêr fortsjinne hja jiers 6 goune boppe de kost, mei twa himden en in pear skuon. Fuort nei Peaske wie hja út dy tsjinst rekke, om't nei't hja seit, hja net genôch to iten krige. Ek noch fortocht fan it ien en oar meikape to hawwen,hwat hja seit net wier to wêzen. (228-25-4-1776)

SJEUKE STEFFENS, fan Kollum. Hy hat op snein 29-6-1738 mei in Auk earne efter Visvliet wei, oan it ynbrekken en stellen west by Riemke Harmens to Kollum. Strang gisele en 3 jier tichthús. (102-6-9-1738)

SJOERD DIRKS, toegenaamd Fox, is berne to Moarmwâld en wennet nou to Surhústerfean, en is 55 jier. Hy is by syn frou Grietje Foppes weiroun en libbet mei Antje Johannes as man en frou. By sentinsje fan 14-5-1783 gisele. Ek hat er forskate lju bistellen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (404-1-4-1802) Is wer oan it stellen gien. Mei 4 roeden strang gisele en 7 jier tichthús. (486-28-9-1810) Mei Grietje hie er 7½ jier troud west en by Antje hat er 2 bern.

SJOERD DURKS, fan Rottum is 23 jier. Hy hat sliept by Jan Christoffels van Hoorn, hospes to Koudum. Der hat er in pear sulveren gaspen stellen en syn fortarring net bitelle. Kriget 2 jier tichthús. (270-1-2-1787) By Barelt Bartels oan hûs lein en der in pear swiere boere sulveren gaspen stellen. Strang gisele en 2 jier tichthús. (280-26-4-1788)

SJOERD DURKS, fan Surhústerfean is 50 jier en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige mei syn soan Sake yn de nacht fan 3 op 4-12-1796 in skiep stellen to hawwen, hwat neffens him net wier is. (352-16-12-1796 en 354-:-31-3-1797)

SJOERD JANS, sjouwerman to Drachten S. is 34 jier. Hy soe mei Pieter Teekes yn 'e nacht fan 23 op 24 april by bakker Jeen Tjeerds de glêzen ynslein ha. Hy seit dat er dy nachts rêstich by syn frou ûnder de wrine lei en fan neat wit. Wurdt ûntslein. (369-12-7-1798)

SJOERD JELKES to Sumar is yn 1710 troud oan Romckjen Mar-tens, dy't nei in goed jier rêst is. Doe is har suster Antje by him oar de flier kommen, en dy krige yn 1716 in bern. Bûten harren wit nimmen hwer't dat bern bleaun is. Doe't der praet fan kaem ha se hakken opnommen. It oare jiers hat hja in famke krige en binne hja yn Drinte oppakt. Strang gisele, brânmerke, 10 jier tichthús en dan foar ivich band, fanwege bloedskande. (66-21-3-1722)

SJOERD JELLES, is arbeider to Gietsjerk en 40 jier. Hy hat mei Dirkje Joukes ek 40 jier, op 17-4-1807 oernachte by Teetske Sas-ses, widd. Klaas Kornelis to Ingelum. Dêr fan de feint Daam Jelles in pear sulveren skuongaspen stellen. Strang gisele en 1 jier ticht-hús. (452-25-4-1807)

SJOERD MEYNES, fan Droegeham is 71 jier. Foar in jiermannich hat er sûnder reden Sioerd Geerts mei in lodde slein, dy't yn stikken op 'e groun foeI. Ek hat er in rier út it lân stellen. In pear bargen dy't op in kear yn syn weet rounen, de poaten stikken slein. Forskate briefkes yn dit dossier. Strang gisele, brânmerke, 7 jier tichthús en dan foar ivich band. (54-13-5-1719)

SJOERD MIENTS, fan Kollumersweach is ûntslein. Der fan biskuldige dat er mei Jouke Sytses roun to biddeljen en to stellen. (196-26-4-1768)

SJOERD WILLEMS, fan Aldegea is 40 jier. Hy soe op 18-11-1718 mei Jan Meines fan Drachten, nei Stienwyk gien wêze. Dêr soene hja de 30ste oankommen wêze. Op 1 desimber gie er de weromreis oan, en wol oer de heide nei De Blesse. Kommen by de "Canine-bergen" giene se der hwat lizzen en doe foeI Jan yn 'e sliep. Dy soe er doe op 'e holle slein ha, en dy syn bûse mei 100 daelders der yn, út 'e broek snijd. Sa wie Jan mear dea as libben foun en nei De Blesse brocht. Mar Sjoerd seit dat er dizze Jan nea kinnen hat en ek net to Stienwyk west hat. Hy wurdt út 'e finzenis ûntslein. (70-23-6-1723)

SJOERTJE JANS, fan Lippenhuzen is 11 jier en moat 8 dagen op wetter en brea. Hja hie mei har suster Trijntje, 14 jier, roun to biddeljen . Ek hiene hja lange fingers . Hja seit dat har mem har en har styffaer der har op útstjûrden en as hja net genôch by elkoar biddele hiene krigen se in wan bruijen. Trijntje kriget 2 jier tichthús. (172-17-6-1760)

SJOUERDTJE TIJMENS, fan Drachten is 30 jier. Hja is 11-12-1802 publyk gisele en krige 1 jier tichthús. Nou hat se wer in pak mei 12 pear hoazzen stellen. In fearnsjier tichthús. (460-16-2-. 1808) By Jan Hendriks Tiesema to Urterp hat se in gouden kroan-tsje mei fjouwer string bloedkralen stellen, ensfh. Strang gisele, "gebrandtteekend", 5 jier tichthús en dan noch 9 jier band út it keninkryk Hollân. (447-6-10-1809)

SJOUWKE JANS, arbeider to Beetstersweach is 50 jier. Yn 'e nacht fan 26 op 27 juny turf stellen. Kriget 1 jier tichthús. (407-29-9-1802) .

SJOUKE JOHANNES, yn De Kompenije is 34 jier. Hy is mei Gooitsen Martens, elk mei in houn, oan it nachtbiddeljen west. Hwat hja oprounen waerd forsûpt. Strang gisele en 2 jier tichthús. (236-6-2-1779)

SJOUKE RINSES, fan Droegeham is 12 jier. Hy seit dat syn baes, skipper Oeble Hijlkes fan Twizel, him mei swiere drigeminten hjitten hat om skipper Pieter Klaases op tiisdei 13-11-1792 fan syn jild ôf to helpen. Oeble seit dat it net wier is. Sjouke moat 8 dagen op wetter en brea. (325-4-12-1792)

SJOUKJE HAIJES, is berne to Lippenhuzen en wennet to Ljouwert en is 35 jier. Har man is in Dútsker, Coenraad Sterk, 38 jier. Op in joun lokke se Timotheus Zijlstra by har yn 'e hûs. Efkes letter kaem har man der yn en doe ha se Zijlstra twongen in skuldbikentenis to tekenjen, great 100 daelders, omdat er it mei har oanlein ha soe. Hy strang gisele, brânmerke, 5 jier tichthús en dan 5 jier band. Hja strang gisele en 4 jier tichthúus. (403-27-3-1802)

SJOUKJE TAAPKES, fan Eastermar is 15 jier, hat by Cornelis Wytses dêr op 30-8-1802 in rút ynslein en stellen "een roode vrouwen rok, een schapengrouwen voorschoot, een kliuwentje stopgaaren en wat thee uit een theebos". Rôk en foarskoat hat hja daliks oanlutsen en fortelde dat se dy fan muoike Baukje Tjeerds krige hie. Hja moat 8 dagen op wetter en brea. (407-16-9-1802)

SJOUCKJEN HARMENS, widd. Harmen Rutgers , har dochter is 16 jier. Hja hat sûnt maeije 1769 wenne by Errijt Errijts, boer op 't Wytfean. By Sipke Lieuwes dêr hat hja in gouden kroantsje mei in string swarte kralen stellen en ek in pear sulveren skuongaspen. Nei in wike dy spullen werombrocht, om 't hja spyt krige. Kriget 2 jier tichthús. (202-8-9-1769)

SJOUKJEN HENDRIKS, is in dochter fan Hendrik Roels to Augustinusgea en 13 jier. Hja hat in mannich appels en hwat sûker stellen fan keapfrou Gaatske Nicolaij, "by de Roode hel”, dy 't 50 jier is. Hja moat 4 dagen op wetter en brea. 227-21-11-1775. Yn 1805 is hja troud oan Gerke Eedzes en dan hat hja "eenige lange bonte turf út it fean stellen. (435-19-9-1805)

SJOUKJEN JANS, is 61 jier en de frou fan Eelke Rinses en de mem fan Wytse Eelkes to Rinsumageast. Biskuldige fan stellen. (311­9-9-1790)

SJUIKE EGBERTS, (ENGBERTS) fan Eastermar is 15 jier. Mei har suster Antje wenje hja by harren mem Jitske Roeis. Hja ha al gauris turf stellen. Nou hat Sjuike "eenige Baggelaar Turf van het Veen op Drogehamsterheide" fan de arbeider Rinse Sybes stellen. Moat 14 dagen op wetter en brea. (330.19-11-1793)

SJUIK HARKES, fan Feanwâ1den is 37 jier. Hja hat mei Cornelis Jans op moandei 4-10-1790 en ek wol op oare dagen, "eenige groote dorre elzene boomen" stellen. Hja kriget in fearnsjier tichthús. (315-3-5-1791)

SMIT, HENDRIK JANS op 'e Trimen ûnder Westergeast is 47 jier. Wylst er oan it appelstellen wie bitrape. Moat 8 dagen op wetter en brea. (269-28-11-1786)

SNEL, Andries Hendriks SteIl. werf. hat slûke en by Jantien Aten 3 bern oerwoun. Strang gisele, brânmerke en 7 jier tichthús. (82-4-12-1728)

SNEL, EGBERT HENDRIKS fan Noardwâ1de is 27 jier. (20-6-10-1708 en 22-9-7-1709 en 22-31-1-1709) Op snein 29-7-1709 as cherger der mei oare chergers op út west om achter de slûkers oan. Dêryn is er tokoart sketten troch in slûker net oan to pakken. "Leg-gende in het Oelthuijsjen to Boyl by syn moeder". Wurdt 2 jier band.

SNEL, EGBERT HENDRIKS to Urterp. Mei Oege Faber hat er de tabaksbilêsting pachte. Mei help fan oaren hat er tabak brocht yn it hûs fan in oar en is der letter hinne gien op fisitaesje. De bi-wenners falsk biskuldige fan tabakslûkjen. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthûs. (80-10-5-1727)

STEENWIJK, EGBERT fan Surhústerfean is 27 jier. Hy hat op tongersdei 7-2-1771 "linnen vlassen geern" stellen fan de skoal-master Rommert Kiers en Grietje Hoekstra. Yn dit dossier in stik mei mear as 100 hantekeningen, dy't tsjin him tsjûgje. Wurdt 1 jier band. (242-20-3-1781)

STEFFEN AARNTS, fan Drachten is 36 jier. Yn augustus 1792 by syn breahear to Sint Anne in nôtsek stellen. Yn de nacht fan 29 op 30 april hat er út it lan fan Anne Douwes to Drachten in kou stellen, ensfh. Strang gisele en 5 jier tichthús. (325-1-12-1792)

STEFFEN HARMENS, fan It Hearrenfean wurdt 1 jier band. Hy hat yn 'e nacht fan freed 29 op sneon 30-7-1712 to Ezumasyl by hospes Douwe Wybrens west en is dêr oan it stellen gien. In skinke en in koekemês stellen en yn syn skipke brocht. (30-14-12-1712)

STIJNTJE ANDRIES, fan Wolvegea is 19 jier en 20 dagen en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige fan har breahear in gouden kroantsje mei 3 stringen bloedkralen stellen to hawwen. Mar harren eigen berntsje hie der mei boarte en doe wie it yn 'e widze rekke. (240-10-9-1780)

STIJNTIE GOSSES, fan Tietsjerk is 53 jier. Hja hat mei har soan Dirk Sonderman op 24-10-1801 ûnder Ljouwert 5 skiep stellen en dy ha se meielkoar slachte. Strang gisele en 2 jier tichthús. (398-14-11-1801)

STIJNTJE MICHIELS, to Kollum is 23 jier en berne to Ljouwert. Hja forwachte in bern, mar fanwegede skande doarst hja der mei nimmen net oer to praten. By de bifalling op 23-5-1797 wie der dan ek gjin ien by. Hja kriget 1 jier tichthús. (359-15-9-1797)

STUIT, HENDRIK ROELOFS fan Bûtenpost is by sentinsje fan 3-12-1808 foroardiele. Hat nou mei in oarenien 2 skiep stellen, ensfh. Wurdt 5 jier band. (477.19-10-1809) Earder weromkommen, 1 jier tichthús en 5 jier band. (484-11-9-1810)

STUTSMA, NICOLAAS is chirurgyn to Bûrum. Op 4-2-1797 hat er him wapene mei in sabel ûnder de oproermakkers bijown. Wurdt 5 jier band, (360-5-10-1797)

SWAANTJEN WILLEMS, is faem by Engbert Jans to Blesdike. Hja hat op woansdei 10 jannewaris 1742 in bern oerwoun, nei't hja seit, dea berne. De heit fan it bern soe west ha, Jacob Jacobs to Ysveen. Kriget 2 jier tichthús. (114-3-3-1742)

SWENGER, JODOCUS alias Joost Swenger to Wolvegea wurdt ûntslein. Hy wie berne yn it Munsterske. Hy hat "de Practicq van Doctor of Chirurgyn Geexesiteert schoon daartoe niet toegelaten". Mar hy seit dat er foar sa'n 30 jier lyn dat biwys fan syn eksamen de fiskael oerjown hat, mar nea weromkrigen. (286-18-12-1788)

SWIGT, DIRK PIETERS fan Wolvegea is 29 jier. Op 10-1-1790 syn pleats pleats litten en syn fé fan de hân.dien, .9 kij, 1 hynder, in seas, ensfh. Dat hie mei elkoar 325 goune opbrocht. Hy wie gâns mei de hier efterop en hie dêrom net forkeapje meijen. Wurdt 2 jier band. (311-15-7-1790)

SYBE ANNES, fan Drachten wie "Scheeper" by Pieter Ruurds en wurdt der fan biskuldige in wear fan de keppel stellen to hawwen. Tsjok dossier. Hy seit dat it net wier is en wurdt ûntslein. (334-10-7-1794)

SYBE JANS, in soan fan timmerman Jan Klases to Koartsweagen is 19 jier. Yn de nacht fan 29 op 30 april hat er mei Pier Freerks it stekje om de frijheitsbeam sloopt en de beam omkappe. Dy beam stie foar it hûs fan Andries Alberts de Vries op De Gordyk. Moat 14 dagen op wetter en brea. (367-10-5-1798)

SYBE JELLES, fan Oentsjerk is 24 jier en wurdt ûntslein. Hy soe in gat yn 'e muorre fan Jan Alberts hûs kappe ha en der trochkrûpt wêze. En út dy syn broek in pong mei "vier halve goudene Rijders, een gouden ducaat, dertien caroli gld. en eenige Schellingen en dubbelties" stellen ha. Mar hy seit fan neat to witten. (275-7-12-1787)

SYBE OEDSES, fan Surhústerfean is in soan fan Oeds Sybes en in broer fan Wobbe en in sweager fan Harmen Pyters. Hja binne tiis-dei 21-1-1766 op stap gien en ha Jacob Bloksijl en Oeds Jelkes in wan bruijen tatsjinne. Hy moat 14 dagen op wetter en brea. (196-16-5-1768)

SYBREN WYBRENS, in frijfeint to Earnewâ1d is 64 jier. Hy hat roun to biddeljen fan 30-4-1804 by Auke Jetses dêr, de skuordoar-ren iepenbrutsen en is yn 't hea krûpt. By Neeltje Durkswidd. Fol-kert Giolts dêr, hat er it ien en oar stellen. Hy hie it út earmoed . dien), seit er. Kriget 2 jier tichthús. (426-8-6-1804)

SYBRIGJE ALBERTS, to Feanwâlden is 20 jier. Hja hat mei Janke Alberts in bêste winterbaerch mei de troch út it hôf fan Eelse Reinders op Feanwâldsterwâ1 stellen. De baerch siet festboun oan in pealtsje. Dat wie yn 'e nacht fan freed op sneon 21/22-10-1803. Strang gisele en 2 jier tichthús. (423-23-2-1803)

SYBRICH op De Gordyk wurdt ûntslein. Har man Andries is foar 3 jier yn 't tichthús rekke. Hja wennen yn ’t Jonkerslân. Hy wie foroardiele op 6-10-1736. Nou hat hja op tongersdei 18-6-1739 in famke krige. Biskuldige it mei oare manlju oanlein to hawwen, mar hja seit dat it fan har man is, dy’t hja geregeld yn it tichthús bisocht. (105-13-11-1739)

SYDS JANS, fan Burgum hat mei oaren op 8-8-1796 bûtendoar songen: "Of is ons prinsje nog zo klein, evenwel zal hy stadhouder zijn" .Yn de tiid fan 3 wike twaris in wike op wetter en brea. (349-15-9-1796)

SYMEN HANSEN, fan Kollum hat tsjin de assistinten sein doe’t dy foar de speciën kamen, dat er dy net bitelje woe. Mei syn frou hat .er it dy mannen frijhwat lêstich makke. Moat 8 dagen op wetter en brea. (139-19-11-1749)

SYMON TYMENS, fan Kollum is 66 jier Q Mei syn frou Dettie Jacobs wiene hja al jierren heit en mem yn it Kollumer weeshús. De famkes biskuldigen der him fan dat er net fan harren ôfbliuwe koe. Hy hjit it greate leugens en wurdt ûntslein. (220-30-11-1773)

SYS (SIES) HENDRIKS, is yn 1727 âld, 43 jier. By sentinsje fan 10-6-1717 foroardiele ta 1 jier tichthús. Op 11-10-1721 ta 5 jier tichthús. Op 4-9-1727 ta 1 jier tichthús. (80-8-2-1727) en (85-4-10-1730) is er weversgesel to Lippenhústerfeart. Hy hat wer oan it fjochtsjen west en Jancke Ottis útskeld foar "een votse en varcken, ensfh". Kriget 2 jier tichthús. (90-26-1-1733)

SYTSE ALDERTS, fan Surhústerfean wurdt ûntslein. Der fan bi-skuldige dat er it oanlein hie mei Gooikjen Rienks. (192-20-12-1766)

SYTSE ALLES, is in soan fan Aele Jans to Koartsweagen en 19 jier, wurdt ûntslein. Hy hat op freed 29-12-1758 mei oaren by Sijtte Jans dêr oan it sûpen west. By dat selskip wie ek in Eelkjen Clases, dochter fan Claas Reinders fan De Gordyk, âld 19 jier. Hy en Oene Jans soene har efkes nei Aldeberkeap bringe. Hywaerd der fan biskuldige de lantearne delsmiten to hawwen om har oan to taesten. Hy seit dat it net wier is, wol dat er dronken wie. (173-12-9-1760)

SYTSE CLASES, is berne yn De Knipe en krige foar stellen 3 jier tichthús. (24-5-4-1710) Yn 1711 foar útbraek út it tichthús gisele. Nou wer mei ien fan de meifinzenen rûzje makke, mar wurdt ûnt-slein. (27-30-10-1711) is dan 17 jier.

SYTSE CORNELIS, yn De Kompenije is 24 jier. Hy hat syn brea-hear bistellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (230-21-12-1776)

SYTSE GEERTS, fan Drachten hat al jierren oan’t stellen west. Nou hat er wer "reedens of schaatsen" stellen en in Bibel mei sul-veren heakken, ensfh. Hy is in soan fan Geert Sytses.

SYTZE JANS, fan Burgum hat roun to biddeljen. Hy koe gjin wurk krije en moast fan need wol biddelje om yn 't libben to bliuwen, seit er. Moat 8 dagen op wetter en brea. (440-26-2-1806)

SYTSE JANS, is arbeider to Lippenhuzen en 61 jier. Yn de nacht fan 7 op 8-11-1789 hat er fan Hendrik Bonnes de Vos to Terwispel, 2 Drintske skiep stellen en dy slachte. Strang gisele en 5 jier ticht-hûs. (304-14-11-1789)

SYTSE JEENS, deselde as de foarige. Hy ûntskuldiget him "dat hy voor eenigen tijd zomtijds niet al de wel met syn hoofd was geweest, en dat hy dat slimst had als de bladen van de boomen vielen".

SYTSE JELKES, fan Ikkerwâld wurdt ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige doe’t er in kear by Romkien op 'e thé wie, dat er har doe in dûbelstûr oanbean hie, om mienskip mei har to hawwen. (113-15-12-1741)

SYTSE OTTES, yn De Kompenije is 46 jier. Yn dit dossier in brief-ke mei gâns hantekeningen. Hy wurdt der fan biskuldige mei Anne Jans fan Lippenhuzen stellen to hawwen. Mar hy seit dat doe't er de moarns tusken twa-en -trijen to meanen gie, hy ûnderweis in linnenske sek mei allegear kleanspul foun hat. Dy hat er doe yn biwar jown by Hendrik Bonnes Vos, dy't op dy hichte wenne. Op sneon 7 augustus hie er dy mei nei hûs nommen. Hy wurdt foar dit-kear ûntslein, mar him wurdt tige yndruid, dat er soks daliks by 't rjocht oan to jaen hat. (406-10-9-1802)

SYTSKE HALBES, fan Dantumawâld is 27 jier. Nei it forstjerren fan Taadtje Heines, kamen de minnisten dêr by har om jild dat Taadtje oan Sytske yn biwar jown hie. De minnisten hiene har jier- ren ûnderhâlden. Mar Sytske seit dat hja dat al lang werom jown hie en wol oan Sjeuke Jans, dy 't it har destiids ek jown hie. (162-20-9-1757)

SYTSKE JOHANNES, is berne op De Gordyk en is 32 jier. Hja is de frou fan arbeider Hylke Jentjes to Nijehaske. Hja is al earder foar stellen straft. Op 25-3-1798 hat hja stellen by Tjamke Douwes widd. AnneJohannes to Warkum "twee silvere Bolle Buysje pantjes" ensfh. Strang gisele en 3 jier band. (366-21-4-1798) Letter wennet hja to Sleat. Kaem earder werom en hat wer stellen. Kriget 3 jier tichthús. (420-19-11-1800) Op 21-12-1808 út de keamer fan Doeke Jans Algera to Terbant stellen “een roodgestreepten Spaansch wollen deken, ensfh". Mei 4 roeden strang gisele en 7 jier tichthús. (470-20-1-1809)

SYTSKE JOHANNES, is de frou fan Hylke Jantjes to Tsjalbert; wurdt ûtntslein. Biskuldige fan stellen. Mar har famkes fan 10 en 8 jier hiene sein dat se dat jongeshimdtsje krige hiene, wylst hja har bernsbern oan it boarst hie, ûnderweis nei har man dy 't mei de pream op It Hearrenfean lei. (390-2-9-1800) Holpen by 't stellen, 3 jier band en gisele. Komt earder werom, kriget 2 jier tichthús. (391-15-10-1800)

SYTSKE KEIMPES, op It Hearrenfean. Hat op 6-3-1779 arbeide by Pijtie Folkerts, widd. Dirk Wytses Houwer, yn 't Mear. Nei it wurk earst kofjedronken en doe by 't ôfwaskjen in sulveren ream-meleppeltsje kaept, wearde 35 stûren. Strang gisele en 3 jier ticht-hús. (237-8-5-1779)

SYTSKE SYBES, widd. Durk Hendriks to Surhústerfean. Hja hat yn 'e nacht fan moandei 27 op 28-2-1758 mei har soan Hendrik Dirks en har nicht Kunne Sybes by Aukjen Rommerts dêr, ynbrutsen en stellen. De oerdeis hie hja der earst west to biddeljen. Hja kriget 1 jier tichthús. (164-7-3-1758 en 199-30-1-1769) Dan is hja 61 jier en har dochter Hiltje 24 jier. (216-19-3-1773)

 

_T_

 

TAALEN, ALBERT ARENDS, arbeider goed 50 jier,  alias Mik, wurdt ûntslein en ek syn frou Roelofje Sybes. (370-10-10-1798 en 375-20-6-1799)

TAALEN, AREND ALBERTS alias Mik to Sint Jansgea is 16 jier. Hy hat yn 't hûs fan syn âlden gâns stellen spullen opburgen. Hoe-wol er seit fan neat to witten, wurdt er 8 dagen op 't Blokhús ien-sum opsletten. (472-13-4-1809)

TAALEN. PIETER ALBERTS fan Sint Jansgea is 19 jier, seit ek fan neat to witten, mar moat 14 dagen op wetter en brea. (472-13-4-1809)

TAATIE TIJSSES yn 't Drachtster earmhús is 14 jier. Hja hat fan Rienkjen Jurjens, de frou fan Oeble Rinses Kijlstra stellen "een Zeeuwsche Rijksdaalder en een goudgulden". Hja wit net hwerearne hja berne is. Moat 8 dagen op wetter en brea "en gedurende dien tijd afzonderlijk in een hok geplaatst te worden". (440-25-2-1806)

TAEDE HARMENS, fan Wynjeterp is 37 jier. Hy hat roun to bid-deljen en in falske namme opjown n.l. Dirck Harmens. Syn frou Berber Jans wennet mei 3 bern to Ljouwert. Hy hat it mei oare froulju oanlein en dy ek wer sitte litten. Strang gisele en 3 jier tichthús. (2-7-9-1700)

TAEDE SJOERDS, boer op 't Smidshús ûnder Rinsumageast is 31 jier, en syn frou Engeltie Doetzes is ek 31 jier. Lotterijbriefkes en trekkingslistenyn dit dossier. (265-18-2-1786)

TAEKE BRANTJES, to Surhústerfean. Op tiisdei 16-8-1735 lei er de moarns om 4 ûre by de Follegeaster skoalle. Dêr wei is er nei De Lemmer gien. De nachts fan 16 op 17 augustus ynbrutsen en stellen by Haise Pyters. Dat stellen spul hat er opburgen yn de skoalle to Eastergea. Hat ek by oaren stellen. Yn dit dossier in briefke fan Teakefan 6-9-1735. Strang gisele, brânmerke en 7jier tichthús. (97-7-7-1736) Foar in wikemannich hat er fan skipstimmerman Wobbe Melles ûnder Dokkum in turfskûtsje kocht. Lykwols stiet er krap by kas. De sneintojouns let by Albert Bakker to Moarre op 26-9-1745 ynbrutsen en stellen "een zak daar in ongeveer 200 gulden aan sestehalven, ensfh". Oan de galge. (128-4-12-1745)

TEAKE AEBLES, fan Bûrum is 17 jier en hat jild stellen. Moat 10 dagen op wetter en brea en dan 1 jier band. (458-16-12-1807)

TEECKE HENDRICX to Droegeham. Hy hat op snein 11-2-1720, wylst dûmny Renicus Bourboom it hillich jounmiel bitsjinne, it brea út 'e skûtel nommen en nei dûmny en de tsjerkeriedsleden smiten. Doe is er de tsjerke útset. Kriget 4 jier tichthús. (57-23­2-1720)

TEETS GEERTS, "in de wandeling genaamt de bonte" yn De Fol-geren. Hja leit net op in bêste namme. Yn 1739 ûnder de namme fan Jetske Geerts, berne to Kollum, foar stellen gisele en 3 jier tichthús. Nou der fan biskuldige meidien to hawwen oan it fornielen fan Hans Hendriks syn hûs. Hja seit dat it net wier is, mar dat Hans syn frou, Stijn Jacobs, har útmakke hat foar hoer en folIe net genôch. Mar hja wurdt ûntslein. (142-1-7-1750)

TEUNIS JANS, to Kollumersyl, hat in skiep stellen en it foar in ryksdaelder forkocht. Strang gisele en 3 jier tichthús. (152-26-1-1754)

THEUNIS CLAASSEN, is berne to Readtsjerk en stie op trouwen mei Janneke Snets fan Urterp. Yn 1751 ha se har houliksprokla-maesjes hawn en libben al as man en frou. Mar om dyselde snuorje hie er him ek forlove oan Romkie Melles fan Kollumersweach. Dêr hie er 3 houliksproklamaesjes mei hawn yn novimber en desimber 1751. Ek mei har libbe er as man en frou. Ek hat er stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (146-26-2-1752)

THIEMEN HENDRIKS, fanDonkerbroek is berne to Diever en 69 jier; wurdt ûntslein. Hy waerd der fan biskuldige oaren oanset to hawwen de quotisaesje net to biteljen, mar hy hâdt út dat it net wier is. (141-18-6-1750)

TYS CORNELIS, is kûper to Easterwâlde en 34 jier. (60-24-10-1720). It is in wylde bruijer dy't eltsenien bidriget. Doe't dûmny Cornelis Nauta en âlderling Evert Rimmelts húsbisiik by him diene, mei de fûst omheech har bidrige. In oare kear ds. Nauta yn dy syn hûs útskeld fan "Douw Rekel, Schelm, Vagebont, Gauwdief" ensfh. En dat noch wol mei 't mês yn 'e fûst. Kriget 2 jier tichthús. (68-25-11-1722)

THYS (TYS) DIEMERS, fan Opein hat oan it hofkesjongen west en dêrfoar moat er 8 dagen op wetter en brea. (83-26-10-1729)

THYS JOHANNES, fan Drachten is 43 jier. Hy hat fan 5 op 6-2-1797 yn 'e kompe mei oaren Dirk Hanses twongen en bidrige mei har to gean. Dy ûntskuldige him dat er pine yn'e holle hie. Tsjin midnacht oankloppe by Jan Wybes Pool, mar dy syn frou sei, dat har man nei pineholle op bêd lei. Nou hja moasten yn elts gefal syn gewear mei ha. Hja joech in pistoal en der setten hja mei ôf. Moat 14 dagen op wetter en brea, en mei de earste 5 jier net bûten Smellingerlân komme. (358-13-7-1797)

THYS SJOERDS, to Jistrum wurdt ûntslein. Biskuldige fan bloed-skandei mei Teetske Jans doopt 28-5-1687 to Optwizel-Koaten, in dochter fan Jan Doeijes silI. Beide sizze dat it net wier is. Doe't hja in. kear yn 't haeilân lei to sliepen, is hja fan in har frjemde man oantaest en der hat se letter in bern fan krige. Tedt of Teetske har suster Sjouck, doopt 8-4-1688, seit dat styffaer al ris hwat mei har úthelje wollen hat. Der komme gâns tsjûgen oan to pas. (15-30-6-1706)

THYS WYTZES, fan Dantumawâld is to Ikkerwâld berne en 48 jier. Hy hat op 4-2-1797 meidien oan de reboeljes, wapene mei in foarke. Strang gisele en 5 jier band. (362-2-12-1797)

THYSKE MINTJES, op It Hearrenfean is de frou fan Job Saekes. Hja hat spullen fan in bleek stellen en kriget 2 jier tichthús. (184-7-9-1764)

TEIJE JAKLES, fan Terwispel is 56 jier en wurdt ûntslein. Biskul-dige fan it stellen fan in pear stikken "Vaamhout" fan 't hiem fan boer Hendrik Alberts dêr. Hy hâldt út dat der neat fan wier is. (400-19-1-1802)

TIAMME LUCAS, opsichter op De Gordyk is 36 jier. Hy hat mei Jan Gerrits fan Beetstersweach ynbrutsen en stellen en is goed 50 jier. Strang gisele en 3 jier tichthús. (83-24-9-1729 en 133-16-12-1747)

TIETJE DANIELS, is in dochter van de arbeider Daniel Klazes yn De Folgeren en 12 jier. Hja hat by har buorlju Siebe Roels ierappels en bûter ensfh stellen. "over de bare gegeeseld" en 8 dagen iensum opsletten yn it hok fan it tichthús. (478-29-11-1809)

TIETJE LAMMERTS, fan Surhústerfean is 16 jier. Hja hat stellen by Wytske Ysbrandswidd. Hedzer Folckerts to Augustinusgea, doe’t hja dêr wie to kofjedrinken. Nou hie hja rottekrûd kocht en waerd der fan fortocht har frou Joukjen Hielkes dêrmei forgiftigje to wollen. Op snein 23-1-1803 hat hja to reedriden west. Doe’t se wer thúskaem oan elk fan de bern, der wiene fjouwer, in sûkerslak "of kanielbal" jown. Ate Joukes syn frou Joukje krige in koeke fan har. Joukje iet der sels net fan, mar joech op 25-1-1803 de bern in stikje. Gjin ûre letter waerden de bern "zeer benauwd en pynlyk". Ien fan de bern, Hylke, is dyselde jouns noch stoarn. Yn dit dossier hiel hwat doktersforklearringen, ensfh. Hja kriget 2 jier tichthús. (420-10-11-1803)

TJEBBE GERBENS, op De Hearrewâl, is yn Amsterdam troud oan Anne Nuj "sonder desselfs toenaem to weten": Hy hat roun to biddeljen en moat 14 dagen op wetter en brea en wurdt dan foar altyd út Fryslân band. (44-30-9-1716)

TJEBBE JANS, fan De RottefalIe hie yn 'e nacht fan 23 op 24-1-1725 in foal skiep stellen en slachte. Letter noch mear skiep stellen. It fleis smiet er mar yn ‘e sleat en de fluezen forkocht er to Frjentsjer. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. Op 18-2-1735 hat er út it foarskip fan Eastermar op Ljouwert wer it ien en oar stellen. Dat stellen spul troch froulju nei de bank fan liening bringe litten. Strang gisele en 5 jier tichthús. (94-12-3-1735)

TJEBBE LIEUWES, fan Urterp, "sigh ten egte heeft verlooft aen eenen Griet Harmens" fan Aldeboarn. Mei har de geboadens oan-jown. Mar dat hie er ek al dien mei Janneke Hinnes fan Hasker-hoarne. Der wurdt him fan 't Hof hjitten dat er him allinne oan Griet to hâlden hat. (83-14-7-1729)

TJEBBE TJALLINGHS, fan Burdaerd is troud oan Gertje Eelkes. Sa foar en nei ha hja togearre 13 à 14 skiep stellen. It fleis foar in part sels opiten en fierders forkocht foar 6 à 7 stûren. " ’t vieren-deel". De fluezen krigen hja 15 à 16 stûren foar. Gertje hat yn manljusklean de nachts fan 15-6-1730 op 'en paed west mei stellen fleis. Mar mei har skipke snapt fan fiskers op 'e Ie. Beide foroardiele ta strang giseljen, brânmerke.en 5 jier tichthús. (84-9-9-1738)

TJEBBELE HALBES, fan Aldegea is berne to Boarn en 17 jier. Hy wurdt ûntslein. Hy soe in fiskfûke fan Klaas Reinders stellen ha. (424-17-4-1804)

TJEERD BOKKES, "zoetelskipper" to Akkrum is 61 jier. Hy hat jild stellen út it skip fan Willem Pieters. Kriget 3 jier tichthús. (343-22-10-1795)

TJEERD RIEMERS, alias Buttie fan Drachten is 36 jier. Foar 7 jier to Grins foar slûkjen gisele en foar altyd bûten dy provinsje band. Foar 12 of 13 jier hat er as matroas fearn en to Hamburg in oare matroas forwoune. Dêr moast er doe 2½ jier foar sitte. Yn 'e nacht fan 17 op 18-1-1768 hat er to Drachten oan it stellen west. Twa jier tichthús. (199-26-1-1769) Yn 'e nacht fan 15 op 16-2-1780 mei syn soan Riemer en mei Claas Alberts fan Jan Hedsers yn De Folgeren hiel hwat stellen. Strang gisele, "gebrandteekend" en 7 jier tichthús. (240-24-6-1780) Hy troude 6-2-1757 Tietje Johannes.

TJEERD RINDERTS, fan Drachten N. is 53 jier, en berne to Alde-gea. Hy soe de jouns fan 22-10-1796 de klokken let ha, hwat net wier is, seit er. Wurdt ûntslein. (357-19-6-1797)

TJEERD SJOERDS fan Wâlterswâld is 18 jier. Op snein 7-6-1789 hat er út de broek fan syn breahear Hilbrand Rijpma, hospes to Dokkum; 32 stûren ste1len. Dêrop oansprutsen hat er it jild werom-jown. Yn de nacht fan sneon 20 op 21-6-1789 stelt er "een groen gesprenkelde lakense rok met kemelshairen knopen, ensfh". Kriget ½ jier tichthús. (301-3-9-1789)

TJEPKEJANS, fan Feanwâlden is 26 jier. Hy hat mei Pieter Grot en Auke Oepkes to Moarmwâld, op 2-2-1796 ierappels stellen. Kriget ½ jier tichthús. (346-19-2-1796) Mei Jouke Jans oan it skiep" stellen west. Strang gisele, brânmerke en 5 tichthús. (411-22-1-1803)

TJEPKE JANS, is in soan fan Jan Tjepkes to Kollumersweach en 16 jier. Hy hat mei Jan Alles en oaren "Willige Boomen" fan in oar syn gerjochtichheit kappe. Moat 8 dagen op wetter en brea. (231-21-2-1777)

TJERK BONNES, fan Skuorregea hat op snein 4-7-1728 yn Drinte 6 poun tabak, 10 kanne jenever, ensfh. kocht en soe dat de grins oerslûkje. Hy hat it de chergers dy't him oer 't mad kamen tige lêstich makke. Strang gisele en 5 jier tichthús. (83-22-1-1729)

TJERK GEELES, fan Droegeham is 18 jier en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige op snein 13-9-1801 de jouns tusken 9 en 10 ûre mei Pieter Hendriks Kleine in faem oantaest to hawwen. Hy seit dat it net wier is. (398-7-10-1801)

TJERK JOHANNES, fan Drachten N. wurdt ûntslein. Biskuldige dat er in glês ynslein hie om by Tjitske C1asen to kommen. Doe't dy op 'e flecht sloech har efternei en ynhelle by de stoepe fan chirurgyn Hugo Halbetsma to Drachten N. Hy soe it har lêstich makke ha, mar hy seit dat it net wier is, hy wie allinne mar dronken. (155-16­4-1755)

TJERK RIEMERS, alias Keckman, to Bûtenpost. Hy hat yn 'e simmer fan 1744 to Lippenhuzen fan Geert Pieters bleek spullen stellen. Op freed 2-9-1746 wer oan't stellen west. Strang gisele en 3 jier tichthús. (132-1-7-1747)

TJETSE JANS, is in soan fan Jan Hendriks Lap, is 18 jier en syn heit 39 jier wennet yn de Westerein. Hy hat "eenige Rijs" fan in oar syn gerjochtichheit snijd en stellen. Op 'e die bitrape en moat 8 dagen op wetter en brea. (246-7-3-1782)

TJETSKE (TIETSKE) REINDERS, fan Steggerda is by sentinsje fan 11-5-1737 gisele en 3 jier tichthús. Op 17-11-1742 foar stellen, gisele en 3 jier band. Op snein 7-4-1737 hie se har goekunde Alle Wierds to Drachten bistellen. Ek is hja to Stienwyk gisele foar stellen. (99-11-5-1737 en 117-17-11-1742). Doe gie it giseljen foarearst net troch "wegens lichaams ongesteldheid". Yn novimber 1742 hat hja "op de Gordyk, van de oude Silversmid Halbersma gestolen, ensfh". Strang gisele en 10 jier band. (123-27-6-1744) Kaem earder werom,gisele en wer band. Hjir wer roun to biddeljen en stellen. Strang gisele. (126-27-3-1745) Wer weromkommen. Strang gisele, 3 jier tichthús en dan wer band. (131-17-9-1746)

TJIDSGER BRUGTS, is 57 jier en boer en Antje Wybes,syn frou, is 44 jier, to Terwispel; is ûntslein. Hy hie der hielendal gjin weet fan dat syn frou stellen hie. (397-3-9-1801)

TJITSKE HENDRIKS,widd. Jacob Harmens to Koartsweagen is 54 jier. Hja wie yn it komplot doe’t har dochter ûnder de iepen 1oft in bern oerwoun, ensfh. Kriget 3 jier tichthús. (466-10-9-1808)

TJITZE JANS, yn De Westerein is 39 jier en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige yn de nacht fan 31 jannewaris op 1 febrewaris 1800 ynbrutsen en stellen to hawwen by Bote Johannes to Twize1. Hy seit dat it net wier is. (387-30-4-1800)

TOMAS (THOMAS) GEERTS, fan Driesum wurdt ûntslein. Hy soe in faem bidrige ha hwat er ûntstriidt. (281-24-6-1788)

TOP, GEESKE ROMKES is berne to Kollum en 22 jier, wenjend to Ausbûr en letter to Augustinusgea. Hja is 28-9-1803 foar stellen gisele en 14 dagen op wetter en brea set. Op 16-11-1808 hat se har nicht Lolkjen Roels, 42 jier, de frou fan Uilke Hendriks, feanbaes to Muontsjesyl bistellen. Nei it iten wie hja wer fuort gien, mar de jouns stikem weromkommen en har dan fan 230 goune jild bistellen. Strang gisele en3 jier tichthús. (449-27-12-1806)

TOP, ROMKE LIEUWES fan Twizel is 26 jier. Hy hat roun to biddeljen en to stellen. Dien "door bittere armoede geprangd" seit er. Kriget3 jier tichthús. (246-5-3-1782) Hy hat nou wer oan't stellen west. Strang gisele en 3 jier tichthús. (275-1-12-1787)

TRYN CLAESES, fan Drachten hat ynbrutsen en stellen by boer Jan Halbes to Koartehimmen. Strang gisele en 5 jier band. Is earder werom kommen en kriget 2 jier bannen deroerhinne. (17-26-2-1707 en 14-9-1709)

TRYNTIE ALBERTS, is in dochter fan Alberts Jacobs en Annegjen Dirks, ek neamd Annegjen Usselder, en is 19 jier. Soe op 23-4-1796 in sulveren earizer stellen ha en sulveren gaspen, ensfh. Hja seit dat it net wier is en wurdt ûntslein. (348-30-6-1796) Op tongersdei 8-9-1796 hat hja gâns spullen stellen fan Tjitske Harings “aan de Haskerdyken", ûnder Boarn. Kriget 1 jier tichthús. (351-8-11-1796)

TRYNTJE BAUKES, yn De Kompenije is 16 jier. Mei har broer Lammert en mei Pieter Pieters bûter stellen. Hja hat al in jier of sawn roun to biddeljen. Kriget 5 jier tichthús. (483-3-7-1810)

TRYNTJE CARSTES, fan Noardwâlde is 28 jier. Hja hat in skelk fol turf stellen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (309-16-6-1790)

TRYNTIE CORNELIS, is in dochter fan Carnelis Hylkes to Harkema-Opein en 13 jier. Op 6-12-1804 hat hja by Hendrik Bouwes, skoalmaster yn De Koaten west en har dêr as faem bistellen. Doe’t hja efkes de kâns krige stiel hja in Testamint mei sulveren heak. Ynde tiid fan 12 dagen twaris 4 dagen op wetter en brea. (430-19-12-1804)

TRYNTJE DURKS, is de frou fan arbeider Johannes Jacobs 37 jier to Haulerwyk en hja is 32 jier. Hy wie in soan fan bakker Jacob Aukes "veenbaas en hondebaas voor Sape Gialts op Haulerwyk. "De lêste winter is der folle mear turf stellen as yn foarige jierren. Hja soe dy turf stellen ha, mar Tryntsje seit dat hja nea yn it fean west hat, lit stean dêr turf stellen. (429-26-6-1804)

TRYNTJE EVERTS, fan Noardwâlde is 36 jier. Hja hat mei har mem, Grietje Heimes, har heit Evert Tjebbes slim mishannele. Kriget 2 jier tichthûs. (252-3-7-1783)

TRYNTJE GURBENS, is de frou fan Albert Ymes, Gem. It Hear-renfean. Hja hat 3 foarbern hwerfan de âldste 11 jier. Hja hie mei har man Jan Jansen alias Hagel op moandei 23 maert de jouns tus-ken 10 en ll ûre hiel hwat linnen fan in bleek stellen. Kriget 4 jier tichthús. (233-14-5-1778)

TRYNTJE HANSES, is 31 jier en de frou fan Jan Jelles op De Gordyk en wurdt ûntslein. Op snein 30-9-1804 waerd der út it Gordykster fearskip in nije iken kiste lost en ek in sek mei spullen. "tWie it eigendom fan Jan Wolters op de Smilde. Hy hie Tryn frege dat dy it foar bim biwarje woe oant er in wein foun hie. Dat biwarjen leanne er mei in dûbeltsje. Hja wurdt der fan biskuldige dy kiste iepenbrutsen to hawwen, hwat net wier is, seit hja. (431-14-2-1805)

TRYNTJE HEERES, yn De Knipe is 17 jier. Hja hat jild stellen fan Foppe Tiedes to Nijehaskerskâns, ensfh. Strang gisele en op wetter en brea fan 16 oan’t 24 oktober en nochris fan 1 novimber er oan't 9 novimber. (390-9-10-1800) Wer fortocht fan stellen, mar wurdt ûntslein. (393-23-1-1801) op 2-3-1801 doe’t hja by Roeltje Luitjes to Drachten húswarre, dy bistellen. Kriget 1 jier tichthús. (395-19-5-1801)

TRINTIE HENDRIKS, is berne to Rinsumageast en 25 jier. Yn 1747 hat hja Grijtie Feijtes, widd. Claas Jeltis, to Stiens, dêr't hja as faem tsjinne, bistellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (151-20-10-1763)

TRYNTIE JACOBS, is berne to Surhústerfean en 33 jier. Hja is de frou fan Durk Pieters Loonstra. Under itselde dak wenje ek Pieter Andries alias Peke Staelwin, mei syn frou. Sels wenje hja yn by har heit Gerben Sipkes Tuil. Mei elkoar makken hja in plan om Tjebbe Willems fan Dantumawâld to bistellen, hwat ek oangie. Strang gisele en 7 jier tichthús. (457-31-10-1807)

TRYNTJE JANS, yn De Falom is 26 jier en berne to Drachten. Op 27-5-1806 is hja mei in skipke oer de opfeart fearn nei 't hûs fan har buorlju Binne Ritskes. Hja wist fansels dat dy nei de feangraverij wiene. Dêr ynbrutsen en stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (44-21-6-1806)

TRYNTJE JANS, op It Hearrenfean hat gâns spullen stellen. Hja is in dochter fan Jan Pieters en kriget 2 jier tichthús. (347-14-3-1796)

TRYNTIE JANS, berne to Lippenhuzen en wenjend yn De Kompenije. Hja hat al tiden mei Sjoertje Jans roun to biddeljen en ek wol mei har healsusterke, Hendrika, âld 4 jier. SeIs is hja 16 jier, en har suster Sjoertsje is 11 jier. Op snein 25-5-1760 stellen by de havencherger Meyndert Peters to Elselo, doe’t dy fan honk wiene. Hja kriget 2 jier tichthús. (172-17-6-1760)

TRYNTIE JANS, berne to Lippenhuzen is 16 jier. Mei har suster Ssjoertje oan it biddeljen west. Ek ynbrutsen en stellen. Kriget 2 jier tichthús. (172-17-6-1760)

TRYNTJE JOHANNES, fan Surhústerfean is 28 jier. Hja biskuldigen har dat se de skuorre fan har breahear Hepke Tjerks yn 'e brân stutsen hie, en har frou Aaltje Otten bistellen. Hja hâldt út dat it net wier is. Yn 1755 hat hja in bern oerwoun. Op freed 9 juny de moarns omstrings 9 ûre "gegeeten hebbende haar heeft belast om met hem en de knegt na 't veld te gaan om de sooden te redden". Mar hja woe earst noch thé ha. De boerinne hat har dat jown en doe is se de boer en de feint efternei gien. In healûre letter stie de skuorre yn brân. Mei help fan de buorlju koe de brân dwêst wurde. Hja wurdt 1 jier band. (157-23-3-1756)

TRYNTIE LAMMERTS, berne to Aldwâld is 23 jier en wurdt ûnt-slein. Sûnt maeije 1762 wenne hja by Jacob Halbes ûnder Kollum as boerefaem. Op 5-7-1763 soe hja ûnder de prommebeam in bern to wrâld brocht ha en it doe yn 'e greft smiten. Hja seit dat der fan alles neat wier is. (182-27-10-1763)

TRYNTJE LUBBERTS, fan Noardwâlde wurdt ûntslein. Der fan bi-skuldige faker as ienkear blommen mei woartel en al út it hôf fan Harem Groenwoud skuord to hawwen. Ek ''besieboomen, Taxis pijramiden en aardbesien". Hja wit fan neat. Der sitte in mannich briefkes yn dit dossier. (196-27-4-1768)

TRYNTIE LUYTIENS, fan Driesum is 24 jier. De jouns fan 19-12-1705 kaem hja oan it hûs fan Trijntie Sioerds, widd. Sippe Sierks to Tsjom. Dy wie fuort to wolnaeijen en doe hat se dy bistellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (15-23-1-1706)

TRYNTJE PHILIPPUS, is de frou fan Isaak Jacobs to Bûtenpost en 30 jier. Jan Theunis een echte soon van haar wijlen eerste man Theunis Jans. Hja hat fan Jelle Juckes doe’t dy op 't lân arbeide 600 goune oan jild stellen. De soarte fan 't jild wurdt der by opjown. Strang gisele en 3 jier tichthús. (135-30-11-1748)

TRYNTIE POPPES, to Westergeast, seit dat hja fan har breahear in bern forwachte. It bern is to wrâld kommen sûnder dat der ien by wie. Neffens de oanklager is it bern libben to wrâld kommen. "De longen etc. uit de Borst genomen in 't water geleegen hebbende, op het zelve drijvende sijn gevonden". Kriget 6 jier tichthús. (176-11-12-1761)

TRYNTIE REINDERS, to Steggerda wurdt ûntslein. Der fan bi-skuldige dat doe’t hja op de bern fan Reinder Dirks paste, hja dy bistellen hat. Inkelde briefkes yn dit dossier. (83-75-12-1729)

TRYNTIE TJEERDS, fan Bûrum is berne to Pietersyl en 19 jier. Hja hie op moandei 16-5-1808 fan de arbeider Gerben Klases in pong mei jild stellen, doe’t dy fan honk wie. Strang gisele en 10 dagen op wetter en brea. (465-8-7-1808)

TRYNTJE WYBES, is de frou fan Abe (Ebe) Claases en hospeske op Burgumer Nijstêd en wurdt ûntslein. Hja waerd der fan bitige it mei Gosse Kloosterman oanlein to hawwen. Dy wie 3-3-1739 by har kommen, om in nijmelk kou to keapjen. Doe't hja nei 't bûthús gie om to melken roun er har efternei. Doe’t hja de earste kou molken hie, pakte er har om 'e mul en tute har. "Zy daarop de tweede koe de voeten spande" dus yn 't spantou sette, griep er har oan en smiet har oer de groun, en lei de han op 'e mûle, dat hja net roppe koe, ensfh. (106-3-2-1740 en 120-24-10-1743)

 

_U_

 

UILKE SIMONS, is in soan fan Simon Sijtses fan Surhústerfean en 16 jier. Hy hie in fiskfûke stellen, dy stikken snijd en doe for-kocht oan in potskipper. Yn de tiid fan 4 wike trijeris in wike op wetter en brea. (338-18-4-1795)

ULTTJEN JANS, fan Burdaerd is 33 jier. Op woansdeitomoarn 8-11-1731 gie er mei syn broer Freerk nei Blije om woartels to keapjen. Underweis ha hja doe moal út in skip stellen. Moat 14 dagen op wetter en brea. (113-18-11-1741)

 

_U_

 

VAN DER VEEN, Alida fan Lippenhuzen is 24 jier. As faem wenne hja by Jacobus van Lingen, kastlein yn it Nij Blauhûs, bûten de Hoeksterpoarte to Ljouwert. Dy syn frou Maria de Huke, hat Alida op 31-1-1792 de tsjinst opsein, omdat it fanke in bern forwachte. Doe hat hja in pear sulveren skuongaspen fan har breahear stellen. Kriget 3 jier tichthús. (321-13-3-1792)

VEENENBURG, ZIJGER fan Surhuzum is 40 jier. Hy hat op sneontojoun 17-4-1790 by Arend Ferff 2 jongesskuon stellen. Wurdt 1 jier band.(309-15-6-1790)

VAN VEGTEN, WILLEM is berne to Bûrum en is timmerfeint to Drachten en 51 jier. Hy arbeidet byDouwe Tjeerds Jager. Hy hat hout fan syn baas stellen en in kouwehûd fan slachter Johannes Rienks Kuipers to Drachten. Twa dossiers. Strang gisele en 5 jier band. 472-28-4-1809)

VONK, JOHANNES JOCHUMS op It Hearrenfean is 19 jier. Hy hat hiel hwat spullen fan Auke Stam en Tietje Wytses Boersma, to Snits, har bleek stellen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (265-28­1-1786)

DE VRIES, RINSE JANS op It Hearrenfean is 20 jier. Op namme fan oaren hat er spullen kocht en dan wer forkocht. Ek hat er stellen. Strang gisele en 3 jier tichthús. (374-9-3-1799)

DE VRIES, WYBE soldaet to Aldtsjerk wurdt ûntslein. Waerd der fan biskuldige dat er op 29-12-1795 de jouns tsjin 5 ûre fan Hester Jurjens de Haan to Drylts 2 frouljushimden, dy't leine to blikken stellen hie. Wybe dy't 22 jier is, seit dat it allegear leagens binne. De himden komme fan de joadske keapman Beerendt Joseph to Drylts, 46 jier. Hoe't dy der oan kommen is hat hy gjin weet fan. (347-26-4-1796)

VROUWKJE CLASES fan It Hearrenfean wurdt ûntslein. Op 1-5-1781 moast hja foar biddeljen14dagen op wetter en brea. Op 30-4-1783 krige hja 1 jier tichthús. (274-16-10-1787) Yn de nacht fan freed 4 op sneon 5-7-1788 mei Johanna Jans sliept yn de skuorre fan Getje Pieters, widd. Gerrit Hendriks. Dêr de nachts 2 koperen tsjettels, in koperen goatling en in mannich woarsten stellen. Hja kriget 4 jier tichthús. (283-2-10-1788)

VROUKJEN HENDRIKS, fan Drachten is 19 jier en wurdt ûntslein. Hja waerd der fan biskuldige by Pieter van der Veen to Ljouwert. der't hja as faem tsjinne hie, de kaei fan syn "Bureau" stellen to hawwen. Hja wit fan gjin kaei. (308-19-3-1790)

 

_W_

 

WATSE HYLKES, is in soan fan Hylke Watses to Drachten en 14 jier. Mei Jan Tijssen hat er op 30-12-1801 op it tsjerkhôf 4 stûren út de earmebus nadere en hat sels 9 stûren hâlden. "Pueri1iter gecastigeerd. (400-20-1-1802)

VAN WEEPEREN, KLAAS HARMANUS op It Hearrenfean is 42 jier. Hy hat in pakje "provincie" spikers mei oare spullen stellen fan smid Tjeerd Geerts dêr. Kriget 1 jier tichthús. (294-22-4-1789) Hy hat op tiisdei 10-12-1793 by Sent Jans yn 't Mear "een Tinnen kan en dito Tragters" stellen. Kriget 2 jier tichthús. (331­13-12-1793)

WEIT TYMENS, fan Kollum is 17 jier. Twa dossiers. Hy hat yn ‘e nacht fan 15 op 16-12-1808 út it lân fan Wytse Binnes Kloosterman ûnder Bûtenpost 4 skiep stellen en dy forkocht Strang gisele en 5 jier band. (472-28-4-1809)

WEMELTJE JANS, to Bûrum is 17 jier. Hja hat in sulveren ear- izer stellen, mar hja seit dat se it fan in frjemdenien kocht hat. Moat 14 dagen op wetter en brea. (461-12-2-1808)

WILLEM ALBERTS, fan Wolvegea wurdt ûntslein. "Dat 15-12-1732 in de morgenstond, een gedeelte van de huisinge van grietman Haren" to Sint Anne ôfbaernd is. In lyts “Cabinetje" koe noch rêdden wurde, dêr't gâns in smite gouden en sulveren medaljes yn sieten. By 't fuortsjouwen wie der in plankje losrekke en de me-daljes wiene der útrûgele. Hy soe der fan efteroerdrukt ha, mar seit dat der neat fan wier is. (91-15-12-1733)

WILLEM GERRIJTS, to Eastermar hat him nei de Drachtster hjerstmerke dronken sûpt en sa waerd er de jouns fan 25 oktober foun yn 't hûs fan Arjen Sjoerds to Eastermar. Hy seit "dat de Duivel hem daar toe verleidt had en hy niet weet hoe hy in dat huis is gekomen". Der wurdt neat mist en hy wurdt 1 jier band. (86-13-6-1731)

WILLEM HARMENS, smid to Akkrum is berne to Diever en 40 jier. Yn 'e nacht fan snein 28 op moandei 29-9-1793 hat er út de greide fan Rigtje Wytseswidd. Gerrijt Sijnes helle "een Twenter Merrypaard donkerbruin en een kromme snuit". Mei dat hynder is er op reis gien. Weromkommen hat er dat hynder loslitten yn it lân fan Pieter Gerrits , de soan fan Rigtje Wytses. Kriget 2 jier tichthús. (333-3-4-1794)

WILLEM, JANS, fan Rinsumageast is 27 jier en wurdt ûntslein. Yn 1752 wenne er as bakkersjonge by Aijse Haijes to Ikkerwâ1d. Ut ien fan syn bûsen soe er 38 stûren stellen ha. Ek soe er lang net altyd it barde jild ôfdroegen ha. Sa soe er in kear kommen wêze oan it hûs fan Robert Jans hwaens frou doe allinne thús wie. By de doar hie er roppen ''Benje in huys Rirtie u man leijt voor beest in de Stookerij". Rixtie Cornelis der mei tûzen hasten hinne om nei har man to sjen. En wylst soe Willem f 97.50 oan jild út it kammenet stellen ha. Hy hjit it allegear ligen. (202-11-7-1769 en 204-28-3-1770)

WILLEM HENDRIKS, is skipper to Feanwâlden en 34 jier. (254-18-12-1783) Letter wennet er op De Leek. Yn desimber 1789 hat er mei syn soan Hendrik yn Fryslân fiskfûken stellen, ynbrutsen, ensfh. Mei de strop om 'e hals mei 5 roeden strang gisele, brânmerke, 10 jier tichthús en dan foar ivich band. (314-26-2-1791)

WILLEM JANS, fan Noardwâlde is 35 jier. Hy hat roppen fan oranje boppe " de Patriotten moesten opgehangen worden, dat de vrijheids-boom moest worden uitgeroaid". Hy wenne by syn skoanheit Fetze Jacobs, moune-opsichter dêr. Yn de tiid fan 4 wike trijeris in wike op wetter en brea. (339-7-5-1795)

WILLEM JANS, fan Kollumersweach is 15 jier. Hy hat mei Jan Alles en oaren ''Willige Boomen" fan in oar kappe en stellen. Moat 8 dagen op wetter en brea. (231-21-2-1777)

WILLEM JOHANNES, yn De Kompenije, is 23 jier. Hy hat mei oaren op 18-11-1799 nei Jirnsumersyl west mei it doel om yn to brekken en to stellen, hwat net slagge is. Doe ha se boer Yede Pieters to Westermar bistellen, hwer't hja ynbrutsen hiene. Kriget 1 jier tichthús. (382-30-1-1800)

WOBBE SJOERDS, fan Lippenhuzen is 18 jier. Fan it Hallumer trekskip hat er 100 goune stellen, dat adressearre wie oan Johannes Uiltjes Stinne, minniste learaer to Hallum. Strang gisele en 5 jier band. (398-12-11-1801) Komt earder werom en kriget derfoar 1 jier tichthús. (407-10-9-1802)

WOLTER JANS, fan Nijeholtwolde is 23 jier. Hy hat roppen "Oranje boven dat is best, verdomde Keesen gaat na je nest. Of is ons prinsje nog zo klein, evenwel wel zal hy stadhouder zijn". Wurdt 1 jier band. (341-24-9-1795)

WOPKE EELKES, fan Surhústerfean is 24 jier. Soe ynbrutsen ha en op syn minst sawnris stellen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (335-18-10-1794) Biskuldige fan it stellen fan in baitsje of himdrok. Hy seit it kocht to hawwen en wurdt ûntslein. (403-30-3-1802) Is wer oan't stellen west. Strang gisele en 7 jier tichthús. (439-7-12-1805)

WOPKE JENTJES, fan Drachten is 30 jier. Hy hat 15-10-1796 op 't tsjerkhôf to Drachten N. de klok let, wylst der gâns in smite folk op 'e lappen wie. Strang gisele. (351-19-11-1796)

WOPKE LAMMERTS, in soan fan Lammert Tjeerds to Surhústerfean is 14 jier. Op 28-12-1795 hat er de jouns om 5 ûre songen "oranje sal bloeijen en nooit vergaan". Moat 8 dagen op wetter en brea. (346-26-1-1796)

WOUTER HENDRIKS, fan Easterwâlde hat as feint wenne by Hendrik Ulbes, boer to Twizel. Woansdeitojoun 8-7-1705 is er tagelyk mei de oaren op bêd gien. Der letter stikem ôfgien, hat de kaeijen út de boer syn bûse nadere en it kast iepenmakke. Der 100 goune úthelle en doe daliks hakken opnommen, mar pakt. Strang gisele en 5 jier tichthús. (14-10-10-1705)

WOUTER WYTSES, fan Feanwâlden hat faker as ienkear turf stel-len. Op snein 22-7-1742 fan Willem Ruurds ensfh. Kriget 2 jier tichthús. (116-6-9-1742)

WYBE ANNES, fan Eastermar is 70 jier. De nachts fan 3 op 4-11-1803 hat er sliept by kastlein Jacob Bouwes to Wergea. Der hat er dy nachts út in broek in sulveren horloazje stellen mei in koperen kast en sulveren ketting. It keatling foar 25 stûren forkocht en it horloazje yn ‘e lommert brocht en der 9 goune op krige. Dat lom-mertbriefke forkocht oan Antoon de Lange foar 10 stûren. Kriget 1 jier tichthús. (420-8-11-1803)

WIBE CLAESEN, to Aldeberkeap kaem op woansdei 16-5-1736 to Brongergea by Claes Hendriks dy' t op ‘t lân oan ‘t wurk wie. Hy wie oan’t ploegjen en doe is Wibe him mei it mês to liif gien. It-selde hat er ek úthelle mei Samme Hansen, boer op 16 Roeden ûn-der Aengwurdum dy't goed 60 jier wie. Kriget 2 jier tichthús. (98-11-7-1726)

WYBE GERRYTS, fan Oldewolde wurdt ûntslein. Yn dit dossier in sketstekening fan landerijen ûnder Wolvegea. Syn feint hie by forsin buormans hynder by nacht ophelle en foar de wein slein. Doe’t it ljochf bigoun to wurden seagen hja dat it har eigen hynder net wie en ha it daliks wer toplakbrocht en it eigen hynder ophelle. (74-3-2-1725)

WYBE GOSSES, is weinmakkersfeint to Nijehoarne en goed 60 jier. Hy hat op moandei 13-8-1764 de middeis omstrings 2ûre stellen "een nieuw Flassen" lekken fan in bleek. Dat hat er forkocht oan Grijtje Bonnes, de frou fan Johannes Calsbeek, yn ‘t leantsje by Lippenhuzer feart foar 1 goune en "twee varndeltjes jenever". Kriget 1 jier tichthús. (185-11-9-1764)

WYBE JELKES, is berne to Lippenhuzen en wennet yn De Himrik, is goed 20 jier. Hy wie boerefeint by RoeI Hendriks. Op tongersdei 5-10-1810 hat er 213 goune stellen, doe’t hja fan honk wiene. Strang gisele en 3 jier tichthús en dan 5 jier band. (488-30-10-1810)

WYBE JITZES, is in soan fan boer Jitze Beimes "op de Heid-huizen" en is 16 jier. Hja wennen ûnder Olterterp en Wybe hat hielendal eigener biweging mei oaren op snein 3-5-1801 de klok let. Boppe de kosten moat er 3 dagen op wetter en brea. (397-9-9-1801)

WYBE LOUWS, fan Kollumersweach wurdt ûntslein. Hy soe mei oaren oan it stellen west ha, hwat er ûntstriidt. (188-16-12-1765)

WYBE LOUWS, fan Driesum is 25 jier. Hy hat wer roun to biddel-jen en by forskate minsken stellen. Strang gisele en 5 jier tichthús. (168-6-10-1759) Is op 16-12-1765 fanwege gebrek oan biwiis foar stellen en ynbraek, ûntslein. Letter lykwols wer oan it stellen en ynbrekken west. Yn dit dossier in lapke kleurde stof en 4 foarken. Kriget 7 jier tichthús. (205-12-5-1770)

WYBE YNTSES, op It Hearrenfean is 16 jier. Hy hat mei hospes Sippe Hendriks út it hok fan siktaris Marten Zylstra 8 einen stellen. Letter noch in knyn en turf stellen, ensfh. Kriget 4 jier tichthús. (332-25-2-1794)

WYBREN ANNES, fan Boarnburgum hat in himdrok mei 36 sul-veren knopen stellen fan Pieter Geerts to Smelle Ie. De knopen der ôfsnijd en de himdrok yn in put smiten. To Snits dy knopen ynruile tsjin oare spullen en noch hwat jild tajown. Strang gisele en 3 jier band. (121 yn 1743)

WYPKJEN SIJTSES, yn de "Wijllingen" ûnder Boarnburgum is 25 jier. Hja libbe mei Gerrit Cornelis Wever as man en frou. Mei Brugt Annes hat hja Thijs Diemers in kear ôfseame. Dy soe fan har brânje stellen ha. Tsjin Thijs hie hja sein "dû oude duyvel of Donder alstû de Bek niet houtste, dan trappen wij dij plat". Foar it Hof seit hja: “wij hebben hem so bot niet geslagen". Kriget 2 jier tichthús. (177-22-4-1762)

WYPKJEN HENDRIKS, hat op tongersdei 10-7-1754 fan har buormans bleek in lekken stellen en dat forkocht oan de útdraechster Tryntje Anthonij op It Hearrenfean. Hja kriget 2 jier tichthús. (154-8-10-1754)

WYTSKE ANNES, fan Donkerbroek is 39 jier. Hja hat in dea bern oerwoun, der’t Wybe Martens de heit fan wêze soe. Kriget ½ jier tichthús. (400-28-1-1802)

WYTSKE ATIS, fan Bûtenpost hat op freed 15-6-1714 roun to bid-deljen yn Dronryp. Moat 14 dagen op wetter en brea. (36-18-6-1714)

WYTSKE BOTES, fan Dantumawâld is de frou fan Lieuwe Sybes en 36 jier. Hja hat ''ploegparsen ofte kettings" fan 't lân stellen. Kriget 2 jier tichthús. (147-13-9-1752)

WYTSKE JANS, fan Eastermar is 21 jier. Hja hat oan potskipper Sjoerd Oeges stellen spullen forkocht. As hja letter in wike of 6 faem is by Take Claessen en Tryntje Cornelis to Hallum, hat hja hiel hwat spullen stellen en is der fan trochgien nei Dokkum ta. Strang gisele, brânmerke en 5 jier tichthús. (174-4-10-1760)

WYTSKE JANS, to Sumar hat thé en oare spullen stellen. Sa by nou en dan liet hja har ris opslute mei it doel om to stellen. Wytske is net doopt, "dog wort geseijt dat sy 14 dagen ouder is als Vrouk-jen Jans gedoopt 25-3-1736", in dochter fan Jan Meints to Garyp. Har fordigener seit dat hja "van haar Jonkheit aff altijd wat swak van hersens en verstand en hare sinnen niet magtig is geweest". Hja kriget 2 jier tichthús. (150-17-5-1753) en (216-19-3-1773)dan to Surhústerfean.

WYTSKE JANS, is in dochter fan Marijke to Kollumersweach en 24 jier. Foar inkelde jierren 3 houliksproklamaesjes hawn to Dam-wâld mei Fokke Jans. Hja binne net troud. Hja hat it letter oan-lein mei Hendrik Lammerts. Wurdt 2 jier band. (134-9-2-1748)

WYTSKE MICHIELS, is de frou fan Evert Jans to Drachten S. en wurdt ûntslein. Hja biskuldigen har fan it stellen fan in horloazje oan’t hûs fan·Hedzer Riemers. Yn dit dossier in plattegroun fan de pleats. (245-27-10-1781)

WYTSKE TJEERDS, fan Lippenhuzen is 21 jier en wurdt ûntslein. Hja kaam 9 april mei Grietje Claases op De Jouwer by keapman Jilte Rinties. Dêr stiel Grietje in pak "met paardehairen knoopen". (242-26-4-1781)

WYTSKE TJEPKES, to Feanwâlden is 38 jier. Hja hat "huijske bij langs” roun to biddeljen. Ek soe hja in earnen tsjettel stellen ha. Hja seit dat it net wier is, allinne út earmoed to roun to biddeljen om 't har man siik wie en hja 3 berntsjes hiene. Moat 14 dagen op wetter en brea. (220-15-12-1773)

 

_Y_

 

YDE BOUWES, yn De Falom is 44 jier en wurdt ûntslein. Der fan biskuldige op snein 21-10-1781 twa ljippen beane út it Dantuma-wâldster skip stellen to hawwen. Hy seit nea op 't skip west to haw- wen. (246-17-1-1782) Nou hat er 4 mouneseilen fan Geert Tjerks de Boer stellen. Dy wie boer to Feanwâlden. "Die zeilen benevens de Lijken (lûken) ofte touwen", en dy thús opburgen. De seilen forknipt om foar tek tsjinst to dwaen op de bêdden. Kriget 4 jier tichthús. (265-8-3-1786)

YET MICHIELS, to Eastermar is 20 jier. Hja makke de minsken fan alles wiis. Hja waerd der dan ek opoansjoen dat it mei har for-stân net hielendal kouster wie. Sa by nou en dan stiel hja ris. Yn dit dossier forskate briefkes. Kriget 1 jier tichthús. (113-20-10-1741)

YKE SJOERDS, fan Boarm hat foar in goed jier lyn in bern oer-woun en hat derfoar in dei op wetter en brea ûnder de toer sitten. Dizze simmer hat se fan bakker Bauke Claeses syn bleek "twee Linnen ruften" ensfh. stellen. Ek by oaren hat se stellen. Hja seit noch "dat niet in 't hondegat, maar in de Toorn op water en broodt, heeft geseten". Strang gisele en 3 jier tichthús. (127-2-10-1745)

YMKJEN GALES, is de frou fan Lieuwe Jans yn De Kompenije en is 21 jier. Hja hat mei har man oan it stellen west. Kriget 2 jier tichthús. (349-1-7-1796) Op Ljouwertermerke 20-7-1804 "drie paar halve zwarte kouzen of sokken" stellen fan in diske fan Gerrit Kamminga. Moat 10 dagen op wetter en brea en 1 jier tichthús. (429-24-10-1804) Hat wer oan't stellen west. Strang gisele en 4 jier tichthús. (476-7-7-1809)

YNSKE GAUKES, is berne to Nijehoarne en 21 jier. Op woansdei 3-11-1773 sa tsjin skimerjoun by Jan Minderts en Doetje Barelts yn De Knipe kommen. Dêr soe se in deimannich útfanhûzje "te vrind". Jan wie in neef fan har mem. Op freed 5 novimber is hja nei It Hearrenfean gien en doe miste Doetsje 300 goune. Ynske hat der fan alles foar kocht. Strang gisele en 3 jier tichthús. (221-5-2-1774)

YNSTE EILES, is 40 jier en syn frou Luentje Jans is 24 jier. Hy is berne to Houtwoude en hja to Sonnegea. Hja wenne to Ljouwert en hy wurdt ûntslein. Mei Eijte Haijes to Lúnjebert hie er in hynder yn 'e mande. Hy woe lykwols dat hynder graech allinne ha. Mar omdat hy dat oare part daliks net bitelje koe, woe Eijnte der net fan witte. De oare deis hat er it hynder dochs mar stikem meinommen. Hy seit dat er Eijte mei fjirtjin dagen bitelje soe. (375-13-6.1799)

YPPE BOKKES is timmerman to Drachten en 62 jier. De Gemeenterie wie neffens him "schelmen en grootste gauwdieven die immer bekend waren geweest en voor Landveraders, dat de Patriotten alle moesten worden opgehangen. Dat hy een galge wilde bouwen van drie uuren gaans". Wurdt foar 1 jier band. (406-9-7-1802)

YPE FOCKES, fan Twizel hat yn 'e nacht fan 10 op 11-1-1756 trije bôllen út in fearskipstromp stellen "en een Papieren Sack met Peepernoten" ensfh. Moat 14 dagen op wetter en brea. (157-21-1-1756)

YPE JACOBS, fan Kollumersweach is 40 jier en wurdt ûntslein. Hy soe in seine stellen ha. Mar hy seit dat er dy fan de feint liend hie. (162-6-12-1757)

YTIE GERLOFS, fan Drachten hat foar faem tsjinne by Albert Ja-cobs dêr. Hja hat nôt stellen fan de souder. Strang gisele en 5 jier tichthús. (54-15-3-1719)

YTIE SYBES, is in dochter fan Sybe Dirks to Burgum en 16 jier. Hja hat út it hûs fan Wijger Joukes, arbeider to Burgum, in Bibel mei sulveren hakken stellen. Mei dy Bibel is hja nei Ljouwert gien en hat dizze der foar 3 goune biliend yn de lommert. Hja hie dêr sein, dat it har "heijte" Bibel wie, dy't hja foar him biliene moast. Moat 8 dagen op wetter en brea. (209-14-3-1771)

YTTIE LUBBERTS, fan Kollum is 16 jier. Hja hat klean stellen. Strang gisele en3 jier tichthús. (78-21-9-1726) Yn it jier 1735 hat hja in bern oerwoun en op 5-5-1739 wer in famke oerwoun. Kriget 2 jier tichthús. (104-5-6-1739)

 

_Z_

 

ZANDERS, Jan is skouwerman to Drachten en 45 jier. By sen- tinsje fan25-1-1788 foar stellen foroardiele ta 3 jier tichthús. Nou hat er wer oan 'e gong west mar "Als zynde niet wel by syn ver-stand, van het Blokhuis te doen afhalen". Der moat fierders goed past wurde, sizze de hearen fan it Hof. (429-23-10-1804)

ZOK, WIEGER HARMENS fan Rotsterhaule is 29 jier. Hy wie dêr feint by Jan Jans Klomp. Doe't der in sloep mei Ingelsken to Vierhús wie, is hy der op 1-10-1799 gau op ta gien. Hy is mei dy sloep oproun wylst er oranje droech en mei de oaren roppen hat: ''Hoesee oranje boven!" Hy wurdt 5 jier band. (384-12-2-1800)

ZWAANTJE GOOITSENS, is de frou fan Molle Annes yn de Kom-penije. Hja is 33 jier en hy 67 jier. Hja wurdt ûntslein. Har man soe yn 'e nacht fan 31 jannewaris op 1 febrewaris 1804 út it hok fan boer Watse Feddes to Lippenhuzen in baerch stellen ha. Mar hja seit fan neat to witten. (423-21-2-1804) Op 25-4-1808 hat hja ûnder in falske namme to Grins 2 sulveren horloazjes forkocht, dy’t Cornelis Gerbrands stellen hie. Twa tsjokke dossiers. Hja kriget foar dit helerswurk 3 jier tichthús. (466-22-9-1808)

ZYTSKE BRUGTS, fan Koartsweagen is 19 jier en wurdt ûntslein. Hja waerd der fan biskuldige dat se har breahear, Claas Pieters, boer to Akkrum, bistellen hie fan 100 goune. Hja hâdt lykwols fol dat der neat fan wier is. (283-18-9-1788)