Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noord-Oost Friezen in de criminele sententies (1700-1811)

In de criminele dossiers van het Hof van Friesland (te raadplegen op het Ryksargyf) staan vaak kleurrijke beschrijvingen van de diverse aanklachten en de vaak zware straffen. In dit overzicht is een selectie gemaakt van personen uit de regio Noord-Oost Friesland.
Overigens zijn diverse zaken beschreven in de publicaties 'De kerfstokjes van onze voorouders' van Han Hietkamp en 'Achttsjinde ieuske kriminaliteit yn de Walden' van RS Roarda. Beide wellicht nog antiquarisch verkrijgbaar en in bezit van de webmaster. Ook in de reeks Rare Kostgangers, van W.Tsj.Vleer, staan diverse zaken beschreven.

Inv.nr.	Datum vonnis	Naam beklaagde


142.	17/04/1700	PYTER GABES, afk. van BIRDAARD
149.	09/06/1700	RIXT JANS, afk. van AMELAND
155.	11/07/1700	RINSKE LONES, HUISVROUW, afk. van AUGUSTINUSGA
230.	02/07/1701	RUYRD HARMENS, afk. van ENGWIERUM
237.	09/09/1701	AALTJE JOCHUMS, afk. van HOLWERD
238.	02/07/1701	UITBRAAKPOGING VAN MEERDERE GEDETINEERDEN
298.	19/01/1704	ROMMERT ANNES, afk. van TERNAARD
301.	01/04/1704	JENS CLASEN, afk. van WIERUM
302.	06/05/1704	SYTSKE JACOBS, afk. van WESTERNIJKERK
314.	23/10/1704	JOHANNA INTJES NAUTA, afk. van AMELAND
338.	04/07/1705	NEELTJE FRIDSES, afk. van ANJUM
339.	04/07/1705	JOUCKJEN JELLIS, DIENSTMEID, afk. van FERWERD
340.	04/07/1705	SYTSE EELCKES, BOER, afk. van HANTUMHUIZEN
353.	16/12/1705	SYDS GERRITS, afk. van HOLWERD
354.	23/01/1706	TRIJNTJE LUYTJENS, afk. van DRIESUM
368.	30/06/1706	THIJS SJOERDS, afk. van EESTRUM
379.	10/09/1706	HENDRICK JANSEN, afk. van VEENWOUDEN
388.	22/01/1707	TAETSKE CORNELIS, afk. van NES (WD)
389.	23/01/1707	FOLKERT JANSEN TOR, SCHIPPER, afk. van VLIELAND
407.	03/12/1707	SYTSE JEMMES, afk. van LIOESSENS
422.	30/06/1708	JELLE HARMENS, afk. van SURHUISTERVEEN
447.	18/01/1709	HILTJE DOUWES, afk. van HOLWERD
459.	02/07/1709	HENDRICK CLASEN, afk. van AMELAND
481.	07/02/1710	HILTJE DOUWES, afk. van HOLWERD
496.	29/05/1710	HENDRICK JANSEN, WAARZEGGER, afk. van BERLIJN
		N.B. ALIAS: ROORDROCK
523.	23/09/1710	JANCKE JANS, afk. van OOST-FRIESLAND 
595.	19/02/1712	JANCKE JANS, afk. van OOST-FRIESLAND
596.	19/02/1712	GRIETJE JANS, afk. van BURUM
616.	19/09/1712	RINSKE DIRX, afk. van AMELAND
649.	14/02/1713	TJERCK ALKES, afk. van PAESENS
650.	14/02/1713	ANTJE JANS, afk. van KOLLUM
651.	16/02/1713	SCHELTE SJOERDS, afk. van FERWERD
672.	03/05/1713	ANTJE BEERNTS, afk. van AUGUSTINUSGA
		N.B. ZIE: 858
687.	15/07/1713	AELTJE CLAESEN, afk. van WESTERGEEST
708.	02/12/1713	GERTJE CLASES, afk. van BURUM
734.	18/04/1714	BAUCKE GERBENS, afk. van FERWERD, nu te AALSUM
735.	18/04/1714	BAUCKJEN GERBENS, afk. van FERWERD, nu te DOKKUM
740.		TAMME DIRX, afk. van ENGWIERUM
742.	16/06/1714	GEISKE ROMCKES, afk. van PAESENS
758.	15/09/1714	HYLCK FEDDRIKS, afk. van METSLAWIER
759.	15/09/1714	PYTTER GOSLIKS, afk. van WIERUM
761.	15/09/1714	SIBRAND JACOBS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
814.	11/05/1715	PYTER GOSLINGS, afk. van NES
817.	11/05/1715	RINNERT CLAESEN, afk. van DRIESUM
828.	13/07/1715	ISAC LAMMERTS, afk. van DOKKUM
858.	22/02/1716	ANTJE BEERNS, afk. van AUGUSTINUSGA
		N.B. ZIE: 672
863.	07/03/1716	AELTJE CLAESES, afk. van WESTERGEEST
864.	07/03/1716	GEYSKE ROMKES, afk. van 
892.	02/07/1716	HABBE JANS, afk. van DOKKUM
955.	17/09/1717	SJOERD DIRCKS, afk. van HOLWERD
958.	29/09/1717	TYMEN HAYCKES, afk. van TERNAARD
959.	29/09/1717	HARCKE SIMONS, afk. van TERNAARD
960.	29/09/1717	WIERD PITERS, afk. van TERNAARD
961.	29/09/1717	JAN PITERS, afk. van TERNAARD
962.	16/10/1717	JAN RYKLES, afk. van SURHUISTERVEEN
993.	05/02/1718	DOYTSE JACOBS, afk. van EESTRUM
998.	18/03/1718	THOMAS ROMS, PELMOLENAAR, afk. van HOLWERD, 
nu te GRIJPSKERK
N.B. ZAK TEN NAME VAN ANNE GERBENS D.D. 20-9-1718 BIJGESLOTEN IN DOSSIER  
1012.	27/05/1718	JACOB JACOBS, afk. van DOKKUM
1013.	27/05/1718	JAN WYBRENS, afk. van DOKKUM 
1055.	11/02/1719	JAN DIRX, afk. van DE VALOM
1071.	22/04/1719	MINTJE BRUYNS, afk. van DOKKUM
1076.	23/06/1719	FOLKERT JACOBS, afk. van FOUDGUM
1078.	24/06/1719	JAN DIRCKS, afk. van DE VALOM
1093.	09/12/1719	SYBE BINNERTS, LANDARBEIDER, afk. van TERNAARD
1094.	19/12/1719	SJOERD OENSES, afk. van TERNAARD 
1108.	10/04/1720	GEERTRUID SEVERINUS, afk. van DOKKUM
1161.	08/05/1721	JELTJE RINTJES, afk. van DOKKUM
1171.	05/09/1721	YFKE JACOBS, afk. van DOKKUM
1202.	19/03/1722	ZYE DIRX, BEURTSCHIPPER, afk. van WESTERNIJKERK
1203.	19/03/1722	CLAES JACOBS, afk. van WESTERNIJKERK
1255.	02/03/1723	CORNELIA PYTERS, afk. van HOLWERD
1280.	24/12/1723	MARIJTJE SYBES, DAGLONER, afk. van AMELAND
1287.	29/01/1724	RITSKE SYBES, DIENSTKNECHT, afk. van TERNAARD
1293.	16/03/1724	TRIJNTJE ROELOFFS, DIENSTMEID, afk. van HOLWERD
1309.	14/07/1724	PYTTER BAUKES, DIENSTKNECHT, afk. van FERWERD
		N.B. BEVAT TWEE ZAKKEN EN TWEE SENTENTIES
1316.	16/09/1724	ANTJE EDSES, afk. van SURHUISTERVEEN
1328.	28/10/1724	DIRCK JANS, afk. van KOLLUMERZWAAG
1329.	16/11/1724	JAN OEBELES, afk. van OUDKERK
1330.	16/11/1724	GRIETJE JANS, afk. van DOKKUM
1336.	01/03/1725	TIETJE WYBES, afk. van FERWERD
1337.	13/04/1725	HENDRICK HANSEN
1338.	28/04/1725	CHRISTIAAN ELIAS, afk. van DOKKUM
1343.	28/06/1725	BOUWE DOUWES, afk. van ANJUM
1349.	15/09/1725	JAN DIRKS, afk. van DE VALOM
1359.	01/12/1725	RINTJE RYCKELES, afk. van SURHUISTERVEEN
1371.	02/04/1726	JACOB JANS, afk. van KOLLUMERZWAAG
1387.	04/07/1726	DOUWE PYTERS, afk. van EE
1422.	10/05/1727	EGBERT HENDRIKS SNEL, CHERCHER; PACHTER VAN DE TABAK, 
afk. van DRACHTEN
1429.	12/07/1727	CASPAR HANSEN, CHERCHER, afk. van EZUMAZIJL ONDER ANJUM
1472.	30/06/1729	GRIETJE WISSES, DIENSTMEID, afk. van DOKKUM
1485.	23/01/1730	JOHANNES OTTIS, afk. van AUGUSTINUSGA
1494.	29/04/1730	JOHANNES JANS, afk. van DOKKUM
1500.	09/09/1730	GEETJE EELKES, afk. van BIRDAARD
1501.	09/09/1730	TJEBBE TJALLINGHS, afk. van BIRDAARD
1502.	09/09/1730	SIPCKJEN ALEFFS, afk. van DOKKUM
1510.	18/10/1730	SYBE MEINERTS, afk. van FERWERD
1517.	20/11/1730	JOHANNES JANS, afk. van DOKKUM
1533.		JACOB GERLOFS, afk. van NES (WD)
1538.	08/09/1731	GERTJE MINNES, afk. van DOKKUM
1570.	27/09/1732	JAN EMKES, afk. van RINSUMAGEEST
1572.	09/10/1732	GERKE FOCKES, afk. van FERWERD
1611.	08/12/1733	BAAFKE SIERX, afk. van BIRDAARD
1620.	06/02/1734	WILLEM CHRISTIAENS CAPOT, afk. van DOKKUM
1625.	19/03/1734	BEERENT JANS, afk. van BURUM
1634.	02/07/1734	TEUNIS JACOBS, afk. van DOKKUM
1656.	09/10/1734	PYTER HENDRIX, afk. van BURUM
1657.	09/10/1734	ALBERT WILLEMS, afk. van BURUM
1663.	30/10/1734	MARTJEN SIBES, afk. van LIOESSENS
1686.	11/02/1735	AUCK WYBES, afk. van ANJUM
1689.	12/03/1735	AUCK WYBIS, afk. van ANJUM
1700.	10/09/1735	JOHANNES JANS, afk. van DOKKUM
1729.	14/04/1736	BERENT WILLEMS, afk. van VEENWOUDEN
1736.	07/07/1736	TACO BRANTJES, afk. van SURHUISTERVEEN
1740.	10/07/1736	JEPPE DOEDES, afk. van OUDWOUDE
1741.	10/07/1736	GABE DOEDES, afk. van OUDWOUDE
1756.	15/12/1736	ANDRIES EELTJES, afk. van SURHUISTERVEEN
1758.	02/02/1737	RITSKE SIEBES, afk. van TERNAARD
1761.	28/03/1737	DOUWE WIBES, afk. van ANJUM
1770.	04/07/1737	TRIJNTJE SYBES, DIENSTMEID, afk. van TERNAARD
1778.	01/10/1737	GEERTJE JOHANNES, afk. van EE
1779.	05/10/1737	RICHERD TJERCKS, DIENSTKNECHT, afk. van WOUTERSWOUDE
1798.	24/03/1738	HENDRIK ROELOFS, afk. van AUGUSTINUSGA
1812.	11/06/1738	ANTJE STOFFELS, afk. van TERNAARD
1818.	18/09/1738	ALBERT RUISCH, afk. van EE
1820.	25/11/1738	CORNELIS EISMA, afk. van DOKKUM
1824.	31/01/1739	SAMUŽL JOHANNES KEMP, afk. van NES (WD)
1825.	02/02/1739	JOHANNES OTTIS, afk. van AUGUSTINUSGA
1828.	20/02/1739	HARMEN PYTERS, afk. van SURHUISTERVEEN
1839.	05/06/1739	YTJE LUBBERTS, afk. van KOLLUM
1853.	12/12/1739	GERRYT CLEISMA, afk. van SURHUISTERVEEN
1870.	19/05/1740	JACOB WILLEMS, afk. van BUREN
1887.	10/09/1740	ANNE LAMMERTS, afk. van KOLLUMERZWAG
1892.	25/10/1740	PYTER TOMIS, afk. van BIRDAARD
1896.	02/12/1740	WYTSE MINNERTS LIPSTRA, afk. van SURHUISTERVEEN, 
nu te LIPPENHUIZEN
1898.	02/12/1740	EVARDINA LUIDEMA, afk. van DOKKUM
1917.	07/02/1741	PYTTER BARTELS, afk. van DOKKUM
1939.	12/04/1741	RINSKE AUCKIS, afk. van DOKKUM
1954.	27/06/1741	CLAAS DIRKS, afk. van VEENKLOOSTER
1973.	09/09/1741	ANTJE JANS, afk. van DOKKUM
1977.	09/09/1741	WYBE DIRKS HAAN, afk. van KOLLUM
1982.	19/09/1741	PAULUS TAEKIS, afk. van PAESENS
1983.	19/09/1741	ROMKE GEERTS, afk. van PAESENS
1987.	01/01/1741	JACOB WILLEMS, WOLKAMMERSKNECHT, afk. van DOKKUM
1992.	18/11/1741	FREERK JANS, afk. van BIRDAARD
1993.	18/11/1741	UYLTJE JANS, afk. van BIRDAARD
1998.	15/12/1741	ROMKJEN HESSELS, afk. van AKKERWOUDE
1999.	15/12/1741	SYTSE JELKES, afk. van AKKERWOUDE
2000.	16/12/1741	RIXT WATSES, afk. van DRIESUM
2001.	16/12/1741	AUCKJEN WATSES, afk. van DRIESUM
2013.	08/03/1742	RIXT WATSIS, afk. van DRIESUM
2025.	02/06/1742	GRIETJE SYMONS, afk. van DOKKUM
2034.	06/09/1742	WOUTER WYTSES, afk. van VEENWOUDEN
2036.	08/09/1742	ROELOF EVERTS, afk. van DOKKUM
2050.	15/11/1742	JAN DIRCKS EENOOGH, afk. van DE VALOM
2071.	09/03/1743	JAN DIRKS EENOOGH, afk. van DE VALOM
2102.	25/10/1743	JAN JACOBS, afk. van DE VALOM
2105.	27/11/1743	ANTJE FRANSEN, afk. van VEENWOUDEN
2126.	16/04/1744	GERBEN MATHIJSEN, GLAZENMAKER, afk. van DOKKUM
2165.	23/01/1745	DOEDTJE TJERX, DIENSTMEID, afk. van LIOESSENS, nu te WIERUM
2174.	10/04/1745	AUKE SYBBES, afk. van HOLWERD
		N.B. ALIAS: POLLE
2175.	10/04/1745	HENDRIK SYBES, afk. van HOLWERD
		N.B. ALIAS: MUTSJES
2176.	10/04/1745	PETER JANS, afk. van HOLWERD
		N.B. ALIAS: KERSEBOOM
2177.	30/04/1745	JACOB DIRKS, afk. van ENGWIERUM
2184.	01/06/1745	TJERK JEPPES, afk. van PAESENS
2191.	04/10/1745	FEMKJE EEDES, afk. van METSLAWIER
2198.	25/11/1745	JAN HARMENS, WEVER, afk. van DE VALOM
2199.	25/11/1745	ANTJE HENDRIKS, afk. van DE VALOM
2200.	04/12/1745	TAEKE BRANTJES, afk. van SURHUISTERVEEN
2204.	22/01/1746	SJOEK CLASES, afk. van TIBMA BIJ EE
2205.	26/01/1746	JAN MELCHERTS, afk. van AKKERWOUDE
2210.	09/02/1746	JAN TJERKS, afk. van AKKERWOUDE
2213.	05/03/1746	WISKJEN EELKES, afk. van TIBMA BIJ EE
2233.	17/09/1746	BERENT JANS, afk. van KOLLUM
2263.	23/09/1747	PIETJE PYTERS, afk. van AMELAND
2271.	21/11/1747	DOUWE PIETERS, afk. van EE
2276.	09/02/1748	WYTSKE JANS, afk. van KOLLUMERZWAAG
2277.	09/02/1748	HENDRIK LAMMERTS, afk. van 
2284.	08/03/1748	JELLING HARMENS, afk. van WESTERGEEST
2285.	08/03/1748	GEELE HARMENS, afk. van WESTERGEEST
2289.	15/05/1748	LOLKJEN JANS, afk. van DANTUMAWOUDE
2297.	05/09/1748	EVERT MICHIELS, ZEEVARENDE, afk. van DOKKUM
2309.	27/01/1749	CLAES WYTSES, PANBAKKER, afk. van DOKKUM
2310.	27/01/1749	ANNA GEERTS KRUYT, afk. van DOKKUM
2311a.	27/01/1749	GAELE JEPPES, afk. van DOKKUM
2311.	27/01/1749	ANDRIES MEUWIS, afk. van DOKKUM
2323.	17/04/1749	POPPE CLAASSEN, afk. van EESTRUM
2335.	26/06/1749	JAN GOOYTJES, afk. van METSLAWIER
2337.	12/07/1749	WYBREN PYTTERS, afk. van TERNAARD
2338.	12/07/1749	LAMMERT HENDRIKS, afk. van BRANTGUM
2339.	12/07/1749	DIRK PIETERS, afk. van NES (WD)
		N.B. ALIAS: STOELTJE
2340.	12/07/1749	HENDRIK WYNSENS, afk. van WIERUM
2341.	12/07/1749	SYMEN WYBES, afk. van ANJUM
2342.	12/07/1749	PAULUS POPPES, afk. van ANJUM
2343.	12/07/1749	TAEKE JANS, afk. van ANJUM
2344.	12/07/1749	HOITE PIETERS, afk. van TERNAARD
2345.	12/07/1749	LIEUPKE MELES, afk. van LIOESSENS
2346.	12/07/1749	JAN PIETERS, afk. van EE
		N.B. ALIAS: SJOK
2347.	12/07/1749	JAN PIETERS, afk. van LIOESSENS
2348.	14/07/1749	TJERK THOMAS, afk. van WIERUM
2350.	20/09/1749	RINSKE BOTES, DIENSTMEID, afk. van KOLLUM
2355.	19/11/1749	SYMEN HANSSEN, afk. van KOLLUM
2379.	13/03/1750	ROMKE SYTSES, afk. van AKKERWOUDE
2380.	14/03/1750	GOYTSEN BEERENS, afk. van GRIJPSKERK
2384.	18/04/1750	JACOB SYBES, afk. van OOSTERNIJKERK, nu te TERNAARD
2393.	03/07/1750	GRYTJE JANS, SCHOONMAAKSTER, afk. van DANTUMAWOUDE
2401.	11/07/1750	ANTJE HEINS, WERKTE SOMS IN DE 'WITTE AREND' (HARLINGEN), 
afk. van DOKKUM
2409.	22/09/1750	LIJSBET HESSELS, afk. van FERWERD
2416.	22/10/1750	FROUKJEN HARMENS, afk. van DRIESUM
2419.	04/12/1750	JAN CHRISTOFFELS, afk. van DOKKUM
2427.	10/03/1751	GERRYT TJERKS, afk. van WETSENS
2429.	19/03/1751	JAN STIJNTJES, STOELWINDER, afk. van KOLLUMERZWAAG
2435.	28/04/1751	YPE JOHANNES, afk. van HANTUM
2437.	28/04/1751	PYTJE LOLKES, afk. van HANTUM
2450.	18/09/1751	MINCKE FREERKS, afk. van FERWERD
2459.	18/01/1752	JAN SIERKS DE FRIES, afk. van RINSUMAGEEST
2465.	26/02/1752	TEUNIS CLAASSEN, afk. van ROODKERK, nu te KOLLUMERZWAAG
2466.	08/03/1752	AATJE PYTERS, afk. van SURHUISTERVEEN
2467.	09/03/1752	DETJE PYTERS, afk. van SURHUISTERVEEN
2468.	09/03/1752	LIJSBET PYTERS, afk. van SURHUISTERVEEN
2477.	12/04/1752	RIXTJE WOUTERS, afk. van VEENWOUDEN
2481.	29/04/1752	FROUKJEN HALBES, afk. van HANTUM
2503.	13/09/1752	WYTSKE BOTES, afk. van DANTUMAWOUDE
2512.	26/09/1752	DIRK FRANSEN, afk. van DOKKUM
2519.	25/11/1752	CLAAS CLASES, BOERENKNECHT, afk. van SURHUISTERVEEN
2554.	13/10/1753	JOHANNES JANS, afk. van ROODESCHUUR ONDER AUGUSTINUSGA
2555.	20/10/1753	TRIJNTJE HENDRIKS, DIENSTMEID, afk. van RINSUMAGEEST
2562.	16/01/1754	PYTTER JACOBS, afk. van WOUTERSWOUDE
2564.	26/01/1754	TEUNIS JANS, afk. van KOLLUMERZIJL
2565.	30/01/1754	TAEKE JACOBS, afk. van ENGWIERUM
2566.	01/02/1754	JANKE JANS, afk. van KOLLUM
2567.	01/02/1754	RINSKE YLLES, afk. van KOLLUM
2569.	14/03/1754	DEDDE JANS, BOERENKNECHT, afk. van AKKERWOUDE
2571.	06/04/1754	JAN WYTSES, afk. van OUDWOUDE
2572.	06/04/1754	ALLE SJOERDS, afk. van KOLLUM
2575.	15/05/1754	BERBER FEYTS, afk. van GRIJPSKERK
2579.	29/06/1754	ANNE LAMMERTS, afk. van KOLLUMERZWAAG, nu te LIPPENHUIZEN
2601.	24/01/1755	AALTJE JANS, afk. van DOKKUM 
2628.	25/10/1755	MEINDERT JANS, afk. van AUGUSTINUSGA
		N.B. ZIE: 2631
2630.	06/12/1755	JAN WYTSES, afk. van OUDWOUDE
2631.	13/12/1755	MEINERT JANS, afk. van AUGUSTINUSGA
		N.B. ZIE: 2628
2636.	21/01/1756	AUKE HENDRICKS FINK, afk. van DOKKUM
2638.	22/01/1756	HENDRIK HENDRIKS, TIMMERMANSKNECHT, afk. van DOKKUM
2641.	16/03/1756	ROMKE SIPKES, afk. van NES (WD)
2642.	17/03/1756	JANKE JOHANNES, afk. van DRIESUM
2656.	01/07/1756	HARMEN MICHIELS, afk. van VEENWOUDEN
2691.	05/02/1757	BEERNT HARMENS, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 3142
2705.	03/05/1757	LIEUWE MINNES, afk. van MUNNEKEZIJL
2719.	08/09/1757	YNSKJEN TJERKS, afk. van LIOESSENS
2725.	20/09/1757	SYTSKE HALBES, afk. van DANTUMAWOUDE
2726.	27/09/1757	ANNE EVERTS, afk. van SURHUISTERVEEN
2731.	25/10/1757	YPE JACOBS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
2741.	17/12/1757	EVERT AUCKES, DORSER, afk. van MURMERWOUDE
2749.	25/01/1758	JETSKE BAUKES, afk. van KOLLUM
2752.	07/03/1758	SYTSKE SYBES, afk. van SURHUISTERVEEN
2766.	17/06/1758	AALTJE JANS, afk. van DOKKUM
2767.	20/06/1758	HANS CLASES, BOERENKNECHT, afk. van KOLLUM
2773.	17/10/1758	JACOB RIELOFFS, TIMMERMAN, afk. van LIOESSENS
		N.B. BEITEL IN DOSSIER
2774.	25/10/1758	GERRYT SIERKS, afk. van DE VALOM
2778.	15/11/1758	ANTJE EINTES, HUISHOUDSTER, afk. van LIOESSENS
2782.	17/01/1759	RINSKE YLLES, afk. van KOLLUM
2786.	18/01/1759	HENDRIK DIRKS, afk. van SURHUISTERVEEN
2787.	18/01/1759	LUTSKE JOCHUMS, afk. van EE
2788.	19/01/1759	GRYTJE SJOECKS, afk. van EE
2789.	20/01/1759	WYBE DOUWES, afk. van EE
2794.	30/01/1759	ANTJE JACOBS, afk. van ENGWIERUM
2796.	14/02/1759	AALTJE CHRISTOFFELS, afk. van ANJUM
2804.	13/03/1759	CLAAS WYBES, afk. van DOKKUM
2805.	17/03/1759	MARIJKE MELLES, afk. van BURUM
2812.	26/04/1759	GRYTJE NOORDENBOS, afk. van DOKKUM
2814.	16/05/1759	HENDRIK JANS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
2815.	19/05/1759	HARKE MELLES, BOERENKNECHT, afk. van MUNNEKEZIJL
2816.	26/05/1759	ANDRIES DOREMA, afk. van DOKKUM
2819.	23/06/1759	LYCKLE IDSKES, afk. van SURHUISTERVEEN
2823.	05/09/1759	JAN CHRISTIAENS, afk. van HARLINGEN
2834.	06/10/1759	JILLING HARMENS, DIEVEGGE, afk. van DRIESUM
2835.	06/10/1759	WYBE LAUWS, afk. van DRIESUM
2846.	19/01/1760	JANTJE JANS, afk. van VEENWOUDEN
2848.	11/02/1760	JURJEN GEERTS, afk. van FERWERD
2851.	22/03/1760	WYTSE WOUTERS, BOERENKNECHT, afk. van VEENWOUDEN
2860.	06/05/1760	SYBRIG JANS, afk. van ENGWIERUM
2872.	03/09/1760	DOETJE PYTERS, afk. van FERWERD
2880.	02/10/1760	ANTJE FOECKES, afk. van OOSTRUM
2905.	09/05/1761	YNSKE TJERKS, afk. van HANTUM
2922.	20/11/1761	HENDRIK DIRX, afk. van SURHUISTERVEEN
2923.	11/12/1761	TRIJNTJE POPPES, afk. van WESTERGEEST
2928.	09/03/1762	SYTSKE RIENKS, afk. van WIERUM
2929.	13/03/1762	JOHANNES REYNDERS, afk. van WIERUM
2930.	25/03/1762	ANTJE FOCKES, afk. van DE 
2938.	24/06/1762	BERNARDUS FABRITIUS, afk. van DRACHTEN
		N.B. DIT IS DE 
2940.	08/09/1762	JACOB REELING, afk. van DOKKUM
2946.	25/11/1762	SYTSE HARMENS, afk. van HOLWERD
2948.	14/12/1762	GERRYT OENES, afk. van RINSUMAGEEST
2959.	01/02/1763	JILLING HARMENS, afk. van DRIESUM
2960.	24/02/1763	ROELOFF EVERTS, afk. van DOKKUM
2965.	10/05/1763	ANNE JANS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
2975.	14/06/1763	GRYTJE NITTERS, afk. van ENGWIERUM
2978.	21/06/1763	THOMAS SYMONS, afk. van ANJUM
2980.	25/06/1763	JACOB TJEBBIS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
2981.	25/06/1763	HENDRIK JANS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
2982.	28/06/1763	JAN TJEPKES, BEURTSCHIPPER, afk. van DE VALOM
2991.	27/10/1763	TRIJNTJE LAMMERTS, DIENSTMEID, afk. van OUDWOUDE
2994.	15/12/1763	ANTJE CLASES, ARBEIDSTER, afk. van WESTERGEEST
3015.	25/02/1764	JANTJE JANS, SPINSTER, afk. van VEENWOUDEN
3016.	11/04/1764	KLAAS HENDRIKS, afk. van GERKESKLOOSTER
3019.	07/04/1764	JAN JARIGS, afk. van AUGUSTINUSGA
3031.	08/09/1764	GERTJE POPPES, afk. van DOKKUM
3039.	05/12/1764	RUDOLPHUS RITSMA, afk. van KOLLUM
3040.	05/12/1764	HARMEN DIRKS, afk. van KOLLUM
3044.	22/12/1764	JAN SIERKS, afk. van DOKKUM
3061.	13/07/1765	MEINERT JANS, afk. van SURHUISTERVEEN
3063.	13/07/1765	JOHANNES FOLKERTS, afk. van VEENWOUDEN
3066.	16/10/1765	HENDRIK JOOSTEN, afk. van SURHUISTERVEEN
3071.	16/12/1765	WYBE LOUWS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3088.	04/07/1766	TAEKE AUKES, afk. van DOKKUM
3089.	04/07/1766	GRYTJE CASPERS, afk. van DOKKUM
3090.	05/07/1766	REINDER CLASES, afk. van EE
3103.	07/10/1766	BONTJE ANDRYS, afk. van SURHUISTERVEEN
3111.	20/12/1766	SYTSE ALDERTS, afk. van SURHUISTERVEEN
3112.	20/12/1766	GOOIKJEN RIENKS, afk. van SURHUISTERVEEN
3120.	07/04/1767	ANTJE FOLKERTS, afk. van HOLWERD
3122.	22/05/1767	GEERTJE ARENTS, WONDERDOKTERES, afk. van NORDEN 
(OOST-FRIESLAND), nu te SURHUISTERVEEN
3123.	06/06/1767	ANTJE JACOBS, afk. van ENGWIERUM
3128.	20/10/1767	DEDDE JANS, afk. van DE VALOM
		N.B. ZIE: 3221
3129.	26/10/1767	WYBE DOUWES, afk. van EE
3132.	26/11/1767	JOHANNES SCHUYRING, KLEERMAKERSKNECHT, afk. van 
WILLEMSTAD, nu te DOKKUM
3142.	04/03/1768	BEERNT HARMENS, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 2691
3144.	05/03/1768	JAN FRANSEN, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3145.	08/03/1768	DIRK GERRYTS, afk. van DOKKUM
3150.	26/04/1768	JOUTE SYTSES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3151.	26/04/1768	SJOERD MIENTS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3154.	16/05/1768	SYBE OEDSES, afk. van SURHUISTERVEEN
3163.	14/09/1768	GRYTJE SJOECKS, afk. van EE
3168.	16/11/1768	CLAAS WYNSEN, afk. van WIERUM
3176.	28/01/1769	HENDRIK ATES, afk. van DOKKUM
3177.	30/01/1769	OEDS SYBES, afk. van SURHUISTERVEEN
3184.	12/04/1769	JOHANNES HENDRIKS, afk. van SURHUISTERVEEN
3199.	11/07/1769	WILLEM JANS, BAKKERSKNECHT, afk. van RINSUMAGEEST
3204.	12/09/1769	WYBE DOUWES, afk. van EE
3221.	19/02/1770	DEDDE JANS, afk. van DE VALOM
		N.B. ZIE: 3128
3229.	24/03/1770	SAMUŽL VICTOR, afk. van DOKKUM
3233.	28/03/1770	WILLEM JANS, afk. van RINSUMAGEEST
3236.	07/04/1770	BEERENT DIRKS, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 3237
3237.	07/04/1770	BEERNT DIRKS, afk. van DOKKUM
		N.B. ALIAS: BEERENT DIRKS ; ZIE: 3236
3239.	12/05/1770	HENDRIK DIRKS, afk. van SURHUISTERVEEN
3240.	12/05/1770	WYBE LOUWS, afk. van DRIESUM
		N.B. DRIE IJZEREN VORKEN EN EEN DOEK IN DOSSIER
3246.	28/05/1770	JOHANNES HENDRIKS, afk. van SURHUISTERVEEN
3248.	22/06/1770	ROMKE LIEUWES, afk. van DE VALOM
3249.	22/06/1770	ANTJE OENES, afk. van DE VALOM
3252.	05/07/1770	DIRK CLASES, afk. van DRIESUM
3253.	05/07/1770	AUCKJEN SIPKES, afk. van DRIESUM
3259.	21/09/1770	GRIETJE SJOEKS, afk. van EE
		N.B. ONECHT KIND TER WERELD GEBRACHT
3267.	23/10/1770	REID DOUWES, afk. van KOLLUM
3280.	22/02/1771	GEESKE GEERTS, afk. van MORRA
3284.	23/02/1771	ANTJE DIRKS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3290.	13/03/1771	LAMMERT GEERTS, afk. van KOLLUM
3291.	14/03/1771	JAN CLASEN, afk. van KOLLUM
3299.	21/06/1771	GRYTJE JOHANNES, afk. van DOKKUM
3311.	14/09/1771	LIEUWE HENDRIKS, afk. van VEENWOUDEN
3312.	20/09/1771	ROELOFF EVERTS, afk. van DOKKUM
3313.	02/10/1771	TRIJNTJE HANSES, afk. van WIERUM
3317.	09/10/1771	HAANTJE DIRKS, afk. van BURUM
3319.	22/10/1771	GRYTJE JANS, afk. van AUGUSTINUSGA
3329.	11/12/1771	HENDRIK JEREMIAS, afk. van VEENWOUDEN
3358.	10/07/1772	ANNE LAMMERTS, afk. van KOLLUMERZWAAG
3365.	10/09/1772	MAYKE SIMONS, afk. van DOKKUM
3370.	07/10/1772	JAN HENDRIKS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3374.	14/09/1772	FETTJE POPKES, afk. van FERWERD
3381.	03/12/1772	MARIJKE HARMENS, afk. van DOKKUM
3389.	26/01/1773	ANDRIES HENDRICKS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3390.	27/01/1773	ANTJE JACOBS, afk. van ENGWIERUM
3404.	13/03/1773	AALTJE JANS, afk. van DOKKUM
3406.	29/03/1773	WYTSKE JANS, afk. van SURHUISTERVEEN
3423.	01/07/1773	JANNEKE PYTERS, afk. van HOLWERD
3425.	17/07/1773	ARENT HENDRIKS, afk. van SURHUISTERVEEN
3438.	30/11/1773	SIMON TYMENS, VOOGD DER STADSARMEN, afk. van KOLLUM
3445.	15/12/1773	WYTSKE TJEPKES, afk. van VEENWOUDEN
3449.	20/12/1773	GRYTJE RUYRDS, afk. van VEENWOUDEN
3452.	29/01/1774	ARENT JOHANNES, afk. van FERWERD
3453.	29/01/1774	YTJE EYNTES, afk. van FERWERD
3454.	05/02/1774	EINTE MONTES, afk. van SCHIERMONNIKOOG
3466.	13/04/1774	BEERNTJE HOGEVEEN, afk. van SURHUISTERVEEN
3470.	16/05/1774	TAMME PYTERS, afk. van DOKKUM
3471.	09/06/1774	JOOST HARMANUS BROEKERS, afk. van DOKKUM
3481.	14/09/1774	TJEERD JANS, afk. van NES (WD)
3483.	17/09/1774	LEENTJE JACOBS, DIENSTMEID, afk. van FERWERD
3490.	20/10/1774	CORNELIS CLAASSEN, SCHOENMAKERSKNECHT, afk. van DRIESUM
3502.	13/12/1774	RINSKE EEMKES, afk. van MURMERWOUDE
3505.	16/12/1774	JAN EGBERTS, afk. van DOKKUM
		N.B. OOK: JAN ENGBERTS
3529.	10/05/1775	JAN SIERKS, afk. van RINSUMAGEEST
3531.	25/05/1775	DIRK GERRITS, HOVENIER, afk. van DOKKUM
3538.	08/09/1775	HAEBELTJE PIERS, afk. van DOKKUM
3542.	03/10/1775	JAPKE BAUKES, afk. van TIBMA BIJ EE
3552.	16/11/1775	SJOUKJEN HENDRIKS, afk. van AUGUSTINUSGA
3572.	25/04/1776	SJEUKE HENDRIKS, DIENSTMEID, afk. van KOLLUMERZWAAG
3589.	25/10/1776	ALLARDUS LODEWIJCK SMIENT, afk. van FERWERD
3599.	17/12/1776	TRIJNTJE HANSEN, afk. van WIERUM
3600.	19/12/1776	HENDRIK JELLIS, VISSER, afk. van METSLAWIER
3602.	21/12/1776	BRANT YDES, afk. van KOLLUMERZWAAG
3604.	04/01/1777	SYTSKE SJOERDS, afk. van OOSTERNIJKERK
3606.	24/01/1777	JOUW FEMMES, afk. van DOKKUM
3610a.	21/02/1777	JAN ALLES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3611a.		WILLEM JANS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3611.	21/02/1777	TJEPKE JANS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3612.	25/02/1777	FOLKERT WYBES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3619.	18/03/1777	JACOB ALLES, afk. van WIERUM
3630.	24/06/1777	JOHANNES JANS, afk. van GERKESKLOOSTER
3633.	09/07/1777	DIEUWKE GERRITS BOLTJE, afk. van ENGWIERUM
3648.	23/01/1778	RINSKE DIRKS, afk. van RINSUMAGEEST
3651.	24/02/1778	DJOERD WYGERS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3663.	14/07/1778	DIEUKE JANS, afk. van AUGUSTINUSGA
3682.	18/11/1778	JAN HENDRIKS LAP, afk. van KOLLUMERZWAAG
3683.	18/11/1778	HENDRIK RUTGERS, afk. van MUNNEKEZIJL
3686.	12/12/1778	MANUS JANS, afk. van KOLLUMERZWAAG
3687.	16/12/1778	JOUKE JANS, afk. van KOLLUMERZWAAG
3688.	17/12/1778	ANDRIES HENDRIKS, afk. van KOLLUMERZWAAG
3689.	17/12/1778	RINGER HENDRIKS, afk. van KOLLUMERZWAAG
3690.	19/12/1778	BUWE EELKES, afk. van KOLLUMERZWAAG
3707a.		ALBERT CORNELIS, afk. van HANTUMHUIZEN
3721.	29/09/1779	CORNELIS FOLKERTS, BOERENKNECHT, afk. van OOSTERNIJKERK
		N.B. ZIE: 4047
3722.	13/10/1779	JAN CORNELIS, afk. van MORRA
3728.	16/12/1779	ROELOF HARTS, afk. van SURHUISTERVEEN
3731.	26/01/1780	ANTJE, afk. van RINSUMAGEEST
N.B. PATRONIEM EN/OF FAMILIENAAM ONTBREEKT ; ONECHTE DOCHTER 
VAN GEISKE GEERTS
3734.	14/03/1780	JILKE YDES, afk. van DE VALOM
3763.	10/10/1780	WYBE DOUWES, afk. van EE
3766.	05/12/1780	LIJSBERT SJOERDS, afk. van KOLLUMERZWAAG
3792.	16/03/1781	CLAAS WYBES, afk. van DOKKUM
3794.	29/03/1781	EGBERT STEENWYK, afk. van SURHUISTERVEEN
3795.	29/03/1781	ARJEN PIETERS, afk. van BRANTGUM
3796.	29/03/1781	AALTJE FOPKES, afk. van BRANTGUM
3804.	02/05/1781	HAANTJE ANDRIES, afk. van ANJUM
3805.	05/05/1781	JOHANNIS DIRKS, TIMMERMANSKNECHT, afk. van FERWERD
3806.	08/05/1781	LEENTJE JACOBS, afk. van FERWERD
3816.	21/06/1781	LIJSBERT REGNIERS, afk. van DOKKUM
3826.	14/09/1781	RINNERT RINSES, afk. van HOLWERD
3834.	13/11/1781	TRIJNTJE MINTJES, afk. van DOKKUM
3842.	13/11/1781	YDE BOUWES, afk. van DE VALOM
3847.	20/02/1782	DOUWE WYBES, afk. van EE
3874.	29/06/1782	JILLING HARMENS, afk. van WESTERGEEST
3881.	06/09/1782	HYLKE JANS, afk. van DANTUMAWOUDE
		N.B. SENTENTIE ONTBREEKT
3886.	22/10/1782	LYKLE JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
3887.	24/10/1782	EELKE RINSES, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 4647, 4648
3888.	24/10/1782	GERBEN SYBRENS, afk. van VEENWOUDEN
3889.	24/10/1782	ROMKE SYBRENS, afk. van VEENWOUDEN
3898.	04/12/1782	RITSKE GERRITS, afk. van VEENKLOOSTER
3900.	12/12/1782	JAN SYBOUTS, afk. van DOKKUM
3901.	12/12/1782	JAN CORNELIS, afk. van DOKKUM
3902.	14/12/1782	JAN AUKES AUKES, OPZICHTER
3903.	17/12/1782	HENDRIK EELZES, DIJKWERKER, afk. van DRIESUM
3905.	18/12/1782	SAAKJE ZYDSES, DIENSTMEID, afk. van DOKKUM
3917.	06/02/1783	GRIETJE RINSES, afk. van KOLLUMERZWAAG
3921.	14/02/1783	DIRK JANS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3922.	18/02/1783	HARRIT LAMMERTS, afk. van AUGUSTINUSGA
3924.	20/02/1783	OEDS HENDRIKS, afk. van KOLLUMERZWAAG
3935.	18/03/1783	HENDRIK AEDSGES, afk. van DOKKUM
3936.	19/03/1783	LYCKLE JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
3946.	07/05/1783	TJISSE JANS LAP, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3953.	27/05/1783	JAN HENDRIKS LAP, afk. van ZWAAGWESTEINDE
3961.	08/07/1783	JELLE YNZES, afk. van RINSUMAGEEST
3962.	08/07/1783	JITSKE BAUKES, afk. van KOLLUM
3974.	18/10/1783	CLAAS JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
3986.	18/12/1783	JANKE JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
4007.	07/05/1784	SJOERDTJE CORNELIS, DIENSTMEID, afk. van HANTUMHUIZEN
4008.	15/05/1784	JILKE YDES, DIENSTKNECHT, afk. van DE VALOM
4016.	29/06/1784	SIJKE WILLEMS, afk. van PAESENS
4017.	30/06/1784	RINSKE REINDERS, afk. van DOKKUM
4027.	21/09/1784	JAN HENDRIKS LAP, afk. van ZWAAGWESTEINDE
4047.	13/11/1784	CORNELIS FOLKERTS, afk. van OOSTERNIJKERK
		N.B. ZIE: 3721
4051.	17/12/1784	GERBEN DOUWES, afk. van JOUSWIER
4067.	19/04/1785	GRIETJE JANS, DIENSTMEID, afk. van OOSTERNIJKERK
4068.	21/04/1785	LYCKLE JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
4070.	04/05/1785	JOHANNES DE ROOS, afk. van DOKKUM
4075.	14/05/1785	SJOERD DURKS, afk. van SURHUISTERVEEN
4093.	13/09/1785	ANTJE JOCHUMS, afk. van ANJUM
4095.	29/09/1785	ANTJE DIRKS, afk. van MORRA
4095.	29/09/1785	MINKE SIMONS, afk. van MORRA
4102.	19/10/1785	EELK CLASES, afk. van DOKKUM
4106.	26/10/1785	SYMON WYBES, afk. van MORRA
4111.	09/11/1785	MINKE SIMONS, afk. van MORRA

4115.	19/12/1785	GERRIT BEENS, afk. van VEENWOUDEN
4118.	26/01/1786	SIMEN TJEERDS, afk. van FERWERD
		N.B. ALIAS: SPANJARD
4134.	08/03/1786	YDE BOUWES, afk. van DE VALOM
4145.	29/05/1786	TJEPKE TEEKES, afk. van LIOESSENS
4151.	24/06/1786	JAN MEINTES, afk. van RINSUMAGEEST
4157.	11/07/1786	JAN SYBOUTS, SMIDSKNECHT, afk. van DOKKUM
4159.	15/07/1786	MEINDERT WILTJES, afk. van OOSTRUM
4160.	15/07/1786	EELKJEN KLAZES, afk. van OOSTRUM
4170.	14/10/1786	LYCKLE JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
4175.	18/10/1786	GEESKE JILKES, afk. van KOLLUMERZWAAG
4184.	01/11/1786	LAMMERT ANNES, afk. van KOLLUMERZWAAG
4187.	28/11/1786	HENDRIK JANS SMIT, afk. van WESTERGEEST
4191.	14/12/1786	JACOB JANS HOEKSTRA, afk. van DOKKUM
4193.	17/01/1787	AAFKE RINZES, afk. van KOLLUM
4201.	01/02/1787	EELKJEN BRANTS, afk. van DOKKUM
4214.	01/03/1787	JAN EVERTS, afk. van BURUM
4222.	04/05/1787	JANKE ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
4224.	11/05/1787	OEPKE SYBES, afk. van VEENWOUDEN
4232.	20/06/1787	ALBERT HATTUMS, VEENARBEIDER, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 4233
4233.	21/06/1787	ALBERT HATTUMS, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 4232
4256.	01/12/1787	ROMKE LIEUWES TOP, afk. van VEENKLOOSTER
4267.	22/01/1788	JANNEKE HESSELS, afk. van FERWERD
4270.	26/01/1788	JAN HENDRIKS LAP, afk. van ZWAAGWESTEINDE
4276.	21/02/1788	CLAAS DIRKS, ARBEIDER, afk. van VEENWOUDEN
4281.	27/02/1788	DOUWE DURKS, ARBEIDER, afk. van VEENWOUDEN
4290.	09/04/1788	FRANS HENDRIKS, afk. van DOKKUM
4293.	10/04/1788	ANTJE MARTENS, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 5138
4294.	10/04/1788	HATTUM ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
4306.	22/04/1788	GERRYT MINTJES, afk. van AALSUM
4329.	18/06/1788	MENKE SIMENS, afk. van MORRA
		N.B. OOK: MINKE SIMONS
4333.	24/06/1788	ROEL TJALLINGS, afk. van VEENWOUDEN
4334.	24/06/1788	THOMAS GEERTS, afk. van DRIESUM
4390.	27/01/1789	JAN WILLEMS LOOT, afk. van TERNAARD
4391.	29/01/1789	HEMKE MINNES, afk. van DOKKUM
4407.	30/03/1789	JOANNES FOKKEMA, BURGEMEESTER, afk. van DOKKUM
4438.	18/06/1789	SJOERD JACOBS MOOK, afk. van DOKKUM
4448.	09/07/1789	JEPPE HANZES, afk. van JOUSWIER
4449.	10/07/1789	EGBERT HENDRIKS KIEVYT, SOLDAAT, afk. van DOKKUM
4454.	14/07/1789	GOSSE AUKES, SCHIPPER, afk. van VEENWOUDEN
4457.	03/09/1789	TJEERD SJOERDS, DIENSTKNECHT, afk. van WOUTERSWOUDE
4487.	26/11/1789	JELLE JOHANNES, afk. van MURMERWOUDE
4493.	18/12/1789	PIETER EDZART VAN HARINXMA THOE SLOTEN, GRIETMAN, 
afk. van HOLWERD
4511.	10/03/1790	HENDRIK FEMMES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
4526.	08/06/1790	JAN MICHIELS, SCHEEPMAKERSKNECHT, afk. van VEENWOUDEN
4533.	19/06/1790	TIETE DURKS, afk. van PAESENS
4539.	02/07/1790	WILLEM HOFMAN, SOLDAAT, afk. van DOKKUM
4547.	09/09/1790	SJOUKJE JANS, afk. van RINSUMAGEEST
4551.	21/09/1790	HENDRIK JEREMIAS, afk. van VEENWOUDEN
4558.	07/10/1790	DOEKE JANS, afk. van WIERUM
4560.	15/10/1790	JITSKE HESSELS, afk. van HOLWERD
4561.	15/10/1790	GEERT JACOBS, afk. van KOLLUMERZWAAG
4562.	15/10/1790	FOKKE JANS, afk. van KOLLUMERZWAAG
4569.	04/12/1790	EELK SJOUKES, HUISVROUW, afk. van MURMERWOUDE
4588.	26/02/1791	WILLEM HENDRIKS, afk. van VEENWOUDEN
4589.	26/02/1791	HENDRIK WILLEMS, afk. van VEENWOUDEN
4594.	06/04/1791	GRIETJE RUURDS, afk. van VEENWOUDEN
4598.	05/05/1791	SJUK HARKES, afk. van VEENWOUDEN
4613.	06/09/1791	GRIETJE RUURDS, afk. van VEENWOUDEN
4619.	24/09/1791	FOKJEN TAEKES, DIENSTMEID, afk. van NIAWIER
4629.	27/10/1791	JOUKE JANS, afk. van VEENWOUDEN
4636.	18/11/1791	ANTJE DOUWES, WINKELMEID, afk. van DOKKUM
4646.	15/12/1791	CORNELIS JANS, afk. van VEENWOUDEN
4647.	17/12/1791	EELKE RINZES, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 3887, 4648
4648.	17/12/1791	EELKE RINZES, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 3887, 4647
4668.	30/06/1792	HENDRIK DURKS LENS, afk. van ZWAGERVEEN BIJ WESTERGEEST
4671.	11/07/1792	JIPPE ABES, afk. van HOLWERD
4677.	05/09/1792	MARIJKE JARICHS, afk. van WIERUM
4682.	08/09/1792	AALTJE HAANTJES, DIENSTMEID, afk. van BURUM
4683.	12/09/1792	MELLE EINTES, afk. van OUDWOUDE
4688.	02/10/1792	PIETER BEERNS, afk. van NIJKERK
4720.	04/02/1793	GELSKE JOHANNIS, DIENSTMEID, afk. van HOLWERD
4729.	09/03/1793	JITSE JILDERTS, KNECHT, afk. van BIRDAARD
4732.	09/04/1793	EDSGE SIMONS, afk. van KOLLUM
4743.	10/04/1793	HARMEN PIETERS, afk. van SURHUISTERVEEN
4745.	24/04/1793	JACOB FOPPES, afk. van KOLLUMERZWAAG
4746.	30/04/1793	GERKE HENDRIKS, afk. van KOLLUM
		N.B. ZIE: 5756
4749.	05/06/1793	BREGTJE DIRKS, afk. van DOKKUM
4750.	29/06/1793	ATE JANS, afk. van DANTUMAWOUDE
4752.	29/06/1793	HARMEN PIETERS, afk. van SURHUISTERVEEN
4754.	10/07/1793	GEESKE CHRISTIAANS, afk. van RINSUMAGEEST
4789.	15/03/1794	RUURD FREERKS, afk. van VEENWOUDEN
4793.	01/04/1794	GERRIT ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
4805.	31/05/1794	COENRAAD GEERTS, SOLDAAT, afk. van DOKKUM
4806.	03/06/1794	DIRK VAN GORKUM, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 4807
4808.	24/06/1794	HEMKE MINNES, afk. van DOKKUM
4822.	13/09/1794	SYBREN BEERNDS, afk. van DOKKUM
4826.	18/10/1794	WOPKE EELKES, afk. van SURHUISTERVEEN
4836.	26/11/1794	JANKE ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
4841.	23/01/1795	PIETER OEDSES, afk. van AALSUM
4842.	23/01/1795	JELTJE PIETERS PIETERS, afk. van AALSUM
4853.	05/03/1795	SALOMON LEVI, afk. van ZWAAGWESTEINDE
4854.	05/03/1795	JAN GEERTS, afk. van OUDKERK
4879.	02/05/1795	AALTJE POPPES, afk. van VEENWOUDEN
4880.	02/05/1795	RUTGER GAATZES, afk. van VEENWOUDEN
4916.	05/09/1795	HARMEN SIBOUTS, afk. van DOKKUM
4924.	15/09/1795	KLAAS ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
4925.	15/09/1795	ALBERT HATTUMS, afk. van VEENWOUDEN
4926.	15/09/1795	GERRIT ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
4937.	29/09/1795	GEERT GEERTS, afk. van BRANTGUM
4942.	07/10/1795	YPE GERLOFS, afk. van EE
4955.	16/10/1795	GERRYT DIRKS, afk. van HOLWERD
4966.	29/10/1795	AUKE JOHANNES, afk. van HOLWERD
4978.	20/11/1795	JAN SYBOUTS, afk. van DOKKUM
4986.	05/12/1795	MARTEN PIETERS HOGEVEEN, afk. van DOKKUM
5002.	26/01/1796	WOPKE LAMMERTS, afk. van SURHUISTERVEEN
5004.	30/01/1796	CORNELIS TJEPKES, afk. van SURHUISTERVEEN
5007.	19/02/1796	JOUKE JANS, afk. van VEENWOUDEN
5008.	19/02/1796	PIETER GROT, afk. van VEENWOUDEN
5009.	19/02/1796	TJEPKE JANS, afk. van VEENWOUDEN
5016.	08/03/1796	GERTJE FRITSKES, afk. van HOLWERD
5022.	11/03/1796	GAATZE JANS, afk. van VEENWOUDEN
5037.	26/04/1796	WYBE DE VRIES, SOLDAAT, afk. van OUDKERK
5052.	09/06/1796	JAN SYMONS, afk. van HOLWERD
5057.	30/06/1796	LEENDERT SCHMIT, RUITER, afk. van LUIKERLAND (B), 
nu te DOKKUM
5065.	07/07/1796	NICOLAAS VERKERK, afk. van DOKKUMER NIEUWEZIJLEN
5069.	14/07/1796	WILLEM KLEINVELD, RUITER, afk. van DOKKUM
5071.	06/09/1796	DOETJE DIRKS, afk. van DOKKUM
5075.	08/09/1796	SALOMON LEVY, afk. van ZWAAGWESTEINDE
5076.	09/09/1796	OEDS CORNELIS, afk. van GERKESKLOOSTER
5086.	17/09/1796	HEMKE MINNES, afk. van DOKKUM
5093.	30/09/1796	ALBERT HATTUMS, afk. van VEENWOUDEN
5094.	30/09/1796	ANTJE GERRYTS, afk. van DOKKUM
5097.	07/10/1796	ALBERTJE JANS, afk. van DOKKUM
5120.	18/11/1796	BOUWE HOLWERDA, afk. van DOKKUM
5123.	19/11/1796	JOUKE JANS, afk. van VEENWOUDEN
5137.	15/12/1796	PIETER ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
5138.	15/12/1796	ANTJE MARTENS, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 4293, 5550
5139.	16/12/1796	SJOERD DURKS, afk. van SURHUISTERVEEN
5161.	04/03/1797	GERLOF EYBERTS, afk. van OOSTRUM
5162.	04/03/1797	ALBERT HENDRIKS, afk. van BURUM
5164.	09/03/1797	CLAAS KRONENBERG, afk. van RINSUMAGEEST
		N.B. OOK: KRONENBURG
5166.	09/03/1797	GERTJE GERRYTS, afk. van KOLLUM
5170.	15/03/1797	SJOERD ROELOFS, afk. van DOKKUM
5172.	17/03/1797	FREERK HARMENS BOCK, afk. van DOKKUM
5177.	18/03/1797	RIENK TOBIAS, afk. van AKKERWOUDE
5178.	18/03/1797	MARTEN JOUKES, DORPRECHTER, afk. van DRIESUM
5179.	18/03/1797	CORNELIS DE BREE, afk. van DANTUMAWOUDE
5182.	28/03/1797	JACOBUS SCHUYL, afk. van KOLLUM
5183.	28/03/1797	ALEXANDER VAN GIFFEN, PREDIKANT, afk. van BIRDAARD
5187.	31/03/1797	PIER SYDZES, afk. van RINSUMAGEEST
5188.	31/03/1797	SAAKE SJOERDS, afk. van SURHUISTERVEEN
5189.	31/03/1797	HENDRIK JOHANNES, afk. van SURHUISTERVEEN
5200.	03/05/1797	MONTE ALBERTS, afk. van NES
5202.	06/05/1797	AUKE AUKES, afk. van PAESENS
5203.	09/05/1797	RIUERD LIBBES, afk. van BURUM
5208.	20/05/1797	JAN LUBBERTS, afk. van KOLLUM
5209.	29/05/1797	GERBEN MEINDERTS, BOER, afk. van WESTERGEEST
5210.	30/05/1797	JACOB MINNES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
5211.	01/06/1797	AUKE JACOBS, afk. van KOLLUMERZWAAG
5212.	01/06/1797	GERRYT JANS, afk. van WIERUM
5213.	01/06/1797	LOLKE PIETERS, afk. van HOLWERD
5216.	03/06/1797	PIETER BANJERS, afk. van KOLLUM
5223.	19/06/1797	HARKE KLAASES, afk. van ENGWIERUM
5225.	20/06/1797	JAN HENDRIKS KLEINE, afk. van HARKEMA OPEINDE
5226.	20/06/1797	PIETER JANS, afk. van HARKEMA OPEINDE
5227.	20/06/1797	JAN POPPES, afk. van ENGWIERUM
5228.	20/06/1797	AUKE JACOBS, SCHIPPER, afk. van EZUMAZIJL ONDER ANJUM
5233.	23/06/1797	WYTSE JELLES, afk. van ENGWIERUM
5234.	24/06/1797	EBELE EBELES, afk. van KOLLUM
5238.	29/06/1797	JAN HARMENS, afk. van MODDERGAT
5239.	29/06/1797	BRANDT OEBLES, afk. van DRIESUM
5240.	29/06/1797	DJOERD TJIPKES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
		N.B. OOK: DJOERD TJEPKES
5246.	13/07/1797	JOHANNES PIETERS, afk. van METSLAWIER
5248.	14/07/1797	PIETER LOLKES, afk. van ENGWIERUM
5249.	14/07/1797	HARMEN JOHANNES, afk. van ENGWIERUM
5255.	06/09/1797	GERRYT JANS, afk. van WIERUM
5257.	08/09/1797	JAN JANS SCHROOR, afk. van KOLLUM
5258.	08/09/1797	GOTLIEB VAN KROFFENBERG, afk. van NES
5261.	15/09/1797	STIJNTJE MICHIELS, afk. van KOLLUM
5262.	22/09/1797	JURK FOCKES, afk. van EE
5263.	22/09/1797	DURK BAUKES, afk. van EE
5264.	22/09/1797	AEBELE AEBELES, afk. van AUGSBUURT
		N.B. ALIAS: DE JONGE
5266.	28/09/1797	ALLARDUS LODEWIJK SMENT, afk. van FERWERD
5269.	20/09/1797	RITSKE GERRITS, afk. van KOLLUMERZWAAG, nu te DOKKUM
5270.	04/10/1797	SJOUKJE DOUWES, afk. van FERWERD
5270.	04/10/1797	HEDZERD ANDRIES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
5271.	05/10/1797	NICOLAAS STUTSMAN, afk. van BURUM
5272.	07/10/1797	ANNE HEDDES, afk. van AKKERWOUDE
5273.	11/10/1797	JACOB GERRITS, afk. van DOKKUMER NIEUWEZIJLEN
5277.	18/10/1797	ATTICO BLOM, afk. van KOLLUM
5278.	19/10/1797	SYBREN BEERENDS, afk. van DOKKUM
5294.	23/11/1797	GERRYT PIETERS, afk. van NES
5296.	25/11/1797	KOOBES JURJENS, afk. van KOLLUM, nu te WESTERGEEST
5297.	25/11/1797	MINNE JANS, afk. van ANJUM
5298.	25/11/1797	PIETER BAKKER, afk. van EENRUM, nu te MUNNEKEZIJL
5299.	28/11/1797	TRIJNTJE FEDDES DUYRSMA, afk. van KOLLUM
5304.	01/12/1797	RUURD FREERKS, afk. van VEENWOUDEN
5305.	01/12/1797	ENGBERT EGBERTS, afk. van DE KNIPE
5306.	02/12/1797	THIJS WYTSES, afk. van AKKERWOUDE, nu te DAMWOUDE
5308.	09/12/1797	BOOTE SYBES, afk. van EZUMAZIJL ONDER ANJUM
5311.	15/12/1797	HARING BARNJES, afk. van KOLLUM
5312.	18/12/1797	ANDRIES CORNEELIS, afk. van KOLLUM
5318.	16/01/1798	ALLE TJEERDS, afk. van BURUM
5330.	25/01/1798	EINTE PIJL, afk. van SURHUISTERVEEN
5339.	03/03/1798	GEERT GEERTS, afk. van FOUDGUM, nu te BRANTGUM
5340.	03/03/1798	GEELE MARTENS, afk. van VEENWOUDEN, nu te GARIJP
5348.	17/03/1798	SALOMON LEVY, afk. van KOLLUM
5349.	17/03/1798	SALOMON LEVY, afk. van KOLLUM
5355.	24/03/1798	JACOB JURRIENS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
5356.	24/03/1798	LOUWRENS JOHANNES, afk. van WESTERGEEST
		N.B. ALIAS: LOU JOHANNES
5366.	25/04/1798	RINTJE POORT, afk. van DANTUMAWOUDE
		N.B. ZIE: 5367
5367.	25/04/1798	RINTJE POORT, afk. van DANTUMAWOUDE
		N.B. ZIE: 5366
5391.	23/06/1798	EEUWE ENNES, afk. van BURUM
5392.	23/06/1798	JAN JANS FEYTSMA, afk. van KOLLUM
5397.	30/06/1798	RUURD FREERKS, afk. van VEENWOUDEN
5401.	07/07/1798	DOUWE JURRIENS, afk. van KOLLUM
5407.	07/09/1798	HOTZE VAN SINDEREN, afk. van HOLWERD
5418.	29/09/1798	ROMKE KLAASES, KNECHT, afk. van JANUM, nu te TERNAARD
5426.	26/10/1798	JOHANNES AANS, afk. van WIERUM
5428.	04/12/1798	GEERT MIENTS, afk. van EE
5452.	20/02/1799	AEBELE AEBELES, afk. van KOLLUM
5457.	28/02/1799	ALLARDUS LODEWIJK SMEND, afk. van FERWERD
5476.	13/04/1799	HENDRIK BEERENTS, afk. van DOKKUM, nu te LEEUWARDEN
5478.	24/04/1799	KLAAS JANS, afk. van RINSUMAGEEST
5496.	10/07/1799	AEBELE AEBELES DE OUDE, afk. van KOLLUM
5508.	30/08/1799	HAYE BRUIN, afk. van AMELAND
5509.	30/08/1799	PIETER BRUIN, afk. van AMELAND
5511.	30/08/1799	ANNE PIETERS, SOLDAAT, afk. van HEERENVEEN, nu te DOKKUM
5518.	20/09/1799	WYTSKE JOHANNES, afk. van NIAWIER
5523.	26/09/1799	HARMANUS BOK, SOLDAAT, afk. van ZWOLLE, nu te ANJUM
5524.	26/09/1799	PYTTER LOLLES, afk. van ENGWIERUM
		N.B. ALIAS: PIETER LOLKES
5535.	17/10/1799	RINSKE REINDERS, afk. van DOKKUM
5550.	20/11/1799	ANTJE MARTENS, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 4293, 5138
5561.	11/12/1799	JAN GERBENS, afk. van WIERUM
5566.	14/12/1799	PIETER ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
5578.	23/01/1800	ANNE WYBES KREEFT, STOKERSKNECHT, afk. van DOKKUM
5579.	24/01/1800	JAN MAURITS, afk. van DOKKUM
5585.	31/01/1800	LIEUWE JANS, afk. van RINSUMAGEEST
5586.	31/01/1800	GERRIT ALBERTS, afk. van RINSUMAGEEST
5587.	31/01/1800	KLAAS ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
5588.	31/01/1800	ARJEN JANS, afk. van RINSUMAGEEST
5600.	08/02/1800	HATTUM ALBERTS, afk. van RINSUMAGEEST
5604.	13/02/1800	ALBERT HATTUMS, afk. van VEENWOUDEN
5609.	14/02/1800	HENDRIK FELTKAMP, afk. van KOLLUM
5610.	15/02/1800	WYGER DIRKS, KNECHT, afk. van DOKKUM
5630.	20/03/1800	BAUKE FEYKES, afk. van AMELAND
5639.	04/04/1800	YMKJEN SYBRENS, afk. van DANTUMAWOUDE
5640.	05/04/1800	SIERK WYTZES, afk. van VEENWOUDEN, nu te OPENDE
5642.	23/04/1800	HEERKE RINKS, afk. van NES (A)
5643.	23/04/1800	FRANS JOHANNES, afk. van NES (A)
5644.	23/04/1800	RENSE JOHANNES, afk. van NES (A)
5645.	23/04/1800	SYTSKE RINSES, afk. van NES (A)
5651.	24/04/1800	PIETER DE WILDE, afk. van NES (A)
5652.	24/04/1800	TJEERD HEERES SCHOLTS, afk. van NES (A)
5653.	24/04/1800	HEERE SCHOLTS, afk. van NES (A)
5654.	24/04/1800	TEUNES HENDRIKS GORT, afk. van NES (A)
5655.	24/04/1800	ISMAŽL POLET, afk. van NES (A)
5656.	24/04/1800	FREERK PIETERS DE JONG, afk. van NES (A)
5657.	24/04/1800	PAULUS GEERTS BROUWER, afk. van NES (A)
5660.	30/04/1800	TJITZE JANS, afk. van ZWAAGWESTEINDE
5674.	26/05/1800	HENDRIK GEERTS, afk. van KOLLUM
5685.	26/06/1800	GEERT MEENTS, afk. van PAESENS
		N.B. ZIE: 6000, 6038
5688.	05/07/1800	MARTEN ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 5689
5689.	05/07/1800	MARTEN ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
		N.B. ZIE: 5688
5696.	19/07/1800	LIEUWE JANS, afk. van SINT ANNAPAROCHIE, nu 
te RINSUMAGEEST
5709.	20/09/1800	KLAAS ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
5710.	20/09/1800	GERRIT ALBERTS, afk. van RINSUMAGEEST
5711.	20/09/1800	PIETER ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
5727.	25/10/1800	ATE JANS, afk. van EE, nu te DOKKUM
5734.	12/11/1800	ZAKE SJOERDS, afk. van SURHUISTERVEEN
5743.	29/11/1800	LIJSBET SJOERDS, afk. van NES (A)
5756.	20/12/1800	GERKE HENDRIKS, afk. van KOLLUM
		N.B. ZIE: 4746
5765.	23/01/1801	ALLE SJOERDS, afk. van DOKKUM
5767.	24/01/1801	MARTEN ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
5773.	28/01/1801	JAN ABES, BOERENKNECHT, afk. van NES
5775.	31/01/1801	HATTUM ALBERTS, afk. van RINSUMAGEEST
5776.	31/01/1801	GERRYT ALBERTS, afk. van RINSUMAGEEST
5778.	31/01/1801	KLAAS ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
5781.	03/02/1801	KLAAS HARRITS, afk. van ANJUM, nu te ESUMAZIJL
5783.	04/02/1801	HARMEN SYBOLTS, afk. van DOKKUM
		N.B. OOK: SIJBOLTZ
5798.	19/03/1801	AAFKE RENSES, afk. van KOLLUM
5808.	18/04/1801	MELLE EINTES, afk. van OUDWOUDE
5809.	21/04/1801	JAN GERRYTS DE VRIES, afk. van LIOESSENS
5810.	21/04/1801	JAN DOUWES, afk. van DOKKUM
5812.	25/04/1801	SYBREN BEERNTS, afk. van DOKKUM
5821.	12/05/1801	AUKJE JOHANNES, afk. van FERWERD
5833.	13/06/1801	HESSEL FOKKES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
5850.	11/07/1801	BAUKJE JANS HOEKSTRA, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 6250
5880.	30/09/1801	ANTJE LIEUWES, afk. van WOUTERSWOUDE
5884.	10/10/1801	JAN SJOERDS, afk. van HOLWERD
5885.	10/10/1801	JAN PIETERS SCHELTES, afk. van HOLWERD
5886.	10/10/1801	JAN JANS, afk. van HOLWERD
5887.	21/10/1801	FOKKJE TAEKES, afk. van AALSUM
5914.	19/12/1801	JAN GEERTS, afk. van OUDKERK
5922.	19/01/1802	JAN GERKES, afk. van DOKKUM
5926.	20/01/1802	BONTJE SYBOUTS, afk. van DOKKUM
5931.	21/01/1802	EELKE WOPKES, afk. van SURHUISTERVEEN
5942.	02/02/1802	ABELE YPES, afk. van DOKKUM
5949.	10/02/1802	TRIJNTJE JACOBUS, afk. van DOKKUM
5951.	12/02/1802	JAN MINTJES, afk. van DOKKUM
5952.	13/02/1802	MEINT GERBENS, afk. van HANTUMHUIZEN
5953.	13/02/1802	SYBE HANSES DIJKSTRA, afk. van TERNAARD, nu te DOKKUM
5963.	20/02/1802	PETRUS JACOBUS SCHELWALD, afk. van DOKKUM
5970.	09/03/1802	JULIANA PAULUS FELT, afk. van DOKKUM, nu te HARLINGEN
5990.	30/03/1802	JACOB HARMENS, afk. van KOLLUMERZWAAG
5991.	30/03/1802	WOPKE EELKES, afk. van SURHUISTERVEEN
5995.	01/04/1802	FEDDE BRANDS, afk. van ANJUM
5997.	03/04/1802	SJOERD DURKS, afk. van SURHUISTERVEEN
		N.B. ALIAS: FOX
6000.	05/04/1802	GEERT MIENTS, afk. van PAESENS
		N.B. ZIE: 5685, 6038
6001.	05/04/1802	MACHIEL KOPS, afk. van DOKKUM
6004.	05/05/1802	KLAAS DOUWES, afk. van METSLAWIER
6012.	20/05/1802	TJEERD SJOERDS, BOERENKNECHT, afk. van MORRA
6019.	05/06/1802	PIETER TIETES, afk. van WIERUM
6038.	06/07/1802	GEERT MEINTS, afk. van PAESENS
		N.B. ZIE: 5685, 6000
6046.	14/07/1802	JOHANNES AETZES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
6047.	14/07/1802	HAAYE HAAYES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
6056.	10/09/1802	ANTJE MARTENS, afk. van AMELAND
6057.	10/09/1802	MARTJEN PIETERS, afk. van AMELAND
6064.	11/09/1802	JOHANNES AANTS, afk. van WIERUM, nu te WIJNS
6075.	05/10/1802	ANNA MARIA JOHANNES, afk. van FERWERD
6088.	11/11/1802	JETSKE JANS, afk. van AMELAND
6093.	25/11/1802	JAN ABES, afk. van NES (WD)
6111.	20/12/1802	HENDRIK PIETERS, afk. van DOKKUM
6114.	18/01/1803	ITJE JANS NAGTEGAAL, afk. van AMELAND
6115.	18/01/1803	NEEKE DOUWES, afk. van AMELAND
6116.	18/01/1803	GERLOF MONTES, afk. van HOLLUM
6119.	19/01/1803	TOMAS ZWARTS, afk. van DOKKUM
6122.	22/01/1803	JOUKE JANS, afk. van VEENWOUDEN, nu te LEEUWARDEN
6123.	22/01/1803	TJEPKE JANS, afk. van VEENWOUDEN, nu te HARLINGEN
6126.	25/01/1803	PETRUS JACOBUS SCHELWALD, afk. van DOKKUM
6127.	26/01/1803	HARMEN SYBOUTS, afk. van DOKKUM
6128.	26/01/1803	ABRAHAM JANS VRIJ, afk. van DOKKUM
6129.	27/01/1803	ANDRIES SYBES, afk. van DOKKUM
6130.	28/01/1803	RINDERT RINDERTS, afk. van DOKKUM
6132.	29/01/1803	ALBERT HATTUMS, afk. van VEENWOUDEN
6142.	11/02/1803	DOUWE ROELS, afk. van SURHUISTERVEEN
6146.	09/02/1803	GEERT GEERTS, afk. van BRANTGUM
6153.	04/03/1803	JIETSKE ARENTS, afk. van DOKKUM
6157.	11/03/1803	JAN ANDRIES, afk. van SURHUISTERVEEN
6164.	18/03/1803	ELISABETH EELKES, afk. van AMELAND
6165.	18/03/1803	ANTJE WYBES, afk. van AMELAND
6166.	18/03/1803	MARTJE PIETERS, afk. van HOLLUM
6172.	25/03/1803	JANKE HARMENS, DIENSTMEID, afk. van DOKKUM
6177.	29/03/1803	HILTJE, afk. van LIOESSENS
		N.B. PATRONIEM EN/OF FAMILIENAAM ONTBREEKT
6179.	19/04/1803	ROMMERT HENDRIKS BOOMSTRA, afk. van DOKKUM
6190.	10/05/1803	TOMAS SWARTS, afk. van DOKKUM
6192.	11/05/1803	SJOUKJEN LIEUWES, afk. van AKKERWOUDE
6194.	17/05/1803	LIEUWE KLASES, afk. van ENGWIERUM
6203.	15/06/1803	GEERT MIENTS, afk. van PAESENS
6222.	09/07/1803	KLAAS JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
6238.	10/09/1803	PIETJE TAEKES, afk. van DANTUMAWOUDE
6241.	17/09/1803	ARENTJE ARENDS POSMA, afk. van SNEEK, nu te DOKKUM
		N.B. ALIAS: ARENTJE ARENDS POSTMA
6250.	21/09/1803	BAUKJE JANS HOEKSTRA, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 5850
6252.	28/09/1803	AAFKE PETERS, afk. van DOKKUM
6253.	28/09/1803	MELIS GERRITS, afk. van WIERUM
6270.	15/10/1803	REIMER JANS, SCHIPPER, afk. van AMELAND
6272.	22/10/1803	GERRIT ALBERTS, afk. van RINSUMAGEEST
6280.	10/11/1803	TIETJE LAMMERTS, SCHEEPSKOK, afk. van SURHUISTERVEEN
6281.	16/11/1803	RINSKE JANS, afk. van WIERUM
6296.	17/12/1803	
N.B. BETREFT DIEFSTAL UIT EEN SNIKSCHIP VAN JOHANNES WIJBES EN SIJMON JANS 
TE EE MET ONBEKENDE DADER(S)
6309.	27/01/1804	
	N.B. BETREFT DIEFSTAL VAN EEN PRAAM TE DRIESUM MET ONBEKENDE DADER(S)
6312.	01/02/1804	RINSKE JANS, afk. van WIERUM
6320.	22/02/1804	RINSKE JANS, afk. van WIERUM
6324.	23/02/1804	SYBRIGJE ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN
6326.	25/02/1804	JANKE ALBERTS, afk. van VEENWOUDEN, nu te GROOTEGAST
6337.	16/03/1804	PIETER PHILIPPUS, afk. van DOKKUM
6341.	07/04/1804	KLAASKE HESSELS, afk. van HOLWERD
6341.	07/04/1804	GRIETJE JACOBUS MULLER, afk. van HOLWERD
6343.	11/04/1804	HARMEN HENDRIKS WIJNANDS, afk. van KOLLUM
6344.	11/04/1804	ANNA MARIA ELISABETH HARMENS, afk. van KOLLUM
6345.	11/04/1804	HARMEN WIJNANDS, afk. van KOLLUM
6346.	11/04/1804	CORNELIS HARMENS WIJNANDS, afk. van KOLLUM
6347.	11/04/1804	BEEREND HARMENS WIJNANDS, afk. van KOLLUM
6350.	14/04/1804	JAN GOOITSENS HAMSTRA, afk. van GERKESKLOOSTER, nu 
te GRONINGEN
6355.	21/04/1804	PIETER PHILIPPUS, afk. van DOKKUM
6363.	09/05/1804	JOHANNES MATHIJS, afk. van DOKKUM
6382.	20/06/1804	KLAAS HARMENS, KNECHT, afk. van FERWERD
6390.	30/06/1804	FEIKE BERENDS RONNER, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 6749
6413.	03/10/1804	TRIJNTJE FEDDES DUURSMA, afk. van KOLLUM
6427.	20/10/1804	JAN ATES, afk. van METSLAWIER, nu te NES (WD)
6437.	24/11/1804	KLAAS JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
6439.	28/11/1804	JANKE HENDRIKS, afk. van DOKKUM
6452.	12/12/1804	HARMKE SYTSES, afk. van DOKKUM
6452.	22/12/1804	ANNA JOBS, afk. van DOKKUM
6465.	02/02/1805	RINSKE JANS, afk. van METSLAWIER
6485.	23/03/1805	TRIJNTJE PIETERS, afk. van NES (A)
6486.	23/03/1805	BETSKE JANS, afk. van NES (A)
6487.	23/03/1805	FOPPE JOHANNES, afk. van NES (A)
		N.B. ZIE: 7162, 7418
6502.	22/05/1805	DOUWE DATES, afk. van DOKKUM
6503.	22/05/1805	WILLEM YDES, afk. van AALSUM
6506.	25/05/1805	GERRIT LEENDERS ROSIER, afk. van METSLAWIER, nu te TZUM
6517.	20/06/1805	DURK PIETERS, afk. van SURHUISTERVEEN
6536.	07/09/1805	KLAAS JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
6545.	18/09/1805	JANKE SYTSES, afk. van SURHUISTERVEEN
6546.	19/09/1805	GERKE EEDZES, afk. van SURHUISTERVEEN
6547.	19/09/1805	SJOUKJE HENDRIKS, afk. van SURHUISTERVEEN
6562.	10/10/1805	HILLEBRANT EDSGES, afk. van KOLLUM
6562.	10/10/1805	LIEUWE JANS, afk. van KOLLUM
6592.	07/12/1805	WOPKE EELKES, afk. van SURHUISTERVEEN
6605.	22/01/1806	ANNE FOKKES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
6624.	04/03/1806	ALLE BOELES, afk. van AUGUSTINUSGA
6652.	16/04/1806	MELLE EINTES, afk. van KOLLUM
6655.	23/04/1806	GRIETJE RINDERTS, DIENSTMEID, afk. van MORRA
6663.	03/05/1806	JURK FOEKES, afk. van DOKKUM
6666.	07/05/1806	PIETER JACOBS, afk. van SURHUISTERVEEN
6678.	20/05/1806	POPKE JACOBS, afk. van HOLWERD
6681.	10/06/1806	SYBREN IGLES, afk. van DOKKUM
6682.	10/06/1806	JOHANNES HAVINGA, afk. van DOKKUM
6683.	10/06/1806	JAN PIETERS, afk. van DOKKUM
6687.	12/06/1806	JOHANNES FOEKES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
6690.	17/06/1806	ANTKE JACOBS DE BEER, afk. van NES (A)
6691.	21/06/1806	TRIJNTJE JANS, afk. van DRACHTEN, nu te DE VALOM
6708.	11/07/1806	PIETER LIEUWES, afk. van HOLWERD
6711.	12/07/1806	JAN SYTZES, afk. van FERWERD
6712.	12/07/1806	JAN IGGELES, afk. van NIAWIER, nu te HOLWERD
6714.	15/07/1806	RIENTJE HENDRIKS, LANDARBEIDSTER, afk. van FERWERD
6718.	05/09/1806	GRIETJE TJEERDS, afk. van TERNAARD
6749.	11/10/1806	FEIKE BERENDS RONNER, afk. van DOKKUM
		N.B. ZIE: 6390
6784.	06/12/1806	RUURD DURKS, afk. van MURMERWOUDE, nu te VEENWOUDEN
6791.	19/12/1806	HENDRIK KARELS, afk. van DOKKUM
6795.	27/12/1806	GEESKE ROMKES TOP, afk. van KOLLUM, nu te AUGUSTINUSGA
6800.	21/01/1807	JOHANNES AANTS, afk. van WIERUM
6803.	31/01/1807	RINSKE HARMENS, afk. van DOKKUM
6805.	31/01/1807	EINTE SASSES, afk. van FERWERD
6824.	28/02/1807	ZIEGER JACOBS, afk. van EE, nu te WETZENS
6832.	14/03/1807	RINSKE JANS, afk. van METSLAWIER
6840.	25/04/1807	DIRKJE JOUKES, afk. van VEENWOUDEN, nu te GIEKERK
6844.	29/04/1807	GERBEN JELMERS, afk. van SURHUISTERVEEN
6849.	30/04/1807	JOHANNES YEDES, afk. van DOKKUM
6853.	06/05/1807	WILLEM YDES, afk. van DOKKUM
6861.	16/05/1807	HESSEL FOKKES, REIZEND KOOPMAN, afk. van ZWAAGWESTEINDE
6862.	16/05/1807	POPPE TJABES SICCAMA, afk. van DOKKUM)
6882.	07/07/1807	BAUKJE TIJSSENS, ARBEIDSTER, afk. van DOKKUM
6896.	12/09/1807	PIETER PIETERS POSTHUMUS, DAGLONER, afk. van VISVLIET
6897.	15/09/1807	LUBBERT JANS SCHOOR, afk. van BURUM
6921.	31/10/1807	PIETER ANDRIES, afk. van ZWAAGWESTEINDE
6922.	31/10/1807	GERKE EEDES, afk. van SURHUISTERVEEN
6923.	31/10/1807	ROMKE ANDRIES, afk. van AKKERWOUDE, nu te SURHUISTERVEEN
6924.	31/10/1807	TRIJNTJE JACOBS, afk. van SURHUISTERVEEN
6933.	25/11/1807	ANTJE PIETERS, afk. van EE
6945.	19/12/1807	AUKE AUKES, SCHIPPER, afk. van PAESENS
6946.	19/01/1808	KLAAS AUKES, afk. van HOLLUM
6947.	19/01/1808	ANDRIES TYMENS, afk. van HOLLUM
6955.	21/01/1808	HENDRIK GERRITS, afk. van DOKKUM
6973.	30/01/1808	RUURD FREERKS, afk. van VEENWOUDEN
6977.	09/02/1808	ANTJE JANS, afk. van VEENWOUDEN
6980.	10/02/1808	GABE HENDRIKS, GERECHTSDIENAAR, afk. van NES (A)
6988.	18/02/1808	WEMELTJE JANS, afk. van BURUM
6990.	18/02/1808	HENDRIK GABES, afk. van NES (A)
6991.	20/02/1808	JAN HARMENS, KNECHT, afk. van DUURSWOUDE
7001.	12/03/1808	HARMEN GERBENS, afk. van TERNAARD, nu te NES (WD)
7048.	29/06/1808	SYTZE SJOERDS, afk. van DOKKUM
7051.	08/07/1808	TRIJNTJE TJEERDS, afk. van BURUM
7065.	04/09/1808	MARTEN LIEUWES TOP, afk. van KOLLUMERPOMP
7065.	04/09/1808	JANTJE LIEUWES, afk. van SIJBRANDAHUIS, nu te KOLLUMERPOMP
7076.	17/09/1808	ATE JANS DE GROEN, afk. van TERNAARD, nu te JUBBEGA
7085.	01/10/1808	DURK PIETERS LOONSTRA, afk. van SURHUISTERVEEN
		N.B. ZIE: 7127
7100.	15/10/1808	KLAAS JILLINGS, afk. van WESTERGEEST
7113.	19/11/1808	HENDRIK ROSKAM, afk. van BETTERWIRD, nu te DOKKUM
7114.	19/11/1808	JACOB JANS, afk. van APPINGEDAM, nu te DOKKUM
7115.	22/11/1808	MELLE GAUKES, afk. van AUGUSTINUSGA
7116.	22/11/1808	HENDRIK DURKS, afk. van AUGUSTINUSGA
7118.	29/11/1808	YDA JANS KROES, afk. van FERWERD
7122.	03/12/1808	GERKE HENDRIKS, afk. van KOLLUM
7127.	06/12/1808	DURK PIETERS LOONSTRA, afk. van SURHUISTERVEEN
		N.B. ZIE: 7085
7131.	14/12/1808	GERKE HENDRIKS, afk. van KOLLUM
7138.	18/01/1809	HENDRIK GERRITS, afk. van LEEUWARDEN, nu te DOKKUM
7144.	19/01/1809	GERKE HENDRIKS, afk. van KOLLUM
7153.	26/01/1809	IGLE SIEBRENS, SJOUWERMAN, afk. van DOKKUM
7162.	23/02/1809	FOPPE JOHANNES, afk. van NES (A)
		N.B. ZIE: 6487, 7418
7169.	03/03/1809	SENT HENDRIKS, afk. van NES (A)
7177.	17/03/1809	RUURD FREERKS, afk. van VEENWOUDEN
7178.	17/03/1809	SYBREN BEERENDS, afk. van DOKKUM
7187.	14/04/1809	HENDRIK PIETERS, afk. van MORRA, nu te OOSTERNIJKERK
7191.	26/04/1809	JAN HARMENS, afk. van DUURSWOUDE
7195.	03/05/1809	HENDRIK GERRITS, afk. van DOKKUM
7212.	16/06/1809	COENE ARENTS, afk. van STEGGERDA, nu te KOLLUM
		N.B. ALIAS: KOENE ARENDS ; ZIE: 7213
7213.	16/06/1809	KOENE ARENDS, afk. van KOLLUM
		N.B. ZIE: 7212
7219.	27/06/1809	FOKKE FOLKERTS, ARBEIDER, afk. van FERWERD
7220.	27/06/1809	JENTE OEBELES, afk. van VEENKLOOSTER
7250.	06/10/1809	HYLKE PIETERS, afk. van METSLAWIER, nu te PAESENS
7254.	11/10/1809	FOPPE MEINDERTS, afk. van AMELAND
7254.	11/10/1809	TRIJNTJE MEINDERTS, afk. van AMELAND
7271.	22/11/1809	HARMEN SYBOUTS, afk. van DOKKUM
7277.	01/12/1809	JACOB SIEGERS, afk. van TERNAARD
7279.	06/12/1809	GOSSE DIRKS HERINGA, afk. van HOLWERD
7287.	23/12/1809	JAN WILLEMS, afk. van DOKKUM
7287.	23/12/1809	JOHANNES DE BRUIN, afk. van DOKKUM
7311.	23/03/1810	GERBEN DOUWES, afk. van VISVLIET, nu te TWIJZEL
7324.	01/05/1810	JAN JANS, afk. van KOLLUM
7330.	21/05/1810	JILDERT WILLEMS, SMIDSKNECHT, afk. van KOLLUM
7332.	25/05/1810	JILDERT ENNES, afk. van OUDWOUDE, nu te DOKKUM
7337.	27/05/1810	BOTE TIETES, VISSER, afk. van MODDERGAT
7358.	13/07/1810	POPPE JACOBS, afk. van HANTUMHUIZEN, nu te HOLWERD
7360.	14/07/1810	MAAIKE JANS, afk. van KOLLUM
7381.	14/09/1810	JAN MATTHIAS, BOERENKNECHT, afk. van BLIJA, nu te HOLWERD
7387.	26/09/1810	BEEREND HARMENS, afk. van DOKKUM
7388.	26/09/1810	JANTJE DIRKS, afk. van HOLWERD
7389.	26/09/1810	JAN MATTHIAS, afk. van BLIJA, nu te HOLWERD
7393.	28/09/1810	SJOERD DURKS, afk. van MURMERWOUDE, nu te SURHUISTERVEEN
7394.	28/09/1810	JAN SJOERDS, afk. van SURHUISTERVEEN
7395.	28/09/1810	DURK SJOERDS, afk. van SURHUISTERVEEN
		N.B. ZIE: 7455
7412.	15/10/1810	SENT HENDRICKS, afk. van NES (A)(ontsnapt op 29 okt 1810 uit 
Leeuwarder tuchthuis met 6 anderen).
Was 21 jaar, niet groot, ordentelijk zwaar bruin haar en wenkbrauwen, blauwe ogen. 
Gekleed in bruin buisje, zwart linnen broek en ronde hoed.
7413.	15/10/1810	JAN JANZEN, afk. van KOLLUM
7418.	15/10/1810	FOPPE JOHANNES, afk. van NES (A)
		N.B. ZIE: 6487, 7162
7422.	13/10/1810	LUITJEN PIETERS, afk. van PAESENS
		N.B. SENTENTIE ONTBREEKT
7427.	24/10/1810	JAN HARMENS, afk. van DUURSWOUDE
7455.	16/01/1811	DURK SJOERDS, afk. van SURHUISTERVEEN
		N.B. ZIE: 7395
7461.	28/01/1811	RIENK JACOBS, afk. van WIERUM
7462.	28/01/1811	FREERK JACOBS, afk. van WIERUM
7463.	29/01/1811	KOENE JACOBS MOOK, afk. van DOKKUM
7475.	18/02/1811	JAN DIRKS, afk. van KOLLUM
7477.	19/02/1811	BAREND BRANDS, SCHIPPERSKNECHT, afk. van AMELAND
7479.	19/02/1811	JACOB MŁLLER, afk. van DOKKUM
7481.	20/02/1811	JAN SJOERDS, afk. van SURHUISTERVEEN
7482.	20/02/1811 CORNELIS HENDRIKS NORBERHUIS, afk. van NES (A)Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.