Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum

Index op personen voorkomende in het boek Kerfstokjes van onze Voorouders, H. Hietkamp


Naam	     Beroep	        Woonplaats	Pagina
			
Aafke Jans Pama	 oude vrijster	     Surhuisterveen	4
Aafke Regneri	 huisvrouw Luitjen Steffens	Buitenpost	65
Aaltje Alles	 huisvrouw Egbert Tomos	Surhuisterveen	88
Aaltje Brants	 huisvrouw Libbe Tijses	Surhuisterveen	105
Aaltje Ritskes	 huisvrouw Jochum Ates	Surhuisterveen	49
Aaltje Teunus	 Spinster	    Surhuisterveen	88
Aaltje Tjallings huisvrouw Corn. Eilander	Surhuisterveen	91
Aatie Brants	huisvrouw Lubbe Thijsses	Surhuisterveen	84
Aatje Pieters	zonder	Surhuisterveen	49
Abele Alderts	huisman	Surhuisterveen	26
Abraham Couperus	schoenmaker	Leeuwarden	66
Abraham Jan		Augustinusga	92
Abraham Levy	medicinemeester	Surhuisterveen	44
Abraham Oebeles		Augustinusga	94
Aeltje Ottes	huisvrouw Hepke Tjerks	Oostermeer/Witveen	15
Albert Dirks	boerenknecht	Oostermeer	15
Albert Dirks	arbeider	Surhuisterveen	84
Albert Geerts	Molenaarsknecht	Rottevalle	34
Albertus Gerrijts	zwervende		57
Aldert Abeles	huisman	Surhuisterveen	26
Aldert Hendriks	wever	Optwijzel	52
Alexander C. Atlas	winkelier	Roden	31
Andries Jochums	cherger	Surhuisterveen	31
Andries Nuttes	arbeider	Surhuisterveen	27
Anje Symens	huisvrouw Arent Pyters		60
Anne Everts	arbeider	Surhuisterveen	39
Anne Sierds		Tzummarum	57
Anne Teekes		Optwijzel	53
Anneke Bruggenhave	opkoopster	Leeuwarden	59
Antie Dirks	huisvrouw Wybe Louws	Surhuisterveen	24
Antie Ebes	huisvrouw Ritske Tomas	Surhuisterveen	102
Antie Meijnes	winkelierster	Surhuisterveen	19
Antie Meijnes	vroedvrouw	Rottevalle	101
Antje Dirks	huisvrouw Wybe Louwes	Surhuisterveen	21
Antje Edses	huisvrouw Berent Pyters	Opende/Surh.veen	95
Antje Eijses	huisvrouw Tjeerd Bonnes	t Witveen	15
Antje Everts	boerin	Rottevalle	37
Antje Gabes	huisvrouw Jelle Geerts	Surhuisterveen	24
Antje Jacobs	huisvrouw Steffen Sijbrens	Tietjerk	76
Antje Jans	weduwe Jille Douwes	Surhuisterveen	95
Antje Simons			31
Arent Hanja	cherger	Surhuisterveen	31
Arent Hendriks (Poep)	arbeider	Surhuisterveen	7
Arent Pijtters	huisman	Imetille	60
Arnoldus Boom	dorpsrechter/chirurgijn	Rottevalle	37
Ate Jochums	schipper	Surhuisterveen	105
Ate Limmens	hospes	Morra	107
Atje Oenes	huisvrouw Jochum Sapes	Surhuisterveen	104
Auke Dirks	huisman	Surhuisterveen	20
Auke Pyters		Augustinusga	94
Aukje Andries	huisvrouw Tjalling Hotses	Rottevalle	35
Aukje Bruijns		Rottevalle	63
Aukje Gerbens	winkelierster	Firdgum	102
Aukje Rommerts	huisvrouw Oene Hanties	Surhuisterveen	19
Ayse Leffring	cherger		32
Barnje Harings	hospes	Eijbersburen	52
Bauke Fokkes		Tietjerk ?	76,77
Bauke Johannes	twijner vlas	Surhuisterveen	88
Baukje Jacobs	huisvrouw Goytsen Teijes	Surhuisterveen	16
Baukje Pieters	huisvr. Hendrik Gerlofs 2e. 	Surhuisterveen	39
Baukje Sieuwers	vroedvrouw	Hardegarijp	77
Benedictus Gerrits	schuitvoerder	Augustinusga	102
Bentie Baukes	huisvrouw Jan Jans	Surh.veen/Bergum	88
Berbera Steenwijk		Surhuisterveen	88
Berend Egberts  	linnenwever	Visvliet	52
Berend Schreur	Linnenwever	Optwijzel	52
Berent Harmens		Sur.Veen/Vierhuizen	95
Berent Hendr. Atsma		Augustinusga	44
Berent Hendriks	herbergier/huisman	Oostermeer/Witveen	12,37
Berent Jans	wever	Garijp	76
Berent Pieters		Gerkesklooster	43
Berent Pyters	arbeider /timmerman	Opende/Surh.veen	95
Berentje Jans	spinster	Rottevalle	100
Binne Sipkes		Oostermeer/Witveen	47
Binnert Haersma		Augustinusga	74
Binnert Jans		Optwijzel	52
Boele Oedses	huisman	Surhuisterveen	14
Bontje Andries	dienstbode	Surhuisterveen	27
Bontje Martens	dienstbode	Rottevalle	63
Bote Rienks		Rottevalle	33
Brand Joosten	arbeider	Surhuisterveen	16
Brant Klazen		Surhuisterveen	104
Brechtje Pieters	dienstbode	Tietjerk	76
Brugt Arends	arbeider	De Wilgen	22
Buwe Martens		Surhuisterveen	104
Catharina Hasecamp	huisvrouw van Gerben Pama	Surhuisterveen	1
Catharina W. Haersma	huisvr. Mart. v. Acronius	Buitenpost	66
Claas Claassen	arbeider	Surhuisterveen	51
Claas Gerlofs	schipper	Surhuisterveen	4,5, 6,7,
Claas Goslings	schaapherder	Harkema	21
Claas Hinnes	huisman	Oostermeer	48
Claas Jans Pama	huisman	Surhuisterveen	1,11
Claas Kroon	winkelier	Leeuwarden	33
Claas Oedses	schipper	Surhuisterveen	2
Claas Pijtters		Oenkerk	76
Claes Dirks Adema	biesjager	Buitenpost	64
Coenraad Tijssen	herbergier	Huisterheide	65
Cornelis Eilander	snackschipper	Surhuisterveen	91
Cornelis Everts 	boer	Lippenhuizen	98
Cornelis Gerrits		Surhuisterveen	102
Cornelis Hendriks		Eestrum	73
Cornelis Hendriks	cherger		92,93
Cornelis Wybes	koopman	Surhuisterveen	79
Corneliske Ritskes	huisvrouw Melle Clases	Rottevalle	34
Daniel Reneman	apotheker	Leeuwarden	102
Detje Pieters		Surhuisterveen	49
Didert Willems		zwervende	60
Diemer Rinses	schipper	Rottevalle	36, 37
Dieuke Oenses	huisvrouw Sipke Yntes	Surhuisterveen	16
Dieuwertje Gerlofs	huisvrouw	Surhuizum	12
Dirk Everts	dorpsrechter	Buitenpost	64
Dirk Folkerts	molenaar	Rottevalle	34
Dirk Harmens	veenbaas	Surhuisterveen	5
Dirk Heeres		Augustinusga	92,93
Dirk Hendriks	schipper	Surhuisterveen	19
Dirk Jans	arbeider	Oostermeer/Witveen	15
Dirk Teekes	cherger	Stroobos	52
Dirk Willems	schoenmaker	Surhuisterveen	6
Dirk Wybes	loopjongen		3
Doede Jilles	soldaat gedeserteerd	Rottevalle	63
Doede Romkes	Ontvanger/boer	Tietjerk	76
Doeie Everts		Rottevalle	13
Dominius Cuperus	arts	Augustinusga	94
Douwe Aukes	koopman	Drachten	2
Douwe Jilles		Surhuisterveen	95
Douwe Pieters	veenbaas	Bakkeveen	98
Douwe Regneri	schoolmeeser	Buitenpost	65
Douwe Roelofs	arbeider	Westergeest	109
Douwe Wopkes	huisman	Buitenpost	64,66
Durk Folkerts	molenaar	Rottevalle	34
Eelco Haersma		Buitenpost	64
Eelke Harms	schuitvoerder	Surhuisterveen	92,95
Eelke Rienks		Rottevalle	37
Eelkje Westerhof		Buitenpost	64
Eerd Reinders	koopman/winkelier	Surhuisterveen	13
Eerde Jans (Bok)	schoenmaker	Surhuisterveen	4,6
Egbert Gerrijts	voerman	Surhuisterveen	1
Egbert Hendrix		zwervende	49
Egbert Hendrix	cherger		92
Egbert Tomos		Surhuisterveen	88
Egbert, alias Speck		zwervende	57
Egbertus Steenwijk		Surhuisterveen	88
Eije Gerrits	huisman	Surhuisterveen	49
Eijnte Johannes Pijl	arbeider	Surhuisterveen	13,75
Eijse Johannes 	koemelker	Harkema Opeinde	15
Enne Jans	huisman	Gerkesklooster	43
Evert Harrits	schoenmaker	Surhuisterveen	103
Evert Raank	hospes	Grijpskerk	60
Fedde Sijbrens		Goinga	21
Feikje Hasecamp	herbergierster	Augustinusga	34
Flores Ritskes	arbeider	Harkema	68
Focke Michiels	herbergier	Augustinusga	92
Focke van der Meer	mederechter	Bergum	78
Fockel Jilles	huiscvrouw Klaas Branties	Surhuisterveen	95
Fokje Bentz	huisvrouw Joh. Tjallings	Koehool	102
Fookel Willems	hospes	Surhuisterveen	58
Freerk Alberts		Drachten	30
Freerk Hendriks		Surhuisterveen	13
Freerk Kooiker	kooiker	Garijp	76
Froukje Michels	huisvrouw Pieter Uilkes	Augustinusga	68
Froukje Pieters	huisvrouw Wobbe Oedses	Surhuisterveen	5
Gabe Doedes		Oudwoude	109
Gabe Gooytsens	opkoper	Opende	21, 30
Gabe Jans	huisman	Surhuisterveen	83
Gabe Willems	arbeider	Garijp	59
Gabriel Lippes	huisman	Rottevalle	35
Gauke Teekes		Optwijzel	53
Geale Sweitses	alias Geale Gek	Lippenhuizen	106
Geert Coops	huisman/koopman	Rottevalle	12
Geert Hendriks		Augustinusga	44
Geert Jans	huisman	Boornbergum	22
Geertje Arends	kwakzalfster	Surhuisterveen	16
Geertje Loukes	huisvrouw Reinder Oldenburg	Surhuisterveen	49
Gerben Allaarts	vallaatsman	Augustinusga	60
Gerben Clases Pama	huisman	Surhuisterveen	0,1,2,
Gerben Wisses	schipper	Surhuisterveen	6
Gerke Lolkes		Surhuisterveen	16
Gerke Ubles			74
Gerlof Cornelis		Rottevalle	101
Gerrit Aikema	cherger	Groningerland	52
Gerrit Freerks		Oudwoude	109
Gerrit Orks Cleijnsma	Fiscaal/chirurgijn	Surhuisterveen	102,104
Gerrit Postumus	chirurgijn	Surhuisterveen	83,91
Gerrit Severijns	collecteur	Stroobos	52
Gerryt Hendriks	schoenmaker	Rottevalle	34
Gertje Hanses	huisvrouw Berent Hendriks	Oostermeer/Witveen	12
Gertje Jans	huisvrouw Wigbolt Gerrits	Surhuisterveen	23
Gertje Pama	huisvrouw Jochum Elias 2e.	Munnikezijl	2
Gjalt Hendriks	landmeter	Drachten	69
Gjalt Sipkes	schoolmeester	Gerkesklooster	69
Gjalt Sytses	veenarbeider	Surhuisterveen	16
Gjolt Tjerks		Tietjerk	76
Gooytsen Atzes	linnenwever	Optwijzel	52
Goswinus Heeringa			73
Goykjen Rienks	huisvrouw Aldert Abeles	Surhuisterveen	26
Goytsen Deddes Luimstra	Commies	Augustinusga	2,44,75
Goytsen Gabes	huisman	Surhuisterveen	84,105
Goytsen Teijes		Surhuisterveen	16
Goytsen Willems		Surhuisterveen	26
Goytske Wopkes	dienstbode	Surhuisterveen	13, 14
Grietje Freerks	huisvrouw Marten Jans 2e.	Surhuisterveen	83
Grietje Hendriks	huisvrouw Sije Reiners	Oenkerk	76
Grietje Hoekes	huisvrouw Rommert Kiers	Surhuisterveen	91
Grietje Jans Snoek			76
Grijtie Harmens		Augustinusga	94
Grijtie Martens	huisvrouw Eetse Jans	Rottevalle	100
Grijtje Jans	huisvrouw Doeie Everts	Rottevalle	13
Haayke Haanstra	commies		2,44
Halbe Jans	huisvrouw Andries Nuttes	Surhuisterveen	27
Halbe Wisses	schipper	Buitenpost	65
Han Jacobs	koemelker	Surhuisterveen	14
Haring Jans Pama	huisman	Surhuisterveen	6
Harke Hendriks	herbergier	Tietjerk	78
Harke Pieters	havencherger	Surhuisterveen	45
Harke Tjeerds		Hardegarijp	76
Harmen Freerks	arbeider	Rottevalle	99
Harmen Harmens	schaapherder	Opende	21
Harmen Harmens		Surhuisterveen	32
Harmen Hendriks	wever	Visvliet	52
Harmen Jacobs		Surhuisterveen	18
Harmen Jans	wever	Visvliet	52
Harmen Jans	arbeider	Surhuisterveen	39
Harmen Oenes	arbeider	Augustinusga	69
Hedman Haayes	arbeider	Rottevalle	100
Hedser Alberts		Suameer	76
Heerke Wybes	huisman	Augustinusga	12,13
Heert Piers	huisman	Augustinusga	83
Heintje Rinses	huisvrouw Albertus v. Loo	Tietjerk	76
Hendrik Dirks	arbeider	Surhuisterveen	2,4,19,20,30
Hendrik Everts	arbeider/ muddejager	Surhuisterveen	2
Hendrik Gerbens		Augustinusga	44
Hendrik Gerlofs	huisman	Surhuisterveen	39
Hendrik Gerrit Groenhoff	biesjager	Opende	40
Hendrik Hansen		Rottevalle	101
Hendrik Hendriks	huisman	Opende	40
Hendrik Jacobs		Zwolle	98
Hendrik Jans Coops		Opende	40
Hendrik Joosten	arbeider	Surhuisterveen	15
Hendrik Lammerts		Surhuisterveen	7
Hendrik Meijnes	smidsknecht	Surhuisterveen	27
Hendrik Thomas		Augustinusga	81
Henricus Duiff	secretaris	Drachten	66
Hepke Tjerks	hospes	Oostermeer/Witveen	15, 47
Hessel Rinnerts	herbergier	Buitenpost	52
Hette Gerrits		Surhuisterveen	102
Hilbert Pots	commies	Winschoten	40
Hillebrand Jans	huisman	Gerkesklooster	103
Hiltje Dirks	dienstbode	Surhuisterveen	31
Hiltje Geerts	huisvrouw Rinnert Jochums	Drachten	2
Hinke Johannes		Surhuisterveen	7,14
Hinke Ritskes	weduwe Auke Dirks	Surhuisterveen	20
Hinne Eebeles	huisman	Surhuisterveen	33
Hotse Johannes	boer	Harkema	15
Hylke Bouwes		Surhuisterveen	75
Idsert Sjoerds		Hardegarijp	76
Idske Jans	arbeider	Surhuisterveen	84
Inne Jans		Ureterpvallaat	16
Jacob Blokzijl	schipper	Surhuisterveen	4,5,6,7
Jacob Jacobs		Surhuisterveen	81
Jacob Jans	arbeider	Rottevalle	13
Jacob Klazen		Oenkerk	76
Jacob Ouwes	schipper	Kollum	105
Jacob Pyters		Augustinusga	94
Jacob Pytters	scharenslijper	Surhuisterveen	16
Jacob Wytses		Buitenpost	64
Jacobus Bos	secretaris	Augustinusga	74
Jacobus Offringa	dorpsrechter	Surhuisterveen	81
Jacomijntje Regneri		Buitenpost	65
Jan Aebeles	ambtenaar justitie	Leeuwarden	45
Jan Alberts	huisman	Surhuisterveen	81
Jan Andries		Surhuisterveen	27
Jan Ates	biesjager	Ureterp	98
Jan Berents		Gerkesklooster	43
Jan Bijleveld	biesjager	Groningerland	52
Jan Brands	schipper		106
Jan de Vegt	cherger	Stroobos	2,4
Jan Dirks	huisman	Surhuisterveen	14
Jan Freerks	zeeman	Rottevalle	33
Jan Freerks	vrijgesel	Zwaagwesteinde	24
Jan Gabes	huisman	Surhuisterveen	66
Jan Galis	winkelier	Munnikezijl	59
Jan Gerrits	huisman	Oostermeer	47
Jan Gerrits Plug	arbeider	Drachten, Immerwyk	30
Jan Hayes		Surhuisterveen	30
Jan Hendrix		zwervende	57
Jan Jacobs		Buitenpost	65
Jan Jans	wedman		52
Jan Jelkes	huisman	Rottevalle	37
Jan Jetzes	arbeider	Surhuisterveen	14
Jan Johannes	schipper	Surhuisterveen	66
Jan Lyckles	huisman	Bergum	63
Jan Meijerts	zeilmeester/havenmeester	Munnikezijl	3
Jan Piers	huisman	Augustinusga	92,96
Jan Pieters		Rottevalle	63
Jan Sjoerds	arbeider	Surhuisterveen	30
Jan Teekes	huisman	Surhuisterveen	64
Jan Tjallings		Drogeham	110
Jan Tjerks	huisman	Oostermeer/Witveen	13
Jan Willems		Rottevalle	37
Jan Wybes	huisman	Surhuisterveen	39
Janke Eerdes		Surhuisterveen	21
Janke Gerrits	huisvrouw Claas Pijtters	Oenkerk	78
Janke Jans	arbeidster	Harkema	15
Janke Sytses	dienstmeid	Surhuisterveen	22
Jannes Gerrijts	koopman	Surhuisterveen	75
Jannes Jans Coops	arbeider/tapper	Opende	39
Jannes Pieters	boer	Boornbergum	15
Jannetje Alberts		zwerfster	58
Jeen Alberts	koemelker	Smalle Ee	22
Jeen Geerts	siersmid	Surhuisterveen	20
Jelle Geerts	huisman	Surhuisterveen	83,84
Jelle Harmens	linnenwever	Optwijzel	52
Jelle Jacobs		Tietjerk	76
Jelle Jans		Burum	29
Jelle Oedzes	schipper	Surhuisterveen	0,20
Jeltje Doedes		Tietjerk	76
Jeltje Feitzes	huisvr. Gerlof Cornelis	Rottevalle	101
Jenke Annes	vroedvrouw	Oenkerk	76
Jenke Romkes	arbeidster	Oenkerk	76
Jenne Idses	wed. van Thijs Jacobs	Surhuisterveen	95
Jentje Roelofs	assistent Gerecht	Leeuwarden	92
Jeppe Doedes		Oudwoude	109
Jetske Eelkes	huisvrouw Lucas Arents	Optwijzel	23
Jetske Harmens	huisvrouw Pieter Harmens	Surhuisterveen	49
Jetze Wybes	arbeider	Surhuisterveen	84
Jildu Jans	spinster	zwervende	57
Jille Douwes		Surhuisterveen	95
Jimck Hendriks	huisvrouw Rinse Heinis	Garijp	78
Jisse Rinkes	cherger	Surhuisterveen	31
Jochum Ates		Surhuisterveen	49
Jochum Elias	cherger	Munnikezijl	2,3
Jochum Sapes	boer	Surhuisterveen	104
Jochum Sjoerds	huisman	Garijp	78
Joeke Jeens	arbeider	Surhuizum	40
Johannes Fockes	doodgraver	Surhuisterveen	47
Johannes Gerkes		Surhuisterveen	20
Johannes Hamstra	bode	Leeuwarden	38
Johannes Heeres		Eestrum	73
Johannes Hendriks	arbeider, alias vijfvinger	Surhuisterveen	21,57
Johannes Jans	arbeider (inbreker)	Augustinusga	94
Johannes Meines Boetes		Rodehel	32
Johannes Pieters	hospes	Roodhuis	52
Johannes Teekeles	opzichter v.d. molen	Kortwoude	2,3,4
Johannes Tijsses	arbeider	Drachten	30
Johannes Tjallings	cherger	Koehool	102
Johannes Wybes	boer	Follega	106
Jolle Claeses	huisman	Surhuisterveen	14
Joon Melles		Tietjerk	78
Jouke Cornelis		Ureterp	73
Jouke Cornelis	huisman	Augustinusga	69
Jouwert Uwes	veenbaas	Eestrum	73
Jurjen Teunis	schipper	Surhuisterveen	83
JurjenAukes	huisman	Augsbuurt	61
Keimpe Olthof	cherger	Surhuisterveen	92
Klaas Oedzes	huisman	Surhuisterveen	2
Kunne Oedses	huisvrouw Jacob Lieuwes	Surhuisterveen	19
Lambert Hendriks	schipper	Surhuisterveen	81
Lammert Hendriks		Surhuisterveen	96
Lammert Tjeerds	huisman	Surhuisterveen	0
Leentje Claeses	dienstmeisje	Rottevalle	34
Leentje Wobbes	huisvrouw Oeds Sybes	Surhuisterveen	19
Libbe Tijses	schipper	Surhuisterveen	105
Liebe Tjeerds	dorpsrechter	Opeinde (Sm.)	22
Lieftje Jans	winkelierster	Nieuwezijl	61
Lieuwe Piers	brouwer	Augustinusga	92,104
Lijsbet Atzes	huisvrouw Jelle Harmens	Optwijzel	52
Lijsbeth Pieters		Surhuisterveen	49
Lolkje Barelds (Lolkmoy)	huisvrouw Marten Alberts	Augustinusga	68
Lolle Jans	koemelker	Kollum	22
Lourens Wybes		Nijega (Sm.)	51
Lubbe Jans		Optwijzel	53
Lubbert Jans Schroor		Burum	28
Lubbert Willems		Gerkesklooster	103
Lucas Arents	opkoper	Optwijzel	23
Lucas Meijnardi	herbergier	Stroobos	59
Ludser Sjoerds		Suameer	77
Luitjen Steffens		Buitenpost	65
Lutske Jans		Leeuwarden	78
Lyckele Everts	boer	Rottevalle	35
Lyckele Jans	arbeider	Augustinusga	68
Lyckle Hotses		Boornbergum	23
Maaike Hendriks	hospes/vrouw v. Jan Freerks	Rottevalle	34
Maaike Lubberts	vrouw van Johannes Wybes	Follega	106
Marcus Leffringhuisen	hospes	Gerksbrugge	3
Marten Alberts		Augustinusga	68
Marten Jans		Surhuisterveen	84
Marten Martens	spinner	Harkema	69
Martie Teekes	dienstmeid	Augustinusga	12
Martinus Steenwijk	predikant	Surhuisterveen	88
Martinus van Acronius	Officier in het leger	Buitenpost	64
Maycke Cornelis	huisvrouw Hendrik Feickes	Noordermeer	63
Mayke Jans	huisvrouw Brant Klazen	Surhuisterveen	104
Meijndert Tjibbes	huisman	Rottevalle	37
Meijne Meijnts	boer	Surhuizum	68,73
Meijne Sybes		Suameer	30
Meijne Symons	herbergier	Surhuisterveen	30
Meindert Jans		Augustinusga	12,14
Melle Clases	hospes/ voerman	Rottevalle	34
Melle Hedzers	executeur	Augustinusga	94
Michel Sijbrens	huisman	Augustinusga	68
Mient Pieters		Rottevalle	101
Minke Minnes		Munnikezijl	3
Minneret Jans Jager	cherger	Kortwoude	45
Nanne Uwes		Eestrum	73
Neeltje Joosten			6
Oeds Aelses	huisman	Buitenpost	64
Oeds Alles		Augustinusga	92
Oeds Hanses	huisman	Surhuisterveen	3,4
Oeds Jelkes	schipper	Surhuisterveen	5
Oeds Sybes	schipper/ arbeider	Surhuisterveen	0,2,4,12,19
Oene Hanties	huisman	Surhuisterveen	19
Oene Hanties	huisman	Surhuisterveen	19
Ork Gerrits		Surhuisterveen	102
Petrus Steenwijk		Surhuisterveen	88
Petrus van Geuns	Officier in het leger	Buitenpost	65
Pieter Alberts	herbergier	Tietjerk	78
Pieter Berends		Gerkesklooster	43
Pieter Egberts		Bakkeveen	98
Pieter Harmens		Surhuisterveen	49
Pieter Hiddes	cherger	Eijbersburen	52,54
Pieter Jacobs		Surhuisterveen	92
Pieter Jans	schipper	Surhuisterveen	33
Pieter Jans		Augustinusga	94
Pieter Johannes 	cherger	Slijkenburg	35
Pieter Keijmpes	huisman	Surhuisterveen	1
Pieter Keimpes		Surhuisterveen	96
Pieter Minnes	arbeider	Surhuisterveen	49
Pieter Nannes	koopman	Drogeham	44, 69
Pieter Uilkes	huisman	Augustinusga	68
Ploontje Eedses		Rottevalle	37
Popke Sygers	ambtenaar justitie	Leeuwarden	45
Popke Wybes		Wijnjewoude	99
PopkeWybes	voerman	Surhuisterveen	1
Poppe Jans	veerschipper	Rottevalle	37
Poppe Teijes		Veenwouden	57
Pybe Alberts		Optwijzel	53
Pytter bi de banck		zwervende	57
Pytter Hendrixs		zwervende	57
Regina Oosterkamp	huisvrouw Mart. Steenwijk	Surhuisterveen	88
Reid Gurbes Reiding	koopman	Drachten	1,2,4
Reid Hanses		Rottevalle	1,2,4,
Reinder Fr. Oldenburg		Surhuisterveen	49
Reinder Rienks	schoenmaker	Rottevalle	34
Reiner Coenes		Rottevalle	100
Reintje Egberts		Drachten	30
Rengenier Huberts	cherger	Surhuisterveen	45
Renske Sjoerds	huisvrouw van Enne Jans	Gerkesklooster	43
Rienck Gabriels	paardekoopman		99
Rienk Severijns	schipper	Surhuisterveen	49
Rienk Symens	boer	Surhuisterveen	82
Rienk Thomas	arbeider	Augustinusga	74
Rienk Warners		Oostermeer	33
Rindert Jochums	winkelier	Drachten	2
Rindert Wopkes	veekoopman	Birdaard	3
Rinnert Ottes	boer	Surhuisterveen	39
Rinnert Sijdses	arbeider	Rottevalle	100
Rinnert Teekes	huisman	Surhuisterveen	1,33,68
Rinse Diemers	schipper	Rottevalle	33
Rinske (Hinke) Johannes		Surhuisterveen	14
Rinske Jelles	vroedvrouw	Rottevalle	101
Rinskje Hendriks		Surhuisterveen	103
Rinthie Ryckeles	alias Jan of Reiner Ryckeles	Surhuisterveen	98
Rinze Heinis		Garijp	79
Ritske Rienks		Surhuisterveen	81
Ritske Tomas		Surhuisterveen	103
Ritske Warners	distillateur	Rottevalle	34, 
Rixtje Jacobs	huisvrouw Saake Annes	Tietjerk	76
Roel Jacobs	bode	Surhuisterveen	45
Roel Tobias	bakker	Surhuisterveen	103
Roelfke Jans	huisvrouw Berent Harmens	S. veen/Vierhuizen	95
Roelof Clasen	trekt rond met Jacomijn	Surhuisterveen	95
Roelof Harts	arbeider	Surhuizum	40
Roelof Hendriks	koemelker	Surhuisterveen	103
Romke Gjolts		Oenkerk	77
Romke Hillebrands		Rijperkerk	76
Romkje Sijmons	huisvrouw Eije Gerrits	Surhuisterveen	49
Rommert Kiers	schoolmeester/koster	Surhuisterveen	5,6
Rommert Wopkes	slager	Surhuisterveen	19
Ruurd Ottes	arbeider	Oostermeer	15
Ryckele Hotses		Boornbergum	22
Saake Annes		Tietjerk	76
Saakje Hepkes		Oostermeer	47
Sake Annes		Tietjerk	76
Sake Heerkes	Timmerman	Augustinusga	68
Salomon Dijkman		zwervende	57
Sape Joosten	arbeider	Surhuisterveen	15
Sape Tjallings	veenbaas	Surhuisterveen	68,73
Sara Boelens	huisvrouw Heerke Wybes	Augustinusga	12
Severijn Symons	zeevarende	Surhuisterveen	81
Severijn Rienks	huisman	Surhuisterveen	81
Sibbele Piers	veenbaas	Augustinusga	92,96
Sibe Jans		Buitenpost	64
Sicke Willems		Gerkesklooster	103
Sietske Wierds	huisvrouw Claas Pama	Surhuisterveen	1
Sijbrand Pieters		Gerkesklooster	43
Sijdske Cornelis	Huisvrouw Gerrit Orks	Surhuisterveen	102
Sijert Jans	schoenmaker	Kollum	65
Sijke Andries	huisvrouw Wyger Linting	Surhuisterveen	103
Sijtske Pieters	huisvrouw Gerrit Minnes	Munnikezijl	3
Sipke Sipkes	arbeider	De Wilgen	22
Sipke Yntes		Surhuisterveen	16
Sjoerd Dirks	arbeider	Veenw./Surh.veen	57
Sjoerd Geets	huisman	Drogeham	110
Sjoerd Hinnes	boer	Opeinde (Sm.)	99
Sjoerd Meijnes	huisman	Drogeham	110
Sjoerd Nolles	huisman	Surhuisterveen	82
Sjoerd Sijbrens	biesjager	Augustinusga	64, 68
Sjoukje Pieters	huisvrouw Jurjen Aukes	Augsbuurt	61
Sjoukje Tierks	huisvrouw Jan Pyters		63
Steffen Sybrens			76
Sybe Jans	kooiker	Lutjegeest/Hardegar.	77
Sybe Oedses	arbeider	Surhuisterveen	0
Sybe Wybes	veenbaas	Surhuisterveen	1
Sybren Uwes	veenbaas	Eestrum	73
Symen Jans Pama	huisman		33
Symen Luitjens	winkelier	Surhuisterveen	19
Symen Pama	koopman	Surhuisterveen	1
Symen Rienks	huisman	Surhuisterveen	92
Symon Eijes Luimstra	huisman	Surhuisterveen	1
Symon Folkerts			76
Sytse Alderts	huisman	Surhuisterveen	26
Sytse Dirks	herbergier	Surhuisterveen	12, 13
Sytse Sapes Westerhof	dorpsrechter	Buitenpost	65
Sytse Tjerks	huisman	Noorddragten	30
Sytse Wybes	huisman	Surhuisterveen	81
Sytske Abrahams			33
Sytske Klazes Rispens	vroedvrouw	Surhuisterveen	57
Sytske Molles Claasinga	huisvrouw Goytsen Luimstra	Augustinusga	94
Sytske Oedses	arbeidster	Surhuisterveen	12
Sytske Sybes	huisvrouw Dirk Hendriks	Surhuisterveen	19, 31
Sytske Wierds	boerin	Surhuisterveen	1
Tamme Dirks	huisman	Grijpskerk	61
Teeke Brants	schipper	Surhuisterveen	104
Teeke Sapes	koopman/veenbaas	Surhuisterveen	68
Teetske Jacobs	huisvrouw Johannes Hek	Surhuisterveen	30
Teetske Meijnderts	huisvrouw Lolke Tjeerds	Oenkerk	77
Teetske Pieters	huisvrouw Pieter Nannes	Drogeham	44
Tetje Hendriks		Drachten	30
Tetje Jans	huisvrouw Hans Jacobs	Surhuisterveen	14
Tetje Klazes	huisvrouw Ritske Warners	Rottevalle	33
Tierck Rinnerts	arbeider	Rottevalle	100
Titia Libilia Sijgers		Buitenpost	22
Tjalling Harings Pama	huisman	Rohel Drogeham	6
Tjalling Hotses		Rottevalle	35
Tjalling Jans	huisman	Drogeham	110
Tjalling Sapes	veenbaas	Surhuisterveen	68
Tjebbe Jacobs	arbeider	Rottevalle	93
Tjeerd Bonnes	hospes	Oostermeer/Witveen	15
Tjeerd Douwes	huisman	Boornbergum	22
Tjeert Ridzerts	boer	Opeinde (Sm.)	99
Tjerk Clases		Rottevalle	38
Tjerk Wybes	veenbaas	Surhuisterveen	13
Tjipke Tjidses		Surhuisterveen	1
Tjitske Fokkes	Huisvrouw Doede Romkes	Tietjerk	76
Trijntje Freerks	concubine Arent Hendriks	Surhuisterveen	7,14
Trijntje Geerts	huisvrouw Lyckele Jans	Augustinusga	68
Trijntje Gerrits		Surhuisterveen	102
Trijntje Hanses	weduwe Bote Rienks	Rottevalle	35
Trijntje Hendriks	huisvrouw Gerrit Jans Plug	Drachten, Immerwyk	30
Trijntje Hommes	huisvrouw Inne Jans	Ureterpvallaat	16
Trijntje Jacobs	huisvrouw van Boele Oedses	Surhuisterveen	14
Trijntje Jacobs	huisvrouw Jelle Jacobs	Tietjerk	79
Trijntje Jans	huisvrouw Meijndert Jans	Augustinusga	12
Trijntje Johannes	huisvrouw Jan Hayes	Surhuisterveen	30
Trijntje Johannes	arbeidster	Oostermeer/Witveen	47
Trijntje Karsts	huisvrouw Focke Michiels	Augustinusga	92
Trijntje Sijbrens	huisvrouw Gerke Lolkes	Surhuisterveen	16
Tymen Jans		Augustinusga	92
Uiltje Rienks		Goinga	21
Uwe Jouwerts	veenbaas	Eestrum	73
Vrouwkje Benedictus	huisvrouw Gerrit Cleijsma	Surhuisterveen	102
Wardine Lammerts	winkelierster	Surhuisterveen	75
Warner Ritskes	veenbaas	Oostermeer	33
Warner Sjoerds	schoenmaker	Rottevalle	34,37
Wicke Wytses	huisvrouw Wytse Djurres	Surhuisterveen	30
Wierd Clases Pama	huisman	Surhuisterveen	3
Wierd Gerbens Pama	boer	Surhuisterveen	104
Wietske Tjeerds	vrouw van Tjalling Jans	Drogeham	110
Wigbolt Gerrits	winkelier	Kollum	23
Wigbolt Jacobs	cherger		92
Willem Atses	huisman	Drogeham	110
Willem Lieuwes	schipper	Surhuisterveen	6
Willem Pytters	huisman	Gerkesklooster	103
Willem Rienks	schuitmakersknecht	Augustinusga	68
Willem Warners	huisman	Rottevalle	36
Willem Wytses	arbeider	Drogeham	68
Willemke Mients	huisvrouw Sietze Alderts	Surhuisterveen	26
Willemke Ubles	huisvrouw Jeen Alberts	Smalle Ee	22
Wipkjen Hansen	wed. Errijt Errijts	Witveen/Oostermeer	100
Wobbe Harmens (Spek)	hospes	Opende/Surh.veen	30,57
Wobbe Lippes	arbeider	Rottevalle	36
Wobbe Oedses	arbeider	Surhuisterveen	0,5,6
Wobbe Roels		Rottevalle	100
Wopke Gerbens	arbeider	Surhuisterveen	13
Wopke Melles	werfbaas	Dokkum	107
Wopke Wopkes	boer	Surhuisterdijk	60
Wybe Jetses		Surhuisterveen	84
Wybe Louws	arbeider	Surhuisterveen e.a.	21, 23, 24, 30,31
Wybe Pieters Land	cherger	Stroobos	40,53
Wybe Sybes	huisman	Surhuisterveen	74
Wybe Sytses		Surhuisterveen	20
Wyger Jeens		Surhuisterveen	89
Wyger Linting		Surhuisterveen	103
Wytse Djurres	koopman van granen	Surhuisterveen	29
Wytse Minnerts Lipstra	koopman/brouwer	Surhuisterveen	13, 20, 27, 75,
Wytske Harkes		Hardegarijp	76
Wytske Jans		Surhuisterveen	30
Ybeltje Clases		Surhuisterveen	83
Yde Cornelis	cherger	Donkerbroek	35
Yde Everts		S.veen/Veenwouden	95
Ydtie Engberts	huisvrouw Wybe Sybes	Surhuisterveen	74
Ymke Symons		Pieterzijl	105
Ymkje Minderts	huisvrouw Jolle Clases		14
Ype Jans	cherger	Surhuisterveen	45
Ysaak Sannes	predikant	Burum	28
Yttje Gerrits		Surhuisterveen	102


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.