Noord-Oost Friezen in de VOC
Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noord-Oost Friezen in de VOC (1616-1791)

H. Zijlstra

In de bibliotheek van de NGV te Weesp bevindt zich een aantal boekjes waarin op zeer dun papier de namen van Friezen staan vermeld die in dienst waren van de VOC.
Deze lijsten zijn gemaakt door de heer P. Reenalda. Hieruit zijn de namen van Noord-Oost Friezen overgenomen. Na een korte vermelding van de naam van het schip, het jaar waarin het uitvoer (vaak van de rede van Texel), en de eventuele kapitein, worden de naam van de opvarende, de plaats waar hij vandaan komt, zijn functie, het jaar van varen, het folionummer van de scheepsrol, en eventuele bijzonderheden genoemd. De uitgebreidere, originele stukken bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Vanaf de oprichting van de VOC (in 1602) waren Friezen in dienst van deze multinational. Zo was de opperstuurman van De Eendracht, die in 1616 onder leiding van schipper Dirk Hartogs de Australische kust ontdekte, Pieter Doekes van Bil (Het Bildt). Het bestaan van een Friese Admiraliteit in Dokkum, van 1596 tot 1645 (en later Harlingen) zorgde voor een goede connectie met de VOC. De op deze pagina genoemde namen zijn dan ook slechts een fractie van het werkelijk aantal dat aanmonsterde. Dat Abel Jansz Tasman (1603-1659) uit het Groningse Lutjegast, op slechts 25 kilometer van Dokkum, connecties met de Friese Admiraliteit in Dokkum moet hebben gehad, lijkt aannemelijk.
In de loop der tijd zijn vele bronnen geraadpleegd waaruit met name Dokkumers zijn overgenomen, die hieronder worden weergegeven. De gegevens op deze pagina zullen regelmatig worden aangevuld met nieuwe vondsten.
Niet alleen in de VOC maar ook in de Westindische Compagnie (WIC) waren vele Friezen actief. Bekendste voorbeeld is natuurlijk Pieter Stuyvesant, de leider van de kolonie te Nieuw Amsterdam, het latere New York. Minder bekend is diens voorganger, de Harlinger Bastiaen Jansz Krol, die zich van ziekentrooster opwerkte tot commandeur van Nieuw Amsterdam, rond 1632. Hij volgde toen Peter Minuit op.

Rijksarchief Den Haag. Oude serie scheepsmonsterrollen van schepen varende in dienst der Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) voor de kamer Amsterdam naar Indië.

No. 1 Fluyt schip ‘Schagen’. Capt. Jacob Fransz Brant van Alckmaar. 1633-1640

Gerloff Jansz		Dokkum	bootsman		1640	Fol. 15

No. 2 Schip Nassau. 2-5-1635 van Texel, 22-9-1635 te Batavia

Pieter Jacobs		Rinsumageest	bootsman	1635	Fol. 9
Hendrik Sievertsz	Ameland	bosschieter		1635	Fol. 44
Jan Hendriksz		Doccum	bosschieter		1635	Fol. 52
Jan Popkes de Vries	Doccum	bootsgezel	overl.1636	Fol. 59
Wiggert Intges		Doccum	bootsgezel		1635	Fol. 63

No. 3 Grootboek van de fluijt ‘De Keyserinne’ 1636, van 18/1 - 18/7 van 
Holland naar Batavia

Auke Hoyckes		Doccum	schieman		1636	Fol. 5

No. 4 ‘t Schip ‘Swol’. 1637-1638
Hendrik Siuertsen Spanheimus van Leeuwarden, schipper 31/12 1637 
uit Texel geseylt, 
14/6 1638 op de reede van Batavia gearriveert. In September 1639 
werd f 210, en 
in September 1640 werd f 180, uitbetaald aan zijn vrouw Geertie 
Arends

3e deel.
Arent Hendriks		Dockum	schiemansmaat	per ?		Fol. 3

No. 5 Schip ‘De Sonne’. 1637/38. 31-12-1637 uit Texel, 3-7-1638 in Batavia.
Roelof Nannincx, Harlingen, bootsman, overl. 15-4-1639 Batavia, zijn 
vader was Nanne Luytgens. 

2e deel 1639. In Indië.
Here Jacobsz		Dockum	schieman	per ?		Fol. 59

Idem. Schip ‘De Maen’ vertrokken 31-12-1637, te Mauritius 15-5-1638

2e deel. In Indië.
Gille Hennesz		Dockum	bootsman	per ‘Lewarden’	1635	Fol. 42

No. 6 Schip ‘de gulde Buijs’. 1640. Vertrokken Texel 3 Mey 1640. 
Aankomst Mauritius 18 october 1640. Aankomst Batavia 3 mey 1641.
Cornelis Cnotsens	Harlingen	adsistent			Fol. 4
Zijn moeder is Anna Jarichs, haar volmacht op 14-9-1643 is Jan Willems Schol

Idem. ‘t Jacht ‘Leeck’
Gilte Giltes		Collum

No. 7 't Schip 'Roch'. 1640/1641
Laurens Maartensz	Grijpskerk	1638 in 't land per 'Armuyden'. 
24 april 1641 weer
 voor 3 jaar verbonden als bootsman. 6 mei 1641 in 't hospitaal.

No. 8 ‘t schip ‘Nassouw’. 1641/42. Vertrek Texel 16-9-1641, 
te Batavia 31-3-1642.

Gerlof Reinders		Dockum	trompetter	overl. 17-2-1642, zijn 
nagelaten wed. is Boutge Hilkes	Fol. 14
Pieter Janssen		Doccum	bosschieter	zijn moeder is Jannekij 
Pieters						Fol. 58
Engelbert Janssen	Gripskerk	bosschieter	gaat 31-3-1642 te 
Batavia over op 
de fluijt ‘Capelle’

FRSR-212 Scheepsboeken oude serie no. 18
In 't schip ''t Wapen van Amsterdam', uijt patria seyl gegaan 27-9-1661
 en 'Godt hebbe loff' op Batavia gearriveert 26-4-1662

Pagina 1
Claes Haijes		Doccum	bosschieter	overleden 1662	Fol. 72
Harmen Hendriks	    Doccum	bosschieter			Fol. 74
is 29-9-1661 over boord gevallen en verdronken 
Menne Pieters		Anjum	bootsman			Fol. 77
terug per 'Vrijheyt' 14-7-1668
Pieter Sietses		Doccum	bosschieter			Fol. 65
hij heeft een oom Otto Davids (Doedes?) , overleden 13-4-1674
Sije Pieters		Doccum	bootsman 	overleden 1663	Fol. 85

In 't schip 'Suijtpolsbrouck', vertrokken uit Texel 12-4-1668 en
 'Godt loff' op Batavia's Reede gearriveerd 12-10-1668

Doeke Reinders		Doccum	bootsgesel			Fol. 143
zijn petemoey is Aeltie Jelles. Vaart 30-8-1672 thuis met de 'Gekroonde 
Vrede' te Hoorn

Pagina 2:
Jacobis Zickema		Doccum		siekentrooster		Fol. 5
Hij te Batavia 20-3-1669

OIRE-212 Monsterrol VOC, 1726-
Jacobus Tolsma		Franeker	houtcapper	per Lapinenburg, 1763 
(Kaap de Goede Hoop)
Dirk Jochums		Dokkum	matroos		per Stadwijk, 1724 Fol. 55

J Gouvernement Cormandel
Nicolaas Tadama		Dockum		coopman en opperhoofd der politie,
per Sporewijk, 1760

K Commandement Sumatras Westkust
Gerrit Jansz		Dockum	soldaat		per Borselen	1766

L Directie van Bengalen
Eelke Joukes		Akkerwoude	bosschieter	per Vredestijn	1772
Details over de reizen kunnen worden nagezocht in de database Dutch Asiatic Shipping. Klik hier voor details.

 • Eyso de Wendt
  In de Vrije Fries, no. 74 van 1994 (p. 85-102) heeft een artikel gestaan over 'Een Kollumer koopman in de Oost'. De auteurs Femme S. Gaastra en Wilma Seybel beschrijven hierin de carrière van Eyso de Wendt (1718-1780) die als zestienjarige in dienst tradt van de VOC.
  Hij werd uiteindelijk 'directeur van de handel op China' en vergaarde daarmee een groot vermogen waarmee hij in 1760 in Kollum terugkeerde bij zijn moeder Idske Beylanus. Hij liet toen de buitenplaats Oostenburg bouwen.
  Van de familie Van Aylva kocht hij de functie van grietman van Westdongeradeel. Eyso kwam uit een familie die al niet onbemiddeld was. Zijn vader Willem de Wendt, die in 1733 overleed, was advocaat van het Hof van Friesland en fiscaal van Kollumerland. Zijn grootvader was burgemeester van Dokkum. In 1734 vertrok Eyso met neef Adriaan Bergsma (1702-1780), afkomstig uit de rijke Dokkumse familie Bergsma, zoon van een notaris en Catharina de Wendt. Zijn broer Gerardus de Wendt, die later voor de VOC naar Batavia ging, schopte het tot majoor.

 • Jan Braak
  Rond de zelfde periode vergaarde ook een andere Kollumer, Jan Braak (1739-1801), een groot vermogen in dienst van de VOC.

  Noordoost Friezen in hogere VOC rangen in 1745

  Batavia
  Laurens Coortsen (Ameland), jaar van aankomst: 1736, functie/rang: koopman
  Gerardus B. de Wendt (Kollum), jaar van aankomst: 1743, functie/rang: majoor

  Bengalen
  Jacob Berger (Dokkum), jaar van aankomst: 1731, functie/rang: opperchirurgijn

  Surat
  Eyso de Wendt, jaar van aankomst: 1734, functie/rang: onderkoopman

  Bron: Vrije Fries no. 74, 1994, pagina 87

  In 'De Navorscher' van 1861, p. 187:

 • Hessel Vlasblom
  Onder de nagelaten goederen van wijlen Hessel Vlasblom, van Dokkum, boekhouder aan boord van het Oostind. compagnieschip Rheenen den 10den december 1672 overleden, komt voor "Een coopere schrijffpen": deze wordt, in éen koop, "met 1 koocker met pennemes en 1 duymstock" gekocht voor de som van twee gulden zeven stuivers door Sebastiaan Pittavin van Amsterdam.
  In de database Dutch Asiatic Shipping staat dat het schip voor de kamer Amsterdam van de rede van Texel vertrok op 21-10-1672 en arriveerde aan Kaap de Goede Hoop op 28-03-1673, vertrek 13-04-1673, aankomst op bestemming Ceylon 24-06-1673. Het schip verging bij Sao Tomé in 1674.

 • Op plakkaat in Scheepvaartmuseum Amsterdam: VOC schip Ketel, vertrekt op 10 maart 1737 van Texel naar Ceylon. Jan Harels (Carels ?) van Dockum overboord gevallen. Volgens Dutch Asiatic Shipping: Van 9 januari tot 5 maart 1738 in Saldanha Bay. Arriveren 8 maart aan Kaap de Goede Hoop en 14 augustus 1738 in Ceylon.

 • Dominee Jacobus Canter Visscher publiceerde: Mallabaarse brieven, behelzende eene naukeurige beschrijving van de kust van Mallabaar, den aardt des landts, de zeden en gewoontens der inwoneren, Leeuwarden 1743. Vanuit Cochin in India stuurde hij 36 brieven naar oa Nederland (aan zijn broer, vader en moeder) en naar Batavia, die door zijn jongere broer onder genoemde titel werden gebundeld. Hij was in 1715 naar India afgereisd: Schip: Gamron. Inventarisnr.: 14129. Kamer: Rotterdam. Folio: 5. Uitreis: 21/04/1715. Bestemming: Batavia. DAS- en reisnr 2245.4. Aankomst: 17/02/1716.

  Van Jacobus zijn ook nog 2 in 1735 gemaakte plakettes bewaard gebleven in Indonesie. Klik hier.

 • Hendricus Canter Visscher uit Dokkum trouwde 21 augustus 1746 met Wikjen Minnema uit Dokkum. Zij hertrouwde na Hendricus' overlijden met de Deen Jan de With, die in 1746 werd benoemd tot commandeur van de jaarlijkse retourvloot uit Batavia. Deze stamvader van de familie Van Haersma de With, die later Stania state kocht, heeft een ivoren scheepje nagelaten die in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek te zien is. Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1750. DTB nr: 197, 1743 - 1755. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 april 1750, Dokkum. Man: Jan de With, Amsterdam. Vrouw: Wikjen Minnema, Dokkum. NB: beroep bruidegom: oud-commandeur v. d. Oost-Indische retourvloot.

  Generale land-en zeemonsterrollen VOC kamer Amsterdam (nationaal archief, toegang 1.04.02, inv.nr. 5224, jaar 1776)
  1776
  Nanne Sijnje (=Sinia) , Dockum, ordinaris raad van justitie, met de Patriot, in 1775 raad van justitie.
  Johannes Casparus Bergsma, Dockum, coopman, met de Vrouwe Geertruida, in 1773 ondercoopman. Hij was toen ca 27 jaar oud. Dokkum, Doop Herv. gem. 1730-1772. DTB: 187. Dopeling: Johannes Kasparus, Gedoopt op 19 oktober 1746, zoon van Wilhelmus Bergsma, secretaris van Oostdongeradeel.
  Over Nanne Sinia en diens familie is veel uitgezocht door Hans Bouman, zie hier.

 • Jeronimus Cornelisz.
  De onderkoopman van het welbekende VOC-schip de Batavia, Jeronimus Cornelisz (Hieronimus Kornelis), heeft het grootste deel van zijn leven in Noordoost Friesland gewoond. Hij moet rond 1600 geboren zijn en is waarschijnlijk naar de Latijnse school in Dokkum geweest. Hij werd opgeleid als apotheker en vertrok richting Haarlem rond 1626. Hier ging hij failliet en monsterde vervolgens in 1628 aan bij de VOC. Na de stranding van de Batavia op een Australisch rif (4 juni 1629) ontpopte hij zich tot een moorddadige machtswellusteling. In het boek 'De ondergang van de Batavia', door Mike Dash, staat een en ander tot in detail beschreven. Zie hier voor een recensie. Of kijk in de rubriek Boeken op deze site.
  Nu ook met nieuwe gegevens van de hand van ons lid en webmaster Hans Zijlstra in Engelstalige Engels/Amerikaanse paperback (mei 2003): Batavia's Graveyard (te bestellen via www.amazon.com). En in de Nederlandstalige paperback (negende druk) van De ondergang van de Batavia (te bestellen via www.bol.com voor 7,50 euro).

 • Voor opgravingen van de Batavia zie deze pagina.
 • Lees ook de beschrijvingen op de site van de Bataviawerf in Lelystad.
 • De Australische VOC site over Batavia's Graveyard met beschrijving van de gebeurtenissen op de Houtman Abrolhos (met foto's).

 • De Nederlandse site over Wiebe Hayes, de redder van de overlevenden van de Batavia.

 • In hetzelfde jaar als de Batavia, 1628, liep in Stockholm de Vasa van stapel. Ook dit vlaggeschip strandde op zijn maiden trip, en wel direct bij het uitvaren van de haven ! De Nederlandse scheepstimmerman had een topzwaar schip gemaakt, zie hier voor de details.

 • In het boek 'Met vriend die God geleide', van Perry Moree, over het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de VOC, komen de volgende Dokkumers voor:
  Pakketboot Vlijt, kamer Zeeland, bemanning op 6 april 1789: Sous-luitenant Bernardus Stefanus, geboren te Dokkum, gage 36, lot 2. Hij ging op 6 oktober 1789 te Batavia ziek van boord.
  Pakketboot Haasje, kamer Amsterdam,bemanning op 9 juli 1791: matroos Ruurt Dirks, geboren te Dokkum, gage 16, lot1.

  Voor zoeken naar andere Friezen in de VOC, 1700-1794 (o.a. Dokkum, Dockum, Wierum, Ee), met o.a. onderstaande opvarenden, (per 1.10.2005 al meer dan 250 man)klik hier. :
  Naam, Schip, Uitreis 
  1 Gerrit Jansz, Zilveren Leeuw, 15-11-1765 
  2 Bauke Rinks, Hindeloopen, 27-06-1783 
  3 Gerrit de Vries, Schuitwijk, 03-03-1729 
  4 Jans de Vries, Cornelia, 21-11-1731 
  5 Ruwert de Wilde, Nieuwstad, 20-04-1738 
  6 Pieter Reijndersz:, Wapen van Hoorn, 20-06-1749 
  7 Jan Tellingh, Oosthuizen, 02-11-1754 
  8 Gerrit Pietersz, Gerechtigheid, 16-05-1758 
  9 Hendrik Casparsz, Gerechtigheid, 16-05-1758 
  10 Gerrit Reijmers, Schagen, 07-10-1758
  11 Nanningh Lindeboom, Lekkerlust, 09-12-1762 
  12 Albert Cornelisz, Lycochton, 08-12-1766 
  13 Rens Andries, Lycochton, 12-12-1761 
  14 Hendrik Egberts, Bartha Petronella, 12-05-1770 
  15 Matthijs Groenwald, Bartha Petronella, 20-12-1767 
  16 Renst Johannes, Java, 07-07-1782 
  17 Gerbrandt Teunisse, Hindeloopen, 17-08-1778 
  18 Paulus Tjeerts, Foreest, 20-10-1772 
  19 Witser Jacob Dijkstra, Berkhout, 20-09-1786 
  20 Simon Sijbrants, Westhoven, 18-08-1748 
  21 Jan Willemsz: van Zanten, Overschi, 09-04-1752 
  22 Meijndert Gerbrants, Gerechtigheid, 18-10-1755 
  23 Jan Hoogakker, Vrouwe Anthoinetta Coenrardina, 29-09-1772 
  24 Thomas Laurens Doom, Schoonderloo, 07-07-1782 
  25 Gouwke Jeroons de Haan, Rozenburg, 12-09-1791 
  26 Cent Pietersz:, Pasgeld, 11-11-1745 
  27 Jacob Krist, Standvastigheid, 14-11-1785 
  28 Johan.s Ruts Ardema, Canton, 25-10-1786 
  29 Harke Joukes, Canton, 18-01-1790 
  30 abraham hendriks, Zeebouwer, 03-08-1789 
  31 Johannes Boukes, Gerechtigheid, 16-06-1790 
  32 Agge Peltjes Brenga, Delfland, 07-04-1728 
  33 Jan Claasz, Hoop, 10-11-1746 
  34 Hans Germersz, Hoop, 10-11-1746 
  35 Jan Carrelsz, Huis te Spijk, 05-11-1732 
  36 Augustus Heeringa, Magdalena, 21-10-1730 
  37 Volkert Pietersz, Overschie, 07-01-1749 
  38 Siebe Onbels, Reigersdaal, 03-01-1704 
  39 Jan Gerritsz van der Schilt, Ridderkerk, 04-04-1727 
  40 Dirk Tjepkes Kingma, Rozenburg, 17-09-1783 
  41 Jan Albertsz, Rust en Werk, 28-10-1747 
  42 Jan Heijke Willems, Vreeburg, 17-04-1765 
  43 Edde Dirkse Houtehuijs, Abbekerk, 10-05-1705 
  44 Pieter Roelofsz, Avenhorn, 26-12-1784 
  45 Pieter Roelofsz, Avenhorn, 26-12-1784 
  46 Heijn Reinders, Constitutie, 20-02-1791 
  47 Reijndert Gelloff, Cornelia, 04-12-1729 
  48 Ale Douwes, Jager, 23-10-1751 
  49 Dirk Herilt, Meervliet, 30-05-1753 
  50 Hendrik Caspers, Noord Nieuwland, 01-10-1768 
  51 Jacob Hillebrantsz, Noorderkwartier, 20-01-1710
  52 Claas Jansz Slem, Opperdoes, 17-10-1725 
  53 Eelke Rinst, Oude Zijpe, 19-01-1712 
  54 Jan Pietersz, Pijlswaart, 21-10-1752 
  55 Hermanus Stangenbergh, Schakenbos, 12-04-1751 
  56 Wijbrand Thijsen, Westfriesland, 13-05-1769 
  57 Jan Gerritse (uit Ee), Gouverneur-Generaal, 24-04-1760 
  58 Jan Gerritse (uit Ee), Schoonzicht, 24-05-1760 
  
  Op Alfabetische volgorde, opvarenden uit Dokkum:
  
  1	Adriaan Reijndertsz	Den Dam	14/01/1732
  2	Agge Brenga	Delfland	07/04/1728
  3	Agge Bronga	Adrichem	28/10/1733
  4	Agge Bronga	Den Dam	27/04/1730
  5	Agge Brunga	Goudriaan	18/10/1725
  6	Albert Cornelisz:	Lycochton	08/12/1766
  7	Albert de Vries	Den Dam	24/05/1723
  8	Ale Douwes	Jager	23/10/1751
  9	Andries Reijnders	Walcheren	07/05/1770
  10	Arend Jansz	Wickenburg	12/03/1734
  11	Arij Doedessen	Wolphaartsdijk	11/12/1730
  12	Arnoldus Ludema	Arnestijn	29/09/1738
  13	Arnoldus Ludeman	Huis ter Duine	25/04/1743
  14	Arnoldus Lutema	Adrichem	28/03/1736
  15	Augustijn Heringa	Domburg	27/02/1704
  16	Augustinus Eijtsma	Lekkerlust	22/09/1766
  17	Augustus Heeringa	Magdalena	21/10/1730
  18	Auke Rochus	Karthago	30/12/1707
  19	Barend Martens	Hercules	06/09/1745
  20	Barent Eijbers	Huigenwaard	09/11/1753
  21	Barent de Vries	Krabbendijke	02/04/1739
  22	Bartel Wijtsesz	Heinkenszand	26/06/1721
  23	Bauke Rinks	Hindeloopen	27/06/1783
  24	Benedictus Dimsman	Vriendschap	19/12/1780
  25	Berent de Vries	Oosthuizen	22/05/1750
  26	Bode Relingh	Rijksdorp	01/01/1719
  27	Cent Pietersz:	Pasgeld	11/11/1745
  28	Christoffel Rijcx	Everswaart	07/11/1726
  29	Christoffel Rijcx	Wickenburg	15/01/1730
  30	Christoffel Rijkx	Herstelde Leeuw	23/04/1722
  31	Christoffel Rijx	Everswaart	11/12/1731
  32	Christoffel van Tongeren	Hillegonda	29/01/1733
  33	Claas Fioers	Hercules	06/09/1745
  34	Claas Hansz.	Kiefhoek	06/06/1709
  35	Claas Istraa	Zuid-Beveland	21/12/1767
  36	Claas Janse	Walcheren	21/02/1764
  37	Claas Lourensen	Zandenburg	18/01/1714
  38	Claas Sjoers	Herstelder	25/11/1745
  39	Claas Sjoert	Rijnhuizen	26/12/1741
  40	Claas Slem	Opperdoes	17/10/1725
  41	Claas Slim	Opperdoes	31/01/1733
  42	Claas Thijssen	Berbices	27/01/1718
  43	Claas de Vries	Ellemeet	06/06/1709
  44	Claes van der Keel	Huis ter Boede	14/06/1703
  45	Cornelis Jacobse	Hogenes	27/01/1718
  46	Cornelis van Dokkum	Velsen	14/04/1762
  47	Cornels Pietersz:	Kattendijk	14/06/1703
  48	Daniel Reijniersz	Rijnhuizen	20/05/1745
  49	Daniel Reijniersz	Ida	21/04/1745
  50	David Hendriksen	Heinkenszand	26/06/1721
  51	David Hendriksen	Spiering	12/05/1721
  52	Dirk Herilt	Meervliet	30/05/1753
  53	Dirk Kingma	Rozenburg	17/09/1783
  54	Dirk Planten	Den Dam	14/01/1732
  55	Douwe Paulusz	Jager	02/04/1747
  56	Edde Houtehuijs	Abbekerk	10/05/1705
  57	Eelke Rinst	Oude Zijpe	19/01/1712
  58	Egbert Lammertsz	Hof d'Uno	12/08/1745
  59	Ernst Ricks	Westhoven	11/09/1745
  60	Evert Jansz	Middelwoud	23/04/1722
  61	Fieurt Witsies	Torenvliet	30/03/1760
  62	Focke Annes	Opperdoes	14/05/1721
  63	Frans Hermansz	Middelwoud	23/04/1722
  64	Frans Hermansz:	Herstelde Leeuw	23/04/1722
  65	Frans de Smit	Hillegonda	22/04/1726
  66	Geerloff Nannings	Belvliet	01/08/1711
  67	Gerbrandt Teunisse	Hindeloopen	17/08/1778
  68	Germ Reijnierse	Blijdorp	18/10/1755
  69	Gerrit Dirks	Gerechtigheid	16/06/1790
  70	Gerrit Dirkse	Popkensburg	27/06/1771
  71	Gerrit Jansz	Zilveren Leeuw	15/11/1765
  72	Gerrit Johannes	Naarstigheid	26/03/1750
  73	Gerrit Pietersz	Gerechtigheid	16/05/1758
  74	Gerrit Postema	Westerveld	20/11/1764
  75	Gerrit Reijmers	Schagen	07/10/1758
  76	Gerrit Tjertsz	Nieuw Rhoon	12/11/1769
  77	Gerrit Willemsz	Verwachting	29/08/1743
  78	Gerrit de Vries	Westfriesland	14/12/1763
  79	Gerrit de Vries	Schuitwijk	03/03/1729
  80	Gerrit van der Bijl	Meijenburg	03/01/1736
  81	Gillis Jespes	Herstelde Leeuw	16/05/1716
  82	Gosper Sjours	Vrouwe Kornelia Hillegonda	16/06/1775
  83	Gouwke de Haan	Rozenburg	12/09/1791
  84	Govert Abels	Herstelde Leeuw	07/03/1713
  85	Haije Doedes	Hoedekenskerke	28/03/1723
  86	Haije Doedes	Borssele	29/10/1728
  87	Hans Annes	Berbices	16/04/1720
  88	Hans Germersz:	Hoop	10/11/1746
  89	Hans Goossen	Oude Zijpe	29/06/1740
  90	Hans Gosis	Kerkwijk	12/02/1736
  91	Harmanus Jansz	Delfshaven	27/09/1774
  92	Hedde Wessels	Kerkwijk	12/02/1736
  93	Heijn Reinders	Constitutie	20/02/1791
  94	Hendrick Barentse	Schonewal	20/01/1710
  95	Hendrik Baanga	Vlissingen	21/01/1734
  96	Hendrik Bierman	Scheijbeek	15/05/1742
  97	Hendrik Bontekoe	Standvastigheid	28/09/1761
  98	Hendrik Bontekoe	Huis te Boede	25/09/1761
  99	Hendrik Casparsz	Gerechtigheid	16/05/1758
  100	Hendrik Caspers	Noord Nieuwland	01/10/1768
  101	Hendrik Egberts	Bartha Petronella	12/05/1770
  102	Hendrik Egberts	Walcheren	07/05/1770
  103	Hendrik Hendriksz	Brouwer	19/04/1750
  104	Hendrik Meijer	Rozenburg	12/09/1791
  105	Hendrik Wersma	Valkenisse	16/01/1722
  106	Herman Annes	Hof niet altijd zomer	28/03/1723
  107	Herman Evertsen	Heinkenszand	26/06/1721
  108	Herman Vreije	Holland	24/02/1786
  109	Hermanus Stangenbergh	Schakenbos	12/04/1751
  110	Hessel Hesselius	Herstelling	29/10/1728
  111	Hessel Viersma	Klarabeek	27/05/1722
  112	Ide Bootsma	Patmos	02/04/1739
  113	Inte Boom	Duinenburg	30/03/1769
  114	Inte Boom	Jonge Samuel	06/03/1768
  115	Isacq Pantekras	Valkenisse	25/12/1719
  116	Isier Sous	Nieuwerkerk	08/07/1736
  117	Ite Bootsma	Hofwegen	17/02/1739
  118	Jacob Bindersen	Schonewal	20/01/1710
  119	Jacob Devisser	Papenburg	06/05/1736
  120	Jacob Hillebrantsen	Wassenaar	25/02/1719
  121	Jacob Hillebrantsz	Noorderkwartier	20/01/1710
  122	Jacob Hillebrantsz:	Hillegonda	22/04/1726
  123	Jacob Jacobsen	Nederhoven	13/01/1723
  124	Jacob Jacobsz	Maria Adriana	23/05/1740
  125	Jacob Jacobsz:	Barbestein	07/11/1726
  126	Jacobus Stavorinus	Torenvliet	08/03/1757
  127	Jacobus van Dalen	Reigersdaal	09/12/1744
  128	Jan Albertsz	Rust en Werk	28/10/1747
  129	Jan Carelse	Barbestein	07/11/1726
  130	Jan Carrelsz	Huis te Spijk	05/11/1732
  131	Jan Cempel	Middelwoud	17/01/1726
  132	Jan Claasz:	Hoop	10/11/1746
  133	Jan Foppes	Middelwoud	14/10/1713
  134	Jan Harmensz	Sijbekarspel	19/05/1739
  135	Jan Hoogakker	Vrouwe Anthoinetta Coenrardina	29/09/1772
  136	Jan Leverlong	Cats	04/11/1729
  137	Jan Mennes	Jerusalem	25/04/1702
  138	Jan Mourissen	Herstelde Leeuw	20/01/1710
  139	Jan Pieterse	Kronenburg	12/12/1761
  140	Jan Pietersz	Pijlswaart	21/10/1752
  141	Jan Pietersz.	Nieuw Nieuwerkerk	04/07/1751
  142	Jan Quintijn	Raadhuis van Middelburg	30/04/1712
  143	Jan Reijndertsz	Sara Jacoba	20/11/1745
  144	Jan Roeloffsz	Beieren	07/05/1702
  145	Jan Tellingh	Oosthuizen	02/11/1754
  146	Jan Teunisse	Valkenisse	30/11/1723
  147	Jan Uding	Brouwer	19/04/1750
  148	Jan Voorstoep	Barbestein	07/11/1726
  149	Jan Willems	Vreeburg	17/04/1765
  150	Jan van der Schilt	Ridderkerk	04/04/1727
  151	Jan van Zanten	Overschie	09/04/1752
  152	Jans de Vries	Cornelia	21/11/1731
  153	Jetse Visser	IJsselmonde	10/06/1773
  154	Jeuriaen Ruijdiger	Bredenhof	18/05/1710
  155	Johan Zielken	Zilveren Leeuw	05/08/1780
  156	Johan.s Ardema	Canton	25/10/1786
  157	johannes boukes	Gerechtigheid	16/06/1790
  158	Johannes Gunterman	Noord-Beveland	04/10/1758
  159	Johannes Verborg	Dankbaarheid	18/05/1776
  160	Joseph Jansen	Barbara Theodora	06/01/1760
  161	Jurk Jacobus	Popkensburg	27/06/1771
  162	Kempe Gauma	Vrijburg	31/05/1711
  163	Lucas Cornelisz	Nieuw Nieuwerkerk	30/11/1753
  164	Lucas Utrecht	Neptunus	21/05/1717
  165	Lutje Elgersmeers	Meijenburg	03/01/1736
  166	Maarten Tjerks	Gouverneur-Generaal	23/07/1763
  167	Matijs de Vries	Oosterstein	15/01/1702
  168	Matthijs Groenwald	Bartha Petronella	20/12/1767
  169	Meijndert Gerbrants	Gerechtigheid	18/10/1755
  170	Meijne de Haan	Cats	31/12/1718
  171	Nanningh Lindeboom	Lekkerlust	09/12/1762
  172	Nette Heers	Ketel	01/06/1734
  173	Paulus Tjeerts	Foreest	20/10/1772
  174	Philippus Willems	Nieuwerkerk	09/10/1745
  175	Pieter Andriesz	s Heer Arendskerke	02/04/1739
  176	Pieter Claasz:	Schuitwijk	30/05/1736
  177	Pieter Gerrits	Samaritaan	30/01/1727
  178	Pieter Gerritsz	Geldermalsen	16/08/1748
  179	Pieter Lolkesz	Meijenburg	15/02/1721
  180	Pieter Paulus	Willem de Vijfde	20/09/1767
  181	Pieter Paulus	Popkensburg	27/06/1771
  182	Pieter Reijndersz:	Wapen van Hoorn	20/06/1749
  183	Pieter Rinken	Zandenburg	04/03/1707
  184	Pieter Roelofsz	Avenhorn	26/12/1784
  185	Pieter Roelofsz	Avenhorn	26/12/1784
  186	Pieter Roelofsz:	Avenhorn	26/12/1784
  187	Pieter Ruijer	Sijbekarspel	28/03/1736
  188	Pieter Teekens	Schellag	01/11/1742
  189	Pieter de Vries	Oosthuizen	22/05/1750
  190	Pieter de Vries	Oosterstein	20/01/1710
  191	Pile Durks	Tempel	20/09/1768
  192	Reijnder Alblas	Vrouwe Maria Jakoba	17/01/1772
  193	Reijndert Gelloff	Cornelia	04/12/1729
  194	Rens Andries	Lycochton	12/12/1761
  195	Renst Johannes	Java	07/07/1782
  196	Roeloff Barentsz	Hillegonda	22/04/1726
  197	Ruwert de Wilde	Nieuwstad	20/04/1738
  198	Sandert Soers	Westhoven	11/09/1745
  199	Schelte Schaapman	Vreeland	14/12/1741
  200	Sibrandus Columba	Schakenbos	12/04/1751
  201	Sicke Pietersz:	Domburg	15/01/1701
  202	Siebe Onbels	Reigersdaal	03/01/1704
  203	Sijbrant Jansz:	Samson	15/02/1721
  204	Simon Sijbrants	Westhoven	18/08/1748
  205	Sipke Gerrebens	Herstelde Leeuw	23/04/1722
  206	Sjoert Wietjes	Huis te Manpad	28/12/1752
  207	Soert Wietjes	Wapen van Hoorn	20/06/1749
  208	Theunis Jansz	Meijenburg	01/06/1724
  209	Theunis Jansz	Rijksdorp	01/01/1719
  210	Theunis Jansz:	Stabroek	24/01/1728
  211	Theunis Jansz:	Vis	10/05/1728
  212	Thijs Neij	Woestduin	23/02/1770
  213	Thomas Baijens	Vrouwe Elisabeth	14/05/1773
  214	Tieert Sijbrandsz	Diemen	19/05/1707
  215	Tierk Tiepties	Ter Nisse	08/11/1715
  216	Volkert Pietersz	Overschie	07/01/1749
  217	Wiebe Jeroens	Rotterdams Welvaren	26/07/1785
  218	Wijbrand Thijsen	Westfriesland	13/05/1769
  219	Willem Bekker	Westerveld	04/06/1768
  220	Willem Lucas	Vrouwe Katharina Johanna	19/10/1785
  221	Witser Dijkstra	Berkhout	20/09/1786
  
  Uit Kollum:
  1 Adam Volbergen, Collum, Valkenisse 1730 
  3 Claas Jansz, Collum, Zoetelingskerke 1730 
  4 Claas Jansz, Collum ,Klarabeek 1739 
  5 Claas Pietersen, Collum, Berbices 1718 
  6 Dirck Govertse, Collum, Oosterstein 1710 
  7 Douwe Otties, Collum, Sint Laurens 1739 
  8 Gerard de Wendt, Collum, Zaamslag 1742 
  9 Henrik Jacobsz, Kollum, Geertruid 1718 
  10 Herman Alderts, Collum, Huis de Vlotter 1722 
  11 Hermanus Geers, Collum, Brouwer 1750 
  12 Jacob Martensz, Collum, Verwachting 1743 
  13 Jan Brouwer, Collum, Heinkenszand 1728 
  14 Jan de Vries, Collum, Middelwoud 1726 
  15 Johannes Daleman, Collum, Steenhoven 1738 
  16 Luloff Geerts, Collum, Abbekerk 1709 
  17 Minne de Vries, Collum, Schagen 1754 
  18 Rink Alofs, Collum, Hohanna 1724 
  19 Samuel Tiards, Collum, Hillegonda 1731 
  21 Wijbrand Dirksz, Collum, Zoetelingskerke 1730 
  22 Wopke Wessels, Collum, Abbekerk 1705 
  
  Uit Anjum:
  1 Cornelis Lulkens (Lolkes ?), Anjum, Borssele 1773 
  2 Witse Dirks, Anjum, Zeeuw 1777 
  
  Schiermonnikoog:
  1 Jacob Tjerks, Schiermunkoog, Oosthuizen 1759 
  2 Egbert Tegel de jong, Schiermonnikoog, Nieuwstad 1790 
  3 Jacob Jansz, Schiermunckeroog, Diemen 1705 
  4 Hendrik Roelofs, Schiermonnikoog, Unie 1790 
  
  Meer dan 100 Amelanders monsterden aan bij de VOC.
  
  
  In de Gens Nostra special over de VOC van november 2002 wordt vanaf pag. 595 een lijst weergegeven van de 'National Archives of Sri Lanka', het vroegere Ceylon. Hier komen de volgende Noordoost Friezen op voor:

  Jaar, Naam, Geboorteplaats, Eerste benoeming, Rang, Datum, File, Pag.
  1703, Hage Alon (Haye Ales?), Dokkum, 1692, soldaat, 8/10, 5678, 90
  1754, Wybrand Gerkes Blaauw, Collem, 1751, korporaal, 10/5, 5693, 58
  1780, Lambertus Byerbag, Dokkum, 1779, soldaat, 20/4, 5702, 126
  1709, Barent Jansz, Dokkum, 1700, matroos, 10/10, 5680, 7
  1794, Hendrick Roelofs, Schiermonnikoog, 1790, matroos, 7/7, 5708, 139
  1728, Jelle Teeuwesz, Ameland, 1724, schutter, 5/1, 5684, 1

  Op blz. 582 van dit VOC-nummer van Gens Nostra staat het testament van Adolphus Cramer vermeld. Adolph Cramer, zoon van Ernst Wilhelm Cramer, gedoopt 27 maart 1680 te Hallum, monsterde aan bij de VOC. Zijn moeder overleed al vroeg want zijn vader hertrouwde op 7 januari 1683 met de bekende vroedvrouw Catharina Schrader. Toen op 4 feb 1692 Ernst Wilhelm Cramer overleed bleef Catharina met 6 kleine kinderen achter in Hallum, waaronder Adolph.
  Op 15 dec 1716 liet hij in Ceylon een testament opmaken. Testament van Adolphus Cramer tot Hallum in Friesland geboren in dienst van VOC en zijn wettige en waerde huysvrouw Christina Isaaqz gebooren te Jaffanapatnam, zij stellen elkaar óver en weder tot eenige universele en algeheele erfgenaem'. Er zijn nog geen kinderen. Hij verzoekt 'voor so verre sijn te goet hebbende gaegie aengaet, dat de edele heeren bewinthebberen ter kaemer Amsterdam, waer voor hij is uytgevaeren, sigh gelieven te draegen als executerus'.

 • De Dokkumer Gilles Takes viel van een VOC schip 't Rad van Avontuur, dat in mei 1687 vanuit Texel was vetrokken. Zoals gebruikelijk worden zijn goederen aan boord verkocht, en wel bij openbare verkoping "voor de mast". De opbrengst en de verdiende gage komt aan zijn erfgenamen. Op 20 september komt 't Rad van Avontuur aan bij Kaap de Goede Hoop.

 • Zie ook Atlas Mutual Heritage- VOC vestigingen en illustraties.

 • De meest uitgebreide VOC site.

 • De Linschoten Vereeniging geeft elk jaar een boek uit over reisverhalen, vaak uit de VOC-tijd.

 • In 2006 werd de 400-jarige Nederland-Australie connectie herdacht. Hierbij uitgebreide aandacht voor de VOC tijd.

 • Overzicht van VOC schepen die op hun reis vergaan zijn.


  Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.